Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 8. 3. 2016


  Rada kraje

  93/7270                         8. 3. 2016
  1. schvaluje

  program 93. schůze rady kraje, konané dne 8. 3. 2016


   Rada kraje

   93/7271                         8. 3. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. RSDr. Svatomíra Recmana a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 92. schůze rady kraje, konané dne 25. 2. 2016

   93/7271                         8. 3. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 93. schůze rady kraje, konané dne 8. 3. 2016:

   -      Mgr. Daniel Havlík

   -      PhDr. Jaroslav Dvořák


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    k usnesení rady kraje

    č. 86/6872    ze dne 17. 12. 2015

    93/7272                         8. 3. 2016
    1. bere na vědomí

    žádost společnosti MONOMETAL nástroje s. r. o., předloženou představenstvem společnosti Letiště Ostrava, a. s., týkající se změny kupujícího budovy č. 143 bez č.p./č.e. situované na pozemku parc. č. st. 358 v k. ú. Mošnov dle předloženého materiálu

    93/7272                         8. 3. 2016
    2. nemá námitek

    k provedení změny kupujícího dle bodu 1) tohoto usnesení


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje                           

     č. 83/6544 ze dne 10. 11. 2015

     93/7273                         8. 3. 2016
     1. rozhodla

     vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

     3.       TECHNICO Opava s. r. o.

       Hradecká 1576/51, 746 01 Opava - Předměstí

                  IČ: 25849204

     93/7273                         8. 3. 2016
     2. rozhodla

     na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

     4.  FAKO spol. s r.o.

          Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž

          IČ: 18188711

          za cenu nejvýše přípustnou 650.000,- Kč bez DPH   

     6.  ATRIS, s.r.o.

          Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

          IČ: 28608909

          za cenu nejvýše přípustnou 682.000,- Kč bez DPH   

     5.  KANIA a.s.

          Špálova 80/9, 70200 Ostrava - Přívoz    

          IČ: 26817853

          za cenu nejvýše přípustnou 773.000,- Kč bez DPH   


      Rada kraje

      93/7274                         8. 3. 2016
      1. schvaluje

      zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro provádění péče ve zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje včetně výkonu autorského dozoru“

      93/7274                         8. 3. 2016
      2. rozhodla

      vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

      pro 3. část veřejné zakázky – Přírodní památka Niva Olše – Věřňovice:

      1.       Ing. Iva Škrovová

      se sídlem: Kamenka 41, 742 35, Odry

      IČ: 18969241

      za cenu nejvýše přípustnou 68.700 Kč (subjekt není plátcem DPH)

      pro 4. část veřejné zakázky – Přírodní památka Paskov:

      1.       Ing. Iva Škrovová

      se sídlem: Kamenka 41, 742 35, Odry

      IČ: 18969241

      za cenu nejvýše přípustnou 107.600 Kč (subjekt není plátcem DPH)

      pro 5. část veřejné zakázky – Přírodní památka Šilheřovice:

      2.       Ing. Pavel Šimek

      se sídlem: Rybářská 401, 688 01, Uherský Brod

      IČ: 13697129

      za cenu nejvýše přípustnou 303.280 Kč bez DPH

      93/7274                         8. 3. 2016
      3. rozhodla

      zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, a to části 1 a 2 této veřejné zakázky


       Rada kraje

       93/7275                         8. 3. 2016
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě“

       93/7275                         8. 3. 2016
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       3.       TECHNICO Opava s.r.o.

       Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

       IČ 25849204

       za cenu nejvýše přípustnou 280.000 Kč bez DPH


        Rada kraje

        93/7276                         8. 3. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Prodloužení platnosti licencí softwarových produktů ESET“

        93/7276                         8. 3. 2016
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1. C SYSTEM CZ a.s.

        se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno

        IČ: 27675645

        za cenu nejvýše přípustnou 524.460 Kč bez DPH


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

         93/7277                         8. 3. 2016
         1. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         snižují

         běžné výdaje

         na § 2141 -

         Vnitřní obchod

         pol.  5139 -

         Nákup materiálu jinde nezařazený

         o

         300 tis. Kč

         a

         zvyšují

         běžné výdaje

         na § 2141 -

         Vnitřní obchod

         pol.  5169 -

         Nákup ostatních služeb

         o

         300 tis. Kč

         93/7277                         8. 3. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění projektu 15 let kraje uveřejněním různých propagačních inzerátů a článků prostřednictvím Partnerských stránek v regionálních denících se společnostmi:

         pro část 1

         BORGIS a.s.

         se sídlem: Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 121 50

         IČ 00564893

         za cenu nejvýše přípustnou 259.000 Kč bez DPH

         a

         pro část 2

         VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

         se sídlem: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.8/5

         IČ 61860981

         za cenu nejvýše přípustnou 650.000 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje              

          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

          93/7278                         8. 3. 2016
          1. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšuje

          financování

          pol. 8115 -

          Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

          o

          3.853.609 Kč

          a

          zvyšují

          nedaňové příjmy            

          na § 6402 -

          Finanční vypořádání minulých let

          pol. 2223 -

          Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

          o

          30.225 Kč

          pol. 2229 -

          Ostatní přijaté vratky transferů

          o

          870.809 Kč

          Celkem

          o

          901.034 Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 6402 -

          Finanční vypořádání minulých let

          pol.  5364 -

          Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

          o

          4.754.643 Kč

          93/7278                         8. 3. 2016
          2. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšuje

          financování

          pol. 8115 -

          Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

          o

          756.004,9 tis. Kč

          a

          zvyšují

          kapitálové výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol.  6901 -

          Rezervy kapitálových výdajů

          o

          756.004,9 tis. Kč

          93/7278                         8. 3. 2016
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          zvyšují

          nedaňové příjmy

          na § 6402 -

          Finanční vypořádání minulých let

          pol. 2229 -

          Ostatní přijaté vratky transferů

          o

          83.547 Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje            

          na § 6402 -

          Finanční vypořádání minulých let

          pol. 5364 -

          Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

          o

          83.547 Kč


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje                           

           č. 9/565       ze dne 26. 2. 2013

           k usnesení zastupitelstva kraje              

           č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

           93/7279                         8. 3. 2016
           1. rozhodla

           zrušit usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013

           93/7279                         8. 3. 2016
           2. rozhodla

           že v případech, kdy v rozpočtu kraje vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje zejména, když:

           a)    po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky (krajem nebo příspěvkovou organizací) vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v rozpočtu kraje

           b)   jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány

           93/7279                         8. 3. 2016
           3. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           nedaňové příjmy           

           na § 2229 -

           Ostatní záležitosti v silniční dopravě

           pol. 2324 -

           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

           o

           63,50 tis. Kč

           na § 2399 -

           Ostatní záležitosti vodního hospodářství

           pol. 2211 -

           Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

           o

           15,00 tis. Kč

           na § 3299 -

           Ostatní záležitosti vzdělávání

           pol. 2329 -

           Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

           o

           33,59 tis. Kč

           na § 3421 -

           Využití volného času dětí a mládeže

           pol. 2324 -

           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

           o

           1,11 tis. Kč

           na § 3522 -

           Ostatní nemocnice

           pol. 2132 -

           Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

           o

           0,33 tis. Kč

           na § 3636 -

           Územní rozvoj

           pol. 2212 -

           Sankční platby přijaté od jiných subjektů

           o

           3,50 tis. Kč

           na § 3639 -

           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

           pol. 2131 -

           Příjmy z pronájmu pozemků

           o

           6,06 tis. Kč

           pol. 2324 -

           Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

           o

           2,00 tis. Kč

           na § 6113 -

           Zastupitelstva krajů

           pol. 2111 -

           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

           o

           181,50 tis. Kč

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 2111 -

           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

           o

           0,87 tis. Kč

           na § 6320 -

           Pojištění funkčně nespecifikované

           pol. 2322 -

           Přijaté pojistné náhrady

           o

           4,84 tis. Kč

           na § 6402 -

           Finanční vypořádání minulých let

           pol. 2223 -

           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

           o

           46,84 tis. Kč

           pol. 2229 -

           Ostatní přijaté vratky transferů

           o

           166,30 tis. Kč

           Celkem

           o

           525,44 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol. 5901 -

           Nespecifikované rezervy

           o

           525,44 tis. Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           4. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           nedaňové příjmy

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 2111 -

           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

           o

           302,5 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 5169 -

           Nákup ostatních služeb

           o

           302,5 tis. Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           5. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           kapitálové výdaje

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 6121 -

           Budovy, haly a stavby

           o

           833,3 tis. Kč

           a

           zvyšují

           kapitálové výdaje

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 6122 -

           Stroje, přístroje a zařízení

           o

           833,3 tis. Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           6. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           nedaňové příjmy

           na § 3639 -

           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

           pol. 2132 -

           Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

           o

           3.720 tis. Kč

           pol. 2139 -

           Ostatní příjmy z pronájmu majetku

           o

           8 tis. Kč

           Celkem

           o

           3.728 tis. Kč

           a

           zvyšují

           nedaňové příjmy

           na § 6172 -

           Činnost regionální správy

           pol. 2132 -

           Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

           o

           3.720 tis. Kč

           pol. 2139 -

           Ostatní příjmy z pronájmu majetku

           o

           8 tis. Kč

           Celkem

           o

           3.728 tis. Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           7. rozhodla

           udělit výjimku dle bodu 2) tohoto usnesení u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 18 tis. Kč 

           93/7279                         8. 3. 2016
           8. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           nedaňové příjmy

           na § 3599 -

           Ostatní činnost ve zdravotnictví

           pol. 2111 -

           Příjmy z poskytování služeb a výrobků

           o

           18 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 6113 -

           Zastupitelstva krajů

           pol. 5175 -

           Pohoštění

           o

           18 tis. Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           9. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           přijaté transfery

           pol. 4116 -

           Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

           o

           853 Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 2242 -

           Provoz veřejné železniční dopravy

           pol. 5193 -

           Výdaje na dopravní územní obslužnost

           o

           853 Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           10. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           zvyšují

           přijaté transfery

           pol. 4121 -

           Neinvestiční přijaté transfery od obcí

           o

           812 Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje

           na § 6409 -

           Ostatní činnosti jinde nezařazené

           pol. 5901-

           Nespecifikované rezervy

           o

           812 Kč

           93/7279                         8. 3. 2016
           11. schvaluje

           rozpočtové opatření, kterým se

           snižují

           běžné výdaje

           na § 3599 -

           Ostatní činnost ve zdravotnictví

           pol. 5192 -

           Poskytnuté náhrady

           o

           5,5 tis. Kč

           a

           zvyšují

           běžné výdaje            

           na § 3599 -

           Ostatní činnost ve zdravotnictví

           pol. 5191 -

           Zaplacené sankce

           o

           5,5 tis. Kč


            Rada kraje

            93/7280                         8. 3. 2016
            1. souhlasí

            s postupem zabezpečení plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2016 dle předloženého materiálu


             Rada kraje

             93/7281                         8. 3. 2016
             1. bere na vědomí

             informaci o dotazech a podnětech vznesených členy zastupitelstva kraje na 18. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 25. 2. 2016, dle předloženého materiálu

             93/7281                         8. 3. 2016
             2. pověřuje

             náměstky hejtmana kraje

             vyřízením dotazů a podnětů dle předloženého materiálu

             Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                        Mgr. Daniel Havlík

             Termín: 22. 3. 2016


              Rada kraje

              93/7282                         8. 3. 2016
              1. rozhodla

              v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na nákupy

              a)    8 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení

              b)   3 ks obojživelných vozidel

              c)    15 sad základního vybavení pro jednotky předurčené pro práci na vodě

              d)   speciální měřící techniky (plynový chromatograf, detektor plynů, spektrometry)

              v odvětví krizovém pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
              a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, plánované pro rok 2016, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 86/6885 ze dne 17. 12. 2015

               č. 89/7018 ze dne 26. 1. 2016

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               93/7283                         8. 3. 2016
               1. bere na vědomí

               zprávu Mgr. Daniela Havlíka, náměstka hejtmana kraje, ze zahraniční pracovní cesty do Francouzské republiky (Nancy, Metz, Toul) uskutečněné ve dnech 28. – 31. 1. 2016, uvedenou v předloženém materiálu

               93/7283                         8. 3. 2016
               2. bere na vědomí

               zprávy Ing. Ivana Strachoně, náměstka hejtmana kraje, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, náměstka hejtmana kraje, Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana kraje, RSDr. Karla Kuboše, člena rady kraje, ze zahraničních pracovních cest do Slovenské republiky uskutečněných ve dnech 27. – 31. 1. 2016, uvedených v předloženém materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 11/751      ze dne 21. 3. 2013

                93/7284                         8. 3. 2016
                1. bere na vědomí

                informaci o ukončení funkčního období členů školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, doc. Ing. Josefa Fialy, CSc., a Mgr. Bc. Adama Vavrečky, DiS., kteří byli radou kraje jmenováni s účinností od 5. 4. 2013

                93/7284                         8. 3. 2016
                2. jmenuje

                dnem 5. 4. 2016

                doc. Ing. Josefa Fialu, CSc., a Mgr. Bc. Adama Vavrečku, DiS., členy školské rady při vyšší odborné škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086


                 Rada kraje

                 93/7285                         8. 3. 2016
                 1. nesouhlasí

                 ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava


                  Rada kraje

                  93/7286                         8. 3. 2016
                  1. schvaluje

                  rozvojový program Moravskoslezského kraje KVALITA 2016 – 2020 uvedený v příloze

                  č. 1 předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje        

                   č. 71/5800    ze dne 25. 6. 2015

                   č. 72/5896    ze dne 14. 7. 2015

                   č. 62/4812    ze dne 17. 2. 2015

                   93/7287                         8. 3. 2016
                   1. rozhodla

                   a)    předat organizaci Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                   b)   předat organizaci Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                   93/7287                         8. 3. 2016
                   2. ukládá

                   ředitelům příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                   zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01712, projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/29.01745 a dále v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko k uvedeným projektům


                    Rada kraje

                    93/7288                         8. 3. 2016
                    1. souhlasí

                    se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                     93/7289                         8. 3. 2016
                     1. bere na vědomí

                     informaci o počtu žáků ve třídách prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, ve školním roce 2015/2016

                     93/7289                         8. 3. 2016
                     2. rozhodla

                     s účinností od 9. 3. 2016

                     povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu celkem šesti žáků pro dvě třídy tvořené žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/41 Gymnázium v organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků v těchto třídách, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li v každém následujícím školním roce zařazeni do stejných tříd


                      Rada kraje

                      93/7290                         8. 3. 2016
                      1. bere na vědomí

                      vzdání se funkce Mgr. Pavla Cieleckého, ředitele organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260, dnem 30. 6. 2016

                      93/7290                         8. 3. 2016
                      2. rozhodla

                      vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČ 00577260,
                      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      93/7290                         8. 3. 2016
                      3. jmenuje

                      konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

                      předseda konkurzní komise:

                      Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje

                      v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo

                      členové:

                      Ing. Lenka Fojtíková - členka zastupitelstva kraje, členka určená radou kraje

                      náhradník:

                      MVDr. Barbora Jelonková - členka zastupitelstva kraje, náhradník člena určeného radou kraje

                      PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                      náhradník:

                      Ing. Pavlína Haščáková - vedoucí oddělení financování škol odboru školství, mládeže
                      a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                      Ing. Radovan Maresz - ředitel organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
                      ve školství

                      náhradník:

                      RNDr. Ivo Herman - ředitel organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                      RNDr. Libor Kubica - školní inspektor České školní inspekce

                      Mgr. Pavel Cielecký - pedagogický pracovník školy

                      v případě, kdy se 2. člen konkurzní komise určený zřizovatelem, člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu nebo člen konkurzní komise, který je odborníkem
                      v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka, a to s účinností ode dne následujícího
                      po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise

                      93/7290                         8. 3. 2016
                      4. stanoví

                      s účinností od 1. 4. 2016

                      platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného
                      v příloze č. 2 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       93/7291                         8. 3. 2016
                       1. souhlasí

                       s  pronájmem služebního bytu o celkové výměře 102 m², a to v 1. nadzemním podlaží  budovy č. p. 1332, část obce Slezská Ostrava, objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemcích parc. č. 5974/1, 5974/2 a 5974/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 1332/35, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 00842753,  paní**********, od 1. 4. 2016 po dobu trvání pracovního poměru v organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                        Rada kraje

                        93/7292                         8. 3. 2016
                        1. souhlasí

                        s pronájmem prostor o výměře 116,04 m² v přízemí budovy č. p. 171, část obce Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 190/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město, obec Opava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919, mezi touto organizací a obchodní společností Řeznictví Lukáš Gebauer, s. r. o., Hlavní 54, 747 81 Otice, IČ 04633865, na dobu 5 let, dle předloženého materiálu


                         Rada kraje

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                         a)    projekt Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko ve výši 527.314,95 Kč,

                         b)   rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc roku 2016 ve výši 13.422.374 Kč

                         dle předloženého materiálu

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol. 4123 -

                         Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                         o

                         527.315 Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         527.315 Kč

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         3. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, IČ 47813482, o částku 527.314,95 Kč s účelovým určením na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených žáků ve výuce přírodovědných předmětů“ (č. projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01611) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         neinvestiční přijaté transfery

                         pol. 4116 -

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                         o

                         13.422.374 Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1.015.372 Kč

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         1.825.704 Kč

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         10.581.298 Kč

                         Celkem

                         13.422.374 Kč

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         5. rozhodla

                         poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         6. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         7. rozhodla

                         poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v období 1. – 7. měsíc 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         8. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         nedaňové příjmy

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol.  2229 -

                         Ostatní přijaté vratky transferů

                         o

                         19.222 Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol. 5364 -

                         Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                         o

                         19.222 Kč

                         93/7293                         8. 3. 2016
                         9. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5321 -

                         Neinvestiční transfery obcím

                         o

                         73 tis. Kč

                         na § 3419 -

                         Ostatní tělovýchovná činnost

                         pol. 5175 -

                         Pohoštění

                         o

                         120 tis. Kč

                         Celkem

                         193 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5339 -

                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                         o

                         73 tis. Kč

                         na § 3419 -

                         Ostatní tělovýchovná činnost

                         pol. 5139 -

                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                         o

                         40 tis. Kč

                         pol. 5169 -

                         Nákup ostatních služeb

                         o

                         40 tis. Kč

                         pol. 5194 -

                         Věcné dary

                         o

                         40 tis. Kč

                         Celkem

                         o

                         193 tis. Kč


                         Rada kraje

                         93/7294                         8. 3. 2016
                         1. rozhodla

                         předat organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                          Rada kraje

                          k usnesením rady kraje

                          č. 27/2037    ze dne 22. 10. 2013

                          č. 77/6219    ze dne 10. 9. 2015

                          č. 55/4226    ze dne 4. 11. 2014

                          k usnesením zastupitelstva kraje

                          č. 3/190       ze dne 21. 3. 2013

                          č. 7/601       ze dne 19. 12. 2013

                          93/7295                         8. 3. 2016
                          1. rozhodla

                          předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu v celkové hodnotě 7.686.985,56 Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení

                          93/7295                         8. 3. 2016
                          2. rozhodla

                          předat příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

                          a)   Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896

                          b)   Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                          c)   Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                          d)   Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                          e)   Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641

                          f)   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                          k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu v celkové hodnotě 35.574,- Kč včetně DPH, a to ke dni přijetí tohoto usnesení


                           Rada kraje

                           93/7296                         8. 3. 2016
                           1. souhlasí

                           s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 2255, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek - stavební úpravy objektu B, 1. PP – ORL oddělení

                           93/7296                         8. 3. 2016
                           2. souhlasí

                           s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci “Stavební úpravy objektu B, 1. PP – ORL oddělení“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                           93/7296                         8. 3. 2016
                           3. doporučuje

                           řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188,

                           jmenovat pro veřejnou zakázku malého rozsahu, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                           členy hodnotící komise:

                           Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                           Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                           Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                           náhradníky hodnotící komise:

                           Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                           Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                           Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                            Rada kraje

                            93/7297                         8. 3. 2016
                            1. souhlasí

                            s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, spočívajících v realizaci úprav budovy č. p. 2255, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 654 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek – stavební úpravy objektu A, 1.PP – oční oddělení, dle předloženého materiálu

                            93/7297                         8. 3. 2016
                            2. souhlasí

                            s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu na akci „Stavební úpravy objektu A, 1.PP – oční oddělení“ pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 0053418

                            93/7297                         8. 3. 2016
                            3. doporučuje

                            řediteli Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188,

                            jmenovat pro podlimitní veřejnou zakázku, dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                            členy hodnotící komise:

                            Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                            Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                            Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového

                            náhradníky hodnotící komise:

                            Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                            Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                            Ing. Věru Štefkovou, odbor investiční a majetkový


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             93/7298                         8. 3. 2016
                             1. rozhodla

                             na základě rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, objednat realizaci aktivity „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK“ pro rok 2016 za cenu nejvýše přípustnou 799.526,-- Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

                             93/7298                         8. 3. 2016
                             2. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3729 -

                             Ostatní nakládání s odpady

                             pol.  5213 -

                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                             o

                             800 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3729 -

                             Ostatní nakládání s odpady

                             pol.  5169 -

                             Nákup ostatních služeb

                             o

                             800 tis. Kč


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                              93/7299                         8. 3. 2016
                              1. bere na vědomí

                              žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na uspořádání konference v rámci česko-polské odborné platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE

                              93/7299                         8. 3. 2016
                              2. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, v maximální výši 50.000,-- Kč, na přípravu a zajištění konference v rámci česko-polské odborné platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, s časovou použitelností od 15. 3. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

                              93/7299                         8. 3. 2016
                              3. doporučuje

                              zastupitelstvu kraje

                              rozhodnout uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              93/7299                         8. 3. 2016
                              4. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 2242 -

                              Provoz veřejné železniční dopravy

                              pol. 5193 -

                              Výdaje na dopravní územní obslužnost

                              o

                              50 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 2299 -

                              Ostatní záležitosti v dopravě

                              pol. 5222 -

                              Neinvestiční transfery spolkům

                              o

                              50 tis. Kč

                              93/7299                         8. 3. 2016
                              5. ukládá

                              náměstkovi hejtmana kraje

                              předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                              Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                              Termín: 21. 4. 2016


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 2/28         ze dne 20. 12. 2012

                               č. 90/7117    ze dne 9. 2. 2016

                               93/7300                         8. 3. 2016
                               1. bere na vědomí

                               informaci o průběhu jednání 56. valné hromady společnosti koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                Rada kraje

                                93/7301                         8. 3. 2016
                                1. rozhodla

                                zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje
                                na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                93/7301                         8. 3. 2016
                                2. rozhodla

                                a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení
                                se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                Rada kraje

                                93/7302                         8. 3. 2016
                                1. rozhodla

                                o záměru převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví kraje předaných k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČ 00095711, subjektům uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 93/7303                         8. 3. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 dopis správce konkurzní podstaty subjektu Zemědělské družstvo Fryčovice, 739 45  Fryčovice, IČ 00145505, s nabídkou převodu vybraného nemovitého majetku na Moravskoslezský kraj, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 93/7303                         8. 3. 2016
                                 2. schvaluje

                                 schvaluje obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje                                    

                                  č. 69/5661    ze dne 9. 6. 2015

                                  č. 78/6360    ze dne 25. 9. 2015

                                  93/7304                         8. 3. 2016
                                  1. rozhodla

                                  uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon činností, které vedou k efektivní organizaci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v rámci poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících mezi Moravskoslezským krajem a obchodní společností Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje        

                                   č. 90/7109  ze dne 9. 2. 2016

                                   93/7305                         8. 3. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost dopravce ARRIVY MORAVA a.s. ze dne 29. 2. 2016 ve věci uzavření dodatku č. 50 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   93/7305                         8. 3. 2016
                                   2. rozhodla

                                   zvýšit finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2016 dopravci ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, o 123.520 Kč na 292.623.520 Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                   93/7305                         8. 3. 2016
                                   3. rozhodla

                                   uzavřít dodatek č. 50 ke smlouvě číslo 02052/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti se společností ARRIVA MORAVA a.s., IČ 25827405, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    93/7306                         8. 3. 2016
                                    1. rozhodla

                                    předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje                           

                                     č. 2/28         ze dne 20. 12. 2012

                                     93/7307                         8. 3. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     informaci o konání 57. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     93/7307                         8. 3. 2016
                                     2. žádá

                                     jednatele společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., o změnu termínu konání valné hromady po dořešení změny společenské smlouvy společnosti, která podléhá souhlasu zastupitelstev Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava


                                      Rada kraje

                                      k usnesením rady kraje                                  

                                      č. 77/6261    ze dne 10. 9. 2015

                                      č. 66/5345    ze dne 21. 4. 2015

                                      93/7308                         8. 3. 2016
                                      1. rozhodla

                                      a)    předat organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847,
                                      k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                      b)   předat organizaci Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354,
                                      k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                       k usnesení rady kraje                                    

                                       č. 9/565       ze dne 26. 2. 2013

                                       93/7309                         8. 3. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost organizace Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       93/7309                         8. 3. 2016
                                       2. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace, IČ 64628221, o částku 50.000,-- Kč s účelovým určením na cestovné, dopravu a ubytování spojené s realizací projektu „Otevřená Evropa, otevřená planeta“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 5. 2016

                                       93/7309                         8. 3. 2016
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 3319 -

                                       Ostatní záležitosti kultury

                                       pol. 5229 –

                                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                       o

                                       50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3312 -

                                       Hudební činnost

                                       pol.  5331 -

                                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       50 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 90/7124    ze dne 9. 2. 2016

                                        č. 90/7135    ze dne 9. 2. 2016

                                        č. 77/6248    ze dne 10. 9. 2015       

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 16/1603    ze dne 25. 9. 2015   

                                        č. 15/1512    ze dne 25. 6. 2015  

                                        93/7310                         8. 3. 2016
                                        1. rozhodla

                                        schválit aktualizaci č. 3 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        93/7310                         8. 3. 2016
                                        2. rozhodla

                                        schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu, identifikátor služby 3872819, poskytovanou organizací Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ 70631808, na 34.286.000,-- Kč


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 16/1633    ze dne 25. 9. 2015

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         1. rozhodla

                                         přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 14.041.437,00 Kč na financování projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-2/2016, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         5.616,58 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4399 -

                                         Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                         pol.  5011 - 

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         297,57 tis. Kč

                                         pol.  5021 -

                                         Ostatní osobní výdaje

                                         o

                                         1.018,00 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                         214,00 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         77,00 tis. Kč

                                         pol.  5038 -

                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                         o

                                         3,60 tis. Kč

                                         pol.  5139 -

                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                         o

                                         50,00 tis. Kč

                                         pol.  5162 -

                                         Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                                         o

                                         30,00 tis. Kč

                                         pol.  5164 -

                                         Nájemné

                                         o

                                         576,00 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         2.810,41 tis. Kč

                                         pol.  5175 -

                                         Pohoštění

                                         o

                                         540,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         5.616,58 tis. Kč

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         3. rozhodla

                                         přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 6.784.644,68 Kč na financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001730 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-3/2016, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         2.713,86 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4379 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                         pol.  5011 - 

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         148,79 tis. Kč

                                         pol.  5021 -

                                         Ostatní osobní výdaje

                                         o

                                         1.167,11 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                         278,98 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         100,43 tis. Kč

                                         pol.  5038 -

                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                         o

                                         4,69 tis. Kč

                                         pol.  5136 -

                                         Knihy, učební pomůcky a tisk

                                         o

                                         15,00 tis. Kč

                                         pol.  5137 -

                                         Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                         o

                                         56,00 tis. Kč

                                         pol.  5139 -

                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                         o

                                         45,00 tis. Kč

                                         pol.  5162

                                         Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                                         o

                                         10,00 tis. Kč

                                         pol.  5164 -

                                         Nájemné

                                         o

                                         55,00 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         109,99 tis. Kč

                                         pol.  5173 -

                                         Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                         o

                                         682,87 tis. Kč

                                         pol.  5175 -

                                         Pohoštění

                                         o

                                         40,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         2.713,86 tis. Kč

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         5. rozhodla

                                         přijmout dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost ve výši 6.104.809,70 Kč na financování projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15.007/0000653 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-4/2016, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         6. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         2.441,93 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4359 -

                                         Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                         pol.  5011 - 

                                         Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                         o

                                         111,60 tis. Kč

                                         pol.  5021 -

                                         Ostatní osobní výdaje

                                         o

                                         170,00 tis. Kč

                                         pol.  5031 -

                                         Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                         o

                                         27,90 tis. Kč

                                         pol.  5032 -

                                         Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                         o

                                         10,05 tis. Kč

                                         pol.  5038 -

                                         Povinné pojistné na úrazové pojištění

                                         o

                                         0,47 tis. Kč

                                         pol.  5169 -

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         2.111,91 tis. Kč

                                         pol.  5175 -

                                         Pohoštění

                                         o

                                         10,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         2.441,93 tis. Kč

                                         93/7311                         8. 3. 2016
                                         7. rozhodla

                                         zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 557,96 tis. Kč z 251.405,43 tis. Kč na 251.963,39 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje             

                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                          93/7312                         8. 3. 2016
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol.  5321 -

                                          Neinvestiční transfery obcím

                                          o

                                          155 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje            

                                          na § 2143 -

                                          Cestovní ruch

                                          pol.  6341 -

                                          Investiční transfery obcím

                                          o

                                          155 tis. Kč

                                          93/7312                         8. 3. 2016
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  5332 -

                                          Neinvestiční transfery vysokým školám

                                          o

                                          99,6 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje            

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  6352 -

                                          Investiční transfery vysokým školám

                                          o

                                          99,6 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                           č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           1. rozhodla

                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           2. bere na vědomí

                                           žádost žadatelky pod pořadovým číslem 86 **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           3. rozhodla

                                           schválit žadatelce pod pořadovým číslem 86 **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           4. rozhodla

                                           změnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 86 **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 127.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           5. rozhodla

                                           doplnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 6, **********, příspěvek obce ve výši 7.500 Kč a příspěvek za prioritní území ve výši 7.500 Kč a změnit schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           93/7313                         8. 3. 2016
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje            

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol. 6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           8.000 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           kapitálové výdaje            

                                           na § 3713 -

                                           Změny technologií vytápění

                                           pol. 6371 -

                                           Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                           o

                                           8.000 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje                                    

                                           č. 85/6829    ze dne 8. 12. 2015

                                           k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                           č. 17/1767    ze dne 17. 12. 2015

                                           93/7314                         8. 3. 2016
                                           1. rozhodla

                                           přijmout Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje 
                                            č. 75/6075    ze dne 18. 8. 2015

                                             

                                            93/7315                         8. 3. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            informaci o postupu projektové přípravy stavby „Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                            93/7315                         8. 3. 2016
                                            2. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 02495/2015/KŘ, se subjektem:

                                            Q - PARS, v.o.s.

                                            se sídlem: Ostrava - Hrušov, Pláničkova 144/14, PSČ 711 00

                                            IČ: 47984589,

                                            dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                             č.  17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                             93/7316                         8. 3. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost spolku CMA - společnost pro výzkum historického podzemí z.s., IČ 62931075,
                                             o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč na konferenci „České podzemí 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             93/7316                         8. 3. 2016
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 15.000 Kč spolku CMA - společnost pro výzkum historického podzemí z.s., IČ 62931075, na konferenci „České podzemí 2016“ s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 5. 2016

                                             93/7316                         8. 3. 2016
                                             3. rozhodla

                                             uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem CMA - společnost pro výzkum historického podzemí z.s., IČ 62931075, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             93/7316                         8. 3. 2016
                                             4. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 2143 -

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 5213 -

                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                             o

                                             15 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje            

                                             na § 2143-

                                             Cestovní ruch

                                             pol. 5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             15 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                              č.  17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                              93/7317                         8. 3. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost Spolku Koliba, IČ 22676597, o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na akci „Miyszani łowiec 2016“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              93/7317                         8. 3. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 50.000 Kč, Spolku Koliba, IČ 22676597, na akci „Miyszani łowiec 2016“ s časovou použitelností od 1. 4. 2016
                                              do 31. 7. 2016

                                              93/7317                         8. 3. 2016
                                              3. rozhodla

                                              uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se Spolkem Koliba, IČ 22676597, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              93/7317                         8. 3. 2016
                                              4. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3639 -

                                              Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                              pol. 5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              50 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje            

                                              na § 2143 -

                                              Cestovní ruch 

                                              pol. 5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              50 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               93/7318                         8. 3. 2016
                                               1. rozhodla

                                               o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                               část pozemku parc. č. 2623/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3308-9/2016 ze dne 23. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2623/6 ostatní plocha o výměře 937 m2, v hospodaření organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479,

                                               a

                                               část pozemku parc. č. 1840/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3309-10/2016 ze dne 23. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1840/9 ostatní plocha o výměře 639 m2, v hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČ 60802669,

                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                               vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál


                                                Rada kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 54/4139    ze dne 21. 10. 2014

                                                93/7319                         8. 3. 2016
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu při realizaci stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC“ se společností KARIPER a.s., Frýdecká 272, 739 61 Třinec, IČ 25854135, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 86/6877    ze dne 17. 12. 2015

                                                 93/7320                         8. 3. 2016
                                                 1. rozhodla

                                                 předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu reprodukce majetku 113 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Aktualizace V, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Revitalizace budovy Domova Příbor“ dle předloženého materiálu

                                                 93/7320                         8. 3. 2016
                                                 2. rozhodla

                                                 předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu reprodukce majetku 113 310- Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Aktualizace V, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ dle předloženého materiálu

                                                 93/7320                         8. 3. 2016
                                                 3. rozhodla

                                                 uzavřít ke smlouvě ev. č. 01996/2015/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, uzavřené dne 4. 8. 2015, dodatek č. 2 se subjektem:

                                                 Ing. Štěpán Šňupárek

                                                 se sídlem: 30. dubna 14, Ostrava 1, 702 00

                                                 IČ: 72978325

                                                 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                 93/7320                         8. 3. 2016
                                                 4. rozhodla

                                                 předložit žádost o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu reprodukce majetku 113 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Aktualizace V, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí na realizaci akce „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu“ dle předloženého materiálu


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesením zastupitelstva kraje           

                                                  č. 12/1085    ze dne 11. 12. 2014         

                                                  č. 18/1891    ze dne 25. 2. 2016

                                                  93/7321                         8. 3. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
                                                  a Metoděje, z.s.p.o., IČ 02057531, se sídlem J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskuteční dne 14. 3. 2016, a informaci o jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  93/7321                         8. 3. 2016
                                                  2. zmocňuje

                                                  Ing. Ivana Strachoně, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.,
                                                  IČ 02057531, k hlasování na valné hromadě sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., dne 14. 3. 2016, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   93/7322                         8. 3. 2016
                                                   1. rozhodla

                                                   o přebytečnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   93/7322                         8. 3. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   předat organizaci Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68, IČ 71197001, k hospodaření movitý majetek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 98/6340    ze dne 30. 11. 2011

                                                    93/7323                         8. 3. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o ukončení provozování elektronického nástroje Softender, dle předloženého materiálu

                                                    93/7323                         8. 3. 2016
                                                    2. rozhodla

                                                    uzavřít

                                                    a)    dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí uživatelské multilicence a zajištění souvisejících služeb, ev. č. 2038/2010/ZDR, ze dne 11. 10. 2010, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a 

                                                    b)   dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí servisní a uživatelské podpory k nástroji Softender, ev. č. 01189/2011/ZDR, ze dne 23. 6. 2011, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                    se společností STAPRO s.r.o., Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, IČ 13583531

                                                    93/7323                         8. 3. 2016
                                                    3. zmocňuje

                                                    společnost STAPRO s.r.o., Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, IČ 13583531, k zastupování Moravskoslezského kraje při provádění úkonů a jednání nezbytných pro převod profilu zadavatele a veškerých dat z elektronického nástroje Softender provozovatele B2B CENTRUM a.s. do elektronického nástroje E-ZAK provozovatele QCM, s.r.o. realizovaných na základě dodatků uzavřených dle bodu 2) tohoto usnesení


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                     93/7324                         8. 3. 2016
                                                     1. rozhodla

                                                     nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 1.134.582 Kč na úhradu doložených nákladů spojených s činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

                                                     93/7324                         8. 3. 2016
                                                     2. schvaluje

                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                     zvyšují

                                                     neinvestiční přijaté transfery

                                                     pol. 4111 -

                                                     Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                     o

                                                     1.134.582 Kč

                                                     a

                                                     zvyšují

                                                     běžné výdaje

                                                     na § 3599 -

                                                     Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                                     pol. 5169 -

                                                     Nákup ostatních služeb

                                                     o

                                                     1.134.582 Kč


                                                      frame-scrollup