Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 10. 8. 2020


  Rada kraje

  93/8118                         10. 8. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 10. 8. 2020


   Rada kraje

   93/8119                         10. 8. 2020
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 93. schůze rady kraje, konané dne 10. 8. 2020:

   -        Ing. Jakuba Unucku, MBA

   -        Mgr. Stanislava Folwarczneho

    Rada kraje

    93/8120                         10. 8. 2020
    1. vyslovuje

    upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí neštěstí, ke kterému došlo dne 8. 8. 2020 v Bohumíně, na ulici Nerudova č. p. 1158

    93/8120                         10. 8. 2020
    2. souhlasí

    s vyhlášením a konáním veřejné sbírky pořádané Moravskoslezským krajem za účelem zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne 8. 8. 2020 v panelovém domě v Bohumíně, na ulici Nerudova č. p. 1158, za podmínky, že finanční prostředky ze sbírky nebudou poskytnuty osobám, u kterých by poskytnutí těchto finančních prostředků bylo v rozporu s obecnými morálními zásadami

    93/8120                         10. 8. 2020
    3. doporučuje

    zastupitelstvu kraje

    rozhodnout přispět do veřejné sbírky uvedené v bodě 2. tohoto usnesení částkou ve výši 100.000,- Kč za každou oběť tohoto neštěstí a částkou ve výši 50.000,- Kč za každou osobu, která byla při tomto neštěstí zraněna, dle předloženého materiálu

    93/8120                         10. 8. 2020
    4. ukládá

    hejtmanovi kraje

    přeložit návrh dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

    Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

    Termín: 3. 9. 2020


     frame-scrollup