Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 16. 2. 2016


  Rada kraje

  91/7183                         16. 2. 2016
  1. schvaluje

  program 91. schůze rady kraje, konané dne 16. 2. 2016


   Rada kraje

   91/7184                         16. 2. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 91. schůze rady kraje, konané dne 16. 2. 2016:

   -      Martin Sikora

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    91/7185                         16. 2. 2016
    1. schvaluje

    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, autorský dozor a koordinátor BOZP - Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba“

    91/7185                         16. 2. 2016
    2. rozhodla

    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

    1.       ATRIS, s.r.o.

    Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

    IČ 28608909

    za cenu nejvýše přípustnou 239.000 Kč bez DPH


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 77/6171    ze dne 10. 9. 2015

     91/7186                         16. 2. 2016
     1. doporučuje

     zastupitelstvu kraje

     rozhodnout darovat 4 ks velitelských automobilů ŠKODA YETI STYLE Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

     91/7186                         16. 2. 2016
     2. ukládá

     hejtmanovi kraje

     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

     Zodp.: Miroslav Novák

     Termín: 25. 2. 2016


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

      91/7187                         16. 2. 2016
      1. bere na vědomí

      žádost Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC o poskytnutí dotace ze dne
      28. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      91/7187                         16. 2. 2016
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, IČ 02307651, na úhradu uznatelných nákladů na provozní činnost příjemce v roce 2016 a uznatelných nákladů členů klastru v celkové výši 2.000 tis. Kč, z toho: investiční dotaci ve výši 1.800 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít s uvedeným subjektem, IČ 02307651, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      91/7187                         16. 2. 2016
      3. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      běžné výdaje

      na § 4399 -

      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

      pol. 5222 -

      Neinvestiční transfery spolkům

      o

      1.800 tis. Kč

      a

      zvyšují

      kapitálové výdaje            

      na § 4399 -

      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

      pol. 6322 -

      Investiční transfery spolkům

      o

      1.800 tis. Kč

      91/7187                         16. 2. 2016
      4. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

      Zodp.: Miroslav Novák

      Termín: 25. 2. 2016


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

       91/7188                         16. 2. 2016
       1. bere na vědomí

       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 4 – 26 předloženého materiálu

       91/7188                         16. 2. 2016
       2. doporučuje

       zastupitelstvu kraje

       rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uzavřít s těmito příjemci smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

       91/7188                         16. 2. 2016
       3. rozhodla

       navýšit finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje na rok 2016 na akci„ Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 3.000 tis. Kč

       91/7188                         16. 2. 2016
       4. schvaluje

       rozpočtové opatření, kterým se

       snižují

       kapitálové výdaje

       na § 6409 -

       Ostatní činnosti jinde nezařazené

       pol. 6901 -

       Rezervy kapitálových výdajů

       o

                     33 mil. Kč

       a

       zvyšují

       běžné výdaje

       na § 3419 -

       Ostatní tělovýchovná činnost

       pol. 5213 -

       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

       o

                 

                     10 mil. Kč

       pol. 5222 -

       Neinvestiční transfery spolkům

       o

                     20 mil. Kč

       pol. 5229 -

       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

       o

            

                       3 mil. Kč

       Celkem

                     33 mil. Kč

       91/7188                         16. 2. 2016
       5. ukládá

       hejtmanovi kraje

       předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí

       Zodp.: Miroslav Novák

       Termín: 25. 2. 2016


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 86/6932    ze dne 17. 12. 2016

        91/7189                         16. 2. 2016
        1. rozhodla

        prodloužit termín pro uznání způsobilosti výdajů dílčího projektu a předložení závěrečného vyúčtování v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ z 15. 9. 2016 na 31. 12. 2016


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 78/6328 ze dne 25. 9. 2015

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 10/894 ze dne 12. 6. 2014

         91/7190                         16. 2. 2016
         1. rozhodla

         uzavřít dodatek č. 1 k investiční smlouvě uzavřené dne 29. 7. 2014 se společností HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., Českou republikou, statutárním městem Ostrava a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 59/4661  ze dne 6. 1. 2015                    

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 12/1053  ze dne 11. 12. 2014         

          91/7191                         16. 2. 2016
          1. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ29305934, ve výši 3.221.010,00 Kč, uloženou v rámci realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, dle předloženého materiálu

          91/7191                         16. 2. 2016
          2. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          nedaňové příjmy

          na § 5511 -

          Požární ochrana – profesionální část

          pol.  2212 -

          Sankční platby přijaté od jiných subjektů

          o

          3.221,01 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol.  5901 -

          Nespecifikované rezervy

          o

          3.221,01 tis. Kč

          91/7191                         16. 2. 2016
          3. ukládá

          náměstkovi hejtmana

          předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

          Zodp.: Martin Sikora

          Termín: 25. 2. 2016


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 90/7167    ze dne 9. 2. 2016

           91/7192                         16. 2. 2016
           1. bere na vědomí

           žádost společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, IČ 25890182, o změnu kupujícího, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           91/7192                         16. 2. 2016
           2. rozhodla

           změnit v  usnesení rady kraje č. 90/7167 ze dne 9. 2. 2016 v bodě 1) text: „do vlastnictví společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, IČ 25890182“ na text: „do podílového spoluvlastnictví **********, každý spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2“ a v bodě 2) text „… a to ke dni nabytí vlastnictví k tomu to majetku společností MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, IČ 25890182“ na text: „… a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí“


            Rada kraje

            91/7193                         16. 2. 2016
            1. doplňuje

            návrh programu 18. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 25. 2. 2016, o body s názvem

            a)    Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

            b)   Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání
            v Moravskoslezském kraji

            c)    Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji v roce 2016

            d)   Návrh na řešení smluvní pokuty uložené obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, při realizaci projektu Nákup hasičské výškové techniky


             frame-scrollup