Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 5. 4. 2016


  Rada kraje

  95/7385                         5. 4. 2016
  1. schvaluje

  program 95. schůze rady kraje, konané dne 5. 4. 2016


   Rada kraje

   95/7386                         5. 4. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Ing. Jiřího Martinka, o ověření zápisu z 94. schůze rady kraje, konané dne 22. 3. 2016

   95/7386                         5. 4. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 95. schůze rady kraje, konané dne 5. 4. 2016:

   -      Mgr. Věra Palková

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    95/7387                         5. 4. 2016
    1. stanoví

    závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ pro rok 2016 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, ve výši 131.675.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


     Rada kraje

     95/7388                         5. 4. 2016
     1. bere na vědomí

     a)    informaci o výsledku hospodaření za rok 2015

     b)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů za rok 2015

     vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

     95/7388                         5. 4. 2016
     2. schvaluje

     a)    zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2015

     b)   příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu ve výši 3.742.254,54 Kč

     vše u organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého materiálu

     95/7388                         5. 4. 2016
     3. stanoví

     odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle předloženého návrhu

     95/7388                         5. 4. 2016
     4. schvaluje

     účetní závěrku za rok 2015 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

     95/7388                         5. 4. 2016
     5. vyslovuje

     poděkování všem zaměstnancům a vedení organizace za dosažené výsledky v roce 2015 a realizaci investičních akcí na majetku Moravskoslezského kraje


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 17/1731    ze dne 17. 12. 2015

      95/7389                         5. 4. 2016
      1. rozhodla

      zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, dle předloženého materiálu

      95/7389                         5. 4. 2016
      2. jmenuje

      v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, ve složení:

      členové:

      Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

      Mgr. et. Mgr. Michal Sniehotta, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Pavel Kowalski, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

      Mgr. Rudolf Kristian, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

      95/7389                         5. 4. 2016
      3. jmenuje

      v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Amsterdamu a Helsinek“, ve složení:

      členové:      

      Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

      Ing. Ivo Muras, odbor dopravy

      Ing. Pavel Schneider, předseda představenstva Letiště Ostrava, a. s.

      JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

      Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

      Mgr. et. Mgr. Michal Sniehotta, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

      Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

      Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy

      Mgr. Robert Hruška, člen představenstva Letiště Ostrava, a. s.

      Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační

      Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

      Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje

      Mgr. Rudolf Kristian, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s.r.o., advokátní kancelář


       Rada kraje

       95/7390                         5. 4. 2016
       1. rozhodla

       zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

       95/7390                         5. 4. 2016
       2. prohlašuje

       že předmět smlouvy „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

       95/7390                         5. 4. 2016
       3. jmenuje

       v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“, a to:

       členové:

       1.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       náhradníci:

       1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

       95/7390                         5. 4. 2016
       4. jmenuje

       v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+“, a to:

       členové:

       1.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

       3.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

       4.    Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

       5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       6.    Bc. Martin Polášek, člen zastupitelstva kraje

       náhradníci:

       1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

       2.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

       3.    Ing. Aleš Trnka, odbor evropských projektů

       4.    Ing. Kateřina Kuligová, odbor evropských projektů

       5.    Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

       6.    Mgr. Jaroslav Stolařík, člen zastupitelstva kraje


        Rada kraje

        95/7391                         5. 4. 2016
        1. schvaluje

        zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2015“

        95/7391                         5. 4. 2016
        2. rozhodla

        vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

        3.       TopGis, s.r.o.

        se sídlem: Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

        IČ: 29182263

        za cenu nejvýše přípustnou 1.397.700 Kč bez DPH


         Rada kraje

         95/7392                         5. 4. 2016
         1. schvaluje

         zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Management zvláště chráněných území v MSK“

         95/7392                         5. 4. 2016
         2. rozhodla

         vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení se subjekty, kteří předložili nabídku, pro danou část zakázky:

         pro 1. část veřejné zakázky – Bukovec, pod pořadovým číslem:

         8. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o.

         se sídlem: Stará cesta 700, 739 24 Krmelín

         IČ: 27822737

         za cenu nejvýše přípustnou 257.000 Kč bez DPH

         pro 2. část veřejné zakázky – Hukvaldy, pod pořadovým číslem:

         2. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.

         se sídlem: Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61

         IČ: 27762688

         za cenu nejvýše přípustnou 21.800 Kč bez DPH

         pro 3. část veřejné zakázky – Jilešovice – Děhylov, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 86.200 Kč bez DPH

         pro 4. část veřejné zakázky – Kamenec, pod pořadovým číslem:

         5. ZO ČSOP MYRICARIA

         se sídlem: č.p. 369, 739 51 Dobrá

         IČ: 49591452

         za cenu nejvýše přípustnou 22.000 Kč bez DPH

         pro 5. část veřejné zakázky – Kamenná, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 37.600 Kč bez DPH

         pro 6. část veřejné zakázky – Koutské a Zábřežské louky, pod pořadovým číslem:

         6. Mgr. David Honěk

         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov

         IČ: 67333958

         za cenu nejvýše přípustnou 59.010 Kč bez DPH

         pro 7. část veřejné zakázky – Královec, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 80.000 Kč bez DPH

         pro 8. část veřejné zakázky – Novodvorský močál, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 46.800 Kč bez DPH

         pro 9. část veřejné zakázky – Pod hukvaldskou oborou, pod pořadovým číslem:

         6. Mgr. David Honěk

         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov

         IČ: 67333958

         za cenu nejvýše přípustnou 7.000 Kč bez DPH

         pro 10. část veřejné zakázky – Skalské rašeliniště, pod pořadovým číslem:

         3. RNDr. Leo Bureš

         se sídlem: Podlesí 30, 793 31, Světlá Hora

         IČ: 14573491

         za cenu nejvýše přípustnou 76.800 Kč bez DPH

         pro 11. část veřejné zakázky – Stará řeka, pod pořadovým číslem:

         6. Mgr. David Honěk

         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov

         IČ: 67333958

         za cenu nejvýše přípustnou 32.000 Kč bez DPH

         pro 12. část veřejné zakázky – Svinec, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 164.000 Kč bez DPH

         pro 13. část veřejné zakázky – Štěpán, pod pořadovým číslem:

         6. Mgr. David Honěk

         se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov

         IČ: 67333958

         za cenu nejvýše přípustnou 297.140 Kč bez DPH

         pro 14. část veřejné zakázky – Velké Doly, pod pořadovým číslem:

         2. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.

         se sídlem: Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61

         IČ: 27762688

         za cenu nejvýše přípustnou 24.600 Kč bez DPH

         pro 15. část veřejné zakázky – Vřesová Stráň, pod pořadovým číslem:

         1. Ing. Vlastimil Toman

         se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín

         IČ: 40309053

         za cenu nejvýše přípustnou 24.000 Kč bez DPH

         pro 16. část veřejné zakázky – Rezavka, pod pořadovým číslem:

         8. ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o.

         se sídlem: Stará cesta 700, 739 24 Krmelín

         IČ: 27822737

         za cenu nejvýše přípustnou 24.500 Kč bez DPH


          Rada kraje

          95/7393                         5. 4. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“

          95/7393                         5. 4. 2016
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          3.       Mgr. Radim Kočvara
          Záříčí 92, 768 11 Chropyně
          IČ 73068021

          za cenu nejvýše přípustnou 348.000 Kč bez DPH


           Rada kraje

           95/7394                         5. 4. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a autorský dozor – Letiště Leoše Janáčka - rekonstrukce lapolu A“

           95/7394                         5. 4. 2016
           2. rozhodla

           vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení dodavatele, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           1. Tebodin Czech Republic, s.r.o.

           se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 224/20

           IČ 44264186

           95/7394                         5. 4. 2016
           3. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

           se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava 702 00

           IČ 42767377

           za cenu nejvýše přípustnou 283.800 bez DPH


            Rada kraje

            95/7395                         5. 4. 2016
            1. schvaluje

            zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru v rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic-2. část““

            95/7395                         5. 4. 2016
            2. rozhodla

            vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku  pořadovým číslem:

            3. ATRIS, s.r.o.

            se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

            IČ: 28608909

            za cenu nejvýše přípustnou 797.000 Kč bez DPH


             Rada kraje

             95/7396                         5. 4. 2016
             1. schvaluje

             zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup multifunkčních zařízení“

             95/7396                         5. 4. 2016
             2. rozhodla

             zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Nákup multifunkčních zařízení“, poř. č. veřejné zakázky 35/2016


              Rada kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 90/7086    ze dne 9. 2. 2016

              95/7397                         5. 4. 2016
              1. rozhodla

              vyloučit z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Nákup osobních automobilů“, 1. část VZ: Nákup osobních automobilů / 2 ks osobních automobilů na CNG, uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

              5.       AUTO DUBINA, a.s.

                       se sídlem: Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava

                        IČ 25832191

              95/7397                         5. 4. 2016
              2. rozhodla

              na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k zakázce označené „Nákup osobních automobilů“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem:

              pro část 1: „2 ks osobních automobilů na CNG“

              2.       Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

                        se sídlem: Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00

                        IČ 63073188

                        za cenu nejvýše přípustnou 680.000 Kč bez DPH

              pro část 2: „1 ks osobního automobilu střední třídy“

              5.      AUTO DUBINA, a.s.

                        se sídlem: Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava

                        IČ 25832191

                        za cenu nejvýše přípustnou 739.112 Kč bez DPH

              pro část 3: „1 ks mikrobusu pro 7 osob“

              1.      PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

                       se sídlem: Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03

                       IČ 28685521

                       za cenu nejvýše přípustnou 1.111.922 Kč bez DPH.

              za podmínky, že uchazeči předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smluv doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky


               Rada kraje

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

               95/7398                         5. 4. 2016
               1. bere na vědomí

               žádost Divadelní společnosti Jitřenka, z.s. ze dne 2. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               95/7398                         5. 4. 2016
               2. rozhodla

               poskytnout dvě věcná ocenění Divadelní společnosti Jitřenka, z.s., IČ 48804509, v maximální hodnotě 8 000 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č.17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                95/7399                         5. 4. 2016
                1. bere na vědomí

                žádosti obcí o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                95/7399                         5. 4. 2016
                2. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.200.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                95/7399                         5. 4. 2016
                3. doporučuje

                zastupitelstvu kraje

                uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotaci s obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                95/7399                         5. 4. 2016
                4. ukládá

                hejtmanovi kraje

                předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                Zodp.: Miroslav Novák

                Termín: 21. 4. 2016


                 Rada kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 93/7281 ze dne 8. 3. 2016

                 95/7400                         5. 4. 2016
                 1. bere na vědomí

                 informaci o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 18. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 25. 2. 2016, dle předloženého materiálu

                 95/7400                         5. 4. 2016
                 2. ukládá

                 hejtmanovi kraje

                 předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                 Zodp.: Miroslav Novák

                 Termín: 21. 4. 2016


                  Rada kraje

                  95/7401                         5. 4. 2016
                  1. souhlasí

                  s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 29. 3. 2016, dle předloženého materiálu

                  95/7401                         5. 4. 2016
                  2. ukládá

                  hejtmanovi kraje

                  předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                  Zodp.: Miroslav Novák

                  Termín: 21. 4. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

                   95/7402                         5. 4. 2016
                   1. bere na vědomí

                   předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   95/7402                         5. 4. 2016
                   2. ukládá

                   hejtmanovi kraje

                   předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 1. tohoto usnesení

                   Zodp.: Miroslav Novák

                   Termín: 21. 4. 2016


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015 

                    95/7403                         5. 4. 2016
                    1. bere na vědomí

                    žádost Ostravského ruského domu ze dne 11. 2. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    95/7403                         5. 4. 2016
                    2. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravskému ruskému domu, IČ 27023672, na úhradu nákladů spojených s nájmem nebytových prostor pro setkávání v rámci aktivit spolku včetně vodného, stočného a energií a prostor pro uspořádání koncertních vystoupení ve výši 55 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                    95/7403                         5. 4. 2016
                    3. rozhodla

                    uzavřít s Ostravským ruským domem, IČ 27023672, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    95/7403                         5. 4. 2016
                    4. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    běžné výdaje

                    na § 6113 -

                    Zastupitelstva krajů

                    pol.  5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    55 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 3399 -

                    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

                    pol. 5222 -

                    Neinvestiční transfery spolkům

                    o

                    55 tis. Kč


                     Rada kraje

                     k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                     95/7404                         5. 4. 2016
                     1. bere na vědomí

                     a)    žádost Jagella 2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 22. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     b)   žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 11. 1. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     95/7404                         5. 4. 2016
                     2. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                     a)    Jagellu 2000, IČ 70640866, na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2016“ ve výši 1.300 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                     b)   Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČ 01541641, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s organizací soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje – 10. ročník“ v maximální výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 15. 1. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

                     95/7404                         5. 4. 2016
                     3. doporučuje

                     zastupitelstvu kraje

                     uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                     a)    Jagellu 2000, IČ 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     b)    Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice, IČ 01541641 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     95/7404                         5. 4. 2016
                     4. ukládá

                     hejtmanovi kraje

                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                     Zodp.: Miroslav Novák

                     Termín: 21. 4. 2016


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 86/6874 ze dne 17. 12. 2015

                      95/7405                         5. 4. 2016
                      1. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout darovat 10 ks defibrilátorů a 1 ks tréninkového defibrilátoru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 75151502, dle předloženého materiálu

                      95/7405                         5. 4. 2016
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      uzavřít darovací smlouvu na darování 10 ks defibrilátorů a 1 ks tréninkového defibrilátoru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 75151502, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      95/7405                         5. 4. 2016
                      3. ukládá

                      hejtmanovi kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                      Zodp.: Miroslav Novák

                      Termín: 21. 4. 2016


                       Rada kraje

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                       95/7406                         5. 4. 2016
                       1. bere na vědomí

                       a)    úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 k 22. 3. 2016

                       b)   plnění příjmů a čerpání výdajů k 29. 2. 2016

                       95/7406                         5. 4. 2016
                       2. ukládá

                       hejtmanovi kraje

                       předložit zastupitelstvu kraje aktualizovanou informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                       Zodp.: Miroslav Novák

                       Termín: 21. 4. 2016


                        Rada kraje

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009

                        95/7407                         5. 4. 2016
                        1. bere na vědomí

                        souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                        95/7407                         5. 4. 2016
                        2. ukládá

                        hejtmanovi kraje

                        předložit zastupitelstvu informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

                        Zodp.: Miroslav Novák

                        Termín: 21. 4. 2016


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                         95/7408                         5. 4. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu kraje:

                         a)    města Dolní Benešov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         b)   obce Dolní Lutyně dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         c)    obce Roudno dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         d)   obce Píšť dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         e)    obce Velká Polom dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                         f)     obce Oborná dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                         g)   obce Mořkov dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                         h)   městyse Suchdol nad Odrou dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                         i)     obce Vysoká dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                         j)     obce Holčovice dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                         k)    obce Dolní Lomná dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                         l)     města Vrbno pod Pradědem dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                         m)  obce Těrlicko dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                         n)   města Český Těšín dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                         o)   města Vratimov dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                         p)   města Vratimov dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                         q)   statutárního města Ostrava-Městského obvodu Stará Bělá dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                         r)    města Fulnek dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                         s)    obce Zátor dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                         t)    obce Hostašovice dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                         95/7408                         5. 4. 2016
                         2. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                         95/7408                         5. 4. 2016
                         3. doporučuje

                         zastupitelstvu kraje

                         uzavřít s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 21 předloženého materiálu smlouvy o poskytnutí neinvestičních účelových dotací na zabezpečení péče o válečné hroby dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                         95/7408                         5. 4. 2016
                         4. ukládá

                         hejtmanovi kraje

                         předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                         Zodp.: Miroslav Novák

                         Termín: 21. 4. 2016


                          Rada kraje

                          95/7409                         5. 4. 2016
                          1. bere na vědomí

                          návrh memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s městem Jablunkov, IČ 558340611, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          95/7409                         5. 4. 2016
                          2. doporučuje

                          zastupitelstvu kraje

                          uzavřít memorandum o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s městem Jablunkov, IČ 558340611, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          95/7409                         5. 4. 2016
                          3. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          10.000 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          kapitálové výdaje

                          na § 5279 -

                          Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                          pol.  6341 -

                          Investiční transfery obcím

                          o

                          10.000 tis. Kč

                          95/7409                         5. 4. 2016
                          4. ukládá

                          hejtmanovi kraje

                          předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                          Zodp.: Miroslav Novák

                          Termín: 21. 4.2016


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 67/5394 ze dne 7. 5. 2015

                           95/7410                         5. 4. 2016
                           1. rozhodla

                           uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo evidenční číslo 02395/2015/KH, v rámci projektu „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ se společností Artspect, a.s., IČ 28123395, dle předloženého materiálu


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č.17/1686/ze dne 17. 12. 2015

                            95/7411                         5. 4. 2016
                            1. bere na vědomí

                            žádost JUDr. Josefa Zubka, člena zastupitelstva obce Dolní Lomná, ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na pořízení traktoru pro komunální účely dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            95/7411                         5. 4. 2016
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení traktoru obci Dolní Lomná, IČ 00535966

                            95/7411                         5. 4. 2016
                            3. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            schválit obsah odpovědi JUDr. Josefu Zubkovi, členu zastupitelstva obce Dolní Lomná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            95/7411                         5. 4. 2016
                            4. ukládá

                            hejtmanovi kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                            Zodp.: Miroslav Novák

                            Termín: 21. 4. 2016


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             18/1086 ze dne 10. 6. 2009

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             95/7412                         5. 4. 2016
                             1. rozhodla

                             vyslat JUDr. Josefa Babku, náměstka hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polské republiky (Gorzyce) dne 14. dubna 2016 v rámci konference k přípravě cvičení složek integrovaného záchranného systému „Autostrada 2016“ a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

                             95/7412                         5. 4. 2016
                             2. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit radě kraje zprávu ze zahraniční pracovní cesty uvedené v bodě 1. tohoto usnesení

                             Zodp.: JUDr. Josef Babka

                             95/7412                         5. 4. 2016
                             3. rozhodla

                             poskytnout věcné dary pro zahraniční návštěvy a delegace, které navštíví náš region v průběhu následujících dní měsíce dubna dle předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              95/7413                         5. 4. 2016
                              1. schvaluje

                               

                              návrh programu 19. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 21. 4. 2016

                              95/7413                         5. 4. 2016
                              2. rozhodla

                              že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 89/7015 ze dne 26. 1. 2016

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                               95/7414                         5. 4. 2016
                               1. rozhodla

                               uzavřít se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 702 18 Ostrava–Mariánské Hory, IČ 25859838, dodatek č. 1 ke Smlouvě na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence, evid. číslo 00021/2016/KH uzavřené dne 13. 1. 2016 dle předloženého materiálu

                               95/7414                         5. 4. 2016
                               2. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               kapitálové výdaje

                               na § 6409 -

                               Ostatní činnosti jinde nezařazené

                               pol.  6901 -

                               Rezervy kapitálových výdajů

                               o

                               7.484,5 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 3341 -

                               Rozhlas a televize

                               pol.  5041 -

                               Odměny za užití duševního vlastnictví

                               o

                               1.070,1 tis. Kč

                               pol.  5179 -

                               Ostatní nákupy jinde nezařazené

                               o

                               1.897,1 tis. Kč

                               na § 3349 -

                               Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               982,3 tis. Kč

                               na § 2141 -

                               Vnitřní obchod

                               pol.  5139 -

                               Nákup materiálu jinde nezařazený

                               o

                               2.490,0 tis. Kč

                               pol.  5164 -

                               Nájemné

                               o

                               10,0 tis. Kč

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               1.035,0 tis. Kč

                               Celkem

                               o

                               7.484,5 tis. Kč

                               95/7414                         5. 4. 2016
                               3. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2191 -

                               Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                               pol.  5511 -

                               Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

                               o

                               594,55 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 2191 -

                               Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

                               pol.  5532 -

                               Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

                               o

                               594,55 tis. Kč

                               95/7414                         5. 4. 2016
                               4. schvaluje

                               rozpočtové opatření, kterým se

                               snižují

                               běžné výdaje

                               na § 2141 -

                               Vnitřní obchod

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               27 tis. Kč

                               a

                               zvyšují

                               běžné výdaje            

                               na § 3639 -

                               Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                               pol.  5169 -

                               Nákup ostatních služeb

                               o

                               27 tis. Kč


                                Rada kraje

                                95/7415                         5. 4. 2016
                                1. souhlasí

                                s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000  Kč (bez DPH) na akci „Stavební úpravy ochlazovny vč. zázemí“ na nemovité věci kraje, a to v budově č. p. 1621, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3527 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, předaném k hospodaření organizaci Mateřská škola logopedická, Ostrava – Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, dle předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 95/7416                         5. 4. 2016
                                 1. rozhodla

                                 prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 1.000.984 Kč

                                 95/7416                         5. 4. 2016
                                 2. rozhodla

                                 prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
                                 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů


                                  Rada kraje

                                  k usnesením rady kraje

                                  č. 48/3583    ze dne 15. 7. 2014

                                  č. 12/828      ze dne 2. 4. 2013

                                  95/7417                         5. 4. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  a)    vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČ 14450909, Ing. Tomáše Kolárika, který byl radou kraje jmenován s účinností od 1. 9. 2014

                                  b)   informaci o ukončení funkčního období člena školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČ 62331205, doc. RNDr. Martina Malčíka, Ph.D., který byl radou kraje jmenován s účinností od 3. 5. 2013

                                  95/7417                         5. 4. 2016
                                  2. jmenuje

                                  a)     dnem 6. 4. 2016

                                  Mgr. Marcela Jedelského členem školské rady při střední škole organizace Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace, IČ 14450909

                                  b)     dnem 3. 5. 2016

                                  Mgr. Věru Palkovou členkou školské rady při střední škole organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČ 62331205


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje              

                                   č. 16/1666 ze dne 25. 9. 2015

                                   č. 16/1662 ze dne 25. 9. 2015

                                   č. 17/1795 ze dne 17. 12. 2015 

                                   95/7418                         5. 4. 2016
                                   1. souhlasí

                                   a)     s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                   b)     s dodatkem č. 7 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813121, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                   c)     s dodatkem č. 3 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                   d)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                   e)     s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČ 63731371, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                   f)      s dodatkem č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Petra Bezruče,
                                   Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601411, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                   g)     s dodatkem č. 12 ke zřizovací listině organizace Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00845027, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                   95/7418                         5. 4. 2016
                                   2. ukládá

                                   náměstkyni hejtmana kraje

                                   předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                   Zodp: Mgr. Věra Palková

                                   Termín: 21. 4. 2016


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 84/6649 ze dne 24. 11. 2015

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                    95/7419                         5. 4. 2016
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    95/7419                         5. 4. 2016
                                    2. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                    95/7419                         5. 4. 2016
                                    3. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2016 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                    95/7419                         5. 4. 2016
                                    4. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    snižují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 5229 -

                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                    o

                                    2.149,0 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    běžné výdaje

                                    na § 3421 -

                                    Využití volného času dětí a mládeže

                                    pol. 5222 -

                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                    o

                                    1.054,6 tis. Kč  

                                    pol. 5321 -

                                    Neinvestiční transfery obcím

                                    o

                                    438,4 tis. Kč

                                    pol. 5221 -

                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                    o

                                     

                                    156,0 tis. Kč

                                    pol. 5493

                                    Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                    o

                                    500,0 tis. Kč

                                    Celkem

                                    o

                                    2 149,0 tis. Kč

                                    95/7419                         5. 4. 2016
                                    5. ukládá

                                    náměstkyni hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                    Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                    Termín: 21. 4. 2016


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     1. bere na vědomí

                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 18 předloženého materiálu

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     2. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                     a)    Město Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 14. ročník“; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, upomínkové předměty, medaile a ceny s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016

                                     b)   Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2016“; finanční prostředky jsou určeny na odměny, jednotné oblečení, trofeje, diplomy, medaile, pronájem, tiskové služby, tenisové míčky a materiál s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

                                     c)    Dance-Sport-Marketing s.r.o., IČ 02759519, maximálně ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „IDO mistrovství Evropy v hip hopu, break dance a electric boogie“; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, medaile, poháry, ceny, dopravné, odměny a licence s časovou použitelností od 15. 2. 2016 do 31. 7. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                     d)   TJ Třineckých železáren, IČ 45235538, ve výši 125.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Gymnastický červen 2016 v Třinci“; finanční prostředky jsou určeny na kancelářské potřeby, ceny, tisk, nájmy, přepravu, ubytování, odměny a dohody o provedení práce s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016

                                     e)    Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 03845117, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Bezpečné branky v oddílech MSKFS“; finanční prostředky jsou určeny na nákup branek s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

                                     f)     SK K2 o.s., IČ 22691600, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství ČR v extrémním inline maraton – 24 hodin kolem Olešné“; finanční prostředky jsou určeny na elektronické měření závodu, zdravotní péči, materiál a pronájem s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016

                                     g)   Ostravská tělovýchovná unie, IČ 00436071, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světové hry mládeže 2016 - Klagenfurt“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, startovné a nájem s časovou použitelností od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016

                                     h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 240.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „21. ročník mezinárodního velikonočního turnaje EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2016“; finanční prostředky jsou určeny na propagační materiály, ceny, dopravu, cestovné, zdravotnické služby, nájmy, osobní náklady (odměny rozhodčím a pořadatelům), ubytování, stravování, zdravotní potřeby a pomůcky, technické zabezpečení on-line přenosů, internet a služby spojů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     3. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                                     a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s, IČ 69610576, na projekt „NÁRODNÍ FESTIVAL MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ – U12 V BASKETBALE“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                     b)   Kateřina Lesová, narozena **********, bydliště **********, na projekt „Koně bez barier – PARADREZURA“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     4. doporučuje

                                     zastupitelstvu kraje

                                     uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                     a)    Město Kopřivnice, IČ 00298077, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     b)   Český tenisový svaz o. s., IČ 00538388, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     c)    Dance-Sport-Marketing s.r.o., IČ 02759519, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                     d)   TJ Třineckých železáren, IČ 45235538, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                     e)    Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Moravskoslezského kraje, IČ 03845117, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                     f)     SK K2 o.s., IČ 22691600, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                     g)   Ostravská tělovýchovná unie, IČ 00436071, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                     h)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     5. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3419 -

                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                     pol. 5229 -

                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                     o

                                     1.050 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3419 -

                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                     pol. 5321 -

                                     Neinvestiční transfery obcím

                                     o

                                     50 tis. Kč

                                     pol. 5213 -

                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                     o

                                     1.000 tis. Kč

                                     95/7420                         5. 4. 2016
                                     6. ukládá

                                     náměstkyni hejtmana kraje

                                     předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 2., 3. a 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

                                     Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                     Termín: 21. 4. 2016


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje                           

                                      č. 88/6979    ze dne 12. 1. 2016

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      1. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015 ve výši 1.625.985 Kč dle předloženého materiálu

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      2. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      neinvestiční přijaté transfery

                                      pol. 4116 -

                                      Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                      o

                                      1.625.985 Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3121 -

                                      Gymnázia

                                      pol. 5336 -

                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      1.060.004 Kč

                                      pol. 5339 -

                                      Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      35.148 Kč

                                      na § 3122 -

                                      Střední odborné školy

                                      pol. 5213 -

                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                      o

                                      9.763 Kč

                                      pol. 5336 -

                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      501.543 Kč

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5336 -

                                      Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      19.527 Kč

                                      Celkem

                                      1.625.985 Kč

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      3. rozhodla

                                      poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      4. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      5. rozhodla

                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ 69987181, ve výši 35.148 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      6. rozhodla

                                      poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015“ organizaci Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., IČ 60775645, ve výši 9.763 Kč s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      7. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 3299 -

                                      Ostatní záležitosti vzdělávání

                                      pol. 2321 -

                                      Přijaté neinvestiční dary

                                      o

                                      100 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3123 -

                                      Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                      pol. 5331 -

                                      Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                      o

                                      100 tis. Kč

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      8. schvaluje

                                      zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na podporu kvality odborného vzdělávání oboru cukrář v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      9. souhlasí

                                      s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Obnova kulturní památky podezdívky ohradní zdi zámku Velké Heraltice, Opavská 1“ na nemovité věci, která je umístěná na pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha ve vlastnictví  kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571 a na pozemku parc. č. 279 trvalý travní porost ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774, oba v k. ú. Velké Heraltice, obec Velké Heraltice, dle předloženého materiálu

                                      95/7421                         5. 4. 2016
                                      10. rozhodla

                                      udělit řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace, IČ 47813571, plnou moc k zastupování Moravskoslezského kraje při podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Programu obnovy kulturních památek z rozpočtu Ministerstva kultury a při zajišťování a realizaci akce dle bodu 9. tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      95/7422                         5. 4. 2016
                                      1. souhlasí

                                      se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       95/7423                         5. 4. 2016
                                       1. souhlasí

                                       s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, na budově objektu v Třinci č. p. 413, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 562/12, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec, dle předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                        95/7424                         5. 4. 2016
                                        1. doporučuje

                                        zastupitelstvu kraje

                                        rozhodnout o závazku kraje v minimální výši 5.000.000 Kč ročně k zajištění prohlídek těl zemřelých v Moravskoslezském kraji, a to na období 2017-2018, dle předloženého materiálu

                                        95/7424                         5. 4. 2016
                                        2. ukládá

                                        náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                        Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                        Termín: 21. 4. 2016


                                         Rada kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 15/464/1   ze dne 27. 3. 2003

                                         95/7425                         5. 4. 2016
                                         1. souhlasí

                                         s převzetím dluhu paní **********, vůči organizaci Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 26834022, vzniklého neplněním dohody o zvyšování kvalifikace, v celkové výši 15.051 Kč, organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 12 Karviná, IČ 00844853, dle předloženého materiálu


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          1. bere na vědomí

                                          žádost Oblastního spolku Českého Červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ze dne 1. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          2. rozhodla

                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 42 tis. Kč na spolufinancování projektu „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem 2. třídy“, s časovou použitelností od 5. 4. 2016 do 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          3. rozhodla

                                          uzavřít s organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          4. bere na vědomí

                                          žádost Ivana Sekaniny, IČ 88522407, ze dne 18. 3. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          5. rozhodla

                                          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ivanu Sekaninovi, IČ 88522407, ve výši 196 tis. Kč na spolufinancování projektu „Počteníčko s babičkou“ realizovaného ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          6. rozhodla

                                          uzavřít s Ivanem Sekaninou, IČ 88522407, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          7. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 5229 -

                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                          o

                                          238 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 5222 -

                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                          o

                                          42 tis. Kč

                                          pol. 5212 -

                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                          o

                                          196 tis. Kč

                                          95/7426                         5. 4. 2016
                                          8. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          30 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3599 -

                                          Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                          pol. 5162 -

                                          Služby telekomunikací a  radiokomunikací

                                          o

                                          30 tis. Kč


                                           Rada kraje

                                           95/7427                         5. 4. 2016
                                           1. souhlasí

                                           se záměrem odboru zdravotnictví udělit individuální dotace dle předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            95/7428                         5. 4. 2016
                                            1. bere na vědomí

                                            dopisy Karvinské hornické nemocnice a.s. ze dne 3. 3. 2016 ve věci žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 a doplnění žádosti ze dne 21. 3. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            95/7428                         5. 4. 2016
                                            2. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Karvinské hornické nemocnici a.s., IČ 60793490, ve výši 17 mil. Kč na pořízení CT přístroje s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                            95/7428                         5. 4. 2016
                                            3. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            schválit obsah odpovědi dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            95/7428                         5. 4. 2016
                                            4. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                            Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                            Termín: 21. 4. 2016


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 86/6902 ze dne 17. 12. 2015

                                             95/7429                         5. 4. 2016
                                             1. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“ dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                             95/7429                         5. 4. 2016
                                             2. doporučuje

                                             zastupitelstvu kraje

                                             neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016“ dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                             95/7429                         5. 4. 2016
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3549 -

                                             Ostatní speciální zdravotnická péče

                                             pol. 5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                             o

                                             1.905,2 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3549 -

                                             Ostatní speciální zdravotnická péče

                                             pol. 5221 -

                                             Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                             o

                                             440,0 tis. Kč

                                             pol. 5222 -

                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                             o

                                             632,3 tis. Kč

                                             pol. 5223

                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                             o

                                             832,9 tis. Kč

                                             95/7429                         5. 4. 2016
                                             4. ukládá

                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                             předložit doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                             Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                             Termín: 21. 4. 2016


                                              Rada kraje

                                              95/7430                         5. 4. 2016
                                              1. zmocňuje

                                              ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641

                                              a)    k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace - Multifunkční komplet s C-ramenem“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                              b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičního záměru

                                              c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                              95/7430                         5. 4. 2016
                                              2. souhlasí

                                              s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace – Multifunkční komplet s C-ramenem“ bude Moravskoslezský kraj

                                              95/7430                         5. 4. 2016
                                              3. souhlasí

                                              s vyhlášením veřejné zakázky na akci „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace – Multifunkční komplet s C-ramenem“ prostřednictví třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                              95/7430                         5. 4. 2016
                                              4. doporučuje

                                              řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                              členy hodnotící komise:

                                              Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                              Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                              náhradníky hodnotící komise:

                                              Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                                              Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                              95/7430                         5. 4. 2016
                                              5. ukládá

                                              řediteli Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641

                                              předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace – Multifunkční komplet s C-ramenem“, před vyhlášením veřejné zakázky

                                              Zodp.: MUDr. Ladislav Václavec, MBA

                                              Termín: 31. 5. 2016


                                               Rada kraje

                                               95/7431                         5. 4. 2016
                                               1. zmocňuje

                                               ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896

                                               a)    k podání žádosti za Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                               b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110 – S09160 a investičního záměru

                                               c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                               95/7431                         5. 4. 2016
                                               2. souhlasí

                                               s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj

                                               95/7431                         5. 4. 2016
                                               3. souhlasí

                                               s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                               95/7431                         5. 4. 2016
                                               4. doporučuje

                                               řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                               členy hodnotící komise:

                                               Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                               Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                               náhradníky hodnotící komise:

                                               Ing. Jiřího Plačka, odbor zdravotnictví

                                               Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví

                                               95/7431                         5. 4. 2016
                                               5. ukládá

                                               řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČ 00844896, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice Havířov - doplnění a obnova zdravotnické techniky“, před vyhlášením veřejné zakázky

                                               Zodp.: Ing. Petr Kovařík

                                               Termín: 31. 5. 2016


                                                Rada kraje

                                                95/7432                         5. 4. 2016
                                                1. zmocňuje

                                                ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                a)    k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akce „Nemocnice Třinec, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                                b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičního záměru

                                                c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacích řízení na veřejnou zakázku, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                                95/7432                         5. 4. 2016
                                                2. souhlasí

                                                s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice Třinec, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj

                                                95/7432                         5. 4. 2016
                                                3. souhlasí

                                                s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice Třinec, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“ organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                95/7432                         5. 4. 2016
                                                4. doporučuje

                                                řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                členy hodnotící komise:

                                                Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                                Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                náhradníky hodnotící komise:

                                                Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                                                Ing. Lenku Holkovou, odboru zdravotnictví

                                                95/7432                         5. 4. 2016
                                                5. ukládá

                                                řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

                                                předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice Třinec, p. o. – doplnění a obnova zdravotnické techniky“, před vyhlášením veřejné zakázky

                                                Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                                Termín: 31. 5. 2016


                                                 Rada kraje

                                                 95/7433                         5. 4. 2016
                                                 1. zmocňuje

                                                 ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                                                 a)    k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                                 b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace obou akcí v systému EDS S 09 110 – S 09 160 a investičního záměru

                                                 c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s oběma akcemi, včetně provedení zadávacích řízení na veřejné zakázky, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                                 95/7433                         5. 4. 2016
                                                 2. souhlasí

                                                 s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj

                                                 95/7433                         5. 4. 2016
                                                 3. souhlasí

                                                 s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                 95/7433                         5. 4. 2016
                                                 4. doporučuje

                                                 řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, jmenovat pro veřejné zakázky dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                 členy hodnotící komise:

                                                 Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                                 Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                 náhradníky hodnotící komise:

                                                 Ing. Jaroslava Plačka, odbor zdravotnictví

                                                 Mgr. Martu Gužíkovou, odbor zdravotnictví

                                                 95/7433                         5. 4. 2016
                                                 5. ukládá

                                                 řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                                                 předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p. o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky“ před vyhlášením veřejné zakázky

                                                 Zodp. Ing. Petr Kovařík

                                                 Termín: 31. 5. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  95/7434                         5. 4. 2016
                                                  1. zmocňuje

                                                  ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                                  a)    k podání žádosti, za Moravskoslezský kraj, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstvu zdravotnictví, na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - obnova zdravotnické techniky“ z podprogramu 235212, dle předloženého materiálu

                                                  b)   jako osobu oprávněnou za Moravskoslezský kraj k podpisu Dokumentace akce v systému EDS S 09 110– S09 160 a investičního záměru

                                                  c)    k realizaci veškerých úkonů spojených s akcí, včetně provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, finančního vypořádání s dodavateli i se správcem programu

                                                  95/7434                         5. 4. 2016
                                                  2. souhlasí

                                                  s tím, že příjemcem dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS, Ministerstva zdravotnictví, na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - obnova zdravotnické techniky“ bude Moravskoslezský kraj

                                                  95/7434                         5. 4. 2016
                                                  3. souhlasí

                                                  s vyhlášením veřejné zakázky na akci s názvem „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - obnova zdravotnické techniky“ Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                                  95/7434                         5. 4. 2016
                                                  4. doporučuje

                                                  řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                                  jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                                  členy hodnotící komise:

                                                  Ing. Jiřího Martinka náměstka hejtmana kraje

                                                  Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                                  náhradníky hodnotící komise:

                                                  Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví

                                                  Ing. Danielu Bräuerovou, odbor zdravotnictví

                                                  95/7434                         5. 4. 2016
                                                  5. ukládá

                                                  řediteli organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188

                                                  předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci s názvem „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - obnova zdravotnické techniky“ před vyhlášením veřejné zakázky

                                                  Zodp.: Ing. Tomáš Stejskal

                                                  Termín: 31. 5. 2016


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                   95/7435                         5. 4. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 20. 1. 2016 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší šesti vzorkovači na třech vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                   95/7435                         5. 4. 2016
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Českému hydrometeorologickému ústavu, příspěvkové organizaci, IČ 00020699, na  měření znečištění ovzduší šesti vzorkovači na třech vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2016 ve  výši 1.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 10. 1. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   95/7435                         5. 4. 2016
                                                   3. bere na vědomí

                                                   žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 5. 1. 2016 ve věci poskytnutí dotace na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic a semimobilní měřicí techniky sledující kvalitu ovzduší na území města Ostravy a v Moravskoslezském kraji v roce 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   95/7435                         5. 4. 2016
                                                   4. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, příspěvkové organizaci, IČ 71009396, na provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic a semimobilní měřicí techniky sledující kvalitu ovzduší na území města Ostravy a v Moravskoslezském kraji v roce 2016 ve  výši 900.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 10. 1. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   95/7435                         5. 4. 2016
                                                   5. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 3. a návrhy dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení

                                                   Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                   Termín: 21. 4. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                                    č. 3/270       ze dne 21. 3. 2013

                                                    č. 4/278       ze dne 20. 6. 2013

                                                    95/7436                         5. 4. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o uplynutí funkčního období člena dozorčí rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., pana Miroslava Nováka, ke dni 22. 4. 2016 a členky správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s., paní doc. Ing. Ivety Skotnicové, Ph.D., ke dni 24. 6. 2016

                                                    95/7436                         5. 4. 2016
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    opětovně jmenovat ke dni 23. 4. 2016 pana Miroslava Nováka do funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

                                                    95/7436                         5. 4. 2016
                                                    3. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    opětovně jmenovat ke dni 25. 6. 2016 paní doc. Ing. Ivetu Skotnicovou, Ph.D., do funkce členky správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

                                                    95/7436                         5. 4. 2016
                                                    4. ukládá


                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit informace dle bodu 1. tohoto usnesení a návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                    Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                    Termín: 21. 4. 2016


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 9/764       ze dne 24. 4. 2014

                                                     95/7437                         5. 4. 2016
                                                     1. souhlasí

                                                     s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                     95/7437                         5. 4. 2016
                                                     2. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit zastupitelstvu kraje dodatek č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení ke schválení

                                                     Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                     Termín: 21. 4. 2016


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                      95/7438                         5. 4. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      95/7438                         5. 4. 2016
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, v maximální výši 200.000,-- Kč, na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 7. 2016 do 15. 11. 2016, dle předloženého materiálu

                                                      95/7438                         5. 4. 2016
                                                      3. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      95/7438                         5. 4. 2016
                                                      4. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                                      Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                      Termín: 21. 4. 2016


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 71/5867    ze dne 25. 6. 2015

                                                       95/7439                         5. 4. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování regionální dráhy Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport, ev. č. 00530/2014/KŘ, ze dne 4. 4. 2014, s organizací Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, IČ 70994234, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 17/1717    ze dne 17. 12. 2015

                                                        95/7440                         5. 4. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o navýšení dotace na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        95/7440                         5. 4. 2016
                                                        2. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout navýšit dotaci obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, účelově určenou na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2017, a to investiční část o 4.300.000,-- Kč, tj. na celkovou výši dotace 49.300.000,-- Kč, dle předloženého materiálu

                                                        95/7440                         5. 4. 2016
                                                        3. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00001/2016/DSH, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je navýšení investiční části dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        95/7440                         5. 4. 2016
                                                        4. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        kapitálové výdaje

                                                        na § 6409 -

                                                        Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                        pol. 6901 -

                                                        Rezervy kapitálových výdajů

                                                        o

                                                        4.300 tis. Kč

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje            

                                                        na § 2251 -

                                                        Letiště

                                                        pol. 6313 -

                                                        Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům

                                                        o

                                                        4.300 tis. Kč

                                                        95/7440                         5. 4. 2016
                                                        5. ukládá

                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                        předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                                        Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                        Termín: 21. 4. 2016


                                                         Rada kraje

                                                         95/7441                         5. 4. 2016
                                                         1. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         schválit Plán dílčího povodí Horní Odry pro území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                                         95/7441                         5. 4. 2016
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         schválit Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu pro území Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                                         95/7441                         5. 4. 2016
                                                         3. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                         Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                         Termín: 21. 4. 2016


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 86/6908  ze dne 17. 12. 2015

                                                          95/7442                         5. 4. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost ČSAD Havířov a. s. ze dne 22. 3. 2016 ve věci uzavření dodatku č. 38 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          95/7442                         5. 4. 2016
                                                          2. rozhodla

                                                          uzavřít dodatek č. 38 ke smlouvě evidenční číslo 02051/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti se společností ČSAD Havířov a.s., IČ 45192081, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

                                                           č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

                                                           95/7443                         5. 4. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Orlovska a v provozní oblasti Karvinska dle předloženého materiálu

                                                           95/7443                         5. 4. 2016
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Orlovsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                           95/7443                         5. 4. 2016
                                                           3. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Karvinsko, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                           95/7443                         5. 4. 2016
                                                           4. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“, dle přílohy č. 5 a č. 6 předloženého materiálu se Statutárním městem Ostravou

                                                           95/7443                         5. 4. 2016
                                                           5. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit informaci dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. - 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                           Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                           Termín: 21. 4. 2016


                                                            Rada kraje

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            1. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o uzavření budoucích smluv:

                                                            a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            b)   k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            2. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            3. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            4. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            5. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            vyjmout předané nemovitosti z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                            95/7444                         5. 4. 2016
                                                            6. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

                                                            Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                            Termín: 21. 4. 2016


                                                             Rada kraje

                                                             95/7445                         5. 4. 2016
                                                             1. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                             95/7445                         5. 4. 2016
                                                             2. doporučuje

                                                             zastupitelstvu kraje

                                                             rozhodnout uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                             95/7445                         5. 4. 2016
                                                             3. ukládá

                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                             Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                             Termín: 21. 4. 2016


                                                              Rada kraje

                                                              95/7446                         5. 4. 2016
                                                              1. rozhodla

                                                              zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje
                                                              na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                              95/7446                         5. 4. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                              b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                              95/7446                         5. 4. 2016
                                                              3. rozhodla

                                                              odstoupit od budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene vzájemnou dohodou se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                              Rada kraje

                                                              95/7447                         5. 4. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost obchodní společnosti ASEKOL a.s. ze dne 2. 3. 2016, doplněnou dne 21. 3. 2016, ve věci poskytnutí dotace na projekt Hokejové elektroderby v rámci komunikační kampaně při rozvoji sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2016, dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                              95/7447                         5. 4. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti ASEKOL a.s., IČ 27373231, na projekt Hokejové elektroderby v rámci komunikační kampaně při rozvoji sběru použitých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2016 ve výši 150.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 31. 10. 2016 a uhrazených do dne 15. 11. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                               95/7448                         5. 4. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost pobočného spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Příbor ze dne 12. 12. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 18. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               95/7448                         5. 4. 2016
                                                               2. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Příbor, IČ 62330993, na soutěž mladých včelařů Zlatá včela 2016 v maximální výši 35.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2016 do dne 31. 5. 2016 a uhrazených do dne 15. 6. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                               95/7448                         5. 4. 2016
                                                               3. bere na vědomí

                                                               žádost Nadace na pomoc zvířatům ze dne 8. 1. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 9. 3. 2016, ve věci poskytnutí dotace na činnost této nadace v roce 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                               95/7448                         5. 4. 2016
                                                               4. rozhodla

                                                               poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Nadaci na pomoc zvířatům, IČ 25817981, na činnost Nadace na pomoc zvířatům v roce 2016 ve výši 150.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 31. 12. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               95/7448                         5. 4. 2016
                                                               5. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               snižují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3799 -

                                                               Ostatní ekologické záležitosti

                                                               pol.  5229 -

                                                               Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                               o

                                                               35 tis. Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 1019 -

                                                               Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                               pol.  5222 -

                                                               Neinvestiční transfery spolkům

                                                               o

                                                               35 tis. Kč


                                                                Rada kraje

                                                                95/7449                         5. 4. 2016
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádosti okresních pobočných spolků Českého svazu včelařů, z.s. v Moravskoslezském kraji ve věci poskytnutí dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016, dle příloh č. 3 až 8 předloženého materiálu

                                                                95/7449                         5. 4. 2016
                                                                2. rozhodla

                                                                poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016 žadatelům pod pořadovými čísly 5 a 6 přílohy č. 1 tohoto usnesení a o tom, že tyto dotace budou použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 17. 10. 2016 včetně, a uzavřít s těmito příjemci dotace smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu

                                                                95/7449                         5. 4. 2016
                                                                3. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2016 žadatelům pod pořadovými čísly 1 až 4 přílohy č. 1 předloženého materiálu a o tom, že tyto dotace budou použity na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 17. 10. 2016 včetně, a uzavřít s těmito příjemci dotace smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu

                                                                95/7449                         5. 4. 2016
                                                                4. ukládá

                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

                                                                Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                                Termín: 21. 4. 2016


                                                                Rada kraje

                                                                95/7450                         5. 4. 2016
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost společnosti Envir & Power Ostrava a.s. ze dne 22. 2. 2016 ve věci poskytnutí dotace na konání odborné mezinárodní konference Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů II., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                95/7450                         5. 4. 2016
                                                                2. rozhodla

                                                                neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje společnosti Envir & Power Ostrava a.s., IČ 04171845, ve výši 150.000,-- Kč určenou na konání odborné mezinárodní konference Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů II., s odůvodněním dle předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                 č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                 95/7451                         5. 4. 2016
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 95/7451                         5. 4. 2016
                                                                 2. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 rozhodnout poskytnout Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 300.000,-- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2016“, vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uhrazených do 15. 1. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                 95/7451                         5. 4. 2016
                                                                 3. doporučuje

                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                 rozhodnout uzavřít s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 95/7451                         5. 4. 2016
                                                                 4. ukládá

                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                 předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

                                                                 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                 Termín: 21. 4. 2016


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                  95/7452                         5. 4. 2016
                                                                  1. rozhodla

                                                                  nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 167.000,-- Kč na financování projektů realizovaných organizací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, dle předloženého materiálu

                                                                  95/7452                         5. 4. 2016
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  zvyšují

                                                                  přijaté transfery

                                                                  pol. 4116 -

                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                                                  ze státního rozpočtu

                                                                  o

                                                                  167 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje            

                                                                  na § 3314 -

                                                                  Činnosti knihovnické

                                                                  pol. 5336 -

                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                  o

                                                                  167 tis. Kč

                                                                  95/7452                         5. 4. 2016
                                                                  3. schvaluje

                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, s účelovým určením na realizaci projektů v rámci programu Veřejné informační služby knihoven:

                                                                  a)    „Kurzy počítačové gramotnosti“ o částku 33.000,-- Kč

                                                                  b)   „Digitalizace regionálních novin Moravskoslezského kraje“ o částku 68.000,-- Kč

                                                                  c)    „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ o částku 66.000,‑‑ Kč

                                                                  s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutích o poskytnutí dotace


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 69/5681 ze dne 9. 6. 2015

                                                                   č. 80/6493 ze dne 20. 10. 2015

                                                                   95/7453                         5. 4. 2016
                                                                   1. doporučuje

                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                   schválit postup realizace dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                   95/7453                         5. 4. 2016
                                                                   2. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                   Termín: 21. 4. 2016


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                    č. 16/1615 ze dne 25. 9. 2015

                                                                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                    95/7454                         5. 4. 2016
                                                                    1. schvaluje

                                                                    zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rámci realizace Podpory rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji, v rozsahu uvedeném
                                                                    příloze č. 1 tohoto usnesení


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 7/579 ze dne 19. 12. 2013

                                                                    95/7455                         5. 4. 2016
                                                                    1. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    schválit Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    95/7455                         5. 4. 2016
                                                                    2. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                    Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                    Termín: 21. 4. 2016


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 2-8 předloženého materiálu

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     2. rozhodla

                                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti FRMOL s.r.o.,
                                                                     IČ 27224953, ve výši 200.000,-- Kč na projekt „NÁRODNÍ KLENOTY II - epizoda "Soubor industriálních památek v Ostravě"“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     3. rozhodla

                                                                     poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., IČ 48772283, ve výši 50.000,-- Kč na projekt „Bystrzycki/Bystřický ZLOT 2016“ s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     4. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 11-14 předloženého materiálu

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     5. doporučuje

                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                     rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, na projekt „Ostrava v plamenech“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     6. ukládá

                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                     předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 4. a 5. tohoto usnesení

                                                                     Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                     Termín: 21. 4. 2016

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     7. schvaluje

                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                     snižují

                                                                     běžné výdaje

                                                                     na § 3319 -

                                                                     Ostatní záležitosti kultury

                                                                     pol. 5229 –

                                                                     Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                     o

                                                                     410 tis. Kč

                                                                     na § 6113 -

                                                                     Zastupitelstva krajů

                                                                     pol. 5901 -

                                                                     Nespecifikované rezervy

                                                                     o

                                                                     100 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     510 tis. Kč

                                                                     a

                                                                     zvyšují

                                                                     běžné výdaje            

                                                                     na § 3311 -

                                                                     Divadelní činnost

                                                                     pol. 5321 -

                                                                     Neinvestiční transfery obcím

                                                                     o

                                                                     50 tis. Kč

                                                                     na § 3312 -

                                                                     Hudební činnost

                                                                     pol. 5222 -

                                                                     Neinvestiční transfery spolkům

                                                                     o

                                                                     100 tis. Kč

                                                                     pol. 5321 -

                                                                     Neinvestiční transfery obcím

                                                                     o

                                                                     110 tis. Kč

                                                                     na § 3313 -

                                                                     Filmová tvorba, distribuce, kina
                                                                     a shromažďování audiovizuálních archiválií

                                                                     pol. 5213 -

                                                                     Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                     o

                                                                     200 tis. Kč

                                                                     na § 3419 -

                                                                     Ostatní tělovýchovná činnost

                                                                     pol. 5321 -

                                                                     Neinvestiční transfery obcím

                                                                     o

                                                                     50 tis. Kč

                                                                     Celkem

                                                                     o

                                                                     510 tis. Kč

                                                                     95/7456                         5. 4. 2016
                                                                     8. rozhodla

                                                                     změnit text přílohy č. 1 k usnesení rady kraje č. 90/7138 ze dne 9. 2. 2016,
                                                                     a to tak, že u žadatele s pořadovým č. 4 bude název „Valašské folklorní sdružení“ nahrazen názvem „Valašský folklorní spolek“


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 17/1736 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost Města Nový Jičín o finanční podporu na realizaci projektu „Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky hotelu Praha“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 Městu Nový Jičín, IČ 00298212, ve výši 400.000,-- Kč, maximálně však ve výši 53,62 % uznatelných nákladů projektu,  na realizaci projektu „Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky hotelu Praha“ s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 11. 2016 dle předloženého materiálu

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      3. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      uzavřít s Městem Nový Jičín, IČ 00298212, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      4. schvaluje

                                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                                      snižují

                                                                      běžné výdaje

                                                                      na § 3322 -

                                                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                                                      pol. 5229 -

                                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

                                                                      a podobným organizacím

                                                                      o

                                                                      400 tis. Kč

                                                                      a

                                                                      zvyšují

                                                                      běžné výdaje            

                                                                      na § 3322 -

                                                                      Zachování a obnova kulturních památek

                                                                      pol. 5321 -

                                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                                      o

                                                                      400 tis. Kč

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      5. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      změnit číselný údaj přílohy č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1736 ze dne 17. 12. 2015 v evidenčním čísle 08/RFK tak, že IČ „00300144“ bude nahrazeno IČ „71237895“

                                                                      95/7457                         5. 4. 2016
                                                                      6. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit doporučení dle bodu 2., 3. a 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                      Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                      Termín: 21. 4. 2016


                                                                       Rada kraje

                                                                       95/7458                         5. 4. 2016
                                                                       1. souhlasí

                                                                       s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       95/7458                         5. 4. 2016
                                                                       2. ukládá

                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení

                                                                       Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                       Termín: 21. 4. 2016


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 11/946 ze dne 11. 9. 2014

                                                                        95/7459                         5. 4. 2016
                                                                        1. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout zřídit účelově určený peněžní fond s názvem „Fond sociálních služeb“, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

                                                                        95/7459                         5. 4. 2016
                                                                        2. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout schválit Statut „Fondu sociálních služeb“ uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. 5. 2016

                                                                        95/7459                         5. 4. 2016
                                                                        3. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 do Fondu sociálních služeb ve výši 14.316.000,-- Kč

                                                                        95/7459                         5. 4. 2016
                                                                        4. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2016 ve výši 334.620.000,-- Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        95/7459                         5. 4. 2016
                                                                        5. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                        Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                        Termín: 21. 4. 2016


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 90/7124 ze dne 9. 2. 2016

                                                                         č. 93/7310 ze dne 8. 3. 2016

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015   

                                                                         č. 15/1512 ze dne 25. 6. 2015   

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         1. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         schválit Aktualizaci č. 2 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         2. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         schválit Přílohu č. 8 - Metodika pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         3. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout zmocnit radu kraje k určení a průběžnému definování Krajské optimální sítě sociálních služeb v parametrech dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         4. doporučuje

                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                         rozhodnout zmocnit radu kraje k udělování Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské optimální sítě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         5. schvaluje

                                                                         aktualizaci č. 4 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         6. schvaluje

                                                                         změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro sociální službu, identifikátor služby 3475508, poskytovanou organizací Slezská Diakonie, IČ 65468562 na 4.863.000,-- Kč

                                                                         95/7460                         5. 4. 2016
                                                                         7. ukládá

                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. až 4. tohoto usnesení

                                                                         Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                         Termín: 21. 4. 2016


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 62/4909 ze dne 17. 2. 2015

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015

                                                                          95/7461                         5. 4. 2016
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          informace o přípravě individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“

                                                                          95/7461                         5. 4. 2016
                                                                          2. schvaluje

                                                                          znění dopisu s informacemi o přípravě a plánované realizaci individuálního projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“ pro obce Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          95/7461                         5. 4. 2016
                                                                          3. schvaluje

                                                                          postup vyjednávání mezi Moravskoslezským krajem a obcemi kraje ve věci zajištění služeb sociální prevence v letech 2017-2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 85/6804 ze dne 8. 12. 2015

                                                                           č. 116/7610/III ze dne 24. 7. 2012

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 18/1873 ze dne 25. 2. 2016

                                                                           č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                                                           č. 92/7247 ze dne 25. 2. 2016

                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                           č. 24/2131/II ze dne 6. 6. 2012

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           1. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout

                                                                           a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                           c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního „Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           2. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol. 5229 -

                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                           o

                                                                            57.244.764 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4344 -

                                                                           Sociální rehabilitace

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           4.668.810 Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           2.440.414 Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           1.464.900 Kč

                                                                           na § 4351 -

                                                                           Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           1.551.450 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           272.700 Kč

                                                                           na § 4371 -

                                                                           Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           1.483.600 Kč

                                                                           na § 4373 -

                                                                           Domy na půl cesty

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           2.715.400 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           581.800 Kč 

                                                                           na § 4374 -

                                                                           Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           13.311.636 Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           14.928.920 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           3.211.100 Kč

                                                                           na § 4375 -

                                                                           Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           1.247.400 Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           317.100 Kč

                                                                           pol. 5229 -

                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                           o

                                                                           968.900 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           1.315.100 Kč

                                                                           na § 4377 -

                                                                           Sociálně terapeutické dílny

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           997.800 Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           1.988.834 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           3.012.850 Kč

                                                                           na § 4378 -

                                                                           Terénní programy

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           326.200 Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           148.600 Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           291.250 Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           57.244.764 Kč

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           3. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           nedaňové příjmy

                                                                           pol. 4121 -

                                                                           Neinvestiční přijaté transfery od obcí

                                                                           o

                                                                           12.527.093 Kč

                                                                           a

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol. 5229 -

                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                           o

                                                                           12.527.093 Kč

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           4. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           zvyšují

                                                                           nedaňové příjmy

                                                                           na § 6402 -

                                                                           Finanční vypořádání minulých let

                                                                           pol. 2223 -

                                                                           Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

                                                                           o

                                                                           98.550 Kč

                                                                           pol. 2229 -

                                                                           Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                           o

                                                                           1.273.513 Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                            1.372.063 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 6402 -

                                                                           Finanční vypořádání minulých let

                                                                           pol. 5366 -

                                                                           Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                                                           o

                                                                           1.372.063 Kč

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           5. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 6323 -

                                                                           Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           14 Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           kapitálové výdaje

                                                                           na § 4379 -

                                                                           Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                           pol. 6323 -

                                                                           Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           14 Kč

                                                                           95/7462                         5. 4. 2016
                                                                           6. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                           Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                           Termín: 21. 4. 2016


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 16/1607 ze dne 25. 9. 2015

                                                                            č. 18/1895 ze dne 25. 2. 2016

                                                                            95/7463                         5. 4. 2016
                                                                            1. souhlasí

                                                                            se zhotovením projektové dokumentace v rámci projektové přípravy, jejímž předmětem budou stavební úpravy nemovitého majetku Moravskoslezského kraje předaného k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, konkrétně k projektové přípravě stavby pod názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“

                                                                            95/7463                         5. 4. 2016
                                                                            2. schvaluje

                                                                            závazný ukazatel investiční příspěvek do fondu investic na rok 2016 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, ve výši 2.420.000,-- Kč na realizaci akce „Zhotovení projektové dokumentace k přípravě stavby pod názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska““ s časovou použitelností
                                                                            od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                            95/7463                         5. 4. 2016
                                                                            3. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            snižují

                                                                            běžné výdaje

                                                                            na § 3639 -

                                                                            Komunální služby a územní rozvoj j.n.

                                                                            pol. 5179 –

                                                                            Ostatní nákupy j.n.

                                                                            o

                                                                            2.420,00 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            kapitálové výdaje            

                                                                            na § 3315 -

                                                                            Činnosti muzeí a galerií

                                                                            pol. 6351 –

                                                                            Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            2.420,00 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                             č. 16/1607 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 16/1608 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 16/1609 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 16/1610 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 16/1611 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 16/1612 ze dne 25. 9. 2015

                                                                             č. 17/1794 ze dne 17. 12. 2015

                                                                             č. 18/1877 ze dne 25. 2. 2016

                                                                             č. 18/1895 ze dne 25. 2. 2016

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, o změnu v rámci čl. VI „Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             2. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00100579, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             3. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině organizace Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00100536, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             4. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění
                                                                             v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             5. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ 00095354, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             6. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 00095630, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             7. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             8. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout vyjmout z hospodaření organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13  Studénka, IČ 48804860, nemovitý majetek, a to:

                                                                             pozemek parc. č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 22 občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 2/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. st. 10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 156 občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 165 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. st. 227 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn.vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 228 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. 1/1 ostatní plocha,

                                                                             pozemek parc. č. 146/3 ostatní plocha,

                                                                             pozemek parc. č. 147/2 ostatní plocha,

                                                                             vše v k. ú. Nová Horka, obec Studénka

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             9. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout předat k hospodaření organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ul. 28. října 12, 741 11 Nový Jičín, IČ 00096296, nemovitý majetek, a to:

                                                                             pozemek parc. č. st. 1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če obč. vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 22 občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 2/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. st. 10 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 156 občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 165 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če občanská vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. st. 227 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če techn.vybavenost,

                                                                             pozemek parc. č. st. 228 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                             pozemek parc. č. 1/1 ostatní plocha,

                                                                             pozemek parc. č. 146/3 ostatní plocha,

                                                                             pozemek parc. č. 147/2 ostatní plocha,

                                                                             vše v k. ú. Nová Horka, obec Studénka

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             10. souhlasí

                                                                             s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                             95/7464                         5. 4. 2016
                                                                             11. ukládá

                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                             předložit návrhy dle bodu 1. až 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                             Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                             Termín: 21. 4. 2016


                                                                              Rada kraje

                                                                              95/7465                         5. 4. 2016
                                                                              1. souhlasí

                                                                              s předložením projektu „Toulky údolím Olše“ organizací Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

                                                                              95/7465                         5. 4. 2016
                                                                              2. doporučuje

                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                              rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Toulky údolím Olše“ předkládaný do Programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko, prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v letech 2017 – 2019, ve výši 1.000.000 €

                                                                              95/7465                         5. 4. 2016
                                                                              3. ukládá

                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                              předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                              Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                              Termín: 21. 4. 2016


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 13/1256 ze dne 22. 9. 2010

                                                                               95/7466                         5. 4. 2016
                                                                               1. doporučuje

                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                               schválit Koncepci podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 – 2020 (aktualizace 2016) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               95/7466                         5. 4. 2016
                                                                               2. ukládá

                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                               předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení

                                                                               Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                               T: 21. 4. 2016


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje                                  

                                                                                č. 13/1161 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                95/7467                         5. 4. 2016
                                                                                1. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout vyčlenit projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ ze souhrnného projektu „Podpora služeb sociální prevence“

                                                                                95/7467                         5. 4. 2016
                                                                                2. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ v letech 2017 – 2020 v celkové výši 342.700.000 Kč

                                                                                95/7467                         5. 4. 2016
                                                                                3. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

                                                                                95/7467                         5. 4. 2016
                                                                                4. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                Zodp.: Martin Sikora

                                                                                Termín: 21. 4. 2016


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 95/7468                         5. 4. 2016
                                                                                 1. odvolává

                                                                                 členy Rady pro inovace Moravskoslezského kraje

                                                                                 -      Mgr. Kateřinu Dostálovou, MPA

                                                                                 -      doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D.


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 77/6280 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 16/1636 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                  95/7469                         5. 4. 2016
                                                                                  1. doporučuje

                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016

                                                                                  95/7469                         5. 4. 2016
                                                                                  2. ukládá

                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                  předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                  Zodp.: Martin Sikora

                                                                                  Termín: 21. 4. 2016


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   1. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout schválit zahájení přípravy projektů:

                                                                                   a)    „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

                                                                                   b)   „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

                                                                                   c)    „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

                                                                                   d)   „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

                                                                                   e)    „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

                                                                                   f)     „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

                                                                                   g)   „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

                                                                                   předkládaných do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty předkládané do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2016-2019:

                                                                                   a)    „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“ ve výši 10.300.000 Kč

                                                                                   b)   „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ ve výši 4.500.000 Kč

                                                                                   c)    „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“ ve výši 5.150.000 Kč

                                                                                   d)   „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“ ve výši 9.200.000 Kč

                                                                                   e)    „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“ ve výši 10.200.000 Kč

                                                                                   f)     „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“ ve výši 9.000.000 Kč

                                                                                   g)   „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“ ve výši 3.400.000 Kč

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   3. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout zahájit realizaci projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 2. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   4. rozhodla

                                                                                   předložit žádosti o podporu projektů:

                                                                                   a)    „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

                                                                                   b)   „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

                                                                                   c)    „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

                                                                                   d)   „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

                                                                                   e)    „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

                                                                                   f)     „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

                                                                                   g)   „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

                                                                                   do výzvy Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   5. rozhodla

                                                                                   stáhnout žádosti o podporu projektů:

                                                                                   a)    „Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK“

                                                                                   b)   „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

                                                                                   c)    „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“

                                                                                   d)   „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“

                                                                                   e)    „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“

                                                                                   f)     „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“

                                                                                   g)   „Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie“

                                                                                   z procesu hodnocení za podmínky, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o schválení jejich přípravy a částky na profinancování a kofinancování

                                                                                   95/7470                         5. 4. 2016
                                                                                   6. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit návrhy bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                   Zodp.: Martin Sikora

                                                                                   Termín: 21. 4. 2016


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 62/4914 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                    95/7471                         5. 4. 2016
                                                                                    1. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    rozhodnout ukončit přípravu projektů

                                                                                    a)    „Vybavení základními ošetřovatelskými a rehabilitačními pomůckami do nemocnic zřízených MSK“

                                                                                    b)   „Modernizace vybavení dětského oddělení v NsP Havířov“

                                                                                    c)    „Modernizace vybavení pro základní obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“

                                                                                    d)   „Modernizace vybavení pro další obory návazné péče v nemocnicích zřízených MSK“

                                                                                    e)    „Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro účely mikrobiologie“

                                                                                    f)     „Výstavba centra duševního zdraví Opava“

                                                                                    g)   „Vybavení psychiatrické ambulance Krnov“

                                                                                    h)   „Pořízení náhradních zdrojů na všechna VS ZZS MSK“

                                                                                    i)     „Modernizace přístrojové techniky na výjezdových stanovištích ZZS MSK“

                                                                                    financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu

                                                                                    95/7471                         5. 4. 2016
                                                                                    2. doporučuje

                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                    schválit zahájit přípravu projektů

                                                                                    a)    „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    b)   „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    c)    „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    d)   „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    e)    „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    f)     „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.“ s předpokládanými náklady 100 mil. Kč

                                                                                    g)   „Výstavba centra duševního zdraví Krnov“ s předpokládanými výdaji 104 mil. Kč

                                                                                    h)   „Technika pro výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ s předpokládanými výdaji 124 mil. Kč

                                                                                    i)     „Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.“ s předpokládanými výdaji 20 mil. Kč

                                                                                    financovatelných z Integrovaného regionálního operačního programu

                                                                                    95/7471                         5. 4. 2016
                                                                                    3. ukládá

                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                    předložit návrhy bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                    Zodp.: Martin Sikora

                                                                                    Termín: 21. 4. 2016


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje                                              

                                                                                     č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje                                 

                                                                                     č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     95/7472                         5. 4. 2016
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     návrh obce Komorní Lhotka, IČ 00494232, na zrušení veřejnoprávní smlouvy
                                                                                     č. 00233/2016/RRC

                                                                                     95/7472                         5. 4. 2016
                                                                                     2. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     souhlasit se zrušením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00233/2016/RRC s obcí Komorní Lhotka, IČ 00494232

                                                                                     95/7472                         5. 4. 2016
                                                                                     3. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                     Zodp.: Martin Sikora

                                                                                     Termín: 21. 4. 2016


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 83/6602 ze dne 10. 11. 2015

                                                                                      č. 89/7042 ze dne 26. 1. 2016

                                                                                      95/7473                         5. 4. 2016
                                                                                      1. doporučuje

                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                      rozhodnout schválit zahájení přípravy projektů:

                                                                                      a)    „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Branice – Úvalno, silnice III/4593 Úvalno a silnice 419 Branice v návaznosti na hraniční přechod do Polské republiky + hraniční most 4593-3“

                                                                                      b)   „Zlepšení dopravní dostupnosti k turistickým atrakcím v polsko-českém pohraničí v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, Powiatu Wodzislawski a obce Petrovice u Karviné“

                                                                                      c)    „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, dolních Marklovic a Karviné“

                                                                                      d)   „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční Kiertz – Opava, silnice 420 a silnice III/01129 ulice Pekařská v Opavě II. etapa“

                                                                                      e)    „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví pohraničí prostřednictvím modernizace silnice v úseku  Księże Pole - Kietrz - Sudice“

                                                                                      f)     „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví v pohraničí skrze modernizaci silnice na úseku Głubczyce - Vávrovice včetně rekonstrukce mostu v lokalitě Vávrovice“

                                                                                      předkládaných do Operačního programu INTERREG V - A Česká republika - Polsko, Prioritní osa: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

                                                                                      95/7473                         5. 4. 2016
                                                                                      2. doporučuje

                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                      rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci u projektů připravovaných v rámci Operačního programu INTERREG V - A Česká republika – Polsko:

                                                                                      a)    u projektu „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Branice – Úvalno, silnice III/4593 Úvalno a 419 Branice v návaznosti na hraniční přechod do Polské republiky + hraniční most 4593-3“ s vedoucím partnerem, kterým je Województwo Opolskie, Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska

                                                                                      b)   u projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti k turistickým atrakcím v polsko-českém pohraničí v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, Powiatu Wodzislawski a obce Petrovice u Karviné“ s vedoucím partnerem, kterým je Gmina Godów, Ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Polska; a partnery projektu, kterými jsou Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2,44-300 Wodzisław Śląski, Polska; a Petrovice u Karviné, č. p. 251, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika

                                                                                      c)    u projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční na území Jastrzebie-Zdroje, Zebrzydowic, dolních Marklovic a Karviné“ s vedoucím partnerem, kterým je Miasto Jastrzebie-Zdrój, aleja Józefa Pilsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrój, Polska; a partnery projektu, kterými jsou statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát; a Powiat Cieszynski, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn; Polska

                                                                                      d)   u projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého pohraniční Kiertz – Opava, silnice 420 a silnice III/01129 ulice Pekařská v Opavě II. etapa“ s vedoucím partnerem, kterým je Województwo Opolskie, Piastowska 14, 45-082 Opole, Polska

                                                                                      e)    u projektu „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví pohraničí prostřednictvím modernizace silnice v úseku  Księże Pole - Kietrz - Sudice“ s vedoucím partnerem, kterým je Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Polska

                                                                                      f)     u projektu „Zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví v pohraničí skrze modernizaci silnice na úseku Głubczyce - Vávrovice včetně rekonstrukce mostu v lokalitě Vávrovice“ s vedoucím partnerem, kterým je Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Polska

                                                                                      dle vzoru Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      95/7473                         5. 4. 2016
                                                                                      3. ukládá

                                                                                      náměstek hejtmana kraje

                                                                                      předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                      Zodp.: Martin Sikora

                                                                                      Termín: 21. 4. 2016


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       1. rozhodla

                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       2. rozhodla

                                                                                       neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                       žádost žadatele pod pořadovým číslem 201 Martin Chyba, datum narození ********** o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       4. rozhodla

                                                                                       schválit žadateli pod pořadovým číslem 201 Martin Chyba, datum narození ********** změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva - výhradně na uhlí (typ opatření A1)

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 201 Martin Chyba, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 105.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                       95/7474                         5. 4. 2016
                                                                                       6. rozhodla

                                                                                       doplnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 463, Pavel Hykel, datum narození **********, příspěvek za prioritní území ve výši 7.500 Kč a změnit příspěvek obce na 0 Kč, schválena částka dotace zůstává ve výši 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 17/1686 ze dne 12. 12. 2015

                                                                                       95/7475                         5. 4. 2016
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       95/7475                         5. 4. 2016
                                                                                       2. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, ve výši 659.856 Kč, maximálně však ve výši 15 % uznatelných nákladů projektu, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships“, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2021, dle předloženého materiálu

                                                                                       95/7475                         5. 4. 2016
                                                                                       3. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       uzavřít s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       95/7475                         5. 4. 2016
                                                                                       4. schvaluje

                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                       snižují

                                                                                       kapitálové výdaje

                                                                                       na § 6409 -

                                                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                       pol. 6901 -

                                                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                       o

                                                                                       659,86 tis. Kč

                                                                                       a

                                                                                       zvyšují

                                                                                       běžné výdaje

                                                                                       na § 3639 -

                                                                                       Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                       pol. 5213 -

                                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                       o

                                                                                       659,86 tis. Kč

                                                                                       95/7475                         5. 4. 2016
                                                                                       5. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

                                                                                       Zodp.: Martin Sikora

                                                                                       Termín: 21. 4. 2016


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 10/864 ze dne 12. 6. 2014

                                                                                        95/7476                         5. 4. 2016
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost společnosti E-expert, spol. s r.o., IČ 26783762, uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01420/2014/RRC ze dne 8. 7. 2014

                                                                                        95/7476                         5. 4. 2016
                                                                                        2. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01420/2014/RRC ze dne 8. 7. 2014 se společností E-expert, spol. s r.o., IČ 26783762, jejímž předmětem je narovnání příslušných ustanovení smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        95/7476                         5. 4. 2016
                                                                                        3. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                                        Zodp.: Martin Sikora

                                                                                        Termín: 21. 4. 2016


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                         95/7477                         5. 4. 2016
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost o poskytnutí dotace Institutu pro ženy, z.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         95/7477                         5. 4. 2016
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Institutu pro ženy, z.s., IČ 22691006, na realizaci projektu „Podpora podnikatelského prostředí v MSK v roce 2016“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu

                                                                                         95/7477                         5. 4. 2016
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         uzavřít s Institutem pro ženy, z.s., IČ 22691006, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                         95/7477                         5. 4. 2016
                                                                                         4. schvaluje

                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                         snižují

                                                                                         běžné výdaje

                                                                                         na § 3639 -

                                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                         pol. 6341 -

                                                                                         Investiční transfery obcím    

                                                                                         o

                                                                                         200 tis. Kč

                                                                                         a

                                                                                         zvyšují

                                                                                         běžné výdaje            

                                                                                         na § 3639 -

                                                                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                         pol. 5222 -

                                                                                         Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                         o

                                                                                         200 tis. Kč


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          95/7478                         5. 4. 2016
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          podmínky dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ včetně příloh

                                                                                          95/7478                         5. 4. 2016
                                                                                          2. vyhlašuje

                                                                                          dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016“ ke dni 11. 4. 2016 s termínem podání žádosti od 12. 5. 2016 do 30. 5. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 90/7145 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                           č.  17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Testovací zkoušky vyvíjené převodovky a vyvíjených systémů chlazení elektropohonů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           2. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, určenou na realizaci projektu „Testovací zkoušky vyvíjené převodovky a vyvíjených systémů chlazení elektropohonů“ s časovou použitelností od 15. 4. 2016 do 30. 8. 2016 dle předloženého materiálu

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           3. schvaluje

                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                           snižují

                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                           na § 3639 -

                                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                           pol. 6341 -

                                                                                           Investiční transfery obcím

                                                                                           o

                                                                                           200 tis. Kč

                                                                                           a

                                                                                           zvyšují

                                                                                           kapitálové výdaje            

                                                                                           na § 3639 -

                                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                           pol. 6352 -

                                                                                           Investiční transfery vysokým školám

                                                                                           o

                                                                                           200 tis. Kč

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           4. doporučuje

                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                           uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           5. bere na vědomí

                                                                                           žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o změnu údajů ve smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „International Conference on European Integration 2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           6. rozhodla

                                                                                           o změně obsahu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s  Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava, IČ 61989100, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje dne 9. 2. 2016 usnesením č. 90/7145, dle předloženého materiálu

                                                                                           95/7479                         5. 4. 2016
                                                                                           7. ukládá

                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 4. tohoto usnesení

                                                                                           Zodp.: Martin Sikora

                                                                                           Termín: 21. 4. 2016


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 85/6821 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            95/7480                         5. 4. 2016
                                                                                            1. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s obcí Janovice, IČ 00493619, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            95/7480                         5. 4. 2016
                                                                                            2. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Příbor, IČ 00298328, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                            95/7480                         5. 4. 2016
                                                                                            3. ukládá

                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                            předložit návrh dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                            Zodp.:  Martin Sikora

                                                                                            Termín: 21. 4. 2016


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             35/2678 ze dne 11. 2. 2014

                                                                                             62/4908 ze dne 17. 2. 2015

                                                                                             42/3069 ze dne 24. 4. 2014

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             12/1052 ze dne 11. 12. 2014

                                                                                             8/699 ze dne 27. 2. 2014

                                                                                             13/1160 ze dne 5. 3. 2015

                                                                                             9/801 ze dne 24. 4. 2014

                                                                                             95/7481                         5. 4. 2016
                                                                                             1. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ připravovaného k předložení do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 2007–2013

                                                                                             95/7481                         5. 4. 2016
                                                                                             2. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout ukončit přípravu projektu „Pořízení pomůcek pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotnických zařízení“ připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

                                                                                             95/7481                         5. 4. 2016
                                                                                             3. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout ukončit přípravu projektu „Spaces for learning“ a připravovaného k předložení do programu Erasmus+

                                                                                             95/7481                         5. 4. 2016
                                                                                             4. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                                             rozhodnout ukončit přípravu projektu „Building local capacity for competitive education“ připravovaného k předložení do programu Erasmus+

                                                                                             95/7481                         5. 4. 2016
                                                                                             5. ukládá

                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                             předložit návrhy dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                             Zodp.: Martin Sikora

                                                                                             Termín: 21. 4. 2016


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 85/6818 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                              95/7482                         5. 4. 2016
                                                                                              1. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout

                                                                                              a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                              b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. a XI. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                              95/7482                         5. 4. 2016
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              navýšit dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ o částku 1.058.800 Kč z úspory v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                                                              95/7482                         5. 4. 2016
                                                                                              3. schvaluje

                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                              snižují

                                                                                              kapitálové výdaje

                                                                                              na § 3636 -

                                                                                              Územní rozvoj

                                                                                              pol.  6341 -

                                                                                              Investiční transfery obcím

                                                                                              o

                                                                                                      1.350,5 tis. Kč

                                                                                              a

                                                                                              zvyšují

                                                                                              běžné výdaje

                                                                                              na § 3636 -

                                                                                              Územní rozvoj

                                                                                              pol.  5329 -

                                                                                              Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                              o

                                                                                                      1.350,5 tis. Kč

                                                                                              95/7482                         5. 4. 2016
                                                                                              4. ukládá

                                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                              předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                              Zodp.: Martin Sikora

                                                                                              Termín: 21. 4. 2016


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                               č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                               č. 18/1905 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                               95/7483                         5. 4. 2016
                                                                                               1. doporučuje

                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                               rozhodnout schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, dle předloženého materiálu

                                                                                               95/7483                         5. 4. 2016
                                                                                               2. ukládá

                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                               předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                               Zodp.: Martin Sikora

                                                                                               Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                         

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                95/7484                         5. 4. 2016
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                snižují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 3639 -

                                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                pol. 5169 -

                                                                                                Nákup ostatních služeb

                                                                                                o

                                                                                                3,6 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje            

                                                                                                na § 3639 -

                                                                                                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                pol. 5167 -

                                                                                                Služby školení a vzdělávání

                                                                                                o

                                                                                                              3,6 tis. Kč

                                                                                                95/7484                         5. 4. 2016
                                                                                                2. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                snižují

                                                                                                kapitálové výdaje

                                                                                                na § 6409 -

                                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                pol. 6901 -

                                                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                o

                                                                                                2.500 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje            

                                                                                                na § 3636 -

                                                                                                Územní rozvoj

                                                                                                pol. 5332 -

                                                                                                Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                                o

                                                                                                2.500 tis. Kč


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 1. doporučuje

                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                 rozhodnout zahájit přípravu projektu „Muzeum automobilů TATRA“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 123.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 2. doporučuje

                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                 rozhodnout zahájit realizaci projektu „Muzeum automobilů TATRA“ v roce 2016

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 3. doporučuje

                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                 rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Muzeum automobilů TATRA“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2016 – 2019 ve výši 123.000.000 Kč

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 4. doporučuje

                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                 rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Muzeum automobilů TATRA“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v letech 2020 – 2024 v maximální výši 37.170.000 Kč

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 5. rozhodla

                                                                                                 předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Muzeum automobilů TATRA“ do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v období 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které jsou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů

                                                                                                 95/7485                         5. 4. 2016
                                                                                                 6. ukládá

                                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                 předložit návrh dle bodů 1. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                 Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                 Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                  95/7486                         5. 4. 2016
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  žádost obce Kyjovice, IČ 00534722, o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu rekonstrukce „Objekt občanské vybavenosti obce Kyjovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                  95/7486                         5. 4. 2016
                                                                                                  2. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Kyjovice, IČ 00534722, ve výši 9.000.000 Kč, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu rekonstrukce „Objekt občanské vybavenosti obce Kyjovice“, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                                                  95/7486                         5. 4. 2016
                                                                                                  3. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  uzavřít s obcí Kyjovice, IČ 00534722, smlouvu o poskytnutí dotace

                                                                                                  95/7486                         5. 4. 2016
                                                                                                  4. schvaluje

                                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                  snižují

                                                                                                  kapitálové výdaje            

                                                                                                  na § 6409 -

                                                                                                  Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                  pol. 6901 -

                                                                                                  Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                  o

                                                                                                  9.000 tis. Kč

                                                                                                  a

                                                                                                  zvyšují

                                                                                                  kapitálové výdaje            

                                                                                                  na § 3639 -

                                                                                                  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                  pol. 6341 -

                                                                                                  Investiční transfery obcím

                                                                                                  o

                                                                                                  9.000 tis. Kč

                                                                                                  95/7486                         5. 4. 2016
                                                                                                  5. ukládá

                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. – 3. tohoto usnesení

                                                                                                  Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                  Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                   95/7487                         5. 4. 2016
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   informaci o průběhu přípravy vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dle předloženého materiálu

                                                                                                   95/7487                         5. 4. 2016
                                                                                                   2. schvaluje

                                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                   snižují

                                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                                   na § 6409 -

                                                                                                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                   pol.  6901 -

                                                                                                   Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                   o

                                                                                                   6.000 tis. Kč

                                                                                                   a

                                                                                                   zvyšují

                                                                                                   kapitálové výdaje

                                                                                                   na § 2251 -

                                                                                                   Letiště

                                                                                                   pol.  6121 -

                                                                                                   Budovy, haly a stavby

                                                                                                   o

                                                                                                   6.000 tis. Kč


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    95/7488                         5. 4. 2016
                                                                                                    1. doporučuje

                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                    rozhodnout předat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                    plynárenské zařízení (NTL 110 v délce 36,3 m, NTL 100 v délce 1,2 m a plynovodní přípojku v délce 16,5 m) umístěné na pozemcích parc. č. 1464/2 ostatní plocha, parc. č. 1464/3 zahrada, parc. č. 1464/12 zahrada a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle geometrického plánu č. 2561-708/2015 ze dne 13. 10. 2015, k hospodaření organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13  Studénka, IČ 48804860

                                                                                                    95/7488                         5. 4. 2016
                                                                                                    2. ukládá

                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                    Termín: 21. 4. 2016

                                                                                                    95/7488                         5. 4. 2016
                                                                                                    3. souhlasí

                                                                                                    s uzavřením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi organizací Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13  Studénka, IČ 48804860, a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem, IČ 27295567, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011

                                                                                                     č. 100/6461 ze dne 21. 12. 2011

                                                                                                     č. 108/5957 ze dne 3. 4. 2012

                                                                                                     č. 5/291 ze dne 20. 12. 2012

                                                                                                     č. 24/1710 ze dne 3. 9. 2013

                                                                                                     95/7489                         5. 4. 2016
                                                                                                     1. rozhodla

                                                                                                     uzavřít dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58133-19 o pojištění odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01007/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                      95/7490                         5. 4. 2016
                                                                                                      1. schvaluje

                                                                                                      podmínky dotačního programu s názvem „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                      95/7490                         5. 4. 2016
                                                                                                      2. rozhodla

                                                                                                      vyhlásit dotační program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016 dle předloženého materiálu


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 89/7048 ze dne 26. 1. 2016

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                       95/7491                         5. 4. 2016
                                                                                                       1. doporučuje

                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                       rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                       95/7491                         5. 4. 2016
                                                                                                       2. doporučuje

                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                       rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                       95/7491                         5. 4. 2016
                                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                                       informaci o plánovaném převodu nevyčerpaných finančních prostředků z dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ ve výši 40.800 Kč k financování individuálních dotací na podporu aktivit vztahujících se k naplňování bodů zájmu na webových stránkách www.severnimorava.travel v rámci územních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Kravaře, Hlučín, Bohumín, Orlová, Havířov a Český Těšín

                                                                                                       95/7491                         5. 4. 2016
                                                                                                       4. schvaluje

                                                                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                       snižují

                                                                                                       běžné výdaje

                                                                                                       na § 2143 -

                                                                                                       Cestovní ruch

                                                                                                       pol.  5321 -

                                                                                                       Neinvestiční transfery obcím

                                                                                                       o

                                                                                                       197,6 tis. Kč

                                                                                                       a

                                                                                                       zvyšují

                                                                                                       běžné výdaje            

                                                                                                       na § 2143 -

                                                                                                       Cestovní ruch

                                                                                                       pol.  5213 -  

                                                                                                       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                       o

                                                                                                       90,8 tis. Kč

                                                                                                       pol.  5222 -

                                                                                                       Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                       o

                                                                                                       52,0 tis. Kč

                                                                                                       pol.  5329 -

                                                                                                       Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                                       o

                                                                                                       54,8 tis. Kč

                                                                                                       Celkem

                                                                                                       o

                                                                                                       197,6 tis. Kč

                                                                                                       95/7491                         5. 4. 2016
                                                                                                       5. ukládá

                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                       předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                       Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                       Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 93/7321 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                        č. 18/1891 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                        95/7492                         5. 4. 2016
                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                        informaci o  konání valné hromady sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., IČO  02057531, se sídlem J.A. Bati 5520, 760 01 Zlín, která se uskutečnila dne 14. 3. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                         č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                         95/7493                         5. 4. 2016
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádost Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 108.900 Kč na projekt VIII. Beskydské rekordy

                                                                                                         95/7493                         5. 4. 2016
                                                                                                         2. rozhodla

                                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 80.000 Kč Beskydskému informačnímu centru Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, IČ 66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, na projekt VIII. Beskydské rekordy, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016

                                                                                                         95/7493                         5. 4. 2016
                                                                                                         3. rozhodla

                                                                                                         uzavřít s Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                         95/7493                         5. 4. 2016
                                                                                                         4. schvaluje

                                                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                         snižují

                                                                                                         běžné výdaje

                                                                                                         na § 2143 -

                                                                                                         Cestovní ruch

                                                                                                         pol.  5213 -

                                                                                                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                         o

                                                                                                         80 tis. Kč

                                                                                                         a

                                                                                                         zvyšují

                                                                                                         běžné výdaje

                                                                                                         na § 2143 -

                                                                                                         Cestovní ruch

                                                                                                         pol.  5321 -

                                                                                                         Neinvestiční transfery obcím

                                                                                                         o

                                                                                                         80 tis. Kč


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                          95/7494                         5. 4. 2016
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          žádost zájmového sdružení právnických osob ESO, IČ 75070928, se sídlem Michálkovická 1229/151, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na konání akce s názvem Setkání představitelů měst a obcí česko-polského příhraničí a vedení krajů

                                                                                                          95/7494                         5. 4. 2016
                                                                                                          2. rozhodla

                                                                                                          poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč zájmovému sdružení právnických osob ESO, IČ 75070928, se sídlem Michálkovická 1229/151, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, na konání akce s názvem Setkání představitelů měst a obcí česko-polského příhraničí a vedení krajů, s časovou použitelností od 15. 4. 2016 do 15. 5. 2016

                                                                                                          95/7494                         5. 4. 2016
                                                                                                          3. rozhodla

                                                                                                          uzavřít se zájmovým sdružením právnických osob ESO smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                          95/7494                         5. 4. 2016
                                                                                                          4. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          snižují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 2143 -

                                                                                                          Cestovní ruch

                                                                                                          pol.  5213 -

                                                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                          o

                                                                                                          50 tis. Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 2143 -

                                                                                                          Cestovní ruch

                                                                                                          pol.  5229 -

                                                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                                          o

                                                                                                          50 tis. Kč


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                           95/7495                         5. 4. 2016
                                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                                           žádost spolku Žijme sportem, IČ 02216281, se sídlem Menšíkova 322/6, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 90.000 Kč na projekt Bike Čeladná 2016

                                                                                                           95/7495                         5. 4. 2016
                                                                                                           2. rozhodla

                                                                                                           poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč spolku Žijme sportem, IČ 02216281, se sídlem Menšíkova 322/6, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, na projekt Bike Čeladná 2016, s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 15. 10. 2016

                                                                                                           95/7495                         5. 4. 2016
                                                                                                           3. rozhodla

                                                                                                           uzavřít se spolkem Žijme sportem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                           95/7495                         5. 4. 2016
                                                                                                           4. schvaluje

                                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                           snižují

                                                                                                           běžné výdaje

                                                                                                           na § 2143 -

                                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                                           pol.  5213 -

                                                                                                           Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                           o

                                                                                                           50 tis. Kč

                                                                                                           a

                                                                                                           zvyšují

                                                                                                           běžné výdaje

                                                                                                           na § 2143 -

                                                                                                           Cestovní ruch

                                                                                                           pol.  5222 -

                                                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                           o

                                                                                                           50 tis. Kč


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 45/2334 ze dne 6. 1. 2010

                                                                                                            95/7496                         5. 4. 2016
                                                                                                            1. rozhodla

                                                                                                            uzavřít smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je 1 kus stojanu na propagační materiály Moravskoslezského kraje v pořizovací hodnotě 5.414,49 Kč vč. DPH, se spolkem IC Petrovice u Karviné, z.s., IČ 04696611, dle předloženého materiálu


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             95/7497                         5. 4. 2016
                                                                                                             1. doporučuje

                                                                                                             zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                                                                             a)    uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo městu Kopřivnici, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČ 00298077 k nemovitým věcem evidovaným duplicitně ve vlastnictví města Kopřivnice a kraje s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1/795, Ostrava, IČ 00095711, a to k:

                                                                                                             pozemku parc. č. 981/4 ostatní plocha a

                                                                                                             pozemku parc. č. 981/21 ostatní plocha,

                                                                                                             oba v k. ú. Vlčovice, obec Kopřivnice,

                                                                                                             dle předloženého materiálu, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí městem Kopřivnice

                                                                                                             b)   vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1/795, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví městem Kopřivnice vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                             95/7497                         5. 4. 2016
                                                                                                             2. ukládá

                                                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                             předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                             Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                             Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                              č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                              95/7498                         5. 4. 2016
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              žádost Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300.000 Kč na provozování páteční a víkendové vlakové dopravy na železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 3. 6. 2016 – 28. 9. 2016

                                                                                                              95/7498                         5. 4. 2016
                                                                                                              2. doporučuje

                                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                                              rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 300.000 Kč na zajištění páteční a víkendové vlakové dopravy na železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice v období od 3. 6. 2016 – 28. 9. 2016 Mikroregionu Hvozdnice, IČ 71194410, s časovou použitelností od 1. 6. 2016 – 31. 10. 2016

                                                                                                              95/7498                         5. 4. 2016
                                                                                                              3. doporučuje

                                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                                              rozhodnout uzavřít s Mikroregionem Hvozdnice, IČ 71194410, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                              95/7498                         5. 4. 2016
                                                                                                              4. schvaluje

                                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                              snižují

                                                                                                              běžné výdaje

                                                                                                              na § 2143 -

                                                                                                              Cestovní ruch

                                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                              o

                                                                                                              300 tis. Kč

                                                                                                              a

                                                                                                              zvyšují

                                                                                                              běžné výdaje            

                                                                                                              na § 2143 -

                                                                                                              Cestovní ruch

                                                                                                              pol.  5329 -

                                                                                                              Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                                              o

                                                                                                              300 tis. Kč

                                                                                                              95/7498                         5. 4. 2016
                                                                                                              5. ukládá

                                                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                              předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                              zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                              termín: 21. 4. 2016


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 77/6279 ze dne 10. 9. 2015

                                                                                                               č. 90/7175 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                               č. 16/1635 ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                               č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               1. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 123.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

                                                                                                                

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               2. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ v roce 2016

                                                                                                                

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               3. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2019 ve výši 123.000.000 Kč

                                                                                                                

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               4. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2020 – 2024 v maximální výši 19.000.000 Kč

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               5. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zahájit realizaci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ v roce 2016 dle předloženého materiálu

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               6. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2018 ve výši 69.000.000

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               7. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 1.800.000 Kč

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               8. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „27.100.000 Kč“ na „30.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               9. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.100.000 Kč

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               10. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 2.000.000 Kč

                                                                                                               95/7499                         5. 4. 2016
                                                                                                               11. ukládá

                                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                               předložit návrh dle bodů 1. až 10. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                               Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                               Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                Rada kraje

                                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                95/7500                         5. 4. 2016
                                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                                žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2016

                                                                                                                95/7500                         5. 4. 2016
                                                                                                                2. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, maximálně ve výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2016, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 10. 2016

                                                                                                                95/7500                         5. 4. 2016
                                                                                                                3. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                uzavřít s pobočným spolkem KČT, oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                95/7500                         5. 4. 2016
                                                                                                                4. ukládá

                                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 92/7258 ze dne 25. 2. 2016

                                                                                                                 95/7501                         5. 4. 2016
                                                                                                                 1. doporučuje

                                                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                                                 rozhodnout darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to

                                                                                                                 pozemek parc. č. 542/15, ostatní plocha,

                                                                                                                 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                 vše v k. ú. a obec Albrechtičky,

                                                                                                                 do vlastnictví obce Albrechtičky, Albrechtičky 131, IČ 00600814

                                                                                                                 za podmínky, že obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                 95/7501                         5. 4. 2016
                                                                                                                 2. ukládá

                                                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                 předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                 Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                 Termín: 21. 4. 2016

                                                                                                                 95/7501                         5. 4. 2016
                                                                                                                 3. bere na vědomí

                                                                                                                 žádost města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313, o souhlas s umístěním stavby „Autobusové zastávky, ulice Frýdecká, Třinec“ a o bezúplatný převod nemovité věci specifikované v bodě 5) tohoto usnesení, v k. ú. a obec Třinec, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                 95/7501                         5. 4. 2016
                                                                                                                 4. souhlasí

                                                                                                                 s umístěním a realizací stavby „Autobusové zastávky, ulice Frýdecká, Třinec“ na části pozemku parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, v k. ú. a obec Třinec, dle předloženého materiálu


                                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                                  95/7502                         5. 4. 2016
                                                                                                                  1. souhlasí

                                                                                                                  s umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce MS NTL plynovodu Nový Jičín, ul. K Nemocnici + 3“ na pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín – město, obec Nový Jičín, dle předloženého materiálu

                                                                                                                  95/7502                         5. 4. 2016
                                                                                                                  2. rozhodla

                                                                                                                  a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. st. 37 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín – město, obec Nový Jičín, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín IČ 00096296, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat na služebném pozemku podzemní NTL plynovod a plynovodní přípojky, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního NTL plynovodu a plynovodních přípojek, v rámci stavby „Rekonstrukce MS NTL plynovodu Nový Jičín, ul. K Nemocnici + 3“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem dle zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanoveného příslušným zákonem v platném znění; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                   

                                                                                                                  b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                                                                                                  95/7502                         5. 4. 2016
                                                                                                                  3. doporučuje

                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                  rozhodnout uzavřít smlouvu o zániku služebnosti mezi krajem a společností KMH servis s.r.o., Václavovická 1566, Šenov, IČ 25839535, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                  95/7502                         5. 4. 2016
                                                                                                                  4. doporučuje

                                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                                  rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2/4 ostatní plocha, v k. ú. Vítkov, obec Vítkov ve vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, IČ 00300870, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku přípojku plynu, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou, opravami, provozováním a odstraněním přípojky plynu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2964 – 8/2016 ze dne 8. 2. 2016, na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkov, obec Vítkov, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, náměstí Jana Zajíce 1, Vítkov, IČ 47813172, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                  95/7502                         5. 4. 2016
                                                                                                                  5. ukládá

                                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                  předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 3. a 4. tohoto usnesení

                                                                                                                  Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                  Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 93/7318 ze dne 8. 3. 2016

                                                                                                                   č. 90/7174 ze dne 9. 2. 2016

                                                                                                                   95/7503                         5. 4. 2016
                                                                                                                   1. doporučuje

                                                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                                                   rozhodnout darovat stavební objekty ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00601403, a to:

                                                                                                                   veřejné osvětlení, sjezd na místní komunikaci II. tř. Janáčkova ev. č. 1b, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů,

                                                                                                                   umístěných na částech pozemků parc. č. 222/1, parc. č. 241/1, parc. č. 535/15, parc. č. 535/16, parc. č. 535/17, parc. č. 535/21, parc. č. 438/99, parc. č. 507/4 a parc. č. 507/1, v rámci stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí – přístavba tělocvičny“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4130-60/2015 ze dne 19. 11. 2015 a zaměření skutečného provedení stavby veřejného osvětlení č. 293/2015 ze dne 16. 10. 2015, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí,

                                                                                                                   do vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651

                                                                                                                   95/7503                         5. 4. 2016
                                                                                                                   2. doporučuje

                                                                                                                   zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                                                                                   a)    darovat část pozemku parc. č. 2623/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3308-9/2016 ze dne 23. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2623/6 ostatní plocha o výměře 937 m2, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Střední odborné školy, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479

                                                                                                                   b)   darovat část pozemku parc. č. 1840/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3309-10/2016 ze dne 23. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1840/9 ostatní plocha o výměře 639 m2, ve vlastnictví kraje a v hospodaření Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČ 60802669,

                                                                                                                   vše včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                   vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                                                                                                                   do vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, IČ 00295892

                                                                                                                   c)    vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborné školy, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9, Bruntál, IČ 13643479, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                                                                                                   d)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČ 60802669, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                                                                                                   95/7503                         5. 4. 2016
                                                                                                                   3. ukládá

                                                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                                                                   Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                   Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 90/7161 ze dne 9. 2. 2016   

                                                                                                                    95/7504                         5. 4. 2016
                                                                                                                    1. doporučuje

                                                                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                                                                    rozhodnout prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                                    pozemek parc. č. 1129 orná půda, v k. ú. a obec Nošovice

                                                                                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                                                    do vlastnictví **********

                                                                                                                    za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebo Ministerstva průmyslu a obchodu s převodem, úhrady kupní ceny ve výši 407.260 Kč, úhrady daně z nabytí nemovitých věcí a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                    95/7504                         5. 4. 2016
                                                                                                                    2. ukládá

                                                                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                    Termín: 21. 4. 2014


                                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                                     95/7505                         5. 4. 2016
                                                                                                                     1. doporučuje

                                                                                                                     zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                                                                                     a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                     pozemek parc. č. 390/2 orná půda,

                                                                                                                     část pozemku parc. č. 389 zahrada, nově označenou jako pozemek parc. č. 389/3 zahrada o výměře 145 m2, dle geometrického plánu č. 1211-544/2015 ze dne   31. 7. 2015,

                                                                                                                     vše v k. ú. a obec Nošovice,

                                                                                                                     část pozemku parc. č. 1901/4 trvalý travní porost, nově označenou jako pozemek parc. č. 1901/21 trvalý travní porost o výměře 360 m2,

                                                                                                                     část pozemku parc. č. 1901/8 trvalý travní porost, nově označenou jako pozemek parc. č. 1901/22 trvalý travní porost o výměře 328 m2,

                                                                                                                     část pozemku parc. č. 2245/2 ostatní plocha, nově označenou jako pozemek parc. č. 2245/5 ostatní plocha, o výměře 167 m2,

                                                                                                                     vše dle geometrického plánu č. 1802-544/2015 ze dne 31. 7. 2015, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá

                                                                                                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                     z vlastnictví ********** za kupní cenu 1.329.000 Kč, kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                     b)   zřídit věcné břemeno – služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 2245/1 ostatní plocha v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, ve vlastnictví ********** ve prospěch kraje každého dalšího vlastníka pozemků parc. č. 2403/1 ostatní plocha, parc. č. 2403/2 ostatní plocha, parc. č. 2403/13 ostatní plocha, parc. č. 1901/19 ostatní plocha a parc. č. 1901/21 trvalý travní porost, poslední dle geometrického plánu č. 1802-544/2015 ze dne 31. 7. 2015 vše v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, (dále jen „panující pozemky“) spočívající v právu chůze a jízdy služebným pozemkem motorovými i nemotorovými vozidly, za účelem zpřístupnění panujících pozemků, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1823-567/2015 ze dne 17. 12. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč; náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí hradí oprávněný

                                                                                                                     c)    předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                                     95/7505                         5. 4. 2016
                                                                                                                     2. doporučuje

                                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                                     rozhodnout předat nemovité věci, a to:

                                                                                                                     pozemek parc. č. 1331/6 ostatní plocha,

                                                                                                                     pozemek parc. č. 390/6 ostatní plocha,

                                                                                                                     oba v k.ú. Nošovice, obec Nošovice,

                                                                                                                     pozemek parc. č. 2403/2 ostatní plocha,

                                                                                                                     pozemek parc. č. 1901/19 ostatní plocha,

                                                                                                                     oba v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá,

                                                                                                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                     k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711

                                                                                                                     95/7505                         5. 4. 2016
                                                                                                                     3. rozhodla

                                                                                                                     zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.329.000 Kč účelově určené na akci „Průmyslová zóna Nošovice“

                                                                                                                     95/7505                         5. 4. 2016
                                                                                                                     4. schvaluje

                                                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                     snižují

                                                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                                                     na §  6409 -

                                                                                                                     Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                                     pol.   6901 -

                                                                                                                     Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                                     o

                                                                                                                     1.329 tis. Kč

                                                                                                                     a

                                                                                                                     zvyšují

                                                                                                                     kapitálové výdaje

                                                                                                                     na §  3639 -

                                                                                                                     Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                     pol.   6130 -

                                                                                                                     Pozemky

                                                                                                                     o

                                                                                                                     1.329 tis. Kč

                                                                                                                     95/7505                         5. 4. 2016
                                                                                                                     5. ukládá

                                                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                                                                     Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                     Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                                      95/7506                         5. 4. 2016
                                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                                      návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                                      95/7506                         5. 4. 2016
                                                                                                                      2. bere na vědomí

                                                                                                                      návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu

                                                                                                                      95/7506                         5. 4. 2016
                                                                                                                      3. ukládá

                                                                                                                      hejtmanovi kraje

                                                                                                                      předložit návrh dle bodu 1. a 2. zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      Zodp.: Miroslav Novák

                                                                                                                      Termín: 21. 4. 2016


                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                       95/7507                         5. 4. 2016
                                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                                       informaci o počtu a způsobu vyřízení stížností, ostatních podání a petic adresovaných orgánům Moravskoslezského kraje v roce 2015, dle předloženého materiálu


                                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                                        95/7508                         5. 4. 2016
                                                                                                                        1. schvaluje

                                                                                                                        poskytnutí motorových vozidel hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a řediteli krajského úřadu k užívání pro služební i soukromé účely dle předloženého materiálu a jeho přílohy č. 1


                                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                                         95/7509                         5. 4. 2016
                                                                                                                         1. jmenuje

                                                                                                                         na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 6. 4. 2016 včetně
                                                                                                                         Ing. Silvii Součkovou vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu


                                                                                                                          frame-scrollup