Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 12. 4. 2016


  Rada kraje

  96/7510                         12. 4. 2016
  1. schvaluje

  program 96. schůze rady kraje, konané dne 12. 4. 2016


   Rada kraje

   96/7511                         12. 4. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 96. schůze rady kraje, konané dne 12. 4. 2016:

   -      Martin Sikora

   -      Ing. RSDr. Svatomír Recman


    Rada kraje

    k usnesení zastupitelstva kraje                      

    č. 18/1889    ze dne 25. 2. 2016

    96/7512                         12. 4. 2016
    1. rozhodla

    v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“, bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


     Rada kraje

     96/7513                         12. 4. 2016
     1. bere na vědomí

     dopis pana Ing. Vladimíra Blahuty, prezidenta Moravského lesnického klastru, z. s. ve věci žádosti poskytnutí finančního příspěvku na kulturní a vzdělávací akce v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

     96/7513                         12. 4. 2016
     2. rozhodla

     neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Moravskému lesnickému klastru, z. s.

     96/7513                         12. 4. 2016
     3. schvaluje

     návrh odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 66/5279 ze dne 21. 4. 2015

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 14/1200 ze dne 7. 5. 2015

      96/7514                         12. 4. 2016
      1. souhlasí

      s návrhem na uzavření Dohody o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika) uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

      96/7514                         12. 4. 2016
      2. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody o spolupráci dle bodu 1. tohoto usnesení

      Zodp.:  Miroslav Novák

      Termín: 21. 4. 2016


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 84/6644  ze dne 24. 11. 2015

       96/7515                         12. 4. 2016
       1. souhlasí

       se žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení Střední odborné školy ochrany osob a majetku s. r. o., a to zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, denní forma vzdělávání, z 208 na 408 žáků, snížením nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby, distanční forma vzdělávání, ze 102 na 30 žáků, výmazem oboru vzdělání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby, dálková forma vzdělání, s nejvyšším povoleným počtem 200 žáků a výmazem oboru vzdělání 68‑43‑M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 68 žáků


        Rada kraje

        k usnesení zastupitelstva kraje

        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

        96/7516                         12. 4. 2016
        1. bere na vědomí

        žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, ze dne 29. 2. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 1. 4. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        96/7516                         12. 4. 2016
        2. doporučuje

        zastupitelstvu kraje

        rozhodnout poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování organizace VI. ročníku Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konané dne 3. 5. 2016 v Ostravě, s časovou použitelností od 3. 5. 2016 do 31. 5. 2016

        96/7516                         12. 4. 2016
        3. doporučuje

        zastupitelstvu kraje

        uzavřít s organizací Ostravská univerzita v Ostravě, IČ 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

        96/7516                         12. 4. 2016
        4. schvaluje

        rozpočtové opatření, kterým se

        snižují

        běžné výdaje

        na § 3599 -

        Ostatní činnost ve zdravotnictví

        pol. 5229 -

        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

        o

        30 tis. Kč

        a

        zvyšují

        běžné výdaje

        na § 3599 -

        Ostatní činnost ve zdravotnictví

        pol. 5332 -

        Neinvestiční transfery vysokým školám

        o

        30 tis. Kč

        96/7516                         12. 4. 2016
        5. ukládá

        náměstkovi hejtmana kraje

        předložit zastupitelstvu doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

        Zodp.: Ing. Jiří Martinek

        Termín: 21. 4. 2016


         Rada kraje

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 16/1617    ze dne 25. 9. 2015

         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

         96/7517                         12. 4. 2016
         1. bere na vědomí

         žádost pobočného spolku Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, IČ 45235287, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu kraje a uzavření dodatku ke smlouvě č. 02987/2015/ÚPS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         96/7517                         12. 4. 2016
         2. doporučuje

         zastupitelstvu kraje

         rozhodnout navýšit neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Matici slezské, místnímu odboru v Dolní Lomné, IČ 45235287, na realizaci projektu „Výměna vodovodního potrubí, venkovního osvětlení a souvisejících elektrických rozvodů“, o 1.000.000,-- Kč na celkovou výši 3.000.000,-- Kč, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02987/2015/ÚPS ze dne 24. 11. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

         96/7517                         12. 4. 2016
         3. schvaluje

         rozpočtové opatření, kterým se

         snižují

         kapitálové výdaje

         na § 3636 -

         Územní rozvoj

         pol. 6341 -

         Investiční transfery obcím

         o

                      195 tis. Kč

         a

         snižují

         běžné výdaje            

         na § 3636 -

         Územní rozvoj

         pol.  5213 -

         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

         o

         5 tis. Kč

         pol. 5222 -  

         Neinvestiční transfery spolkům

         o

         300 tis. Kč

         na § 3322 -

         Zachování a obnova kulturních památek

         pol.  5229 -

         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

         o

         500 tis. Kč

         Celkem

         o

         1.000 tis. Kč

          

         a

         zvyšují

         běžné výdaje            

         na § 3326 -

         Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

         pol. 5222 -

         Neinvestiční transfery spolkům

         o

         1.000 tis. Kč

         Celkem

         o

         1.000 tis. Kč

         96/7517                         12. 4. 2016
         4. ukládá

         náměstkovi hejtmana kraje

         předložit doporučení dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

         Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

         Termín: 21. 4. 2016


          Rada kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 95/7456 ze dne 5. 4. 2016

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

          96/7518                         12. 4. 2016
          1. bere na vědomí

          žádosti o poskytnutí dotací a navýšení dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh
          č. 1-3 předloženého materiálu

          96/7518                         12. 4. 2016
          2. rozhodla

          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, IČ 22852484, ve výši 80.000,-- Kč na projekt „Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2016“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

          96/7518                         12. 4. 2016
          3. rozhodla

          poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 27019195, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „VIII. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje“ s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

          96/7518                         12. 4. 2016
          4. rozhodla

          navýšit dotaci z rozpočtu kraje spolku Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., IČ 48772283, na realizaci projektu „Bystrzycki/Bystřický ZLOT 2016“, o 150.000,-- Kč na celkovou výši 200.000,-- Kč a změnit text smlouvy, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 95/7456 ze dne 5. 4. 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

          96/7518                         12. 4. 2016
          5. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 6113 -

          Zastupitelstva krajů

          pol. 5901 -

          Nespecifikované rezervy

          o

          30 tis. Kč

          na § 3319 -

          Ostatní záležitosti kultury

          pol. 5229 –

          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

          o

          80 tis. Kč

          na § 3636 -

          Územní rozvoj

          pol. 5213 -

          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

          o

                      

                       150 tis. Kč

          Celkem

          o

          260 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje            

          na § 3312 -

          Hudební činnost

          pol. 5222 -

          Neinvestiční transfery spolkům

          o

          230 tis. Kč

          na § 3319 -

          Ostatní záležitosti kultury

          pol. 5222 -

          Neinvestiční transfery spolkům

          o

          30 tis. Kč

          Celkem

          o

          260 tis. Kč


           Rada kraje

           96/7519                         12. 4. 2016
           1. doplňuje

           návrh programu 19. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 4. 2016, o body s názvem

           a.    Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika)

           b.    Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

           c.    Návrh na navýšení dotace a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


            frame-scrollup