Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 31. 8. 2020


  Rada kraje

  95/8304                         31. 8. 2020
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje konané dne 31. 8. 2020


   Rada kraje

   95/8305                         31. 8. 2020
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Unucky, MBA, a Mgr. Stanislava Folwarczneho, o ověření zápisu z 93. schůze rady kraje, konané dne 10. 8. 2020

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Jiřího Navrátila, MBA, a paní Jarmily Uvírové, o ověření zápisu z 94. schůze rady kraje, konané dne 17. 8. 2020

   95/8305                         31. 8. 2020
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 95. schůze rady kraje, konané dne 31. 8. 2020:

   -        Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla

   -        MUDr. Martina Gebauera


    Rada kraje

    v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

    95/8306                         31. 8. 2020
    1. bere na vědomí

    zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545, za období leden – červen 2020, dle předloženého materiálu


     Rada kraje

     v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

     95/8307                         31. 8. 2020
     1. souhlasí

     se záměrem uzavřít smlouvu o marketingové spolupráci po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se společností Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., registrační číslo KRS 0000056844 s tím, že konkrétní znění vyjednané smlouvy bude představenstvem společnosti Letiště Ostrava, a.s. před podpisem předloženo ke schválení radě kraje v působnosti valné hromady, dle předloženého materiálu

     95/8307                         31. 8. 2020
     2. ukládá

     představenstvu společnosti Letiště Ostrava, a.s. pokyn k provedení jednacího řízení bez uveřejnění za účelem vyjednání obsahu smlouvy o marketingové spolupráci se společností Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., registrační číslo KRS 0000056844, a to v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu


      Rada kraje

      v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

      95/8308                         31. 8. 2020
      1. bere na vědomí

      zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, za období leden – červen 2020, dle předloženého materiálu


       Rada kraje

       v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů., obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČO 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj

       95/8309                         31. 8. 2020
       1. souhlasí

       s uzavřením Smlouvy o úvěru reg. č. 130/20-120 VL, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

       95/8309                         31. 8. 2020
       2. souhlasí

       s uzavřením Smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek č. 206/20T-130/20-120 VL, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


        Rada kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 92/8060 ze dne 20. 7. 2020

        95/8310                         31. 8. 2020
        1. jmenuje

        s účinností od 1. 9. 2020 včetně

        Ing. Karla Sieberta, MBA, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750

        95/8310                         31. 8. 2020
        2. stanoví

        s účinností od 1. 9. 2020 včetně

        plat Ing. Karlu Siebertovi, MBA, řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu

        95/8310                         31. 8. 2020
        3. jmenuje

        s účinností od 1. 10. 2020 včetně

        Ing. Martina Sikoru, na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242

        95/8310                         31. 8. 2020
        4. stanoví

        s účinností od 1. 10. 2020 včetně

        plat Ing. Martinu Sikorovi, řediteli organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, dle návrhu uvedeného v předloženém materiálu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 80/7160 ze dne 10.2.2020

         95/8311                         31. 8. 2020
         1. rozhodla

         poskytnout ocenění dle platných podmínek soutěže paní **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 v kategorii „Podnikatelka“

         95/8311                         31. 8. 2020
         2. rozhodla

         poskytnout ocenění dle platných podmínek soutěže ředitelce pobočního spolku s názvem Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava paní **********, která se umístila na prvním místě v soutěži Lady Business Moravskoslezského kraje 2020 v kategorii „Manažerka neziskovky“

         95/8311                         31. 8. 2020
         3. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         snižují

         běžné výdaje

         na § 3639 -

         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

         pol. 5169 -

         Nákup ostatních služeb

         o

         120,00 tis. Kč

         a

         zvyšují

         běžné výdaje            

         na § 3639 -

         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

         pol. 5494 -

         Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající

         charakter daru

         o

         120,00 tis. Kč


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 21/2236 ze dne 22. 9. 2016

          č. 5/475 ze dne 14. 9. 2017

          95/8312                         31. 8. 2020
          1. bere na vědomí

          žádost obce Hrčava ze dne 3. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          95/8312                         31. 8. 2020
          2. doporučuje

          zastupitelstvu kraje

          rozhodnout neuzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06188/2016/RRC s obcí Hrčava, IČO 00296732 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

          95/8312                         31. 8. 2020
          3. ukládá

          náměstkovi hejtmana kraje

          předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

          Zodp.: Jan Krkoška

          Termín: 3. 9. 2020


           Rada kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 89/7789 ze dne 1.6.2020

           95/8313                         31. 8. 2020
           1. rozhodla

           na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje“ účastníka:

           pro část 1 veřejné zakázky – Projekt „Moravskoslezský kraj – Vyhodnocení ohroženosti škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji 2020/I“

           PMVIA s.r.o.
           Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov- Předměstí
           IČO: 27673189

           za cenu nejvýše přípustnou 390.520 Kč bez DPH

           pro část 2 veřejné zakázky – Projekt „Moravskoslezský kraj – Vyhodnocení ohroženosti škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji 2020/II“

           PMVIA s.r.o.
           Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov- Předměstí
           IČO: 27673189

           za cenu nejvýše přípustnou 448.610 Kč bez DPH

           pro část 3 veřejné zakázky – Projekt „Moravskoslezský kraj – Vyhodnocení ohroženosti veřejných prostranství v Moravskoslezském kraji 2020“

           F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
           Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
           IČO: 25884646

           za cenu nejvýše přípustnou 464.900 Kč bez DPH


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 82/7350 ze dne 2.3.2020

            č. 91/7872 ze dne 22.6.2020

            95/8314                         31. 8. 2020
            1. rozhodla

            na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace nábytku I. – chemické laboratoře v rámci projektů IROP“ účastníka:

            pro část 1 veřejné zakázky – Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě (SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace)

            MERCI, s.r.o.
            Hviezdoslavova 1192/55b, 62700- Brno-Slatina
            IČO: 46966447

            za cenu nejvýše přípustnou 1.524.721 Kč bez DPH

            pro část 2 veřejné zakázky – „Přírodní vědy v technických oborech“ – Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

            MERCI, s.r.o.
            Hviezdoslavova 1192/55b, 62700- Brno-Slatina
            IČO: 46966447

            za cenu nejvýše přípustnou 529.560 Kč bez DPH


             Rada kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 88/7645 ze dne 18.5.2020

             95/8315                         31. 8. 2020
             1. rozhodla

             na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“ účastníka:

             TALPA - RPF, s.r.o.
             Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
             IČO: 64615391

             za cenu nejvýše přípustnou 2.362.003,20 Kč bez DPH


              Rada kraje

              95/8316                         31. 8. 2020
              1. rozhodla

              zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ III.“

              95/8316                         31. 8. 2020
              2. prohlašuje

              že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ III.“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

              95/8316                         31. 8. 2020
              3. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ III.“, a to:

              členové:
              Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              náhradníci:
              Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
              Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

              95/8316                         31. 8. 2020
              4. jmenuje

              v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v rámci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ III.“, a to:

              členové:
              Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
              Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
              Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

              náhradníci:
              Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
              Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
              Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
              Ing. Michaela Bellová, odbor investiční a majetkový
              Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
              Lenka Brzyszkowská, členka zastupitelstva kraje
              Mgr. Michal Hořínek, odbor právní a organizační
              Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
              Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
              Ing. Šárka Bělecká, odbor kultury a památkové péče
              Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
              Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


               Rada kraje

               95/8317                         31. 8. 2020
               1. rozhodla

               zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““

               95/8317                         31. 8. 2020
               2. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““, a to:

               členové:
               Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
               Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               náhradníci:
               Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
               Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

               95/8317                         31. 8. 2020
               3. jmenuje

               v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““, a to:

               členové:
               Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Ivo Muras, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
               Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
               Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

               náhradníci:
               Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
               Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
               Ing. Gabriela Jursová, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Jaromír Kožusznik, odbor investiční a majetkový
               Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
               Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje
               Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
               Ing. Libor Částka, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový
               Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy a chytrého regionu
               Ing. Boris Drápela, odbor investiční a majetkový
               Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                Rada kraje

                95/8318                         31. 8. 2020
                1. schvaluje

                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění procesů elektronických výběrových řízení a souvisejících činností"

                95/8318                         31. 8. 2020
                2. rozhodla

                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                eCENTRE, a.s.
                se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
                IČO: 27149862
                za ceny nejvýše přípustné dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                 95/8319                         31. 8. 2020
                 1. schvaluje

                 rozpočtové opatření, kterým se

                 snižují

                 běžné výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  5132 -

                 Ochranné pomůcky

                 o

                 55 tis. Kč

                 pol.  5168 -

                 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

                 o

                 400 tis. Kč

                 a

                 zvyšují

                 běžné výdaje

                 na § 6172 -

                 Činnost regionální správy

                 pol.  5166 -

                 Konzultační, poradenské a právní služby

                 o

                 455 tis. Kč

                 95/8319                         31. 8. 2020
                 2. rozhodla

                 zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování právního poradenství a konzultací souvisejících s realizací zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody na komplexní administraci zadávacích řízení a právní poradenství v oblasti veřejného investování pro Moravskoslezský kraj, společnosti:

                 Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
                 se sídlem: Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín
                 IČ: 27812120
                 za cenu nejvýše přípustnou 605.000 Kč včetně DPH


                  Rada kraje

                  95/8320                         31. 8. 2020
                  1. schvaluje

                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Prodloužení technické podpory přepínačů CISCO"

                  95/8320                         31. 8. 2020
                  2. rozhodla

                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
                  se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
                  IČO: 28606582
                  za cenu nejvýše přípustnou 629 900 Kč bez DPH


                   Rada kraje

                   95/8321                         31. 8. 2020
                   1. schvaluje

                   zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zpracování technické dokumentace k projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“

                   95/8321                         31. 8. 2020
                   2. rozhodla

                   vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                   AQUATIS a.s.
                   Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
                   IČO 46347526

                   za cenu nejvýše přípustnou 995.000 Kč bez DPH


                    Rada kraje

                    95/8322                         31. 8. 2020
                    1. schvaluje

                    zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Výkon TDS a BOZP stavby „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““

                    95/8322                         31. 8. 2020
                    2. rozhodla

                    vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

                    BENEPRO, a.s.
                    se sídlem: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
                    IČO: 26820781

                    za cenu nejvýše přípustnou 319 000 Kč bez DPH


                     Rada kraje

                     95/8323                         31. 8. 2020
                     1. souhlasí

                     s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 7. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     95/8323                         31. 8. 2020
                     2. stanoví

                     a.    u usnesení č. 75/6655 bod 3. ze dne 25. 11. 2019 termín další kontroly plnění na říjen 2020

                     b.    u usnesení č. 75/6656 bod 3. ze dne 25. 11. 2019 termín další kontroly plnění na říjen 2020

                     c.    u usnesení č. 76/6939 bod 3. ze dne 9. 12. 2019 termín další kontroly plnění na červen 2021

                     d.    u usnesení č. 76/6941 bod 3. ze dne 9. 12. 2019 termín další kontroly plnění na září 2020

                     e.    u usnesení č. 88/7759 bod 2. ze dne 18. 5. 2020 termín další kontroly plnění na srpen 2020


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 34/1625 ze dne 24.9.2009

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                      95/8324                         31. 8. 2020
                      1. rozhodla

                      pokračovat v tradici soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

                      95/8324                         31. 8. 2020
                      2. rozhodla

                      poskytnout věcné dary, tj. plastiku ze skla a mosazi připomínající váhy v maximální výši 8.000 Kč, pro každého vítěze v osmi kategoriích soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“

                      95/8324                         31. 8. 2020
                      3. pověřuje

                      hejtmana kraje

                      předáním darů vítězům současného ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční 9. září 2020 v Brick house v Dolní oblasti Vítkovice; v případě změny epidemiologických opatření budou ceny předány do 30. 9. 2020

                      95/8324                         31. 8. 2020
                      4. pověřuje

                      hejtmana kraje

                      vyhlášením dalšího ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ do konce roku 2020

                      95/8324                         31. 8. 2020
                      5. rozhodla

                      poskytnout věcný dar vítězi ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2019 - umělecké dílo v podobě stromu, navržené výhradně pro tuto příležitost, na jehož výrobě se podílejí studenti středních a vysokých škol z Moravskoslezského kraje,
                      v hodnotě do 50.000 Kč, dle předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       95/8325                         31. 8. 2020
                       1. bere na vědomí

                       podnět občana kraje ze dne 20. 8. 2020 k uplatnění zákonodárné iniciativy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       95/8325                         31. 8. 2020
                       2. souhlasí

                       s postupem vyřizování podnětu občana kraje uvedeným v předloženém materiálu


                        Rada kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 93/8120 ze dne 10.8.2020

                        95/8326                         31. 8. 2020
                        1. rozhodla

                        ustanovit správní radu veřejné sbírky ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně k plnění úkolů a ve složení dle předloženého materiálu

                        95/8326                         31. 8. 2020
                        2. bere na vědomí

                        informace ve věci veřejné sbírky ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně včetně návrhu dalšího postupu dle předloženého materiálu

                        95/8326                         31. 8. 2020
                        3. doporučuje

                        zastupitelstvu kraje

                        vzít na vědomí informace ve věci veřejné sbírky ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně včetně návrhu dalšího postupu dle předloženého materiálu

                        95/8326                         31. 8. 2020
                        4. ukládá

                        hejtmanovi kraje

                        předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

                        Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

                        Termín: 3. 9. 2020


                         Rada kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 51/4494 ze dne 27.11.2018

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         1. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 35.845,36 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         2. schvaluje

                         závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 326.386,82 Kč účelově určenou na profinancování projektu „Toulky údolím Olše“ ze státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         3. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         přijaté neinvestiční transfery

                         pol. 4116 –

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                         ze státního rozpočtu

                         o

                         35,85 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         přijaté investiční transfery

                         pol. 4216 –

                         Ostatní investiční přijaté transfery

                         ze státního rozpočtu

                         o

                         326,39 tis. Kč

                         Celkem

                         362,24 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje           

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         35,85 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         kapitálové výdaje           

                         na § 3315 -

                         Činnosti muzeí a galerií

                         pol.  6356 -

                         Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         326,39 tis. Kč

                         Celkem

                         362,24 tis. Kč

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         4. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci státní finanční podpory ve výši 5.700.000 Kč pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         5. schvaluje

                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, ve výši 5.700.000 Kč účelově určený na projekt „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         95/8327                         31. 8. 2020
                         6. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         přijaté transfery

                         pol. 4116 –

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                         ze státního rozpočtu

                         o

                         5 700 tis. Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje           

                         na § 3311 -

                         Divadelní činnost

                         pol. 5336 -

                         Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                         o

                         5 700 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                          95/8328                         31. 8. 2020
                          1. bere na vědomí

                          žádost subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 ve výši 198.000 Kč na realizaci projektu „Čištění cihlové fasády kostela“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          95/8328                         31. 8. 2020
                          2. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 subjektu Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, IČO 48426458, na realizaci projektu „Čištění cihlové fasády kostela“ ve výši 198.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          95/8328                         31. 8. 2020
                          3. rozhodla

                          navýšit akci rozpočtu „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 198 tis. Kč

                          95/8328                         31. 8. 2020
                          4. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          kapitálové výdaje            

                          na § 6409 -

                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                          pol.  6901 -

                          Rezervy kapitálových výdajů

                          o

                          198 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje            

                          na § 3322 -

                          Zachování a obnova kulturních památek

                          pol.  5223 -

                          Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                          o

                          198 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

                           č. 15/1809 ze dne 5.3.2020

                           95/8329                         31. 8. 2020
                           1. bere na vědomí

                           žádost statutárního města Opavy, IČO 00300535, o prodloužení doby realizace projektu „Oprava střechy kostela sv. Václava v Opavě“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                           95/8329                         31. 8. 2020
                           2. doporučuje

                           zastupitelstvu kraje

                           rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01146/2020/KPP ze dne 28. 5. 2020 se statutárním městem Opavou, IČO 00300535, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           95/8329                         31. 8. 2020
                           3. ukládá

                           1. náměstkovi hejtmana kraje

                           předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                           Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

                           Termín: 3. 9. 2020


                            Rada kraje

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 14/1679 ze dne 12.12.2019

                            č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                            95/8330                         31. 8. 2020
                            1. bere na vědomí

                            žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                            95/8330                         31. 8. 2020
                            2. doporučuje

                            zastupitelstvu kraje

                            rozhodnout změnit charakter části účelové dotace ve výši 2.400.000 Kč z dotace poskytnuté v úhrnné výši 54.000.000 Kč společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1679 ze dne 12. 12. 2019, z neinvestiční účelové dotace na investiční účelovou dotaci, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00001/2020/DSH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            95/8330                         31. 8. 2020
                            3. schvaluje

                            rozpočtové opatření, kterým se

                            snižují

                            běžné výdaje

                            na § 2251 -

                            Letiště

                            pol. 5213 -

                            Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                            o

                            2.400 tis. Kč

                            a

                            zvyšují

                            kapitálové výdaje

                            na § 2251 -

                            Letiště

                            pol. 6313 -

                            Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                            o

                            2.400 tis. Kč

                            95/8330                         31. 8. 2020
                            4. ukládá

                            náměstkovi hejtmana kraje

                            předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                            Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                            Termín: 3. 9. 2020


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 82/7364 ze dne 2.3.2020

                             č. 91/7894 ze dne 22.6.2020

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             1. bere na vědomí

                             informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování akce “Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava – Krásné Pole“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             2. bere na vědomí

                             informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování akce „Zřízení svodidel na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v okrese Bruntál“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             3. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 7.738.460 Kč, z toho na realizaci akce „Zřízení svodidel na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v okrese Bruntál“ ve výši 276.621 Kč a na realizaci akce „Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava – Krásné Pole“ ve výši 7.461.839 Kč

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             4. rozhodla

                             vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 12.498,30 tis. Kč s účelovým určením na akci „Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd“ realizovanou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             5. schvaluje

                             snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.759,84 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             6. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.711,02 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 6351 -

                             Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             4.711,02 tis. Kč

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             7. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 325.436,72 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Zřízení svodidel na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v okrese Bruntál“ v rámci akce rozpočtu „Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             8. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 12.172.851,62 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava - Krásné Pole“ v rámci akce rozpočtu „Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             přijaté transfery

                             pol. 4113 -

                             Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                             o

                             276.621 Kč

                             pol. 4213 -

                             Investiční přijaté transfery ze státních fondů

                             o

                             7.461.839 Kč

                             Celkem

                             o

                             7.738.460 Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             276.621 Kč

                             a

                             zvyšují

                             kapitálové výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 6356 -

                             Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             7.461.839 Kč

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             10. bere na vědomí

                             informaci o výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             11. doporučuje

                             zastupitelstvu kraje

                             rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711, (příjemce dotace) za rok 2020 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 39 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy, a dále na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje, to vše v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy a financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, dle předloženého materiálu

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             12. rozhodla

                             uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy a nabýt finanční prostředky do rozpočtu kraje ve výši 209.639.043 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne převzít ručitelský závazek dle bodu 11. tohoto usnesení

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             13. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 209.639.043 Kč

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             14. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 209.639.043 Kč, s účelovým určením na realizaci akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             15. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             přijaté transfery

                             pol. 4113 -

                             Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

                             o

                             209.639.043 Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 2212 -

                             Silnice

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             209.639.043 Kč

                             95/8331                         31. 8. 2020
                             16. ukládá

                             náměstkovi hejtmana kraje

                             předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1., 2., 10., 12. a návrh dle bodu 11. tohoto usnesení

                             Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                             Termín: 3. 9. 2020


                              Rada kraje

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                              95/8332                         31. 8. 2020
                              1. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 2299 -

                              Ostatní záležitosti v dopravě

                              pol. 5166 -

                              Konzultační, poradenské a právní služby

                              o

                              12 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje            

                              na § 2299 -

                              Ostatní záležitosti v dopravě

                              pol. 5909 -

                              Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                              o

                              12 tis. Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 48/4242 ze dne 9.10.2018

                               95/8333                         31. 8. 2020
                               1. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou, IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                               95/8333                         31. 8. 2020
                               2. doporučuje

                               zastupitelstvu kraje

                               schválit závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný uzavřením Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou ve výši 14,100 mil. Kč pro rok 2022

                               95/8333                         31. 8. 2020
                               3. ukládá

                               náměstkovi hejtmana kraje

                               předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                               Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                               Termín: 3. 9. 2020


                                Rada kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 88/7638 ze dne 18.5.2020

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 16/1914 ze dne 4.6.2020

                                95/8334                         31. 8. 2020
                                1. rozhodla

                                uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko s dopravcem ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                95/8334                         31. 8. 2020
                                2. rozhodla

                                uzavřít Dohodu o narovnání sporných práv a povinností s dopravcem ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                 Rada kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 79/7096 ze dne 27.1.2020

                                 95/8335                         31. 8. 2020
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o projednání návrhu na vynětí dálnice D56 v úseku "Ostrava, Hrabová – průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exity 40–51)" z režimu časového zpoplatnění

                                 95/8335                         31. 8. 2020
                                 2. ukládá

                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                 předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                 Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

                                 Termín: 3. 9. 2020


                                  Rada kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 92/8034 ze dne 20.7.2020

                                  95/8336                         31. 8. 2020
                                  1. rozhodla

                                  prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                  plynovod STL v délce 347,46 m umístěný na pozemcích parc. č. 1356/14 ostatní plocha, parc. č. 1356/20 trvalý travní porost, parc. č. 1356/21 trvalý travní porost, parc. č. 1361/2 orná půda a parc. č. 1366/1 orná půda, dle geometrického plánu č. 1644-7251/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 26. 5. 2020,

                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                  vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                  do vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO 27295567,

                                  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.425.792 Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 39/3430 ze dne 29. 5. 2018

                                   č. 60/5370 ze dne 9. 4. 2019

                                   95/8337                         31. 8. 2020
                                   1. rozhodla

                                   uzavřít dodatek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121377855 a dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4121377855 v rámci stavby „Trafostanice pro IVC Český Těšín se subjekty, kterými jsou Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561, a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    95/8338                         31. 8. 2020
                                    1. doporučuje

                                    zastupitelstvu kraje

                                    rozhodnout

                                    a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                    se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                    z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČO 69797111

                                    b)     předat nemovité věci uvedené v příloze č. 1. předloženého materiálu k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                    95/8338                         31. 8. 2020
                                    2. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení

                                    Zodp: Ing. Jaroslav Kania

                                    Termín: 3. 9. 2020


                                     Rada kraje

                                     95/8339                         31. 8. 2020
                                     1. rozhodla

                                     o záměru darovat nemovité věci, které budou krajem realizovány v rámci stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“, a to stavební objekty:

                                     stavba SO 122 – Chodník s nástupištěm km 0,493-0,543,

                                     stavba SO 124 – Nástupiště km 1,195-1,222,

                                     umístěných na pozemcích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice

                                     95/8339                         31. 8. 2020
                                     2. rozhodla

                                     o záměru darovat nemovité věci, které budou krajem realizovány v rámci stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“, a to stavební objekty:

                                     stavba SO 126 – Nový chodník vlevo km 1,752-1,952,

                                     stavba SO 127 – Chodník vlevo s nástupištěm km 1,908-2,366,

                                     stavba SO 130 – Nástupiště km 1,941-1,974,

                                     stavba SO 301 – Dešťová kanalizace v chodníku,

                                     umístěných na pozemcích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                     vše v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov


                                      Rada kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 49/4318 ze dne 23.10.2018

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      1. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      daňové příjmy

                                      pol. 1361 -

                                      Správní poplatky

                                      o

                                      12,00 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      nedaňové příjmy

                                      na § 2212 -

                                      Silnice

                                      pol. 2310 -

                                      Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

                                      o

                                      306,35 tis. Kč

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      13,81 tis. Kč

                                      na § 2229 -

                                      Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      1,08 tis. Kč

                                      na § 2292 -

                                      Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

                                      pol. 2212 -

                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                      o

                                      599,20 tis. Kč

                                      na § 2294 -

                                      Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

                                      pol. 2212 -

                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                      o

                                      12,85 tis. Kč

                                      na § 3319 -

                                      Ostatní záležitosti kultury

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      0,50 tis. Kč

                                      na § 3421 -

                                      Využití volného času dětí a mládeže

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      1,33 tis. Kč

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 2132 -

                                      Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                      o

                                      38,85 tis. Kč

                                      na § 3769 -

                                      Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      1,40 tis. Kč

                                      na § 4399 -

                                      Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                      pol. 2212 -

                                      Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                                      o

                                      23,00 tis. Kč

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      1,00 tis. Kč

                                      na § 5213 -

                                      Krizová opatření

                                      pol. 2112 -

                                      Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

                                      o

                                      71,57 tis. Kč

                                      na § 5521 -

                                      Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                                      pol. 2132 -

                                      Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

                                      o

                                      6,00 tis. Kč

                                      na § 6113 -

                                      Zastupitelstva krajů

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      8,47 tis. Kč

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 2324 -

                                      Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                                      o

                                      4,81 tis. Kč

                                      na § 6320 -

                                      Pojištění funkčně nespecifikované

                                      pol. 2322 -

                                      Přijaté pojistné náhrady

                                      o

                                      15,64 tis. Kč

                                      na § 6402 -

                                      Finanční vypořádání minulých let

                                      pol. 2223 -

                                      Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                                      o

                                      1.236,82 tis. Kč

                                      pol. 2229 -

                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                      o

                                      3.738,84 tis. Kč

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 2229 -

                                      Ostatní přijaté vratky transferů

                                      o

                                      36,89 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      6.130,41 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      6.130,41 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      2. rozhodla

                                      navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 na akci „Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení“ o 1.850 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      3. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      kapitálové výdaje

                                      na § 6409 -

                                      Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                      pol. 6901 -

                                      Rezervy kapitálových výdajů

                                      o

                                      1.850 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 4343 -

                                      Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem

                                       

                                      pol. 5499 -

                                      Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

                                      o

                                      1.850 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      4. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 5168 -

                                      Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                                      o

                                                 

                                      400 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6172 -

                                      Činnost regionální správy

                                      pol. 5137 -

                                      Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      pol. 5139 -

                                      Nákup materiálu jinde nezařazený

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      5. rozhodla

                                      nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 200 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a s volbami do zastupitelstev krajů stanovenými na dny 2. a 3. října 2020

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      6. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      zvyšují

                                      neinvestiční přijaté transfery

                                      pol. 4111 -

                                      Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 6115 -

                                      Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

                                      pol. 5011 -

                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      10 tis. Kč

                                      pol. 5021 -

                                      Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                                      o

                                      120 tis. Kč

                                      pol. 5031 -

                                      Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

                                      o

                                      32 tis. Kč

                                      pol. 5032 -

                                      Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                                      o

                                      1 tis. Kč

                                      pol. 5156 -

                                      Pohonné hmoty a maziva

                                      o

                                      15 tis. Kč

                                      pol. 5164 -

                                      Nájemné

                                      o

                                      5 tis. Kč

                                      pol. 5173 -

                                      Cestovné (tuzemské i zahraniční)

                                      o

                                      8 tis. Kč

                                      pol. 5175 -

                                      Pohoštění

                                      o

                                      9 tis. Kč

                                      Celkem

                                      o

                                      200 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      7. rozhodla

                                      zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 10 tis. Kč z 355.436,44 tis. Kč na 355.446,44 tis. Kč

                                      95/8340                         31. 8. 2020
                                      8. schvaluje

                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                      snižují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5169 -

                                      Nákup ostatních služeb

                                      o

                                      40 tis. Kč

                                      a

                                      zvyšují

                                      běžné výdaje

                                      na § 3639 -

                                      Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                      pol. 5166 -

                                      Konzultační, poradenské a právní služby

                                      o

                                      40 tis. Kč


                                       Rada kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 91/7905 ze dne 22.6.2020

                                       95/8341                         31. 8. 2020
                                       1. rozhodla

                                       uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02461/2019/IM ze dne 2. 7. 2019 na realizaci stavby „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace)“ se zhotovitelem, kterým je společnost FICHNA-HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO 27765857, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                        Rada kraje

                                        95/8342                         31. 8. 2020
                                        1. rozhodla

                                        o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                        pozemek parc. č. 953/1 orná půda,

                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                        v k. ú. a obci Nošovice


                                         Rada kraje

                                         95/8343                         31. 8. 2020
                                         1. souhlasí

                                         s umístěním a realizací stavby „Přípojky elektronických komunikací Nej.cz ve Frenštátě pod Radhoštěm, Školská čtvrť“ na částech pozemků parc. č. st. 1498/1, parc. č. st. 1499 a parc. č. st. 1500, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

                                         95/8343                         31. 8. 2020
                                         2. rozhodla

                                         a)    zřídit věcné břemeno – služebnost

                                         k částem pozemků parc. č. st. 1498/1, parc. č. st. 1499 a parc. č. st. 1500, vše zastavěná plocha a nádvoří,

                                         v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                         ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659,

                                         ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, Chodov, IČO 03213595,

                                         spočívající v právu

                                         zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a upravovat na částech služebných pozemků vedení komunikační sítě,

                                         vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, provozováním, údržbou, opravami a úpravami vedení komunikační sítě,

                                         na dobu neurčitou,

                                         v rozsahu vyznačeném na zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

                                         za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

                                         oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí a vypracování znaleckého posudku na své náklady

                                         b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení


                                          Rada kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 91/7908 ze dne 22.6.2020

                                          95/8344                         31. 8. 2020
                                          1. rozhodla

                                          uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 00835/2020/IM ze dne 20. 4. 2020 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“ se zhotovitelem, kterým je společnost

                                          SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
                                          se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
                                          IČO: 06943187,
                                          dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 77/7018 ze dne 16.12.2019

                                           95/8345                         31. 8. 2020
                                           1. rozhodla

                                           a)    ukončit dohodou Smlouvu o vypořádání stavebních objektů ev. č. 00067/2020/IM ze dne 24. 1. 2020

                                           b)   uzavřít Smlouvu o vypořádání výsledků stavebních prací uzavíranou mezi krajem a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, IČO 00298077, v rámci projektu „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 71/6471 ze dne 7. 10. 2019

                                            č. 91/7920 ze dne 22. 6. 2020

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                            95/8346                         31. 8. 2020
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě č. 20_VN_1009321643 a dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4121605628 v rámci stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ s městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077, a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            95/8346                         31. 8. 2020
                                            2. rozhodla

                                            uhradit městu Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077, veškeré jím vynaložené náklady ve výši 100.000,00 Kč, vyplývající ze smlouvy č. 20_VN_1009321643 o připojení výrobny elektrické energie k distribuční soustavě, dle předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 91/7907 ze dne 22.6.2020

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 16/1350 ze dne 22.12.2010

                                             95/8347                         31. 8. 2020
                                             1. rozhodla

                                             uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 00095/2020/IM ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci se zhotovitelem, kterým je společnost

                                             TECHARTSTAV s.r.o.,
                                             se sídlem: Rabasova 1157/8, Poruba, 708 00 Ostrava,
                                             IČO: 02162083,
                                             dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             95/8347                         31. 8. 2020
                                             2. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             kapitálové výdaje

                                             na § 3311 -

                                             Divadelní činnost

                                             pol.  6121 -

                                             Budovy, haly a stavby

                                             o

                                             10 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             kapitálové výdaje            

                                             na § 3311 -

                                             Divadelní činnost

                                             pol.  6122 -

                                             Stroje, přístroje a zařízení

                                             o

                                             10 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020

                                              č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                              95/8348                         31. 8. 2020
                                              1. bere na vědomí

                                              žádosti Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              95/8348                         31. 8. 2020
                                              2. rozhodla

                                              snížit akci rozpočtu kraje „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 4.000 tis. Kč

                                              95/8348                         31. 8. 2020
                                              3. schvaluje

                                              snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 199.931,96 Kč, účelově určený na akci „Výměna automatických dveří – COS Karviná“

                                              95/8348                         31. 8. 2020
                                              4. schvaluje

                                              závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                              95/8348                         31. 8. 2020
                                              5. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3599 -

                                              Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                              pol. 5166 -

                                              Konzultační, poradenské a právní služby

                                              o

                                              1.200 tis. Kč

                                              pol. 5169 -

                                              Nákup ostatních služeb

                                              o

                                              2.800 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              kapitálové výdaje

                                              na § 3522 -

                                              Ostatní nemocnice

                                              pol. 6351 -

                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                              o

                                              4.000 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              95/8349                         31. 8. 2020
                                              1. souhlasí

                                              s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci – „Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě“ organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                              95/8349                         31. 8. 2020
                                              2. doporučuje

                                              řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                              členy hodnotící komise:
                                              MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
                                              Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

                                              náhradníky hodnotící komise:
                                              Ing. Kamilu Onysko, vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče
                                              Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

                                              95/8349                         31. 8. 2020
                                              3. ukládá

                                              řediteli organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, předložit odboru zdravotnictví k vyjádření kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě“, ještě před vyhlášením předmětné zakázky

                                              Zodp.: Ing. Karel Siebert, MBA

                                              Termín: bez termínu (před vyhlášením veřejné zakázky)


                                               Rada kraje

                                               95/8350                         31. 8. 2020
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, IČO 48804525, o převod části rezervního fondu k posílení fondu investic, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               95/8350                         31. 8. 2020
                                               2. souhlasí

                                               s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, ve výši 14.000 tis. Kč


                                                Rada kraje

                                                95/8351                         31. 8. 2020
                                                1. souhlasí

                                                s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, Mgr. Petrem Hráčkem, náměstkem pro techniku a provoz, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 91/7927 ze dne 22.6.2020

                                                 95/8352                         31. 8. 2020
                                                 1. rozhodla

                                                 předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, a Domov Duha, příspěvková organizace, IČO 48804886, k hospodaření movitý majetek v celkové hodnotě 1.961.085,44 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                 95/8352                         31. 8. 2020
                                                 2. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 rozhodnout darovat Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, Bílovecké nemocnici, a.s., IČO 26865858, Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., IČO 60793201, a Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, movitý majetek v celkové hodnotě 761.084,10 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                  

                                                 95/8352                         31. 8. 2020
                                                 3. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                 Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

                                                 Termín: 3. 9. 2020


                                                  Rada kraje

                                                  95/8353                         31. 8. 2020
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o stavu realizace projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“


                                                   Rada kraje

                                                   95/8354                         31. 8. 2020
                                                   1. rozhodla

                                                   předat organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČO 00844641, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 1.011.560 Kč, uvedený v příloze č. 1 přiloženého materiálu


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 91/7932 ze dne 22. 6. 2020

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                    95/8355                         31. 8. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, o změnu účelu schváleného investičního příspěvku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    95/8355                         31. 8. 2020
                                                    2. rozhodla

                                                    zrušit závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03566/2014/ZDR, ve výši 22.000 tis. Kč účelově určený na upgrade magnetické rezonance v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“

                                                    95/8355                         31. 8. 2020
                                                    3. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 Nemocnici Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                    95/8355                         31. 8. 2020
                                                    4. bere na vědomí

                                                    žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, o poskytnutí finančních prostředků na rozšíření vybavení pracovišť plicního oddělení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                    95/8355                         31. 8. 2020
                                                    5. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03547/2014/ZDR, ve výši 262.000 Kč s účelovým určením na pořízení 2 multimodálních PC s diagnostickými monitory pro plicní oddělení, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                    95/8356                         31. 8. 2020
                                                    1. bere na vědomí

                                                    informaci o záměru Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, IČO 00534188, realizovat uvedené akce s finanční podporou zřizovatele:

                                                    a)    Rekonstrukce v budově R – stanice lůžek následné péče

                                                    b)   Stavební úpravy a přístrojové vybavení zubní ambulance

                                                    c)    pořízení zdravotnických přístrojů pro gastroenterologii

                                                    95/8356                         31. 8. 2020
                                                    2. schvaluje

                                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 6.000 tis. Kč s účelovým určením na pořízení zdravotnických přístrojů pro gastroenterologii, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


                                                     Rada kraje

                                                     95/8357                         31. 8. 2020
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o petici ze dne 6. 8. 2020, obsahující požadavek na pomoc v pokračování zajišťování nutné zdravotní a stomatologické péče v Rehabilitačním centru Hrabyně

                                                     95/8357                         31. 8. 2020
                                                     2. schvaluje

                                                     obsah odpovědi na petici ze dne 6. 8. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

                                                      č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                      č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

                                                      č. 75/6778 ze dne 25.11.2019

                                                      č. 85/7526 ze dne 6.4.2020

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                      č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                      č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                      95/8358                         31. 8. 2020
                                                      1. bere na vědomí

                                                      informaci o konání zasedání Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      95/8358                         31. 8. 2020
                                                      2. zmocňuje

                                                      prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje jako náhradníka, k  jednání na Výkonné radě spolku a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje

                                                      95/8358                         31. 8. 2020
                                                      3. bere na vědomí

                                                      informaci o výsledcích zasedání Výkonné rady a Shromáždění členů Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 4 - 5 předloženého materiálu


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 54/4833 ze dne 8.1.2019

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                       95/8359                         31. 8. 2020
                                                       1. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       zvyšují

                                                       neinvestiční přijaté transfery

                                                       pol.  4116 -

                                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                       o

                                                       1.558,76 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 4329 -

                                                       Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                       pol.  5164 -

                                                       Nájemné

                                                       o

                                                       150,00 tis. Kč

                                                       pol.  5167 -

                                                       Služby školení a vzdělávání

                                                       o

                                                       250,00 tis. Kč

                                                       pol.  5169 -

                                                       Nákup ostatních služeb

                                                       o

                                                       858,76 tis. Kč

                                                       pol.  5173 -

                                                       Cestovné

                                                       o

                                                       300,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       1.558,76 tis. Kč

                                                       95/8359                         31. 8. 2020
                                                       2. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                       pol.  5137 -

                                                       Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                                                       o

                                                       1.130,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 3122 -

                                                       Střední odborné školy

                                                        

                                                        

                                                       pol.  6122 -

                                                       Stroje, přístroje a zařízení

                                                       o

                                                       1.130,00 tis. Kč

                                                       95/8359                         31. 8. 2020
                                                       3. schvaluje

                                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                                       snižují

                                                       kapitálové výdaje

                                                       na § 6409 -

                                                       Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                       pol.  6901 -

                                                       Rezervy kapitálových výdajů

                                                       o

                                                       1.000,00 tis. Kč

                                                       a

                                                       zvyšují

                                                       běžné výdaje

                                                       na § 3769 -

                                                       Ostatní správa v ochraně životního prostředí

                                                        

                                                        

                                                       pol.  5166 -

                                                       Konzultační poradenské a právní služby

                                                       o

                                                       500,00 tis. Kč

                                                       na § 3799 -

                                                       Ostatní ekologické záležitosti

                                                        

                                                        

                                                       pol.  5166 -

                                                       Konzultační poradenské a právní služby

                                                       o

                                                       500,00 tis. Kč

                                                       Celkem

                                                       o

                                                       1.000,00 tis. Kč


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 92/8069 ze dne 20. 7. 2020

                                                        95/8360                         31. 8. 2020
                                                        1. rozhodla

                                                        nahradit přílohu č. 1 materiálu schváleného usnesením rady kraje č. 92/8069 ze dne 20. 7. 2020 přílohou č. 1 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

                                                         č. 11/1332 ze dne 13. 3. 2019

                                                         95/8361                         31. 8. 2020
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 31. 3. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         95/8361                         31. 8. 2020
                                                         2. doporučuje

                                                         zastupitelstvu kraje

                                                         rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, jejímž předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020“ na „od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         95/8361                         31. 8. 2020
                                                         3. ukládá

                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                         předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                                                         Zodp.: Jan Krkoška

                                                         Termín: 3. 9. 2020


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                          95/8362                         31. 8. 2020
                                                          1. schvaluje

                                                          snížit akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu o částku 20.000 Kč a současně navýšit akci rozpočtu kraje „Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“ o částku 20.000 Kč

                                                          95/8362                         31. 8. 2020
                                                          2. schvaluje

                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                          snižují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5169

                                                          Nákup ostatních služeb

                                                          o

                                                          20 tis. Kč

                                                          a

                                                          zvyšují

                                                          běžné výdaje

                                                          na § 2143

                                                          Cestovní ruch

                                                          pol. 5171

                                                          Opravy a udržování

                                                          o

                                                          20 tis. Kč


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                           č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           1. rozhodla

                                                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           2. bere na vědomí

                                                           žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           3. rozhodla

                                                           schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 4 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           4. bere na vědomí

                                                           informaci o odstoupení žadatelů od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
                                                           10. 4. 2019 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           5. rozhodla

                                                           zrušit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 a neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           6. bere na vědomí

                                                           informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           7. rozhodla

                                                           uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                           95/8363                         31. 8. 2020
                                                           8. rozhodla

                                                           přijmout změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí v rámci programu Nová zelená úsporám na financování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, registrační číslo SFZP XXXXXX/XXXX, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 75/6781 ze dne 25.11.2019

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 14/1716 ze dne 12.12.2019

                                                           95/8364                         31. 8. 2020
                                                           1. rozhodla

                                                           nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 v maximální výši 13.430.300 Kč na financování projektu „Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK III“, registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000209 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 5. 2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 94/8250 ze dne 17.8.2020

                                                            95/8365                         31. 8. 2020
                                                            1. rozhodla

                                                            uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě s **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                             95/8366                         31. 8. 2020
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost spolku Tréninkové centrum Praděd, z.s., IČO 66145481, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Výstavba workoutového hřiště“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             95/8366                         31. 8. 2020
                                                             2. rozhodla

                                                             poskytnout investiční dotaci ve výši 200.000 Kč spolku Tréninkové centrum Praděd, z.s., IČO 66145481, na projekt „Výstavba workoutového hřiště“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             95/8366                         31. 8. 2020
                                                             3. rozhodla

                                                             navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o částku 200.000 Kč

                                                             95/8366                         31. 8. 2020
                                                             4. schvaluje

                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                             snižují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 6409 -

                                                             Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                             pol. 6901 -

                                                             Rezervy kapitálových výdajů

                                                             o

                                                             200 tis. Kč

                                                             a

                                                             zvyšují

                                                             kapitálové výdaje

                                                             na § 2143 -

                                                             Cestovní ruch

                                                             pol. 6322 -

                                                             Investiční transfery spolkům

                                                             o

                                                             200 tis. Kč


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                              95/8367                         31. 8. 2020
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ze dne 17. 8. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 18. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              95/8367                         31. 8. 2020
                                                              2. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na projekt Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              95/8367                         31. 8. 2020
                                                              3. rozhodla

                                                              navýšit akci rozpočtu kraje „Informační systém o znečištění ovzduší“ o 700.000 Kč

                                                              95/8367                         31. 8. 2020
                                                              4. schvaluje

                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                              snižují

                                                              běžné výdaje

                                                              na § 6113-

                                                              Zastupitelstva krajů

                                                              pol.  5901 -

                                                              Nespecifikované rezervy

                                                              o

                                                              200,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              snižují

                                                              kapitálové výdaje

                                                              na § 6409 -

                                                              Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                              pol.  6901 -

                                                              Rezervy kapitálových výdajů

                                                              o

                                                              500,00 tis. Kč

                                                              a

                                                              zvyšují

                                                              kapitálové výdaje

                                                               

                                                              na § 3716 -

                                                              Monitoring ochrany ovzduší

                                                               

                                                              pol.  6352 -

                                                              Investiční transfery vysokým školám

                                                              o

                                                              700,00 tis. Kč

                                                               

                                                              95/8367                         31. 8. 2020
                                                              5. ukládá

                                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                              Termín: 3. 9. 2020


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                               95/8368                         31. 8. 2020
                                                               1. rozhodla

                                                               nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 620.374 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

                                                               95/8368                         31. 8. 2020
                                                               2. rozhodla

                                                               navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 620.374 Kč

                                                               95/8368                         31. 8. 2020
                                                               3. schvaluje

                                                               rozpočtové opatření, kterým se

                                                               zvyšují

                                                               přijaté transfery

                                                               pol.  4111 -

                                                               Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

                                                               o

                                                               620.374 Kč

                                                               a

                                                               zvyšují

                                                               běžné výdaje

                                                               na § 3741 -

                                                               Ochrana druhů a stanovišť

                                                               pol.  5811 -

                                                               Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

                                                               o

                                                               620.374 Kč


                                                                Rada kraje

                                                                95/8369                         31. 8. 2020
                                                                1. bere na vědomí

                                                                žádost subjektu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. ze dne 18. 8. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 24. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                95/8369                         31. 8. 2020
                                                                2. doporučuje

                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s., IČO 04927940, na projekt Podzimní veletrh Včela !!! - Ostrava 2020 ve výši maximálně 60.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 15. 11. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                95/8369                         31. 8. 2020
                                                                3. ukládá

                                                                náměstkyni hejtmana kraje

                                                                předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                                Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                Termín: 3. 9. 2020


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 80/7218 ze dne 10. 2. 2020

                                                                 č. 94/8265 ze dne 17. 8. 2020

                                                                 95/8370                         31. 8. 2020
                                                                 1. mění

                                                                 usnesení rady kraje č. 94/8265 ze dne 17. 8. 2020 v rozsahu bodu 2 písmene a) o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020 takto:

                                                                 a)    v přehledu žadatelů dle přílohy č. 1 se u žadatele s pořadovým číslem žádosti 1 mění označení předmětu dotace písmenem b) na označení předmětu dotace písmenem a) a u žadatele s pořadovým číslem žádosti 46 se příjmení ********** upravuje na **********

                                                                 b)   doporučení uzavřít se žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 dotačního programu se nahrazuje doporučením uzavřít se žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 95/8370                         31. 8. 2020
                                                                 2. ukládá

                                                                 náměstkyni hejtmana kraje

                                                                 předložit zastupitelstvu kraje změny dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                 Zodp.: Jarmila Uvírová

                                                                 Termín: 3. 9. 2020


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                  95/8371                         31. 8. 2020
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost fyzické osoby podnikající Gustav Kotajny ze dne 21. 7. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 18. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  95/8371                         31. 8. 2020
                                                                  2. rozhodla

                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje fyzické osobě podnikající Gustav Kotajny, IČO 10606823, na projekt Vzdělávání generací pro budoucnost aneb FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2020 tak trochu jinak ve výši maximálně 100.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 10. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                  95/8371                         31. 8. 2020
                                                                  3. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 1019 -

                                                                  Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                  pol.  5169 -

                                                                  Nákup ostatních služeb

                                                                  o

                                                                  21,50 tis. Kč

                                                                  pol.  5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  78,50 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 1019 -

                                                                  Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

                                                                  pol.  5212 -

                                                                  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                   

                                                                  o

                                                                  100,00 tis. Kč


                                                                   Rada kraje

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                   95/8372                         31. 8. 2020
                                                                   1. schvaluje

                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                   snižují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3792 -

                                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                                   pol.  5139 -

                                                                   Nákup materiálu

                                                                   o

                                                                   78,65 tis. Kč

                                                                   a

                                                                   zvyšují

                                                                   běžné výdaje

                                                                   na § 3792 -

                                                                   Ekologická výchova a osvěta

                                                                   pol.  5041 -

                                                                   Odměny za užití duševního vlastnictví

                                                                   o

                                                                   78,65 tis. Kč


                                                                    Rada kraje

                                                                    95/8373                         31. 8. 2020
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádost Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava o deklaraci podpory projektu „NICE: Přírodní inovativní a vylepšená řešení pro udržitelné městské vodní hospodářství“ ze dne 27. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                    95/8373                         31. 8. 2020
                                                                    2. rozhodla

                                                                    vyjádřit podporu Moravskoslezského kraje a zájem o výsledky projektu „NICE: Přírodní inovativní a vylepšená řešení pro udržitelné městské vodní hospodářství“ pro účely jeho předložení společností AQUALIA, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou, v rámci programu Horizont 2020 Evropské komise, v tématu SC-05-27-2020 „Posílení mezinárodní spolupráce: vylepšená řešení přírodní úpravy vody pro zabezpečení vody a ekologické kvality ve městech“ v rámci výzvy „Zlepšení ekologičnosti ekonomiky v souladu s cíli udržitelného rozvoje“, dle předloženého materiálu


                                                                     Rada kraje

                                                                     95/8374                         31. 8. 2020
                                                                     1. souhlasí

                                                                     ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      95/8375                         31. 8. 2020
                                                                      1. stanoví

                                                                      s účinností od 1. 10. 2020

                                                                      a)    platy ředitelům a zástupcům statutárních orgánů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   mzdy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství
                                                                      dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                                       Rada kraje

                                                                       95/8376                         31. 8. 2020
                                                                       1. souhlasí

                                                                       s uzavřením smlouvy o nájmu bytu, který je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace, Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín, IČO 62330381, o celkové výměře 73,1 m2 v budově č. p.  1154, část obce Nový Jičín, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. st. 436 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, mezi touto organizací a nájemcem **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                                        Rada kraje

                                                                        95/8377                         31. 8. 2020
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                        95/8377                         31. 8. 2020
                                                                        2. rozhodla

                                                                        o přijetí opatření zřizovatele ve školách a školských zařízeních na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu

                                                                        95/8377                         31. 8. 2020
                                                                        3. stanoví

                                                                        s účinností od 1. 10. 2020

                                                                        plat ředitelce příspěvkové organizace kraje uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                        95/8377                         31. 8. 2020
                                                                        4. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        sdělit obsah přijatého opatření ředitelce příspěvkové organizace kraje uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                        Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

                                                                        Termín: do 30. 9. 2020


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                         č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

                                                                         95/8378                         31. 8. 2020
                                                                         1. rozhodla

                                                                         změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                                         95/8378                         31. 8. 2020
                                                                         2. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         snižují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 3111 -

                                                                         Mateřské školy

                                                                          

                                                                         pol. 5339 -

                                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         251.382 Kč

                                                                          

                                                                         na § 3113 -

                                                                         Základní školy

                                                                          

                                                                         pol. 5339 -

                                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         2.282.734 Kč

                                                                          

                                                                         na § 3117 -

                                                                         První stupeň základních škol

                                                                          

                                                                         pol. 5339 -

                                                                         Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                         o

                                                                         316.619 Kč

                                                                          

                                                                         Celkem

                                                                         2.850.735 Kč

                                                                          

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                          

                                                                         na § 3299 -

                                                                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                                                                          

                                                                         pol. 5901 -

                                                                         Nespecifikované rezervy

                                                                         o

                                                                         2.850.735 Kč

                                                                          

                                                                         95/8378                         31. 8. 2020
                                                                         3. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         nedaňové příjmy

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 2229 -

                                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                         o

                                                                         2.266 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 6409 -

                                                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                         pol. 5364 -

                                                                         Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

                                                                         o

                                                                         2.266 Kč

                                                                         95/8378                         31. 8. 2020
                                                                         4. schvaluje

                                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                                         zvyšují

                                                                         nedaňové příjmy

                                                                         na § 6402 -

                                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                                         pol. 2229 -

                                                                         Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                         o

                                                                         239.577 Kč

                                                                         a

                                                                         zvyšují

                                                                         běžné výdaje

                                                                         na § 6402 -

                                                                         Finanční vypořádání minulých let

                                                                         pol. 5364 -

                                                                         Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

                                                                         o

                                                                         239.577 Kč


                                                                         Rada kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 79/7140 ze dne 27.1.2020

                                                                         95/8379                         31. 8. 2020
                                                                         1. rozhodla

                                                                         uzavřít Dohodu o vypořádání závazků z Podnájemní smlouvy č. 00475/2020/ŠMS se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                         95/8379                         31. 8. 2020
                                                                         2. rozhodla

                                                                         uzavřít Dohodu o vypořádání závazků ze SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI VÝROBĚ TELEVIZNÍHO POŘADU č. 333/2020/ŠMS se subjektem POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                         95/8379                         31. 8. 2020
                                                                         3. rozhodla

                                                                         uzavřít smlouvu o spolupráci při výrobě televizního pořadu v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČO 25859838, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                         95/8379                         31. 8. 2020
                                                                         4. rozhodla

                                                                         poskytnout věcná ocenění - poukázky na nákup zboží do obchodního centra TESCO, v celkové hodnotě 20.000 Kč 5 oceněným v kategorii Mládež do 19 let, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2019 dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 předloženého materiálu

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          2. rozhodla

                                                                          poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

                                                                          a)    Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 75080516, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Taneční soutěžní přehlídka Paforta“, s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                          b)   BESKI z.s., IČ 04899369, ve výši 87.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Seriál mezinárodních skialpových závodů SKIALP KORUNA BESKYD“; s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021

                                                                          c)    5Promotion s.r.o., IČ 08368023, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní rozvojový kemp para hokeje pro osoby s tělesným postižením“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                          d)   Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČ 60783613, ve výši 82.500 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nákup skokového materiálu, sedla a jezdeckých potřeb“; s časovou použitelností od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                          e)    Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava, IČ 44938829, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora organizace akademického mistrovství ČR v tenise 2020, podpora pravidelné činnosti a mistrovských soutěží VSK reprezentující MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

                                                                          f)     FC HLUČÍN a.s., IČ 27768252, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora hlučínské kopané za podpory MSK“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

                                                                          g)   **********, narozena **********, bydliště **********, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tréninková příprava Barbory Závadové na Olympijské hry 2021 v Tokiu“; s časovou použitelností od 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          3. rozhodla

                                                                          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci Junák - český skaut, okres Opava, z. s., IČ 47810980, ve výši 155.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečnost a ekologizace provozu Skautského domu v Opavě“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          4. rozhodla

                                                                          uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                          a)    Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, IČ 75080516, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          b)   BESKI z.s., IČ 04899369, dle přílohy 4 předloženého materiálu

                                                                          c)    5Promotion s.r.o., IČ 08368023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          d)   Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí z.s., IČ 60783613, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                          e)    Vysokoškolský sportovní klub VŠB-TU Ostrava, IČ 44938829, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                          f)     FC HLUČÍN a.s., IČ 27768252, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                          g)   **********, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                          h)   Junák - český skaut, okres Opava, z. s., IČ 47810980, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          5. schvaluje

                                                                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                                                                          a)    Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, o částku 25.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s oslavami 100. výročí založení školy; s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                          b)   Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce „IX. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce (Malíř-natěrač)“; s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          6. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                           

                                                                          na § 3421 -

                                                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                                                           

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          40,0 tis. Kč

                                                                           

                                                                          a

                                                                          snižují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                          na § 6409 -

                                                                          Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                          pol. 6901 -

                                                                          Rezervy kapitálových výdajů

                                                                          o

                                                                          1.124,5 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 3421 -

                                                                          Využití volného času dětí a mládeže

                                                                          pol. 5321 -

                                                                          Neinvestiční transfery obcím

                                                                          o

                                                                          15,0 tis. Kč

                                                                          pol. 5331 -

                                                                          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                          o

                                                                          25,0 tis. Kč

                                                                          na § 3419 -

                                                                          Ostatní sportovní činnost

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          369,5 tis. Kč

                                                                          pol. 5213 -

                                                                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                          o

                                                                          400,0 tis. Kč

                                                                          pol. 5493 -

                                                                          Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                          o

                                                                          200,0 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          1.009,5 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          kapitálové výdaje

                                                                           

                                                                          na § 3421 -

                                                                          Využití volného času dětí a  mládeže

                                                                           

                                                                          pol. 6322 -

                                                                          Investiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          155 tis. Kč

                                                                           

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          7. rozhodla

                                                                          navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 969,5 tis. kč a akci „Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže“ o 155 tis. Kč

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          8. bere na vědomí

                                                                          informaci o přípravě konání mezinárodního cyklistického etapového závodu „Czech Tour 2021“, dle přílohy č. 19 n

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          9. podporuje

                                                                          konání mezinárodního cyklistického etapového závodu „Czech Tour 2021“ na území Moravskoslezského kraje

                                                                          95/8380                         31. 8. 2020
                                                                          10. vydává

                                                                          stanovisko uvedené v bodě 9. tohoto usnesení výhradně pro podání žádosti organizace TTV Sport Group CZ s. r.o., IČ 05366569, o souhlas vlády ČR k pořádání významné sportovní akce dle bodu 3 písm. f) Metodiky přípravy žádosti k významným sportovním akcím mimořádné důležitosti vydané Národní sportovní agenturou 


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 91/7966 ze dne 22.6.2020

                                                                           č. 92/8093 ze dne 20.7.2020

                                                                           č. 94/8284 ze dne 17.8.2020

                                                                           95/8381                         31. 8. 2020
                                                                           1. bere na vědomí

                                                                           zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                           95/8381                         31. 8. 2020
                                                                           2. jmenuje

                                                                           dnem 1. 10. 2020

                                                                           Mgr. Ivanu Jírů na vedoucí pracovní místo ředitelky organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319

                                                                           95/8381                         31. 8. 2020
                                                                           3. stanoví

                                                                           s účinností od 1. 10. 2020

                                                                           plat Mgr. Ivaně Jírů, ředitelce organizace Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava‑Poruba, příspěvková organizace, IČO 13644319, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                            č. 13/1640 ze dne 12.9.2019

                                                                            č. 16/1998 ze dne 4.6.2020

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            1. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            vzít na vědomí žádost obce Dětmarovice, IČO 00297445, se sídlem Dětmarovice č. 27, 735 71 Dětmarovice, o změnu uznatelných nákladů projektu s názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            2. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06392/2019/SOC ze dne 16. 10. 2019 s obcí Dětmarovice, IČO 00297445, jehož předmětem je změna uznatelných nákladů projektu „Domov pro seniory v Dětmarovicích“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            3. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            vzít na vědomí žádost subjektu Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            4. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020, příjemci dotace Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, dle předloženého materiálu

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            5. doporučuje

                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                            rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02757/2020/SOC ze dne 11. 8. 2020 se subjektem Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Dáváme světlu správný směr“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                            95/8382                         31. 8. 2020
                                                                            6. ukládá

                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                            předložit doporučení dle bodu 1. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

                                                                            Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

                                                                            Termín: 3. 9. 2020


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                             95/8383                         31. 8. 2020
                                                                             1. rozhodla

                                                                             nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 71.881.093 Kč do rozpočtu kraje pro příspěvkové organizace kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             95/8383                         31. 8. 2020
                                                                             2. schvaluje

                                                                             zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálním v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s účelovým určením na úhradu odměn v rámci Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

                                                                             95/8383                         31. 8. 2020
                                                                             3. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             zvyšují

                                                                             neinvestiční přijaté transfery

                                                                             pol. 4116 -

                                                                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                             o

                                                                             71.881.093 Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 4312 -

                                                                             Odborné sociální poradenství

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             1.166.604 Kč

                                                                             na § 4344 -

                                                                             Sociální rehabilitace

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             18.196 Kč

                                                                             na § 4350 -

                                                                             Domovy pro seniory

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             12.908.453 Kč

                                                                             na § 4351 -

                                                                             Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             138.622 Kč

                                                                             na § 4354 -

                                                                             Chráněné bydlení

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             7.583.189 Kč

                                                                             na § 4357 -

                                                                             Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             49.779.767 Kč

                                                                             na § 4377 -

                                                                             Sociálně terapeutické dílny

                                                                             pol. 5336 -

                                                                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

                                                                             organizacím

                                                                             o

                                                                             286.262 Kč

                                                                             Celkem

                                                                              o

                                                                              71.881.093 Kč

                                                                             95/8383                         31. 8. 2020
                                                                             4. rozhodla

                                                                             poskytnout odměnu ředitelům příspěvkových organizací působících v oblasti sociální dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             95/8383                         31. 8. 2020
                                                                             5. rozhodla

                                                                             poskytnout odměnu Mgr. Marii Černocké, ředitelce organizace Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                             Rada kraje

                                                                             95/8384                         31. 8. 2020
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             rezignaci Ing. Leo Nevřely na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, ke dni 30. 9. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             95/8384                         31. 8. 2020
                                                                             2. vyhlašuje

                                                                             konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, ve znění návrhu veřejného oznámení, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                             95/8384                         31. 8. 2020
                                                                             3. jmenuje

                                                                             komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, ve složení:

                                                                             předseda komise:
                                                                             Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

                                                                             členové komise:
                                                                             Mgr. Martina Nováková, DiS., předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje
                                                                             Mgr. Aleš Neuwirth, pověřen funkcí vedoucího odboru sociálních věcí
                                                                             Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí
                                                                             Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

                                                                             95/8384                         31. 8. 2020
                                                                             4. pověřuje

                                                                             funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

                                                                              

                                                                              

                                                                              


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 85/7539 ze dne 6.4.2020

                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                              č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                              č. 15/1785 ze dne 5.3.2020

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              1. bere na vědomí

                                                                              žádost organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              2. rozhodla

                                                                              snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ a vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Přístavba chráněného bydlení Sedlnice“ ve výši 2.100 tis. Kč

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              3. schvaluje

                                                                              závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC ve výši 2.100 tis. Kč, s účelovým určením na akci „Přístavba chráněného bydlení Sedlnice" s časovou použitelností od 01. 01. 2020 do 31. 10. 2021

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              4. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4357 -

                                                                              Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                              pol. 5331 -

                                                                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                              o

                                                                              2.100 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              kapitálové výdaje

                                                                              na § 4354 -

                                                                              Chráněné bydlení

                                                                              pol. 6351 -

                                                                              Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                              o

                                                                              2.100 tis. Kč

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              5. schvaluje

                                                                              snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 0,02 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              6. bere na vědomí

                                                                              žádost organizace Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, se sídlem U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Oprava spojovací chodby a vytvoření skladového prostoru“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              7. souhlasí

                                                                              s provedením oprav a stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Oprava spojovací chodby a vytvoření skladového prostoru“, na nemovité věci kraje, a to v budově č.p. 1546, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3435/10, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, předaných k hospodaření organizaci Nový domov, příspěvková organizace, IČO 00847330, dle předloženého materiálu

                                                                              95/8385                         31. 8. 2020
                                                                              8. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4339 -

                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                              pol. 5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                               o

                                                                               35 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 4339 -

                                                                              Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                              pol. 5221 -

                                                                              Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                              o

                                                                              35 tis. Kč


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 73/6637 ze dne 4.11.2019

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 15/1781 ze dne 5.3.2020

                                                                               č. 16/1996 ze dne 4.6.2020

                                                                               95/8386                         31. 8. 2020
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                               95/8386                         31. 8. 2020
                                                                               2. souhlasí

                                                                               s předložením žádosti Moravskoslezského kraje o dotaci v rámci „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2" ve výši 1.372.006 Kč dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 69/6359 ze dne 10.9.2019

                                                                                č. 88/7772 ze dne 18.5.2020

                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

                                                                                č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

                                                                                č. 4/372 ze dne 15.6.2017

                                                                                č. 8/930 ze dne 14.6.2018

                                                                                č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

                                                                                č. 15/1788 ze dne 5.3.2020

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                1. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2020 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                2. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout

                                                                                a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                                d)   nenavýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                e)    zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, žadatelům dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                3. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 4359 -

                                                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                46.740.664 Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 4312 -

                                                                                Odborné sociální poradenství

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                320.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                290.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                122.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                51.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                139.000 Kč

                                                                                na § 4344 -

                                                                                Sociální rehabilitace

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                54.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                55.000 Kč

                                                                                na § 4350 -

                                                                                Domovy pro seniory

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                490.000 Kč

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                992.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                2.255.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                5.829.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                3.488.000 Kč

                                                                                na § 4351 -

                                                                                Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                153.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                282.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                897.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                1.292.000 Kč

                                                                                na § 4354 -

                                                                                Chráněné bydlení

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                37.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                59.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                234.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                112.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                1.229.000 Kč

                                                                                na § 4355 -

                                                                                Týdenní stacionáře

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                66.000 Kč

                                                                                na § 4356 -

                                                                                Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                140.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                99.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                474.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                471.000 Kč

                                                                                na § 4357 -

                                                                                Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                591.000 Kč

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                5.413.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                1.433.664 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                1.395.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                3.472.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                7.773.000 Kč

                                                                                na § 4358 -

                                                                                Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                25.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                210.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                403.000 Kč

                                                                                na § 4359 -

                                                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                2.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                9.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                245.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                362.000 Kč

                                                                                na § 4371 -

                                                                                Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                107.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                37.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                91.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                10.000 Kč

                                                                                na § 4372 -

                                                                                Krizová pomoc

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                40.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                15.000 Kč

                                                                                na § 4374 -

                                                                                Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                139.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                350.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                78.000 Kč

                                                                                na § 4375 -

                                                                                Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                249.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                157.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                204.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                25.000 Kč

                                                                                na § 4376 -

                                                                                Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                25.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                63.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                67.000 Kč

                                                                                na § 4377 -

                                                                                Sociálně terapeutické dílny

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                16.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                644.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                208.000 Kč

                                                                                na § 4378 -

                                                                                Terénní programy

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                29.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                2.861.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                47.000 Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                7.000 Kč

                                                                                na § 4379 -

                                                                                Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                108.000 Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                80.000 Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                79.000 Kč

                                                                                pol. 5336 -

                                                                                Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                o

                                                                                41.000 Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                46.740.664 Kč

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                4. schvaluje

                                                                                maximální výši osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu za celou sociální službu za rok v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 680.000 Kč/přepočtený úvazek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                5. rozhodla

                                                                                ponechat v plné výši dotaci poskytnutou na sociální službu domovy se zvláštním režimem, reg. č. 3320783 organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                6. rozhodla

                                                                                ponechat v plné výši dotace poskytnuté na sociální služby domovy se zvláštním režimem, reg. č. 6815844 a domovy pro seniory, reg. č. 7752951, organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                95/8387                         31. 8. 2020
                                                                                7. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit doporučení dle bodů 1. – 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

                                                                                Termín: 3. 9. 2020


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 95/8388                         31. 8. 2020
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 informaci o projednaných škodních událostech v uplynulém období leden až červenec 2020

                                                                                 95/8388                         31. 8. 2020
                                                                                 2. rozhodla

                                                                                 že Moravskoslezský kraj – Krajský úřad nebude podávat žalobu proti České republice - Ministerstvu dopravy o náhradu škody ve věci škodní události pod evid. číslem 1/2018 dle předloženého materiálu


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  95/8389                         31. 8. 2020
                                                                                  1. doplňuje

                                                                                  návrh programu zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 3. 9. 2020, o body s názvem

                                                                                  a.    Žádost obce Hrčava o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                                                                                  b.    Veřejná sbírka ke zmírnění následků neštěstí v Bohumíně - návrh na příspěvek kraje do veřejné sbírky, informace ve věci veřejné sbírky včetně návrhu dalšího postupu

                                                                                  c.    Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě

                                                                                  d.    Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s. na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                                                                                  e.    Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku

                                                                                  f.     Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě se statutárním městem Ostravou

                                                                                  g.    Informace o projednání návrhu na vynětí dálnice D56 z režimu časového zpoplatnění

                                                                                  h.    Návrh člena zastupitelstva kraje JUDr. Josefa Babky na zrušení zpoplatnění dálnice D56 v úseku Ostrava-Frýdek-Místek

                                                                                  i.     Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy bezúplatných převodů pozemků z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, k. ú. Tichá na Moravě

                                                                                  j.     Návrh na darování movitého majetku organizacím v Moravskoslezském kraji

                                                                                  k.    Dohoda o narovnání s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

                                                                                  l.     Dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší

                                                                                  m.  Dotace Včelařskému spolku Moravy a Slezska na podzimní veletrh Včela

                                                                                  n.    Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020

                                                                                  o.    Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                                                                                  p.    Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020“


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 94/8287 ze dne 17.8.2020

                                                                                   95/8390                         31. 8. 2020
                                                                                   1. rozhodla

                                                                                   vyjmout z materiálu č. 11/2 pro zastupitelstvo kraje konané dne 3. 9. 2020 návrh na poskytnutí dotace společnosti TTV Sport Group CZ s.r.o., IČ 05366569, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „12. ročník Czech Tour 2020, Světový pohár v silniční cyklistice Muži Elite a U23, Mezinárodní etapový závod v silniční cyklistice“ a odložit rozhodnutí ve věci poskytnutí této dotace, dle předložené informace


                                                                                    frame-scrollup