Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 13. 9. 2018


  Zastupitelstvo kraje

  9/935                         13. 9. 2018
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Josefa Bělici a Ing. Jiřího Vzientka o ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


   Zastupitelstvo kraje

   9/936                         13. 9. 2018
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018

   -         Mgr. Alena Grosová

   -         Mgr. Ing. Josef Pukančík


    Zastupitelstvo kraje

    9/937                         13. 9. 2018
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018 ve složení

    -        Radomíra Vlčková – předsedkyně

    -        Mgr. Martina Nováková, DiS.

    -        Miroslav Novák

    -        Tomáš Miczka

    -        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

    -        Ing. RSDr. Svatomír Recman


     Zastupitelstvo kraje

     9/938                         13. 9. 2018
     1. schvaluje

     program 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018


      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 45/3923 ze dne 28. 8. 2018

      9/939                         13. 9. 2018
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 44/3902 ze dne 7. 8. 2018

       9/940                         13. 9. 2018
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1 paní Martu Adamcovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Ing. Karin Kratochvílovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       9/940                         13. 9. 2018
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       paní Ing. Stanislavu Vrtalovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       9/940                         13. 9. 2018
       3. bere na vědomí

       vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Šárky Sekaninové, místo pobytu **********


        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 41/3667 ze dne 26. 6. 2018

        č. 44/3821 ze dne   7. 8. 2018

        9/941                         13. 9. 2018
        1. bere na vědomí

        informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018


         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 44/3819 ze dne 7.8.2018

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 3/113 ze dne 16.3.2017

         9/942                         13. 9. 2018
         1. bere na vědomí

         žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu související s pořízením 3 ks dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         9/942                         13. 9. 2018
         2. rozhodlo

         prodloužit časovou použitelnost dotace obci Březová, IČO 00299880, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2) usnesení č. 3/113 ze dne 16.3.2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1.1.2017 do 30.6.2018“ na „od 1.1.2017 do 30.4.2019“, dle předloženého materiálu

         9/942                         13. 9. 2018
         3. rozhodlo

         uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH uzavřené dne 26.6.2017 s obcí Březová, IČO 00299880, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 42/3728 ze dne 17. 7. 2018

          č. 42/3759 ze dne 17. 7. 2018

          č. 42/3783 ze dne 17. 7. 2018

          9/943                         13. 9. 2018
          1. bere na vědomí

          informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 24. 5. 2018 do 10. 7. 2018 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 18/1503 ze dne 8. 8. 2017

           č. 27/2446 ze dne 12. 12. 2017

           č. 39/3378 ze dne 29. 5. 2018

           č. 44/3822 ze dne 7. 8. 2018

           9/944                         13. 9. 2018
           1. rozhodlo

           darovat

           a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

           b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

           c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

           d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

           e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

           České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

           9/944                         13. 9. 2018
           2. rozhodlo

           uzavřít smlouvu na darování

           a)    2 ks vodního skútru - plavidla varianty A,

           b)   2 ks vodního skútru - plavidla varianty B,

           c)    4 ks záchranné platformy ke skútru,

           d)   1 ks přívěsu pro přepravu skútrů,

           e)    2350 ks širokospektrálních ochranných filtrů

           s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           9/944                         13. 9. 2018
           3. rozhodlo

           darovat

           a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

           b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

           c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

           České republice - Ministerstvu obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle předloženého materiálu

           9/944                         13. 9. 2018
           4. rozhodlo

           uzavřít smlouvu na darování

           a)    2 ks stanu s nafukovací konstrukcí HF-42E, vč. příslušenství,

           b)   3 ks vytápěcího naftového agregátu,

           c)    1 ks DVD vč. licence k filmu "Safeguard Territory"

           s Českou republikou - Ministerstvem obrany, Tychonova 221/1, 160 00, Praha 6, IČO 60162694, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 45/3920 ze dne 28. 8. 2018

            9/945                         13. 9. 2018
            1. bere na vědomí

            žádost obce Liptaň, ze dne 16. 7. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            9/945                         13. 9. 2018
            2. rozhodlo

            poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Liptaň, IČO 00296180, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu 80. výročí „Liptaňské tragédie“ ve výši 30 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018, dle předloženého materiálu

            9/945                         13. 9. 2018
            3. rozhodlo

            uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 45/3919 ze dne 28. 8. 2018

             9/946                         13. 9. 2018
             1. bere na vědomí

             žádost společnosti AquaKlim, s.r.o., ze dne 15. 8. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             9/946                         13. 9. 2018
             2. rozhodlo

             poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním projektu „Film o lázních“ ve výši 242,5 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 142,5 Tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

             9/946                         13. 9. 2018
             3. rozhodlo

             uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


              Zastupitelstvo kraje

              k usnesením rady kraje

              č. 37/3153 ze dne 24. 4. 2018

              č. 41/3648 ze dne 26. 6. 2018

              č. 45/3921 ze dne 28. 8. 2018

              9/947                         13. 9. 2018
              1. rozhodlo

              darovat 18 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství a 28 ks automatizovaných externích defibrilátorů LIFEPAK 1000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

              9/947                         13. 9. 2018
              2. rozhodlo

              uzavřít smlouvy na darování 18 ks termokamer Dräger UCF 7000 vč. příslušenství a 28 ks automatizovaných externích defibrilátorů LIFEPAK 1000 vč. příslušenství vybraným obcím Moravskoslezského kraje uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle příslušné varianty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 44/3809 ze dne 7. 8. 2018

               č. 45/3922 ze dne 28. 8. 2018

               9/948                         13. 9. 2018
               1. bere na vědomí

               žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               9/948                         13. 9. 2018
               2. rozhodlo

               poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 1.487 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů na provoz a opravy vozidel v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

               9/948                         13. 9. 2018
               3. rozhodlo

               uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               9/948                         13. 9. 2018
               4. bere na vědomí

               žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               9/948                         13. 9. 2018
               5. rozhodlo

               poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, individuální dotaci ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů na provoz vozidel v rámci realizace projektu „Profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje“, dle předloženého materiálu

               9/948                         13. 9. 2018
               6. rozhodlo

               uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 45/3925ze dne 28. 8. 2018

                9/949                         13. 9. 2018
                1. bere na vědomí

                žádost města Kopřivnice o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                9/949                         13. 9. 2018
                2. rozhodlo

                poskytnout městu Kopřivnice, IČO 00298077, účelovou neinvestiční dotaci v maximální výši 210 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci opravy a následné revize po opravě automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S, s časovou použitelností od 9. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

                9/949                         13. 9. 2018
                3. rozhodlo

                uzavřít s městem Kopřivnice, IČO 00298077, smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 39/3393 ze dne 29.5.2018

                 č. 35/3046 ze dne 27.3.2018

                 č. 45/3928 ze dne 28.8.2018

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

                 č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                 č. 8/813 ze dne 14.6.2018

                 9/950                         13. 9. 2018
                 1. rozhodlo

                 a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                 b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu


                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 45/4003 ze dne 28. 8. 2018

                  9/951                         13. 9. 2018
                  1. bere na vědomí

                  informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 45/3929 ze dne 28. 8. 2018

                   9/952                         13. 9. 2018
                   1. bere na vědomí

                   informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 


                    Zastupitelstvo kraje

                    9/953                         13. 9. 2018
                    1. rozhodlo

                    uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Zastupitelstvo kraje

                     9/954                         13. 9. 2018
                     1. bere na vědomí

                     ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení vlády č. 562 na Moravskoslezský kraj a zmocněnce vlády


                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      45/3942 ze dne 28. 8. 2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      6/520 ze dne 14. 12. 2018

                      9/955                         13. 9. 2018
                      1. bere na vědomí

                      žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 2 - 6 předloženého materiálu

                      9/955                         13. 9. 2018
                      2. rozhodlo

                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 - 11 předloženého materiálu


                      Zastupitelstvo kraje

                      K usnesení rady kraje

                      č. 45/3936 ze dne 28.8.2018

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                      9/956                         13. 9. 2018
                      1. rozhodlo

                      změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016, bod 4) časovou použitelnost návratné finanční výpomoci organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, s účelovým určením profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“, z „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019“


                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 45/3935 ze dne 28. 8. 2018

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 3/125 ze dne 16. 3. 2017

                       č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010

                       č. 25/2512 ze dne 5. 9. 2012

                       9/957                         13. 9. 2018
                       1. vydává

                       opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

                       9/957                         13. 9. 2018
                       2. rozhodlo

                       o námitkách podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

                       9/957                         13. 9. 2018
                       3. bere na vědomí

                       vypořádání připomínek podaných k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle předkládaného návrhu

                       9/957                         13. 9. 2018
                       4. ukládá

                       odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu zpracovat obsah Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 45/3943 ze dne 28. 8. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 18/1874 ze dne 25. 2. 2016

                        č. 20/2074 ze dne 23. 6. 2016

                        č. 4/240 ze dne 15. 6. 2017

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        č. 8/819 ze dne 14. 6. 2018

                        9/958                         13. 9. 2018
                        1. rozhodlo

                        poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15 - 18 předloženého materiálu

                        9/958                         13. 9. 2018
                        2. rozhodlo

                        neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                        9/958                         13. 9. 2018
                        3. rozhodlo

                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 02071/2016/ÚPS ze dne 31. 5. 2016 s městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                        9/958                         13. 9. 2018
                        4. rozhodlo

                        uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05916/2016/ÚPS ze dne 10. 11. 2016 s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                        9/958                         13. 9. 2018
                        5. rozhodlo

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 07219/2018/KPP ze dne 20. 8. 2018 s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 42/3730 ze dne 17. 7. 2018

                        k usnesení rady kraje

                        č. 45/3944 ze dne 28. 8. 2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                        9/959                         13. 9. 2018
                        1. bere na vědomí

                        žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        9/959                         13. 9. 2018
                        2. rozhodlo

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu obec Ludgeřovice, IČO 00300390, ve výši 60.000 Kč, na projekt „Oslavy 100 let od ukončení 1. světové války“ s časovou použitelnosti od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                        9/959                         13. 9. 2018
                        3. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2018 dle příloh č. 3-6 předloženého materiálu

                        9/959                         13. 9. 2018
                        4. rozhodlo

                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č.  8-12 předloženého materiálu

                        9/959                         13. 9. 2018
                        5. rozhodlo

                        neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 14 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 45/3954 ze dne 28.8.2018

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 4/381 ze dne 15.6.2017

                        9/960                         13. 9. 2018
                        1. bere na vědomí

                        informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“


                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 45/3953 ze dne 28.8.2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 5/417 ze dne 14.9.2017

                         9/961                         13. 9. 2018
                         1. rozhodlo

                         uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04243/2017/DSH s obcí Nýdek, IČO 00492868, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 45/3949 ze dne 28.8.2018

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 16/1587 ze dne 25.9.2015

                          9/962                         13. 9. 2018
                          1. bere na vědomí

                          žádost statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          9/962                         13. 9. 2018
                          2. rozhodlo

                          změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1587 ze dne 25. 9. 2015, na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57, z „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021“, dle předloženého materiálu

                          9/962                         13. 9. 2018
                          3. rozhodlo

                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03530/2015/DSH, se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          9/962                         13. 9. 2018
                          4. rozhodlo

                          vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 14.500.000 Kč na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“ v rámci akce „Podpora aktivit obcí“ v odvětví dopravy a chytrého regionu


                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 45/3948 ze dne 28.8.2018

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                           9/963                         13. 9. 2018
                           1. bere na vědomí

                           žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           9/963                         13. 9. 2018
                           2. rozhodlo

                           poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 1.163.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           9/963                         13. 9. 2018
                           3. rozhodlo

                           vyčlenit v návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 finanční prostředky ve výši 1.163.000 Kč na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“ v odvětví dopravy a chytrého regionu


                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 45/3947 ze dne 28.8.2018

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                            9/964                         13. 9. 2018
                            1. bere na vědomí

                            žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            9/964                         13. 9. 2018
                            2. rozhodlo

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, v maximální výši 200.000 Kč, na přípravu a zajištění konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 45/3957 ze dne 28.8.2018

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 8/824 ze dne 14.6.2018

                             9/965                         13. 9. 2018
                             1. bere na vědomí

                             žádost města Krnov o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             9/965                         13. 9. 2018
                             2. rozhodlo

                             změnit v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/824 ze dne 14. 6. 2018 text „po dokončení stavby“ na text „před dokončením stavby“

                             9/965                         13. 9. 2018
                             3. rozhodlo

                             změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/824 ze dne 14. 6. 2018 text "v normových parametrech" na text "v aktuálním stavebně technickém stavu"

                             9/965                         13. 9. 2018
                             4. rozhodlo

                             poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Krnov, IČO 00296139, v maximální výši 12.000.000 Kč, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky prokázání vlastnictví dotčené komunikace před podpisem smlouvy


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 45/3956 ze dne 28. 8. 2018

                              9/966                         13. 9. 2018
                              1. bere na vědomí

                              zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje veřejnou osobní dopravou linkami městské hromadné dopravy, včetně finančního zajištění, dle předloženého materiálu

                              9/966                         13. 9. 2018
                              2. rozhodlo

                              o finančním závazku kraje k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou pro rok 2019 a následující roky v minimální roční výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                              9/966                         13. 9. 2018
                              3. rozhodlo

                              uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou s:

                              a)    Statutárním městem Ostravou, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 materiálu

                              b)   Statutárním městem Opava a.s., IČO 00300535, dle přílohy č. 2 materiálu

                              c)    Statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, dle přílohy č. 3 materiálu

                              d)   Městem Šenov, IČO 00297291, dle přílohy č. 4 materiálu

                              e)    Obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 5 materiálu


                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 45/3952 ze dne 28. 8. 2018

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/542 ze dne 14. 12. 2017

                              č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                              č. 6/553 ze dne 14. 12. 2017

                              9/967                         13. 9. 2018
                              1. bere na vědomí

                              informaci o aktuálním stavu výběrových řízení na autobusové dopravce a postupu zajištění dopravní obslužnosti v první polovině roku 2019

                              9/967                         13. 9. 2018
                              2. rozhodlo

                              o závazku kraje v minimální výši 227.373.000Kč k zajištění komplexní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblastech Bílovecka, Frýdecko-Místecka, Hlučínska, Opavska a Vítkovska, a to na období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019, dle předloženého materiálu


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 45/3951 ze dne 28.8.2018

                               9/968                         13. 9. 2018
                               1. rozhodlo

                               uzavřít budoucí smlouvy:

                               k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                               9/968                         13. 9. 2018
                               2. rozhodlo

                               nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                               9/968                         13. 9. 2018
                               3. rozhodlo

                               předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                               9/968                         13. 9. 2018
                               4. rozhodlo

                               převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                               9/968                         13. 9. 2018
                               5. rozhodlo

                               vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 46/4080 ze dne 11. 9. 2018

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

                               č. 7/695 ze dne 14. 3. 2018

                               9/969                         13. 9. 2018
                               1. bere na vědomí

                               žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy ev. č. 03294/2018/DSH a smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                               9/969                         13. 9. 2018
                               2. rozhodlo

                               změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

                               9/969                         13. 9. 2018
                               3. rozhodlo

                               změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. XXXXXX/XXXX/DSH, na projekt „Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.“ tak, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2017 do dne 30. 6. 2019 a uhrazených do dne 20. 7. 2019 včetně, dle předloženého materiálu

                               9/969                         13. 9. 2018
                               4. rozhodlo

                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03294/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               9/969                         13. 9. 2018
                               5. rozhodlo

                               uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje        

                                č. 44/3846 ze dne 7. 8. 2018

                                9/970                         13. 9. 2018
                                1. rozhodlo

                                a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                pozemek parc. č. st. 731 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                pozemek parc. č. 543/1 ovocný sad,

                                vše v k. ú. a obci Metylovice,

                                se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                z vlastnictví **********. 25. 4. 1964, bytem Ferdiše Duši 978, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,

                                za kupní cenu ve výši 4.900.000 Kč; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                b)     předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje        

                                 č. 44/3839 ze dne 7. 8. 2018

                                 9/971                         13. 9. 2018
                                 1. rozhodlo

                                 koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                 pozemek parc. č. 822/95 ostatní plocha,

                                 v k. ú. a obci Mošnov,

                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha, IČO 69797111,

                                 za kupní cenu ve výši 380.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu


                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje        

                                  č. 44/3849 ze dne 7. 8. 2018

                                  9/972                         13. 9. 2018
                                  1. rozhodlo

                                  a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                  budovu č.p. 3641, Frýdek, občanská vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 650/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                  vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                  se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                  z vlastnictví organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188

                                  b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 44/3853 ze dne 7.8.2018

                                   9/973                         13. 9. 2018
                                   1. rozhodlo

                                   a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to:

                                   část pozemku parc. č. 571/7 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 5513-76/2018 ze dne 4.7.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/18 zahrada o výměře 112 m2,

                                   se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                   v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava,

                                   do podílového spoluvlastnictví

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1034/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 389/10263,

                                   ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1029/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1016/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 420/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 622/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 621/10263,

                                   společnosti Rezidence Gabriela s. r. o., Na Vyhlídce 718, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 28655036, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 392/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 620/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 610/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 616/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 1033/10263,

                                   **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši 617/10263

                                   za podmínky úhrady kupní ceny**********ve výši**********79.340 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práv do katastru nemovitostí


                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 39/3446 ze dne 29.5.2018

                                    č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 2/28 ze dne 22.12.2016

                                    9/974                         13. 9. 2018
                                    1. rozhodlo

                                    zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 210.000 tis. Kč

                                    9/974                         13. 9. 2018
                                    2. rozhodlo

                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 210.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

                                    9/974                         13. 9. 2018
                                    3. rozhodlo

                                    zahájit přípravu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s předpokládanými náklady projektu 41.000 tis. Kč

                                    9/974                         13. 9. 2018
                                    4. rozhodlo

                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2020 v celkové výši 41.000 tis. Kč dle předloženého materiálu


                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 45/3963 ze dne 28.8.2018

                                     9/975                         13. 9. 2018
                                     1. rozhodlo

                                     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                     pozemek parc. č. 2801/2 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím tohoto pozemku, v k. ú. a obci Štramberk,

                                     do vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665,

                                     za podmínky úhrady kupní ceny**********ve výši**********5.760 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 45/3970 ze dne 28. 8. 2018

                                      9/976                         13. 9. 2018
                                      1. bere na vědomí

                                      a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 k 7. 8. 2018

                                      b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2018


                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 45/3966 ze dne 28. 8. 2018

                                       9/977                         13. 9. 2018
                                       1. rozhodlo

                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                       pozemek parc. č. 1183 ostatní plocha,

                                       pozemek parc. č. 1185/1 ostatní plocha,

                                       pozemek parc. č. 1185/2 ostatní plocha,

                                       pozemek parc. č. 1233/1 ostatní plocha,

                                       pozemek parc. č. 1233/4 ostatní plocha,

                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                       z vlastnictví obce Mošnov, Mošnov 96, Mošnov, IČO 00600792,

                                       za kupní cenu ve výši Kč 530.580,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                       9/977                         13. 9. 2018
                                       2. rozhodlo

                                       a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                       část pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 94//7 ostatní plocha, o výměře 12 m2,

                                       část pozemku parc. č. 351/1 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 351/9 ostatní plocha, o výměře 8 m2 a

                                       část pozemku parc. č. 4286/22 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 4286/70 ostatní plocha, o výměře 571 m2,

                                       všechny oddělené dle geometrického plánu č. 4558-122/2014 ze dne 25. 7. 2014 a dále

                                       pozemek parc. č. 4336/1 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 3332 m2 a

                                       pozemek parc. č. 4336/5 ostatní plocha, o nové dosud nezapsané výměře 105 m2,

                                       oba dle geometrického plánu č. 4561-122/2014 ze dne 18. 8. 2014,

                                       všechny včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                       z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852,

                                       za kupní cenu ve výši Kč 264.520,- a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                       9/977                         13. 9. 2018
                                       3. rozhodlo

                                       a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                       pozemek parc. č. 851/17 vodní plocha,

                                       pozemek parc. č. 851/18 vodní plocha,

                                       pozemek parc. č. 851/19 vodní plocha a

                                       pozemek parc. č. 851/20 vodní plocha,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. Valštejn, obec Město Albrechtice,

                                       do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 43.523,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                       9/977                         13. 9. 2018
                                       4. rozhodlo

                                       a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                       pozemek parc. č. 1155/33 ostatní plocha a

                                       pozemek parc. č. 1155/34 ostatní plocha,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                       vše v k. ú. a obci Kujavy,

                                       do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 4.526,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                       9/977                         13. 9. 2018
                                       5. rozhodlo

                                       a)     prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                       část pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2308-186/2017 ze dne 22. 11. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2144/58 ostatní plocha, o výměře 131 m2,

                                       se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                       v k. ú. a obci Veřovice,

                                       do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, IČO 70994234,

                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 25.744,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                       b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 45/3974 ze dne 28. 8. 2018

                                        9/978                         13. 9. 2018
                                        1. rozhodlo

                                        a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 6T30659, VIN: WV1ZZZ7HZ9H113761, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Červeného Kříže 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 49593412

                                        b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                        9/978                         13. 9. 2018
                                        2. rozhodlo

                                        a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 3T27193, VIN: WV2ZZZ7HZ5H047685, včetně všech součástí a příslušenství tohoto vozidla, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, do vlastnictví organizační složky státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64122654

                                        b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 45/3969 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                                  

                                         9/979                         13. 9. 2018
                                         1. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov, IČO 62331582, a to:

                                         pozemek parc. č. 511/120 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 511/121 ostatní plocha,

                                         pozemek parc. č. 511/122 ostatní plocha,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                         vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov,

                                         do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov, IČO 00297488, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    i.  obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí pro potřeby příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení dvě parkovací stání, a to v pracovní dny po dobu provozu školy,

                                                   ii.  v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. i, je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Studentská 1198/11, Havířov, IČO 62331582, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                         9/979                         13. 9. 2018
                                         2. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Víta Nejedlého 591/4, Karviná, IČO 62331752, a to:

                                         část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/286 ostatní plocha o výměře 487 m2,

                                         část pozemku parc. č. 497/100 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3312-60/2018 ze dne 6. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 497/287 ostatní plocha o výměře 941 m2,

                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

                                         vše v k. ú. Ráj, obec Karviná

                                         do vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, IČO 00297534, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    i.  obdarovaný se zavazuje do deseti let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného realizovat na předmětu daru projekt „Dětské dopravní hřiště a rekreačně – sportovní areál v Karviné – Ráji“, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

                                                   ii.  obdarovaný se zavazuje, že v rámci projektu provede na své náklady výstavbu plotu na hranici mezi nově vzniklým pozemkem parc. č. 497/287 a pozemkem parc. č. 497/100, v k. ú. Ráj, obec Karviná, přičemž na tomto plotu bude umístěna přístupová brána pro vstup a vjezd dárce, příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení či jimi pověřených osob na pozemek parc. č. 497/100,

                                                  iii.  obdarovaný se zavazuje, že po realizaci parkoviště na pozemku parc. č. 497/287 vyhradí 5 parkovacích stání pro potřeby dárce a příspěvkové organizace uvedené v tomto bodě návrhu usnesení,

                                                  iv.  v případě, že obdarovaný nevyužije předmět daru k realizaci projektu „Dětské dopravní hřiště a rekreačně – sportovní areál v Karviné – Ráji“ nebo nesplní-li podmínky dle odst. i) až iii) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit a obdarovaný je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byly pozemky převedeny zpět do vlastnictví dárce, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy bude dárcem písemně vyzván,

                                                   v.  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako právo věcné ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; po dobu trvání zákazu zcizení není obdarovaný oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětu daru na jiný subjekt

                                         b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace, Víta Nejedlého 591/4, Karviná, IČO 62331752, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                         9/979                         13. 9. 2018
                                         3. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to:

                                         část pozemku parc. č. 2246 zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m2,

                                         část pozemku parc. č. 2249/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3504-57/2018 ze dne 17. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2249/5 ostatní plocha, o výměře 12.010 m2,

                                         se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                         vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                         do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČO 00295892, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                    i.  obdarovaný se zaváže, že nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti budoucí darovací smlouvy realizuje na předmětu daru stavbu sportovního areálu a započne s jejím užíváním ve smyslu stavebního zákona; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn odstoupit od smlouvy

                                                   ii.  obdarovaný se zaváže, že v rámci stavby sportovního areálu provede na své náklady výstavbu plotu na hranici mezi pozemkem parc. č. 2249/5 a pozemky parc. č. 2246/1 a 2249/6, v k. ú. Bruntál-město, a to po akceptaci technického řešení plotu dárcem; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                  iii.  obdarovaný se zaváže na předmětu daru provozovat sportovní areál po dobu nejméně 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného, nedá-li dárce souhlas k jinému využití; v případě, že obdarovaný poruší tuto povinnost, bude dárce oprávněn od smlouvy odstoupit

                                                  iv.  obdarovaný se zaváže umožnit využití sportovního areálu příspěvkovým organizacím kraje se sídlem ve městě Bruntál v rozsahu minimálně 900 minut/týden za shodných cenových podmínek, které obdarovaný stanoví pro své organizace – školy a školská zařízení, a to po dobu 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí pro obdarovaného; v případě porušení této povinnosti bude dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván

                                                   v.  zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 15 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                         b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                         c)    vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, IČO 00601322, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                         9/979                         13. 9. 2018
                                         4. rozhodlo

                                         a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to pergolu umístěnou na části pozemku parc. č. 1493/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Český Těšín, který je ve vlastnictví města Český Těšín, do vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČO 00297437

                                         b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                         9/979                         13. 9. 2018
                                         5. rozhodlo

                                         a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 9 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, do vlastnictví organizace Dům dětí a mládeže Český Těšín, Hrabinská 33, příspěvková organizace, Hrabinská 458/33, Český Těšín, IČO 75075113

                                         b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, Tyršova 611/2, Český Těšín, IČO 00577235, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                          


                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 45/3968 ze dne 28.08.2018

                                          9/980                         13. 9. 2018
                                          1. rozhodlo

                                          změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „2016 – 2023 ve výši  31.500.000 Kč“ na „2016 – 2023 ve výši 37.500.000 Kč“


                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 45/3964 ze dne 28. 8. 2018

                                           9/981                         13. 9. 2018
                                           1. rozhodlo

                                           a)    darovat nemovité věci, a to:

                                           část pozemku parc. č. 4038 trvalý travní porost,

                                           část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost,

                                           vše v rozsahu dle zákresu v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                           vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek;

                                           do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643,

                                           předmětné pozemky budou darovány za podmínky jejich nabytí do vlastnictví kraje; kraj uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                           b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací a o vypořádání stavebních objektů mezi krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, jako budoucím obdarovaným, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 46/4088 ze dne 11. 9. 2018

                                            9/982                         13. 9. 2018
                                            1. rozhodlo

                                            změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/853 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů Tatra“ z „2016 – 2021 ve výši  147.000.000 Kč“ na „2016 – 2021 ve výši 172.000.000 Kč“.


                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 46/4091 ze dne 11. 9. 2018

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018

                                             9/983                         13. 9. 2018
                                             1. rozhodlo

                                             změnit v bodě č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/854 ze dne 14. 6. 2018 text:

                                             „za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018“

                                             na text:

                                             „za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.971.500 Kč bez DPH, souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s převodem, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3. usnesení rady kraje č. 40/3578 ze dne 12. 6. 2018 a zřízení věcného předkupního práva k pozemkům parc. č. 449/31 orná půda, parc. č. 449/32 orná půda, parc. č. 449/35 orná půda, parc. č. 458 orná půda a parc. č. 1277/11 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Nošovice, ve prospěch kraje, na dobu určitou do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí k investiční výstavbě (výstavba výrobních kapacit anebo skladovacích prostor, parkovacích ploch, inženýrských sítí pro vedení elektřiny, plynu, vody či kanalizace, nebo doprovodných staveb tvořících funkční celek se stávajícím závodem) na Předmětu předkupního práva, kupní cena bez DPH za m2 bude v případě využití předkupního práva stanovena ve stejné výši jako cena bez DPH za m2, za kterou je prodáván Předmět koupě“


                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                              9/984                         13. 9. 2018
                                              1. rozhodlo

                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, v maximální výši 350.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství“, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2019, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 45/3984 ze dne 28. 8. 2018

                                               9/985                         13. 9. 2018
                                               1. schvaluje

                                               dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                               9/985                         13. 9. 2018
                                               2. vydává

                                               dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 45/3984 ze dne 28. 8. 2018

                                                9/986                         13. 9. 2018
                                                1. schvaluje

                                                dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                9/986                         13. 9. 2018
                                                2. vydává

                                                dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 45/3980 ze dne 28. 8. 2018

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017

                                                 č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                 č. 8/863 ze dne 14. 6. 2018

                                                 9/987                         13. 9. 2018
                                                 1. rozhodlo

                                                 změnit v usnesení č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017 období z „2017 a 2018“ na „2017 – 2019“ a změnit údaje v příloze č. 1 přijatého usnesení č. 4/280 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                 9/987                         13. 9. 2018
                                                 2. rozhodlo

                                                 kofinancovat projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ v letech 2019 – 2020 v maximální celkové výši 5.146.060 Kč

                                                 9/987                         13. 9. 2018
                                                 3. rozhodlo

                                                 poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 46.314.510 Kč z rozpočtu kraje na období 2019 - 2020 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.", spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 10. 2020


                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 9/988                         13. 9. 2018
                                                 1. zrušuje

                                                 své usnesení číslo 8/862 ze dne 14. 6. 2018

                                                 9/988                         13. 9. 2018
                                                 2. ukládá

                                                 náměstkovi pro zdravotnictví předložit Zastupitelstvu kraje po projednání ve Výboru pro zdravotní a preventivní péči závěry pracovní skupiny, jmenované radou kraje dne 17.  7. 2018 usnesením č. 42/3758

                                                 Zodpovídá: MUDr. Martin Gebauer

                                                 Termín: 13. 12. 2018


                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 45/3987    ze dne 28. 8. 2018

                                                  9/989                         13. 9. 2018
                                                  1. schvaluje

                                                  změnit název projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s duševním onemocněním II“ na „Podpora duše II“

                                                  9/989                         13. 9. 2018
                                                  2. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora duše II“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 24.200.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                  9/989                         13. 9. 2018
                                                  3. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK““ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, v letech 2019 - 2022 ve výši 18.200.000 Kč dle předloženého materiálu


                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 45/3989 ze dne 28. 8. 2018

                                                   9/990                         13. 9. 2018
                                                   1. rozhodlo

                                                   zahájit přípravu projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ financovaného z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč


                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 108/8410 ze dne 6. 9. 2016

                                                    č.  45/3990 ze dne 28. 8. 2018           

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 21/2247 ze dne 22. 9. 2016

                                                    9/991                         13. 9. 2018
                                                    1. rozhodlo

                                                    profinancovat a kofinancovat projekt Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2018 – 2023, ve výši 47.500.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                    9/991                         13. 9. 2018
                                                    2. rozhodlo

                                                    zajistit udržitelnost projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2024 – 2033, v maximální výši 3.000.000 Kč

                                                    9/991                         13. 9. 2018
                                                    3. rozhodlo

                                                    zahájit realizaci projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, financovatelného Operačního programu Životní prostředí v roce 2019 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                    9/991                         13. 9. 2018
                                                    4. bere na vědomí

                                                    riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán v předpokládané výši 113.740 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu


                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č.  45/4000 ze dne 28. 8. 2018           

                                                     9/992                         13. 9. 2018
                                                     1. rozhodlo

                                                     zahájit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí s předpokládanými náklady 58.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2023


                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 45/3991 ze dne 28.8.2018

                                                      9/993                         13. 9. 2018
                                                      1. rozhodlo

                                                      neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti FENBAU s.r.o. v celkové výši 230.000,- Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016, ev. č. 06196/2016/KŘ, dle předloženého materiálu.


                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 10/752 ze dne 28. 3. 2017

                                                       č. 31/2686 ze dne 6. 2. 2018

                                                       č. 44/3877 ze dne 7. 8. 2018

                                                       č. 45/4022 ze dne 28. 8. 2018

                                                       č. 45/4020 ze dne 28. 8. 2018

                                                       9/994                         13. 9. 2018
                                                       1. rozhodlo

                                                       poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Město Albrechtice, IČO 00296228, na realizaci projektu „Parkoviště u ZUŠ Město Albrechtice“ v maximální výši 50,42 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 600.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       9/994                         13. 9. 2018
                                                       2. rozhodlo

                                                       poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, na realizaci projektu „Rekonstrukce MK nám. Sv. Michala“ v maximální výši 23,77 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 30. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       9/994                         13. 9. 2018
                                                       3. rozhodlo

                                                       poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Fulnek, IČO 00297861, na realizaci projektu „Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku“ v maximální výši 42,85 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 3.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2019 s odůvodněním dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                        č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

                                                        č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

                                                        č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                        č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

                                                        č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

                                                        č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

                                                        č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

                                                        č. 45/3996 ze dne 28. 8. 2018

                                                        9/995                         13. 9. 2018
                                                        1. rozhodlo

                                                        zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                        9/995                         13. 9. 2018
                                                        2. rozhodlo

                                                        a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05487/2018/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04725/2018/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                        c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06480/2018/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                        d)   uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC, s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 16/1673 ze dne 25.9.2015

                                                         č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 45/4016 ze dne 28.8.2018

                                                         9/996                         13. 9. 2018
                                                         1. rozhodlo

                                                         uzavřít dohodu o spolupráci a spolufinancování nákladů spojených se zřízením a provozem restaurátorské dílny s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakulta strojní, jejímž účelem je zajištění zřízení a následné provozování restaurátorské dílny se spolufinancováním Moravskoslezského kraje

                                                         9/996                         13. 9. 2018
                                                         2. rozhodlo

                                                         dofinancovat podíl nákladů spojených s provozováním restaurátorské dílny Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě strojí, IČO 61989100, z rozpočtu kraje v letech 2019 až 2023 ve výši 500 tis. Kč ročně


                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 16/1673 ze dne 25.9.2015

                                                          č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 45/4017 ze dne 28.8.2018

                                                          9/997                         13. 9. 2018
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout kombinovanou dotaci maximálně ve výši 500.000 Kč subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 45/4009 ze dne 28. 8. 2018

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                           9/998                         13. 9. 2018
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                            č. 8/873 ze dne 14.6.2018

                                                            č. 8/877 ze dne 14.6.2018

                                                            č. 7/747 ze dne 14.3.2018

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 45/4005 ze dne 28. 8. 2018

                                                            č. 45/4013 ze dne 28. 8 .2018

                                                            č. 44/3879 ze dne 7. 8. 2018

                                                            č. 44/3882 ze dne 7. 8. 2018

                                                            9/999                         13. 9. 2018
                                                            1. rozhodlo

                                                            poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obci Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, na projekt „Zázemí pro návštěvníky přehrady Slezské Harty - II. etapa“ ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 880.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 120.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            9/999                         13. 9. 2018
                                                            2. rozhodlo

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Jeseníky - Severní hřeben, z.s., IČO 27043941, na projekt „Údržba lyžařských běžeckých tras - okolí Pradědu“ v maximální výši 200.000 Kč s časovou použitelností od 15. 8. 2018 do 14. 4. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            9/999                         13. 9. 2018
                                                            3. rozhodlo

                                                            uzavřít s Klubem českých turistů, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04309/2018/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                            9/999                         13. 9. 2018
                                                            4. rozhodlo

                                                            uzavřít se společností Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., IČO: 02558521, se sídlem Liptaň 149, 793 99 Liptaň, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 06275/2018/RRC, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                            9/999                         13. 9. 2018
                                                            5. rozhodlo

                                                            uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06273/2018/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 19/1981 ze dne 21. 4. 2016

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 95/7475 ze dne 5. 4. 2016

                                                             č. 45/4011 ze dne 28. 8. 2018

                                                             9/1000                         13. 9. 2018
                                                             1. rozhodlo

                                                             uzavřít se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 01736/2016/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018

                                                              č. 45/3997ze dne 28. 8.2018

                                                              9/1001                         13. 9. 2018
                                                              1. rozhodlo

                                                              poskytnout investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              9/1001                         13. 9. 2018
                                                              2. rozhodlo

                                                              změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 výši dofinancování dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU z rozpočtu kraje na rok 2019 z 17.493,5 tis. Kč na 19.045,5 tis. Kč


                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 45/4021 ze dne 28. 8. 2018

                                                              9/1002                         13. 9. 2018
                                                              1. rozhodlo

                                                              poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 2.500.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora projektu Výzkumného centra excelence pro energetiku“, s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 3/146 ze dne 6. 12. 2016

                                                               č. 4/198 ze dne 22. 12. 2016

                                                               č. 8/480 ze dne 28. 2. 2017

                                                               č. 14/1148 ze dne 30. 5. 2017

                                                               č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

                                                               č. 45/4018 ze dne 28. 8. 2018

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 2/70 ze dne 22. 12. 2016

                                                               č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017

                                                               č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

                                                               č. 6/594 ze dne 14. 12. 2017

                                                               č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

                                                               9/1003                         13. 9. 2018
                                                               1. rozhodlo

                                                                

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, ve výši 1.750.000 Kč na projekt „Podpora koordinace RIS a rozvoje služeb pro růst a inovace v podnikání – rozšíření aktivit“, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 45/4002 ze dne 28. 8. 2018

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                1. rozhodlo

                                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                2. rozhodlo

                                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 32.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                3. rozhodlo

                                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodní vědy v technických oborech“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                4. rozhodlo

                                                                profinancovat a kofinancovat projekt „Moderní metody pěstování rostlin“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2018 – 2021 ve výši 8.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                5. rozhodlo

                                                                zajistit udržitelnost projektu „Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 2.500.000 Kč

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                6. rozhodlo

                                                                zajistit udržitelnost projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 8.200.000 Kč

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                7. rozhodlo

                                                                zajistit udržitelnost projektu „Přírodní vědy v technických oborech“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2022 – 2026 v maximální výši 1.700.000 Kč

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                8. rozhodlo

                                                                zajistit udržitelnost projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v letech 2021 – 2025 v maximální výši 1.200.000 Kč

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                9. rozhodlo

                                                                změnit v bodě 2) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky svařování“ z 2016 – 2018 na 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

                                                                9/1004                         13. 9. 2018
                                                                10. rozhodlo

                                                                vyčlenit projekt „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava, financovatelný z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady 18.000.000 Kč, z projektu „Modernizace Školního statku v Opavě“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1167 bod 2) ze dne 5. 3. 2015


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje      

                                                                 č. 45/4019 ze dne 28. 8. 2018

                                                                 9/1005                         13. 9. 2018
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“,reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 9/1005                         13. 9. 2018
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 navýšit dotaci organizaci LIGA o.p.s., IČO 00202380, o 137.904,- Kč účelově určenou na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019

                                                                 9/1005                         13. 9. 2018
                                                                 3. rozhodlo

                                                                 uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci dotace:

                                                                 a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                 c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 č. 45/4007 ze dne 28. 8. 2018

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

                                                                 č. 19/1977 ze dne 21. 4. 2016

                                                                 9/1006                         13. 9. 2018
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 9/1006                         13. 9. 2018
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Havířov, IČ 00297488, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                 9/1006                         13. 9. 2018
                                                                 3. rozhodlo

                                                                 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Fulnek, IČ 00297861, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

                                                                  č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                  9/1007                         13. 9. 2018
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

                                                                  č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

                                                                  9/1008                         13. 9. 2018
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ žadatelům dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                  b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ náhradním žadatelům uvedeným dle přílohy č. 45 tohoto usnesení, a to postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace


                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 44/3887 ze dne 7. 8. 2018

                                                                  9/1009                         13. 9. 2018
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek ze dne 4. 7. 2018 ve věci poskytnutí dotace na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  9/1009                         13. 9. 2018
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek - Místek, IČO 00434990, na projekt Podpora včelařství a propagace včelích produktů v rámci výstavy Život na zahradě 2018 ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2018 do dne 31. 10. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 45/4023 ze dne 28. 8. 2018

                                                                   9/1010                         13. 9. 2018
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost statutárního města Ostrava ze dne 17. 7. 2018, včetně jejího doplnění ze dne 31. 7. 2018, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   9/1010                         13. 9. 2018
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2018 statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 18.085 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 37/3246 ze dne 24.4.2018

                                                                    č. 45/4035 ze dne 28. 8. 2018

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 6/520 ze dne 14.12.2017

                                                                    9/1011                         13. 9. 2018
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    9/1011                         13. 9. 2018
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 - 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 37/3247 ze dne 24. 4. 2018

                                                                     č. 45/4042 ze dne 28. 8. 2018

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

                                                                     9/1012                         13. 9. 2018
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                     9/1012                         13. 9. 2018
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 44/3898 ze dne 7.8.2018

                                                                     9/1013                         13. 9. 2018
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04129/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č.  45/4041 ze dne 28. 8. 2018

                                                                      9/1014                         13. 9. 2018
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování investičních i neinvestičních výdajů projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 11. 2019 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                      9/1014                         13. 9. 2018
                                                                      2. bere na vědomí

                                                                      žádost Města Jablunkov, IČO 00296759, o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      9/1014                         13. 9. 2018
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      neposkytnout z rozpočtu kraje na rok 2018 žadateli Město Jablunkov, IČO 00296759, účelovou investiční dotaci ve výši 16.780.000 Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 720.000 Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí budovy MŠ č. 800 v Jablunkově; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                      č. 45/4038 ze dne 28. 8. 2018

                                                                      9/1015                         13. 9. 2018
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, nemovité věci, a to:

                                                                      pozemek parc. č. st. 1215, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/19, ostatní plocha,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/20, ostatní plocha,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/45, ostatní plocha,

                                                                      stavba č. p. 144, část obce Bílá, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích

                                                                      parc. č. st. 1215 a parc. č. st. 1475,

                                                                      stavba studny, která stojí na pozemku parc. č. 3407/96,

                                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                      vše v k. ú. Bílá, obec Bílá,

                                                                      a to ode dne 1. 10. 2018

                                                                      9/1015                         13. 9. 2018
                                                                      2. vydává

                                                                      dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      9/1015                         13. 9. 2018
                                                                      3. zřizuje

                                                                      příspěvkovou organizaci kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, s účinností od 1. 10. 2018

                                                                      9/1015                         13. 9. 2018
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      předat k hospodaření organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, č. p. 144, 739 15  Bílá, IČO 07331533, nemovité věci, a to:

                                                                      pozemek parc. č. st. 1215, zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                                      pozemek parc. č. st. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/19, ostatní plocha,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/20, ostatní plocha,

                                                                      pozemek parc. č. 3915/45, ostatní plocha,

                                                                      stavba č. p. 144, část obce Bílá, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích

                                                                      parc. č. st. 1215 a parc. č. st. 1475,

                                                                      stavba studny, která stojí na pozemku parc. č. 3407/96,

                                                                      včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                      vše v k. ú. Bílá, obec Bílá,

                                                                      a to ke dni 1. 10. 2018

                                                                      9/1015                         13. 9. 2018
                                                                      5. vydává

                                                                      zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                       č. 45/4030    ze dne 28. 8. 2018

                                                                       9/1016                         13. 9. 2018
                                                                       1. schvaluje

                                                                       dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       9/1016                         13. 9. 2018
                                                                       2. vydává

                                                                       dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 45/4030    ze dne 28. 8. 2018

                                                                        9/1017                         13. 9. 2018
                                                                        1. schvaluje

                                                                        dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace, IČO 61989185, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                        9/1017                         13. 9. 2018
                                                                        2. vydává

                                                                        dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 45/4030    ze dne 28. 8. 2018

                                                                         9/1018                         13. 9. 2018
                                                                         1. schvaluje

                                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, IČO 47813571, uvedený v příloze
                                                                         č. 3 předloženého materiálu

                                                                         9/1018                         13. 9. 2018
                                                                         2. vydává

                                                                         dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 45/4030    ze dne 28. 8. 2018

                                                                          9/1019                         13. 9. 2018
                                                                          1. schvaluje

                                                                          dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                          9/1019                         13. 9. 2018
                                                                          2. vydává

                                                                          dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 7/765 ze dne 14.3.2018

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 45/4037 ze dne 28.8.2018

                                                                           9/1020                         13. 9. 2018
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 04399/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           9/1020                         13. 9. 2018
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 04156/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                           9/1020                         13. 9. 2018
                                                                           3. rozhodlo

                                                                           neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje organizaci AS Fitness&Zdraví s.r.o., IČO 06979475, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní centrum Kalač“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 45/4044 ze dne 27. 2. 2018

                                                                            9/1021                         13. 9. 2018
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Českým svazem ledního hokeje z.s., IČO 00536440, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                            9/1021                         13. 9. 2018
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                            a)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Baník - mládežnické turnaje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                            b)   Český svaz ledního hokeje z. s., IČO 00536440, ve výši 15.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2020

                                                                            c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, ve výši 5.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships“; s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2019

                                                                            d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                            e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Basketbalového klubu Opava - družstva mužů v Basketball Champions League“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                            f)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2018/2019“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                            g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Women Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 5. 2019

                                                                            h)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast a reprezentace klubu HCB Karviná v Evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                            i)     Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek v evropském poháru 2018-19“; s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 5. 2019

                                                                            9/1021                         13. 9. 2018
                                                                            3. rozhodlo

                                                                            poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

                                                                            a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 1.část dotace“; s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

                                                                            b)   Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971 ve výši 17.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Basketpoint Frýdek-Místek - sportovní hala pro děti a mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

                                                                            9/1021                         13. 9. 2018
                                                                            4. rozhodlo

                                                                            uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                            a)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            b)   Český svaz ledního hokeje z. s., IČO 00536440, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                            d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                            e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                            f)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                            g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                            h)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                            i)     Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                            j)     VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                            k)    Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                             ze dne 28. 8. 2018

                                                                             9/1022                         13. 9. 2018
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             vyjmout z hospodaření organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, nemovitý majetek, a to:

                                                                             pozemek parc. č. 3071/317 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1588 rodinný dům,

                                                                             pozemek parc. č. 3071/60 zahrada,

                                                                             včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí,

                                                                             vše v k. ú. Hlučín,

                                                                             a to ode dne 1. 10. 2018

                                                                             9/1022                         13. 9. 2018
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             předat nemovité věci specifikované v bodě 1 tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni 1. 10. 2018


                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                              ze dne 28. 8. 2018

                                                                              9/1023                         13. 9. 2018
                                                                              1. schvaluje

                                                                              dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                              9/1023                         13. 9. 2018
                                                                              2. vydává

                                                                              dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                               ze dne 28. 8. 2018

                                                                               9/1024                         13. 9. 2018
                                                                               1. schvaluje

                                                                               dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                               9/1024                         13. 9. 2018
                                                                               2. vydává

                                                                               dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                                ze dne 28. 8. 2018

                                                                                9/1025                         13. 9. 2018
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                9/1025                         13. 9. 2018
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                                 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                 9/1026                         13. 9. 2018
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 9/1026                         13. 9. 2018
                                                                                 2. vydává

                                                                                 dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje č. 45/4052          

                                                                                  ze dne 28. 8. 2018

                                                                                  9/1027                         13. 9. 2018
                                                                                  1. schvaluje

                                                                                  dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                  9/1027                         13. 9. 2018
                                                                                  2. vydává

                                                                                  dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                  Tisková oprava ZK 13.12.2018 změna čísla dodatku (původně bylo č. 13)


                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje č. 45/4052                    

                                                                                   ze dne 28. 8. 2018

                                                                                   9/1028                         13. 9. 2018
                                                                                   1. schvaluje

                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, dle přílohy
                                                                                   č. 6 předloženého materiálu

                                                                                   9/1028                         13. 9. 2018
                                                                                   2. vydává

                                                                                   dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 32/2924 ze dne 27.2.2018

                                                                                    č. 45/4050 ze dne 28.8.2018

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 7/789 ze dne 14.3.2018

                                                                                    9/1029                         13. 9. 2018
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    uzavřít s organizací P&A Thrax, s.r.o., IČO 28657985, se sídlem Holubova 1204/27, 703 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03603/2018/SOC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    9/1029                         13. 9. 2018
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    uzavřít s organizací Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03667/2018/SOC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    9/1029                         13. 9. 2018
                                                                                    3. bere na vědomí

                                                                                    žádost organizace DEMOPANELY s.r.o., IČO 04599691, se sídlem Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Linka na lepení magnetů“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                    9/1029                         13. 9. 2018
                                                                                    4. rozhodlo

                                                                                    uzavřít s organizací DEMOPANELY s.r.o., IČO 04599691, se sídlem Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03550/2018/SOC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 45/4055 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí účelové investiční dotace Nadaci Charty 77, IČO 00417904, na projekt „Taxík Maxík“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     poskytnout účelovou investiční dotaci Nadaci Charty 77, IČO 00417904, ve výši 400.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Taxík Maxík“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     3. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, na projekt „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     4. rozhodlo

                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“, vzniklých v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     5. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     6. rozhodlo

                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 480.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy“, vzniklých v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     7. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, na projekt „Zřízení a provoz Senior Pointu v Třinci“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     8. rozhodlo

                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, ve výši 80.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zřízení a provoz Senior Pointu v Třinci“, vzniklých v období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     9. bere na vědomí

                                                                                     žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, na projekt „Automobil pro mobilní hospic“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                     9/1030                         13. 9. 2018
                                                                                     10. rozhodlo

                                                                                     poskytnout účelovou investiční dotaci organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Automobil pro mobilní hospic“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 45/4056 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                      k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

                                                                                      č. 4/372 ze dne 15. 6. 2017

                                                                                      č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                                                                      č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018

                                                                                      9/1031                         13. 9. 2018
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2018 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -  MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                      9/1031                         13. 9. 2018
                                                                                      2. bere na vědomí

                                                                                      informaci o zániku nároku na dotaci v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                      9/1031                         13. 9. 2018
                                                                                      3. rozhodlo

                                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                      b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                      c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                      d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                                      e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v  odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

                                                                                      f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                                      g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

                                                                                      h)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, žadatelům dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

                                                                                      9/1031                         13. 9. 2018
                                                                                      4. rozhodlo

                                                                                      uzavřít s organizací Vesalius, spol. s r. o. IČO 26875012, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 13 předloženého materiálu a s obcí Starý Jičín, IČO 00298425, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                      9/1031                         13. 9. 2018
                                                                                      5. rozhodlo

                                                                                      uzavřít s organizací Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, IČO 73214892, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ev. číslo 03183/2015/SOC, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 45/4054 ze dne 28. 8. 2018

                                                                                      č. 37/3250 ze dne 24. 4. 2018

                                                                                      9/1032                         13. 9. 2018
                                                                                      1. schvaluje

                                                                                      způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                      9/1032                         13. 9. 2018
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                      b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                      č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

                                                                                      č. 8/934 ze dne 14. 6. 2018

                                                                                      9/1033                         13. 9. 2018
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      a)    rezignaci Ing. Jiřího Strýčka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 1)

                                                                                      b)   rezignaci MUDr. Vojtěcha Balcárka, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru sociálního (příloha č. 2)

                                                                                      c)    rezignaci Mgr. Josefa Vojvodíka z funkce člena Výboru pro kulturu a památky (příloha č. 3)

                                                                                      9/1033                         13. 9. 2018
                                                                                      2. volí

                                                                                      a)    PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro kulturu a památky

                                                                                      b)   Josefa Goreckého členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

                                                                                      c)    Ing. arch. Patrika Murína členem Výboru pro kulturu a památky

                                                                                      d)   Ing. Lenku Fojtíkovou, členku zastupitelstva kraje, členkou Výboru sociálního


                                                                                       frame-scrollup