Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 12. 2015


Rada kraje (č. usnesení)
  87/6948     22. 12. 2015
1. schvaluje

program 87. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2015

Rada kraje (č. usnesení)
  87/6949     22. 12. 2015
1. volí

ověřovatele zápisu z 87. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2015: JUDr. Josefa Babku Mgr. Daniela Havlíka

Rada kraje (č. usnesení)
  87/6950     22. 12. 2015
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“
  87/6950     22. 12. 2015
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 1. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80, Ostrava - Moravská Ostrava IČ 00635162 za cenu nejvýše přípustnou 1.949.197 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  87/6951     22. 12. 2015
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 49.023 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
  87/6951     22. 12. 2015
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví: a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o částku 30.369 Kč b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 18.654 Kč v souladu s podmínkami jednotlivých „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa“ dle předloženého materiálu
  87/6951     22. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 49.023 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 49.023 Kč
  87/6951     22. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1,31 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 1,31 tis. Kč
  87/6951     22. 12. 2015
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 124.074,32 Kč na financování projektu „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“, realizovaného organizací kraje Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  87/6951     22. 12. 2015
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, ve výši 124.074,32 Kč, s účelovým určením na projekt „Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1290/2014
  87/6951     22. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 124.076 Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 124.076 Kč
  87/6951     22. 12. 2015
8. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, ve výši 157.464,32 Kč, s účelovým určením na projekt „CHB Moravice“ realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OP LZZ – ZS 824 – 1208/2014
  87/6951     22. 12. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 157.463 Kč a snižují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 157.463 Kč
  87/6951     22. 12. 2015
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspor v rámci akcí „Zpracování odborných posudků – psychologická vyšetření“ ve výši 51 tis. Kč a „Konzultační a poradenská činnost v odvětví sociálních věcí“ ve výši 10 tis. Kč
  87/6951     22. 12. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 10 tis. Kč na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 51 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5192 - Poskytnuté náhrady o 1 tis. Kč pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 60 tis. Kč Celkem 61 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 (č. usnesení)
  87/6952     22. 12. 2015
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í neinvestiční přijaté transfery pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o 28,83 tis. Kč a zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o 28,83 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují investiční přijaté transfery pol. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí o 750,00 tis. Kč a zvyšují ostatní neinvestiční výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 750,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 10,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazení o 10,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 100,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 100,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 200,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 200,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.420,00 tis. Kč a s n i ž u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 650,00 tis. Kč pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 80,00 tis. Kč Celkem 750,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2251 - Letiště pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 70,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2251 - Letiště pol. 6111 - Programové vybavení o 100,00 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 2.000,00 tis. Kč Celkem o 2.100,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 5,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 5,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.100,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1.100,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 1,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 4350 - Domovy pro seniory pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 1,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 35,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 35,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 15,00 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 15,00 tis. Kč
  87/6952     22. 12. 2015
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 1.275,00 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 1.275,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 85/6773 ze dne 8. 12. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1202 ze dne 7. 5. 2015 (č. usnesení)
  87/6953     22. 12. 2015
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o bezúplatném uložení dopravních automobilů se společností WISS CZECH, s.r.o. se sídlem Halenkovice č. p. 10, 763 63 Halenkovice, IČ 29305934, dle předloženého materiálu

  frame-scrollup