Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 14. 3. 2017


  Rada kraje

  9/641                         14. 3. 2017
  1. schvaluje

  program 9. schůze rady kraje konané dne 14. 3. 2017


   Rada kraje

   9/642                         14. 3. 2017
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jaroslava Kanii a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 8. schůze rady kraje, konané dne 28. 2. 2017

   9/642                         14. 3. 2017
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 9. schůze rady kraje, konané dne 14. 3. 2017:

   -      Jiří Navrátil

   -      Radomíra Vlčková


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu č.p. 538/57, PSČ 743 01 Bílovec, IČ 26865858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    9/643                         14. 3. 2017
    1. schvaluje

    pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016 a výroční zprávy za rok 2016 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., Auditorskou společnost WARIDO audit, s.r.o., IČ 26844257, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 7/417 ze dne 7. 2. 2017

     9/644                         14. 3. 2017
     1. navrhuje

     zastupitelstvu kraje

     podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Mgr. Martina Vymětala, LL.M., nar.**********, členem představenstva této obchodní společnosti

     9/644                         14. 3. 2017
     2. ukládá

     náměstkovi hejtmana kraje

     předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

     Termín: 16. 3. 2017


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 6/386 ze dne 24. 1. 2017

      9/645                         14. 3. 2017
      1. bere na vědomí

      informaci o aktivitách Agentury pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, za období leden-únor 2017 dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       9/646                         14. 3. 2017
       1. rozhodla

       zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       9/646                         14. 3. 2017
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       9/646                         14. 3. 2017
       3. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“, a to:

       členové:

       Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       9/646                         14. 3. 2017
       4. jmenuje

       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z internetu“, a to:

       členové:

       Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

       Mgr. Kateřina Dostálová, MPA - odbor evropských projektů

       Ing. Pavel Žák - bezpečnostní manažer

       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Zuzana Ožanová - členka zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

       Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

       Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

       Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec - odbor evropských projektů

       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       Ing. Radek Podstawka - člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        9/647                         14. 3. 2017
        1. rozhodla

        zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem "Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        9/647                         14. 3. 2017
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        9/647                         14. 3. 2017
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        9/647                         14. 3. 2017
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře“, a to:

        členové:

        Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky

        Mgr. Kateřina Dostálová, MPA - odbor evropských projektů

        Ing. Pavel Žák - bezpečnostní manažer

        Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Mgr. Martina Nováková - členka zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

        Ing. Marek Knapp - odbor informatiky

        Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů

        Ing. Martina Vavříková, Ph.D. - manažer kvality

        Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        Ing. Zuzana Ožanová - členka zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 5/298 ze dne 10.1.2017

         č. 109/8456 ze dne 15.9.2016

         9/648                         14. 3. 2017
         1. rozhodla

         vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

         3. Skanska a.s. (pro části 1 a 2 VZ)

         Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

         IČO: 26271303

         11. H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. (pro část 2 VZ)

         Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

         IČO: 45195706

         12. COLAS CZ, a.s. (pro části 1 a 2 VZ)

         Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

         IČO: 26177005

         9/648                         14. 3. 2017
         2. rozhodla

         na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice 2017 Frýdek-Místek“, a to v pořadí:

         pro část 1 veřejné zakázky – Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah

         5. EUROVIA CS, a.s.

         Národní 138/10, 110 00 Praha 1

         IČO: 45274924

         za cenu nejvýše přípustnou 7.979.827,43 Kč bez DPH

         7. SWIETELSKY stavební s.r.o.

         Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3

         IČO: 48035599

         za cenu nejvýše přípustnou 8.380.451,60 Kč bez DPH

         9. ALPINE Bau CZ a.s.

         Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

         IČO: 02604795

         za cenu nejvýše přípustnou 9.735.849,46 Kč bez DPH

         pro část 2 veřejné zakázky – Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah

         7. SWIETELSKY stavební s.r.o.

         Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice 3

         IČO: 48035599

         za cenu nejvýše přípustnou 32.488.927,64 Kč bez DPH

         5. EUROVIA CS, a.s.

         Národní 138/10, 110 00 Praha 1

         IČO: 45274924

         za cenu nejvýše přípustnou 34.269.861,18 Kč bez DPH

         9. ALPINE Bau CZ a.s.

         Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

         IČO: 02604795

         za cenu nejvýše přípustnou 34.435.742,97 Kč bez DPH


          Rada kraje

          9/649                         14. 3. 2017
          1. rozhodla

          zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce na dodávky s názvem " Centrální e-mail krajské korporace“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

          9/649                         14. 3. 2017
          2. prohlašuje

          že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Centrální e-mail krajské korporace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

          9/649                         14. 3. 2017
          3. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální e-mail krajské korporace“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

          9/649                         14. 3. 2017
          4. jmenuje

          v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální e-mail krajské korporace“, a to:

          členové:

          Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky

          Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů

          Ing. Pavel Žák, bezpečnostní manažer

          Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

          náhradníci:

          Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

          Ing. Marek Knapp, odbor informatiky

          Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

          Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, odbor evropských projektů

          Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

          Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje


           Rada kraje

           9/650                         14. 3. 2017
           1. rozhodla

           zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Zhotovení PD včetně průzkumů, výkon IČ a AD pro projekt "Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán"“, poř. č. 6/2017


            Rada kraje

            9/651                         14. 3. 2017
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u staveb silnic II. a III. tříd v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020“

            9/651                         14. 3. 2017
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídky k jednotlivým částem veřejné zakázky a uzavřít smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

            pro 1. část veřejné zakázky: Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, I. etapa

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 38.400 Kč bez DPH

            pro 2. část veřejné zakázky: Silnice II/478 prodloužená Mostní, I. etapa

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 75.900 Kč bez DPH

            pro 3. část veřejné zakázky: Silnice III/4848 Frýdek-Místek průtah

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 24.500 Kč bez DPH

            pro 4. část veřejné zakázky: Silnice II/473 Frýdek-Místek průtah

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 24.500 Kč bez DPH

            pro 5. část veřejné zakázky: Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

            7. K+H správci staveb s.r.o.

            se sídlem: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

            IČ 03815960

            za cenu nejvýše přípustnou 48.000 Kč bez DPH

            pro 6. část veřejné zakázky: Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 22.600 Kč bez DPH

            pro 7. část veřejné zakázky: Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se silnicí I/11 včetně mostů

            4. Marek Nawrath

            se sídlem: Na Návsi 1480/127A, 747 14 Ludgeřovice

            IČ 74360175

            za cenu nejvýše přípustnou 35.800 Kč bez DPH


             Rada kraje

             9/652                         14. 3. 2017
             1. rozhodla

             zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění kurzů „Vnikání do uzavřených prostor“, společnosti:

             Locksmith Service s.r.o.

             se sídlem: Luční 857, 356 01 Sokolov

             IČ: 02155052

             za cenu nejvýše přípustnou 525.850 Kč vč. DPH


              Rada kraje

              9/653                         14. 3. 2017
              1. rozhodla

              zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění kurzů „Fire Investigation course“, společnosti:

              The Fire Service College Ltd

              se sídlem: 17 Rochester Row, Westminster, London, SW1P 1QT

              registrační číslo společnosti: 8102633

              za cenu nejvýše přípustnou 290.656 Kč vč. DPH (tj. 9.202,05 GBP)


               Rada kraje

               9/654                         14. 3. 2017
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba“

               9/654                         14. 3. 2017
               2. rozhodla

               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

               4. QDS Communication s.r.o.

               se sídlem: Horní 105/14, Štýřice, 639 00 Brno

               IČ 28265971

               za cenu nejvýše přípustnou 4.124.779,23 Kč bez DPH


                Rada kraje

                9/655                         14. 3. 2017
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Služby odborného posuzovatele reálných odbytových cen stavebních prací“

                9/655                         14. 3. 2017
                2. rozhodla

                vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                1. FLAGRO a.s.

                se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

                IČ: 28644344

                za nejvýše přípustnou cenu 1.370.000 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 8/488 ze dne 28.2.2017

                 9/656                         14. 3. 2017
                 1. rozhodla

                 změnit zadávací podmínky veřejné zakázky pod názvem „Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 102/6548 ze dne 24. 1. 2012

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 23/1961 ze dne 29. 2. 2012

                  9/657                         14. 3. 2017
                  1. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje ukončit členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG k 31. 3. 2018

                  9/657                         14. 3. 2017
                  2. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrh na ukončení členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG dle bodu 1) tohoto usnesení

                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                  Termín: 14. 3. 2017


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                   9/658                         14. 3. 2017
                   1. rozhodla

                   vyslat Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, 1. náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu na Maltu (Valleta) ve dnech 22. - 25. 3. 2017 za účelem účasti zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), jehož je členem, za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                   9/658                         14. 3. 2017
                   2. rozhodla

                   poskytnout věcný dar pro velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která navštíví náš region dne 21. 3. 2017 na základě oficiálního pozvání hejtmana kraje, a to křišťálový přátelský set zn. Bohemia Crystal v hodnotě 1.800,- Kč dle předloženého materiálu

                   9/658                         14. 3. 2017
                   3. rozhodla

                   vyslat prof. Ing Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, a Ing. Martina Zuštíka, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, na zahraniční pracovní cestu do Spolkové republiky Německo (Düsseldorf) ve dnech 23. -24. 3. 2017 za účelem aktualizace společného pracovního programu mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Ministerstvem pro hospodářství, energii, průmysl, střední stav a řemeslné živnosti spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko, za podmínek uvedených v materiálu

                   9/658                         14. 3. 2017
                   4. rozhodla

                   poskytnout věcný dar pro státního tajemníka pro hospodářství, energetiku, průmysl, střední stav a řemeslné živnosti spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko pana Dr. Günthera Horzetzkeho v rámci zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje ve dnech 23. – 24. 3. 2017, a to kravatovou sponu s granáty v hodnotě 1.020,- Kč dle předloženého materiálu


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 52/4018 ze dne 23.9.2014

                    9/659                         14. 3. 2017
                    1. rozhodla

                    o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČ 02307651, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                     9/660                         14. 3. 2017
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                     a)    SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hať, ze dne 11. 1. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     b)   SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Spálené, Holčovice, ze dne 16. 1. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     9/660                         14. 3. 2017
                     2. rozhodla

                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 90 tis. Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hať, IČ 66738610, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Setkání členů dobrovolných hasičů z Hati a německého Quellendorfu u příležitosti 40. výročí partnerství“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

                     9/660                         14. 3. 2017
                     3. rozhodla

                     uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Hať, IČ 66738610, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     9/660                         14. 3. 2017
                     4. rozhodla

                     o výjimce z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u prostředků vyčleněných na akci „Celoroční systematická podpora složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“ ve výši 247,3 tis. Kč

                     9/660                         14. 3. 2017
                     5. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 5279 -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  6122 -

                     Stroje, přístroje a zařízení

                     o

                     90 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 5512 -

                     Požární ochrana - dobrovolná část

                     pol.  5222 -

                     Neinvestiční transfery spolkům

                     o

                     90 tis. Kč

                     9/660                         14. 3. 2017
                     6. rozhodla

                     neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 35 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Spálené, Holčovice, IČ 65471270, na uskutečnění vzpomínkové akce k 20. výročí od povodní v roce 1997 a k oslavám 140. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Spálené – Holčovice, dle předloženého materiálu

                     9/660                         14. 3. 2017
                     7. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     snižují

                     kapitálové výdaje

                     na § 5279 -

                     Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                     pol.  6122 -

                     Stroje, přístroje a zařízení

                     o

                     157,3 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     kapitálové výdaje

                     na § 5212 -

                     Ochrana obyvatelstva

                     pol.  6122 -

                     Stroje, přístroje a zařízení

                     o

                     157,3 tis. Kč


                      Rada kraje

                      9/661                         14. 3. 2017
                      1. schvaluje

                      Programové prohlášení rady kraje pro období 2016 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                       9/662                         14. 3. 2017
                       1. bere na vědomí

                       žádosti o poskytnutí účelové dotace dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                       9/662                         14. 3. 2017
                       2. rozhodla

                       poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. g) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou dotaci na odstranění následků krizové situace, a to na likvidaci následků ničivého požáru průmyslové haly v Kopřivnici:

                       panu Milanovi Malárovi, IČ 19007639, ve výši 128 tis. Kč, s časovou použitelností od 20. 2. 2017 do 30. 9. 2017

                       panu Petru Horákovi, IČ 66158583, ve výši 68 tis. Kč, s časovou použitelností od 6. 3. 2017 do 30. 6. 2017

                       9/662                         14. 3. 2017
                       3. rozhodla

                       uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s:

                       a)    panem Milanem Malárem, IČ 19007639, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                       b)   panem Petrem Horákem, IČ 66158583, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                       9/662                         14. 3. 2017
                       4. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšuje

                       financování

                       pol. 8115 -

                       Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                       o

                       196 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje            

                       na § 5279 -

                       Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                       pol.  5212 -

                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                       o

                       196 tis. Kč


                        Rada kraje

                        9/663                         14. 3. 2017
                        1. bere na vědomí

                        vzdání se funkce ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100579, Ing. Ley Prchalové ke dni 30. 6. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        9/663                         14. 3. 2017
                        2. vyhlašuje

                        výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100579, ve znění návrhu veřejného oznámení uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                        9/663                         14. 3. 2017
                        3. jmenuje

                        komisi pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100579, ve složení:

                        předseda komise:

                        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

                        členové komise:

                        PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky

                        JUDr. Marta Wroblowská, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                        Ing. Jitka Koščáková, vedoucí oddělení kultury a památkové péče odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                        Mgr. Tomáš Gec, vedoucí Střediska vědeckých informací, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

                        9/663                         14. 3. 2017
                        4. pověřuje

                        funkcí tajemnice výběrové komise Bc. Olgu Nedopilovou, zaměstnankyni Moravskoslezského kraje, zařazenou k výkonu práce do krajského úřadu, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č.107/8295 z 23. 8. 2016

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                         9/664                         14. 3. 2017
                         1. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2017 dle příloh č. 2-7 předloženého materiálu

                         9/664                         14. 3. 2017
                         2. rozhodla

                         poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 9-13 předloženého materiálu

                         9/664                         14. 3. 2017
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 6113 -

                         Zastupitelstva krajů

                         pol. 5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         30 tis. Kč

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5229 –

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                         o

                         360 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         390 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3312-

                         Hudební činnost

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         170 tis. Kč

                         na § 3319 -

                         Ostatní záležitosti kultury

                         pol. 5222 -

                         Neinvestiční transfery spolkům

                         o

                         190 tis. Kč

                         pol. 5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                         30 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         390 tis. Kč

                         9/664                         14. 3. 2017
                         4. rozhodla

                         neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti JAVOR Morava s.r.o., IČ 27799166, na projekt „Vydání 150 stránkové populárně historické publikace s pracovním názvem „Po stopách Jantarové stezky““ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                         9/664                         14. 3. 2017
                         5. bere na vědomí

                         žádost spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s.,

                         IČ 70305382, o zvýšení dotace a prodloužení doby realizace projektu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                         9/664                         14. 3. 2017
                         6. rozhodla

                         nezvýšit dotaci na projekt „Rekonstrukce budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích“ realizovaný spolkem Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Třanovicích z.s., IČ 70305382, a neprodloužit dobu realizace tohoto projektu s odůvodněním dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 110/8483 ze dne 22. 9. 2016

                         č. 112/8625 ze dne 18. 10. 2016

                         9/665                         14. 3. 2017
                         1. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06883/2016/IM ze dne 1. 12. 2016 na realizaci stavby „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, se zhotovitelem stavby – STRABAG a. s., IČ 60838744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 16. 3. 2017 rozhodne o dofinancování projektu z rozpočtu kraje na rok 2018 v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše v rozpočtu kraje na rok 2018

                         9/665                         14. 3. 2017
                         2. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00351/2017/IM ze dne 17. 2. 2017 na realizaci stavby „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, se zhotovitelem stavby – STRABAG a. s., IČ 60838744, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo kraje dne 16. 3. 2017 rozhodne o dofinancování projektu z rozpočtu kraje v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše v rozpočtu kraje na rok 2018


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 69/5720 ze dne 9.6.2015

                          č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

                          č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 15/1535 ze dne 25.6.2015

                          č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

                          č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

                          9/666                         14. 3. 2017
                          1. rozhodla

                          uzavřít trojstranné dohody o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru při realizaci dopravních staveb v rámci projektů „Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa“, „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů“, „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, „Silnice 2017 - Frýdek-Místek“, „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“, „Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“, „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, a příslušnými vykonavateli autorských dozorů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                           9/667                         14. 3. 2017
                           1. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           daňové příjmy

                           pol. 1361 -

                           Správní poplatky

                           o

                           4,00 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           nedaňové příjmy

                           na § 2143 -

                           Cestovní ruch

                           pol. 2111 -

                           Příjmy z poskytování služeb a  výrobků

                           o

                           6,39 tis. Kč

                           na § 2229 -

                           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           33,90 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           48,12 tis. Kč

                           pol. 2329 -

                           Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                           o

                           120,00 tis. Kč

                           na § 2292 -

                           Dopravní obslužnost

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           965,53 tis. Kč

                           na § 3421 -

                           Využití volného času dětí a  mládeže

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                           o

                           1,11 tis. Kč

                           na § 3522 -

                           Ostatní nemocnice

                           pol. 2132 -

                           Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

                           o

                           0,08 tis. Kč

                           na § 3599 -

                           Ostatní činnost ve zdravotnictví

                           pol. 2212 -

                           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                           o

                           50,00 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           1,00 tis. Kč

                           na § 6113 -

                           Zastupitelstva krajů

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a  náhrady

                           o

                           3,11 tis. Kč

                           na § 6172 -

                           Činnost regionální správy

                           pol. 2211 -

                           Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                           o

                           9,00 tis. Kč

                           pol. 2324 -

                           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                           o

                           18,58 tis. Kč

                           na § 6320 -

                           Pojištění funkčně nespecifikované

                           pol. 2322 -

                           Přijaté pojistné náhrady

                           o

                           44,48 tis. Kč

                           na § 6402 -

                           Finanční vypořádání minulých let

                           pol. 2223 -

                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                           o

                           674,31 tis. Kč

                           pol. 2229 -

                           Ostatní přijaté vratky transferů

                           o

                           869,83 tis. Kč

                           Celkem

                           o

                           2 845,44 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           kapitálové výdaje

                           na § 6409 -

                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           pol. 6901 -

                           Rezervy kapitálových výdajů

                           o

                           2 849,44 tis. Kč

                           9/667                         14. 3. 2017
                           2. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           snižují

                           běžné výdaje

                            

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5362 -

                           Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                           o

                           2,9 tis. Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3639 -

                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                           pol. 5363 -

                           Úhrady sankcí jiným rozpočtům

                           o

                           2,9 tis. Kč


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 108/8428 ze dne 6.9.2016

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 21/2258 ze dne 22.9.2016

                            9/668                         14. 3. 2017
                            1. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            zrušit své usnesení č. 21/2258 bod 3) ze dne 22. 9. 2016

                            9/668                         14. 3. 2017
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje,

                            aby rozhodlo profinancovat a kofinancovat akci Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně v maximální výši 180.000.000,-- Kč v letech 2016 - 2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje za podmínky, že se na financování předmětné akce bude spolupodílet město Český Těšín ve výši 15 mil. Kč a Česká republika – Ministerstvo vnitra v maximální výši 50 mil. Kč

                            9/668                         14. 3. 2017
                            3. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                            Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                            Termín: 16. 3. 2017


                             Rada kraje

                             9/669                         14. 3. 2017
                             1. rozhodla

                             uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Zateplení budovy na ul. Čáslavská 420, Bohumín, Střední škola Bohumín“ mezi krajem jako stavebníkem a podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. 378, ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/45 ze dne 22.12.2016

                              9/670                         14. 3. 2017
                              1. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout nahradit přílohu č. 5 uvedenou v bodu 4 písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/45 ze dne 22. 12. 2016 přílohou č. 2 předloženého materiálu

                              9/670                         14. 3. 2017
                              2. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                              Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                              Termín: 16. 3. 2017


                               Rada kraje

                               9/671                         14. 3. 2017
                               1. rozhodla

                               uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti stavebnictví se subjektem Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, IČ 45770743, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                9/672                         14. 3. 2017
                                1. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižuje

                                financování

                                pol. 8115 -

                                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                o

                                320 tis. Kč

                                a

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3299 -

                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                pol. 5169 -

                                Nákup ostatních služeb

                                o

                                320 tis. Kč

                                9/672                         14. 3. 2017
                                2. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšuje

                                financování

                                pol. 8115 -

                                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                o

                                3.883.598 Kč

                                a

                                zvyšují

                                nedaňové příjmy

                                na § 6402 -

                                Finanční vypořádání minulých let

                                pol. 2229 -

                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                o

                                1.741.726 Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 6402 -

                                Finanční vypořádání minulých let

                                pol. 5364 -

                                Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                o

                                5.625.324 Kč

                                9/672                         14. 3. 2017
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšuje

                                financování

                                pol. 8115 -

                                Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                o

                                413.224,5 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 6409 -

                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                pol. 6901 -

                                Rezervy kapitálových výdajů

                                o

                                413.224,5 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                                 9/673                         14. 3. 2017
                                 1. zrušuje

                                 usnesení rady kraje č. 18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                                 9/673                         14. 3. 2017
                                 2. stanoví

                                 že poskytnutí plnění z pouhé společenské úsluhy, zejména květin, knih, reklamních nebo propagačních předmětů, které jsou opatřeny znakem nebo logem kraje, není v souladu s ust. § 2055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darováním

                                 9/673                         14. 3. 2017
                                 3. schvaluje

                                 Pravidla k poskytování plnění ze společenské úsluhy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 9/673                         14. 3. 2017
                                 4. stanoví

                                 že při poskytování darů se postupuje podle ust. § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; věci, které lze použít jako věcný dar a nejsou předměty dle bodu 2. tohoto usnesení, lze v určitém druhu a množství pořídit předem; darování určitému subjektu lze uskutečnit po předchozím schválení v radě kraje; o pořízených předmětech se vede evidence

                                 9/673                         14. 3. 2017
                                 5. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5139 -

                                 Nákup materiálu jinde nezařazený

                                 o

                                 60,00 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 6113 -

                                 Zastupitelstva krajů

                                 pol.  5194 -

                                 Věcné dary

                                 o

                                 60,00 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  9/674                         14. 3. 2017
                                  1. souhlasí

                                  s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a subjektem Horská Služba ČR, o.p.s., č. p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 27467759, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                   9/675                         14. 3. 2017
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost MDDr. Gabriely Hamrlíkové, IČ 02591090, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   9/675                         14. 3. 2017
                                   2. rozhodla

                                   poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 MDDr. Gabriele Hamrlíkové, IČ 02591090, v celkové výši 150.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 70.000 Kč a investiční dotaci ve výši 80.000 Kč, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu ambulance zubního lékaře v okrese Bruntál, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu, a s touto fyzickou osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   9/675                         14. 3. 2017
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   150 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3549 -

                                   Ostatní speciální zdravotnická péče

                                   pol. 5212 -

                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                   o

                                   70 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 3549 -

                                   Ostatní speciální zdravotnická péče

                                   pol. 6312 -

                                   Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                   o

                                   80 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 4/249 ze dne 22. 12. 2016

                                    9/676                         14. 3. 2017
                                    1. rozhodla

                                    zrušit bod 3. usnesení rady kraje č. 4/249 ze dne 22. 12. 2016

                                    9/676                         14. 3. 2017
                                    2. souhlasí

                                    s uzavřením „Smlouvy o zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace a o nájmu prostor pro její výdej“, mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, a vítězem nadlimitní veřejné zakázky, dle bodu 1. usnesení č. 4/249 ze dne 22. 12. 2016, a přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                     9/677                         14. 3. 2017
                                     1. rozhodla

                                     nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.161.005,50 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                     9/677                         14. 3. 2017
                                     2. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     zvyšují

                                     neinvestiční přijaté transfery

                                     pol. 4111 -

                                     Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                     o

                                     1.161.006 Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3599 -

                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                     pol. 5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     1.161.006 Kč


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 8/601 ze dne 28. 2. 2017

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                      9/678                         14. 3. 2017
                                      1. doporučuje

                                      zastupitelstvu kraje

                                      rozhodnout o závazku kraje ve výši 6.000.000 Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy, a to na období 2018-2019, dle předloženého materiálu

                                      9/678                         14. 3. 2017
                                      2. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                      Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                      Termín: 16. 3. 2017


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 8/563 ze dne 28.2.2017

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 4/381 ze dne 20.6.2013

                                       9/679                         14. 3. 2017
                                       1. rozhodla

                                       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o závazku kraje v minimální výši 766.976.184 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti

                                       9/679                         14. 3. 2017
                                       2. jmenuje

                                       v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko“, a to:

                                       členové:

                                       Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

                                       Ing. Silvie Součková - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                                       Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                                       náhradníci:

                                       Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

                                       Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                                       Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                                       9/679                         14. 3. 2017
                                       3. jmenuje

                                       v souladu s § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Karvinsko“, a to:

                                       členové:

                                       Ing. Jakub Unucka, MBA - náměstek hejtmana kraje

                                       Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a chytrého regionu

                                       Ing. Gabriela Jursová - odbor dopravy a chytrého regionu

                                       Ing. Silvie Součková - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                       Bc. Josef Bělica - člen zastupitelstva kraje

                                       Ing. Aleš Stejskal - společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

                                       náhradníci:

                                       Mgr. Stanislav Folwarczny - náměstek hejtmana kraje

                                       Ing. Tomáš Procházka - odbor dopravy a chytrého regionu

                                       Ing. Silvie Mošová - odbor dopravy a chytrého regionu

                                       Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                       Ing. Patrik Bocek - člen zastupitelstva kraje

                                       Ing. Martin Dutko - společnost Koordinátor ODIS s.r.o.


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                        9/680                         14. 3. 2017
                                        1. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2221 -

                                        Provoz veřejné silniční dopravy

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        978,00 tis. Kč

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        1.387,20 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        2.365,20 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 2292 -

                                        Dopravní obslužnost

                                        pol. 5166 -

                                        Konzultační, poradenské a právní služby

                                        o

                                        978,00 tis. Kč

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        1.387,20 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        2.365,20 tis. Kč

                                        9/680                         14. 3. 2017
                                        2. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 2259 -

                                        Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                                        pol. 5192 -

                                        Poskytnuté náhrady

                                        o

                                        217,8 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje            

                                        na § 2259 -

                                        Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                                        pol. 5169 -

                                        Nákup ostatních služeb

                                        o

                                        217,8 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         9/681                         14. 3. 2017
                                         1. rozhodla

                                         zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                         9/681                         14. 3. 2017
                                         2. rozhodla

                                         a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                         b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                                         9/681                         14. 3. 2017
                                         3. souhlasí

                                         se zřízením věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                         9/681                         14. 3. 2017
                                         4. souhlasí

                                         a)    s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                         b) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 8/560 ze dne 28. 2. 2017

                                         č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                         9/682                         14. 3. 2017
                                         1. rozhodla

                                         zrušit usnesení č. 8/560 ze dne 28. 2. 2017, kterým rozhodla na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících se soutěží o nejlepší chytrá řešení za cenu nejvýše přípustnou 1.069.761 Kč včetně DPH

                                         9/682                         14. 3. 2017
                                         2. rozhodla

                                         na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČO 47673168, objednat realizaci činností souvisejících s dotačním programem „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ za cenu nejvýše přípustnou 596.880,90 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          9/683                         14. 3. 2017
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o zájmu holdingové společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČO 03472302, týkajícího se dlouhodobého pronájmu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           9/684                         14. 3. 2017
                                           1. rozhodla

                                           přijmout dotaci poskytnutou v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 868 474, 75 Kč na financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000160, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315010003 ze dne 13. 1. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 86/6932 ze dne 17.12.2015

                                            č. 110/8476 ze dne 22.9.2016

                                            č. 4/267 ze dne 22.12.2016

                                            č. 111/8602 ze dne 4.10.2016

                                            č. 100/7643 ze dne 3.5.2016

                                            č. 94/7366 ze dne 22.3.2016

                                            č. 102/7892 ze dne 7.6.2016

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            1. bere na vědomí

                                            žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla

                                            a)     v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015,

                                            b)     v rámci individuálních dotací na výměnu zdrojů vytápění žadatelům, kteří podali žádosti do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 a jejichž žádosti nemohly být z důvodu vyčerpání finančních prostředků v tomto dotačním programu uspokojeny,

                                            vše dle příloh č. 9 až 14 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            2. rozhodla

                                            schválit

                                            a)     změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla,

                                            b)     navýšení dotace o původně nezahrnutý příspěvek za prioritní území

                                            a uzavřít s žadateli příslušné smlouvy o poskytnutí dotace, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            3. bere na vědomí

                                            žádosti o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle příloh č. 15 až 16 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            4. rozhodla

                                            schválit prodloužení realizace výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli příslušnou dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            5. bere na vědomí

                                            žádost žadatelky Renaty Molkové, nar. **********, pořadové číslo žádosti 840 o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            6. rozhodla

                                            uzavřít s žadatelkou Renatou Molkovou, nar. ********** **********, pořadové číslo žádosti 840, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            7. bere na vědomí

                                            žádost žadatele Jiřího Steina, nar. **********, pořadové číslo žádosti 163, ve věci poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            8. rozhodla

                                            změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Jiřím Steinem, nar. **********, pořadové číslo žádosti 163 dle usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016, zdroj finančních prostředků vyhrazených na poskytnutí dotace na výměnu zdroje vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ z důvodů uvedených v předloženém materiálu

                                            9/685                         14. 3. 2017
                                            9. rozhodla

                                            uzavřít s příjemcem dotace Jiřím Steinem, nar. **********, pořadové číslo žádosti 163, dohodu o narovnání dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                             9/686                         14. 3. 2017
                                             1. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             442,27 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3639 -

                                             Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                             pol. 5011 -

                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                             o

                                             329,00 tis. Kč

                                             pol. 5031 -

                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                             o

                                             82,27 tis. Kč

                                             pol. 5032 -

                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                             o

                                             29,61 tis. Kč

                                             pol. 5038 -

                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                             o

                                             1,39 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o      

                                             442,27 tis. Kč

                                             9/686                         14. 3. 2017
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             zvyšují

                                             přijaté neinvestiční transfery

                                             pol. 4116 -

                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                             o

                                             7.161,17 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             přijaté investiční transfery

                                             pol. 4221 -

                                             Investiční přijaté transfery od obcí

                                             o

                                             440,40 tis. Kč

                                             a

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             1.386,38 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             pol. 5011 -

                                             Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                             o

                                             5.300,00 tis. Kč

                                             pol. 5021 -

                                             Ostatní osobní výdaje

                                             o

                                             640,00 tis. Kč

                                             pol. 5031 -

                                             Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                             o

                                             1.485,00 tis. Kč

                                             pol. 5032 -

                                             Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                             o

                                             534,00 tis. Kč

                                             pol. 5038 -

                                             Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                             o

                                             40,73 tis. Kč

                                             Celkem

                                             o

                                             7.999,73 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3713 -

                                             Změny technologií vytápění

                                             Pol. 6371 -

                                             Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                             o

                                             107,42 tis. Kč

                                             9/686                         14. 3. 2017
                                             3. rozhodla

                                             zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2017 o 6.059 tis. Kč z 291.910,13 tis. Kč na 297.969,13 tis. Kč

                                             9/686                         14. 3. 2017
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2143 -

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 5169 -

                                             Nákup ostatních služeb

                                             o

                                             220,0 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2143 -

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 5139 -

                                             Nákup materiálu jinde nezařazený

                                             o

                                             220,0 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                              9/687                         14. 3. 2017
                                              1. schvaluje

                                              podmínky dotačního programu s názvem Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              9/687                         14. 3. 2017
                                              2. rozhodla

                                              vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                               9/688                         14. 3. 2017
                                               1. schvaluje

                                               podmínky dotačního programu s názvem Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               9/688                         14. 3. 2017
                                               2. rozhodla

                                               vyhlásit dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017 dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                9/689                         14. 3. 2017
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí plochy s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., IČ 75125285, za účelem umístění videomappingové prezentace


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                 9/690                         14. 3. 2017
                                                 1. schvaluje

                                                 podmínky dotačního programu s názvem „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 9/690                         14. 3. 2017
                                                 2. rozhodla

                                                 vyhlásit dotační program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 77/6256 ze dne 10. 9. 2015

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                  9/691                         14. 3. 2017
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informace o vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020“ dle předloženého materiálu

                                                  9/691                         14. 3. 2017
                                                  2. souhlasí

                                                  s postupem vydávání potvrzení o souladu akce se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 subjektům předkládající žádosti o podporu v rámci „Programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020“ dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                   9/692                         14. 3. 2017
                                                   1. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   zvyšují

                                                   neinvestiční přijaté transfery

                                                   na § 4116 -

                                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                   ze státního rozpočtu

                                                   o

                                                   1.072,39 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3299 -

                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                   pol.  5011 - 

                                                   Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                   o

                                                   430,00 tis. Kč

                                                   pol.  5021 -

                                                   Ostatní osobní výdaje

                                                   o

                                                   100,00 tis. Kč

                                                   pol.  5031 -

                                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení
                                                   a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                   o

                                                    

                                                    

                                                   100,00 tis. Kč

                                                   pol.  5032 -

                                                   Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                   o

                                                    

                                                   36,00 tis. Kč

                                                   pol.  5038 -

                                                   Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                   o

                                                   1,68 tis. Kč

                                                   pol.  5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   50,00 tis. Kč

                                                   pol.  5162 -

                                                   Služby telekomunikací a radiokomunikací

                                                   3,00 tis. Kč

                                                   pol.  5164 -

                                                   Nájemné

                                                   o

                                                   50,00 tis. Kč

                                                   pol.  5167 -

                                                   Služby školení a vzdělávání

                                                   o

                                                   10,00 tis. Kč

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   201,71 tis. Kč

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                   o

                                                   70,00 tis. Kč

                                                   pol.  5175 -

                                                   Pohoštění

                                                   o

                                                   20,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   1.072,39 tis. Kč

                                                   9/692                         14. 3. 2017
                                                   2. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4379 -

                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   37,10 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4379 -

                                                   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                   pol.  5164 -

                                                   Nájemné

                                                   o

                                                   7,10 tis. Kč

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                   o

                                                   30,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   37,10 tis. Kč

                                                   9/692                         14. 3. 2017
                                                   3. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4319 -

                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                   pol.  5137 -

                                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                   o

                                                   680,00 tis. Kč

                                                   pol.  5139 -

                                                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                   o

                                                   650,00 tis. Kč

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   750,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   2.080,00 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 4319 -

                                                   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

                                                   pol.  5167 -

                                                   Služby školení a vzdělávání

                                                   o

                                                   500,00 tis. Kč

                                                   pol.  5173 -

                                                   Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                                   o

                                                   1.500,00 tis. Kč

                                                   Pol.  5175 -

                                                   Pohoštění

                                                   o

                                                   80,00 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   2.080,00 tis. Kč

                                                   9/692                         14. 3. 2017
                                                   4. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3322 -

                                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                                   pol.  5171 -

                                                   Opravy a udržování

                                                   o

                                                   500,00 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3322 -

                                                   Zachování a obnova kulturních památek

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   500,00 tis. Kč


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 4/256 ze dne 22. 12. 2016

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                    9/693                         14. 3. 2017
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout

                                                    a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                    b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                    c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017" žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                    9/693                         14. 3. 2017
                                                    2. rozhodla

                                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 3/61 ze dne 6. 12. 2016 u úspory v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ ve výši 3.205.600 Kč

                                                    9/693                         14. 3. 2017
                                                    3. rozhodla

                                                    navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ o částku 3.205.600 Kč

                                                    9/693                         14. 3. 2017
                                                    4. schvaluje

                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                    snižují

                                                    běžné výdaje

                                                    na § 3636 -

                                                    Územní rozvoj

                                                    pol. 5222 -

                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                    o

                                                    2.100,0 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    běžné výdaje            

                                                    na § 3636 -

                                                    Územní rozvoj

                                                    pol. 5329 -

                                                    Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                    o

                                                    1.467,9 tis. Kč

                                                    a

                                                    zvyšují

                                                    kapitálové výdaje            

                                                    na § 3636 -

                                                    Územní rozvoj

                                                    pol. 6341 -

                                                    Investiční transfery obcím

                                                    o

                                                    632,1 tis. Kč

                                                    9/693                         14. 3. 2017
                                                    5. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                    Zodp.: Jan Krkoška

                                                    Termín: 16. 3. 2017


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 5/318 ze dne 10.1.2017

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2017

                                                     9/694                         14. 3. 2017
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017 - 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     9/694                         14. 3. 2017
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     snižují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5213 -

                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                     o

                                                     4.831,3 tis. Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje            

                                                     na § 2143 -

                                                     Cestovní ruch

                                                     pol. 5221 -

                                                     Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                     o

                                                     1.831,7 tis. Kč

                                                     pol. 5222 -

                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                     o

                                                     1.999,7 tis. Kč

                                                     pol. 5229 -

                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                     o

                                                     999,9 tis. Kč

                                                     Celkem

                                                     o

                                                     4.831,3 tis. Kč

                                                     9/694                         14. 3. 2017
                                                     3. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                     Zodp.: Jan Krkoška

                                                     Termín: 16. 3. 2017


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                      9/695                         14. 3. 2017
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

                                                      b)   neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      9/695                         14. 3. 2017
                                                      2. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3636 -

                                                      Územní rozvoj

                                                      pol. 6341 -

                                                      Investiční transfery obcím

                                                      o

                                                      375,0 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      kapitálové výdaje

                                                      na § 3636 -

                                                      Územní rozvoj

                                                      pol. 6313 -

                                                      Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                      375,0 tis. Kč

                                                      9/695                         14. 3. 2017
                                                      3. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Jan Krkoška

                                                      Termín: 16. 3. 2017


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                       9/696                         14. 3. 2017
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost subjektu Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČ 29452228, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč na projekt Expozice výstavy 170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       9/696                         14. 3. 2017
                                                       2. rozhodla

                                                       poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 100.000 Kč subjektu Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., IČ 29452228, na projekt Expozice výstavy 170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda, s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2018, a uzavřít se subjektem Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                        9/697                         14. 3. 2017
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na projekt Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty - nová expozice "Cesty za kořením" dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        9/697                         14. 3. 2017
                                                        2. rozhodla

                                                        poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč subjektu Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, na projekt Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty - nová expozice "Cesty za kořením", s časovou použitelností
                                                        od 5. 1. 2017 do 30. 4. 2017, a uzavřít se subjektem Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                         9/698                         14. 3. 2017
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na konferenci „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                         9/698                         14. 3. 2017
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, na konferenci „Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017, a uzavřít se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         9/698                         14. 3. 2017
                                                         3. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         250 tis. Kč

                                                         na § 6113 -

                                                         Zastupitelstva krajů

                                                         pol. 5901 -

                                                         Nespecifikované rezervy

                                                         o

                                                         50 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 2143 -

                                                         Cestovní ruch

                                                         pol. 5221 -

                                                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                         o

                                                         100 tis. Kč

                                                         pol. 5222 -     

                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                         o

                                                         150 tis. Kč

                                                         na § 3639 -

                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                         pol. 5332 -

                                                         Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                         o

                                                         50 tis. Kč

                                                         Celkem

                                                         o

                                                         300 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                          9/699                         14. 3. 2017
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti R.F.T s.r.o., IČ 25351494, o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu Big Think/G, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          9/699                         14. 3. 2017
                                                          2. rozhodla

                                                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti R.F.T. s.r.o., IČ 25351494, na realizaci projektu Big Think/G v maximální výši 30.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          9/699                         14. 3. 2017
                                                          3. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          kapitálové výdaje

                                                          na § 6113 -

                                                          Zastupitelstva krajů

                                                          pol. 5901 -

                                                          Nespecifikované rezervy

                                                          o

                                                          30 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje            

                                                          na § 3639 -

                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                          pol. 5213 -

                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                          o

                                                          30 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 21/2153 ze dne 22. 9. 2016

                                                           9/700                         14. 3. 2017
                                                           1. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                           9/700                         14. 3. 2017
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout zmocnit radu kraje k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 00937/2014/RRC uzavřené dne 15. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 se společností Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, kterým bude prodloužena platnost této smlouvy do 30. 6. 2017

                                                           9/700                         14. 3. 2017
                                                           3. ukládá

                                                           hejtmanovi kraje

                                                           předložit návrh dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                           Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                           Termín: 16. 3. 2017


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

                                                            9/701                         14. 3. 2017
                                                            1. bere na vědomí

                                                            informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dne 27. 3. 2017, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            9/701                         14. 3. 2017
                                                            2. zmocňuje

                                                            hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.,

                                                            k jednání za kraj jako akcionáře obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, na valných hromadách této společnosti po dobu platnosti jeho delegace zastupitelstvem kraje jako zástupce kraje na těchto valných hromadách

                                                            9/701                         14. 3. 2017
                                                            3. zmocňuje

                                                            náměstkyni hejtmana kraje Jarmilu Uvírovou

                                                            k jednání za kraj jako akcionáře obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, na valných hromadách této společnosti po dobu platnosti její delegace zastupitelstvem kraje jako náhradní zástupkyně kraje na těchto valných hromadách


                                                             Rada kraje

                                                             9/702                         14. 3. 2017
                                                             1. bere na vědomí

                                                             petici občanů proti záměru „Hala pro chov 6000 kusů nosnic“, včetně jejího doplnění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             9/702                         14. 3. 2017
                                                             2. schvaluje

                                                             odpověď na petici občanů proti záměru „Hala pro chov 6000 kusů nosnic“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                              9/703                         14. 3. 2017
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost pobočného spolku KČT, odbor Beskydy ze dne 1. 3. 2017 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              9/703                         14. 3. 2017
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy, IČ 02773562, na realizaci projektu „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“ ve výši 180.000,-- Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2017 do dne 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              9/703                         14. 3. 2017
                                                              3. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3421 -

                                                              Využití volného času dětí a  mládeže

                                                              pol.  5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              90,00 tis. Kč

                                                              na § 3799 -

                                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                                              pol.  5229 -

                                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                              o

                                                              90,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 3799 -

                                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                                               

                                                              pol.  5222 -

                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                              o

                                                              180,00 tis. Kč


                                                               Rada kraje

                                                               9/704                         14. 3. 2017
                                                               1. stanoví

                                                               s účinností od 1. 4. 2017

                                                               platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                               9/704                         14. 3. 2017
                                                               2. stanoví

                                                               odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 102/7787 ze dne 7. 6. 2016

                                                                9/705                         14. 3. 2017
                                                                1. rozhodla

                                                                vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                9/705                         14. 3. 2017
                                                                2. jmenuje

                                                                konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace:

                                                                předseda konkurzní komise:

                                                                Mgr. Stanislav Folwarzny – náměstek hejtmana kraje, člen určený radou kraje

                                                                členové:

                                                                RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. – člen zastupitelstva kraje, člen určený radou kraje

                                                                náhradník:

                                                                Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje, náhradník člena určeného radou kraje

                                                                Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže a sportu, členka určená ředitelem krajského úřadu

                                                                náhradník:

                                                                Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník členky určené ředitelem krajského úřadu

                                                                PhDr. Vladimír Vondráček, Ph.D. - ředitel organizace Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                náhradník:

                                                                PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., ředitel organizace Základní umělecká škola, Ostrava  Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                                                                Mgr. Kazimierz Worek – školní inspektor České školní inspekce

                                                                Bc. Lucie Jozefková – pedagogický pracovník školy

                                                                v případě, kdy se člen konkurzní komise určený radou kraje, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 111/8580 ze dne 4. 10. 2016

                                                                 9/706                         14. 3. 2017
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost o změnu časové použitelnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 9/706                         14. 3. 2017
                                                                 2. rozhodla

                                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s příjemcem Aeroklub Krnov z.s., IČ 00576409, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 15/1073    ze dne 14. 5. 2013

                                                                  č. 77/6180    ze dne 10. 9. 2015

                                                                  9/707                         14. 3. 2017
                                                                  1. rozhodla

                                                                  uzavřít darovací smlouvu mezi společností MARLENKA international s.r.o., IČ 25900706, a Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  9/707                         14. 3. 2017
                                                                  2. ukládá

                                                                  hejtmanovi kraje

                                                                  podepsat darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a společností MARLENKA international s.r.o.

                                                                  Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                                                                  Termín: do 31. 3. 2017


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 5/322 ze dne 10. 1. 2017

                                                                   9/708                         14. 3. 2017
                                                                   1. rozhodla

                                                                   vyřadit uchazeče z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                    Rada kraje

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    1. rozhodla

                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                                    a)    financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul B ve výši 8.142.240 Kč

                                                                    b)   financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ve výši 15.152.480 Kč

                                                                    c)    financování účelových dotací v odvětví školství na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017 ve výši 448.800 Kč

                                                                    d)   financování účelových dotací v odvětví školství na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 532.990,80 Kč

                                                                    dle předloženého materiálu

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    2. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    3. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    4. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul B v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    5. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017 – modul B soukromé škole Základní škola a Mateřská škola Monty School, IČ 71340912, ve výši 118.984 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    6. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    8.142.240 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.050.624 Kč

                                                                    na § 3113 -

                                                                    Základní školy

                                                                    pol. 5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                    právnickým osobám

                                                                    o

                                                                     

                                                                     

                                                                    118.984 Kč

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    724.552 Kč

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    5.942.552 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    229.448 Kč

                                                                    na § 3117 -

                                                                    První stupeň základních škol

                                                                    pol. 5339 -

                                                                    Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    76.080 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    8.142.240 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    7. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    8. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    9. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    10. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    15.152.480 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3122 -

                                                                    Střední odborné školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    1.259.970 Kč

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                    pol. 5213 -

                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                    o

                                                                    1.814.013 Kč

                                                                    pol.  5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    103.646 Kč

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    11.974.851 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    15.152.480 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    11. rozhodla

                                                                    poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2017" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                                                    a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 299.200 Kč

                                                                    b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 149.600 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    12. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                                                                    a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, o částku 299.200 Kč

                                                                    b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, o částku 149.600 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    13. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    448.800 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3123 -

                                                                    Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    149.600 Kč

                                                                    na § 3124 -

                                                                    Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    299.200 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    448.800 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    14. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství:

                                                                    a)    Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, s účelovým určením na projekt „Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002895) o částku 181.912,80 Kč

                                                                    b)   Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČ 69610126, s účelovým určením na projekt „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003081) o částku 351.078 Kč

                                                                    s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotací

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    15. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    zvyšují

                                                                    neinvestiční přijaté transfery

                                                                    pol. 4116 -

                                                                    Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                    o

                                                                    532.992 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3111 -

                                                                    Mateřské školy

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    181.913 Kč

                                                                    na § 3114 -

                                                                    Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                    pol. 5336 -

                                                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                    o

                                                                    351.079 Kč

                                                                    Celkem

                                                                    532.992 Kč

                                                                    9/709                         14. 3. 2017
                                                                    16. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5494 -

                                                                    Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

                                                                    o

                                                                    20.000 Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5194 -

                                                                    Věcné dary

                                                                    o

                                                                    20.000 Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                    9/710                         14. 3. 2017
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu

                                                                    9/710                         14. 3. 2017
                                                                    2. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                                                    a)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „KYBERT STOČ 2017“, s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

                                                                    b)   Ostravská univerzita, IČ 61988987, ve výši 7.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Podpora zvýšení konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce“ a to 1.730.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 5.270.000 Kč jako investiční dotaci s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                    c)    Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, ve výši 6.995.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce „Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě“ a to 3.375.000 Kč jako neinvestiční dotaci a 3.620.000 Kč jako investiční s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

                                                                    9/710                         14. 3. 2017
                                                                    3. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                    a)    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    b)   Ostravská univerzita, IČ 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                    c)    Slezská univerzita v Opavě, IČ 47813059, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                    9/710                         14. 3. 2017
                                                                    4. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 6113 -

                                                                    Zastupitelstva krajů

                                                                    pol. 5901 -

                                                                    Nespecifikované rezervy

                                                                    o

                                                                    30 tis. Kč

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5229 -

                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                    o

                                                                    13.995 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    o

                                                                    14.025 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 5332 -

                                                                    Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                    o

                                                                    5.135 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    kapitálové výdaje

                                                                    na § 3299 -

                                                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                    pol. 6352 -

                                                                    Investiční transfery vysokým školám

                                                                    o

                                                                    8.890 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    o

                                                                    14.025 tis. Kč

                                                                    9/710                         14. 3. 2017
                                                                    5. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                    Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                    Termín: 16. 3. 2017


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                                                     9/711                         14. 3. 2017
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     9/711                         14. 3. 2017
                                                                     2. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017

                                                                     9/711                         14. 3. 2017
                                                                     3. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, IČ 67341241, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     9/711                         14. 3. 2017
                                                                     4. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     s n i ž u j í

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 6113 -

                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     350 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     z v y š u j í

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                     o

                                                                     350 tis. Kč  

                                                                     9/711                         14. 3. 2017
                                                                     5. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                     Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                     Termín: 16. 3. 2017


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

                                                                      9/712                         14. 3. 2017
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost církevní organizace Slezská diakonie, IČ 65468562, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „KARMEL, integrační program pro osoby přesídlené z Iráku“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      9/712                         14. 3. 2017
                                                                      2. rozhodla

                                                                      změnit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 název akce „Podpora romských kulturních a společenských aktivit“ na název „Podpora integrace etnických menšin“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                      9/712                         14. 3. 2017
                                                                      3. rozhodla

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Slezská diakonie, IČ 65468562, na projekt „KARMEL, integrační program pro osoby přesídlené z Iráku“ v maximální výši 100.000,-- Kč maximálně však ve výši 28,57 % celkových uznatelných nákladů, s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 a s touto organizací uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      9/712                         14. 3. 2017
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                       

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4342 -

                                                                      Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                       

                                                                       

                                                                      pol. 5222 -

                                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč

                                                                       

                                                                      a

                                                                       

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 4342 -

                                                                      Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                      pol. 5223 -

                                                                      Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                      o

                                                                      100 tis. Kč


                                                                       Rada kraje

                                                                       9/713                         14. 3. 2017
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o vzdání se funkce vedoucí odboru zdravotnictví Bc. Vratislavy Krnáčové ke dni 31. 3. 2017 a ukončení jejího pracovního poměru


                                                                        frame-scrollup