Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 6. 2020


  Rada kraje

  91/7864                         22. 6. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 22. 6. 2020


   Rada kraje

   91/7865                         22. 6. 2020
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Stanislava Folwarczneho a Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 89. schůze rady kraje, konané dne 1. 6. 2020

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Ing. Jakuba Unucky, MBA, o ověření zápisu z 90. schůze rady kraje, konané dne 4. 6. 2020

   91/7865                         22. 6. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 91. schůze rady kraje, konané dne 22. 6. 2020:

   -        Ing. Jaroslava Kaniu

   -        MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 46/3462 ze dne 24. 6. 2014

    č. 47/4131 ze dne 25. 9. 2018

    č. 51/4459 ze dne 27. 11. 2018

    91/7866                         22. 6. 2020
    1. schvaluje

    návrh plnění ve prospěch členů představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za přítomnosti notáře

     k usnesení zastupitelstva kraje

     č. 25/2209 ze dne 5.9.2012

     č. 16/1912 ze dne 4.6.2020

     91/7867                         22. 6. 2020
     1. rozhodla

     o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., upsáním nových akcií, a to o částku 17.254.000 Kč s tím, že:

     upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;

     základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 172 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, každá; 5 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, každá; 4 kusy nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, každá; peněžitým vkladem bude upsáno celkem 181 kusů akcií; akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě;

     všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují;

     akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích;

     místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo zájemce Moravskoslezského kraje, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18;

     lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 14 dnů od okamžiku doručení informace o možnosti výkonu tohoto práva; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti upisovateli písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných jediným akcionářem se rovná jmenovité hodnotě akcií a činí 100.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, 10.000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 1.000 Kč jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;

     upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 17.254.000 Kč před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na zvláštní účet pro ten účel zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú. 3XXXXXX/XXXX, nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií;


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

      91/7868                         22. 6. 2020
      1. schvaluje

      řádnou účetní závěrku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      91/7868                         22. 6. 2020
      2. bere na vědomí

      zápis z jednání dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, ze dne 10. 6. 2020, o přezkoumání účetní závěrky, včetně návrhu dozorčí rady této společnosti zaúčtovat provozní zisk za rok 2019 ve výši 550 tis. Kč na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      91/7868                         22. 6. 2020
      3. rozhodla

      o zaúčtování provozního zisku společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, za rok 2019 ve výši 550 tis. Kč na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

      91/7868                         22. 6. 2020
      4. bere na vědomí

      zprávu dozorčí rady společnosti Moravian-Silesian Tourism s r.o., IČO 02995832, o její činnosti za rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

      91/7868                         22. 6. 2020
      5. bere na vědomí

      zprávu o vztazích společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČO 02995832, podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 85/7467 ze dne 6.4.2020

       91/7869                         22. 6. 2020
       1. rozhodla

       na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
       § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace)“ účastníka:

       Pavlacký s.r.o.
       Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
       IČO: 63472902

       za cenu nejvýše přípustnou 5.760.092,12 Kč bez DPH


        Rada kraje

        91/7870                         22. 6. 2020
        1. rozhodla

        zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Nákup vybavení pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace, Karviná“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

        91/7870                         22. 6. 2020
        2. prohlašuje

        že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup vybavení pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace, Karviná“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        91/7870                         22. 6. 2020
        3. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup vybavení pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace, Karviná“, a to:

        členové:
        Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        náhradníci:
        Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
        Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        91/7870                         22. 6. 2020
        4. jmenuje

        v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Nákup vybavení pro organizaci Nový domov, příspěvková organizace, Karviná“, a to:

        členové:
        Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
        Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
        Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
        Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:
        Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
        Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
        Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
        Ing. Břetislav Hlaváč, odbor investiční a majetkový
        Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
        Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje
        Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
        Ing. Marcela Kačerovská, odbor sociálních věcí
        Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
        Ing. Gabriela Vysocká, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
        Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
        Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 16/1926 ze dne 4.6.2020

         91/7871                         22. 6. 2020
         1. rozhodla

         zahájit otevřené nadlimitní zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem "Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“

         91/7871                         22. 6. 2020
         2. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, a to:

         členové:
         Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         náhradníci:
         Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
         Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         91/7871                         22. 6. 2020
         3. jmenuje

         v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, a to:

         členové:
         Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
         Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
         Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
         JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje

         náhradníci:
         Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
         JUDr. Aleš Novotný, odbor investiční a majetkový
         Ing. Anna Klimšová, odbor financí
         Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
         RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D, člen zastupitelstva kraje
         Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
         Ing. Michala Kelišková, odbor investiční a majetkový
         Ing. Jana Valová, odbor financí
         Ing. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
         Ing. Iva Durczoková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 82/7350 ze dne 2.3.2020

          91/7872                         22. 6. 2020
          1. rozhodla

          vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“, a to pro obě části veřejné zakázky, níže uvedeného účastníka, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          1. ITES Vranov s.r.o.
          Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
          IČO: 31680259


           Rada kraje

           91/7873                         22. 6. 2020
           1. rozhodla

           zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

           91/7873                         22. 6. 2020
           2. prohlašuje

           že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

           91/7873                         22. 6. 2020
           3. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace“, a to:

           členové:

           Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           náhradníci:

           Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
           Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

           91/7873                         22. 6. 2020
           4. jmenuje

           v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Novostavba Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace“, a to:

           členové:

           Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
           Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
           Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

           náhradníci:

           Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
           Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
           Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
           Ing. Alžběta Blažková, odbor investiční a majetkový
           Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
           Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
           Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
           Ing. Jindřich Částka, odbor investiční a majetkový
           Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
           Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


            Rada kraje

            91/7874                         22. 6. 2020
            1. rozhodla

            zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

            91/7874                         22. 6. 2020
            2. prohlašuje

            že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

            91/7874                         22. 6. 2020
            3. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“, a to:

            členové:
            Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            náhradníci:
            Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
            Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

            91/7874                         22. 6. 2020
            4. jmenuje

            v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“, a to:

            členové:
            Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
            Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
            PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
            Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

            náhradníci:
            Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
            Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
            Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
            Ing. Ivana Chlumecká, odbor investiční a majetkový
            Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
            Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
            Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový
            Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
            Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
            Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 85/7468 ze dne 6.4.2020

             91/7875                         22. 6. 2020
             1. rozhodla

             v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit zjednodušené podlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem „Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu


              Rada kraje

              91/7876                         22. 6. 2020
              1. schvaluje

              zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu "Muzeum automobilů TATRA"

              91/7876                         22. 6. 2020
              2. rozhodla

              vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

              QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
              Zlín, Pasecká 2374, PSČ 76001
              IČO: 47917601

              za cenu nejvýše přípustnou 1.067.890 Kč bez DPH


               Rada kraje

               91/7877                         22. 6. 2020
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Tvorba krátkých zábavných tématických videí v rámci projektu "Podpora komunitní práce v MSK II""

               91/7877                         22. 6. 2020
               2. rozhodla

               vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

               TELEVIZNÍ TVORBA BRNO – DAVELS, spol. s r.o.
               se sídlem: Stamicova 288/3, Kohoutovice, 623 00 Brno
               IČO: 44015135

               za cenu nejvýše přípustnou 327.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                Rada kraje

                91/7878                         22. 6. 2020
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Integrované bezpečnostní centrum - dovybavení technologických skříní“

                91/7878                         22. 6. 2020
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
                se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
                IČO: 28606582

                za cenu nejvýše přípustnou 559 985 Kč bez DPH


                 Rada kraje

                 91/7879                         22. 6. 2020
                 1. schvaluje

                 zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění realizace 10. ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"“

                 91/7879                         22. 6. 2020
                 2. rozhodla

                 vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                 Agentura Orange s.r.o.
                 se sídlem: Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
                 IČO: 26856425

                 za cenu nejvýše přípustnou 1.879.700 Kč bez DPH


                  Rada kraje

                  91/7880                         22. 6. 2020
                  1. rozhodla

                  zahájit zadávací řízení dle části šesté, hlavy III, a dle části první, hlavy II, § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných prostředků“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

                  91/7880                         22. 6. 2020
                  2. svěřuje

                  krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírání smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při nákupu osobních ochranných prostředků, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   91/7881                         22. 6. 2020
                   1. souhlasí

                   s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                   91/7881                         22. 6. 2020
                   2. stanoví

                   a.    u usnesení č. 103/6739 bod 4. ze dne 14. 2. 2012 termín další kontroly plnění na 30. 5. 2020

                   b.    u usnesení č. 47/4201 bod 2. ze dne 25. 9. 2018 termín další kontroly plnění na prosinec 2020

                   c.    u usnesení č. 72/6533 bod 3. ze dne 21. 10. 2019 termín další kontroly plnění na září 2020

                   d.    u usnesení č. 77/7019 bod 4. ze dne 16. 12. 2019 termín další kontroly plnění na srpen 2020


                    Rada kraje

                    91/7882                         22. 6. 2020
                    1. bere na vědomí

                    nabídku na poskytnutí daru 230 ks vstupenek na divadelní přestavení „Komedie omylů“ od společnosti PaS de Theatre, s.r.o., IČO 27825558, za účelem předání osobám, které bojovaly v první linii proti šíření nemoci COVID-19

                    91/7882                         22. 6. 2020
                    2. rozhodla

                    přijmout dar od společnosti PaS de Theatre, s.r.o., IČO 27825558, dle bodu 1. tohoto usnesení

                    91/7882                         22. 6. 2020
                    3. rozhodla

                    uzavřít se společností PaS de Theatre, s.r.o., IČO 27825558, darovací smlouvu, jejímž předmětem je dar 230 ks vstupenek na divadelní přestavení „Komedie omylů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                     91/7883                         22. 6. 2020
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                     a)    Vodní záchranné služby ČČK Bruntál, pobočného spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     b)   Vodní záchranné služby ČČK Frýdek-Místek, pobočného spolku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     c)    Vodní záchranné služby ČČK Nový Jičín - R, pobočného spolku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     d)   Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, pobočného spolku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     e)    Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                     f)     Vodní záchranné služby ČČK Těrlicko, pobočného spolku, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                     91/7883                         22. 6. 2020
                     2. rozhodla

                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozu a technické vybavenosti:

                     a)    Vodní záchranné službě ČČK Bruntál, pobočnému spolku, IČO 70314659, ve výši 100 tis. Kč

                     b)   Vodní záchranné službě ČČK Frýdek-Místek, pobočnému spolku, IČO 65493974, ve výši 100 tis. Kč 

                     c)    Vodní záchranné službě ČČK Nový Jičín - R, pobočnému spolku, IČO 65472195, ve výši 100 tis. Kč

                     d)   Vodní záchranné službě ČČK Ostrava, pobočnému spolku, IČO 65468813, ve výši 100 tis. Kč

                     e)    Vodní záchranné službě ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, ve výši 100 tis. Kč

                     f)     Vodní záchranné službě ČČK Těrlicko, pobočný spolek, IČO 68898878, ve výši 100 tis. Kč

                     s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

                     91/7883                         22. 6. 2020
                     3. rozhodla

                     uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

                     a)    Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál, pobočným spolkem, IČO 70314659

                     b)   Vodní záchrannou službou ČČK Frýdek-Místek, pobočným spolkem, IČO 65493974

                     c)    Vodní záchrannou službou ČČK Nový Jičín - R, pobočným spolkem, IČO 65472195

                     d)   Vodní záchrannou službou ČČK Ostrava, pobočným spolkem, IČO 65468813

                     e)    Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočným spolkem, IČO 70645493,

                     f)     Vodní záchrannou službou ČČK Těrlicko, pobočným spolkem, IČO 68898878, ve výši 110 tis. Kč

                     dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu


                      Rada kraje

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      1. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory částku ve výši 716.000 Kč pro organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektů dle podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      2. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 134.000 Kč účelově určený na projekt „D II 2020 3 x restaurování Muzeum Novojičínska“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      3. schvaluje

                      závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 582.000 Kč účelově určený na projekt „A II 2020 Výměna ZDP v 9 objektech Muzea Novojičínska“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      4. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory částku ve výši 177.000 Kč pro organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      5. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČO 00095354, ve výši 177.000 Kč účelově určený na projekt „D II 2020 Paul Gebauer, Slezská práce Muzeum v Bruntále“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury“, dle podmínek uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      6. rozhodla

                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory částku ve výši 210.000 Kč pro organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      7. schvaluje

                      zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 210.000 Kč účelově určený na projekt „Monografie Jan Wojnar“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury-příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      8. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      zvyšují

                      přijaté transfery

                      pol. 4116 –

                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                      ze státního rozpočtu

                      o

                      521 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      přijaté investiční transfery

                      pol. 4216 –

                      Ostatní investiční přijaté transfery

                      ze státního rozpočtu

                      o

                               582 tis. Kč

                      Celkem

                      1 103 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje           

                      na § 3315 -

                      Činnosti muzeí a galerií

                      pol. 5336 -

                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                       

                               521 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      kapitálové výdaje           

                      na § 3315 -

                      Činnosti muzeí a galerií

                      pol. 6356 -

                      Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                      o

                      582 tis. Kč

                      Celkem

                      1 103 tis. Kč

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      9. rozhodla

                      navýšit akci rozpočtu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji“ o částku 605,8 tis. Kč

                      91/7884                         22. 6. 2020
                      10. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      kapitálové výdaje

                      na § 6409 -

                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                      pol.  6901 -

                      Rezervy kapitálových výdajů

                      o

                      605,8 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje            

                      na § 3322 -

                      Zachování a obnova kulturních památek

                      pol.  5321 -

                      Neinvestiční transfery obcím

                      o

                      605,8 tis. Kč


                       Rada kraje

                       91/7885                         22. 6. 2020
                       1. bere na vědomí

                       petici občanů nazvanou „Petice občanů našeho regionu – Severní Moravy pro výstavbu výrobní haly společnosti VINAMET CZ s.r.o. v obci Horní Bludovice, k. ú. Prostřední Bludovice“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

                       91/7885                         22. 6. 2020
                       2. schvaluje

                       odpověď na petici občanů nazvanou „Petice občanů našeho regionu – Severní Moravy pro výstavbu výrobní haly společnosti VINAMET CZ s.r.o. v obci Horní Bludovice, k. ú. Prostřední Bludovice“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého matriálu

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        2. rozhodla

                        navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 11.000 tis. Kč

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        3. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 předloženého materiálu

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        4. bere na vědomí

                        žádost Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava, IČO 47801491, o navýšení dotace na realizaci projektu „Revitalizace konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě“, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        5. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        rozhodnout změnit v pořadovém čísle 5 přílohy č. 1 usnesení č. 14/1667 ze dne 12. 12. 2019 text „1.000.000,-“ na text 2.000.000,-“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00295/2020/KPP ze dne 22. 2. 2019 s Římskokatolickou farností Panny Marie Opava, IČO 47801491, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        6. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        snižují

                        kapitálové výdaje

                        na § 6409 -

                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                        pol.  6901 -

                        Rezervy kapitálových výdajů

                        o

                        11 000 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje            

                        na § 3322 -

                        Zachování a obnova kulturních památek

                        pol.  5223 -

                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                        o

                        6 000 tis. Kč

                        pol.  5321 -

                        Neinvestiční transfery obcím

                        o

                        3 500 tis. Kč

                        pol.  5339 -

                        Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                        o

                        1 500 tis. Kč

                        Celkem

                        o

                        11 000 tis. Kč

                        91/7886                         22. 6. 2020
                        7. ukládá

                        1. náměstkovi hejtmana kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. a 5. tohoto usnesení

                        Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                        Termín: 3. 9. 2020


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 64/5787 ze dne 11.6.2019

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                         č. 16/1916 ze dne 4.6.2020

                         91/7887                         22. 6. 2020
                         1. bere na vědomí

                         informaci o průběhu realizace projektu „Komplexní zajištění služby inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, v rámci schválené akce rozpočtu Smart region, dle předloženého materiálu

                         91/7887                         22. 6. 2020
                         2. rozhodla

                         uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování „Inteligentního parkovacího systému v okolí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“, ev. č. 02108/2019/KŘ se společností MASTER IT Technologies, a.s., IČO 27851931, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 80/7192 ze dne 10.2.2020

                          91/7888                         22. 6. 2020
                          1. bere na vědomí

                          informaci o plánovaném leteckém spojení Ostrava - Varšava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                          91/7888                         22. 6. 2020
                          2. rozhodla

                          změnit obsah Smlouvy o provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 10. 2. 2020 usnesením č. 80/7192, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          91/7888                         22. 6. 2020
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 2293 -

                          Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

                           

                          pol. 5192 -

                          Poskytnuté náhrady

                          o

                          10.164 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                           

                          pol. 6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          10.164 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 59/5267 ze dne 26.3.2019

                           91/7889                         22. 6. 2020
                           1. bere na vědomí

                           Plán strojních a stavebních investic Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na roky 2020 a 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           91/7889                         22. 6. 2020
                           2. souhlasí

                           s Plánem strojních a stavebních investic Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na roky 2020 a 2021


                            Rada kraje

                            91/7890                         22. 6. 2020
                            1. rozhodla

                            zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            91/7890                         22. 6. 2020
                            2. rozhodla

                            a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                            b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

                            91/7890                         22. 6. 2020
                            3. souhlasí

                            se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

                            91/7890                         22. 6. 2020
                            4. souhlasí

                            s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 175/6230 ze dne 7.5.2008

                            91/7891                         22. 6. 2020
                            1. rozhodla

                            a)    změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 175/6230 ze dne 7. 5. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/35/d/2008/Sl, bod 8, str. 26 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                            b)   změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 175/6230 ze dne 7. 5. 2008 tak, že u smlouvy č. OV/30/d/2008/Sl, bod 2, str. 24 mění cenu za zřízení věcného břemene z 0 Kč na 100 Kč včetně DPH v zákonné výši

                            91/7891                         22. 6. 2020
                            2. rozhodla

                            uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení


                            Rada kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 57/4568 ze dne 11.12.2014

                            č. 52/4779 ze dne 11.12.2018

                            č. 75/6703 ze dne 25.11.2019

                            č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                            č. 88/7679 ze dne 18.5.2020

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            1. bere na vědomí

                            žádost organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, o změnu schváleného závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2020, účelově určeného na realizaci projektu „Internet věcí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            2. schvaluje

                            snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 250.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu-příspěvkové organizace kraje“

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            3. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020, účelově určený na realizaci projektu „Internet věcí“, o částku 250.000 Kč, organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            4. bere na vědomí

                            žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o změnu schváleného rozpočtu pro rok 2020 a navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            5. schvaluje

                            snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 32.300 Kč, účelově určený na „pořízení automobilu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            6. rozhodla

                            udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u akce rozpočtu „Pořízení automobilu“ ve výši 32,3 tis. Kč

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            7. schvaluje

                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 2.132.300 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu-příspěvkové organizace kraje“

                            91/7892                         22. 6. 2020
                            8. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            kapitálové výdaje

                            na § 2115 -

                            Úspora energie a obnovitelné zdroje

                            pol. 6351 -

                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            32,3 tis. Kč

                            na § 6409 -

                            Ostatní činnosti jinde nezařazené

                            pol. 6901 -

                            Rezervy kapitálových výdajů

                            o

                            2.100 tis. Kč

                            Celkem

                            o

                            2.132,3 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje            

                            na § 2115 -

                            Úspora energie a obnovitelné zdroje

                            pol. 5331 -

                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                            o

                            2.132,3 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 88/7687 ze dne 18.5.2020

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                             č. 16/1916 ze dne 4.6.2020

                             91/7893                         22. 6. 2020
                             1. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3636 -

                             Územní rozvoj

                             pol. 5164 -

                             Nájemné

                             o

                             70,00 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 3636 -

                             Územní rozvoj

                             pol.  6121 -

                             Budovy, haly a stavby

                             o

                             64,38 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje            

                             na § 6409 -

                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                             pol.  6901 -

                             Rezervy kapitálových výdajů

                             o

                             5,62 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 82/7364 ze dne 2.3.2020

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                              91/7894                         22. 6. 2020
                              1. bere na vědomí

                              Doplnění Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              91/7894                         22. 6. 2020
                              2. souhlasí

                              s Doplněním Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 77/6988 ze dne 16.12.2019

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

                               91/7895                         22. 6. 2020
                               1. rozhodla

                               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00377/2020/IM ze dne 11. 2. 2020 na realizaci stavby „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                               SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
                               se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno,
                               oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
                               IČO: 48035599,
                               dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                91/7896                         22. 6. 2020
                                1. schvaluje

                                zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, s účelovým určením na zpracování studie rekonstrukce kuchyně v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové organizace kraje“, o částku 66.913 Kč s časovou použitelností od 23. 6. 2020 do 31. 12. 2020

                                91/7896                         22. 6. 2020
                                2. rozhodla

                                snížit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 66.920 Kč

                                91/7896                         22. 6. 2020
                                3. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                snižují

                                běžné výdaje

                                na § 3639 -

                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                pol. 5166 -

                                Konzultační, poradenské a právní služby

                                o

                                66,92 tis. Kč

                                a

                                zvyšují

                                běžné výdaje

                                na § 3127 -

                                Střední školy

                                pol. 5331 -

                                Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                66,92 tis. Kč


                                 Rada kraje

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                 91/7897                         22. 6. 2020
                                 1. rozhodla

                                 a)     zvýšit akci rozpočtu kraje „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ o částku 7.890 Kč

                                 b)     snížit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“ o částku 1.370 Kč

                                 91/7897                         22. 6. 2020
                                 2. schvaluje

                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                 zvyšují

                                 nedaňové příjmy

                                 na § 6320 -

                                 Pojištění funkčně nespecifikované

                                 pol. 2322 -

                                 Přijaté pojistné náhrady

                                 o

                                 6,52 tis. Kč

                                 a

                                 snižují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3639 -

                                 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                 pol. 5169 -

                                 Nákup ostatních služeb

                                 o

                                 1,37 tis. Kč

                                 a

                                 zvyšují

                                 běžné výdaje

                                 na § 3522 -

                                 Ostatní nemocnice

                                 pol. 5171 -

                                 Opravy a udržování

                                 o

                                 7,89 tis. Kč


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 2/22 ze dne 22.11.2016

                                  č. 17/1444 ze dne 18.7.2017

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                  č. 4/286 ze dne 15.6.2017

                                  91/7898                         22. 6. 2020
                                  1. rozhodla

                                  provést zpětný odprodej dluhopisů Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika se sídlem nám. Přemysla Otakara II, 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222, v objemu 200.000 tis. Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě

                                  91/7898                         22. 6. 2020
                                  2. ukládá

                                  vedoucí odboru financí

                                  zrealizovat odprodej dle bodu 1. tohoto usnesení

                                  Zodp.: Ing. Anna Klimšová

                                  Termín: 7. 8. 2020

                                  91/7898                         22. 6. 2020
                                  3. doporučuje

                                  zastupitelstvu kraje

                                  rozhodnout použít, dle ust. čl. 4, odst. 1, písm. c) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, prostředky fondu ve výši až 200.000 tis. Kč na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na významné neplnění daňových příjmů v rozpočtu kraje na rok 2020

                                  91/7898                         22. 6. 2020
                                  4. ukládá

                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                  předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 3. tohoto usnesení

                                  Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

                                  Termín: 3. 9. 2020


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   1. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   daňové příjmy

                                   pol. 1361 -

                                   Správní poplatky

                                   o

                                   9,55 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 2212 -

                                   Silnice

                                   pol. 2310 -

                                   Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                   o

                                   26,03 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   3,73 tis. Kč

                                   na § 2229 -

                                   Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   2,00 tis. Kč

                                   na § 2292 -

                                   Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   916,44 tis. Kč

                                   na § 2294 -

                                   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   6,15 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   558,30 tis. Kč

                                   na § 3421 -

                                   Využití volného času dětí a mládeže

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   1,62 tis. Kč

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   3,00 tis. Kč

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                   pol. 2111 -

                                   Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                                   o

                                   29,14 tis. Kč

                                   na § 4399 -

                                   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   60,00 tis. Kč

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   2,00 tis. Kč

                                   na § 6113 -

                                   Zastupitelstva krajů

                                   pol. 2324 -

                                   Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                   o

                                   21,97 tis. Kč

                                   na § 6402 -

                                   Finanční vypořádání minulých let

                                   pol. 2223 -

                                   Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                   o

                                   183,90 tis. Kč

                                   pol. 2227 -

                                   Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                   o

                                   488,22 tis. Kč

                                   pol. 2229 -

                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                   o

                                   706,67 tis. Kč

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 2229 -

                                   Ostatní přijaté vratky transferů

                                   o

                                   24,82 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   3.043,54 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   3.043,54 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   2. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   daňové příjmy

                                   pol. 1123 -

                                   Daň z příjmů právnických osob za kraje

                                   o

                                   495,99 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 6399 -

                                   Ostatní finanční operace

                                    

                                   pol. 5365 -

                                   Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

                                   o

                                   495,99 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   3. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   pol. 2441 -

                                   Splátky půjčených prostředků od obcí

                                   o

                                   5.000 tis. Kč

                                   a

                                   snižuje

                                   financování

                                   pol. 8115 -

                                   Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                   o

                                   5.000 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   4. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 2292 -

                                   Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                                    

                                   pol. 2212 -

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   1.066,45 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 2294 -

                                   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                                    

                                   pol. 2212-

                                   Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                   o

                                   1.066,45 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   5. rozhodla

                                   navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 na akci „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19“ o 12.737,60 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   6. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   nedaňové příjmy

                                   na § 5213 -

                                   Krizová opatření

                                   pol. 2112 -

                                   Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

                                   o

                                   2.737,60 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5213 -

                                   Krizová opatření

                                    

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   o

                                   168,95 tis. Kč

                                   pol. 5192 -

                                   Poskytnuté náhrady

                                   o

                                   498,26 tis. Kč

                                   a

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   10.000,00 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 5213 -

                                   Krizová opatření

                                    

                                   pol. 5137 -

                                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                   o

                                   15,32 tis. Kč

                                   pol. 5164 -

                                   Nájemné

                                   o

                                   99,10 tis. Kč

                                   pol. 5216 -

                                   Neinvestiční transfery obecním a  krajským nemocnicím – obchodním společnostem

                                   o

                                   13.290,39 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   13.404,81 tis. Kč

                                   91/7899                         22. 6. 2020
                                   7. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   kapitálové výdaje

                                   na § 6409 -

                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                   pol. 6901 -

                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                   o

                                   1.276 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3639 -

                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    

                                   pol. 5168 -

                                   Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi  

                                   o

                                   1.065 tis. Kč

                                   na § 6113 -

                                   Zastupitelstva krajů

                                    

                                   pol. 5023 -

                                   Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

                                   o

                                   188 tis. Kč

                                   pol. 5031 -

                                   Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                   o

                                   23 tis. Kč

                                   Celkem

                                   o

                                   1.276 tis. Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                    č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    1. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    200.000 Kč

                                    na § 3312 -

                                    Hudební činnost

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    300.000 Kč

                                    na § 3636 -

                                    Územní rozvoj

                                    pol. 5332 -

                                    Neinvestiční transfery vysokým školám

                                    o

                                    3.500.000 Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    4.000.000 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    12.805.300 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1121 -

                                    Daň z příjmů právnických osob

                                    o

                                    16.805.300 Kč

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšuje

                                    financování

                                    pol. 8115 -

                                    Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                    o

                                    306.716.920 Kč

                                    a

                                    zvyšuje

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 6310 -

                                    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                    pol. 2141 -

                                    Příjmy z úroků (část)

                                    o

                                    4.719.000 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1121 -

                                    Daň z příjmů právnických osob

                                    o

                                    311.435.920 Kč

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3299 -

                                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                                    pol. 5169 -

                                    Nákup ostatních služeb

                                    o

                                    7.710 Kč

                                    na § 3311 -

                                    Divadelní činnost

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                    o

                                    455.045 Kč

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    350.000 Kč

                                    pol. 5321 -

                                    Neinvestiční transfery obcím

                                    o

                                    258.241 Kč

                                    na § 3312 -

                                    Hudební činnost

                                    pol. 5213 -

                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                    o

                                    707.849 Kč

                                    pol. 5221 -

                                    Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                    o

                                    3.237.906 Kč

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    828.307 Kč

                                    na § 3319 -

                                    Ostatní záležitosti kultury

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    139.000 Kč

                                    pol. 5321 -

                                    Neinvestiční transfery obcím

                                    o

                                    80.000 Kč

                                    na § 3399 -

                                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    1.524.000 Kč

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 5321 -

                                    Neinvestiční transfery obcím

                                    o

                                    748.400 Kč

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 5366 -

                                    Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                    o

                                    296.680 Kč

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 5901 -

                                    Nespecifikované rezervy

                                    o

                                    31.547.420 Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    40.180.558 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3231 -

                                    Základní umělecké školy

                                    pol. 6121 -

                                    Budovy, haly a stavby

                                    o

                                    751.000 Kč

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    52.696.222 Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    53.447.222 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    daňové příjmy

                                    pol. 1121 -

                                    Daň z příjmů právnických osob

                                    o

                                    93.627.780 Kč

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    4. rozhodla

                                    doplnit „Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020“ schválená usnesením rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 o povinnost prověřit hospodaření příspěvkových organizací kraje, používat prioritně k financování akcí fondy investic v daném odvětví, zajistit minimalizaci výdajů na provoz příspěvkových organizací kraje v roce 2020 a dosáhnout úspory v hospodaření těchto organizací, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    5. ukládá

                                    vedoucím dotčených odborů

                                    zajistit provedení „Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020“ 

                                    Zodp.: vedoucí odborů

                                    Termín: 3. 7. 2020

                                    91/7900                         22. 6. 2020
                                    6. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 6409 -

                                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                    pol. 6901 -

                                    Rezervy kapitálových výdajů

                                    o

                                    5.000.000 Kč

                                    a

                                    snižují

                                    kapitálové příjmy

                                    na § 3639 -

                                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                    pol. 3112 -

                                    Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                    o

                                    5.000.000 Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

                                     č. 14/1104 ze dne 30.5.2017

                                     č. 39/3437 ze dne 29.5.2018

                                     č. 51/4538 ze dne 27.11.2018

                                     č. 63/5669 ze dne 28.5.2019

                                     91/7901                         22. 6. 2020
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít pojistnou smlouvu č. 4285299580 o kolektivním pojištění odpovědnosti při výkonu povolání se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      21,14 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3133 -

                                      Dětské domovy

                                      o

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      21,14 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol.  4216 -

                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      49,86 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      neinvestiční přijaté transfery

                                      pol.  4116 -

                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      49,86 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      13,87 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      o

                                      pol. 5123 -

                                      Podlimitní technické zhodnocení

                                      o

                                      13,87 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      199,65 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      199,65 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      5. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      pol. 6122 -

                                      Stroje, přístroje a zařízení

                                      o

                                      30,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      o

                                      pol. 5042 -

                                      Odměny za užití počítačových programů

                                      o

                                      2,00 tis. Kč

                                      pol. 5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      3,00 tis. Kč

                                      pol. 5172 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      0,10 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      5,10 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 3315 -

                                      Činnosti muzeí a galérií

                                      o

                                      pol. 6111 -

                                      Programové vybavení

                                      o

                                      5,00 tis. Kč

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      20,00 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      25,00 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      investiční přijaté transfery

                                      pol. 4216 -

                                      Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      145.632,00 tis. Kč

                                      a

                                      snižuje

                                      dlouhodobé financování

                                      pol. 8124-

                                      Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                      o

                                      141.178,23 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      4.453,77 tis. Kč

                                      91/7902                         22. 6. 2020
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 5171 -

                                      Opravy a udržování

                                      o

                                      200,00 tis. Kč

                                      a

                                      snižuje

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 6121 -

                                      Budovy, haly a stavby

                                      o

                                      25.155,00 tis. Kč

                                      a

                                      snižují

                                      dlouhodobé financování

                                      pol. 8123-

                                      Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                      o

                                      22.819,50 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      2.535,50 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                       č. 16/1923 ze dne 4.6.2020

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       1. rozhodla

                                       snížit akce rozpočtu kraje v roce 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       2. schvaluje

                                       snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       3. schvaluje

                                       snížení závazného ukazatele "příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       4. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3322 -

                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                       pol.  5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       5.000,00 tis. Kč

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol.  5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       2.000,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       7.000,00 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 2251 -

                                       Letiště

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       1.800,00 tis. Kč

                                       na § 3114 -

                                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       13.000,00 tis. Kč

                                       na § 3121 -

                                       Gymnázia

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       23.004,36 tis. Kč

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       3.338,42 tis. Kč

                                       na § 3122 -

                                       Střední odborné školy

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       30.562,60 tis. Kč

                                       na § 3123 -

                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       77.790,80 tis. Kč

                                       pol.  6122 -

                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                       o

                                       2.000,00 tis. kč

                                       na § 3125 -

                                       Střediska praktického vyučování a  školní hospodářství

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       1.512,26 tis. Kč

                                       na § 3147 -

                                       Domovy mládeže

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       11.179,00 tis. Kč

                                       na § 4354 -

                                       Chráněné bydlení

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       6.000,00 tis. kč

                                       na § 4357 -

                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       85.817,35 tis. Kč

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                            

                                             3.300,00 tis. Kč

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       40.458,09 tis. Kč

                                       na § 3322 -

                                       Zachování a obnova kulturních památek

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       5.214,83 tis. Kč

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       2.000,00 tis. Kč

                                       na § 3522 -

                                       Ostatní nemocnice

                                       pol.  6121 -

                                       Budovy, haly a stavby

                                       o

                                       12.604,76 tis. Kč

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       20.000,00 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       339.582,47 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3123 -

                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                        

                                       6.000,00 tis. Kč

                                       a

                                       snižuje

                                       dlouhodobé financování

                                       pol.  8123 -

                                       Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                       o

                                       8.157,00 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       daňové příjmy

                                       pol.  1211 -

                                       Daň z přidané hodnoty

                                       o

                                       332.425,47 tis. Kč

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       5. schvaluje

                                       závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, ve výši 6.000.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

                                       91/7903                         22. 6. 2020
                                       6. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       kapitálové výdaje

                                       na § 3112 -

                                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       39,77 tis. Kč

                                       na § 3123 -

                                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       8,89 tis. Kč

                                       na § 3231 -

                                       Základní umělecké školy

                                       pol.  6351 -

                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       27,53 tis. Kč

                                       Celkem

                                       o

                                       76,19 tis. Kč

                                       a

                                       snižují

                                       daňové příjmy

                                       pol.  1211 -

                                       Daň z přidané hodnoty

                                       o

                                       76,19 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 88/7698 ze dne 18. 5. 2020

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 12/1426 ze dne 13. 6. 2019

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       1. souhlasí

                                       s umístěním a realizací přeložky STL plynovodu (SO 514) v rámci stavby „I/58 Mošnov – obchvat“ na pozemcích parc. č. 852 a parc. č. 1501, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Mošnov, dle předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       2. rozhodla

                                       zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                       k částem pozemků parc. č. 852 ostatní plocha a parc. č. 1501 ostatní plocha,

                                       oba v k. ú. a obci Mošnov,

                                       ve vlastnictví kraje,

                                       ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567,

                                       spočívající v právu:

                                       -      zřídit a provozovat na částech služebných pozemků plynárenské zařízení,

                                       -      vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,

                                       na dobu neurčitou,

                                       v rozsahu dle geometrického plánu č. 1634-916/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 30. 4. 2020,

                                       za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 20.000 Kč včetně DPH, kterou uhradí investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO 65993390,

                                       investor stavby dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí,

                                       dle předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       3. rozhodla

                                       uzavřít Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 70890692/SONP/OP/V/2020 - vodovodu pro veřejnou potřebu,

                                       realizovaného s názvem „Tělovýchovné zařízení, Zámecký okruh č. 8 - prodloužení vodovodního řádu“,

                                       umístěného na pozemcích:

                                       parc. č. 2897/22 ostatní plocha, parc. č. 3062/2 ostatní plocha, parc. č. 3062/1 ostatní plocha, 2897/2 ostatní plocha, v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava a na pozemcích parc. č. 6/9 ostatní plocha a 6/8 v k. ú. Opava-Město, obec Opava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                       mezi krajem jako propachtovatelem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 45193665, jako pachtýřem,

                                       na dobu neurčitou,

                                       za částku 4,28 Kč bez DPH za každý 1 m3 fakturované vody dodané konečnému odběrateli z propachtovaného vodovodu,

                                       dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       4. rozhodla

                                       uzavřít Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi krajem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, IČO 45193665, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       5. zmocňuje

                                       ředitele Slezského gymnázia Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 848/29, Opava, IČO 47813075, k uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla a Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících, dle bodu 3. a 4. tohoto usnesení

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       6. rozhodla

                                       uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o Výpůjčce ev. č. 0651/2002/MAJ ze dne 30. 10. 2002, ve znění Dodatků č. 1. až 4., uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, na straně půjčitele a krajem na straně vypůjčitele, kterým se zužuje předmět výpůjčky o část pozemku parc. č. 2625/2 ostatní plocha o výměře 17,10 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       7. rozhodla

                                       a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                              i.      k části nově vzniklého pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha,

                                       k části nově vzniklého pozemku parc. č. 623/118 ostatní plocha,

                                       k části nově vzniklého pozemku parc. č. 623/154 ostatní plocha,

                                       k části nově vzniklého pozemku parc. č. 623/155 ostatní plocha,

                                       k části nově vzniklého pozemku parc. č. 642/17 ostatní plocha,

                                       všechny odděleny dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018,

                                       v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

                                       spočívající v právu:

                                       zřízení, vedení, provozování, údržby, oprav, rekonstrukce, provádění oprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti veřejného osvětlení ve služebních pozemcích,

                                             ii.      k části nově vzniklého pozemku parc. č. 642/17 odděleného dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018,

                                       spočívající v právu:

                                       zřízení, vedení, provozování, údržby, oprav, rekonstrukce, provádění oprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti kanalizace DN 300 ve služebném pozemku,

                                       ve prospěch statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451,

                                       na dobu neurčitou,

                                       v rozsahu dle situačního zákresu v kopii geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2020, který bude nahrazen geometrickým plánem vymezujícím rozsah služebnosti,

                                       bezúplatně,

                                       oprávněný z věcného břemene uhradí náklady na vypracování geometrického plánu a poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí,

                                       vše za podmínky nabytí vlastnictví služebných pozemků krajem

                                       b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 7. písm. a) tohoto usnesení

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       8. rozhodla

                                       uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem jako stavebníkem a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 571/3 ostatní plocha v k. ú. Opava-Město, obec Opava, **********, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       9. rozhodla

                                       zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                       k části pozemku parc. č. 571/3 ostatní plocha,

                                       v k. ú. Opava-Město, obec Opava,

                                       ve vlastnictví pana **********, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 411 občanská vybavenost, v k. ú. Opava-Město, obec Opava, nyní ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava, IČO 72547651, spočívající v právu:

                                       -      umístit, opravovat a upravovat na části dotčeného pozemku konstrukci soklu a nového zateplení budovy

                                       -      vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti s umístěním, opravami a úpravami konstrukce soklu a nového zateplení budovy na dotčeném pozemku,

                                       na dobu neurčitou,

                                       v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč;

                                       kraj jako oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady na pořízení geometrického plánu s vyznačeným rozsahem věcného břemene a poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       10. souhlasí

                                       s umístěním a realizací stavby „11010-095430 - 0266/20 PZ Logistics park Nošovice_OK“ na částech pozemků parc. č. 412/4 ostatní plocha, parc. č. 412/5 ostatní plocha, parc. č. 412/9 ostatní plocha, v k. ú. a obci Nižní Lhoty, dle předloženého materiálu

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       11. rozhodla

                                       a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                       k části pozemku parc. č. 412/4 ostatní plocha,

                                       v k. ú. a obci Nižní Lhoty,

                                       ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711,

                                       ve prospěch společnosti CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň, IČO 04084063,

                                       spočívající v právu:

                                       -      zřídit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na části služebného pozemku podzemní komunikační vedení,

                                       -      vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami, úpravami a odstraněním podzemního komunikačního vedení,

                                       na dobu neurčitou,

                                       v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

                                       oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                       b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 11. písm. a) tohoto usnesení

                                       91/7904                         22. 6. 2020
                                       12. rozhodla

                                       a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

                                       k části pozemku parc. č. 364/4 ostatní plocha,

                                       v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                       ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČO 48804886,

                                       ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567,

                                       spočívající v právu:

                                       -      zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení,

                                       -      vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení

                                       na dobu neurčitou,

                                       v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

                                       za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši;

                                       za podmínky, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, s výjimkou jednorázové úplaty za zřízení věcného břemen, uhradí kraj (investor a stavebník)

                                       b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 12 písm. a) tohoto usnesení


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 63/5601 ze dne 28.5.2019

                                        91/7905                         22. 6. 2020
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02461/2019/IM ze dne 2. 7. 2019 na realizaci stavby „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace)“ se zhotovitelem, kterým je společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         91/7906                         22. 6. 2020
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, o odkoupení pozemku parc. č. 2465/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třinec a pozemku parc. č. 1909/285 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Kopřivnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         91/7906                         22. 6. 2020
                                         2. rozhodla

                                         a)   o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713, Třinec, IČO 00601390, a to:

                                         pozemek parc. č. 2465/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                         v k. ú. a obci Třinec

                                         b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                         91/7906                         22. 6. 2020
                                         3. rozhodla

                                         a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČO 00601624, a to:

                                         pozemek parc. č. 1909/285 zastavěná plocha a nádvoří,

                                         včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                         v k. ú. a obci Kopřivnice

                                         b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 3. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 75/6660 ze dne 25.11.2019

                                          č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 16/1350 ze dne 22.12.2010

                                          91/7907                         22. 6. 2020
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 00095/2020/IM ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                          TECHARTSTAV s.r.o.,
                                          se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba,
                                          IČO: 02162083,
                                          dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          91/7907                         22. 6. 2020
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3311 -

                                          Divadelní činnost

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          16.100 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3311 -

                                          Divadelní činnost

                                          pol.  5137 -

                                          Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                          o

                                          2.800 tis. Kč

                                          pol.  5139 -

                                          Nákup materiálu jinde nezařazený

                                          o

                                          140 tis. Kč

                                          pol.  5167 -

                                          Služby školení a vzdělávání

                                          o

                                          10 tis. Kč

                                          pol.  5171 -

                                          Opravy a udržování

                                          o

                                                740 tis. Kč

                                          pol.  5172 -

                                          Programové vybavení

                                          o

                                                130 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          3.820 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje            

                                          na § 3311 -

                                          Divadelní činnost

                                          pol.  6111 -

                                          Programové vybavení

                                          o

                                          280 tis. Kč

                                          pol.  6122 -

                                          Stroje, přístroje a zařízení

                                          o

                                          12.000 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          12.280 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 84/7426 ze dne 23.3.2020

                                           91/7908                         22. 6. 2020
                                           1. rozhodla

                                           navýšit akci rozpočtu kraje „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ o částku 231 tis. Kč

                                           91/7908                         22. 6. 2020
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje

                                           na § 2251 -

                                           Letiště

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           231 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje

                                           na § 2251 -

                                           Letiště

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           231 tis. Kč

                                           91/7908                         22. 6. 2020
                                           3. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 00835/2020/IM ze dne 20. 4. 2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                           SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
                                           se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
                                           IČO: 06943187,
                                           dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            91/7909                         22. 6. 2020
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost společnosti Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, IČO 70890021, o odkoupení pozemků uvedených v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení v k. ú. Vrbice nad Odrou, v k. ú. Loučky u Zátoru, v k. ú. Tichá na Moravě, v k. ú. Starojická Lhota, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                            91/7909                         22. 6. 2020
                                            2. rozhodla

                                            a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                            aa) pozemek parc. č. 710/1 ostatní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                            vše v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín,

                                            ab) pozemek parc. č. 25 vodní plocha,

                                            pozemek parc. č. 51 vodní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                            vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor,

                                            ac) pozemek parc. č. 2505/25 vodní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                            vše v k. ú. Tichá na Moravě, obec Tichá,

                                            ad) pozemek parc. č. 726/18 vodní plocha,

                                            pozemek parc. č. 794/7 vodní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                            vše v k. ú. Starojická Lhota, obec Starý Jičín

                                            b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                            91/7909                         22. 6. 2020
                                            3. bere na vědomí

                                            žádost obce Holasovice, Holasovice 130, Holasovice, IČO 00300080, o převod pozemku parc. č. 95/4 ostatní plocha, v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                            91/7909                         22. 6. 2020
                                            4. rozhodla

                                            o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                            pozemek parc. č. 95/4 ostatní plocha,

                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                            vše v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 85/7473 ze dne 6. 4. 2020

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                             91/7910                         22. 6. 2020
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 01069/2020/IM ze dne 12. 5. 2020 na realizaci stavby „Přírodní vědy v technických oborech - Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                             R.E.V.I.S. s.r.o.,

                                             se sídlem: 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,

                                             IČO: 25374478,

                                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 84/7443 ze dne 23.3.2020

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                              91/7911                         22. 6. 2020
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 03711/2019/IM ze dne 2. 8. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 28618891, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              91/7911                         22. 6. 2020
                                              2. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 4357 -

                                              Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                              pol. 5137 -

                                              Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                              o

                                              2.000,00 tis. Kč

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              50,00 tis. Kč

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              780,95 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.830,95 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 4357 -

                                              Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                              pol. 6121 -

                                              Budovy, haly a stavby

                                              o

                                              1.633,10 tis. Kč

                                              pol. 6122 -

                                              Stroje, přístroje a zařízení

                                              o

                                              1.197,85 tis. Kč

                                              Celkem

                                              o

                                              2.830,95 tis. Kč

                                              91/7911                         22. 6. 2020
                                              3. rozhodla

                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ o částku 780,95 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 80/7165 ze dne 10. 2. 2020

                                               91/7912                         22. 6. 2020
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 00850/2020/IM ze dne 2. 4. 2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru stavby „Nemocnice Havířov - ČOV“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                               KONEKO, spol. s r.o.,
                                               se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
                                               IČO: 00577758,
                                               dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 75/6746 ze dne 25.11.2019

                                                91/7913                         22. 6. 2020
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dohodu č. 1360/PR/NJ/2020 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla týkající se přípravy stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ pro organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín s vlastníkem vodního díla, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                91/7913                         22. 6. 2020
                                                2. rozhodla

                                                uzavřít dohodu č. 1359/PR/NJ/2020 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla týkající se přípravy stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ pro organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín s vlastníkem vodního díla, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                91/7913                         22. 6. 2020
                                                3. rozhodla

                                                uzavřít smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy 4000231027 týkající se přípravy stavby „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ pro organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín s vlastníkem plynárenského zařízení, kterým je společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 91/7914                         22. 6. 2020
                                                 1. souhlasí

                                                 s uzavřením nájemní smlouvy mezi organizací Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, IČO 13644301, jako nájemcem, a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO 69797111, jako pronajímatelem, kterou bude sjednán pronájem části prostor v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1951/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví České republiky, za účelem zajištění provozu výměníkové stanice ve vlastnictví nájemce, na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2028, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 85/7505 ze dne 6.4.2020

                                                  91/7915                         22. 6. 2020
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu v rámci akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ mezi krajem jako stavebníkem a vlastníkem pozemku parc. č. 2634/33 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, kterým je společnost Smart Innovation Center, s. r. o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 621 00 Brno, IČO 65409574, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

                                                   č. 85/7516 ze dne 6.4.2020

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   1. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   2. schvaluje

                                                   zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   3. schvaluje

                                                   závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví školství v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   4. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3639 -

                                                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                   pol.  5169 -

                                                   Nákup ostatních služeb

                                                   o

                                                   12.074 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   běžné výdaje

                                                   na § 3112 -

                                                   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   500 tis. Kč

                                                   na § 3114 -

                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   1.500 tis. Kč

                                                   na § 3133 -

                                                   Dětské domovy

                                                   pol.  5331 -

                                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   500 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   2.500 tis. Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3114 -

                                                   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   3.600 tis. Kč

                                                   na § 3121 -

                                                   Gymnázia

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   4.350 tis. Kč

                                                   na § 3122 -

                                                   Střední odborné školy

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   550 tis. Kč

                                                   na § 3123 -

                                                   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   300 tis. Kč

                                                   na § 3231 -

                                                   Základní umělecké školy

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   774 tis. Kč

                                                   Celkem

                                                   o

                                                   9.574 tis. Kč

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   5. schvaluje

                                                   závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, IČO 61989321, ve výši 511.000 Kč s účelovým určením na pořízení vícemístného vozidla v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   6. schvaluje

                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                   snižují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3299 -

                                                   Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   511.000 Kč

                                                   a

                                                   zvyšují

                                                   kapitálové výdaje

                                                   na § 3133 -

                                                   Dětské domovy

                                                   pol.  6351 -

                                                   Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                   o

                                                   511.000 Kč

                                                   91/7916                         22. 6. 2020
                                                   7. souhlasí

                                                   s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina, IČO 00848077, v rámci akcí:

                                                   a)    „Oprava fasády budovy D“, a to v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 596, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín

                                                   b)   „Rekonstrukce kotelny“, a to budově čp. 574, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 691/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obec Šenov u Nového Jičína

                                                   dle předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   91/7917                         22. 6. 2020
                                                   1. rozhodla

                                                   o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                   část pozemku parc. č. 705/7 ostatní plocha označenou jako díl „f3“ o výměře 28 m2, část pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha označenou jako díl „g3“ o výměře 146 m2 a část pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha označenou jako díl „e3“ o výměře 2 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 175 m2,

                                                   část pozemku parc. č. 701/9 ostatní plocha označenou jako díl „y2“ o výměře 2 m2, část pozemku parc. č. 705/7 ostatní plocha označenou jako díl „b3“ o výměře 9 m2, část pozemku parc. č. 705/8 ostatní plocha označenou jako díl „z2“ o výměře 0,30 m2,

                                                   část pozemku parc. č. 3014/20 ostatní plocha označenou jako díl „c3“ o výměře 49 m2, část pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha označenou jako díl „a3+d3“ o výměře 41 m2 a pozemek parc. č. 3140/3 ostatní plocha o výměře 2 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 3140/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 103 m2,

                                                   část pozemku parc. č. 3154/6 orná půda o výměře 2.313 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3154/18 orná půda,

                                                   část pozemku parc. č. 3154/6 orná půda o výměře 493 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3154/19 ostatní plocha,

                                                   pozemek parc. č. 3154/6 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 3.100 m2,

                                                   část pozemku parc. č. 3155/7 orná půda o výměře 5 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3155/10 ostatní plocha,

                                                   pozemek parc. č. 3155/7 orná půda o nové dosud nezapsané výměře 163 m2,

                                                   část pozemku parc. č. 2584/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2584/24 ostatní plocha,

                                                   část pozemku parc. č. 2586/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2586/23 ostatní plocha,

                                                   část pozemku parc. č. 2586/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2586/24 ostatní plocha,

                                                   všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 3091-8/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 8. 2019,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava

                                                   91/7917                         22. 6. 2020
                                                   2. rozhodla

                                                   o záměru darovat nemovité věci, které byly krajem realizovány v rámci stavby „Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní I. etapa“, a to stavební objekty:

                                                   stavba SO 113 – Napojení ulice Ve Stromoví,

                                                   stavba SO 181 – Komunikace pro pěší a cyklisty – ul. prodloužená Mostní,

                                                   stavba SO 182 – Komunikace pro pěší a cyklisty – okružní křižovatka silnic II/478 a III/4705,

                                                   stavba SO 451 – Veřejné osvětlení – komunikace pro pěší a cyklisty,

                                                   stavba SO 452 – Veřejné osvětlení – okružní křižovatka,

                                                   umístěných na pozemcích dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                   vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 71/6445 ze dne 7.10.2019

                                                    č. 78/7055 ze dne 13.1.2020

                                                    91/7918                         22. 6. 2020
                                                    1. rozhodla

                                                    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 06928/2019/IM ze dne 15. 10. 2019 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru stavby „SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek, rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                    CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o.,
                                                    se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
                                                    IČO: 05725674,
                                                    dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 69/6302 ze dne 10.9.2019

                                                     91/7919                         22. 6. 2020
                                                     1. rozhodla

                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 07717/2019/IM ze dne 12. 11. 2019 na realizaci stavby „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27“ pro organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, se zhotovitelem, kterým je společnost

                                                     OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.,

                                                     se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,

                                                     IČO: 64610225,

                                                     dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 71/6471 ze dne 7. 10. 2019

                                                      91/7920                         22. 6. 2020
                                                      1. rozhodla

                                                      uzavřít dohodu č. 3288/D/NJ/2020 o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – vodovodního řádu DN 150 GG a dohodu č. 3287/D/NJ/2020 o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – stoky jednotné kanalizace DN 300 PRB a DN 400 PRB v rámci stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO 45193665, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020

                                                       č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020

                                                       91/7921                         22. 6. 2020
                                                       1. rozhodla

                                                       snížit akci rozpočtu kraje „Oprava fasády historické budovy školy“ o částku 1.111,26 tis. Kč

                                                       91/7921                         22. 6. 2020
                                                       2. rozhodla

                                                       udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 u úspory v rámci akce „Oprava fasády historické budovy školy“ organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, ve výši 1.111,26 tis. Kč

                                                       91/7921                         22. 6. 2020
                                                       3. schvaluje

                                                       zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331639, o částku 3.900.000,00 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Úprava venkovního areálu" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                       91/7921                         22. 6. 2020
                                                       4. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol.  5171 -

                                                       Opravy a udržování

                                                       o

                                                       1.111,26 tis. Kč

                                                       na § 3639 -

                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                       pol.  5166

                                                       Konzultační, poradenské a právní služby

                                                       o

                                                       500,00 tis. Kč

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       2.288,74 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       3.900,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3121 -

                                                       Gymnázia

                                                       pol.  6351 -

                                                       Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                       o

                                                       3.900 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 57/5112 ze dne 26. 2. 2019

                                                        91/7922                         22. 6. 2020
                                                        1. souhlasí

                                                        s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Bc. Jiřím Flašarem, náměstkem pro nelékařské záchranné pracovníky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

                                                        91/7922                         22. 6. 2020
                                                        2. souhlasí

                                                        s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, MUDr. Petrem Blablou, ředitelem Územního odboru Nový Jičín, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                         č. 15/1836 ze dne 5. 3. 2020

                                                         91/7923                         22. 6. 2020
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informaci o nepodepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, na úhradu uznatelných nákladů projektu „7th Perinatal Stem Cell Society Congress“, z důvodu zrušení projektu

                                                         91/7923                         22. 6. 2020
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout zrušit usnesení č. 15/1836 ze dne 5. 3. 2020, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o., IČO 07355157, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „7th Perinatal Stem Cell Society Congress“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu, z důvodu uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení

                                                         91/7923                         22. 6. 2020
                                                         3. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                         Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                         Termín: 3. 9. 2020

                                                         91/7923                         22. 6. 2020
                                                         4. rozhodla

                                                         snížit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ ve výši 100 tis. Kč

                                                         91/7923                         22. 6. 2020
                                                         5. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 3599 -

                                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                         pol. 5213 -

                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                         o

                                                         100 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         kapitálové výdaje

                                                         na § 6409 -

                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                         pol. 6901 -

                                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                                         o

                                                         100 tis. Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                          č. 88/7710 ze dne 18. 5. 2020

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                          č. 16/1938 ze dne 4. 6. 2020

                                                          91/7924                         22. 6. 2020
                                                          1. rozhodla

                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020

                                                          91/7924                         22. 6. 2020
                                                          2. rozhodla

                                                          snížit akci rozpočtu kraje „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ a navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 250 tis. Kč

                                                          91/7924                         22. 6. 2020
                                                          3. rozhodla

                                                          schválit znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Hospicem Frýdek-Místek, p.o., IČO 72046546, na realizaci projektu „Dofinancování nákladů na elektrickou energii a mzdy“, na nějž zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1938 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 250.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          91/7924                         22. 6. 2020
                                                          4. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599 -

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5166 -

                                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                                          o

                                                          250 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 3599

                                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                          pol. 5321 -

                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                          o

                                                          250 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 60/5377 ze dne 9. 4. 2019

                                                           91/7925                         22. 6. 2020
                                                           1. rozhodla

                                                           zrušit usnesení rady kraje č. 60/5377 ze dne 9. 4. 2019


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 68/6197 ze dne 27. 8. 2019

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 20/2050 ze dne 23. 6. 2016

                                                            č. 20/2053 ze dne 23. 6. 2016

                                                            č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019

                                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            1. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 1.131.368,58 Kč s účelovým určením na profinancování akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000055

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            2. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 65.243.507,58 Kč s účelovým určením na profinancování akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000055

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            3. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 24.827.701,50 Kč s účelovým určením na profinancování akce „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. – 2. část“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 117D03F000108

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            4. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            1.131,38 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            investiční přijaté transfery

                                                            pol. 4216 -

                                                            Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            90.071,22 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            1.131,38 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 6356 -

                                                            Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            90.071,22 tis. Kč

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            5. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            snižují

                                                            nedaňové příjmy

                                                            pol. 2451 -

                                                            Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                                                            o

                                                            2.578,15 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 5651 -

                                                            Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            230,77 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižují

                                                            kapitálové výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 6451 -

                                                            Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            2.347,38 tis. Kč

                                                            a

                                                            snižuje

                                                            dlouhodobé financování

                                                            pol. 8124 -

                                                            Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

                                                            o

                                                            2.578,15 tis. Kč

                                                            pol. 8123 -

                                                            Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

                                                            o

                                                            2.578,15 tis. Kč

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            6. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 61.100 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví, dle rozhodnutí uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            7. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 61.100 Kč na celkovou výši 5.677.100 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním lékařů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 1XXXXXX/XXXX/VLP/RM/ROZ – IV.

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            8. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            61,10 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3522 -

                                                            Ostatní nemocnice

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            61,10 tis. Kč

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            9. rozhodla

                                                            nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 124.008.854 Kč na odměny pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            10. schvaluje

                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 124.008.854 Kč účelově určené na odměny pro zaměstnance dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. OKP/35/1102/2020, dle důvodové zprávy

                                                            91/7926                         22. 6. 2020
                                                            11. schvaluje

                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                            zvyšují

                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                            pol. 4116 -

                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                            o

                                                            124.008,86 tis. Kč

                                                            a

                                                            zvyšují

                                                            běžné výdaje

                                                            na § 3533 -

                                                            Zdravotnická záchranná služba

                                                            pol. 5336 -

                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                            o

                                                            124.008,86 tis. Kč


                                                             Rada kraje

                                                             91/7927                         22. 6. 2020
                                                             1. rozhodla

                                                             uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 s Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, IČO 00024341, dle přílohy č. 1°předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              91/7928                         22. 6. 2020
                                                              1. souhlasí

                                                              s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům organizace nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, zaměstnancem Bc. Jaroslavem Brzyszkowskim, provozně-technickým náměstkem nemocnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               91/7929                         22. 6. 2020
                                                               1. rozhodla

                                                               uzavřít dohodu o poskytnutí náhrady za poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 103/3815 ze dne 21.12.2006

                                                                č. 61/5471 ze dne 30.4.2019

                                                                č. 76/6939 ze dne 9.12.2019

                                                                č. 88/7711 ze dne 18.5.2020

                                                                91/7930                         22. 6. 2020
                                                                1. stanoví

                                                                odměny ředitelům příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 91/7931                         22. 6. 2020
                                                                 1. souhlasí

                                                                 s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na akci „Upgrade magnetické rezonance a poskytování servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby“, organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                                 91/7931                         22. 6. 2020
                                                                 2. doporučuje

                                                                 řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                 členy hodnotící komise:

                                                                 MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

                                                                 Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                                 Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                                 Mgr. Martu Gužíkovou, oddělení řízení organizací a zdravotní péče

                                                                 91/7931                         22. 6. 2020
                                                                 3. ukládá

                                                                 řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, předložit odboru zdravotnictví zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle bodu 1. tohoto usnesení, ještě před vyhlášením veřejné zakázky

                                                                 Zodp: ředitel nemocnice

                                                                 Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 84/7444 ze dne 23. 3. 2020

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                  91/7932                         22. 6. 2020
                                                                  1. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkové organizaci v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                  91/7932                         22. 6. 2020
                                                                  2. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                                                  91/7932                         22. 6. 2020
                                                                  3. schvaluje

                                                                  závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                                  91/7932                         22. 6. 2020
                                                                  4. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 6409 -

                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                  pol. 6901 -

                                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                                  o

                                                                  95.600 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 3522 -

                                                                  Ostatní nemocnice

                                                                  pol. 5331 -

                                                                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  750 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  kapitálové výdaje

                                                                  na § 3522 -

                                                                  Ostatní nemocnice

                                                                  pol. 6351 -

                                                                  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  94.850 tis. Kč


                                                                  Rada kraje

                                                                  91/7933                         22. 6. 2020
                                                                  1. souhlasí

                                                                  s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na akci „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje" Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                                  91/7933                         22. 6. 2020
                                                                  2. doporučuje

                                                                  řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                                  členy hodnotící komise:
                                                                  MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                                                  Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                                                  náhradníky hodnotící komise:
                                                                  Ing. Kamilu Onysko, odbor zdravotnictví
                                                                  Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

                                                                  91/7933                         22. 6. 2020
                                                                  3. ukládá

                                                                  řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace IČO 00844853, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje"

                                                                  Zodp.: Ing. Ivo Žolnerčík

                                                                  Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                                                   Rada kraje

                                                                   91/7934                         22. 6. 2020
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-11/2016 ze dne 3. 11. 2016 v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost k projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0003758 na základě Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-11/2016 ze dne 21. 5. 2020, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                                                   91/7934                         22. 6. 2020
                                                                   2. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení č. 19/1988 ze dne 21. 4. 2016 dobu financování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ z „2017 – 2020“ na „2017 – 2021“ dle předloženého materiálu

                                                                   91/7934                         22. 6. 2020
                                                                   3. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                   Zodp.: Jan Krkoška

                                                                   Termín: 3. 9. 2020


                                                                    Rada kraje

                                                                    91/7935                         22. 6. 2020
                                                                    1. rozhodla

                                                                    podat odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj na odvody za porušení rozpočtové kázně ze dne 5. 6. 2020 u projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969, dle předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     91/7936                         22. 6. 2020
                                                                     1. rozhodla

                                                                     uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem, IČO 60609460, Jihomoravským krajem, IČO 70888337, a Zlínským krajem, IČO 70891320, jejímž účelem je dohoda o společném postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a společném výkonu zadavatelských činností při výběru dodavatele informační publikace „Pivní průvodce Moravy a Slezska“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 5/471 ze dne 14.9.2017

                                                                      č. 14/1727 ze dne 12.12.2019

                                                                      91/7937                         22. 6. 2020
                                                                      1. pověřuje

                                                                      náměstka hejtmana kraje Jana Krkošku a vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Martina Radvana, LL.M., k účasti na jednáních pracovní skupiny vzniklé za účelem zajištění širší spolupráce v lokalitě Pustevny – Radhošť a monitorování naplňování Memoranda o spolupráci uzavřené mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem a obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      91/7937                         22. 6. 2020
                                                                      2. bere na vědomí

                                                                      znění Statutu Fondu PUSTEVNY, jehož zřizovatelem je obec Prostřední Bečva a který vznikl za účelem rozvoje lokality Pustevny – Radhošť, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      91/7937                         22. 6. 2020
                                                                      3. rozhodla

                                                                      nominovat Ing. Beatu Okenicu Maierovou jako zástupce Moravskoslezského kraje v Radě Fondu PUSTEVNY a Janu Hromočukovou jako jejího náhradníka


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

                                                                       č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

                                                                       č. 4/319 ze dne 15.6.2017

                                                                       č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       1. rozhodla

                                                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
                                                                       č. 3 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       2. rozhodla

                                                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       3. rozhodla

                                                                       neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       4. bere na vědomí

                                                                       žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
                                                                       a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       5. rozhodla

                                                                       schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       6. bere na vědomí

                                                                       žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019,
                                                                       dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       7. rozhodla

                                                                       uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 11 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       8. bere na vědomí

                                                                       informaci o odstoupení žadatelů od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
                                                                       10. 4. 2019 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       9. bere na vědomí

                                                                       informaci o úmrtí žadatelů uvedených v příloze č. 14 předloženého materiálu

                                                                       91/7938                         22. 6. 2020
                                                                       10. rozhodla

                                                                       uzavřít s novými příjemci uvedenými v příloze č. 14 předloženého materiálu dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 15 a 16 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                                                       91/7939                         22. 6. 2020
                                                                       1. bere na vědomí

                                                                       informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, IČO 72089237, dle předloženého materiálu

                                                                       91/7939                         22. 6. 2020
                                                                       2. zmocňuje

                                                                       Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 72089237, příp. Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                        91/7940                         22. 6. 2020
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádost spolku ”Žijeme naplno”, IČO 22759026, na projekt „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY KOŠÁRKY - DOVYBAVENÍ ETAPA II.“ ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        91/7940                         22. 6. 2020
                                                                        2. rozhodla

                                                                        neposkytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 spolku „Žijeme naplno”, IČO 22759026, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „STANOVÝ TÁBOR BESKYDY KOŠÁRKY - DOVYBAVENÍ ETAPA II.“ ve výši 200.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                        91/7940                         22. 6. 2020
                                                                        3. bere na vědomí

                                                                        žádost společnosti ”SKI Bílá - Služby s.r.o.”, IČO 26874440, na projekt „Modernizace single trailů (červená trať - Medvěd trail) ve Ski areálu Bílá v Beskydech - III. etapa“ ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        91/7940                         22. 6. 2020
                                                                        4. rozhodla

                                                                        neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 společnosti ”SKI Bílá - Služby s.r.o.”, IČO 26874440, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Modernizace single trailů (červená trať - Medvěd trail) ve Ski areálu Bílá v Beskydech - III. etapa“ ve výši 200.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

                                                                         č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

                                                                         č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                                         č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

                                                                         č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

                                                                         č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

                                                                         91/7941                         22. 6. 2020
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádosti příjemců

                                                                         a)    Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         b)   obec Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                         91/7941                         22. 6. 2020
                                                                         2. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout

                                                                         a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                                         b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                                         91/7941                         22. 6. 2020
                                                                         3. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout

                                                                         a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                         b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07377/2018/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                         91/7941                         22. 6. 2020
                                                                         4. rozhodla

                                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 z Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020 u dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ ve výši 59.800 Kč a „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ ve výši 82.600 Kč

                                                                         91/7941                         22. 6. 2020
                                                                         5. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana

                                                                         předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                                                         Termín: 3. 9. 2020


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020

                                                                          91/7942                         22. 6. 2020
                                                                          1. schvaluje

                                                                          zmírnění a aktualizaci podmínek dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 (RRC/02/2020) vyhlášeného usnesením rady kraje č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020, s účinností od 23. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019

                                                                           č. 68/6225 ze dne 27. 8. 2019

                                                                           č. 75/6791 ze dne 25. 11. 2019

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                           č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019

                                                                           č. 14/1730 ze dne 17. 12. 2019

                                                                           91/7943                         22. 6. 2020
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           žádost subjektu El-Stylo s.r.o., IČO 07313926, ze dne 29. 4. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           91/7943                         22. 6. 2020
                                                                           2. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           a)    rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07736/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           b)   rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07739/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s El-stylo s.r.o., IČO 07313926, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                           91/7943                         22. 6. 2020
                                                                           3. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                           Zodp.: Jan Krkoška

                                                                           Termín: 3. 9. 2020


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                            91/7944                         22. 6. 2020
                                                                            1. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3639 -

                                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                            pol. 5169 -

                                                                            Nákup ostatních služeb

                                                                            o

                                                                            154,16 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3639 -

                                                                            Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                            pol. 5042 -

                                                                            Odměny za užití počítačových programů

                                                                            o

                                                                            148,83 tis. Kč

                                                                            pol. 5164 -

                                                                            Nájemné

                                                                            o

                                                                            5,33 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 15/1277 ze dne 12.6.2017

                                                                             č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

                                                                             č. 58/5231 ze dne 11.3.2019

                                                                             č. 63/5709 ze dne 28.5.2019

                                                                             č. 75/6809 ze dne 25.11.2019

                                                                             č. 81/7315 ze dne 17.2.2020

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 4/303 ze dne 15.6.2017

                                                                             č. 7/754 ze dne 14.3.2018

                                                                             č. 11/1340 ze dne 13.3.2019

                                                                             č. 12/1441 ze dne 13.6.2019

                                                                             č. 15/1837 ze dne 5.3.2020

                                                                             91/7945                         22. 6. 2020
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             informaci o jednání valné hromady společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             91/7945                         22. 6. 2020
                                                                             2. zmocňuje

                                                                             prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, případně náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kaniu, jako náhradníka, k hlasování v jednotlivých bodech programu jednání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 59/5301 ze dne 26. 3. 2019

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019

                                                                              91/7946                         22. 6. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 53.316 Kč a žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně předloženou subjektem Gemec Slezská Harta, z.s., IČ 03507190, ze dne 24. 2. 2020

                                                                              91/7946                         22. 6. 2020
                                                                              2. rozhodla

                                                                              částečné prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 80 % ze stanoveného odvodu 53.316 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., Razová 286, 792 01 Razová, IČ 03507190, na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“, tj. v celkové výši 42.652 Kč

                                                                              91/7946                         22. 6. 2020
                                                                              3. rozhodla

                                                                              prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gemec Slezská Harta, z.s., Razová 286, 792 01 Razová, IČ  03507190, na projekt „Cyklistický závod horských kol kolem Slezské Harty 2019“, při dodržení podmínek nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 12. 2013, v částce L 352), dle předloženého materiálu


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               1. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3636 -

                                                                               Územní rozvoj

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               471,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3636 -

                                                                               Územní rozvoj

                                                                               pol.  5011 -

                                                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                               o

                                                                               350,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5031 -

                                                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                               o

                                                                               87,50 tis. Kč

                                                                               pol.  5032 -

                                                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                               o

                                                                               31,50 tis. Kč

                                                                               pol.  5038 -

                                                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                               o

                                                                               2,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               471,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               2. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3719 -

                                                                               Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                                

                                                                                

                                                                               pol.  5011 -

                                                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                               o

                                                                               110,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5031 -

                                                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                               o

                                                                                                   27,50 tis. Kč

                                                                               pol.  5032 -

                                                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                               o

                                                                               10,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5038 -

                                                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                               o

                                                                               0,50 tis. Kč

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               302,43 tis. Kč

                                                                               pol.  5173 -

                                                                               Cestovné

                                                                               o

                                                                               295,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5175 -

                                                                               Pohoštění

                                                                               o

                                                                               120,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5222 -

                                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                                               o

                                                                               1.572,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5229 -

                                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým                             a podobným organizacím

                                                                               o

                                                                               900,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               3.337,43 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3719 -

                                                                               Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

                                                                               pol.  5221 -

                                                                               Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                               o

                                                                               215,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5321 -

                                                                               Neinvestiční transfery obcím

                                                                               o

                                                                               290,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5332 -

                                                                               Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                               o

                                                                               2.832,43 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               3.337,43 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               3. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               kapitálové výdaje

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                               pol.  6121 -

                                                                               Budovy, haly a stavby

                                                                                o

                                                                               200,00 tis. Kč

                                                                               pol.  6122 -

                                                                               Stroje, přístroje a zařízení 

                                                                               o

                                                                               4.710,00 tis. Kč

                                                                               pol.  6125 -

                                                                               Výpočetní technika

                                                                               o

                                                                               500,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               5.410,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3122 -

                                                                               Střední odborné školy

                                                                                

                                                                                

                                                                               pol.  5137 -

                                                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

                                                                               o

                                                                               5.400,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5167 -

                                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                                               o

                                                                               10,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               5.410,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               4. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4359 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               2.630,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4359 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                               pol.  5167 -

                                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                                               o

                                                                               2.500,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5175 -

                                                                               Pohoštění

                                                                               o

                                                                               130,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               2.630,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               5. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4379 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               200,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4379 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                               pol.  5137 -

                                                                               Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                                               o

                                                                               100,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5139 -

                                                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                               o

                                                                               100,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               200,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               6. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4379 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               405,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4379 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                               pol.  5136 -

                                                                               Knihy, učební pomůcky a tisk

                                                                               o

                                                                               5,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5179 -

                                                                               Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                                                               o

                                                                               400,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               405,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               7. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4329 -

                                                                               Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                                o

                                                                               350,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4329 -

                                                                               Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                

                                                                                

                                                                               pol.  5164 -

                                                                               Nájemné

                                                                               o

                                                                               50,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5167 -

                                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                                               o

                                                                               70,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5173 -

                                                                               Cestovné

                                                                               o

                                                                               230,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               350,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               8. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3322 -

                                                                               Zachování a obnova kulturních památek

                                                                                

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               139,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3322 -

                                                                               Zachování a obnova kulturních památek

                                                                               pol.  5011 -

                                                                               Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                                                               o

                                                                               102,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5031 -

                                                                               Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                                                               o

                                                                               25,30 tis. Kč

                                                                               pol.  5032 -

                                                                               Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                                                               o

                                                                               9,20 tis. Kč

                                                                               pol.  5038 -

                                                                               Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                                                               o

                                                                               0,50 tis. Kč

                                                                               pol.  5167 -

                                                                               Služby školení a vzdělávání

                                                                               o

                                                                               2,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               139,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               9. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3639 -

                                                                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               1.350,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 3141 -

                                                                               Školní stravování

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               200,00 tis. Kč

                                                                               na § 3741 -

                                                                               Ochrana druhů a stanovišť

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               100,00 tis. Kč

                                                                               na § 3749 -

                                                                               Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               50,00 tis. Kč

                                                                               na § 4359 -

                                                                               Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               150,00 tis. Kč

                                                                               na § 4399 -

                                                                               Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               100,00 tis. Kč

                                                                               na § 5212 -

                                                                               Ochrana obyvatelstva

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               500,00 tis. Kč

                                                                               na § 6172 -

                                                                               Činnost regionální správy

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               250,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               1.350,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               10. schvaluje

                                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                                               snižují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4329 -

                                                                               Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                                

                                                                               pol.  5169 -

                                                                               Nákup ostatních služeb

                                                                               o

                                                                               70,00 tis. Kč

                                                                               a

                                                                               zvyšují

                                                                               běžné výdaje

                                                                               na § 4329 -

                                                                               Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                               pol.  5139 -

                                                                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                                                                               o

                                                                               50,00 tis. Kč

                                                                               pol.  5175 -

                                                                               Pohoštění

                                                                               o

                                                                               20,00 tis. Kč

                                                                               Celkem

                                                                               o

                                                                               70,00 tis. Kč

                                                                               91/7947                         22. 6. 2020
                                                                               11. rozhodla

                                                                               zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 342,00 tis. Kč z 354.572,09 tis. Kč na 354.914,09 tis. Kč


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                                                č. 76/6952 ze dne 9.12.2019

                                                                                91/7948                         22. 6. 2020
                                                                                1. rozhodla

                                                                                přijmout Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000001 vydané dne 26. 3. 2020 Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10, k projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, registrační číslo SFZP XXXXXX/XXXX ve znění změny ze dne
                                                                                15. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                91/7948                         22. 6. 2020
                                                                                2. rozhodla

                                                                                nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření ve výši 500 mil. Kč na financování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, registrační číslo SFZP XXXXXX/XXXX za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení

                                                                                91/7948                         22. 6. 2020
                                                                                3. schvaluje

                                                                                změnu podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019 dle příloh č. 2 až 5 předloženého materiálu

                                                                                91/7948                         22. 6. 2020
                                                                                4. rozhodla

                                                                                uzavřít s žadateli zařazenými do zásobníku projektů dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, jejichž žádosti budou podpořeny z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, registrační číslo SFZP XXXXXX/XXXX, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019

                                                                                 č. 68/6235 ze dne 27. 8. 2019

                                                                                  

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                                                 č. 13/1580 ze dne 12.9.2019

                                                                                 91/7949                         22. 6. 2020
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 ukončit příjem žádostí v rámci krajského dotačního „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ k 23. 6. 2020 z důvodu vyčerpání alokace programu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 82/7398 ze dne 2. 3. 2020

                                                                                  91/7950                         22. 6. 2020
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ze dne 2. 4. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 4. 5. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  91/7950                         22. 6. 2020
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  změnit časovou použitelnost dotace spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, na projekt Odborná konference ODPADY 21, 20. ročník, o jejímž poskytnutí rozhodla rada kraje v bodě 2. usnesení č. 82/7398 ze dne 2. 3. 2020, z „ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 7. 2020“ na „ode dne 1. 1. 2020 do dne 15. 11. 2020“ a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 37/3229 ze dne 24.4.2018

                                                                                   91/7951                         22. 6. 2020
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   hodnocení plnění závazků vyplývajících z Dobrovolné dohody směřující k omezování zatížení životního prostředí uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a právnickou osobou BorsodChem MCHZ, s.r.o., za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                    91/7952                         22. 6. 2020
                                                                                    1. rozhodla

                                                                                    nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 18.000 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                                                    91/7952                         22. 6. 2020
                                                                                    2. rozhodla

                                                                                    navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 18.000 Kč

                                                                                    91/7952                         22. 6. 2020
                                                                                    3. schvaluje

                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                    zvyšují

                                                                                    přijaté transfery

                                                                                    pol.  4111 -

                                                                                    Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                                                     o

                                                                                    18.000 Kč

                                                                                    a

                                                                                    zvyšují

                                                                                    běžné výdaje

                                                                                    na § 3741 -

                                                                                    Ochrana druhů a stanovišť

                                                                                    pol.  5811 -

                                                                                    Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                                                     o

                                                                                    18.000 Kč


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                     91/7953                         22. 6. 2020
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     snižují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3742 -

                                                                                     Chráněné části přírody

                                                                                     pol.  5139 -

                                                                                     Nákup materiálu

                                                                                     o

                                                                                     100,00 tis. Kč

                                                                                     pol.  5169 -

                                                                                     Nákup ostatních služeb

                                                                                     o

                                                                                     245,00 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     345,00 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje

                                                                                     na § 3742 -

                                                                                     Chráněné části přírody

                                                                                     pol.  5192 -

                                                                                     Poskytnuté náhrady

                                                                                     o

                                                                                     345,00 tis. Kč

                                                                                     Celkem

                                                                                     o

                                                                                     345,00 tis. Kč


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      91/7954                         22. 6. 2020
                                                                                      1. stanoví

                                                                                      odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       91/7955                         22. 6. 2020
                                                                                       1. stanoví

                                                                                       s účinností od 1. 8. 2020

                                                                                       platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        91/7956                         22. 6. 2020
                                                                                        1. souhlasí

                                                                                        s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         91/7957                         22. 6. 2020
                                                                                         1. souhlasí

                                                                                         s vydáním stipendijního řádu organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601594, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          91/7958                         22. 6. 2020
                                                                                          1. souhlasí

                                                                                          s podáním žádosti o nadační příspěvek ve výši 453.947 Kč na realizaci projektu „Workoutové hřiště pro děti z dětského domova v Příboře“ z kapitoly Oranžové hřiště 2020 od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511, organizací Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296; majetek pořízený z nadačního příspěvku organizace nabývá pro zřizovatele

                                                                                          91/7958                         22. 6. 2020
                                                                                          2. souhlasí

                                                                                          s umístěním a realizací stavby „Workoutové hřiště pro děti z dětského domova v Příboře“ na části pozemku parc. č. 3211 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obec Příbor, a s užíváním této stavby příspěvkovou organizací Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČO 47998296, po dobu minimálně 5 let od ukončení realizace stavby, dle předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                           91/7959                         22. 6. 2020
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                                                           91/7959                         22. 6. 2020
                                                                                           2. rozhodla

                                                                                           neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                                                                           a)    Sportovní klub GymPar, z. s., IČO 07331134, ve výši 132.800 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje Sportovního klubu GymPar, z.s.“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                           b)   PERSEUS, z.s., IČO 22693378, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „INSPIRACE 2020“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 82/7407 ze dne 2.3.2020

                                                                                            č. 82/7404 ze dne 2.3.2020

                                                                                            č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                            č. 89/7850 ze dne 1.6.2020

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            1. rozhodla

                                                                                            nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na:

                                                                                            a)    individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Inovace VOV_zdravotnická oblast“ ve výši 7.392.570 Kč

                                                                                            b)   dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v období 2019 – 2021 pro rok 2020 ve výši 105.600 Kč

                                                                                            c)    individuální projekt operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika ve výši 6.041,08 Kč

                                                                                            dle předloženého materiálu

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            2. schvaluje

                                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00600920, o částku 7.392.570 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Inovace VOV_zdravotnická oblast“ (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            3. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                                            pol. 4116 -

                                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                            o

                                                                                            7.392.571 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3127 -

                                                                                            Střední školy

                                                                                            pol. 5336 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            7.392.571 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            4. schvaluje

                                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČO 00601641, o částku 105.600 Kč s účelovým určením na dotační program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v období 2019 – 2021 pro rok 2020 na projekt „Life…“ (evid. č. projektu PRCH-IP-skoly_0002/2020) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            5. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                                            pol. 4116 -

                                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                            o

                                                                                            105.600 Kč 

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3541 -

                                                                                            Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

                                                                                            pol. 5336 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            105.600 Kč 

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            6. schvaluje

                                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00601977, o částku 6.041,08 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika na projekt „Příprava na další vzdělávání žáků s mentálním postižením“ (reg. č. NFP304011C854) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            7. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            neinvestiční přijaté transfery

                                                                                            pol. 4116 -

                                                                                            Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                            o

                                                                                            6.042 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3114 -

                                                                                            Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                            pol. 5336 -

                                                                                            Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            6.042 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            8. schvaluje

                                                                                            závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic organizaci Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 13643479, ve výši 330.000 Kč s účelovým určením na pořízení vícemístného vozidla v rámci akce „Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství“ s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            9. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 3299 -

                                                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                            pol. 6351 -

                                                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            330.000 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            kapitálové výdaje

                                                                                            na § 3127 -

                                                                                            Střední školy

                                                                                            pol.  6351 -

                                                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            330.000 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            10. schvaluje

                                                                                            změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz organizacím v odvětví školství:

                                                                                            a)    Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00849910, snížení o částku 5.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s přípravou kulturního vystoupení na společenské akci ke Dni učitelů v roce 2020 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“

                                                                                            b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, snížení o částku 30.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s výrobou kytic a květinové výzdoby v souvislosti s konáním společenské akce ke Dni učitelů v roce 2020 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“

                                                                                            c)    Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, zvýšení o částku 11.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené s výrobou kytic v souvislosti s konáním společenské akce ke Dni učitelů v roce 2020 v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“ s časovou použitelností do 31. 7. 2020

                                                                                            d)   Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, zvýšení o částku 10.000 Kč s účelovým určením na výdaje spojené přípravou „Dne učitelů 2020“ v rámci akce „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje - příspěvkové organizace MSK“ s časovou použitelností do 31. 7. 2020

                                                                                            dle předloženého materiálu

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            11. schvaluje

                                                                                            zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČO 00852481, o částku 16.600 Kč s účelovým určením na zajištění měření přítomnosti azbestu ve škole s časovou použitelnosti od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                             

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            12. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            snižují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3127 -

                                                                                            Střední školy

                                                                                            pol.  5331 -

                                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            9.000 Kč

                                                                                            na § 3299 -

                                                                                            Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                            pol.  5331 -

                                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            2.600 Kč

                                                                                            Celkem

                                                                                            11.600 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3231 -

                                                                                            Základní umělecké školy

                                                                                            pol.  5331 -

                                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            11.600 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            13. rozhodla

                                                                                            přijmout peněžitý dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100.000 Kč od společnosti MARLENKA international s.r.o., IČO 25900706

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            14. schvaluje

                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                            zvyšují

                                                                                            nedaňové příjmy

                                                                                            na § 3127 -

                                                                                            Střední školy

                                                                                            pol. 2321 -

                                                                                            Přijaté neinvestiční dary

                                                                                            o

                                                                                            100.000 Kč

                                                                                            a

                                                                                            zvyšují

                                                                                            běžné výdaje

                                                                                            na § 3127 -

                                                                                            Střední školy

                                                                                            pol. 5331 -

                                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                            o

                                                                                            100.000 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            15. rozhodla

                                                                                            navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ o částku 100.000 Kč

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            16. rozhodla

                                                                                            předat organizaci Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 0098752, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 989.193,21 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            91/7960                         22. 6. 2020
                                                                                            17. souhlasí

                                                                                            s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic příspěvkových organizací:

                                                                                            a)    Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, ve výši 381 tis. Kč na akci „Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance školy“

                                                                                            b)   Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČO 13644327, ve výši 380 tis. Kč na zajištění financování akci reprodukce dle předloženého materiálu

                                                                                            c)    Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00602132, ve výši 709.000 Kč na pořízení měřících stolů do laboratoře elektrotechniky


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             91/7961                         22. 6. 2020
                                                                                             1. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČO 00602060, v rámci akce „Vrtaná studna pro víceúčelový sportovní areál“, a to na pozemcích parc. č. 783/51 a 783/53, ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                                                             91/7961                         22. 6. 2020
                                                                                             2. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, v rámci akce „Výměna dlažby v šatnách“, a to v budově č. p. 1258, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 1498/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                                                                             91/7961                         22. 6. 2020
                                                                                             3. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, v rámci akce „Oprava střechy – blok A“, a to v budově č. p. 1374, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 1499, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                                                                             91/7961                         22. 6. 2020
                                                                                             4. souhlasí

                                                                                             s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416 příspěvková organizace, IČO 00100340, v rámci akce „Rekonstrukce suterénu budovy Školní 416“, a to v budově č. p. 416, část obce Jablunkov, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 401 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Jablunkov, obec Jablunkov, dle předloženého materiálu


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 86/7571 ze dne 20.4.2020

                                                                                              91/7962                         22. 6. 2020
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2020 ve výši 225.447.734 Kč dle předloženého materiálu

                                                                                              91/7962                         22. 6. 2020
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení za podmínky přijetí státní dotace

                                                                                              91/7962                         22. 6. 2020
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              zvyšují

                                                                                              přijaté transfery

                                                                                              pol. 4116 - 

                                                                                              Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                                                                                              ze státního rozpočtu

                                                                                              o

                                                                                              225.447.734 Kč

                                                                                              snižují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3299 -

                                                                                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                               

                                                                                              pol.  5901 -

                                                                                              Nespecifikované rezervy

                                                                                              o

                                                                                              1.722.294 Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3111 -

                                                                                              Mateřské školy

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                              pol. 5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              855.974 Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              13.234.252 Kč

                                                                                              pol.  5222 -

                                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                              o

                                                                                              364.956 Kč

                                                                                              na § 3112 -

                                                                                              Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              1.356.866 Kč

                                                                                              na § 3113 -

                                                                                              Základní školy

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              14.640.600 Kč

                                                                                              na § 3114 -

                                                                                              Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              20.508.212 Kč

                                                                                              na § 3117 -

                                                                                              První stupeň základních škol

                                                                                               

                                                                                              pol.  5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              1.780.054 Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              1.785.562 Kč

                                                                                              na § 3121 -

                                                                                              Gymnázia

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              13.111.157 Kč

                                                                                              na § 3122 -

                                                                                              Střední odborné školy

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              52.110.860 Kč

                                                                                              na § 3123 -

                                                                                              Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              10.439.856 Kč

                                                                                              na § 3125 -

                                                                                              Střediska praktického vyučování

                                                                                              a školní hospodářství

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              222.976 Kč

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              864.762 Kč

                                                                                              na § 3127 -

                                                                                              Střední školy

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              48.826.425 Kč

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              7.839.830 Kč

                                                                                              na § 3141 -

                                                                                              Školní stravování

                                                                                              pol. 5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              33.468 Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              3.460.502 Kč

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              126.970 Kč

                                                                                              pol.  5222 -

                                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                              o

                                                                                              14.526 Kč

                                                                                              na § 3143 -

                                                                                              Školní družiny a kluby

                                                                                              pol.  5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              301.910 Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              4.434.596 Kč

                                                                                              na § 3146 -

                                                                                              Zařízení výchovného poradenství

                                                                                               

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              738.798 Kč

                                                                                              na § 3147 -

                                                                                              Domovy mládeže

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              210.768 Kč

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              237.114 Kč

                                                                                              na § 3150 -

                                                                                              Vyšší odborné školy

                                                                                              pol.  5212 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              3.004.143 Kč

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              12.294.903 Kč

                                                                                              na § 3231 -

                                                                                              Základní umělecké školy

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              10.012.890 Kč

                                                                                              pol.  5221 -

                                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                              o

                                                                                              4.096.756 Kč

                                                                                              na § 3233 -

                                                                                              Střediska volného času

                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                                                                                              právnickým osobám

                                                                                              o

                                                                                              260.342 Kč

                                                                                              Celkem

                                                                                              227.170.028 Kč


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 49/3691 ze dne 5.8.2014

                                                                                              91/7963                         22. 6. 2020
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              a)     informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 1. B prvního ročníku oboru
                                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                                                              b)     informaci o počtu žáků ve třídě označené jako 2. D druhého ročníku oboru
                                                                                              79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020

                                                                                              91/7963                         22. 6. 2020
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              a)     nepovolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu prvního a druhého žáka pro třídu označenou jako 2. B ve školním roce 2020/2021 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

                                                                                              b)     s účinností od 1. 9. 2020

                                                                                              povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu jednoho žáka pro třídu označenou jako 3. D ve školním roce 2020/2021 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v této třídě, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejné třídy


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 78/7066 ze dne 13.1.2020

                                                                                               č. 80/7232 ze dne 10.2.2020

                                                                                               91/7964                         22. 6. 2020
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               zápisy o průběhu konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací:

                                                                                               a)  Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                               b)  Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                               c)  Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                               d)  Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                               e)  Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                               91/7964                         22. 6. 2020
                                                                                               2. jmenuje

                                                                                               dnem 1. 8. 2020

                                                                                               a)    PhDr. Pavla Carbola, Ph.D., na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881

                                                                                               b)   Mgr. Yvettu Kałužovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254

                                                                                               c)    Mgr. Richarda Štěpána na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659

                                                                                               d)   Mgr. Veroniku Černotovou na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, IČO 60802669

                                                                                               dnem 1. 9. 2020

                                                                                               e)    Mgr. Luboše Justa na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644297


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                                                91/7965                         22. 6. 2020
                                                                                                1. rozhodla

                                                                                                změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a obcemi dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2020 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                91/7965                         22. 6. 2020
                                                                                                2. schvaluje

                                                                                                změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                                                91/7965                         22. 6. 2020
                                                                                                3. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                snižují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 3117 -

                                                                                                První stupeň základních škol

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                150.266 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3122 -

                                                                                                Střední odborné školy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5336 -

                                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                64.666 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3127 -

                                                                                                Střední školy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5336 -

                                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                34.544 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3141 -

                                                                                                Školní stravování

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                337.106 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3299 -

                                                                                                Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5901 -

                                                                                                Nespecifikované rezervy

                                                                                                o

                                                                                                11.836.450 Kč

                                                                                                 

                                                                                                Celkem

                                                                                                12.423.032 Kč

                                                                                                 

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                 

                                                                                                na § 3111 -

                                                                                                Mateřské školy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                878.656 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3113 -

                                                                                                Základní školy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                614.254 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3133 -

                                                                                                Dětské domovy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5336 -

                                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                8.662.966 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3143 -

                                                                                                Školní družiny a kluby

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                321.142 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3231 -

                                                                                                Základní umělecké školy

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5336 -

                                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                1.254.792 Kč

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                95.060 Kč

                                                                                                 

                                                                                                na § 3233 -

                                                                                                Střediska volného času

                                                                                                 

                                                                                                pol. 5339 -

                                                                                                Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                o

                                                                                                596.162 Kč

                                                                                                 

                                                                                                Celkem

                                                                                                12.423.032 Kč

                                                                                                 

                                                                                                91/7965                         22. 6. 2020
                                                                                                4. bere na vědomí

                                                                                                informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na červenec a srpen 2020 do 17. 7. 2020 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 č. 4 tohoto usnesení

                                                                                                91/7965                         22. 6. 2020
                                                                                                5. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                zvyšují

                                                                                                nedaňové příjmy

                                                                                                na § 6409 -

                                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                pol. 2229 -

                                                                                                Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                                o

                                                                                                1.200 Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 6409 -

                                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                pol. 5364 -

                                                                                                Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

                                                                                                o

                                                                                                1.200 Kč


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                91/7966                         22. 6. 2020
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Radovana Maresze, ředitele organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, dnem 31. 8. 2020

                                                                                                91/7966                         22. 6. 2020
                                                                                                2. rozhodla

                                                                                                vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 91/7967                         22. 6. 2020
                                                                                                 1. souhlasí

                                                                                                 se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 52/4764 ze dne 11. 12. 2018

                                                                                                  č. 64/5836 ze dne 11. 6. 2019

                                                                                                  č. 69/6301 ze dne 10. 9. 2019

                                                                                                  91/7968                         22. 6. 2020
                                                                                                  1. rozhodla

                                                                                                  předat organizaci Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 47813091, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  91/7968                         22. 6. 2020
                                                                                                  2. ukládá

                                                                                                  ředitelce příspěvkové organizace zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku v rámci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505 a dále v souladu s Rozhodnutími o poskytnutí dotace vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                                   91/7969                         22. 6. 2020
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádosti organizací o kompenzaci nákladů spojených s péči o děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí v období nouzového stavu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 - 21 předloženého materiálu

                                                                                                   91/7969                         22. 6. 2020
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   kompenzovat náklady spojené s péčí o děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí v období nouzového stavu z rozpočtu kraje příjemcům uvedeným v příloze č. 22 předloženého materiálu v celkové výši 424.956 Kč

                                                                                                   91/7969                         22. 6. 2020
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   uzavřít Dohodu o poskytnutí náhrady za zabezpečení výkonu péče o děti a mládež dle přílohy č. 23 s příjemci uvedenými v příloze č. 22 předloženého materiálu

                                                                                                   91/7969                         22. 6. 2020
                                                                                                   4. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   snižují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 5213 -

                                                                                                   Krizová opatření

                                                                                                   pol.  5169 - 

                                                                                                   Nákup ostatních služeb

                                                                                                   o

                                                                                                   426 tis. Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   běžné výdaje

                                                                                                   na § 5213 -

                                                                                                   Krizová opatření

                                                                                                   pol. 5222 -

                                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                   o

                                                                                                      166 tis. Kč

                                                                                                   pol. 5339

                                                                                                   Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                                   o

                                                                                                   260 tis. Kč

                                                                                                   Celkem

                                                                                                   426 tis. Kč


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    91/7970                         22. 6. 2020
                                                                                                    1. rozhodla

                                                                                                    poskytnout věcný dar – dárkové karty k nákupu ve Foru Nová Karolina v hodnotě 2.000 Kč ředitelům škol a školských zařízení, kteří ukončí své působení ve funkcích ředitelů v roce 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 86/7576 ze dne 20.4.2020

                                                                                                     91/7971                         22. 6. 2020
                                                                                                     1. souhlasí

                                                                                                     se změnou termínu rezignace PaedDr. Zdeňka Moldrzyka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 79/7149 ze dne 27.1.2020

                                                                                                      91/7972                         22. 6. 2020
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 za Moravskoslezský kraj, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      91/7972                         22. 6. 2020
                                                                                                      2. rozhodla

                                                                                                      nerealizovat projekt „Moravskoslezský kraj – Podpora prevence kriminality v kraji 2020“ s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 76/6976 ze dne 9.12.2019

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       1. rozhodla

                                                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 1.454.357,97 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Cesta NaNovo“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       2. schvaluje

                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, o částku 1.454.357,97 Kč s účelovým určením na projekt „Cesta NaNovo“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/066/0007316, ve znění pozdějších změn

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       3. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       přijaté transfery

                                                                                                       pol. 4116 -

                                                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                       o

                                                                                                       1.454.359 Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                       na § 4357 -

                                                                                                       Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                                       pol. 5336 -

                                                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       1.454.359 Kč

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       4. rozhodla

                                                                                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 397.242,50 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“, realizovaného organizací Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       5. schvaluje

                                                                                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03514/2014/SOC, o částku 397.242,50 Kč s účelovým určením na projekt „Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/098/0015162

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       6. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       přijaté transfery

                                                                                                       pol. 4116 -

                                                                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                                       o

                                                                                                       397.243 Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                       na § 4354 -

                                                                                                       Chráněné bydlení

                                                                                                       pol. 5336 -

                                                                                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                                       o

                                                                                                       397.243 Kč

                                                                                                       91/7973                         22. 6. 2020
                                                                                                       7. rozhodla

                                                                                                       poskytnout odměnu Mgr. Miroslavě Fofové, ředitelce organizace Harmonie, příspěvková organizace, IČO 00846384, dle předloženého materiálu


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 89/7856 ze dne 1.6.2020

                                                                                                        č. 88/7775 ze dne 18. 5. 2020

                                                                                                        91/7974                         22. 6. 2020
                                                                                                        1. stanoví

                                                                                                        s účinností od 1. 7. 2020 včetně

                                                                                                        plat Bc. Andrei Palysové, DiS., ředitelce organizace Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                        91/7974                         22. 6. 2020
                                                                                                        2. rozhodla

                                                                                                        zrušit usnesení rady kraje č. 88/7775 ze dne 18. 5. 2020 dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 8/630 ze dne 28.2.2017

                                                                                                         č. 88/7777 ze dne 18.5.2020

                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                         č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

                                                                                                         č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

                                                                                                         č. 13/1637 ze dne 12.9.2019

                                                                                                         91/7975                         22. 6. 2020
                                                                                                         1. rozhodla

                                                                                                         rozšířit kapacity do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                         91/7975                         22. 6. 2020
                                                                                                         2. rozhodla

                                                                                                         schválit Aktualizaci č. 41 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 70/6429 ze dne 24.9.2019

                                                                                                          č. 73/6638 ze dne 4.11.2019

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 15/1787 ze dne 5.3.2020

                                                                                                          91/7976                         22. 6. 2020
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          objemy finančních prostředků požadovaných krajem od dotčených obcí za období 2020 – 2021 na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtů jednotlivých obcí, včetně vyčíslení výše ročních splátek, účelově určených na tvorbu Fondu sociálních služeb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a postup jejich vyžádání dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 72/6560 ze dne 21.10.2019

                                                                                                           č. 82/7411 ze dne 2.3.2020

                                                                                                           č. 86/7563 ze dne 20.4.2020

                                                                                                           91/7977                         22. 6. 2020
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           informaci o stavu organizace třetího ročníku benefiční akce „Spolu ruku v ruce“, dle předloženého materiálu

                                                                                                           91/7977                         22. 6. 2020
                                                                                                           2. rozhodla

                                                                                                           změnit termín konání třetího ročníku benefiční akce „Spolu ruku v ruce“, dle předloženého materiálu

                                                                                                           91/7977                         22. 6. 2020
                                                                                                           3. souhlasí

                                                                                                           s uzavřením dohod o změnách sjednaných závazků, dle předloženého materiálu

                                                                                                           91/7977                         22. 6. 2020
                                                                                                           4. rozhodla

                                                                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 u převodu finančních prostředků do roku 2021


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                                            č. 15/1784 ze dne 5.3.2020

                                                                                                            91/7978                         22. 6. 2020
                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                            žádost organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, se sídlem U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná, Nové Město, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                            91/7978                         22. 6. 2020
                                                                                                            2. rozhodla

                                                                                                            snížit akci rozpočtu „Transformace a humanizace pobytových zařízení v sociální oblasti“ a navýšit akci rozpočtu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ o částku 4.460 tis. Kč

                                                                                                            91/7978                         22. 6. 2020
                                                                                                            3. schvaluje

                                                                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ z rozpočtu kraje na rok 2020 organizaci Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03511/2014/SOC o částku 4.460 tis. Kč s účelovým určením na dovybavení objektu v rámci akce „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                                                            91/7978                         22. 6. 2020
                                                                                                            4. schvaluje

                                                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                            snižují

                                                                                                            běžné výdaje

                                                                                                            na § 3900 -

                                                                                                            Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                                              

                                                                                                            pol. 5321 -

                                                                                                            Neinvestiční transfery obcím

                                                                                                             o

                                                                                                             41.500 Kč

                                                                                                            a

                                                                                                            zvyšují

                                                                                                            běžné výdaje

                                                                                                            na § 3900 -

                                                                                                            Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

                                                                                                            pol. 5222 -

                                                                                                            Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                             o

                                                                                                             41.500 Kč


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             91/7979                         22. 6. 2020
                                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                                             Souhrnnou zprávu o činnosti příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                             91/7979                         22. 6. 2020
                                                                                                             2. schvaluje

                                                                                                             účetní závěrky příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí za rok 2019, dle seznamu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                             91/7979                         22. 6. 2020
                                                                                                             3. schvaluje

                                                                                                             zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 a příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                             91/7979                         22. 6. 2020
                                                                                                             4. stanoví

                                                                                                             s účinností od 1. 7. 2020

                                                                                                             výši osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                             91/7979                         22. 6. 2020
                                                                                                             5. rozhodla

                                                                                                             poskytnout odměny ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              91/7980                         22. 6. 2020
                                                                                                              1. rozhodla

                                                                                                              přijmout nepeněžitý dar 500 kusů ochranných masek RP95M s filtrem a 500 kusů náhradních filtrů od společnosti NADACE J&T, IČO 27162524, dle předloženého materiálu


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               91/7981                         22. 6. 2020
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               Plán kontrol příspěvkových organizací kraje na 2. pololetí roku 2020, který je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                                frame-scrollup