Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 22. 3. 2016


  Rada kraje

  94/7325                         22. 3. 2016
  1. schvaluje

  program 94. schůze rady kraje, konané dne 22. 3. 2016


   Rada kraje

   94/7326                         22. 3. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Daniela Havlíka a PhDr. Jaroslava Dvořáka, o ověření zápisu z 93. schůze rady kraje, konané dne 8. 3. 2016

   94/7326                         22. 3. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 94. schůze rady kraje, konané dne 22. 3. 2016:

   -      JUDr. Josef Babka

   -      Ing. Jiří Martinek


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 02995832, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    94/7327                         22. 3. 2016
    1. bere na vědomí

    informaci o zapojení obchodní společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., IČ 02995832, do vlajkového projektu v rámci Operačního programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     94/7328                         22. 3. 2016
     1. rozhodla

     zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

     94/7328                         22. 3. 2016
     2. prohlašuje

     že předmět smlouvy „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

     94/7328                         22. 3. 2016
     3. jmenuje

     v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     4.    Ing. arch. Liana Janáčková               - členka zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Pavel Kowalski                         - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

     4.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

     94/7328                         22. 3. 2016
     4. jmenuje

     v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy krajského úřadu (klimatizace)“, a to:

     členové:

     1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

     2.    Mgr. Daniel Havlík                           - náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

     4.    Ing. Břetislav Hlaváč                        - odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Ing. arch. Liana Janáčková               - členka zastupitelstva kraje

     náhradníci:

     1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

     2.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

     3.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

     4.    Richard Balner                                - odbor investiční a majetkový

     5.    Ing. Pavel Kowalski                         - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

     6.    Bc. Martin Polášek                           - člen zastupitelstva kraje


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje                 

      č. 93/7274    ze dne 8. 3. 2016

      94/7329                         22. 3. 2016
      1. bere na vědomí

      sdělení uchazeče Ing. Iva Škrovová, IČ 18969241, ze dne 9. 3. 2016, o odmítnutí uzavřít smlouvu k 3. části veřejné zakázky poř. č. 3/2016 "Zpracování projektové dokumentace pro provádění péče ve zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje včetně výkonu autorského dozoru“, dle předloženého materiálu

      94/7329                         22. 3. 2016
      2. rozhodla

      zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, a to část 3 této veřejné zakázky


       Rada kraje

       94/7330                         22. 3. 2016
       1. schvaluje

       zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Komplexní analýza prováděné léčebné péče a vykazování zdravotní péče v Bílovecké nemocnici a.s.“

       94/7330                         22. 3. 2016
       2. rozhodla

       vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

       3.   ICZ a.s.

       se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 14000 Praha Nusle

       IČ: 25145444

       za cenu nejvýše přípustnou 199.680 Kč bez DPH


        Rada kraje

        94/7331                         22. 3. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace, výkon IČ a autorský dozor – Rekonstrukce střechy gymnázia Ostrava-Hrabůvka“

        94/7331                         22. 3. 2016
        2. rozhodla

        vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        5. DEKPROJEKT s.r.o.

        se sídlem Tiskařská 257/10 Praha 10, Malešice

        IČ 27642411

        94/7331                         22. 3. 2016
        3. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        1. ATRIS, s.r.o.

        se sídlem Občanská 1116/18 710 00 Ostrava

        IČ 28608909

        za nejvýše přípustnou cenu 164.000 Kč bez DPH


         Rada kraje

         94/7332                         22. 3. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy (SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek, p.o.)

         94/7332                         22. 3. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

         7.   AREA . stavby s.r.o.

               se sídlem: Šilheřovice č. p. 315, 711 00 Šilheřovice

               IČ 48398195

               za cenu nejvýše přípustnou 3.380.623 Kč bez DPH


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

          94/7333                         22. 3. 2016
          1. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 5591 -

          Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a  integrovaného záchranného systému

          pol.  5175 -

          Pohoštění

          o

          34 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje

          na § 5273 -

          Ostatní správa v oblasti krizového řízení

          pol.  5168 -

          Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

          o

          34 tis. Kč

          94/7333                         22. 3. 2016
          2. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zabezpečení podpory pro softwarové licence (VMware)“

          94/7333                         22. 3. 2016
          3. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2.    Scenario s.r.o.

          Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava

          IČ: 29462177

          za cenu nejvýše přípustnou 248.320 Kč bez DPH


           Rada kraje

           94/7334                         22. 3. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Inzerce 2016“

           94/7334                         22. 3. 2016
           2. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           6. Euforum s.r.o.

           Petra Křičky 3106/16, 702 00 Ostrava

           IČ 63322978

           94/7334                         22. 3. 2016
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2. Ian Derson advertising, s.r.o.

           se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

           IČ: 25379267

           za položkové ceny dle smlouvy na zajištění inzerce, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, přičemž maximální výše plnění ze smlouvy bude činit 968.587 Kč vč. DPH


            Rada kraje

            94/7335                         22. 3. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce části budovy krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy“

            94/7335                         22. 3. 2016
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

            7.     BYSTROŇ Group a.s.

            Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

            IČ 27800466

            za cenu nejvýše přípustnou 4.005.511 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

             č. 88/6961 ze dne 12. 1. 2016

             k usnesení zastupitelstva kraje

             č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

             94/7336                         22. 3. 2016
             1. rozhodla

             na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu společnosti:

             AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, a.s.

             Se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava,

             IČ: 47673168,

             jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

             za cenu nejvýše přípustnou 1.966.863 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje

              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

              94/7337                         22. 3. 2016
              1. bere na vědomí

              a)    žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. ze dne 22. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiál

              b)   žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. ze dne 22. 1. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              c)    žádost free.lepus.cz ze dne 12. 1. 2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

              94/7337                         22. 3. 2016
              2. rozhodla

              poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

              a)    Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním soutěže pro studenty středních škol na téma „Ostravsko-opavské operace“ a putovní výstavy „Mnichov – okupace – osvobození“ v Moravskoslezském kraji ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

              b)   Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním seminářů pro pedagogy středních škol v rámci Moravskoslezského kraje výši 40 tis. Kč, s časovou použitelností dotace
              od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

              c)     free.lepus.cz, IČ 26578051, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním závodu „Hyundai Perun SkyMarathon“ v maximální výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

              94/7337                         22. 3. 2016
              3. rozhodla

              uzavřít s:

              a)    Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle příloh č. 2 a č. 4 předloženého materiálu

              b)   free.lepus.cz, IČ 26578051, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

              94/7337                         22. 3. 2016
              4. schvaluje

              rozpočtové opatření, kterým se

              snižují

              běžné výdaje

              na § 6113 -

              Zastupitelstva krajů

              pol.  5901 -

              Nespecifikované rezervy

              90 tis. Kč

              a

              zvyšují

              běžné výdaje            

              na § 3319 -

              Ostatní záležitosti kultury

              pol.  5222 -

              Neinvestiční transfery spolkům

              o

              40 tis. Kč

              na § 3419 -

              Ostatní tělovýchovná činnost

              pol.  5222 -

              Neinvestiční transfery spolkům

              o

              50 tis. Kč

              Celkem

              o

              90 tis. Kč


               Rada kraje

               94/7338                         22. 3. 2016
               1. rozhodla

               uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, IČ 47673192, a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 85/6812 ze dne 8. 12. 2015

                č. 89/7017 ze dne 26. 1. 2016

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                94/7339                         22. 3. 2016
                1. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                zvyšují

                nedaňové příjmy           

                na § 2143 -

                Cestovní ruch

                pol. 2111 -

                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                o

                20,00 tis. Kč

                na § 2229 -

                Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                42,72 tis. Kč

                na § 3421 -

                Využití volného času dětí a mládeže

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                1,11 tis. Kč

                na § 3599 -

                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                30,00 tis. Kč

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                1,00 tis. Kč

                na § 3636 -

                Územní rozvoj

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                3,50 tis. Kč

                na § 4379 -

                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                5,08 tis. Kč

                na § 6172 -

                Činnost regionální správy

                pol. 2111 -

                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                o

                0,99 tis. Kč

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                9,80 tis. Kč

                na § 6320 -

                Pojištění funkčně nespecifikované

                pol. 2322 -

                Přijaté pojistné náhrady

                o

                39,54 tis. Kč

                na § 6402 -

                Finanční vypořádání minulých let

                pol. 2223 -

                Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                o

                1,86 tis. Kč

                pol. 2229 -

                Ostatní přijaté vratky transferů

                o

                117,14 tis. Kč

                Celkem

                o

                272,74 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 6409 -

                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                pol. 5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                272,74 tis. Kč

                94/7339                         22. 3. 2016
                2. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 6172 -

                Činnost regionální správy

                pol. 5168 -

                Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                o

                31 tis. Kč

                a

                zvyšují

                kapitálové výdaje            

                na § 6172 -

                Činnost regionální správy

                pol. 6121 -

                Budovy, haly a stavby

                o

                31 tis. Kč

                94/7339                         22. 3. 2016
                3. schvaluje

                zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČ 00847372, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03523/2014/SOC, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Pořízení konvektomatu“ s časovou použitelností od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016

                94/7339                         22. 3. 2016
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                nedaňové příjmy

                na § 4357 -

                Domovy pro osoby se zdravotním postižením

                pol. 2122 -

                Odvody příspěvkových organizací

                o

                2.200 tis. Kč

                a

                zvyšují

                nedaňové příjmy

                na § 4350 -

                Domovy pro seniory

                pol. 2122 -

                Odvody příspěvkových organizací

                o

                2.200 tis. Kč


                 Rada kraje

                 94/7340                         22. 3. 2016
                 1. souhlasí

                 s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 29. 2. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 94/7340                         22. 3. 2016
                 2. stanoví

                 a.    u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na únor 2017

                 b.    u usnesení č. 71/5833 bod 2) ze dne 25. 6. 2015 termín další kontroly plnění na 31. 12. 2016


                  Rada kraje

                  k usnesení rady kraje        

                  č. 80/6458    ze dne 20. 10. 2015

                  č. 86/6874    ze dne 17. 12. 2015

                  94/7341                         22. 3. 2016
                  1. rozhodla

                  o výpůjčce

                  a)    1 ks vozidla pro řídícího důstojníka,

                  b)   42 ks defibrilátorů a 6 ks tréninkových defibrilátorů

                  Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                  94/7341                         22. 3. 2016
                  2. rozhodla

                  uzavřít smlouvu o výpůjčce na 1 ks vozidla pro řídícího důstojníka, 42 ks defibrilátorů
                  a 6 ks tréninkových defibrilátorů s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  94/7341                         22. 3. 2016
                  3. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  rozhodnout darovat

                  a)    1 ks vozidla pro řídícího důstojníka,

                  b)   42 ks defibrilátorů a 6 ks tréninkových defibrilátorů

                  Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

                  94/7341                         22. 3. 2016
                  4. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  uzavřít darovací smlouvu na 1 ks vozidla pro řídícího důstojníka,
                  42 ks defibrilátorů a 6 ks tréninkových defibrilátorů s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  94/7341                         22. 3. 2016
                  5. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení

                  Zodp.: Miroslav Novák

                  Termín: 21. 4. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 90/7063 ze dne 9. 2. 2016

                   94/7342                         22. 3. 2016
                   1. bere na vědomí

                   návrh dílčí změny Legislativního plánu Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                   94/7342                         22. 3. 2016
                   2. schvaluje

                   dílčí změnu Legislativního plánu Moravskoslezského kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                   94/7342                         22. 3. 2016
                   3. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   vzít na vědomí dílčí změnu Legislativního plánu Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

                   94/7342                         22. 3. 2016
                   4. ukládá

                   1. náměstkovi hejtmana kraje

                   předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení

                   Zodp.: JUDr. Josef Babka

                   Termín: 21. 4. 2016


                    Rada kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 49/3691  ze dne 5. 8. 2014

                    94/7343                         22. 3. 2016
                    1. bere na vědomí

                    informaci o počtu žáků ve třídách prvního ročníku oboru 79-41-K/61 Gymnázium v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
                    ve školním roce 2015/2016

                    94/7343                         22. 3. 2016
                    2. rozhodla

                    s účinností od 23. 3. 2016

                    povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem ve třídě v rozsahu celkem šesti žáků pro tři třídy tvořené žáky přijatými do prvního ročníku vzdělávání ve školním roce 2015/2016 v oboru 79-41-K/61 Gymnázium
                    v organizaci Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokud toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví; výjimka je platná do doby poklesu počtu žáků
                    v těchto třídách, nejdéle však po dobu poskytování vzdělávání těmto žákům, budou-li
                    v každém následujícím školním roce zařazeni do stejných tříd


                     Rada kraje

                     94/7344                         22. 3. 2016
                     1. bere na vědomí

                     Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2014/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     94/7344                         22. 3. 2016
                     2. ukládá

                     náměstkyni hejtmana kraje

                     předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                     Zodp.: Mgr. Věra Palková

                     Termín: 21. 4. 2016


                      Rada kraje

                      94/7345                         22. 3. 2016
                      1. stanoví

                      s účinností od 1. 4. 2016

                      plat řediteli příspěvkové organizace kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného
                      v příloze č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       1. rozhodla

                       nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                       a)    dotační program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“, na zabezpečení ústředních kol soutěží, ve výši 573.000 Kč

                       b)   dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016“ ve výši 264.900 Kč

                        dle předloženého materiálu

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       2. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5901 -

                       Nespecifikované rezervy

                       o

                       1.570.948 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3111 -

                       Mateřské školy

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       316.956 tis. Kč

                       na § 3112 -

                       Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       11.285 tis. Kč

                       na § 3113 -

                       Základní školy

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       3.031 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       359.665 tis. Kč

                       na § 3114 -

                       Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       26.475 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       960 tis. Kč

                       na § 3117 -

                       První stupeň základních škol

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       31.867 tis. Kč

                       na § 3121 -

                       Gymnázia

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       82.430 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.787 tis. Kč

                       na § 3122 -

                       Střední odborné školy

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       144.266 tis. Kč

                       na § 3123 -

                       Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       37 166 tis. Kč

                       na § 3124 -

                       Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       19.919 tis. Kč

                       na § 3126 -

                       Konzervatoře

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       9.251 tis. Kč

                       na § 3133 -

                       Dětské domovy

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       27.013 tis. Kč

                       na § 3141 -

                       Školní stravování

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       28.779 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       181.339 tis. Kč

                       na § 3143 -

                       Školní družiny a kluby

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       8.155 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       133.777 tis. Kč

                       na § 3145 -

                       Internáty

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       1.945 tis. Kč

                       na § 3146 -

                       Zařízení výchovného poradenství

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       19.936 tis. Kč

                       na § 3147 -

                       Domovy mládeže

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       16.074 tis. Kč

                       na § 3150 -

                       Vyšší odborné školy

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       15.909 tis. Kč

                       na § 3231 -

                       Základní umělecké školy

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       65.173 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       10.490 tis. Kč

                       na § 3233 -

                       Střediska volného času

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       358 tis. Kč

                       pol. 5339 -

                       Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                       o

                       16.942 tis. Kč

                       Celkem

                       1.570.948 tis. Kč

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       3. rozhodla

                       zvýšit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       4. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       5. rozhodla

                       zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       6. bere na vědomí

                       informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2016 do 29. 3. 2016 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       7. rozhodla

                       změnit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016 organizacím:

                       a)    Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, IČ 68157797, snížení o 37.263 Kč

                       b)   Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, IČ 00848336, snížení o 37.262 Kč

                       c)    Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, zvýšení o 74.525 Kč

                       s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       8. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       neinvestiční přijaté transfery

                       pol. 4116 -

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                       o

                       573 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       573 tis. Kč

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       9. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s časovou použitelností od 11. 2. 2016 do 30. 12. 2016, který je určen na úhradu stravování, ubytování, jízdného, materiálu, věcných darů, nájemného, tisku, poštovného, telefonních poplatků, dohod o provedení práce a ostatních služeb spojených s provedením činnosti, příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem:

                       a)    Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČ 00601292, o částku 120.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže „Hudební festival SPgŠ a VOŠ pedagogických“

                       b)   Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 80.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže „Ekonomický tým“

                       c)    Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČ 48004898, o částku 88.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola soutěže „Nejmilejší koncert“

                       d)   Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, IČ 47813539, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola „Soutěže žáků ZUŠ - skladba“

                       e)    Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331680, o částku 245.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení ústředního kola „Soutěže žáků ZUŠ – komorní hra s převahou dechových nástrojů“

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       10. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       zvyšují

                       neinvestiční přijaté transfery

                       pol. 4116 -

                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                       o

                       264,9 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3299 -

                       Ostatní záležitosti vzdělávání

                       pol. 5336 -

                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       264,9 tis. Kč

                       94/7346                         22. 3. 2016
                       11. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                       94/7347                         22. 3. 2016
                       1. bere na vědomí

                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu

                       94/7347                         22. 3. 2016
                       2. schvaluje

                       zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                       a)    Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním krajského kola Soutěž odborných dovedností soutěže „Elektrikář - silnoproud 2016“; finanční prostředky jsou určeny na materiál, odměny předsedovi hodnotící komise a realizačnímu týmu; s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 15. 4. 2016

                       b)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, v celkové výši o částku 30.000 Kč, z toho:

                       -     na úhradu nákladů spojených se zajištěním Regionální soutěže z práva 10.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na ceny pro vítězné týmy a odměny porotě

                       -     na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravy žáků a účast na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže 20.000 Kč; finanční prostředky jsou určeny na osobní náklady, krajové speciality, účastnický poplatek, cestovné, materiál a flash disky; s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                       c)    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, IČ 00100340, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním gastronomické soutěže „O Pohár Beskyd“; finanční prostředky jsou určeny na materiálně technické zabezpečení, ceny soutěžícím, stravování a odměny porotě s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016

                       d)   Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČ 68321261, o částku 15.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Učeň instalatér 2016“; finanční prostředky jsou určeny na technické plyny a ceny pro soutěžící s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016

                       e)    Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, IČ 48004898, o částku ve výši 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zabezpečením akce s názvem „Nejmilejší koncert 2016“; finanční prostředky jsou určeny na nájem, osvětlení a ozvučení; s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

                       f)     Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381 o částku ve výši 45.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa středních škol ve volejbale; finanční prostředky jsou určeny na účastnický poplatek, dresy, dopravu, materiál a dárkové předměty typické pro Moravskoslezský kraj; s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2016

                       94/7347                         22. 3. 2016
                       3. schvaluje

                       rozpočtové opatření, kterým se

                       snižují

                       běžné výdaje

                       na § 3419 -

                       Ostatní tělovýchovná činnost

                       pol. 5229 -

                       Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                       o

                       45 tis. Kč

                       a

                       zvyšují

                       běžné výdaje

                       na § 3419 -

                       Ostatní tělovýchovná činnost

                       pol. 5331 -

                       Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                       o

                       45 tis. Kč


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                        94/7348                         22. 3. 2016
                        1. bere na vědomí

                        žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu

                        94/7348                         22. 3. 2016
                        2. rozhodla

                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                        a)    Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mládežnický sport v Hlučíně s Moravskoslezským krajem“; finanční prostředky jsou určeny na nákup sportovního vybavení, pronájem hracích ploch a tělocvičen s  časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                        b)   HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28627181, ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „2. ročník mezinárodního hokejového turnaje a kvalitnější zajištění chodu klubu“; finanční prostředky jsou určeny na rozhodčí, věcné ceny, výzbroj, výstroj a dopravu s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016

                        c)    Sdružení IS Sports team, IČ 26560496, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „8. ročník mezinárodního hokejového turnaje IS SPORTS CUP 2016“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem hal, odměny rozhodčím a časomíře, bezpečnostní a lékařskou službu a nákup sportovních pomůcek s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

                        d)   Severomoravský tenisový svaz, IČ 45234159, ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Mezinárodní utkání mládeže mezi Moravskoslezským krajem a Slezským wojvodstvím“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu a sportovní materiál s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 5. 2016

                        e)    Tanec, sport a pohyb, z.s., IČ 03659470, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Czech Dance Masters 2016 – Zemské kolo formací – disco, art, special“; finanční prostředky jsou určeny na medaile, poháry, odměny porotcům, nájem, ozvučení, osvětlení a projekci s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016

                        f)     1.BFK Frýdlant n.O., z.s., IČ 27024300, ve výši 175.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti 1. BFK Frýdlant n.O., z.s. na Mistrovství Evropy neprofesionálních týmů ve fotbale; finanční prostředky jsou určeny na startovné, dopravu, povinnou platbu pořadateli, ubytování, sportovní vybavení a propagační materiály s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

                        g)   Fotbalová asociace České republiky IČ 00406741, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Kvalifikační utkání reprezentace žen na ME v Nizozemsku proti Gruzii v Opavě“; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, dopravu, propagaci a nákup vlajek s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                        94/7348                         22. 3. 2016
                        3. rozhodla

                        uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                        a)    Sportovní klub FC Hlučín, z.s., IČ 42864313, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        b)   HC Havířov 2010 s.r.o., IČ 28627181, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                        c)    Sdružení IS Sports team, IČ 26560496, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                        d)   Severomoravský tenisový svaz, IČ 45234159, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                        e)    Tanec, sport a pohyb, z.s., IČ 03659470, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                        f)     1.BFK Frýdlant n.O., z.s. , IČ 27024300, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                        g)   Fotbalová asociace České republiky IČ 00406741, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                        94/7348                         22. 3. 2016
                        4. schvaluje

                        rozpočtové opatření, kterým se

                        zvyšují

                        nedaňové příjmy

                        na § 3419 -

                        Ostatní tělovýchovná činnost

                        pol. 2111 -

                        Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                        o

                        42,35 tis. Kč

                        a

                        snižují

                        běžné výdaje

                        na § 2141 -

                        Vnitřní obchod

                        pol. 5169 -

                        Nákup ostatních služeb

                        o

                        150,00 tis. Kč

                        a

                        zvyšují

                        běžné výdaje

                        na § 3419 -

                        Ostatní tělovýchovná činnost

                        pol. 5222 -

                        Neinvestiční transfery spolkům

                        o

                        185,00 tis. Kč

                        na § 6399-

                        Ostatní finanční operace

                        pol. 5362 -

                        Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                        o

                        7,35 tis. Kč


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                         94/7349                         22. 3. 2016
                         1. rozhodla

                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u nerozpočtovaných příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 3.490,22 tis. Kč

                         94/7349                         22. 3. 2016
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         daňové příjmy

                         pol. 1361 -

                         Správní poplatky

                         o

                         21,2 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         nedaňové příjmy

                         na § 3419 -

                         Ostatní tělovýchovná činnost

                         pol. 2212 -

                         Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                         o

                         1,5 tis. Kč

                         na § 3421 -

                         Využití volného času dětí a mládeže

                         pol. 2212 -

                         Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                         o

                         1,14 tis. Kč

                         na § 6402 -

                         Finanční vypořádání minulých let

                         pol. 2223 -

                         Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                         o

                         57,91 tis. Kč

                         na § 6402 -

                         Finanční vypořádání minulých let

                         pol. 2229 -

                         Ostatní přijaté vratky transferů

                         o

                         408,47 tis. Kč

                         pol. 2451 -

                         Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

                         o

                         3.000,00 tis. Kč

                         Celkem

                         3.469,02 tis. Kč

                         a

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         405.015,78 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3112 -

                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5.227,00 tis. Kč

                         na § 3113 -

                         Základní školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2.556,00 tis. Kč

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         22.453,00 tis. Kč

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         58.749,00 tis. Kč

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         107.961,00 tis. Kč

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         100.340,00 tis. Kč

                         na § 3124 -

                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         13.017,00 tis. Kč

                         na § 3125 -

                         Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         6.097,00 tis. Kč

                         na § 3126 -

                         Konzervatoře

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5.347,00 tis. Kč

                         na § 3133 -

                         Dětské domovy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         37.467,00 tis. Kč

                         na § 3141 -

                         Školní stravování

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         23.916,00 tis. Kč

                         na § 3143 -

                         Školní družiny a kluby

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1.138,00 tis. Kč

                         na § 3145 -

                         Internáty

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         916,00 tis. Kč

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         4.742,00 tis. Kč

                         na § 3147 -

                         Domovy mládeže

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         11.114,00 tis. Kč

                         na § 3149 -

                         Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         2.570,00 tis. Kč

                         na § 3150 -

                         Vyšší odborné školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3.252,00 tis. Kč

                         na § 3233 -

                         Střediska volného času

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         1.644,00 tis. Kč

                         Celkem

                         408.506,00 tis. Kč

                         94/7349                         22. 3. 2016
                         3. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s časovým použitím do 31. 12. 2016

                         94/7349                         22. 3. 2016
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3299 -

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5.815,00 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3113 -

                         Základní školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         115,40 tis. Kč

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         934,80 tis. Kč

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         777,40 tis. Kč

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         319,60 tis. Kč

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         3.413,10 tis. Kč

                         na § 3124 -

                         Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol. 5331 -

                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         254,70 tis. Kč

                         Celkem

                         5.815,00 tis. Kč

                         94/7349                         22. 3. 2016
                         5. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovým použitím do 31. 12. 2016


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 57/4568    ze dne 11. 12. 2014

                         94/7350                         22. 3. 2016
                         1. souhlasí

                         s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor o výměře 163,4 m2 v budově č. p. 958, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 813, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Odry, obec Odry, mezi Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, a Městskou nemocnicí v Odrách, příspěvková organizace, Nadační 1, 742 35 Odry, IČ 66183596, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 4. 2016, kterou se zároveň ruší podnájemní smlouva č. NSZS/11/13 uzavřená mezi těmito subjekty dne 20. 9. 2013


                          Rada kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 57/4568    ze dne 11. 12. 2014

                          94/7351                         22. 3. 2016
                          1. souhlasí

                          s jednorázovým odpisem pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, v celkové výši 30.890,- Kč, za panem **********, dle předloženého materiálu


                           Rada kraje

                           k usnesením rady kraje

                           č. 66/5369    ze dne 21. 4. 2015

                           č. 89/7017    ze dne 26. 1. 2016

                           č. 93/7279    ze dne 8. 3. 2016

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                           94/7352                         22. 3. 2016
                           1. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, účelově určeného na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“ o částku 1 Kč“ dle předloženého materiálu

                           94/7352                         22. 3. 2016
                           2. bere na vědomí

                           žádost o navýšení fondu investic organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ze dne 1. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           94/7352                         22. 3. 2016
                           3. rozhodla

                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Přístroje pro Beskydské oční centrum a interní oddělení“ u příspěvkové organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, ve výši 787.103 Kč

                           94/7352                         22. 3. 2016
                           4. schvaluje

                           snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 787.103 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Přístroje pro Beskydské oční centrum a interní oddělení", s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                           94/7352                         22. 3. 2016
                           5. schvaluje

                           zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 787.103 Kč, účelově určený na akci „Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                            94/7353                         22. 3. 2016
                            1. bere na vědomí

                            žádost spolku Česká ZOO ze dne 22. 1. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 9. 2. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 22. ročníku soutěže Bílý slon, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            94/7353                         22. 3. 2016
                            2. rozhodla

                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Česká ZOO, IČ 66935075, na pořádání 22. ročníku soutěže Bílý slon ve výši 50.000,-- Kč a o tom,
                            že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 31. 5. 2016 a uhrazených do dne 15. 6. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            94/7353                         22. 3. 2016
                            3. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 6113 -

                            Zastupitelstva krajů

                            pol. 5901 -

                            Nespecifikované rezervy

                            o

                            50 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            běžné výdaje

                            na § 3799 -

                            Ostatní ekologické záležitosti

                             

                            pol. 5222 -

                            Neinvestiční transfery spolkům

                            o

                            50 tis. Kč


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 62/4880 ze dne 17. 2. 2015

                             94/7354                         22. 3. 2016
                             1. bere na vědomí

                             zájem města Třince o přistoupení ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji

                             94/7354                         22. 3. 2016
                             2. souhlasí

                             s přistoupením města Třince, IČ 00297313, ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a dalšími partnery na základě usnesení rady kraje č. 62/4880 ze dne 17. 2. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 17/1242 ze dne 4. 6. 2013

                              k usnesením zastupitelstva kraje

                              č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                              č. 16/1592 ze dne 25. 9. 2015

                              94/7355                         22. 3. 2016
                              1. bere na vědomí

                              informaci o konání valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, dne 30. 3. 2016, pozvánku na tuto valnou hromadu a její pořad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                               94/7356                         22. 3. 2016
                               1. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 3792 -

                               Ekologická výchova a osvěta

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               38,30 tis. Kč

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               27,00 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje

                               na § 2141 -

                               Vnitřní obchod

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               65,30 tis. Kč


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 90/7116 ze dne 9. 2. 2016

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 18/1823 ze dne 25. 2. 2016

                                94/7357                         22. 3. 2016
                                1. rozhodla

                                uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy,
                                a nabýt finanční prostředky ve výši 168,417 mil. Kč pověřenou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 0095711, v souladu s usnesením rady kraje č. 90/7116 ze dne 9. 2. 2016, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 84/6706 ze dne 24. 11. 2015

                                 94/7358                         22. 3. 2016
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost společnosti FM solutions, a.s., IČ 25692445, se sídlem Ke Koulce 2/646, 150 00 Praha-Smíchov, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Určitě si poradíte“

                                 94/7358                         22. 3. 2016
                                 2. rozhodla

                                 uzavřít se společností FM solutions, a.s., IČ 25692445, se sídlem Ke Koulce 2/646, 150 00 Praha-Smíchov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03543/2015/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 68/5542 ze dne 25. 5. 2015

                                  č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 24/2177 ze dne 6. 6. 2012

                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  informace k Zásadám Programu prevence kriminality 2016 uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  2. rozhodla

                                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 41.000,-- Kč

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  3. bere na vědomí

                                  informace o projektu „Resocializační program MSK 2016“ uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  4. souhlasí

                                  s předložením Žádosti o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality 2016 na projekt „Resocializační program MSK 2016“ uvedenou v příloze č. 4 předloženého materiálu, kde finanční spoluúčast Moravskoslezského kraje bude činit minimálně 15 % z celkových skutečných nákladů projektu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  5. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  zvyšují

                                  nedaňové příjmy

                                  na § 6402 -

                                  Finanční vypořádání minulých let

                                  pol. 2229 -

                                  Ostatní přijaté vratky transferů

                                  o

                                  41 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 4349 -

                                  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                  pol. 5169 -

                                  Nákup ostatních služeb

                                  o

                                  41 tis. Kč

                                  94/7359                         22. 3. 2016
                                  6. bere na vědomí

                                  Bezpečnostní analýzu Moravskoslezského kraje (aktualizace pro rok 2016) uvedenou v příloze č. 5 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013

                                   č. 38/2843 ze dne 11. 3. 2014

                                   94/7360                         22. 3. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, se sídlem Lidická 611, 749 01 Vítkov, o udělení souhlasu zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

                                   94/7360                         22. 3. 2016
                                   2. souhlasí

                                   s použitím finančních prostředků z investičního fondu organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, IČ 71196951, se sídlem Lidická 611, 749 01 Vítkov,
                                   v maximální výši 1.700 tis. Kč na pořízení vybavení šesti centrálních koupelen, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesením rady kraje

                                    č. 92/7250 ze dne 25. 2. 2016

                                    č. 90/7135 ze dne 9. 2. 2016

                                    č. 77/6248 ze dne 10. 9. 2015

                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                    č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015

                                    94/7361                         22. 3. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    „Hlášení změn v poskytování sociální služby“ příspěvkových organizací kraje uvedená v přílohách č. 2 – č. 9 tohoto materiálu o získání prostředků k financování sociální služby v rámci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 1“ a s tím související žádosti o nevyplacení části dotace v dotačním Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

                                    94/7361                         22. 3. 2016
                                    2. rozhodla

                                    snížit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                    94/7361                         22. 3. 2016
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4351 -

                                    Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.914 tis. Kč

                                    na § 4377 -

                                    Sociálně terapeutické dílny

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                     7.378 tis. Kč

                                    na § 4379 -

                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                    pol. 5336 -

                                    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    1.052 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    10.344 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4359  -

                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                     10.344 tis. Kč

                                    94/7361                         22. 3. 2016
                                    4. rozhodla

                                    stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u sociální služby, č. reg. 1005503, poskytované příspěvkovou organizací Domov Jistoty, IČ 00847372, ve výši 2.135.000,-- Kč


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686  ze dne 17. 12. 2015

                                    94/7362                         22. 3. 2016
                                    1. rozhodla

                                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 1.013,29 tis. Kč

                                    94/7362                         22. 3. 2016
                                    2. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    nedaňové příjmy

                                    na § 4349 -

                                    Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    10,00 tis. Kč

                                    na § 4399 -

                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                    pol. 2212 -

                                    Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                    o

                                    106,80 tis. Kč

                                    pol. 2324 -

                                    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                    o

                                    0,20 tis. Kč

                                    na § 6402 -

                                    Finanční vypořádání minulých let

                                    pol. 2229 -

                                    Ostatní přijaté vratky transferů

                                    o

                                    896,29 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    1.013,29 tis. Kč

                                    a

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4379 -

                                    Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    2.096,71 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 4399 -

                                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                     3.110,00 tis. Kč

                                    94/7362                         22. 3. 2016
                                    3. schvaluje

                                    podmínky dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    94/7362                         22. 3. 2016
                                    4. rozhodla

                                    vyhlásit dotační program „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ dle předloženého materiálu


                                     Rada kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 27/2076 ze dne 22. 10. 2013

                                     94/7363                         22. 3. 2016
                                     1. rozhodla

                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace k projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 se statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                      94/7364                         22. 3. 2016
                                      1. bere na vědomí

                                      žádost Moravskoslezského automobilového klastru, z.s., IČ 27041867 o poskytnutí dotace na spolufinancování semináře „TRIZ, jedna z hlavních metod úspěšné inovace“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                      94/7364                         22. 3. 2016
                                      2. rozhodla

                                      poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Moravskoslezskému automobilovému klastru, z.s., IČ 27041867, v maximální výši 20.000 Kč, na realizaci semináře „TRIZ, jedna z hlavních metod úspěšné inovace“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016

                                      94/7364                         22. 3. 2016
                                      3. rozhodla

                                      uzavřít s Moravskoslezským automobilovým klastrem, z.s., IČ 27041867, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       94/7365                         22. 3. 2016
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Družstvem vlastníků půdy JESENÍKY, IČ 28319869, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                        č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        1. rozhodla

                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        2. rozhodla

                                        neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        3. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 309, Jindřich Jung, datum narození **********, příspěvek obce ve výši 10.000 a změnit schválenou částku dotace na 130.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        4. rozhodla

                                        doplnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 124, Václav Soukup, datum narození **********, příspěvek obce ve výši 7.500 a změnit schválenou částku dotace na 120.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        5. rozhodla

                                        doplnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 409, Pavel Holuša, datum narození **********, příspěvek obce ve výši 7.500 a změnit schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        6. bere na vědomí

                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 43 **********,**********o**********změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        7. rozhodla

                                        schválit žadatelce pod pořadovým číslem 43 Hana Drápalová, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kombinovaný kotel uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        8. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 43 Hana Drápalová, datum narození**********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        9. bere na vědomí

                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 47 Ivana Polášková, datum narození**********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        10. rozhodla

                                        schválit žadatelce pod pořadovým číslem 47 Ivana Polášková, datum narození**********, změnu typu zdroje tepla na kombinovaný kotel uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        11. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 47 Ivana Polášková, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 132.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        12. bere na vědomí

                                        žádost žadatelky pod pořadovým číslem 114 Marie Vašíčková, datum narození**********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        13. rozhodla

                                        schválit žadatelce pod pořadovým číslem 114 Marie Vašíčková, datum narození**********, změnu typu zdroje tepla na kombinovaný kotel uhlí/biomasa (typ opatření A2)

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        14. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 114 Marie Vašíčková, datum narození**********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        15. bere na vědomí

                                        žádost žadateli pod pořadovým číslem 167 Antonín Kohut, datum narození**********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        16. rozhodla

                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 167 Antonín Kohut, datum narození**********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        17. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 167 Antonín Kohut, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        18. bere na vědomí

                                        žádost žadatele pod pořadovým číslem 77 Tomáš Gruszka, datum narození**********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        19. rozhodla

                                        schválit žadateli pod pořadovým číslem 77 Tomáš Gruszka, datum narození**********, změnu typu zdroje tepla na tepelné čerpadlo (typ opatření B)

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        20. rozhodla

                                        změnit v usnesení rady kraje č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 77 Tomáš Gruszka, datum narození**********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s touto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                        94/7366                         22. 3. 2016
                                        21. bere na vědomí

                                        informaci o úmrtí žadatele pod pořadovým číslem 34 František Friedel, datum narození**********, a o vlivu této skutečnosti na rozhodnutí rady kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, tomuto žadateli přijaté usnesením č. 92/7252 ze dne 25. 2. 2016 dle důvodové zprávy


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 85/6821 ze dne 8. 12. 2015

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Kopřivnice, IČ 00298077, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        2. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Klimkovice, IČ 00298051, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        3. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s obcí Skotnice, IČ 00600806, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        4. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s obcí Hodslavice, IČ 00297917, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        5. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        6. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00297577, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        7. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Český Těšín, IČ 00297437, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        8. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Třinec, IČ 00297313, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                        94/7367                         22. 3. 2016
                                        9. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                        předložit návrh dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                        Zodp.:  Martin Sikora

                                        Termín: 21. 4. 2016


                                         Rada kraje

                                         94/7368                         22. 3. 2016
                                         1. rozhodla

                                         vyhlásit soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2016 dle předloženého materiálu

                                         94/7368                         22. 3. 2016
                                         2. schvaluje

                                         složení hodnotící komise soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje pro rok 2016 dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje              

                                          č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                          94/7369                         22. 3. 2016
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          zvyšují

                                          nedaňové příjmy

                                          na § 6310 -

                                          Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

                                          pol.  2141 -

                                          Příjmy z úroků

                                          o

                                          28,34 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 6402 -

                                          Finanční vypořádání minulých let

                                          pol.  5364 -

                                          Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                                          o

                                          28,34 tis. Kč

                                          94/7369                         22. 3. 2016
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          investiční přijaté transfery

                                          pol. 4216 -

                                          Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          15.122,33 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          neinvestiční přijaté transfery            

                                          pol. 4116 -

                                          Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                          o

                                          15.122,33 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje                         

                                          na § 3713 -

                                          Změny technologií vytápění

                                          pol. 6371 -

                                          Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                                          o

                                          15.122,33 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje                         

                                          na § 3713 -

                                          Změny technologií vytápění

                                          pol.  5011 -

                                          Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                          o

                                          10.000,00 tis. Kč

                                          pol.  5031 -   

                                          Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                          o

                                          2.600,00 tis. Kč

                                          pol.  5032 -

                                          Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   

                                          o

                                          900,00 tis. Kč

                                          pol.  5038 -

                                          Povinné pojistné na úrazové pojištění   

                                          o

                                          50,00 tis. Kč

                                          pol.  5424 -

                                          Náhrady mezd v době nemoci

                                          o

                                          72,33 tis. Kč

                                          pol.  5169 -   

                                          Nákup ostatních služeb   

                                          o

                                          1.500,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          15.122,33 tis. Kč

                                          94/7369                         22. 3. 2016
                                          3. rozhodla

                                          zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 10.000 tis. Kč z 251.963,39 tis. Kč na 261.963,39 tis. Kč

                                          94/7369                         22. 3. 2016
                                          4. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 6409 -

                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                          pol. 6901 -

                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                          o

                                          1.210 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje            

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol. 5166 -

                                          Konzultační, poradenské a právní služby

                                          o

                                          1.210 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           1. schvaluje

                                            

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje                                                             

                                           na § 4339 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           1,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4339 -

                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                           pol.  5161 -

                                           Poštovní služby

                                           o

                                           1,00 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           2. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           běžné výdaje                                                             

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           20,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5139 -

                                           Nákup materiálu jinde nezařazený

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           pol.  5175 -

                                           Pohoštění

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           Celkem

                                           o

                                           20,00 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           3. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje                                                             

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  6901 -

                                           Rezervy kapitálových výdajů

                                           o

                                           14,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4357 -

                                           Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           14,00 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           4. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                           snižují

                                           kapitálové výdaje                                                             

                                           na § 5521 -

                                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                           pol.  6121 -

                                           Budovy, haly a stavby

                                           o

                                           5,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 5521 -

                                           Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                           pol.  5169 -

                                           Nákup ostatních služeb

                                           o

                                           5,00 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           5. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se:

                                           snižují

                                           běžné výdaje                                                             

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5179 -

                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                           o

                                           2,01 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  5368 - 

                                           Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                           o

                                           2,01 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           6. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se:

                                           snižují

                                           běžné výdaje                                                             

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v  oblasti sociální prevence

                                           pol.  5136 -

                                           Knihy, učební pomůcky a tisk

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 4379 -

                                           Ostatní služby a činnosti v  oblasti sociální prevence

                                           pol.  5176 - 

                                           Účastnické poplatky na konferenci

                                           o

                                           10,00 tis. Kč

                                           94/7370                         22. 3. 2016
                                           7. schvaluje

                                           rozpočtové opatření, kterým se:

                                           snižují

                                           běžné výdaje                                                             

                                           na § 3639 -

                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                           pol.  5179 -

                                           Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                           o

                                           45,57 tis. Kč

                                           a

                                           zvyšují

                                           běžné výdaje

                                           na § 6409 -

                                           Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                           pol.  5909 - 

                                           Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                              o

                                                           45,57 tis. Kč


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 34/2596 ze dne 28. 1. 2014

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 6/457 ze dne 19. 9. 2013

                                            94/7371                         22. 3. 2016
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 se Střední školou technickou a zemědělskou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, se sídlem U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín, IČ 00848077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                             94/7372                         22. 3. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             informaci o průběhu administrace žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 dle předloženého materiálu

                                             94/7372                         22. 3. 2016
                                             2. rozhodla

                                             ukončit lhůtu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 18. 12. 2015 ke dni 22. 3. 2016 z důvodu vyčerpání alokovaných rozpočtových prostředků dotačního programu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje                                              

                                              č. 84/6712 ze dne 21. 11. 2015

                                              k usnesení zastupitelstva kraje                                 

                                              č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015

                                              94/7373                         22. 3. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              informaci o požadavku na změnu partnera v projektu „ Cooperation in the vocational education for the European labour market“ dle předloženého materiálu

                                              94/7373                         22. 3. 2016
                                              2. souhlasí

                                              s přijetím zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do programu ERASMUS+ od partnerské instituce:

                                              Województwo Lubelskie

                                              ul. Artura Grottgera 4,

                                              20-029 Lublin, Polsko

                                              94/7373                         22. 3. 2016
                                              3. doporučuje

                                              zastupitelstvu kraje

                                              rozhodnout nahradit text bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015 textem tohoto znění:

                                              „1. rozhodlo

                                              přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” do programu ERASMUS+, od partnerských institucí:

                                                1)  Conseil Régional de Lorraine

                                                     Place Gabriel Hocquard

                                                     CS 81004

                                                     F 57036 - METZ Cedex 01

                                                2)  Województwo Lubelskie

                                                     ul. Artura Grottgera 4,

                                                     20-029 Lublin, Polsko“

                                              94/7373                         22. 3. 2016
                                              4. ukládá

                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení

                                              Zodp.: Martin Sikora

                                              Termín: 21. 4. 2016


                                               Rada kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 90/7169 ze dne 9. 2. 2016

                                               94/7374                         22. 3. 2016
                                               1. rozhodla

                                               změnit v bodě 1) usnesení rady kraje č. 90/7169 ze dne 9. 2. 2016 text „na dobu neurčitou“, na text „na dobu určitou, a to 8 let od nabytí účinnosti této smlouvy“, dle předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                94/7375                         22. 3. 2016
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a podlicenční smlouvě č. 00931/2010/IM, uzavřené dne 2. 6. 2010 mezi krajem, jako půjčitelem, a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako vypůjčitelem, dle předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 94/7376                         22. 3. 2016
                                                 1. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 rozhodnout uzavřít smlouvu o majetkoprávním vypořádání stavby pozemní komunikace umístěné na části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 2571-23/2015 ze dne 10. 12. 2015 a nově označené jako pozemek parc.
                                                 č. 1464/24 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Butovice, obec Studénka, mezi krajem a městem Studénka, náměstí Republiky 762, 742 13  Studénka, IČ 00298441, dle předloženého materiálu

                                                 94/7376                         22. 3. 2016
                                                 2. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

                                                 Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                 Termín: 21. 4. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  94/7377                         22. 3. 2016
                                                  1. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje formou souhlasného prohlášení nemovitou věc, a to:

                                                  pozemek parc. č. 2212/15 orná půda v k. ú. Bílovec-město, obec Bílovec,

                                                  z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3, IČ 01312774,

                                                  dle předloženého materiálu

                                                  94/7377                         22. 3. 2016
                                                  2. doporučuje

                                                  zastupitelstvu kraje

                                                  rozhodnout

                                                  a)     nabýt do vlastnictví kraje formou souhlasného prohlášení nemovitou věc, a to:, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/10 pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice

                                                  z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111,

                                                  dle předloženého materiálu

                                                  b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, 739 49 Metylovice 1, IČ 00534200, a to ke dni jejího nabytí krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                  94/7377                         22. 3. 2016
                                                  3. ukládá

                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                  předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

                                                  Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                  Termín: 21. 4. 2016


                                                   Rada kraje

                                                   94/7378                         22. 3. 2016
                                                   1. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna,
                                                   Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, nemovitou věc, a to:

                                                   část pozemku parc. č. 1382/32 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 5412-155/2015 ze dne 1. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2,

                                                   v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                   a to ke dni 1. 5. 2016

                                                   94/7378                         22. 3. 2016
                                                   2. souhlasí

                                                   s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                   94/7378                         22. 3. 2016
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout předat k hospodaření organizaci Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 63024616, nemovitou věc, a to:

                                                   pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2,

                                                   v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                   a to ode dne 1. 5. 2016

                                                   94/7378                         22. 3. 2016
                                                   4. souhlasí

                                                   s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06
                                                   Karviná - Nové Město, IČ 63024616, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu  

                                                   94/7378                         22. 3. 2016
                                                   5. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení ke schválení a k rozhodnutí

                                                   Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                   Termín: 21. 4. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje                 

                                                    č. 61/4787 ze dne 3. 2. 2015

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    1. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 917-18/2015 ze dne 17. 11. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 1415/7 ostatní plocha o výměře 71 m2, v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve prospěch kraje, spočívající v právu zřídit, užívat, provozovat, udržovat a opravovat na služebném pozemku silnici a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, užíváním, provozováním, údržbou a opravami, v rámci stavby „Rekonstrukce sil III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně stavba 1“, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 935-50/2015 ze dne 7. 12. 2015, a to bezúplatně oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, vše za podmínky nabytí služebného pozemku do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout

                                                    a)    zřídit věcné břemeno – služebnost k částem pozemků parc. č. 1464/2 ostatní plocha a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 1464/26 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 912, část obce Butovice, bytový dům, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu zřízení, provozování a udržování vodovodní a kanalizační přípojky na částech služebných pozemků a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní a kanalizační přípojky, v rámci stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2580-549/2016 ze dne 15. 2. 2016

                                                    b)   zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1464/2 ostatní plocha v k. ú. Butovice, obec Studénka, ve vlastnictví města Studénka, náměstí Republiky 762, Studénka, IČ 00298441, ve prospěch každého vlastníka panujícího pozemku parc. č. 1464/26 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č.p. 912, část obce Butovice, bytový dům, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, nyní ve vlastnictví kraje, spočívající v právu umístění, provozování a užívání chodníku na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním a užíváním chodníku, v rámci stavby stavby „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2579-23/2015 ze dne 11. 2. 2016

                                                    vše na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, oprávněný z věcných břemen dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    3. souhlasí

                                                    s umístěním a realizací stavby „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ na pozemcích parc. č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1742 a parc. č. 2066, ostatní plocha, vše k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    4. rozhodla

                                                    změnit usnesení rady kraje č. 61/4787 ze dne 3. 2. 2015 bod 2 písmeno a), a to tak, že se text „Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123, Ostrava, IČ 13644319“ nahrazuje textem: „Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159“, a text „v rámci stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba“ se nahrazuje textem: „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    5. rozhodla

                                                    změnit usnesení rady kraje č. 61/4787 ze dne 3. 2. 2015 bod 3 písmeno a) a to tak, že se text „Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123, Ostrava, IČ 13644319“ nahrazuje textem: „Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159“ a text „v rámci stavby „Fun KID´S PARK, Ostrava-Poruba“ se nahrazuje textem: „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    6. souhlasí

                                                    s umístěním a realizací domovní předávací stanice v budově č.p. 2624 občanská vybavenost, jež je součástí pozemku parc. č. st. 3486, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Moravská 964/2, Vítkovice, Ostrava, IČ 14451093, v rámci stavby „Modernizace PS-361 (45) 2. etapa“, dle předloženého materiálu

                                                    94/7379                         22. 3. 2016
                                                    7. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

                                                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                    Termín: 21. 4. 2016


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení rady kraje                           

                                                     č. 90/7175 ze dne 9. 2. 2016

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                     č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

                                                     94/7380                         22. 3. 2016
                                                     1. rozhodla

                                                     předložit žádost o dotaci k projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek v roce 2016

                                                     94/7380                         22. 3. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     předložit žádost o dotaci k projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek v roce 2016


                                                      Rada kraje

                                                      94/7381                         22. 3. 2016
                                                      1. rozhodla

                                                      předat movité věci, a to materiálové zásoby specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu, nabyté v rámci investiční akce „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ v celkové pořizovací hodnotě 442.566,01 Kč včetně DPH, k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, ke dni 1. 4. 2016, dle předloženého materiálu

                                                       Rada kraje                                     

                                                       k usnesení rady kraje          

                                                       č. 84/6628 ze dne 24. 11. 2015

                                                       94/7382                         22. 3. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o stavu stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH“ dle předloženého materiálu

                                                       94/7382                         22. 3. 2016
                                                       2. rozhodla

                                                       uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2014 (ev. č. 02719/2014/IM) na realizaci dodatečných prací u stavby „INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH“, se společností:

                                                       Zlínstav a.s.
                                                       se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 76001
                                                       IČ: 28315669

                                                       dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        94/7383                         22. 3. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        informaci o probíhajících jednáních mezi Moravskoslezským krajem, společností Ridera Stavební a.s. a znaleckým ústavem VŠB – TU Ostrava, ve věci nároků společnosti Ridera Stavební a.s. vzniklých při provádění díla - stavby „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ dle předloženého materiálu

                                                        94/7383                         22. 3. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        přiznat nárok společnosti Ridera Stavební a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464, na úhradu nákladů ve výši 742.431,24 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu

                                                         

                                                        94/7383                         22. 3. 2016
                                                        3. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 6409 -

                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                        pol. 6901 -

                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                        o

                                                        888,59 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje            

                                                        na § 3121 -

                                                        Gymnázia

                                                        pol 6121 -

                                                        Budovy, haly a stavby

                                                        o

                                                        888,59 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         94/7384                         22. 3. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na poskytování produktů a služeb společnosti Cisco Systems, mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          frame-scrollup