Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 1. 2016


Rada kraje (č. usnesení)
  88/6954     12. 1. 2016
1. schvaluje

program 88. schůze rady kraje, konané dne 12. 1. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6955     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Mgr. Daniela Havlíka, o ověření zápisu z 87. schůze rady kraje, konané dne 22. 12. 2015
  88/6955     12. 1. 2016
2. volí

ověřovatele zápisu z 88. schůze rady kraje, konané dne 12. 1. 2016: Martin Sikora RSDr. Karel Kuboš

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01, IČ 26856858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  88/6956     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

ukončení pracovního poměru ředitele obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, Ing. Kamila Mašíka ke dni 31. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  88/6956     12. 1. 2016
2. bere na vědomí

rozhodnutí představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, uzavřít pracovní smlouvu na pozici ředitele obchodní společnosti Bílovecká nemocnice a.s., s Ing. Pavlem Bědajankem, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6161 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  88/6957     12. 1. 2016
1. rozhodla

s účinností od 13. 1. 2016 změnit složení komise pro otevírání obálek jmenované usnesením rady kraje č. 77/6161 ze dne 10. 9. 2015 v bodě 2) tak, že složení nové hodnotící komise je následující: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Veronika Lesáková - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Darja Kosmáková - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 73/5971 ze dne 4. 8. 2015 č. 80/6446 ze dne 20. 10. 2015 (č. usnesení)
  88/6958     12. 1. 2016
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy uchazečem Ing. Jiří Pobořil, zrušit zadávací řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to ve vztahu k části 3 veřejné zakázky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  88/6958     12. 1. 2016
2. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě““, a to ve vztahu k části 3 veřejné zakázky, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6959     12. 1. 2016
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Databáze využití krajiny 2015 pro území Moravskoslezského kraje“
  88/6959     12. 1. 2016
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. TopGis, s.r.o. se sídlem: Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno IČ: 29182263 za cenu nejvýše přípustnou 243.700 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6960     12. 1. 2016
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka 2 ks rozšiřujících 16portových modulů pro přepínače řady Cisco Nexus 5500“
  88/6960     12. 1. 2016
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 248.000 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015 č. 75/6077 ze dne 18. 8. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6961     12. 1. 2016
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu společnosti: AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s. Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj za cenu nejvýše přípustnou 9.549.333 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6962     12. 1. 2016
1. schvaluje

ediční plán na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6963     12. 1. 2016
1. souhlasí

s postupem zabezpečení plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17. 12. 2015 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6964     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

informaci o podnětu vzneseném členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2015, dle předloženého materiálu
  88/6964     12. 1. 2016
2. pověřuje

náměstka hejtmana kraje vyřízením podnětu dle předloženého materiálu Zodp.: Martin Sikora Termín: 13. 1. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6965     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 907 - 928 ze dne 9. 11. 2015, č. 929 - 972/D ze dne 20. 11. 2015, č. 974 - 988 ze dne 2. 12. 2015 a č. 989 - 1019/V ze dne 7. 12. 2015, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6966     12. 1. 2016
1. stanoví

na rok 2016 finanční limit na pohoštění a) výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru b) komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise c) politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu d) poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6967     12. 1. 2016
1. rozhodla

uzavřít memorandum o výstavbě centrální hasičské stanice v Novém Jičíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6190 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  88/6968     12. 1. 2016
1. rozhodla

darovat a) 1 ks vlajky verze polní pro Krajské vojenské velitelství Ostrava b) 1 ks vlajky verze slavnostní pro Krajské vojenské velitelství Ostrava c) 1 ks vlajky verze polní pro Jednotku aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava d) 1 ks vlajky verze slavnostní pro Jednotku aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava v majetku Moravskoslezského kraje České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, IČ 60162694, pro Krajské vojenské velitelství Ostrava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6969     12. 1. 2016
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté společností NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, ve výši 242 tis. Kč včetně DPH na plnění spojené s konáním akce „Vánoční setkání hejtmana s podnikateli“, na základě objednávky NET4GAS, s.r.o., č. 4170049702 ze dne 18. 9. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  88/6969     12. 1. 2016
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í nedaňové příjmy na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o 242 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 242 tis. Kč
  88/6969     12. 1. 2016
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 700 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 300 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 400 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6970     12. 1. 2016
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 5 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 3123 - Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 5 tis. Kč
  88/6970     12. 1. 2016
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 89,80 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 89,80 tis. Kč
  88/6970     12. 1. 2016
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 20,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o 20,80 tis. Kč
  88/6970     12. 1. 2016
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 4.325,56 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 79,64 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.700,83 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 1.994,45 tis. Kč pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 550,64 tis. Kč Celkem o 4.325,56 tis. Kč
  88/6970     12. 1. 2016
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o 1.447,52 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 830,35 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 0,02 tis. Kč Celkem 830,37 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 1,01 tis. Kč pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 616,14 tis. Kč Celkem 617,15 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6971     12. 1. 2016
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s návrhem k udělení čestného názvu Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639
  88/6971     12. 1. 2016
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 2. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6972     12. 1. 2016
1. schvaluje

stanovení výjimky z nejnižšího počtu dětí v rodinné skupině dětského domova organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, na období do 30. 4. 2016 tak, že v rodinné skupině může být zařazeno od 3 do 5 dětí

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6973     12. 1. 2016
1. schvaluje

návrhy na udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pedagogickým pracovníkům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  88/6973     12. 1. 2016
2. pověřuje

náměstkyni hejtmana kraje k podání návrhů schválených v bodě 1) tohoto usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 31. 1. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6974     12. 1. 2016
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/465 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  88/6975     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při střední škole organizace Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., a Ing. Víta Slováčka, kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 13. 2. 2013
  88/6975     12. 1. 2016
2. jmenuje

dnem 13. 2. 2016 PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc., a Ing. Víta Slováčka členy školské rady při střední škole Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6976     12. 1. 2016
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na pozemku před hlavním vstupem do školního objektu a objektu školní jídelny ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) v rámci akce „Rekonstrukce předprostoru školního areálu SPŠCHG Ostrava“, a to na pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava, IČO 00602124, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 71/5800 ze dne 25. 6. 2015 č. 77/6208 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  88/6977     12. 1. 2016
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě č. 02256/2015/ŠMS se společností BOUKAL s.r.o., IČ 4229282, Partyzánská 108, Chudeřín, 436 03 Litvínov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6978     12. 1. 2016
1. souhlasí

se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Havířov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1073 ze dne 14. 5. 2013 č. 77/6180 ze dne 10. 9. 2015 (č. usnesení)
  88/6979     12. 1. 2016
1. rozhodla

uzavřít darovací smlouvu mezi společností MARLENKA international s.r.o., IČ 25900706 a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  88/6979     12. 1. 2016
2. ukládá

hejtmanovi kraje podepsat darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o. Zodp.: Miroslav Novák Termín: do 31. 1. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6980     12. 1. 2016
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době jarních a velikonočních prázdnin školního roku 2015/2016

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 č. 17/1711 ze dne 17. 12. 2015 č. 69/5631 ze dne 9. 6. 2015 (č. usnesení)
  88/6981     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 předloženého materiálu
  88/6981     12. 1. 2016
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: a) Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845329, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „EkoEnergie 16 – pomoc životnímu prostředí“; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro soutěžící, občerstvení pro účastníky, mzdové náklady koordinátorů a soutěžní poroty s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 b) Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00576441, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním juniorské barmanské soutěže „O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje“; finanční prostředky jsou určeny na zhotovení a zpracování videozáznamu ze soutěží a pořízení pohárů pro nejúspěšnější soutěžící s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 c) Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČ 13644254, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním republikového finále Poháru Asociace školních sportovních klubů České republiky v silovém čtyřboji středních škol; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, ubytování a ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
  88/6981     12. 1. 2016
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MUZIÁDA 2016; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, dopravu a odměny s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 8. 2016 b) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Krajská organizace SPMP ČR Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Sportovní olympiády 2016; finanční prostředky jsou určeny na spotřební materiál, věcné odměny, ubytování, stravování, dopravu, vstupné a pronájmy s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
  88/6981     12. 1. 2016
4. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci: a) MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, IČ 75090953, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu b) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Krajská organizace SPMP ČR Moravskoslezský kraj, IČ 70946507, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  88/6981     12. 1. 2016
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z. s., IČ 48805416, ve výši 350.000 Kč na náklady spojené se zajištěním 24. ročníku mezinárodní soutěže pro dívky středních škol pod názvem „MISS RENETA 2016“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akce, internetové a fotografické služby, pronájem sálu, materiál, půjčovné kostýmů, přepravné osob – dopravu, zpracování videoprojekce a pronájem projekční techniky s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 b) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací okrskových a okresních kol sportovních soutěží „typu C“; finanční prostředky jsou určeny na jízdné, cestovné, věcné odměny, ceny, nájmy sportovních zařízení, kancelářské potřeby, materiální vybavení sportovních soutěží, poplatky za spoje, dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 c) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 2.500.000 Kč na podporu projektu „CISO pro talentovanou mládež“; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na nájmy a služby s ním spojené, cestovné, dopravu, stravování, ubytování, startovné na soustředění a přípravné soutěže, zdravotní péči, výživového poradce, regeneraci, sportovní a spotřební materiál, tisk, spoje, poštovné, kancelářský materiál, ostatní osobní náklady, sportovní stipendia, propagaci, mzdové náklady včetně odvodů, služby OSVČ trenérů a sportovců, pojištění, finanční a věcné odměny za medailová umístění, odměny sportovcům z dohod (včetně zákonných odvodů), příspěvek na ubytování, internet a správu webových stránek, skipas, nákup DDHM, náklady na účetnictví a účetní, ozvučení, moderování, odborná školení a semináře s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 d) TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši maximálně 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním Závodu Míru U23 2016/Course de la Paix U23 2016, Nations CUP – Mezinárodního cyklistického závodu; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění, provoz kanceláře závodu, zajištění bezpečnosti, ubytování, stravování, občerstvení a ceny s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016
  88/6981     12. 1. 2016
6. doporučuje

poskytnout finanční dar z rozpočtu kraje příjemci Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na náklady spojené s poskytováním finanční podpory významným sportovcům, kteří jsou v tíživé finanční situaci
  88/6981     12. 1. 2016
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků: a) Klub přátel školy, Havířov – Prostřední Suchá, z.s., IČ 48805416, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu b) Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, IČ 70931208, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu c) CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu d) TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu e) Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
  88/6981     12. 1. 2016
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery spolkům o 10.000 tis. Kč pol. 5134 - Prádlo, oděv, obuv o 500 tis. Kč Celkem 10.550 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 50 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 10.000 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 333 tis. Kč pol. 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 167 tis. Kč Celkem 10.550 tis. Kč
  88/6981     12. 1. 2016
9. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5), 6) a 7) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 25. 2. 2016

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/3874 ze dne 26. 8. 2014 k usnesení zastupitelstva kraje č. 11/953 ze dne 11. 9. 2014 (č. usnesení)
  88/6982     12. 1. 2016
1. rozhodla

předat příspěvkové organizaci v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 b) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 c) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 d) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853 e) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750 f) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 g) Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 77/6219 ze dne 10. 9. 2015 č. 27/2037 ze dne 22. 10. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/601 ze dne 19. 12. 2013 č. 3/190 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  88/6983     12. 1. 2016
1. rozhodla

předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví a) Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896 b) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 c) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 d) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242 k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení
  88/6983     12. 1. 2016
2. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/3815 ze dne 21. 12. 2006 (č. usnesení)
  88/6984     12. 1. 2016
1. schvaluje

s účinností od 13. 1. 2016 Doplněk č. 8 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6985     12. 1. 2016
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  88/6985     12. 1. 2016
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  88/6985     12. 1. 2016
3. rozhodla

odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6986     12. 1. 2016
1. rozhodla

o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6987     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

plán strojních a stavebních investic v roce 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 84/6668 ze dne 24. 11. 2015 (č. usnesení)
  88/6988     12. 1. 2016
1. souhlasí

s doplněním plánu rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a jejich stavební přípravy v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015 k usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  88/6989     12. 1. 2016
1. schvaluje

„Základní rámec výpočtu návrhu dotace pro rok 2016 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/770 ze dne 21. 3. 2013 č. 49/3711 ze dne 5. 8. 2014 č. 73/6017 ze dne 4. 8. 2015 (č. usnesení)
  88/6990     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČ 00847046, se sídlem č.p. 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 1356/2013/MJ mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a organizací Náš svět, příspěvková organizace, ze dne 19. 4. 2013, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  88/6990     12. 1. 2016
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 1356/2013/MJ mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a organizací Náš svět, příspěvková organizace, č. p. 239, 739 11 Pržno, IČ 00847046, ze dne 19. 4. 2013, dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6991     12. 1. 2016
1. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to: plynárenské zařízení (NTL 110 v délce 36,3 m, NTL 100 v délce 1,2 m a plynovodní přípojku v délce 16,5 m) umístěné na pozemcích parc. č. 1464/2 ostatní plocha, parc. č. 1464/3 zahrada, parc. č. 1464/12 zahrada a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle geometrického plánu č. 2561-708/2015 ze dne 13. 10. 2015, dle předloženého materiálu b) při prodeji nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6992     12. 1. 2016
1. souhlasí

s přenecháním části pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Třinec, do podnájmu společnosti MEICO SYSTEM' S s.r.o., Na Hroudě 1043/27, Praha 10, IČ 48108057, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 5/179 ze dne 7. 1. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/120 ze dne 18. 2. 2009 (č. usnesení)
  88/6993     12. 1. 2016
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 917-18/2015 ze dne 17. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1415/7 ostatní plocha, o výměře 71 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Pudlov, obec Bohumín

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 56/4483 ze dne 25. 11. 2014 č. 44/3330 ze dne 27. 5. 2014 (č. usnesení)
  88/6994     12. 1. 2016
1. rozhodla

uzavřít smlouvu na připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN, VVN č. 15_VN_1007326013 při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  88/6994     12. 1. 2016
2. rozhodla

uzavřít smlouvu na připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN, VVN č. 15_VN_1007313720 při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1075 ze dne 11. 12. 2014 č. 15/1549 ze dne 25. 6. 2015 (č. usnesení)
  88/6995     12. 1. 2016
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout snížit nejnižší podání na výši 9.900.000,- Kč pro dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1075 bod 5) ze dne 11. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  88/6995     12. 1. 2016
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 2. 2016

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 (č. usnesení)
  88/6996     12. 1. 2016
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 5.000 tis. Kč a z v y š u j í běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 1.250 tis. Kč a z v y š u j í kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6202 - Nákup majetkových podílů o 3.750 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6997     12. 1. 2016
1. bere na vědomí

žádost společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, Mošnov, IČ 25890182, o prodej nemovitých věcí, a to: pozemku parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  88/6997     12. 1. 2016
2. rozhodla

a) záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří o nové dosud nezapsané výměře 442 m² dle geometrického plánu č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015, část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/135 ostatní plocha o výměře 962 m², část pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/136 ostatní plocha o výměře 107 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov b) při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6998     12. 1. 2016
1. rozhodla

přijmout věcný dar 240 ks nealkoholického nápoje od společnosti Kofola, a.s., IČ 27767680, v souvislosti s prezentací Moravskoslezského kraje na veletrhu Regiontour 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  88/6999     12. 1. 2016
1. rozhodla

podat žalobu k věcně a místně příslušnému soudu na zaplacení dlužné částky ve výši 81.855,- Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu proti společnosti DS INTERIÉR s.r.o., se sídlem Budapešťská 1491/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 28087828, dle předloženého materiálu

  frame-scrollup