Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 4. 5. 2020


  Rada kraje

  87/7579                         4. 5. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 4. 5. 2020


   Rada kraje

   87/7580                         4. 5. 2020
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a Ing. Víta Slováčka, o ověření zápisu z 86. schůze rady kraje, konané dne 20. 4. 2020

   87/7580                         4. 5. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 87. schůze rady kraje, konané dne 4. 5. 2020:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 80/7162 ze dne 10.2.2020

    87/7581                         4. 5. 2020
    1. rozhodla

    vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“ níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

    4. MIBORO s.r.o.
    28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
    IČO: 25871986

    87/7581                         4. 5. 2020
    2. rozhodla

    na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Úprava okolí školy – Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.“ účastníka:

    ERUPTIVA s.r.o.
    U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba
    IČO: 04431201

    za cenu nejvýše přípustnou 11.338.388 Kč bez DPH


     Rada kraje

     87/7582                         4. 5. 2020
     1. rozhodla

     zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově ''Muzeum Trojmezí''““, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

     87/7582                         4. 5. 2020
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově ''Muzeum Trojmezí''““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     87/7582                         4. 5. 2020
     3. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově ''Muzeum Trojmezí''““, a to:

      

     členové:
     Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      

     náhradníci:
     Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
     Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     87/7582                         4. 5. 2020
     4. jmenuje

     v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Výběr zhotovitele stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově ''Muzeum Trojmezí''““, a to:

      

     členové:
     Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
     Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
     Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     náhradníci:

     Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
     Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
     Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
     Ing. Simona Kamrádová, odbor investiční a majetkový
     Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
     Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
     Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
     Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
     Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
     Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


      Rada kraje

      87/7583                         4. 5. 2020
      1. schvaluje

      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektů „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „sally terreny““ a „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost““

      87/7583                         4. 5. 2020
      2. rozhodla

      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

      pro 1. část veřejné zakázky – Nová Horka:

      Potrusil s.r.o.

      se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

      IČO: 25310119

      za nejvýše přípustnou cenu 174 295 Kč bez DPH

      pro 2. část veřejné zakázky – Bruntál:

      RAUERHOLZ s.r.o.

      se sídlem Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov

      IČO: 07104359

      za nejvýše přípustnou cenu 296 249 Kč bez DPH


       Rada kraje

       87/7584                         4. 5. 2020
       1. rozhodla

       zahájit zadávací řízení dle části šesté, hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce nazvané „Dynamický nákupní systém pro nákup IT vybavení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

       87/7584                         4. 5. 2020
       2. rozhodla

       v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

       87/7584                         4. 5. 2020
       3. svěřuje

       oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu zabezpečování činností souvisejících s úkony zadavatele dle § 139 až 142 zákona, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


        Rada kraje

        87/7585                         4. 5. 2020
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Meristematická a hydroponická laboratoř na střední zahradnické škole II“

        87/7585                         4. 5. 2020
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

        PAPAYA stavební s.r.o.
        se sídlem Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava
        IČO: 08502714

        za nejvýše přípustnou cenu 1 676 774,86 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 82/7356 ze dne 2. 3. 2020

         87/7586                         4. 5. 2020
         1. bere na vědomí

         žádost Českého svazu bojovníků za svobodu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         87/7586                         4. 5. 2020
         2. rozhodla

         neposkytnout dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 22, Praha 2, IČO 00442755, ve výši 60 tis. Kč určenou pro oblastní organizaci ČSBS Beskydsko v Moravskoslezském kraji, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

         87/7586                         4. 5. 2020
         3. bere na vědomí

         informaci o nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na úhradu nákladů projektu „Konference ETAMM2020“ z důvodu zrušení projektu

         87/7586                         4. 5. 2020
         4. rozhodla

         zrušit z důvodu uvedeného v bodě 3. tohoto usnesení bod 2. usnesení č. 82/7356 ze dne 2. 3. 2020, kterým rada kraje rozhodla poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na úhradu nákladů projektu „Konference ETAMM2020“, ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

          87/7587                         4. 5. 2020
          1. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 5212 -

          Ochrana obyvatelstva

          pol.  5137 -

          Drobný, hmotný, dlouhodobý majetek

          o

          888,14 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 5212 -

          Ochrana obyvatelstva

          pol.  5139 -

          Nákup materiálu jinde nezařazený

          o

          888,14 tis. Kč


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

           87/7588                         4. 5. 2020
           1. bere na vědomí

           žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle příloh č. 2 – 12 předloženého materiálu

           87/7588                         4. 5. 2020
           2. rozhodla

           neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje

           č. 13/1541 ze dne 12. 9. 2019

           87/7589                         4. 5. 2020
           1. souhlasí

           s výpůjčkou uměleckých děl a kulturních předmětů v hodnotě nad limit stanovený zřizovací listinou v letech 2020 až 2021 u organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál, IČO 00095354, s tím, že celková hodnota vypůjčených uměleckých děl a kulturních předmětů v souhrnu nepřesáhne 3,9 mil. Kč


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019

            č. 54/4817 ze dne 8. 1. 2019

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

            87/7590                         4. 5. 2020
            1. schvaluje

            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 10.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Zámek Nová Horka – restaurování a obnova“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 57/4568 ze dne 11.12.2014

             č. 32/2802 ze dne 27.2.2018

             č. 52/4779 ze dne 11.12.2018

             č. 75/6703 ze dne 25.11.2019

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 9/764 ze dne 24.4.2014

             87/7591                         4. 5. 2020
             1. rozhodla

             s účinností ke dni 5. 5. 2020 zrušit souhlas s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, udělený usnesením č. 32/2802 ze dne 27. 2. 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             87/7591                         4. 5. 2020
             2. souhlasí

             s účinností od 5. 5. 2020 s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 77/7009 ze dne 16.12.2019

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

              87/7592                         4. 5. 2020
              1. bere na vědomí

              informaci o průběhu realizace pilotního projektu „Zvýšení komfortu cestujících v železniční dopravě (snížením škodlivých látek v prostorách vybraných vlaků), dle předloženého materiálu

              87/7592                         4. 5. 2020
              2. rozhodla

              uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci pilotního projektu na zvýšení komfortu cestujících v železniční dopravě (snížením škodlivých látek v prostorách vybraných vlaků) ev. č. 00613/2020/DSH ze dne 5. 3. 2020 a to se subjekty - České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, Zdravotní ústav v Ostravě, příspěvková organizace, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 71009396, a NanoZone s.r.o., se sídlem Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 03650073, dle předloženého materiálu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 42/3733 ze dne 17.7.2018

               č. 58/5209 ze dne 11.3.2019

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 8/834 ze dne 14.6.2018

               87/7593                         4. 5. 2020
               1. rozhodla

               uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou, ev. č. 00607/2019/DSH, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 63/5640 ze dne 28.5.2019

                č. 72/6568 ze dne 21.10.2019

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 12/1398 ze dne 13.6.2019

                87/7594                         4. 5. 2020
                1. rozhodla

                uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou na části trati 323 v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 – Valašské meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 – 5. Provozní soubor, se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                87/7594                         4. 5. 2020
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 2294 -

                Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                pol. 5192 -

                Poskytnuté náhrady

                o

                94 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 2294 -

                Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                pol. 5193 -

                Výdaje na dopravní územní obslužnost

                o

                94 tis. Kč


                 Rada kraje

                 87/7595                         4. 5. 2020
                 1. rozhodla

                 zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                 87/7595                         4. 5. 2020
                 2. rozhodla

                 a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                 b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení


                 Rada kraje

                 87/7596                         4. 5. 2020
                 1. souhlasí

                 s návrhem dodatku č. 13 a aktualizací přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

                 87/7596                         4. 5. 2020
                 2. ukládá

                 náměstkovi hejtmana kraje

                 předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                 Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                 Termín: 4. 6. 2020


                  Rada kraje

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                  87/7597                         4. 5. 2020
                  1. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 2299 -

                  Ostatní záležitosti v dopravě

                  pol.  5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  300 tis. Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje            

                  na § 2292 -

                  Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                  pol.  5166 -

                  Konzultační, poradenské a právní služby

                  o

                  300 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                   87/7598                         4. 5. 2020
                   1. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                    

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   45,45 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje

                   na § 3231 -

                   Základní umělecké školy

                   o

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   45,45 tis. Kč


                    Rada kraje

                    87/7599                         4. 5. 2020
                    1. rozhodla

                    o záměru směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                    pozemek parc. č. 3006/58 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/104 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/105 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/106 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/107 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/108 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/109 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/110 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/111 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/112 ostatní plocha,

                    pozemek parc. č. 3006/101 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2116, obec Český Těšín, jiná stavba,

                    pozemek parc. č. 3006/102 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2115, obec Český Těšín, jiná stavba,

                    pozemek parc. č. 3006/103 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2117, obec Český Těšín, jiná stavba,

                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                    vše v k. ú. a obec Český Těšín


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 7/710 ze dne 14.3.2018

                     č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

                     č. 12/1422 ze dne 13.6.2019

                     č. 15/1821 ze dne 5.3.2020

                     87/7600                         4. 5. 2020
                     1. rozhodla

                     uzavřít příkazní smlouvu na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci dopravních staveb, se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 84/7440 ze dne 23.3.2020

                      87/7601                         4. 5. 2020
                      1. rozhodla

                      uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově č. p. 317, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 508/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Kopřivnice, mezi krajem a **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 46/4086 ze dne 11.9.2018

                       č. 69/6328 ze dne 10.9.2019

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 3/140 ze dne 16.3.2017

                       č. 5/438 ze dne 14.9.2017

                       87/7602                         4. 5. 2020
                       1. bere na vědomí

                       změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011112, ze dne 1. 4. 2020, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006525, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                       87/7602                         4. 5. 2020
                       2. bere na vědomí

                       změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010888, ze dne 26. 3 2020, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově.“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006287, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                       87/7602                         4. 5. 2020
                       3. bere na vědomí

                       změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010880, ze dne 26. 3 2020, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově.“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006288, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 75/6659 ze dne 25.11.2019

                        č. 82/7373 ze dne 2.3.2020

                        87/7603                         4. 5. 2020
                        1. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00151/2020/IM ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká, se zhotovitelem, kterým je společnost

                        Beskydská stavební, a.s.,

                        se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec,

                        IČO 28618891,

                        dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        87/7603                         4. 5. 2020
                        2. rozhodla

                        uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 00152/2020/IM ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi, se zhotovitelem, kterým je společnost

                        Beskydská stavební, a.s.,

                        se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec,

                        IČO 28618891,

                        dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         87/7604                         4. 5. 2020
                         1. rozhodla

                         o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                         část pozemku parc. č. 2641/98 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6043-187/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2641/119 ostatní plocha o výměře 5 m2,

                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                         v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 23/2045 ze dne 24.10.2017

                          č. 37/3200 ze dne 24.4.2018

                          87/7605                         4. 5. 2020
                          1. rozhodla

                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, a to:

                          pozemek parc. č. 1793/1 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/76 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/77 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/78 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2379, část obce Mizerov, obč. vybavenost,

                          pozemek parc. č. 1793/79 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/80 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/81 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/82 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/83 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/84 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/85 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/86 ostatní plocha,

                          pozemek parc. č. 1793/87 ostatní plocha,

                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                          vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná


                           Rada kraje

                           87/7606                         4. 5. 2020
                           1. bere na vědomí

                           žádost statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488, o bezúplatný převod nemovitých věcí uvedených v bodech 2. a 3. tohoto usnesení, k. ú. Šumbark, obec Havířov a k. ú. Havířov-město, obec Havířov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           87/7606                         4. 5. 2020
                           2. rozhodla

                           o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2, Šumbark, IČO 13644297, a to:

                           budovu čp. 595, občanská vybavenost, Šumbark, která stojí na pozemcích parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří,

                           pozemek parc. č. 1213/16 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 1213/17 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 1213/31 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 1213/32 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 1213/33 ostatní plocha,

                           pozemek parc. č. 1214/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                           pozemek parc. č. 1214/3 zastavěná plocha a nádvoří

                           pozemek parc. č. 1214/5 zastavěná plocha a nádvoří

                           spoluvlastnický podíl ve výši 257/260 na pozemku parc. č. 1213/34 ostatní plocha,

                           spoluvlastnický podíl ve výši 257/260 pozemku parc. č. 1214/4 zastavěná plocha a nádvoří,

                           a dále nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                           spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1213/18 ostatní plocha,

                           spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1213/35 ostatní plocha,

                           spoluvlastnický podíl ve výši 51/60 na pozemku parc. č. 1214/1 zastavěná plocha a nádvoří,

                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                           vše v k. ú. Šumbark, obec Havířov

                           87/7606                         4. 5. 2020
                           3. rozhodla

                           o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Na Schodech 256/1, Havířov, IČO 62331663, a to:

                           pozemek parc. č. 1458 ostatní plocha,

                           včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                           vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov


                            Rada kraje

                            87/7607                         4. 5. 2020
                            1. rozhodla

                            a)    o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                            přípojku vody o celkové délce 184,24 m, vybudovanou v rámci stavby „SO 071 –

                            Zásobení vodou pro JV roh PZ Nošovice“,

                            nacházející se na pozemcích parc. č. 412/3 ostatní plocha, parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/16 ostatní plocha, parc. č. 412/17 ostatní plocha, parc. č. 412/21 ostatní plocha a parc. č. 472/4 orná půda,

                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                            v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

                            středotlakou přípojku plynu o celkové délce 4,59 m, vybudovanou v rámci stavby
                            „SO 072.1 – Přípojka STL pro JV roh – U PRS“,

                            nacházející se na pozemcích parc. č. 412/4 ostatní plocha a parc. č. 412/7 ostatní plocha,

                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                            v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

                            kanalizační přípojku o celkové délce 28,91 m, vybudovanou v rámci stavby
                            „SO 073 – Odvod splaškových vod z JV rohu PZ Nošovice“,

                            nacházející se na pozemcích parc. č. 568/7 ostatní plocha a parc. č. 568/10 ostatní plocha,

                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                            v k. ú. a obci Nošovice,

                            b)   o záměru pronajmout nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                            část pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha o výměře 365,1 m2,

                            část pozemku parc. č. 412/5 ostatní plocha o výměře 160,5 m2,

                            oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                            oba v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

                            část pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha o výměře 325 m2,

                            část pozemku parc. č. 568/10 ostatní plocha o výměře 326 m2,

                            oba dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                            oba v k. ú. a obci Nošovice

                            87/7607                         4. 5. 2020
                            2. souhlasí

                            a)    s umístěním a realizací stavby „Logistics Park Nošovice – IO 17 Dešťová kanalizace, IO 19 Přípojka kanalizace dešťové“ na částech pozemků parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/5 ostatní plocha, parc. č. 412/20 ostatní plocha a parc. č. 412/21 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nižní Lhoty, dle předloženého materiálu

                            b)   s umístěním a realizací stavby „Logistics Park Nošovice – SO 09 Úprava protihlukového valu MSK“ na části pozemku parc. č. 568/7 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nošovice, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 15/1829 ze dne 5. 3. 2020

                             87/7608                         4. 5. 2020
                             1. bere na vědomí

                             žádost organizace Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., IČO 25860259, o změnu časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „První pomoc, zachraň život - soutěž dětí v poskytování první pomoci, 9. ročník“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             87/7608                         4. 5. 2020
                             2. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace organizaci Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1829 ze dne 5. 3. 2020, z „1. 1. 2020 – 31. 8. 2020“ na „1. 1. 2020 – 31. 12. 2020“, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             87/7608                         4. 5. 2020
                             3. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                             Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                             Termín: 4. 6. 2020


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                              87/7609                         4. 5. 2020
                              1. bere na vědomí

                              informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

                              87/7609                         4. 5. 2020
                              2. bere na vědomí

                              žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ze dne 17. 2. 2020, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.542 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              87/7609                         4. 5. 2020
                              3. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                              87/7609                         4. 5. 2020
                              4. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                              Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                              Termín: 4. 6. 2020


                               Rada kraje

                               87/7610                         4. 5. 2020
                               1. souhlasí

                               s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce výtahů Karviná, Orlová" Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                               87/7610                         4. 5. 2020
                               2. doporučuje

                               řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                               členy hodnotící komise:

                               MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                               Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                               náhradníky hodnotící komise:

                               Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                               Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 84/7450 ze dne 23. 3. 2020

                                č. 84/7451 ze dne 23. 3. 2020

                                č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                1. bere na vědomí

                                žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, o úpravu závazného ukazatele, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                2. schvaluje

                                snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.751.613 Kč s účelovým určením na nákup zdravotnických prostředků v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                3. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 1.751.613 Kč s účelovým určením na nákup ventilátorů v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů - COVID-19“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 5213 -

                                Krizová opatření

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                1.751,62 tis. Kč

                                a

                                snižují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 6351 -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                810,70 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 5213 -

                                Krizová opatření

                                pol. 6351 -

                                Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                2.562,32 tis. Kč

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                5. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 účelově určený na elektronizaci zdravotnických procesů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                6. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 360 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                7. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, o částku 360 tis. Kč na celkovou výši 4.080 tis. Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 1XXXXXX/XXXX/VLP/RM/ROZ – III.

                                87/7611                         4. 5. 2020
                                8. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                neinvestiční přijaté transfery

                                pol. 4116 -

                                Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                360 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3522 -

                                Ostatní nemocnice

                                pol. 5336 -

                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                360 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

                                87/7612                         4. 5. 2020
                                1. bere na vědomí

                                průběžnou informaci o vývoji hospodaření zdravotnických zařízení a naplňování rozpočtů za období leden-březen 2020


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 68/6197 ze dne 27. 8. 2019

                                 č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 20/2052 ze dne 23. 6. 2016

                                 č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019

                                 č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                 87/7613                         4. 5. 2020
                                 1. schvaluje

                                 zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 6.294,42 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000091

                                 87/7613                         4. 5. 2020
                                 2. schvaluje

                                 závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 24.350.584,50 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000091

                                 87/7613                         4. 5. 2020
                                 3. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 neinvestiční přijaté transfery

                                 pol. 4116 -

                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 6,30 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 investiční přijaté transfery

                                 pol. 4216 -

                                 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                 o

                                 24.350,60 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol. 5336 -

                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 6,30 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 kapitálové výdaje

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol. 6356 -

                                 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                 o

                                 24.350,60 tis. Kč

                                 87/7613                         4. 5. 2020
                                 4. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 nedaňové příjmy

                                 pol. 2451 -

                                 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                 o

                                 1.593,41 tis. Kč

                                 a

                                 snižuje

                                 dlouhodobé financování

                                 pol. 8124 -

                                 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                 o

                                 1.593,41 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  87/7614                         4. 5. 2020
                                  1. souhlasí

                                  s realizací a s předložením žádosti o podporu projektů „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Karviná“ a „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Orlová“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, do 141. výzvy vyhlášené v rámci Operačního programu životní prostředí, spolufinancovaného z fondů Evropské unie


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                   87/7615                         4. 5. 2020
                                   1. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 účelově určený na projekt „Plošné testování v rámci MSK“ v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 – příspěvkové organizace kraje“, příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   87/7615                         4. 5. 2020
                                   2. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 454.710 Kč s účelovým určením na nákup medicinálních plynů v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                   87/7616                         4. 5. 2020
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižuje

                                   dlouhodobé financování

                                   pol. 8124 -

                                   Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                   o

                                   3.379,06 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   neinvestiční přijaté transfery

                                   pol. 4116 -

                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   19.401,90 tis. Kč

                                   pol. 4151 -

                                   Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

                                   o

                                   682,28 tis. Kč

                                   pol. 4152 -

                                   Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

                                   o

                                   2.924,94 tis. Kč

                                   CELKEM

                                   o

                                   23.009,12 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   investiční přijaté transfery

                                   pol. 4216 -

                                   Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   12.950,76 tis. Kč

                                   a

                                   snižuje

                                   dlouhodobé financování

                                   pol. 8123 -

                                   Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                   o

                                   16.002,54 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 2143 -

                                   Cestovní ruch

                                   pol.  5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   61,36 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2.738,64 tis. Kč

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   873,70 tis. Kč

                                   na § 2299 -

                                   Ostatní záležitosti v dopravě

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   3.024,00 tis. Kč

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol.  5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   14,50 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2,60 tis. Kč

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   na § 3123 -

                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   200,00 tis. Kč

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol.  5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2.549,65 tis. Kč

                                   na § 3322 -

                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                   pol.  5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   125,55 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   592,35 tis. Kč

                                   pol.  5171 -

                                   Opravy a udržování

                                   o

                                   240,00 tis. Kč

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   15,30 tis. Kč

                                   na § 3719 -

                                   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                   pol.  5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   na § 3741 -

                                   Ochrana druhů a stanovišť

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   19.096,00 tis. Kč

                                   na § 3749 -

                                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                   pol.  5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   444,00 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   12.200,00 tis. Kč

                                   na § 3799 -

                                   Ostatní ekologické záležitosti

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   6.000,00 tis. Kč

                                   na § 4229 -

                                   Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

                                   pol.  5139 -

                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                   o

                                   730,47 tis. Kč

                                   na § 4312 -

                                   Odborné sociální poradenství

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.814,77 tis. Kč

                                   na § 4319 -

                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   5.510,88 tis. Kč

                                   na § 4329 -

                                   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   2.164,01 tis. Kč

                                   na § 4349 -

                                   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   475,00 tis. Kč

                                   na § 4354 -

                                   Chráněné bydlení

                                   pol.  5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   87,13 tis. Kč

                                   na § 4359 -

                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   971,58 tis. Kč

                                   pol.  5173 -

                                   Cestovné

                                   o

                                   100,00 tis. Kč

                                   na § 4379 -

                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   58.381,80 tis. Kč

                                   na § 4399 -

                                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   3.205,95 tis. Kč

                                   na § 5212 -

                                   Ochrana obyvatelstva

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   4.445,67 tis. Kč

                                   na § 5521 -

                                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   700,00 tis. Kč

                                   na § 6172 -

                                   Činnost regionální správy

                                   pol.  5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   1.000,00 tis. Kč

                                   na § 6402 -

                                   Finanční vypořádání minulých let

                                   pol.  5364 -

                                   Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                   o

                                   2.077,04 tis. Kč

                                   CELKEM

                                   o

                                   131.841,95 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3121 -

                                   Gymnázia

                                   pol.  6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   139,72 tis. Kč

                                   na § 3122 -

                                   Střední odborné školy

                                   pol.  6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   3.570,00 tis. Kč

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   900,35 tis. Kč

                                   pol.  6122 -

                                   Stroje, přístroje a zařízení

                                   o

                                   500,00 tis. Kč

                                   pol.  6125 -

                                   Výpočetní technika

                                   o

                                   300,00 tis. Kč

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol.  6111 -

                                   Programové vybavení

                                   o

                                   112,50 tis. Kč

                                   na § 4354 -

                                   Chráněné bydlení

                                   pol.  6121 -

                                   Budovy, haly a stavby

                                   o

                                   1.338,65 tis. Kč

                                   CELKEM

                                   o

                                   6.861,22 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3299 -

                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                   pol.  5167 -

                                   Služby školení a vzdělávání

                                   o

                                   53,28 tis. Kč

                                   pol.  5173 -

                                   Cestovné

                                   o

                                   54,10 tis. Kč

                                   CELKEM

                                   o

                                   107,38 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol.  6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   90.012,43 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 85/6830 ze dne 8. 12. 2015

                                    č. 62/5570 ze dne 14. 5. 2019

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1764 ze dne 17. 12. 2015

                                    č. 12/1457 ze dne 13. 6. 2019

                                    87/7617                         4. 5. 2020
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    87/7617                         4. 5. 2020
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0696/2016/RRC s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    87/7617                         4. 5. 2020
                                    3. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana

                                    předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                    Termín: 4. 6. 2020


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 51/4599 ze dne 27.11.2018

                                     č. 57/5140 ze dne 26.2.2019

                                     č. 75/6801 ze dne 25.11.2019

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 11/1326 ze dne 13.3.2019

                                     č. 14/1719 ze dne 12.12.2019

                                     87/7618                         4. 5. 2020
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost příjemce obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     87/7618                         4. 5. 2020
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

                                     87/7618                         4. 5. 2020
                                     3. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02201/2019/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     87/7618                         4. 5. 2020
                                     4. ukládá

                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                     předložit návrh dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                     Termín: 4. 6. 2020


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                      č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                      87/7619                         4. 5. 2020
                                      1. rozhodla

                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                      č. 3 předloženého materiálu

                                      87/7619                         4. 5. 2020
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                      87/7619                         4. 5. 2020
                                      3. rozhodla

                                      neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                      87/7619                         4. 5. 2020
                                      4. bere na vědomí

                                      žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                      87/7619                         4. 5. 2020
                                      5. rozhodla

                                      schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 79/7131 ze dne 27.1.2020

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                      87/7620                         4. 5. 2020
                                      1. rozhodla

                                      zrušit dílčí části objednávky schválené usnesením rady kraje č. 79/7131 dne 27. 1. 2020 z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                      87/7620                         4. 5. 2020
                                      2. rozhodla

                                      snížit objem alokovaných finančních prostředků na akci rozpočtu kraje Pohornická krajina o 994.000 Kč

                                      87/7620                         4. 5. 2020
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3636

                                      Územní rozvoj

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      994 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      994 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 68/6223 ze dne 27. 8. 2019

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

                                       87/7621                         4. 5. 2020
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, o prodloužení doby realizace projektu „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       87/7621                         4. 5. 2020
                                       2. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 7590/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                       87/7621                         4. 5. 2020
                                       3. bere na vědomí

                                       žádost Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, o prodloužení doby realizace projektu „Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín - Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz - Bohumín“ a změnu nákladového rozpočtu tohoto projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       87/7621                         4. 5. 2020
                                       4. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07592/2019/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČO 75066611, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                       87/7621                         4. 5. 2020
                                       5. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit žádosti dle bodu 1. a 3. a návrhy dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                       Zodp.: Jan Krkoška

                                       Termín: 4. 6. 2020


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 81/7324 ze dne 17. 2. 2020

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                        č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020

                                        87/7622                         4. 5. 2020
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout změnit v příloze č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 17. Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, ve sloupci Právní forma text z „z.s.“ na „p.o.“ a ve sloupci IČO z „75125285“ na „71237895“

                                        87/7622                         4. 5. 2020
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        43 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2143 -

                                        Cestovní ruch

                                        pol. 5321 -

                                        Neinvestiční transfery obcím

                                        o

                                        43 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 56/5007 ze dne 12.2.2019

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                         87/7623                         4. 5. 2020
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         680,00 tis. Kč

                                         a

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                          

                                          

                                         pol.  6121 -

                                         Budovy, haly a stavby

                                         o

                                         3.100,00 tis. Kč

                                         pol.  6125 -

                                         Výpočetní technika

                                         o

                                         800,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         3.900,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         kapitálové výdaje

                                         na § 3122 -

                                         Střední odborné školy

                                          

                                          

                                         pol.  6122 -

                                         Stroje, přístroje a zařízení

                                         o

                                         4.580,00 tis. Kč

                                         87/7623                         4. 5. 2020
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         nedaňové příjmy

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          

                                         pol.  2229 -

                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                         o

                                         194,15 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4379 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         194,15 tis. Kč

                                         87/7623                         4. 5. 2020
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         734,33 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4379 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                         pol.  5164 -

                                         Nájemné

                                         o

                                         100,00 tis. Kč

                                         pol.  5167 -

                                         Služby školení a vzdělávání

                                         o

                                         100,00 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         534,33 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         734,33 tis. Kč

                                         87/7623                         4. 5. 2020
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4399 -

                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                          

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         1.479,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují 

                                         běžné výdaje

                                         na § 4399 -

                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                         pol.  5011 -

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         100,00 tis. Kč

                                         pol.  5021 -

                                         Ostatní osobní výdaje

                                         o

                                         1.000,00 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                         275,00 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         99,00 tis. Kč

                                         pol.  5038 -

                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                         o

                                         5,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         1.479,00 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017

                                          87/7624                         4. 5. 2020
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          87/7624                         4. 5. 2020
                                          2. doporučuje

                                          zastupitelstvu kraje

                                          rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04128/2017/RRC ze dne 27. 10. 2017 s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          87/7624                         4. 5. 2020
                                          3. ukládá

                                          náměstkovi hejtmana

                                          předložit návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                          Zodp.: Jan Krkoška

                                          Termín: 4. 6. 2020


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 51/4621 ze dne 27. 11. 2018

                                           87/7625                         4. 5. 2020
                                           1. bere na vědomí

                                           písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z Dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a právnickou osobou AL INVEST Břidličná, a. s. za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            87/7626                         4. 5. 2020
                                            1. stanoví

                                            s účinností od 1. 6. 2020 a od 1. 7. 2020

                                            platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             87/7627                         4. 5. 2020
                                             1. souhlasí

                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 713, část obce Staré Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 2465/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Třinec, obec Třinec, ve vlastnictví kraje a předána k hospodaření organizaci Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 713, 739 61 Třinec, IČO 00601390, a to na akci „Oprava podlahy v prostoru šaten“, dle předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 79/7145 ze dne 27.1.2020

                                              č. 82/7408 ze dne 2.3.2020

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              1. rozhodla

                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 1.161.124 Kč dle předloženého materiálu

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                              a)    Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 24.974 Kč

                                              b)   Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, ve výši 8.325 Kč

                                              s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              3. schvaluje

                                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 pro organizace zřízené krajem:

                                              a)    Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 24.974 Kč

                                              b)   Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 8.325 Kč

                                              s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              4. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              5. rozhodla

                                              poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              6. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              neinvestiční přijaté transfery

                                              pol. 4116 -

                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                              o

                                              1.161.124 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3111 -

                                              Mateřské školy

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              33.299 Kč

                                              na § 3113 -

                                              Základní školy

                                              pol. 5213 -

                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                              o

                                              146.201 Kč

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              24.974 Kč

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              902.927 Kč

                                              na § 3114 -

                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                              pol. 5336 -

                                              Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              8.325 Kč

                                              na § 3117 -

                                              První stupeň základních škol

                                              pol. 5339 -

                                              Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              5.520 Kč

                                              na § 3299 -

                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                              pol. 5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              39.878 Kč

                                              Celkem

                                              1.161.124 Kč

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              7. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              zvyšují

                                              nedaňové příjmy

                                              na § 6402 -

                                              Finanční vypořádání minulých let

                                              pol. 2229 -

                                              Ostatní přijaté vratky transferů

                                              o

                                              45.904 Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6402 -

                                              Finanční vypořádání minulých let

                                              pol. 5364 -

                                              Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                              o

                                              45.904 Kč

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              8. rozhodla

                                              ukončit přípravu a realizaci „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem pro rok 2020

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              9. pověřuje

                                              Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403, ukončením prací na přípravě a realizaci „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ pro rok 2020

                                              Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál

                                              Termín: 31. 5. 2020

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              10. schvaluje

                                              snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 62330403, s účelovým určením na náklady spojené s přípravou a realizací „Programu podpory účasti učitelů středních škol na jazykových kurzech angličtiny v zahraničí“ o částku 1.633.363 Kč

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              11. schvaluje

                                              změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, takto:

                                              a)    snížení příspěvku na provoz s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pro Bohemia Ostrava 2020“ o částku 80.000 Kč

                                              b)   zvýšení příspěvku na provoz s účelovým určením na úhradu nákladů spojených s přípravou projektu „Pro Bohemia Ostrava 2020“ o částku 24.200 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

                                              s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                              87/7628                         4. 5. 2020
                                              12. souhlasí

                                              s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizace Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, ve výši 265 tis. Kč na posílení zdrojů na akci „Dětské hřiště na školní zahradě“.


                                              Rada kraje

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              1. souhlasí

                                              s realizací projektu „Agronomové, ekologové a technici v Irsku“ u organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              2. souhlasí

                                              s realizací projektu „Ukažme, co umíme (Let´s show what we can do)“ u organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              3. souhlasí

                                              s realizací projektu „Získej nové zkušenosti v Evropě“ u organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              4. souhlasí

                                              s realizací projektu „Let´s become better with Erasmus+“ u organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              5. souhlasí

                                              s realizací projektu „Škola života“ u organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              6. souhlasí

                                              s realizací projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce EU cestou bilingvního odborného vzdělávání a posílení podnikatelských dovedností ve fiktivních a reálných firmách II“ u organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              7. souhlasí

                                              s realizací projektů:

                                              a)    „Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce II.“

                                              b)   „Praxe studentů v italských podnicích a výměna zkušenosti pro lepší uplatnění na trhu práce“

                                              u organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, a způsobem zajištění jejich financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              8. souhlasí

                                              s realizací projektu „Otevíráme se Evropě a ona nám“ u organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              9. souhlasí

                                              s realizací projektu „Postaráme se o nemocné v Dublinu“ u organizace Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 00601152, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              10. souhlasí

                                              s realizací projektu „Škola - Firma - MSK – Evropa“ u organizace Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              11. souhlasí

                                              s realizací projektů

                                              a)    „Management and protection of nature as prevention of global changes“

                                              b)   „Agropuzzle 5.“

                                              u organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, a způsobem zajištění jejich financování dle předloženého materiálu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              12. souhlasí

                                              s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Management and protection of nature as prevention of global changes“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, jako partnerem projektu a organizací Natura Opava ‑ Czech Republic, z. s., IČO 26546591, jako předkladatelem projektu

                                              87/7629                         4. 5. 2020
                                              13. souhlasí

                                              s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Agropuzzle 5.“ mezi organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, jako partnerem projektu a organizací Podlaska Izba Rolnicza, Polsko, IČO 050626396, jako předkladatelem projektu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 68/6288 ze dne 27.8.2019

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                               87/7630                         4. 5. 2020
                                               1. rozhodla

                                               nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 255.627,18 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo do bytu“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                               87/7630                         4. 5. 2020
                                               2. schvaluje

                                               zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, o částku 255.627,18 Kč s účelovým určením na projekt „NaNovo do bytu“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/089/0011111, ve znění pozdějších změn

                                               87/7630                         4. 5. 2020
                                               3. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               zvyšují

                                               přijaté transfery

                                               pol. 4116 -

                                               Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                               o

                                               255.629 Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4354 -

                                               Chráněné bydlení

                                               pol. 5336 -

                                               Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                               o

                                               255.629 Kč

                                               87/7630                         4. 5. 2020
                                               4. schvaluje

                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                               snižují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4349 -

                                               Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                               pol. 5321 -

                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                o

                                                36,6 tis. Kč

                                               a

                                               zvyšují

                                               běžné výdaje

                                               na § 4349 -

                                               Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                               pol. 5221 -

                                               Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                               o

                                               36,6 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                87/7631                         4. 5. 2020
                                                1. souhlasí

                                                s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                87/7631                         4. 5. 2020
                                                2. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                Zodp.: Jiří Navrátil, MBA

                                                Termín: 4. 6. 2020


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                 87/7632                         4. 5. 2020
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 87/7632                         4. 5. 2020
                                                 2. rozhodla

                                                 vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020“ dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                  87/7633                         4. 5. 2020
                                                  1. rozhodla

                                                  nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 1.623.512 Kč na financování výkonu sociální práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  87/7633                         4. 5. 2020
                                                  2. schvaluje

                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                  zvyšují

                                                  přijaté transfery

                                                  pol. 4116 -

                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                  o

                                                  1.623.512 Kč

                                                  a

                                                  zvyšují

                                                  běžné výdaje

                                                  na § 4399 -

                                                  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                  pol. 5011 -

                                                  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                  o

                                                  1.209.590 Kč

                                                  pol. 5031 -

                                                  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                  o

                                                  299.979 Kč

                                                  pol. 5032 -

                                                  Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                  o

                                                  108.863 Kč

                                                  pol. 5038 -

                                                  Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                  o

                                                  5.080 Kč

                                                  Celkem

                                                  o

                                                  1.623.512 Kč

                                                  87/7633                         4. 5. 2020
                                                  3. rozhodla

                                                  zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 1.309,59 tis. Kč z 362.012,50 tis. Kč na 363.322,09 tis. Kč


                                                   Rada kraje

                                                   87/7634                         4. 5. 2020
                                                   1. rozhodla

                                                   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů ze dne 9. 8. 2007, evidenční číslo smlouvy 01320/2007/KŘ, se společností KS - program, spol. s r.o., se sídlem Rokytnice 153, 755 01 Vsetín, IČO 43963617, dle návrhu uvedeném v příloze č. 3 předloženém materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    87/7635                         4. 5. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                    87/7635                         4. 5. 2020
                                                    2. bere na vědomí

                                                    návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                    87/7635                         4. 5. 2020
                                                    3. ukládá

                                                    hejtmanovi kraje

                                                    předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                    Termín: 4. 6. 2020


                                                     frame-scrollup