Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 19. 4. 2016


  Rada kraje

  97/7520                         19. 4. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 19. 4. 2016


   Rada kraje

   97/7521                         19. 4. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 97. schůze rady kraje, konané dne 19. 4. 2016:

   -      Ing. Jiří Martinek

   -      RSDr. Karel Kuboš


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 96/7512 ze dne 12. 4. 2016

    97/7522                         19. 4. 2016
    1. ukládá

    hejtmanovi kraje

    předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení zastupitelstvu kraje

    Zodp.: Miroslav Novák

    Termín: 21. 4. 2016


     Rada kraje

     97/7523                         19. 4. 2016
     1. bere na vědomí

     informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 1. 1. 2016 do 13. 4. 2016, dle předloženého materiálu

     97/7523                         19. 4. 2016
     2. ukládá

     hejtmanovi kraje

     předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení

     Zodp.: Miroslav Novák

     Termín: 21. 4. 2016

      

      

      


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 9/727 bod 1) ze dne 24. 4. 2014

      č. 18/1842 ze dne 25. 2. 2016

      97/7524                         19. 4. 2016
      1. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 00937/2014/RRC mezi Moravskoslezským krajem a společností Asental Land, s.r.o., IČ 27769143, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      97/7524                         19. 4. 2016
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje rozhodnout

      a)    zrušit v usnesení č. 9/727 ze dne 24. 4. 2014 bod 1. písm. c),

      b)   svěřit radě kraje rozhodování o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek uvedených v čl. 5.3.1 a 5.3.2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení,

      a to za podmínky uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1. tohoto usnesení

      97/7524                         19. 4. 2016
      3. doporučuje

      zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

      97/7524                         19. 4. 2016
      4. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

      Zodp.: Miroslav Novák

      Termín: 21. 4. 2016


       Rada kraje

       97/7525                         19. 4. 2016
       1. doplňuje

       návrh programu 19. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 21. 4. 2016, o body s názvem

       a)    VZ č. 58/2016 - Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Výběr zhotovitele stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín““

       b)   Informace o peticích adresovaných orgánům kraje

       c)    Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností Asental Land, s.r.o.; informace o pokračující přípravě


        frame-scrollup