Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 1. 2016


  Rada kraje

  89/7000                         26. 1. 2016
  1. schvaluje

  program 89. schůze rady kraje, konané dne 26. 1. 2016


   Rada kraje

   89/7001                         26. 1. 2016
   1. bere na vědomí

   a)    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a pana Tomáše Hanzela, o ověření zápisu z 86. schůze rady kraje, konané dne 17. 12. 2015

   b)   zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 88. schůze rady kraje, konané dne 12. 1. 2016

   89/7001                         26. 1. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 89. schůze rady kraje, konané dne 26. 1. 2016:

   -                     Ing. Jiří Martinek

   -                     Ing. RSDr. Svatomír Recman


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 77/6152 ze dne 10. 9. 2014

    89/7002                         26. 1. 2016
    1. bere na vědomí

    změnu termínu dokončení projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“, a to do 30. 9. 2016

    89/7002                         26. 1. 2016
    2. schvaluje

    uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru uzavřenou s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350


     Rada kraje

     89/7003                         26. 1. 2016
     1. rozhodla

     zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

     89/7003                         26. 1. 2016
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     89/7003                         26. 1. 2016
     3. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:

     členové:

     1.     Ing. Ivan Strachoň                         - náměstek hejtmana kraje

     2.     Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.     Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     náhradníci:

     1.     Martin Sikora                                 - náměstek hejtmana kraje

     2.     Ing. Marek Matějka                         - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.     Mgr. Jan Galář                               - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     89/7003                         26. 1. 2016
     4. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:

     členové:

     1.     Ing. Ivan Strachoň                         - náměstek hejtmana kraje

     2.     Martin Sikora                                 - náměstek hejtmana kraje

     3.     Ing. Milan Novotný                         - odbor investiční a majetkový

     4.     Ing. Martin Staniek                         - odbor investiční a majetkový

     5.     Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.     Petr Becher                                    - člen zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.     Ing. RSDr. Svatomír Recman           - náměstek hejtmana kraje

     2.     Ing. Jiří Martinek                            - náměstek hejtmana kraje

     3.     Ing. Petr Kačmařík                          - odbor investiční a majetkový

     4.     Ing. Věra Štefková                          - odbor investiční a majetkový

     5.     Ing. Marek Matějka                         - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.     Mgr. Patrik Hujdus                          - člen zastupitelstva kraje


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 83/6543    ze dne 10. 11. 2015

      89/7004                         26. 1. 2016
      1. rozhodla

      vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

      4. MORAVOPROJEKT s.r.o. (pro část 1, 2, 3 VZ)

      Tršice 18, PSČ 78357

      IČ: 28622685

            5. Ing. Libor Langr (pro část 3 VZ)

      Englišova 2986/65, 746 01 Opava

      IČ: 11547332

      6. ATRIS, s.r.o. (pro část 1 a 3 VZ)

      Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

      IČ: 28608909

      89/7004                         26. 1. 2016
      2. rozhodla

      na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““ s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

      pro část 1 veřejné zakázky

      2. Ing. Karel Grygera

      Lesní 69/4, 747 06 Opava

      IČ: 15437191

           za cenu nejvýše přípustnou 328.000,- Kč bez DPH

                7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

      28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek

      IČ: 45193584

            za cenu nejvýše přípustnou 495.000,- Kč bez DPH 

      pro část 2 veřejné zakázky

      7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

      28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek

      IČ: 45193584

      za cenu nejvýše přípustnou 1.282.000,- Kč bez DPH

      1. FARMTEC a.s.

      Tisová 326, 391 33 Jistebnice

      Č: 63908522

      za cenu nejvýše přípustnou 1.980.000,- Kč bez DPH 

      pro část 3 veřejné zakázky

      3. Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o.

      Englišova 65, 746 01 Opava

      IČ: 47974991

       za cenu nejvýše přípustnou 436.000,- Kč bez DPH 

      2. Ing. Karel Grygera

      Lesní 69/4, 747 06 Opava

      IČ: 15437191

          za cenu nejvýše přípustnou 506.000,-Kč bez DPH

      7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

              28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek

      IČ: 45193584

          za cenu nejvýše přípustnou 512.000,- Kč bez DPH


       Rada kraje

       89/7005                         26. 1. 2016
       1. rozhodla

       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       89/7005                         26. 1. 2016
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       89/7005                         26. 1. 2016
       3. jmenuje

       v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“, a to:

       členové:

       1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       1.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       89/7005                         26. 1. 2016
       4. jmenuje

       v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1““, a to:

       členové:

       1.  Ing. Ivan Strachoň                           - náměstek hejtmana kraje

       2.  Martin Sikora                                   - náměstek hejtmana kraje

       3.  Ing. Milan Novotný                           - odbor investiční a majetkový

       4.  Ing. Martin Staniek                           - odbor investiční a majetkový

       5.  Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       6.  Bc. Martin Polášek                            - člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       1. Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

       2. Ing. Jiří Martinek                              - náměstek hejtmana kraje

       3. Ing. Pavlína Ledvoňová                     - odbor investiční a majetkový

       4. Ing. Petr Kačmařík                            - odbor investiční a majetkový

       5. Ing. Marek Matějka                           - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       6. Mgr. Jaroslav Stolařík                       - člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        89/7006                         26. 1. 2016
        1. rozhodla

        zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        89/7006                         26. 1. 2016
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        89/7006                         26. 1. 2016
        3. jmenuje

        v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:

        členové:

        1.  Ing. Ivan Strachoň                           - náměstek hejtmana kraje

        2.  Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        3.  Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        4.  Ing. arch. Liana Janáčková                - členka zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        1.  Martin Sikora                                   - náměstek hejtmana kraje

        2.  Ing. Marek Matějka                           - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        3.  Mgr. Jan Galář                                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář                   

        4.  Ing. Milan Novotný                           - odbor investiční a majetkový

        89/7006                         26. 1. 2016
        4. jmenuje

        v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:

        členové:

        1.  Ing. Ivan Strachoň                           - náměstek hejtmana kraje

        2.  Martin Sikora                                   - náměstek hejtmana kraje

        3.  Ing. Milan Novotný                           - odbor investiční a majetkový

        4.  Ing. Martin Staniek                           - odbor investiční a majetkový

        5.  Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        6.  Ing. arch. Liana Janáčková                - člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        1.  Ing. RSDr. Svatomír Recman             - náměstek hejtmana kraje

        2.  Ing. Jiří Martinek                              - náměstek hejtmana kraje

        3.  Ing. Petr Kačmařík                            - odbor investiční a majetkový

        4.  Ing. Alžběta Blažková                       - odbor investiční a majetkový

        5.  Ing. Marek Matějka                           - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 

        6.  Bc. Martin Polášek                            - člen zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         89/7007                         26. 1. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2016“

         89/7007                         26. 1. 2016
         2. rozhodla

         vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

         1.  Lamdaprint cz s.r.o.

         se sídlem: Lednická 17, 198 00 Praha 9

         IČ 27083764

         89/7007                         26. 1. 2016
         3. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili v 1. až 3. pořadí:

         DM – trading company s.r.o.

         se sídlem: Chatová 98/9, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

         IČ 25850695

         ProfiToner s.r.o.

         se sídlem: Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava-Hulváky

         IČ 26814170

         Z+M Partner, spol. s r.o.

         se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

         IČ 26843935 


          Rada kraje

          89/7008                         26. 1. 2016
          1. rozhodla

          zaslat objednávky k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance Moravskoslezského kraje a členy zastupitelstva kraje na období únor – prosinec 2016 společnosti:

          SANIT, s.r.o.

          se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 68/165, PSČ 70900

          IČ: 26826909

          za cenu nejvýše přípustnou 250.880 Kč celkem vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


           Rada kraje

           k usnesení zastupitelstva kraje              

           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

           89/7009                         26. 1. 2016
           1. bere na vědomí

           žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hrabová, doručenou dne 3. 8. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           89/7009                         26. 1. 2016
           2. rozhodla

           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hrabová, IČ 64989771, na úhradu uznatelných nákladů  souvisejících se zajištěním oslav 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Hrabová v maximální  výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Hrabová, IČ 64989771, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Rada kraje

            k usnesení zastupitelstva kraje

            č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

            89/7010                         26. 1. 2016
            1. rozhodla

            nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč úhradu výdajů v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí Mladecko
            a Slezské Pavlovice vyhlášených na den 16. ledna 2016

            89/7010                         26. 1. 2016
            2. schvaluje

            rozpočtové opatření, kterým se

            zvyšují

            neinvestiční přijaté transfery

            pol. 4111 -

            Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

            o

            15,00 tis. Kč

            a

            zvyšují

            běžné výdaje            

            na § 6115 -

            Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

            pol. 5011 -

            Platy zaměstnanců v pracovním poměru

            o

            9,30 tis. Kč

            pol. 5031 -

            Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

            o

            2,36 tis. Kč

            pol. 5032 -

            Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

            o

            0,84 tis. Kč

            pol. 5156 -

            Pohonné hmoty a maziva

            o

            1,50 tis. Kč

            pol. 5173 -

            Cestovné (tuzemské i zahraniční)

            o

            0,50 tis. Kč

            pol. 5175 -

            Pohoštění

            o

            0,50 tis. Kč

            Celkem

            o

            15,00 tis. Kč


             Rada kraje

             89/7011                         26. 1. 2016
             1. bere na vědomí

             přehled o usneseních vlády České republiky č. 1020 - 1054 ze dne 14. 12. 2015 a č. 1055 - 1095/D ze dne 21. 12. 2015, dle předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 88/6964 ze dne 12. 1. 2016

              89/7012                         26. 1. 2016
              1. bere na vědomí

              informaci o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2015, dle předloženého materiálu

              89/7012                         26. 1. 2016
              2. ukládá

              hejtmanovi kraje

              předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

              Zodp.: Miroslav Novák

              Termín: 25. 2. 2016


               Rada kraje

               89/7013                         26. 1. 2016
               1. souhlasí

               s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

               89/7013                         26. 1. 2016
               2. stanoví

               a)    u usnesení č. 180/6422 bod 2) ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2017

               b)   u usnesení č. 32/1522 bod 4) ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2017

               c)    u usnesení č. 38/1942 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2017

               d)   u usnesení č. 50/2582 bod 6) ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2017

               e)    u usnesení č. 56/3131 bod 2) ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2017

               f)     u usnesení č. 76/4594 bod 19) ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017

               g)   u usnesení č. 77/4686 bod 2) ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017

               h)   u usnesení č. 98/6283 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017

               i)     u usnesení č. 118/7750 bod 16) ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2017

               j)     u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na únor 2016

               89/7013                         26. 1. 2016
               3. vyřazuje

               z další kontroly plnění usnesení rady kraje usnesení č. 84/6704 bod 5) ze dne 24. 11. 2015


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                89/7014                         26. 1. 2016
                1. bere na vědomí

                žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne
                21. 9. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                89/7014                         26. 1. 2016
                2. rozhodla

                poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, na  úhradu uznatelných nákladů souvisejících
                s realizací projektu „Paul Kupelwieser - Život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2. poloviny 19. stol. a počátku 20. století“ v maximální výši 180 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                89/7014                         26. 1. 2016
                3. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6113 -

                Zastupitelstva krajů

                pol. 5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                180 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 5332 -

                Neinvestiční transfery vysokým školám

                o

                180 tis. Kč


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 11/946      ze dne 21. 4. 2010

                 č. 16/1418    ze dne 22. 12.2010

                 č. 23/1961    ze dne 29. 2. 2012

                 č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                 89/7015                         26. 1. 2016
                 1. rozhodla

                 uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 22.000 EUR Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), dle předloženého materiálu

                 89/7015                         26. 1. 2016
                 2. rozhodla

                 uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 7.200 EUR Evropskému hospodářskému zájmovému sdružení ACCESS EU! – EEIG, se sídlem v Bruselu, dle předloženého materiálu

                 89/7015                         26. 1. 2016
                 3. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 3399 -

                 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                 pol.  5169 -

                 Nákup ostatních služeb

                 o

                 184,17 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje            

                 na § 2141-

                 Vnitřní obchod

                 pol.  5041 -

                 Odměny za užití duševního vlastnictví

                 o

                 184,17 tis. Kč


                  Rada kraje

                  89/7016                         26. 1. 2016
                  1. bere na vědomí

                  informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   1. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   315,52 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   315,52 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   2. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2299 -

                   Ostatní záležitosti v dopravě

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                    400 tis. Kč

                   pol. 5173 -

                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                   o

                   100 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   500 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   3. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   350 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   150 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   4. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   350 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   150 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   5. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   350 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   150 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   6. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   26,7 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2251 -

                   Letiště

                   pol. 6130 -

                   Pozemky

                   o

                    26,7 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   7. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   59 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2251 -

                   Letiště

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   5 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   28 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   33 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2251 -

                   Letiště

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1 tis. Kč

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   25 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   26 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   8. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   451,81 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5366 -

                   Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                   o

                   451,81 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   9. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   830,11 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5154 -

                   Elektrická energie

                   o

                   50,00 tis. Kč

                   pol. 5366 -

                   Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                   o

                   730,11 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   780,11 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   50,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   10. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   35 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5171 -

                   Opravy a udržování

                   o

                   35 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   11. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   12,1 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   12,1 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   12. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   48.111,04 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2212 -

                   Silnice

                   pol. 5363 -

                   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                   o

                   48.111,04 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   13. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.957,3 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 5168 -

                   Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                   o

                   2.957,3 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   14. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   450 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   450 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   15. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   4.256,73 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3315 -

                   Činnosti muzeí a galerií

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                    4.256,73 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   16. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.018,15 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   18,15 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   3.000,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   17. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   25.681,92 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   20.293,80 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   18,20 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   20.312,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   4.909,92 tis. Kč

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   460,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   5.369,92 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   18. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   20 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5512 -

                   Požární ochrana – dobrovolná část

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   20 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   19. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   316,2 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   316,2 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   20. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   400 tis. Kč

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   1.800 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   21. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   21,50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5011 -

                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru

                   o

                   15,98 tis. Kč

                   pol. 5031 -

                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti

                   o

                   4,00 tis. Kč

                   pol. 5032 -

                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                   o

                   1,45 tis. Kč

                   pol. 5038 -

                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                   o

                   0,07 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   21,50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   22. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5021 -

                   Ostatní osobní výdaje

                   o

                   149,26 tis. Kč

                   pol. 5031 -

                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti

                   o

                   37,31 tis. Kč

                   pol. 5032 -

                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                   o

                   13,43 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   23. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   24. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   25. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   26. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   27. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   28. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   29. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   30. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   31. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.050 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   1.050 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   32. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   980,7 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   980,7 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   33. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   30 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   30 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   34. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.233 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   47 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   3.185 tis. Kč

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   1 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   3.186 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   35. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.654,29 tis. Kč

                   pol. 8123 -

                   Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                   o

                   9.191,61 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   11.845,90 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   2.000,00 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.100,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   3.500,00 tis. Kč

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   3.045,90 tis. Kč

                   pol. 6123 -

                   Dopravní prostředky

                   o

                   3.200,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   9.745,90 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   36. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.050 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4377 -

                   Sociálně terapeutické dílny

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4377 -

                   Sociálně terapeutické dílny

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   550 tis. Kč

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                    

                   300 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   850 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   37. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.000 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   550 tis. Kč

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   250 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   800 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   38. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   700 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4354 -

                   Chráněné bydlení

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4354 -

                   Chráněné bydlení

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   300 tis. Kč

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   200 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   500 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   39. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   40. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   7.457,15 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   7.257,15 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   41. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   4.196,10 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3125 -

                   Střediska praktického vyučování a  školní hospodářství

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3125 -

                   Střediska praktického vyučování a  školní hospodářství

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   3.996,10 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   42. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.226,4 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   2.026,40 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   43. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    1.403,39 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.203,39 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   44. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   18.228,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3112 -

                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   8,60 tis. Kč

                   na § 3113 -

                   Základní školy

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   7,30 tis. Kč

                   na § 3114 -

                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   6,50 tis. Kč

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   26,00 tis. Kč

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   132,10 tis. Kč

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   49,40 tis. Kč

                   na § 3133 -

                   Dětské domovy

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   14,10 tis. Kč

                   na § 3231 -

                   Základní umělecké školy

                    

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   11,50 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   255,50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3112 -

                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   635,92 tis. Kč

                   na § 3113 -

                   Základní školy

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   518,86 tis. Kč

                   na § 3114 -

                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   470,46 tis. Kč

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.881,84 tis. Kč

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   9.185,64 tis. Kč

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   3.465,40 tis. Kč

                   na § 3133 -

                   Dětské domovy

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.012,82 tis. Kč

                   na § 3231 -

                   Základní umělecké školy

                    

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   801,56 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   17.972,50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   45. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   46. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   47. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   48. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   49. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.575,25 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   2.575,25 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   50. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   99,79 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   99,79 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   51. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   17,85 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   17,85 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   52. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   10.831,12 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   10.831,12 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   53. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   22.080,98 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   22.080,98 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   54. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   6.451,78 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   6.451,78 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   55. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   20.471,17 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   20.471,17 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   56. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   51,41 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5364 -

                   Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                   o

                   51,41 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   57. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   6.101 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 5368 -

                   Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                   o

                   6.101 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   58. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   160 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   160 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   59. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.520 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3299 -

                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                   pol. 5362 -

                   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                   o

                   20 tis. Kč

                   pol. 5363 -

                   Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                   o

                   1.500 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   1.520 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   60. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.000,0 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3114 -

                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   33,5 tis. Kč

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   333,0 tis. Kč

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,0 tis. Kč

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   267,0 tis. Kč

                   na § 3124 -

                   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   66,5 tis. Kč

                   na § 3133 -

                   Dětské domovy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   33,5 tis. Kč

                   na § 3231 -

                   Základní umělecké školy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   66,5 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   1.000,0 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   61. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.018,06 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 5909 -

                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                   o

                   1.018,06 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   62. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.931,3 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,0 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.731,3 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   63. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   5.600,62 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   5.400,62 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   64. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   65. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3749 -

                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   66. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   250 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3741 -

                   Ochrana druhů stanovišť

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   250 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   67. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3749 -

                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3749 -

                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   68. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3749 -

                   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   69. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   400 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3713 -

                   Změny technologií vytápění

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazené

                   o

                   300 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   100 tis. Kč

                   Celkem

                   400 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   70. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   20.000 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2251 -

                   Letiště

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   20.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   71. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.357 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5909 -

                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                   o

                   3.357 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   72. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   5.453,42 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   5.453,42 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   73. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.493,55 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 6111 -

                   Programové vybavení

                   o

                   1.394,50 tis. Kč

                   pol. 6119 -

                   Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

                   o

                    314,00 tis. Kč

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   785,05 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.493,55 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   74. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.656,61 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   0,23 tis. Kč

                   pol. 5167 -

                   Služby školení a vzdělávání

                   o

                   2,42 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2,65 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 6111 -

                   Programové vybavení

                   o

                   223,85 tis. Kč

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.265,11 tis. Kč

                   pol. 6123 -

                   Dopravní prostředky

                   o

                   1.165,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.653,96 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   75. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   22.886,09 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3311 -

                   Divadelní činnost

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   22.836,09 tis. Kč

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   50,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   22.886,09 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   76. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.100 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.100 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   77. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.379 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   2.379 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   78. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   987,9 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   987,9 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   79. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   38.558,9 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   38.558,9 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   80. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   900 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   900 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   81. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.995,77 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4312 -

                   Odborné sociální poradenství

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.995,77 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   82. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   300 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   83. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.000 tis. Kč

                   a

                   běžné výdaje            

                   na § 4357 -

                   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   84. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   250 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4350 -

                   Domovy pro seniory

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   250 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   85. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.300 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3123 -

                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   86. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   800 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   800 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   87. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   112,02 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   112,02 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   88. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.611,67 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   2.611,67 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   89. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.238,29 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3114 -

                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.238,29 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   90. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3121 -

                   Gymnázia

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   500 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   91. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   4.532.42 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   532,42 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5171 -

                   Opravy a udržování

                   o

                   4.000,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   92. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.641,37 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   3.641,37 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   93. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   8.737,8 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   8.737,8 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   94. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   6.809,43 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   5.979,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   830,43 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   95. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.937 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   3.937 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   96. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   4.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   4.500 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   97. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   5.979,11 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   5.979,11 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   98. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.647,87 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   1.647,87 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   99. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.724,52 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   3.724,52 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   100. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    320,90 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3533 -

                   Zdravotnická záchranná služba

                   pol. 5167 -

                   Služby školení a vzdělávání

                   o

                   7,26 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3533 -

                   Zdravotnická záchranná služba

                   pol. 6111 -

                   Programové vybavení

                   o

                   313,64 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   101. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   600 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   600 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   102. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    400 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   400 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   103. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   198,62 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 5331 -

                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   198,62 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   104. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   564,73 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   564,73 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   105. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   51,86 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   51,86 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   106. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   345,65 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3522 -

                   Ostatní nemocnice

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   345,65 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   107. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.154,78 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 6113 -

                   Zastupitelstva krajů

                   pol. 6111 -

                   Programové vybavení

                   o

                   526,35 tis. Kč

                   pol. 6125 -

                   Výpočetní technika

                   o

                   628,43 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   1.154,78 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   108. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   4.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2219 -

                   Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2219 -

                   Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   4.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   109. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   411,4 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2221 -

                   Provoz veřejné silniční dopravy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   193,6 tis. Kč

                   na § 2259 -

                   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   217,8 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   110. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   242 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2259 -

                   Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   242 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   111. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   525,99 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   525,99 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   112. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   309 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 5024 -

                   Odstupné

                   o

                   309 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   113. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.778,61 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   134,06 tis. Kč

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   2.210,76 tis. Kč

                   pol. 5168 -

                   Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                   o

                   231,40 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   147,40 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.723,62 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 6172 -

                   Činnost regionální správy

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   54,99 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   114. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   303 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3329 -

                   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

                   pol. 5179 -

                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                   o

                   303 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   115. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.900 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3326 -

                   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   1.900 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   116. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3319 -

                   Ostatní záležitosti kultury

                   pol. 5494 -

                   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                   o

                   50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   117. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    26,11 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 5909 -

                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                   o

                   26,11 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   118. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3312 -

                   Hudební činnost

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   119. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.524,71 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5279 -

                   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   570,04 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5279 -

                   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   2.384,67 tis. Kč

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   570,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.954,67 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   120. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   323,50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5311 -

                   Bezpečnost a veřejný pořádek

                   pol. 6122 -

                   Stroje, přístroje a zařízení

                   o

                   323,50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   121. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   5.274,79 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5511 -

                   Požární ochrana - profesionální část

                   pol. 6123 -

                   Dopravní prostředky

                   o

                   5.274,79 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   122. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   15.495,6 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje          

                   na § 5511 -

                   Požární ochrana - profesionální část

                   pol. 6339 -

                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                   o

                   15.495,6 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   123. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   15.387,44 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 5511 -

                   Požární ochrana - profesionální část

                   pol. 6339 -

                   Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                   o

                   15.387,44 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   124. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   560,95 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 5151 -

                   Studená voda

                   o

                   20,00 tis. Kč

                   pol. 5152 -

                   Teplo

                   o

                   240,00 tis. Kč

                   pol. 5154 -

                   Elektrická energie

                   o

                   260,00 tis. Kč

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   38,19 tis. Kč

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   2,76 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   560,95 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   125. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    310 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 5521 -

                   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                   pol. 5151 -

                   Studená voda

                   o

                   10 tis. Kč

                   pol. 5152 -

                   Teplo

                   o

                   100 tis. Kč

                   pol. 5154 -

                   Elektrická energie

                   o

                   200 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   310 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   126. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    9.313,60 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3341 -

                   Rozhlas a televize

                   pol. 5041 -

                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                   o

                   342,16 tis. Kč

                   pol. 5179 -

                   Ostatní nákupy jinde nezařazené

                   o

                   179,57 tis. Kč

                   na § 3349 -

                   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   1.778,61 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   7.013,26 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   9.313,60 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   127. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   70 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3326 -

                   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   70 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   128. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.142,20 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   250,00 tis. Kč

                   pol. 5329 -

                   Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                   o

                   814,70 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   1.064,70 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   1.077,50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   129. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   300 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   130. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   23.806 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   1.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   21.806 tis. Kč

                   pol. 6349 -

                   Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                   o

                   500 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   22.306 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   131. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   9.496,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5332 -

                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                   o

                   8.779,85 tis. Kč

                   pol. 5334 -

                   Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                   o

                   376,15 tis. Kč

                   pol. 5339 -

                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                   o

                   340,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   9.496,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   132. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   14.685,0 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   6.854,3 tis. Kč

                   pol. 5332 -

                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                   o

                   989,4 tis. Kč

                   pol. 5339 -

                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                   o

                   536,3 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   8.380,0 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 6313 -

                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   6.015,0 tis. Kč

                   pol. 6352 -

                   Investiční transfery vysokým školám

                   o

                   10,0 tis. Kč

                   pol. 6359 -

                   Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

                   o

                   280,0 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   6.305,0 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   133. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   7.404,95 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   7.404,95 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   134. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.600 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5221 -

                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                   o

                   600 tis. Kč

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   3.000 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   3.600 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   135. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   12.940 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2141 -

                   Vnitřní obchod

                   pol. 5164 -

                   Nájemné

                   o

                   441 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.036 tis. Kč

                   pol. 5175 -

                   Pohoštění

                   o

                   363 tis. Kč

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5230 -

                   Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

                   o

                   100 tis. Kč

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   500 tis. Kč

                   pol. 5332 -

                   Neinvestiční transfery vysokým školám

                   o

                   500 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.940 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   10.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   136. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   137. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.196,52 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.837,52 tis. Kč

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   359,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.196,52 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   138. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2125 -

                   Podpora podnikání a inovací

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   139. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.425,4 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.425,4 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   140. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   238.391,36 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5163 -

                   Služby peněžních ústavů

                   o

                   2.000,00 tis. Kč

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   500,00 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.500,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   4.000,00 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   4.391,36 tis. Kč

                   pol. 6129 -

                   Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

                   o

                   20.000,00 tis. Kč

                   pol. 6130 -

                   Pozemky

                   o

                   210.000,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   234.391,36 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   141. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    1.312,85 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol. 5166 -

                   Konzultační, poradenské a právní služby

                   o

                   1.312,85 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   142. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   316,6 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   316,6 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   143. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   155 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   155 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   144. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   906,95 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5212 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                   o

                   445,75 tis. Kč

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   41,00 tis. Kč

                   pol. 5219 -

                   Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                   o

                   10,90 tis. Kč

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   208,05 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   705,70 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6312 -

                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                   o

                   175,90 tis. Kč

                   pol. 6322 -

                   Investiční transfery spolkům

                   o

                   25,35 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   201,25 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   145. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.022,30 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5212 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                   o

                   397,10 tis. Kč

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   365,75 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   762,85 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6312 -

                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                   o

                   102,65 tis. Kč

                   pol. 6313 -

                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   156,80 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   259,45 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   146. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.496,35 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5221 -

                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                   o

                   1.285,80 tis. Kč

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   1.295,55 tis. Kč

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   915,00 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   3.496,35 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   147. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.819,75 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   4,35 tis. Kč

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu

                   o

                   126,71 tis. Kč

                   pol. 5164 -

                   Nájemné

                   o

                   431,00 tis. Kč

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   2.088,76 tis. Kč

                   pol. 5173 -

                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                   o

                   5.84 tis. Kč

                   pol. 5194 -

                   Věcné dary

                   o

                   10,00 tis. Kč

                   pol. 5494 -

                   Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                   o

                   3,09 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.669,75 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6322 -

                   Investiční transfery spolkům

                   o

                   150,00 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   148. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   45,1 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5362 -

                   Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                   o

                   45,1 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   149. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   6.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5229 -

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   3.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6329 -

                   Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   3.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   150. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   865,5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   384,5 tis. Kč

                   pol. 5221 -

                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                   o

                   101,0 tis. Kč

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   380,0 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   865,5 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   151. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   261 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5219 -

                   Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

                   o

                   190 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 6322 -

                   Investiční transfery spolkům

                   o

                   71 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   152. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   477,28 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 6402 -

                   Finanční vypořádání minulých let

                   pol. 5366 -

                   Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                   o

                   477,28 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   153. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   270 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 4399 -

                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   70 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 4399 -

                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                   pol. 6322 -

                   Investiční transfery spolkům

                   o

                   200 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   154. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   50 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3421 -

                   Využití volného času dětí a mládeže

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                   o

                   50 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   155. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   10 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3299 -

                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                   pol. 5229 -

                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                   o

                   10 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   156. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   477,3 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3419 -

                   Ostatní tělovýchovná činnost

                   pol. 5134 -

                   Prádlo, oděv a obuv

                   o

                   477,3 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   157. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.050 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3419 -

                   Ostatní tělovýchovná činnost

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                   o

                   1.800 tis. Kč

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   250 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   2.050 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   158. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.038,2 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3635 -

                   Územní plánování

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   1.038,2 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   159. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   2.000 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3635 -

                   Územní plánování

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   2.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   160. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   982,25 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                   pol. 5021-

                   Ostatní osobní výdaje

                   o

                   982,25 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   161. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   490 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                   pol. 5168 -

                   Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                   o

                   490 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   162. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    44 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   44 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   163. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                    4.406,45 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3599 -

                   Ostatní činnosti ve zdravotnictví

                   pol. 5192 -

                   Poskytnuté náhrady

                   o

                   4.406,45 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   164. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   15.404,59 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2399-

                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   15.404,59 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   165. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   768,35 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3729 -

                   Ostatní nakládání s odpady

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   768,35 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   166. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   9.742,16 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2399 -

                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                   pol. 5909 -

                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                   o

                   9.742,16 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   167. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   51,31 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3769 -

                   Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   51,31 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   168. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   199,65 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3716 -

                   Monitoring ochrany ovzduší

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   199,65 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   169. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   10.000 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2399 -

                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                   pol. 5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   10.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   170. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   250,3 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3742 -

                   Chráněné části přírody

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   250,3 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   171. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.343 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 2399 -

                   Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                   pol. 6341 -

                   Investiční transfery obcím

                   o

                   1.343 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   172. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.000 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3744 -

                   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

                   pol. 6319 -

                   Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům

                   o

                   3.000 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   173. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   180 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3799 -

                   Ostatní ekologické záležitosti

                   pol. 5222 -

                   Neinvestiční transfery spolkům

                   o

                   180 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   174. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   653,4 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3792 -

                   Ekologická výchova a osvěta

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   653,4 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   175. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   57,9 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3719 -

                   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   57,9 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   176. schvaluje

                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   177. schvaluje

                   závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   178. rozhodla

                   zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 25,28 tis. Kč z 250.035 tis. Kč na 250.060,28 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   179. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   297 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3299 -

                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                   pol. 5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   50 tis. Kč

                   pol. 5162 -

                   Služby telekomunikací a radiokomunikací

                   o

                   10 tis. Kč

                   pol. 5163 -

                   Služby peněžních ústavů

                   o

                   2 tis. Kč

                   pol. 5164 -

                   Nájemné

                   o

                   100 tis. Kč

                   pol. 5173 -

                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                   o

                   5 tis. Kč

                   pol. 5175 -

                   Pohoštění

                   o

                   130 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   297 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   180. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšují

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.500 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3533 -

                   Zdravotnická záchranná služba

                   pol. 5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   200 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3533 -

                   Zdravotnická záchranná služba

                   pol. 6121 -

                   Budovy, haly a stavby

                   o

                   1.300 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   181. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   190 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   kapitálové výdaje            

                   na § 3122 -

                   Střední odborné školy

                   pol. 6351 -

                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                   o

                   190 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   182. schvaluje

                   závazný ukazatel „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 190.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Projektová dokumentace na úpravu vytápění“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   183. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   1.050,3 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3636 -

                   Územní rozvoj

                   pol. 5213 -

                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                   o

                   1.050,3 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   184. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   3.085,5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 2143 -

                   Cestovní ruch

                   pol. 5164 -

                   Nájemné

                   o

                   3.085,5 tis. Kč

                   89/7017                         26. 1. 2016
                   185. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   zvyšuje

                   financování

                   pol. 8115 -

                   Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                   o

                   40,18 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje            

                   na § 3421 -

                   Využití volného času dětí a mládeže

                   pol. 5909 -

                   Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                   o

                   40,18 tis. Kč


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 86/6885 ze dne 17. 12. 2015

                   č. 77/6181 ze dne 10. 9. 2015

                   č. 79/6401 ze dne 6. 10. 2015

                   č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   1. rozhodla

                   vyslat Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Francouzské republiky (Nancy, Metz, Toul) ve dnech 28. – 31. 1. 2016 v rámci prezentace Moravskoslezského kraje a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   2. ukládá

                   náměstkovi hejtmana kraje

                   předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

                   Zodp.: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   3. rozhodla

                   vyslat Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 27. – 29. 1. 2016 v rámci pozvání na Mistrovství Evropy v krasobruslení a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   4. ukládá

                   náměstkyni hejtmana kraje

                   předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 3) tohoto usnesení

                   Zodp.: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   5. rozhodla

                   vyslat Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky (Bratislava) ve dnech 27. - 31. 1. 2016 za účelem účasti na veletrhu cestovního ruchu na Slovensku ITF Slovakiatour a na předání organizační „štafety“ ME v krasobruslení Moravskoslezskému kraji a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   6. ukládá

                   náměstkovi hejtmana kraje

                   předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 5) tohoto usnesení

                   Zodp.: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   7. rozhodla

                   poskytnout věcné dary pro zástupce Lotrinska (Francie) v rámci zahraniční pracovní cesty Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ve dnech 28. -31. 1. 2016 dle předloženého materiálu

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   8. bere na vědomí

                   zprávu předsedy výboru zahraničního zastupitelstva kraje Ing. Petra Havránka a členů výboru zahraničního zastupitelstva kraje Mgr. Radima Miklase, Miroslava Polaka, Mgr. Ivana Žárského, Ing. Libora Gavlase, RSDr. Ivany Kalouskové, Mgr. Radka Kani, Ryszarda Konderly a Marcela Sikory ze zahraniční pracovní cesty do Belgie (Brusel, Vlámsko) uskutečněné ve dnech 11. – 14. 11. 2015, uvedenou v předloženém materiálu

                   89/7018                         26. 1. 2016
                   9. bere na vědomí

                   zprávu Tomáše Hanzla, člena rady kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Spolkové republiky Německo (Mnichov) uskutečněné ve dnech 4. – 6. 10. 2015, uvedenou v předloženém materiálu


                    Rada kraje

                    89/7019                         26. 1. 2016
                    1. bere na vědomí

                    vzdání se funkce Evy Niedobové, ředitelky organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00849910, dnem 31. 8. 2016

                    89/7019                         26. 1. 2016
                    2. rozhodla

                    vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČ 00849910, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    89/7019                         26. 1. 2016
                    3. jmenuje

                    konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace:

                    předseda konkurzní komise:

                    Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, členka určená radou kraje

                    v případě nepřítomnosti Ing. Hany Havránkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise Ing. Šárka Kadlecová

                    členové:

                    Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                    náhradník:

                    Mgr. Alena Grosová - členka zastupitelstva kraje, náhradník člena určeného radou kraje

                    Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                    náhradník:

                    PaedDr. Stanislava Šmídová - vedoucí oddělení správy škol odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                    PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Ostrava ‑ Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                    náhradník:

                    PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                    MgA. Stanislava Juchelková - školní inspektorka České školní inspekce

                    Eva Niedobová – pedagogický pracovník školy

                    v případě, kdy se 2. člen konkurzní komise určený zřizovatelem, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                     Rada kraje

                     89/7020                         26. 1. 2016
                     1. rozhodla

                     nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
                     č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                     ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2016 ve výši
                     152.330.000 Kč dle předloženého materiálu

                     89/7020                         26. 1. 2016
                     2. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšují

                     přijaté transfery

                     pol. 4116 - 

                     Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                     ze státního rozpočtu

                     o

                     152.330.000 Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3111 -

                     Mateřské školy

                     pol. 5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     fyzickým osobám

                     o

                     404.120 Kč

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     12.261.635 Kč

                     na § 3112 -

                     Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     533.912 Kč

                     na § 3113 -

                     Základní školy

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     4.811.999 Kč

                     na § 3114 -

                     Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                      

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     10.410.371 Kč

                     na § 3117 -

                     První stupeň základních škol

                     pol.  5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                     o

                     888.989 Kč

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     845.223 Kč

                     na § 3121 -

                     Gymnázia

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     10.477.440 Kč

                     na § 3122 -

                     Střední odborné školy

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     42.534.368 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     1.906.534 Kč

                     na § 3123 -

                     Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     40.265.608 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     3.723.338 Kč

                     na § 3125 -

                     Střediska praktického vyučování

                     a školní hospodářství

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     155.815 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     728.232 Kč

                     na § 3141 -

                     Školní stravování

                     pol. 5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     fyzickým osobám

                     o

                     23.641 Kč

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     2.106.879 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     57.684 Kč

                     na § 3143 -

                     Školní družiny a kluby

                     pol.  5212 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                     o

                     157.366 Kč

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     1.510.895 Kč

                     na § 3146 -

                     Zařízení výchovného poradenství

                     Školská poradenská zařízení

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     568.032 Kč

                     na § 3147 -

                     Domovy mládeže

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     1.032.204 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     166.219 Kč

                     na § 3150 -

                     Vyšší odborné školy

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     6.021.035 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                              2.353.537 Kč

                     na § 3231 -

                     Základní umělecké školy

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     5.479.881 Kč

                     pol.  5221 -

                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                     o

                     2.671.939 Kč

                     na § 3233-

                     Střediska volného času

                     pol.  5213 -

                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                     právnickým osobám

                     o

                     233.104 Kč

                     Celkem

                     152.330.000 Kč

                     89/7020                         26. 1. 2016
                     3. rozhodla

                     poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                     Rada kraje

                     89/7021                         26. 1. 2016
                     1. souhlasí

                     se zapojením příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ na území ORP Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                      č. 17/1708 ze dne 17. 12. 2015

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      1. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2016 ve výši 9.670.346 tis. Kč dle předloženého materiálu

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      2. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      neinvestiční přijaté transfery

                      pol. 4116 -

                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                      o

                      9.670.346 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3111 -

                      Mateřské školy

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      171.007 tis. Kč

                      na § 3112 -

                      Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      5.069 tis. Kč

                      na § 3113 -

                      Základní školy

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      3.215 tis. Kč

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      753.854 tis. Kč

                      na § 3114 -

                      Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      58.739 tis. Kč

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      3.529 tis. Kč

                      na § 3117 -

                      První stupeň základních škol

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      99.252 tis. Kč

                      na § 3121 -

                      Gymnázia

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      97.091 tis. Kč

                      na § 3122 -

                      Střední odborné školy

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      131.955 tis. Kč

                      na § 3123 -

                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      111.953 tis. Kč

                      na § 3124 -

                      Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      25. 206 tis. Kč

                      na § 3126 -

                      Konzervatoře

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      9.886 tis. Kč

                      na § 3133 -

                      Dětské domovy

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      30.236 tis. Kč

                      na § 3141 -

                      Školní stravování

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      454 tis. Kč

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      6.555 tis. Kč

                      na § 3146 -

                      Zařízení výchovného poradenství

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      8.601 tis. Kč

                      na § 3147 -

                      Domovy mládeže

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      1.156 tis. Kč

                      na § 3231 -

                      Základní umělecké školy

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      65.049 tis. Kč

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      9.098 tis. Kč

                      na § 3233 -

                      Střediska volného času

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      1.935 tis. Kč

                      pol. 5339 -

                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                      o

                      17.642 tis. Kč

                      na § 3299 -

                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                      pol. 5901 -

                      Nespecifikované rezervy

                      o

                      8.058.864 tis. Kč

                      Celkem

                      9.670.346 tis. Kč

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      3. rozhodla

                      poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      4. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      5. rozhodla

                      poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      6. bere na vědomí

                      informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na leden a únor 2016 do 2. 2. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                      89/7022                         26. 1. 2016
                      7. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3299 -

                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                      pol. 5169 -

                      Nákup ostatních služeb

                      o

                      6 tis. Kč

                      na § 3419 -

                      Ostatní tělovýchovná činnost

                      pol. 5229 -

                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                      4.000 tis. Kč

                      Celkem

                      4.006 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3299 -

                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                      pol. 5164 -

                      Nájemné

                      o

                      6 tis. Kč

                      na § 3419 -

                      Ostatní tělovýchovná činnost

                      pol. 5213 -

                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                      právnickým osobám

                      o

                      4.000 tis. Kč

                      Celkem

                      4.006 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                      89/7023                         26. 1. 2016
                      1. souhlasí

                      s vyhlášením veřejné zakázky „Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu

                      89/7023                         26. 1. 2016
                      2. doporučuje

                      řediteli Nemocnice s  poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00884853,

                      jmenovat pro veřejnou zakázku tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                      členy hodnotící komise:

                      Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                      Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                      Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                      náhradníky hodnotící komise:

                      Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                      Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                      Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                       89/7024                         26. 1. 2016
                       1. souhlasí

                       s vyjmutím pavilonu H z akce „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“, jejímž manažerem a stavebníkem je Moravskoslezský kraj

                       89/7024                         26. 1. 2016
                       2. souhlasí

                       s podáním žádosti o dotaci organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k projektu „Zateplení – pavilon H“ z Operačního programu Životní prostředí

                       89/7024                         26. 1. 2016
                       3. souhlasí

                       aby investorem akce „Zateplení – pavilon H“ a příjemcem dotace byla Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                       89/7024                         26. 1. 2016
                       4. souhlasí

                       s prováděním úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje za účelem zlepšení tepelněizolačních vlastností budovy – pavilonu H organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                        89/7025                         26. 1. 2016
                        1. rozhodla

                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 194 tis. Kč, dle předloženého materiálu

                        89/7025                         26. 1. 2016
                        2. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 5331 -

                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        9.300 tis. Kč

                        na § 3599 -

                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        194 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 6351 -

                        Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                        o

                        2.700 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 5137 -

                        Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                        o

                        9.450 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        kapitálové výdaje

                        na § 3522 -

                        Ostatní nemocnice

                        pol. 6122 -

                        Stroje, přístroje a zařízení

                        o

                        2.744 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                         89/7026                         26. 1. 2016
                         1. souhlasí

                         s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, spočívajících v realizaci stavby „Nemocnice Město Albrechtice – stavební úpravy“, dle předloženého materiálu

                         89/7026                         26. 1. 2016
                         2. souhlasí

                         s vyhlášením veřejné zakázky „Nemocnice Město Albrechtice – stavební úpravy“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, dle předloženého materiálu

                         89/7026                         26. 1. 2016
                         3. doporučuje

                         řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                         členy hodnotící komise:

                         Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                         Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                         Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                         náhradníky hodnotící komise:

                         Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                         Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                         Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje    

                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                          89/7027                         26. 1. 2016
                          1. bere na vědomí

                          žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, o poskytnutí dotace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané přejezdy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          89/7027                         26. 1. 2016
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, v maximální výši 750.000,-- Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy, s časovou použitelností od 17. 12. 2015 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

                          89/7027                         26. 1. 2016
                          3. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          rozhodnout uzavřít s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          89/7027                         26. 1. 2016
                          4. ukládá

                          náměstkovi hejtmana kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                          Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                          Termín: 25. 2. 2016


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje              

                           č. 2/50         ze dne 20. 12. 2012

                           č. 16/1586    ze dne 25. 9. 2015

                           89/7028                         26. 1. 2016
                           1. bere na vědomí

                           žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           89/7028                         26. 1. 2016
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění pozdějších dodatků, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016“, dle předloženého materiálu

                           89/7028                         26. 1. 2016
                           3. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu

                           89/7028                         26. 1. 2016
                           4. ukládá

                           náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

                           Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                           Termín: 25. 2. 2016


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje    

                            č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                            89/7029                         26. 1. 2016
                            1. bere na vědomí

                            informaci o zajišťování nízkorychlostního vážení nákladních vozidel v silniční dopravě na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                            89/7029                         26. 1. 2016
                            2. souhlasí

                            s návrhem zajištění nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2016, dle předloženého materiálu

                            89/7029                         26. 1. 2016
                            3. pověřuje

                            státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, prováděním nízkorychlostního vážení na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje v roce 2016, dle předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesením rady kraje               

                             č. 140/5074  ze dne 5. 9. 2007   

                             č. 2/76         ze dne 3. 12. 2008 

                             č. 51/2688    ze dne 17. 3. 2010

                             89/7030                         26. 1. 2016
                             1. bere na vědomí

                             informativní zprávu o činnosti v roce 2015 Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013

                             89/7030                         26. 1. 2016
                             2. zrušuje

                             Krajskou pracovní skupinu pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013

                             89/7030                         26. 1. 2016
                             3. zrušuje

                             bod 6) usnesení rady kraje č. 140/5074 ze dne 5. 9. 2007


                              Rada kraje

                              89/7031                         26. 1. 2016
                              1. rozhodla

                              předložit žádost o podporu projektu „Udržitelný Moravskoslezský kraj“ předkládaného do 11. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5. 1 - Implementace systémových nástrojů, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky

                              89/7031                         26. 1. 2016
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Udržitelný Moravskoslezský kraj“ předkládaný do 11. výzvy Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblasti 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblasti podpory 5. 1 - Implementace systémových nástrojů, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, v letech 2016 -2017 ve výši 1.000.000,-- Kč

                              89/7031                         26. 1. 2016
                              3. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                              Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                              Termín: 25. 2. 2016


                               Rada kraje

                               89/7032                         26. 1. 2016
                               1. bere na vědomí

                               žádost pobočného spolku Český svaz chovatelů, Základní organizace Třinec 1, ze dne
                               3. 12. 2015, ve věci dotace na realizaci výstavy Českého svazu chovatelů z.o. Třinec 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               89/7032                         26. 1. 2016
                               2. rozhodla

                               neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz chovatelů, Základní organizace Třinec 1, IČ 70632154, ve výši 50 tis. Kč na realizaci výstavy Českého svazu chovatelů z.o. Třinec 1 s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 2/28         ze dne 20. 12. 2012

                                č. 84/6671    ze dne 24. 11. 2015

                                č. 86/6910    ze dne 17. 12. 2015

                                89/7033                         26. 1. 2016
                                1. bere na vědomí

                                informaci o průběhu jednání 54. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                89/7033                         26. 1. 2016
                                2. bere na vědomí

                                informaci o průběhu jednání 55. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 89/7034                         26. 1. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 II. etapu Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 dle předloženého materiálu

                                 89/7034                         26. 1. 2016
                                 2. souhlasí

                                 s II. etapou Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 v ceně převyšující 2 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  89/7035                         26. 1. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  záměr organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
                                  realizovat v roce 2016 projekt „Zavedení systému diagnostiky a vyhodnocení kvality vozovek na vybrané silniční síti II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji“ dle předloženého materiálu

                                  89/7035                         26. 1. 2016
                                  2. souhlasí

                                  se záměrem organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
                                  realizovat projekt „Zavedení systému diagnostiky a vyhodnocení kvality vozovek na vybrané silniční síti II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji“ s využitím příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na „Nové technologie“ pro rok 2016


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje                 

                                   č. 86/6923 ze dne 17. 12. 2015

                                   89/7036                         26. 1. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci Mgr. et Mgr. Michala Jirásky o vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice,
                                   IČ 71197001, ke dni 31. 1. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   89/7036                         26. 1. 2016
                                   2. jmenuje

                                   Mgr. et Mgr. Michala Jirásku na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
                                   Domov Na zámku, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, na dobu určitou, s pracovním úvazkem 0,25, a to od 1. 2. 2016 do dne, který předchází dni nástupu nově jmenovaného ředitele vybraného na základě konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice,
                                   IČ 71197001

                                   89/7036                         26. 1. 2016
                                   3. stanoví

                                   s účinností od 1. 2. 2016

                                   plat Mgr. et Mgr. Michalu Jiráskovi, řediteli organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

                                   89/7036                         26. 1. 2016
                                   4. stanoví

                                   s účinností od 1. 2. 2016

                                   plat Mgr. et Mgr. Michalu Jiráskovi, řediteli organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje              

                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                    89/7037                         26. 1. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    žádost společnosti Art of Word s.r.o., IČ 24153575, o finanční podporu projektu „Prezentace Moravskoslezského kraje v rámci akce Česko-Slovenský ples 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    89/7037                         26. 1. 2016
                                    2. rozhodla

                                    poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 společnosti Art of Word s.r.o., IČ 24153575, ve výši 150.000,-- Kč na projekt „Prezentace Moravskoslezského kraje v rámci akce Česko-Slovenský ples 2016“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 dle předloženého materiálu

                                    89/7037                         26. 1. 2016
                                    3. rozhodla

                                    uzavřít se společností Art of Word s.r.o., IČ 24153575, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    89/7037                         26. 1. 2016
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 6113 -

                                    Zastupitelstva krajů

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    150 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje            

                                    na § 3319 -

                                    Ostatní záležitosti kultury

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                    o

                                    150 tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje        

                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                     89/7038                         26. 1. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o záměru uspořádat koncert k 15. výročí založení Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                     89/7038                         26. 1. 2016
                                     2. rozhodla

                                     uspořádat koncert k 15. výročí založení Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                     89/7038                         26. 1. 2016
                                     3. schvaluje

                                     kategorizaci partnerů koncertu k 15. výročí založení Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     89/7038                         26. 1. 2016
                                     4. svěřuje

                                     hejtmanovi kraje uzavírání smluv na reklamní, marketingové či obdobné plnění s partnery koncertu k  15. výročí založení Moravskoslezského kraje spadajících do příslušné kategorie partnerů dle kategorizace uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, a to za podmínky schválení kategorizace partnerů dle bodu 3) tohoto usnesení, smluv s účinkujícími a nájemní smlouvy či obdobné smlouvy na zajištění místa konání akce se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., IČ 25911368, dle předloženého materiálu

                                     89/7038                         26. 1. 2016
                                     5. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 6409 -

                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                     pol. 6901 -

                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                     o

                                     2.950 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje            

                                     na § 3312

                                     Hudební činnost

                                     pol. 5164

                                     Nájemné

                                     o

                                     500 tis. Kč

                                     pol. 5169

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     2.250 tis. Kč

                                     pol. 5175

                                     Pohoštění

                                     o

                                     200 tis. Kč

                                     Celkem

                                     o

                                     2.950 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, ve výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      3. rozhodla

                                      uzavřít se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČ 22831738, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      4. bere na vědomí

                                      žádost Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ 72567091, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Slavnostní shromáždění k 15. Výročí založení SPOV MsK a vydání kalendáře Moravskoslezský venkov 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      5. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ 72567091, ve výši 66.000 Kč, na realizaci projektu „Slavnostní shromáždění k 15. Výročí založení SPOV MsK a vydání kalendáře Moravskoslezský venkov 2017“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      6. rozhodla

                                      uzavřít se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ 72567091, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      7. bere na vědomí

                                      žádost Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      8. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, ve výši 200.000 Kč, na realizaci projektu „Centrum mezinárodního obchodu v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      9. rozhodla

                                      uzavřít s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      10. bere na vědomí

                                      žádost Ing. arch. Zdravka Ruseva, CSc., IČ 60452285, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „EDA 2016“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      11. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. arch. Zdravko Rusevovi, CSc., IČ 60452285, ve výši 49.000 Kč, na realizaci projektu „EDA 2016“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      12. rozhodla

                                      uzavřít s Ing. arch. Zdravko Rusevem, CSc., IČ 60452285, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                      89/7039                         26. 1. 2016
                                      13. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 6341 -

                                      Investiční transfery obcím

                                      o

                                      50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje            

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5212 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                      o

                                      50 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                       89/7040                         26. 1. 2016
                                       1. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3713  -

                                       Změny technologií vytápění

                                       pol.  5169 -

                                       Nákup ostatních služeb

                                       o

                                       20 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3713 -

                                       Změny technologií vytápění

                                       pol.  5137 -

                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                       o

                                       20 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        89/7041                         26. 1. 2016
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        schválit zahájit přípravu projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, předpokládané náklady 8,21 mil. EUR, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2019, dle předloženého materiálu

                                        89/7041                         26. 1. 2016
                                        2. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                        Zodp.: Martin Sikora

                                        Termín: 25. 2. 2016


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 6/449 ze dne 19. 9. 2013

                                         89/7042                         26. 1. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         postup při přípravě projektů přeshraniční spolupráce pro program přeshraniční spolupráce ČR - PR (INTERREG V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO) v oblasti silniční infrastruktury, dle předloženého materiálu 

                                         89/7042                         26. 1. 2016
                                         2. schvaluje

                                         předložení předběžné projektové žádosti pro program přeshraniční spolupráce ČR - PR (INTERREG V-A — ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO), projektu „Rekonstrukce přeshraniční komunikace Sudice – Czerwonków“


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje              

                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                          89/7043                         26. 1. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost spolku „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 30.000 Kč na akci „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“

                                          89/7043                         26. 1. 2016
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout neinvestiční dotaci v celkové výši 30 % z celkově uznatelných nákladů, max. však ve výši 30.000 Kč, spolku „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, na akci „Cyklocestovatelský festival Cyklocestování“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 1. 2016

                                          89/7043                         26. 1. 2016
                                          3. rozhodla

                                          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem „Cyklocestovatelé“, IČ 22826327, dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

                                          89/7043                         26. 1. 2016
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5213 -

                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                          o

                                          30 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          30 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 18/1563    ze dne 23. 3. 2011

                                           89/7044                         26. 1. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE,
                                           IČ 75125285, o udělení souhlasu s poskytnutím sublicence k projektové dokumentaci
                                           a jejímu užití dle předloženého materiálu

                                           89/7044                         26. 1. 2016
                                           2. rozhodla

                                           udělit souhlas zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE,
                                           IČ 75125285, s poskytnutím sublicence k projektové dokumentaci a jejímu užití
                                           dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                            č. 16/1673 ze dne 25. 9. 2015

                                            89/7045                         26. 1. 2016
                                            1. rozhodla

                                            zřídit odbornou skupinu s poradním hlasem pro Stálou expozici motocyklů s restaurátorskou dílnou dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje              

                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                             89/7046                         26. 1. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost organizace AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „AHOL CUP 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             89/7046                         26. 1. 2016
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč organizaci AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s  názvem „AHOL CUP 2016“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 2. 5. 2016

                                             89/7046                         26. 1. 2016
                                             3. rozhodla

                                             uzavřít s organizací AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, IČ 71340815, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                              89/7047                         26. 1. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč, účelově určené na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „14. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              89/7047                         26. 1. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s  názvem „14. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2016“, s  časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                              89/7047                         26. 1. 2016
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít se společností OUTDOOR FILMS s.r.o., IČ 28614593, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                               89/7048                         26. 1. 2016
                                               1. schvaluje

                                               podmínky dotačního programu s názvem „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               89/7048                         26. 1. 2016
                                               2. rozhodla

                                               vyhlásit dotační program „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 45/2334    ze dne 6. 1. 2010

                                                89/7049                         26. 1. 2016
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je 1 kus stojanu na propagační materiály Moravskoslezského kraje v pořizovací hodnotě 5.414,49 Kč vč. DPH, se společností Cespol Sp. z o.o., IČ (REGON): 272712439, se sídlem 43-402 Cieszyn, ul. Motelowa 21, Polsko, dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 89/7050                         26. 1. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 návrh na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let
                                                 dle předloženého materiálu

                                                 89/7050                         26. 1. 2016
                                                 2. bere na vědomí

                                                 sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě týkající se volby přísedících
                                                 v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 89/7050                         26. 1. 2016
                                                 3. bere na vědomí

                                                 vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě dle předloženého materiálu

                                                 89/7050                         26. 1. 2016
                                                 4. ukládá

                                                 hejtmanovi kraje

                                                 předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                 Zodp.: Miroslav Novák

                                                 Termín: 25. 2. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 61/4797    ze dne 3. 2. 2015

                                                  89/7051                         26. 1. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít dodatek ke smlouvě o spolupráci Moravskoslezského kraje při poskytování slev zaměstnancům Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu na služby nabízené Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   89/7052                         26. 1. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem kontroly a sdílených služeb a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 2 předloženého materiálu

                                                   b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 12. 2015 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedené v přílohách č. 3 - 5  předloženého materiálu

                                                   89/7052                         26. 1. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetřeních stížností u příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 2 a v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu

                                                   b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 3 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                   89/7052                         26. 1. 2016
                                                   3. stanoví

                                                   s účinností od 1. 2. 2016 plat

                                                   a)    Mgr. Svatoplukovi Chlápkovi, řediteli organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052

                                                   b)   Ing. Antonínu Janýškovi, řediteli organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061

                                                   c)    Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878

                                                   dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                   89/7052                         26. 1. 2016
                                                   4. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   sdělit obsah přijatých opatření ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                   Termín: 29. 1. 2016


                                                    frame-scrollup