Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 4. 2016


  Rada kraje

  98/7526                         21. 4. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2016


   Rada kraje

   98/7527                         21. 4. 2016
   1. bere na vědomí

   a.    zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a Ing. Ivana Strachoně, o ověření zápisu z 95. schůze rady kraje, konané dne 5. 4. 2016

   b.    zprávu ověřovatelů zápisu Martina Sikory a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, o ověření zápisu z 96. schůze rady kraje, konané dne 12. 4. 2016

   98/7527                         21. 4. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 98. schůze rady kraje, konané dne 21. 4. 2016:

   -      Mgr. Daniel Havlík

   -      JUDr. Josef Babka


    Rada kraje

    98/7528                         21. 4. 2016
    1. bere na vědomí

    zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    98/7528                         21. 4. 2016
    2. žádá

    ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

    předložit zprávu dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

    Zodp.: plk. Ing. Zdeněk Nytra

    Termín: 23. 6. 2016


     Rada kraje

     98/7529                         21. 4. 2016
     1. bere na vědomí

     Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí za rok 2015 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

     98/7529                         21. 4. 2016
     2. schvaluje

     účetní závěrku příspěvkové organizace kraje v odvětví životního prostředí za rok 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

     98/7529                         21. 4. 2016
     3. schvaluje

     zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví životního prostředí za rok 2015 a jeho rozdělení dle předloženého materiálu

     98/7529                         21. 4. 2016
     4. rozhodla

     o poskytnutí mimořádné odměny Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu předloženého na schůzi rady kraje


      Rada kraje

      k usnesení rady kraje                                    

      č. 90/7081 ze dne 9. 2. 2016

      98/7530                         21. 4. 2016
      1. rozhodla

      s účinností od 22. 4. 2016

      změnit složení komise pro otevírání obálek jmenované usnesením rady kraje č. 90/7081 ze dne 9. 2. 2016 v bodě 3. tak, že složení nové komise pro otevírání obálek s nabídkami je následující:

      členové:

      1.    Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

      náhradníci:

      1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

      2.    Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

      3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář


       Rada kraje

       k usnesení rady kraje                                              

       č. 85/6757 ze dne 8. 12. 2015

       98/7531                         21. 4. 2016
       1. rozhodla

       vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

       1.  Česká pojišťovna a.s.

            Spálená 75/16, 11304 Praha 1

            IČO: 45272956

       2.  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

            Pobřežní 665/23, 18600 Praha 8

            IČO: 63998530

       98/7531                         21. 4. 2016
       2. rozhodla

       zrušit zadávací řízení pod označením „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu a po marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. marném uplynutí lhůty pro podání návrhu podle § 114 zákona

       98/7531                         21. 4. 2016
       3. pověřuje

       společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení pod označením „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, včetně uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek


        Rada kraje

        98/7532                         21. 4. 2016
        1. rozhodla

        zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

        98/7532                         21. 4. 2016
        2. prohlašuje

        že předmět smlouvy „Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

        98/7532                         21. 4. 2016
        3. jmenuje

        v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí“, a to:

        členové:

        1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

        2.    Ing. Silvie Součková, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

        3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

         

        náhradníci:

        1.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

        2.    Ing. Marek Matějka, odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

        3.    Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

        98/7532                         21. 4. 2016
        4. jmenuje

        v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Projektová příprava pro projekty energetických úspor předkládaných do Operačního programu Životního prostředí““, a to:

        členové:

        1.    Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

        2.    Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

        3.    Ing. Milan Novotný, odbor investiční a majetkový

        4.    Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů

        5.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        6.    Mgr. Patrik Hujdus, člen zastupitelstva kraje

        náhradníci:

        1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

        2.    Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

        3.    Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový

        4.    Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů

        5.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

        6.    Ing. arch. Liana Janáčková, členka zastupitelstva kraje


         Rada kraje

         98/7533                         21. 4. 2016
         1. rozhodla

         zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup hydraulických vyprošťovacích zařízení pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy

         98/7533                         21. 4. 2016
         2. jmenuje

         v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

         členové:

         Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

         Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         98/7533                         21. 4. 2016
         3. jmenuje

         v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení:

         členové:

         1.    Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         2.    PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

         3.    Mgr. Ing. Petra Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         1.    Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         2.    Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

         3.    Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         98/7533                         21. 4. 2016
         4. jmenuje

         v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení:

         členové:

         1. Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

         2. Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

         3. PaedDr. Vlastislav Kuchař, odbor kancelář hejtmana kraje

         4. Ing. Lucie Papřoková, odbor kancelář hejtmana kraje

         5. Ing. Pavel Melecký, HZS MSK

         6. Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

         náhradníci:

         1. Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

         2. Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

         3. Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje

         4. Ing. Klára Barešová, odbor kancelář hejtmana kraje

         5. Ing. Jiří Kuczaj, HZS MSK

         6. Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


          Rada kraje

          98/7534                         21. 4. 2016
          1. schvaluje

          zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Ediční plán na rok 2016“

          98/7534                         21. 4. 2016
          2. rozhodla

          vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

          2.   Agentura API s.r.o.
          se sídlem: Štítného 327/7, Mariánské hory, 709 00 Ostrava
          IČ 25310119

          za cenu nejvýše přípustnou 552.124 Kč bez DPH


           Rada kraje

           98/7535                         21. 4. 2016
           1. schvaluje

           zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD pro stavby organizace Sagapo v Bruntále“

           98/7535                         21. 4. 2016
           2. rozhodla

           vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

           4.       KANIA a.s.
           Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 70200
           IČ: 26817853

           za cenu nejvýše přípustnou 1.434.000 Kč bez DPH


            Rada kraje

            98/7536                         21. 4. 2016
            1. rozhodla

            v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka zemního plynu pro Moravskoslezský kraj 2017“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

            98/7536                         21. 4. 2016
            2. bere na vědomí

            záměr postupovat při zajištění nákupu zemního plynu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

            98/7536                         21. 4. 2016
            3. rozhodla

            zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky zemního plynu v kategorii maloodběr a středoodběr pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem se zájemci účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

            98/7536                         21. 4. 2016
            4. rozhodla

            o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 450 Kč
            bez DPH/MWh pro maloodběr a 450 Kč bez DPH/MWh pro středoodběr, dle předloženého materiálu


             Rada kraje

             98/7537                         21. 4. 2016
             1. rozhodla

             v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku pod označením „Dodávka elektrické energie pro Moravskoslezský kraj 2017“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

             98/7537                         21. 4. 2016
             2. bere na vědomí

             záměr postupovat při zajištění nákupu elektrické energie dle důvodové zprávy předloženého materiálu

             98/7537                         21. 4. 2016
             3. rozhodla

             zahájit zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodávky elektrické energie ve vysokém a nízkém napětí pro Moravskoslezský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti se zájemci účastnícími se obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno, dle předloženého materiálu

             98/7537                         21. 4. 2016
             4. rozhodla

             o stanovení vyvolávací ceny pro poptávkovou aukci s klesající cenou 700 Kč bez DPH/MWh v hladině nízkého napětí a 700 Kč bez DPH/MWh v hladině vysokého napětí,

             dle předloženého materiálu

             98/7537                         21. 4. 2016
             5. rozhodla

             o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s příspěvkovými organizacemi a s obchodními společnostmi, které k tomuto budou centrálním zadavatelem vyzvány, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

             98/7537                         21. 4. 2016
             6. ukládá

             příspěvkové organizaci, která bude centrálním zadavatelem vyzvána

             bezodkladně uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s Moravskoslezským krajem ve věci dodávky elektrické energie a zemního plynu, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

             Zodp.: ředitel příspěvkové organizace


              Rada kraje

              v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

              98/7538                         21. 4. 2016
              1. žádá

              představenstvo obchodní společnosti, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj a která bude centrálním zadavatelem vyzvána

              o bezodkladné uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání s Moravskoslezským krajem ve věci dodávky elektrické energie a zemního plynu, a to za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

              Zodp.: představenstvo obchodní společnosti


               Rada kraje

               98/7539                         21. 4. 2016
               1. schvaluje

               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, koordinátor BOZP a AD stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“

               98/7539                         21. 4. 2016
               2. rozhodla

               zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                Rada kraje

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                98/7540                         21. 4. 2016
                1. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                zvyšují

                nedaňové příjmy           

                na § 2143 -

                Cestovní ruch

                 

                pol. 2111 -

                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                o

                120,00 tis. Kč

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                1,06 tis. Kč

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                0,26 tis. Kč

                na § 2229 -

                Ostatní záležitosti v silniční dopravě

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                81,00 tis. Kč

                pol. 2329 -

                Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

                o

                10,00 tis. Kč

                na § 2399 -

                Ostatní záležitosti vodního hospodářství

                pol. 2211 -

                Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

                o

                27,24 tis. Kč

                na § 3319 -

                Ostatní záležitosti kultury

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                7,39 tis. Kč

                na § 3421 -

                Využití volného času dětí a mládeže

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                1,12 tis. Kč

                na § 3599 -

                Ostatní činnost ve zdravotnictví

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                8,00 tis. Kč

                na § 3636 -

                Územní rozvoj

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                7,02 tis. Kč

                na § 6172 -

                Činnost regionální správy

                pol. 2111 -

                Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                o

                4,47 tis. Kč

                na § 6320 -

                Pojištění funkčně nespecifikované

                pol. 2322 -

                Přijaté pojistné náhrady

                o

                23,65 tis. Kč

                pol. 2324 -

                Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                o

                3,98 tis. Kč

                na § 6402 -

                Finanční vypořádání minulých let

                pol. 2223 -

                Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

                o

                15,84 tis. Kč

                pol. 2229 -

                Ostatní přijaté vratky transferů

                o

                64,93 tis. Kč

                Celkem

                o

                375,96 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 6409 -

                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                pol. 5901 -

                Nespecifikované rezervy

                o

                375,96 tis. Kč

                98/7540                         21. 4. 2016
                2. rozhodla

                udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 4.854.900 Kč

                98/7540                         21. 4. 2016
                3. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                zvyšují

                nedaňové příjmy

                pol. 2412 -

                Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

                o

                933,84 tis. Kč

                na § 6402 -

                Finanční vypořádání minulých let

                pol. 2229 -

                Ostatní přijaté vratky transferů

                o

                3.210,99 tis. Kč

                na § 2242 -

                Provoz veřejné železniční dopravy

                pol. 2212 -

                Sankční platby přijaté od jiných subjektů

                o

                710,07 tis. Kč

                Celkem

                o

                4.854,90 tis. Kč

                a

                snižují

                běžné výdaje

                na § 2259 -

                Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy

                pol. 5213 -

                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                 

                o

                784,00 tis. Kč

                na § 2299 -

                Ostatní záležitosti v dopravě

                pol. 5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                774,69 tis. Kč

                Celkem

                o

                1.558,69 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje

                na § 2221 -

                Provoz veřejné silniční dopravy

                pol. 5193 -

                Výdaje na dopravní územní obslužnost

                o

                6.413,59 tis. Kč

                98/7540                         21. 4. 2016
                4. schvaluje

                rozpočtové opatření, kterým se

                snižují

                běžné výdaje

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol. 5169 -

                Nákup ostatních služeb

                o

                300 tis. Kč

                a

                zvyšují

                běžné výdaje            

                na § 3639 -

                Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                pol. 5168 -

                Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                o

                300 tis. Kč


                 Rada kraje

                 98/7541                         21. 4. 2016
                 1. souhlasí

                 s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 3. 2016 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 98/7541                         21. 4. 2016
                 2. vyřazuje

                 usnesení č. 92/7244 bod 2. ze dne 25. 2. 2016 z další kontroly plnění usnesení rady kraje


                  Rada kraje

                  98/7542                         21. 4. 2016
                  1. bere na vědomí

                  přehled o usneseních vlády České republiky č. 122 - 148 ze dne 17. 2. 2016, č. 149 - 166 ze dne 24. 2. 2016, č. 167 - 180 ze dne 29. 2. 2016, č. 181 - 207 ze dne 9. 3. 2016 a č. 208 – 238 ze dne 16. 3. 2016, dle předloženého materiálu


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   98/7543                         21. 4. 2016
                   1. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   kapitálové výdaje

                   na § 6409 -

                   Ostatní činnosti jinde nezařazené

                   pol. 6901 -

                   Rezervy kapitálových výdajů

                   o

                   22,5 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 5273 -

                   Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                   pol.  5137 -

                   Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                   o

                   18,0 tis. Kč

                   pol.  5139 -

                   Nákup materiálu jinde nezařazený

                   o

                   4,5 tis. Kč

                   Celkem

                   o

                   22,5 tis. Kč

                   98/7543                         21. 4. 2016
                   2. schvaluje

                   rozpočtové opatření, kterým se

                   snižují

                   běžné výdaje

                   na § 6113 -

                   Zastupitelstva krajů

                   pol.  5169 -

                   Nákup ostatních služeb

                   o

                   4,78 tis. Kč

                   a

                   zvyšují

                   běžné výdaje

                   na § 3639 -

                   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                   pol.  5321 -

                   Neinvestiční transfery obcím

                   o

                   4,78 tis. Kč


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                    98/7544                         21. 4. 2016
                    1. schvaluje

                    rozdělení zůstatku finančních prostředků Moravskoslezského kraje za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    98/7544                         21. 4. 2016
                    2. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    nedaňové příjmy

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 2111 -

                    Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                    o

                    313,00 tis. Kč

                    na § 6172 -

                    Činnost regionální správy

                    pol. 2132 -

                    Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

                    o

                    987,00 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    1.300,00 tis. Kč

                    a

                    snižují

                    kapitálové výdaje            

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol. 6901 -

                    Rezervy kapitálových výdajů

                    o

                    486.483,54 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje            

                    na § 2143 -

                    Cestovní ruch

                    pol. 5169 -

                    Nákup ostatních služeb

                    o

                    2.000,00 tis. Kč

                    pol. 5221 -

                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                    o

                    700,00 tis. Kč

                    pol. 5329 -

                    Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                    o

                    1.000,00 tis. Kč

                    na § 2212 -

                    Silnice

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    95.000,00 tis. Kč

                    na § 3299 -

                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                    pol. 5137 -

                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                    o

                    2.000,00 tis. Kč

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    3.206,00 tis. Kč

                    na § 3315 -

                    Činnosti muzeí a galerií

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    2.200,00 tis. Kč

                    na § 3322 -

                    Zachování a obnova kulturních památek

                    pol. 5171 -

                    Opravy a udržování

                    o

                    12.000,00 tis. Kč

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    7.000,00 tis. Kč

                    pol. 5331 -

                    Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    1.500,00 tis. Kč

                    na § 3636 -

                    Územní rozvoj

                    pol. 5213 -

                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                    o

                    5.000,00 tis. Kč

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    500,00 tis. Kč

                    na § 4399 -

                    Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                    pol. 5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    10.000,00 tis. Kč

                    na § 5273 -

                    Ostatní správa v oblasti krizového řízení

                    pol. 5168 -

                    Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

                    o

                    332,00 tis. Kč

                    na § 5279 -

                    Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    986,00 tis. Kč

                    na § 6172 -

                    Činnost regionální správy

                    pol. 5011 -

                    Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

                    o

                    8.700,00 tis. Kč

                    pol. 5031 -

                    Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti

                    o

                    2.175,00 tis. Kč

                    pol. 5032 -

                    Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

                    o

                    783,00 tis. Kč

                    pol. 5038 -

                    Povinné pojistné na úrazové pojištění

                    o

                    37,00 tis. Kč

                    pol. 5137 -

                    Drobný hmotný dlouhodobý majetek

                    o

                    500,00 tis. Kč

                    na § 6409 -

                    Ostatní činnosti jinde nezařazené

                    pol. 5901 -

                    Nespecifikované rezervy

                    o

                    24.484,54 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    180.103,54 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    kapitálové výdaje            

                    na § 2143 -

                    Cestovní ruch

                    pol. 6349 -

                    Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                    o

                    9.000,00 tis. Kč

                    na § 2219 -

                    Ostatní záležitosti pozemních komunikací

                    pol. 6341 -

                    Investiční transfery obcím

                    o

                    6.500,00 tis. Kč

                    na § 3299 -

                    Ostatní záležitosti vzdělávání

                    pol. 6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    85.000,00 tis. Kč

                    na § 3522 -

                    Ostatní nemocnice

                    pol. 6313 -

                    Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                    o

                    9.000,00 tis. Kč

                    pol. 6351 -

                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    69.000,00 tis. Kč

                    na § 3523 -

                    Odborné léčebné ústavy

                    pol. 6351 -

                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    2.500,00 tis. Kč

                    na § 3533 -

                    Zdravotnická záchranná služba

                    pol. 6351 -

                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    1.780,00 tis. Kč

                    na § 3713 -

                    Změny technologií vytápění

                    pol. 6371 -

                    Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

                    o

                    89.800,00 tis. Kč

                    na § 4350 -

                    Domovy pro seniory

                    pol. 6351 -

                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    700,00 tis. Kč

                    na § 4357 -

                    Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                    pol. 6351 -

                    Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                    o

                    1.600,00 tis. Kč

                    na § 5279 -

                    Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

                    pol. 6341 -

                    Investiční transfery obcím

                    o

                    1.630,00 tis. Kč

                    na § 5511 -

                    Požární ochrana – profesionální část

                    pol. 6122 -

                    Stroje, přístroje a zařízení

                    o

                    10.345,00 tis. Kč

                    na § 5512 -

                    Požární ochrana – dobrovolná část

                    pol. 6341 -

                    Investiční transfery obcím

                    o

                    9.225,00 tis. Kč

                    na § 5521 -

                    Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

                    pol. 6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    6.000,00 tis. Kč

                    na § 6172 -

                    Činnost regionální správy

                    pol. 6121 -

                    Budovy, haly a stavby

                    o

                    2.500,00 tis. Kč

                    pol. 6122 -

                    Stroje, přístroje a zařízení

                    o

                    500,00 tis. Kč

                    Celkem

                    o

                    305.080,00 tis. Kč

                    98/7544                         21. 4. 2016
                    3. rozhodla

                    zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2016 o 8.700 tis. Kč z 261.963,39 tis. Kč na 270.663,39 tis. Kč


                     Rada kraje

                     98/7545                         21. 4. 2016
                     1. rozhodla

                     a)    předat organizaci Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ 00601403, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     b)   předat organizaci Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, IČ 62331795, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     c)    předat organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813075, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                     98/7545                         21. 4. 2016
                     2. ukládá

                     ředitelům organizací Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace a Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

                     zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II" registrační číslo projektu - CZ.1.10/2.1.00/17.01152, Smluv o partnerství k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“ registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/17.01161 a Smluv o partnerství k projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V" registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/27.01469 v souladu se Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

                     98/7545                         21. 4. 2016
                     3. ukládá

                     řediteli organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

                     zajistit plnění povinností ve vztahu k předávanému majetku vyplývajících ze Smluv o partnerství k projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV“ registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/17.01161, na základě usnesení č. 86/6895 ze dne 17. 12. 2015 k datu 21. 4. 2016


                      Rada kraje

                      98/7546                         21. 4. 2016
                      1. stanoví

                      s účinností od 1. 5. 2016

                      platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                       Rada kraje

                       98/7547                         21. 4. 2016
                       1. bere na vědomí

                       vzdání se funkce Ing. Petra Černého, ředitele organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dnem 31. 7. 2016

                       98/7547                         21. 4. 2016
                       2. rozhodla

                       vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       98/7547                         21. 4. 2016
                       3. jmenuje

                       konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace:

                       předseda konkurzní komise:

                       Mgr. Věra Palková – náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje

                       V případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo.

                       členové:

                       Ing. Helena Kudelová – členka zastupitelstva kraje, členka určená radou kraje

                       PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu

                       náhradník:

                       Ing. Šárka Kadlecová - vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, náhradník člena určeného ředitelem krajského úřadu

                       Ing. Jiří Kaličinský - ředitel organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                       náhradník:

                       Ing. Česlava Lukaštíková - ředitelka organizace Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, náhradník odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

                       PhDr. Pavel Grenar – ředitel Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce

                       Ing. Petr Černý – pedagogický pracovník školy

                       Mgr. Bronislav Koňařík – člen školské rady

                       náhradník:

                       Pavel Bačgoň – náhradník člena školské rady

                       v případě, kdy se člen konkurzní komise určený ředitelem krajského úřadu, člen konkurzní komise, který je odborníkem v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství nebo člen školské rady, vzdá funkce člena konkurzní komise, jmenuje tímto rada kraje náhradníka a to s účinností ode dne následujícího po dni vzdání se funkce předchozího člena konkurzní komise


                        Rada kraje

                        98/7548                         21. 4. 2016
                        1. souhlasí

                        s omezením a přerušením provozu mateřských škol zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu v měsících červenci a srpnu 2016


                         Rada kraje

                         98/7549                         21. 4. 2016
                         1. rozhodla

                         nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona
                         č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                         ze státního rozpočtu na financování účelových dotací dle zákona č. 306/1999 Sb. soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2016 ve výši 160.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                         98/7549                         21. 4. 2016
                         2. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         zvyšují

                         přijaté transfery

                         pol. 4116 - 

                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                         ze státního rozpočtu

                         o

                         160.000.000 Kč

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3111 -

                         Mateřské školy

                         pol. 5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         fyzickým osobám

                         o

                         462.862 Kč

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         13.276.426 Kč

                         na § 3112 -

                         Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         509.524 Kč

                         na § 3113 -

                         Základní školy

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         5.227.341 Kč

                         na § 3114 -

                         Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         10.939.343 Kč

                         na § 3117 -

                         První stupeň základních škol

                         pol.  5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                         o

                         933.644 Kč

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         952.877 Kč

                         na § 3121 -

                         Gymnázia

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         10.871.422 Kč

                         na § 3122 -

                         Střední odborné školy

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         44.396.464 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                         2.164.273 Kč

                         na § 3123 -

                         Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         40.187.748 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                         3.884.830 Kč

                         na § 3125 -

                         Střediska praktického vyučování

                         a školní hospodářství

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         158.953 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                         729.990 Kč

                         na § 3141 -

                         Školní stravování

                          

                         pol. 5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         fyzickým osobám

                         o

                         22.729 Kč

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                          

                          

                         2.270.911 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                          

                         65.917 Kč

                         na § 3143 -

                         Školní družiny a kluby

                         pol.  5212 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                         o

                          

                         167.774 Kč

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                          

                          

                         1.584.588 Kč

                         na § 3146 -

                         Zařízení výchovného poradenství

                         Školská poradenská zařízení

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                          

                         585.667 Kč

                         na § 3147 -

                         Domovy mládeže

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                         1.077.322 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                          

                         175.969 Kč

                         na § 3150 -

                         Vyšší odborné školy

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                          

                          

                         6.201.687 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                          

                                  2.328.780 Kč

                         na § 3231 -

                         Základní umělecké školy

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                          

                          

                         5.774.062 Kč

                         pol.  5221 -

                         Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                         o

                          

                         2.902.853 Kč

                         na § 3233-

                         Střediska volného času

                          

                         pol.  5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-

                         právnickým osobám

                         o

                          

                          

                         246.044 Kč

                         na § 3299-

                         Ostatní záležitosti vzdělávání

                          

                         pol.  5901 -

                         Nespecifikované rezervy

                         o

                         1.900.000 Kč

                         Celkem

                         160.000.000 Kč

                         98/7549                         21. 4. 2016
                         3. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelové dotace soukromým školám a školským zařízením pro rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení


                         Rada kraje

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                         98/7550                         21. 4. 2016
                         1. bere na vědomí

                         žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5 a 7 předloženého materiálu

                         98/7550                         21. 4. 2016
                         2. rozhodla

                         poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                         a)    Montanex a.s., IČ 47677180, ve výši 90.000 Kč na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy „Já jsem Zlatá tretra“; finanční prostředky jsou určeny na tisk publikace s  časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016

                         b)   Cesta za snem, z. s., IČ 22712950, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Handy cyklo maraton 2016“; finanční prostředky jsou určeny na propagaci, média, výrobu vizualizací a tiskových dat, tiskařské práce, pronájem inzertních ploch, copywriting, komunikaci, fotografické a audiovizuální práce s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016

                         c)    Mgr. Kateřina Smažáková, narozena **********, bydliště **********, Ostrava **********, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí syna Tomáše Smažáka na Evropských hrách transplantovaných; finanční prostředky jsou určeny na ubytování, startovné, letenku a oblečení s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016

                         d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČ 26681943, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora činnosti Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny, z.s. a regionálních center Sport pro všechny“; finanční prostředky jsou určeny na cestovné, dohody o provedení práce, nájemné, kancelářské potřeby a rozhodčí s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 20. 12. 2016

                         98/7550                         21. 4. 2016
                         3. rozhodla

                         uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                         a)    Montanex a.s., IČ 47677180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         b)   Cesta za snem, z. s., IČ 22712950, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                         c)    Mgr. Kateřina Smažáková, narozena**********, bydliště ********** Ostrava**********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                         d)   Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, z. s., IČ 26681943, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                         98/7550                         21. 4. 2016
                         4. schvaluje

                         rozpočtové opatření, kterým se

                         snižují

                         běžné výdaje

                         na § 3419 -

                         Ostatní tělovýchovná činnost

                         pol. 5229 -

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým  a podobným organizacím

                         o

                         30 tis. Kč

                         na § 3421 –

                         Využití volného času dětí a mládeže

                         pol. 5229 - 

                         Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                            

                         o

                         90 tis. Kč

                                         

                         a

                         zvyšují

                         běžné výdaje

                         na § 3419 -

                         Ostatní tělovýchovná činnost

                         pol. 5493 -

                         Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                         o

                         30 tis. Kč

                         pol. 5213 -

                         Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                         o

                         90 tis. Kč


                          Rada kraje

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                          98/7551                         21. 4. 2016
                          1. bere na vědomí

                          žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 9 předloženého materiálu

                          98/7551                         21. 4. 2016
                          2. schvaluje

                          zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

                          a)    Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 61989185, o částku 32.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s dopravou pěveckého sboru na 10. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“; finanční prostředky jsou určeny na dopravu s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                          b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, o částku 50.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním soutěže „Zlatý pohár LINDE“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, materiál, osobní náklady a služby s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                          c)    Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, o částku 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním celostátní odborné soutěže žáků „Opravář zemědělských strojů 2016“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím, materiál, osobní náklady a služby s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 15. 6. 2016

                          98/7551                         21. 4. 2016
                          3. rozhodla

                          poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                          a)    Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením soutěže „Prezentiáda 2016“ v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na kancelářské potřeby, materiál, nájemné, poštovné, cestovné, telefonní a jiné služby s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016

                          b)   Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 6.000 Kč na na úhradu nákladů spojených se zabezpečením soutěže „pIšQworky 2016“ v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na kancelářské potřeby, materiál, nájemné, poštovné, cestovné, telefonní a jiné služby s časovou použitelností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                          c)    Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Nový Jičín, pobočný spolek, IČ 72557087, ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením kvalifikace pro republikové finále Sportovní ligy ZŠ o „Pohár ministryně školství“ ve volejbalu; finanční prostředky jsou určeny na ceny, dárkové balíčky, občerstvení hráčů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                          d)   Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČ 26829690, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením hudební soutěže „English Nightingale“; finanční prostředky jsou určeny na ceny soutěžícím s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

                          98/7551                         21. 4. 2016
                          4. rozhodla

                          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemci:

                          a)    Student Cyber Games, IČ 26678586, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                          b)   Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Nový Jičín, pobočný spolek, IČ 72557087, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                          c)    Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČ 26829690 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                          98/7551                         21. 4. 2016
                          5. schvaluje

                          rozpočtové opatření, kterým se

                          snižují

                          běžné výdaje

                          na § 3299 -

                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                          pol. 5229 -

                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                          o

                          25 tis. Kč

                          a

                          zvyšují

                          běžné výdaje

                          na § 3299 -

                          Ostatní záležitosti vzdělávání

                          pol. 5213 -

                          Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                          o

                          10 tis. Kč

                          pol. 5222 -

                          Neinvestiční transfery spolkům

                          o

                          15 tis. Kč


                           Rada kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 80/6478 ze dne 20. 10. 2015

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 24/2161 ze dne 6. 6. 2012 

                           č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                           č. 18/1853 ze dne 25. 2. 2016

                           98/7552                         21. 4. 2016
                           1. rozhodla

                           uzavřít darovací smlouvu s Českým olympijským výborem, IČ 48546607, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                           98/7552                         21. 4. 2016
                           2. rozhodla

                           navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 (ŠMS/S) vyhlášeného radou kraje usnesením č. 80/6478 ze dne 20. 10. 2015 o částku 13 764 900 Kč

                           98/7552                         21. 4. 2016
                           3. schvaluje

                           rozpočtové opatření, kterým se

                           zvyšují

                           běžné příjmy

                           na § 3419 -

                           Ostatní tělovýchovná činnost

                           pol. 2321 -

                           Přijaté neinvestiční dary

                           o

                           5 332 965 Kč

                           a

                           snižují

                           běžné výdaje

                           na § 3419 -

                           Ostatní tělovýchovná činnost

                           pol. 5229 -

                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                           o

                           8 431 935 Kč

                           a

                           zvyšují

                           běžné výdaje

                           na § 3419 -

                           Ostatní tělovýchovná činnost

                           pol. 5222 -

                           Neinvestiční transfery spolkům

                           o

                           13 764 900 Kč


                            Rada kraje

                            98/7553                         21. 4. 2016
                            1. bere na vědomí

                            a)    informaci o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            b)   informaci o výši nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2015 poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                            c)    informaci o odvodech nedočerpaných účelových prostředků příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2015 do rozpočtu kraje uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu

                            d)   informaci o výši nákladů na úhradu daně z příjmů příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                            e)    informaci o aktuální výši nesplacených zůstatků úvěrů příspěvkových organizací kraje v odvětví školství dle předloženého materiálu

                            98/7553                         21. 4. 2016
                            2. schvaluje

                            a)    výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            b)   použití výsledku hospodaření organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace za rok 2015 ve výši 267.881,59 Kč k úhradě ztráty za předchozí období prostřednictvím rezervního fondu dle předloženého materiálu

                            c)    příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do peněžních fondů příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                            98/7553                         21. 4. 2016
                            3. souhlasí

                            s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic u příspěvkových organizací v odvětví školství dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                            98/7553                         21. 4. 2016
                            4. schvaluje

                            účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2015 dle přílohy č. 7 části a) až c) předloženého materiálu


                             Rada kraje

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             1. rozhodla

                             zvýšit poskytnuté neinvestiční finanční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             2. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             3. rozhodla

                             zvýšit poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             4. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5901 -

                             Nespecifikované rezervy

                             o

                             6.388.453 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3111 -

                             Mateřské školy

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             1.006.119 tis. Kč

                             na § 3112 -

                             Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             38.026 tis. Kč

                             na § 3113 -

                             Základní školy

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             12.777 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             2.216.375 tis. Kč

                             na § 3114 -

                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             171.711 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             9.343 tis. Kč

                             na § 3117 -

                             První stupeň základních škol

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             247.840 tis. Kč

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             357.749 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.574 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             581.869 tis. Kč

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             277.482 tis. Kč

                             na § 3124 -

                             Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             90.306 tis. Kč

                             na § 3126 -

                             Konzervatoře

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             38.274 tis. Kč

                             na § 3133 -

                             Dětské domovy

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             114.689 tis. Kč

                             na § 3141 -

                             Školní stravování

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             58.465 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             375.984 tis. Kč

                             na § 3143 -

                             Školní družiny a kluby

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             16.310 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             267.544 tis. Kč

                             na § 3145 -

                             Internáty

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             3.889 tis. Kč

                             na § 3146 -

                             Zařízení výchovného poradenství

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             57.614 tis. Kč

                             na § 3147 -

                             Domovy mládeže

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             34.456 tis. Kč

                             na § 3150 -

                             Vyšší odborné školy

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             31.817 tis. Kč

                             na § 3231 -

                             Základní umělecké školy

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             260.608 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             39.174 tis. Kč

                             na § 3233 -

                             Střediska volného času

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             5.570 tis. Kč

                             pol. 5339 -

                             Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                             o

                             70.888 tis. Kč

                             Celkem

                             6.388.453 tis. Kč

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             5. rozhodla

                             nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na financování účelových dotací v odvětví školství na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvkové organizaci – rok 2016 ve výši 107.536 Kč dle předloženého materiálu

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             6. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00842753, o částku 107.536 Kč s účelovým určením na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu v rámci ubytování španělských lektorů s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             7. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             zvyšují

                             neinvestiční přijaté transfery

                             pol. 4116 -

                             Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                             o

                             107.536 Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol. 5336 -

                             Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             107.536 Kč

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             8. schvaluje

                             zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 s časovou použitelností do 31. 12. 2016

                             98/7554                         21. 4. 2016
                             9. schvaluje

                             rozpočtové opatření, kterým se

                             snižují

                             běžné výdaje

                             na § 3299 -

                             Ostatní záležitosti vzdělávání

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             14.430 tis. Kč

                             a

                             zvyšují

                             běžné výdaje

                             na § 3114 -

                             Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             384 tis. Kč

                             na § 3121 -

                             Gymnázia

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             2.394 tis. Kč

                             na § 3122 -

                             Střední odborné školy

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             1.584 tis. Kč

                             na § 3123 -

                             Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             7.012 tis. Kč

                             na § 3124 -

                             Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             873 tis. Kč

                             na § 3133 -

                             Dětské domovy

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             767 tis. Kč

                             na § 3231 -

                             Základní umělecké školy

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             205 tis. Kč

                             na § 3233 -

                             Střediska volného času

                             pol. 5331 -

                             Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                             o

                             1.211 tis. Kč

                             Celkem

                             14.430 tis. Kč


                             Rada kraje

                             98/7555                         21. 4. 2016
                             1. schvaluje

                             odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


                              Rada kraje

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              1. souhlasí

                              s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Výměna oken a dveří“ na nemovité věci kraje předané k hospodaření organizaci Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to v budově bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č. 968/9  a v budově bez čp/če občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 968/8 v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              2. souhlasí

                              s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch“ na nemovité věci kraje, a to na pozemku parc. č. st. 384/1 a pozemku parc. č. st. 384/2, oba zastavěná plocha a nádvoří  a na pozemku parc. č. 2609 a pozemku parc. č. 2624, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Čeladná, obec Čeladná, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, Čeladná 87, IČ 60043661, dle předloženého materiálu

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              3. souhlasí

                              s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Přebudování části skladu na cvičební prostor" na nemovité věci kraje, a to v  budově č. p. 1691, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 3462 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Marie Majerové 1691/4, Ostrava, IČ 00602159, dle předloženého materiálu

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              4. souhlasí

                              s použitím části rezervního fondu k posílení fondu investic organizací:

                              a)    Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 62331639, ve výši 200 tis. Kč na akci „Oprava auly“,

                              b)   Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, IČ 60043661, ve výši 231 tis. Kč na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch“

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              5. schvaluje

                              zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, o částku 100.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním „ENVOFILMU“ soutěžní přehlídky ekologických filmů vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje; finanční prostředky jsou určeny na materiální a propagační zabezpečení, služby spojené se zabezpečením soutěžní přehlídky, certifikáty a věcné ceny vítězům s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 11. 2016

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              6. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              snižují

                              běžné výdaje

                              na § 6113 -

                              Zastupitelstva krajů

                              pol. 5901 -

                              Nespecifikované rezervy

                              o

                              100 tis. Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3792 -

                              Ekologická výchova a osvěta

                              pol. 5331 -

                              Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                              o

                              100 tis. Kč

                              98/7556                         21. 4. 2016
                              7. schvaluje

                              rozpočtové opatření, kterým se

                              zvyšují

                              nedaňové příjmy

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol.  2229 -

                              Ostatní přijaté vratky transferů

                              o

                              3.088 Kč

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                              pol.  2229 -

                              Ostatní přijaté vratky transferů

                              o

                              88.310 Kč

                              Celkem

                              91.398 Kč

                              a

                              zvyšují

                              běžné výdaje

                              na § 3122 -

                              Střední odborné školy

                              pol. 5364 -

                              Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                              o

                              3.088 Kč

                              na § 3299 -

                              Ostatní záležitosti vzdělávání

                              pol. 5364 -

                              Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                              o

                              88.310 Kč

                              Celkem

                              91.398 Kč


                               Rada kraje

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                               98/7557                         21. 4. 2016
                               1. bere na vědomí

                               a)    žádost Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče, IČ 70632511, o stanovisko zřizovatele Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 00601411, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               b)   informaci o tom, že Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče, IČ 70632511, bude zařazen do projektu Centra sportu

                               98/7557                         21. 4. 2016
                               2. pověřuje

                               náměstkyni hejtmana kraje Mgr. Věru Palkovou podpisem stanoviska zřizovatele v rámci přihlášky Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče do projektu Centra sportu


                                Rada kraje

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                98/7558                         21. 4. 2016
                                1. rozhodla

                                nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 3.916.396 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

                                98/7558                         21. 4. 2016
                                2. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 3.600.000 Kč, účelově určený na akci „ZZS Moravskoslezského kraje – pořízení 6 ks defibrilátorů a 6 ks transportních ventilátorů“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí id. č. 235D213001220 o poskytnutí investiční dotace

                                98/7558                         21. 4. 2016
                                3. schvaluje

                                závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016, účelově určený na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 48804525, ve výši 316.396 Kč, účelově určený na akci „ZZS Moravskoslezského kraje – nafukovací stan pro ošetření více pacientů na místě mimořádné události“, v souladu s podmínkami Rozhodnutí id. č. 235D213001219 o poskytnutí investiční dotace

                                98/7558                         21. 4. 2016
                                4. schvaluje

                                rozpočtové opatření, kterým se

                                zvyšují

                                investiční přijaté transfery

                                pol. 4216 -

                                Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                o

                                3.916.396 Kč

                                a

                                zvyšují

                                kapitálové výdaje

                                na § 3533 -

                                Zdravotnická záchranná služba

                                pol. 6356 -

                                Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                o

                                3.916.396 Kč


                                 Rada kraje

                                 98/7559                         21. 4. 2016
                                 1. souhlasí

                                 s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, na budově č. p. 399, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 475/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle předloženého materiálu


                                  Rada kraje

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                  98/7560                         21. 4. 2016
                                  1. bere na vědomí

                                  žádost Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČ 65469097, o finanční podporu ze dne 4. 4. 2016, včetně jejího doplnění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  98/7560                         21. 4. 2016
                                  2. rozhodla

                                  poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Unii ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s., IČ 65469097, ve výši 7 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů organizace odborného semináře „Světový den roztroušené sklerózy v Ostravě“, konaného dne 18. 5. 2016, s časovou použitelností od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  98/7560                         21. 4. 2016
                                  3. bere na vědomí

                                  žádost Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, IČ 13694383, o finanční podporu ze dne 11. 1. 2016, včetně jejího doplnění, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                  98/7560                         21. 4. 2016
                                  4. rozhodla

                                  poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Profesní a odborové unii zdravotnických pracovníků, IČ 13694383, v maximální výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na organizaci IV. Mezinárodního kongresu POUZP, konaného ve dnech 7. – 8. 10. 2016 v Ostravě, s časovou použitelností od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                  98/7560                         21. 4. 2016
                                  5. schvaluje

                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                  snižují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3599 -

                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                  pol. 5229 -

                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                  o

                                  57 tis. Kč

                                  a

                                  zvyšují

                                  běžné výdaje

                                  na § 3599 -

                                  Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                  pol. 5222 -

                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                  o

                                  57 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   2. bere na vědomí

                                   žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, o poskytnutí finančních prostředků na realizaci odborného semináře, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   3. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o 15.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „Seminář pro gynekology a porodní asistentky“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   4. schvaluje

                                   zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o 30.000 Kč, účelově určený na realizaci odborného semináře „VII. Seminář gynekologicko-porodnického oddělení“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   5. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5229 -

                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                   o

                                   45 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   45 tis. Kč

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   6. rozhodla

                                   nabýt finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 313.394 Kč na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   7. schvaluje

                                   zvýšení závazných ukazatelů „příspěvek na provoz“, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   8. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   zvyšují

                                   neinvestiční přijaté transfery

                                   pol. 4116 -

                                   Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                   o

                                   313.394 Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5336 -

                                   Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   313.394 Kč

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   9. schvaluje

                                   zvýšení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

                                   98/7561                         21. 4. 2016
                                   10. schvaluje

                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                   snižují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3599 -

                                   Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                   pol. 5169 -

                                   Nákup ostatních služeb

                                   1.200 tis. Kč

                                   a

                                   zvyšují

                                   běžné výdaje

                                   na § 3522 -

                                   Ostatní nemocnice

                                   pol. 5331 -

                                   Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                   o

                                   1.200 tis. Kč


                                   Rada kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                                   98/7562                         21. 4. 2016
                                   1. souhlasí

                                   s podáním žádosti o dotaci organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, k projektu „Zateplení – Domov sester“ z Operačního programu Životní prostředí

                                   98/7562                         21. 4. 2016
                                   2. souhlasí

                                   aby investorem akce „Zateplení – Domov sester“ a příjemcem dotace byla Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                                   98/7562                         21. 4. 2016
                                   3. souhlasí

                                   s prováděním stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje, předaném k hospodaření organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, spočívajících v realizaci stavby „Zateplení – Domov sester“, dle předloženého materiálu


                                    Rada kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                    98/7563                         21. 4. 2016
                                    1. rozhodla

                                    nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 9.344 tis. Kč na realizaci akce „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – obnova přístrojové zdravotnické techniky“ pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                    98/7563                         21. 4. 2016
                                    2. schvaluje

                                    závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, ve výši 9.344 tis. Kč, účelově určený na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. – obnova přístrojové zdravotnické techniky“, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 235D212003201

                                    98/7563                         21. 4. 2016
                                    3. schvaluje

                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                    zvyšují

                                    investiční přijaté transfery

                                    pol. 4216 -

                                    Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                    o

                                    9.344 tis. Kč

                                    a

                                    zvyšují

                                    kapitálové výdaje

                                    na § 3522 -

                                    Ostatní nemocnice

                                    pol. 6356 -

                                    Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                    o

                                    9.344. tis. Kč


                                     Rada kraje

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                     98/7564                         21. 4. 2016
                                     1. schvaluje

                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                     snižují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3742 -

                                     Chráněné části přírody

                                     pol.  5169 -

                                     Nákup ostatních služeb

                                     o

                                     3,18 tis. Kč

                                     a

                                     zvyšují

                                     běžné výdaje

                                     na § 3742 -

                                     Chráněné části přírody

                                     pol.  5139 -

                                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                                     o

                                     3,18 tis. Kč


                                      Rada kraje

                                      98/7565                         21. 4. 2016
                                      1. souhlasí

                                      a)    s nájmem pozemků ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                      b)   s pronájmem pozemků ve vlastnictví Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                      c)    s uzavřením nájemních smluv dle tohoto unesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1č. 2 tohoto usnesení


                                      Rada kraje

                                      98/7566                         21. 4. 2016
                                      1. rozhodla

                                      poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 102 let obyvatelce organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                       98/7567                         21. 4. 2016
                                       1. rozhodla

                                       nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na financování projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v odvětví kultury v rámci programů:

                                       a.    Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) ve výši 103.000,-- Kč

                                       b.    Kulturní aktivity ve výši 999.000,-- Kč

                                       dle předloženého materiálu

                                       98/7567                         21. 4. 2016
                                       2. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       zvyšují

                                       přijaté transfery

                                       pol. 4116 -

                                       Ostatní neinvestiční přijaté transfery

                                       ze státního rozpočtu

                                       o

                                       1.102 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3315 -

                                       Činnosti muzeí a galerií

                                       pol. 5336 -

                                       Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                       o

                                       1.102 tis. Kč

                                       98/7567                         21. 4. 2016
                                       3. schvaluje

                                       zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                       98/7568                         21. 4. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       žádost Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. ze dne 1. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       98/7568                         21. 4. 2016
                                       2. rozhodla

                                       poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, na úhradu nákladů spojených se zajištěním vydání Sborníku z XIII. Mezinárodní archeologické konference ve výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       98/7568                         21. 4. 2016
                                       3. schvaluje

                                       rozpočtové opatření, kterým se

                                       snižují

                                       běžné výdaje

                                       na § 6113 -

                                       Zastupitelstva krajů

                                       pol.  5901 -

                                       Nespecifikované rezervy

                                       o

                                        50 tis. Kč

                                       a

                                       zvyšují

                                       běžné výdaje            

                                       na § 3316  -

                                       Vydavatelská činnost

                                       pol. 5334 -

                                       Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

                                       o

                                        50 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesením rady kraje

                                        č. 90/7136 ze dne 9. 2. 2016

                                        č. 95/7462 ze dne 5. 4. 2016

                                        k usnesením zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                        č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016

                                        98/7569                         21. 4. 2016
                                        1. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016 do rozpočtu kraje ve výši 8.000 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        98/7569                         21. 4. 2016
                                        2. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ – účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                        98/7569                         21. 4. 2016
                                        3. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        neinvestiční přijaté transfery

                                        na § 4116 -

                                        Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                        o

                                        8.000 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4324 -

                                        Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        2.000 tis. Kč

                                        pol. 5223 -

                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                        o

                                        1.100 tis. Kč

                                        pol. 5321 -

                                        Neinvestiční transfery obcím

                                        o

                                        1.600 tis. Kč

                                        pol. 5336 -

                                        Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                         3.300 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        8.000 tis. Kč

                                        98/7569                         21. 4. 2016
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4376 -

                                        Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        546,0 tis. Kč

                                        na § 4378 -

                                        Terénní programy

                                        pol. 5222 -

                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                        o

                                        361,6 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        907,6 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 4376 -

                                        Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                         546,0 tis. Kč

                                        na § 4378 -

                                        Terénní programy

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        361,6 tis. Kč

                                        Celkem

                                        o

                                        907,6 tis. Kč


                                        Rada kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 69/5720    ze dne 9. 6. 2015

                                        98/7570                         21. 4. 2016
                                        1. rozhodla

                                        uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, k projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                         Rada kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                         98/7571                         21. 4. 2016
                                         1. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje                                                             

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol.  5179 -

                                         Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                         o

                                         537,71 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  5368 -

                                         Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

                                         o

                                         386,71 tis. Kč

                                         pol.  5909 -

                                         Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                         o

                                         151,00 tis. Kč

                                         Celkem

                                         o

                                         537,71 tis. Kč

                                         98/7571                         21. 4. 2016
                                         2. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje                                                             

                                         na § 3639 -

                                         Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                         pol.  5179 -

                                         Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                         o

                                         148,83 tis. Kč

                                         na § 3749 -

                                         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                         pol.  5169 - 

                                         Nákup ostatních služeb

                                         o

                                         191,67 tis. Kč

                                         Celkem

                                         340,50 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3749 -

                                         Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

                                         pol.  5139 -

                                         Nákup materiálu jinde nezařazený

                                         o

                                         340,50 tis. Kč

                                         98/7571                         21. 4. 2016
                                         3. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         investiční přijaté transfery

                                         pol.  4223 -

                                         Investiční přijaté transfery od regionálních rad

                                         o

                                         278,26 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4123 -

                                         Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

                                         o

                                         278,26 tis. Kč

                                         98/7571                         21. 4. 2016
                                         4. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         kapitálové výdaje                                                             

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  6901 -

                                         Rezervy kapitálových výdajů

                                         o

                                         100,00 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 4357 -

                                         Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                         pol.  5171 -

                                         Opravy a udržování

                                         o

                                         100,00 tis. Kč

                                         98/7571                         21. 4. 2016
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         zvyšují

                                         neinvestiční přijaté transfery

                                         pol.  4116 -

                                         Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                         o

                                         2.343,19 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 6409 -

                                         Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                         pol.  5901 -

                                         Nespecifikované rezervy

                                         o

                                         2.343,19 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                          98/7572                         21. 4. 2016
                                          1. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje                                                             

                                          na § 3322 -

                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                          pol.  5171 -

                                          Opravy a udržování

                                          o

                                          400,00 tis. Kč

                                          a

                                          snižují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 2212 -

                                          Silnice

                                          pol.  6121 -

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o

                                          200,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 2212 -

                                          Silnice

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          200,00 tis. Kč

                                          na § 3322 -

                                          Zachování a obnova kulturních památek

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                          400,00 tis. Kč

                                          Celkem

                                          o

                                          600,00 tis. Kč

                                          98/7572                         21. 4. 2016
                                          2. schvaluje

                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                          snižují

                                          běžné výdaje                                                             

                                          na § 3639 -

                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                          pol.  5179 -

                                          Ostatní nákupy jinde nezařazené

                                          o

                                          2.000,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          běžné výdaje

                                          na § 3315 -

                                          Činnost muzeí a galerií

                                          pol.  5169 -

                                          Nákup ostatních služeb

                                          o

                                                       400,00 tis. Kč

                                          a

                                          zvyšují

                                          kapitálové výdaje

                                          na § 3315 -

                                          Činnost muzeí a galerií

                                          pol.  6121 -      

                                          Budovy, haly a stavby

                                          o   

                                                     1.600,00 tis. Kč

                                           

                                           


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje
                                           č. 67/5454    ze dne 7. 5. 2015

                                           k usnesení zastupitelstva kraje
                                           č. 9/794       ze dne 24. 4. 2014

                                           98/7573                         21. 4. 2016
                                           1. rozhodla

                                           uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/29.01722, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                            Rada kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje
                                            č. 15/1545 ze dne 25. 6. 2015

                                            98/7574                         21. 4. 2016
                                            1. rozhodla

                                            uzavřít se Slezskou diakonií, Na Nivách 259/7, Český Těšín, IČ 65468562, smlouvu o převodu práv a povinností dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                             Rada kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 72/5943 ze dne 14. 7. 2015

                                             č. 75/6077 ze dne 18. 8. 2015

                                             č. 94/7336 ze dne 22. 3. 2016

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                             98/7575                         21. 4. 2016
                                             1. rozhodla

                                             na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřít se společností Agentura pro regionální rozvoj, se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, Dodatek č. 1 k objednávce č. 0312/2016/RRC/O na realizaci aktivit vystavené na základě usnesení rady kraje č. 94/7336 ze dne 22. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

                                              č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016

                                              č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016

                                              č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              1. rozhodla

                                              poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              2. rozhodla

                                              neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, vyhlášeného dne 18. 12. 2015, žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              3. bere na vědomí

                                              informaci o odmítnutí dotace žadatelkou, Miroslavou Matýskovou, datum narození **********, uvedenou v příloze č. 1 usnesení č. 94/7366 pod pořadovým číslem 700 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu**********

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              4. bere na vědomí

                                              žádost žadatele pod pořadovým číslem 294 Petr Widenka, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              5. rozhodla

                                              schválit žadateli pod pořadovým číslem 294 Petr Widenka, datum narození **********, změnu typu zdroje tepla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa (typ opatření A3)

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              6. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 93/7313 ze dne 8. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 294 Petr Widenka, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 120.000 Kč a schválenou částku dotace na 135.000 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              7. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 94/7366 ze dne 22. 3. 2016 u žadatele pod pořadovým číslem 754, Karel Brendl, datum narození **********, příspěvek za prioritní území z výše 7.500 Kč na 0 Kč, nově schválena částka dotace je ve výši 135.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              8. bere na vědomí

                                              žádost žadatelky pod pořadovým číslem 1450 Zdeňka Petrušková, datum narození **********, o změnu typu zdroje tepla dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              9. rozhodla

                                              schválit žadatelce pod pořadovým číslem 1450 Zdeňka Petrušková, datum narození **********,**********změnu typu zdroje tepla na kondenzační kotel na zemní plyn (typ opatření C)

                                              98/7576                         21. 4. 2016
                                              10. rozhodla

                                              změnit v usnesení rady kraje č. 95/7474 ze dne 5. 4. 2016 u žadatelky pod pořadovým číslem 1450 Zdeňka Petrušková, datum narození **********, výši příspěvku EU dle typu kotle na částku 112.500 Kč a schválenou částku dotace na 142.500 Kč a uzavřít s touto žadatelkou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


                                              Rada kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 64/5129 ze dne 24. 3. 2015

                                              98/7577                         21. 4. 2016
                                              1. rozhodla

                                              uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu, ev. č. 01041/2015/RRC se společností Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, dle předloženého materiálu


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                               98/7578                         21. 4. 2016
                                               1. rozhodla

                                               uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru týkající se akce „Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, zateplení spojovacího koridoru“ se Střední školou technických oborů, Havířov–Šumbark, Lidická 1a/600 příspěvkovou organizací, Lidická 1a/600, 736 01 Havířov–Šumbark, IČ 68321261, a se společností. KARASKO CZ, s.r.o., se sídlem U Hrůbků 251/119, 70 900 Ostrava – Nová Ves, IČ 27854141, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               98/7578                         21. 4. 2016
                                               2. rozhodla

                                               uzavřít dohodu o převodu práv a povinností stavebníka týkající se akce „Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, zateplení spojovacího koridoru“ se Střední školou technických oborů, Havířov–Šumbark, Lidická 1a/600 příspěvkovou organizací, Lidická 1a/600, 736 01 Havířov–Šumbark, IČ 68321261, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                Rada kraje

                                                98/7579                         21. 4. 2016
                                                1. rozhodla

                                                uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu umístění stožáru pro výstražná světla S 13 v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum  Třinec“ mezi Moravskoslezským krajem jako stavebníkem a městem Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313, jako vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 1547/4 ostatní plocha a parc. č. 1547/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                98/7579                         21. 4. 2016
                                                2. rozhodla

                                                uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu „Autobusové zastávky, ul. Frýdecká, Třinec – Objekty SO 101 Autobusové zastávky + SO 401 Veřejné osvětlení“ mezi městem Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313, jako stavebníkem a Moravskoslezským krajem jako vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 1548/1 trvalý travní porost a parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                 Rada kraje

                                                 98/7580                         21. 4. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, Nemocniční 898/20A, Ostrava, IČ 00635162, o převod čtyř sanitních vozidel specifikovaných v bodě 2. tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                 98/7580                         21. 4. 2016
                                                 2. doporučuje

                                                 zastupitelstvu kraje

                                                 rozhodnout

                                                 a)     darovat sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 2T96168, VIN: WV2ZZZ7HZ5H045865, sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 2T96165, VIN: WV2ZZZ7HZ5H046920, sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T85504, VIN: WV1ZZZ7HZ7H105653, a sanitní vozidlo Volkswagen Transporter, RZ: 4T85502, VIN: WV1ZZZ7HZ7H106685, vše včetně součástí a příslušenství těchto vozidel, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČ 48804525, do vlastnictví organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava, 728 80  Ostrava, IČ 00635162

                                                 b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČ 48804525, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                 98/7580                         21. 4. 2016
                                                 3. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                 Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                 Termín: 23. 6. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 15/808 ze dne 27. 4. 2009

                                                  č. 70/4366 ze dne 15. 12. 2010

                                                  98/7581                         21. 4. 2016
                                                  1. rozhodla

                                                  uzavřít smlouvy o umístění doprovodné infrastruktury, jejichž předmětem je infrastruktura pořízená v rámci projektu Beskydská magistrála, se subjekty:

                                                  a.    Biskupství ostravsko-opavské, IČ 65468953

                                                  b.    **********, datum narození **********

                                                  dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

                                                  98/7581                         21. 4. 2016
                                                  2. rozhodla

                                                  uzavřít dodatek ke smlouvě o umístění doprovodné infrastruktury č. 01255/2009/RRC se subjektem Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesením rady kraje

                                                   č. 46/2434 ze dne 20. 1. 2010

                                                   č. 165/5859 ze dne 6. 2. 2008

                                                   98/7582                         21. 4. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   nutnost zajistit udržitelnost projektu „Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II“

                                                   98/7582                         21. 4. 2016
                                                   2. rozhodla

                                                   uzavřít dohodu o prodloužení partnerství a vzájemné spolupráci se Statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, za účelem zajištění udržitelnosti projektu „Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II“

                                                   98/7582                         21. 4. 2016
                                                   3. rozhodla

                                                   uzavřít smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se subjektem České dráhy, a. s., IČ 70994226, za účelem zajištění udržitelnosti projektu „Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II“


                                                    Rada kraje

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádosti Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772

                                                    b)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461

                                                    c)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384

                                                    d)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 5 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894

                                                    e)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 6 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372

                                                    f)      darovat osobní automobil Citroen Jumper Combi, RZ: KIT 47-37, výrobní číslo VF7231CH216170652, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348

                                                    vše do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016

                                                    g)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    h)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    i)      vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. c) tohoto usnesení z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    j)      vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. d) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČ 48804894, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    k)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. e) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    l)      vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. f) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    3. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

                                                    Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                    Termín: 23. 6. 2016

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    4. bere na vědomí

                                                    žádost Charity Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 43964591, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    5. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 9 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, do vlastnictví Charity Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 43964591, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    6. bere na vědomí

                                                    žádost Psychiatrické nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    7. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 11 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, do vlastnictví Psychiatrické nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004.

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    8. bere na vědomí

                                                    žádost Charity Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 49590588, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    9. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 13 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878

                                                    b)     darovat movitou věc specifikovanou v příloze č. 14 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843

                                                    vše do vlastnictví Charity Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 49590588, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015

                                                    c)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    d)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 9 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 48804843, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    10. bere na vědomí

                                                    žádost Charity Nový Jičín, Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín, IČ 73635677, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    11. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 16 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, do vlastnictví Charity Nový Jičín, Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín, IČ 73635677, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    12. bere na vědomí

                                                    žádost Charity Studénka, Malá strana 216, Butovice, 742 13 Studénka, IČ 44937377, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    13. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 18 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, do vlastnictví Charity Studénka, Malá strana 216, 742 13 Studénka, IČ 44937377, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 13 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    14. bere na vědomí

                                                    žádost Domova sv. Jana Křtitele, s.r.o., Hraniční 21, Lysůvky, 739 42 Frýdek – Místek, IČ 29386063, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    15. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 20 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, do vlastnictví Domova sv. Jana Křtitele, s.r.o., Hraniční 21, Lysůvky, 739 42 Frýdek – Místek, IČ 29386063, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 15 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    16. bere na vědomí

                                                    žádost organizace Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761/36, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 70997136, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    17. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 22 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, do vlastnictví organizace Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, Sokolovská 1761/36, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 70997136, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 17 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    18. bere na vědomí

                                                    žádost Pečovatelské služby OASA Opava, o.p.s., Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ 26839857, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    19. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 24 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, do vlastnictví Pečovatelské služby OASA Opava, o.p.s., Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ 26839857, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03491/2015/SOC ze dne 15. 12. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 19 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    20. bere na vědomí

                                                    žádost Armády spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    21. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 26 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772

                                                    b)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 27 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036

                                                    vše do vlastnictví Armády spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2016

                                                    c)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 21 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    d)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 21 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197036, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    22. bere na vědomí

                                                    žádost Charity Bohumín, Štefánikova 957, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 66182565, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

                                                    98/7583                         21. 4. 2016
                                                    23. rozhodla

                                                    a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 29 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, do vlastnictví Charity Bohumín, Štefánikova 957, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ 66182565, v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015

                                                    b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 23 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 547/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00016772, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným


                                                     Rada kraje

                                                     98/7584                         21. 4. 2016
                                                     1. rozhodla

                                                     uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to:

                                                     částí pozemku parc. č.  567/2 ostatní plocha, označené jako část A a část B,

                                                     části pozemku parc. č. 1653/8 orná půda,

                                                     dle zákresu v kopii katastrální mapy,

                                                     vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství,

                                                     mezi Moravskoslezským krajem, jako vypůjčitelem, a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem, na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy kraj nabude vlastnické právo k uvedeným nemovitým věcem, nejdéle však do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                                                     98/7584                         21. 4. 2016
                                                     2. rozhodla

                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 02781/2015/IM, uzavřené dne 29. 10. 2015 mezi Moravskoslezským krajem, jako vypůjčitelem, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Nová Bělá, Mitrovická 100/342, Ostrava - Nová Bělá, IČ 00845451, jako půjčitelem, dle předloženého materiálu

                                                     98/7584                         21. 4. 2016
                                                     3. rozhodla

                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 03477/2015/IM, uzavřené dne 14. 12. 2015 mezi Moravskoslezským krajem, jako vypůjčitelem, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Jih, IČ 00845451, jako půjčitelem, dle předloženého materiálu


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                      98/7585                         21. 4. 2016
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost zapsaného spolku Comenius Fulnek, z.s., IČ 22736085, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt Pořízení a instalace atraktivity cestovního ruchu uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                      98/7585                         21. 4. 2016
                                                      2. rozhodla

                                                      poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 150.000 Kč zapsanému spolku Comenius Fulnek, z.s., IČ 22736085, na projekt Pořízení a instalace atraktivity cestovního ruchu, s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016

                                                      98/7585                         21. 4. 2016
                                                      3. rozhodla

                                                      uzavřít se zapsaným spolkem Comenius Fulnek, z.s., smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                      98/7585                         21. 4. 2016
                                                      4. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol.  5213 -

                                                      Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                      o

                                                             150 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje            

                                                      na § 2143 -

                                                      Cestovní ruch

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      150 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 90/7155 ze dne 9. 2. 2016

                                                       98/7586                         21. 4. 2016
                                                       1. rozhodla

                                                       změnit v usnesení rady kraje č. 90/7155, bod 2), ze dne 9. 2. 2016, text „maximálně ve výši 50.000 Kč“ na „maximálně ve výši 150.000 Kč“


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č.  95/7484 ze dne 5. 4. 2016

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č.  18/1887 ze dne 25. 2. 2016

                                                        98/7587                         21. 4. 2016
                                                        1. schvaluje

                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                        snižují

                                                        běžné výdaje

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol.  5332 -

                                                        Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                        o

                                                                     200 tis. Kč

                                                         

                                                        a

                                                        zvyšují

                                                        kapitálové výdaje            

                                                        na § 3636 -

                                                        Územní rozvoj

                                                        pol.  6352 -

                                                        Investiční transfery vysokým školám

                                                        o

                                                        200 tis. Kč


                                                         Rada kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 78/6381 ze dne 25. 9. 2015

                                                         98/7588                         21. 4. 2016
                                                         1. rozhodla

                                                         uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu prostor a poskytování služeb č. 02780/2015/RRC mezi Moravskoslezským krajem a společností Ostravské výstavy, a.s., IČ 25399471, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                          Rada kraje

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, v k. ú. a obci Trojanovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          2. rozhodla

                                                          a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 3569/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3693-47/2015 ze dne 23. 6. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3569/30 ostatní plocha, o výměře 110 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Trojanovice

                                                          b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost paní **********, o prodej části pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha, v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          4. rozhodla

                                                          a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          části pozemku parc. č. 4916/4 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 2070B-79/2015 ze dne 18. 6. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 4916/34 ostatní plocha, o výměře 151 m2 a

                                                          parc. č. st. 2154 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. a obci Mosty u Jablunkova

                                                          b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          5. bere na vědomí

                                                          žádost **********, o prodej pozemku parc. č. 4274/11 ostatní plocha, v k. ú. a obci Hlučín, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          6. rozhodla

                                                          a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 4274/11 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Hlučín

                                                          b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          7. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, Praha 1, IČ 26440181, o prodej části pozemku parc. č. 2992/3 ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          8. rozhodla

                                                          a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 2992/3 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3250-293/2015 ze dne 27. 7. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2992/15 ostatní plocha, o výměře 452 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                                          b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 8 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          9. bere na vědomí

                                                          žádost pana **********, o prodej pozemku parc. č. 4346/8 ostatní plocha, v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          10. rozhodla

                                                          a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 4346/8 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

                                                          b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 10 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          11. bere na vědomí

                                                          žádost města Třinec, Jablunkovská 160, IČ 00297313, o darování pozemku parc. č. 1085/7 ostatní plocha, v k. ú. Tyra, obec Třinec, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          12. rozhodla

                                                          o záměru darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 1085/7 ostatní plocha,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Tyra, obec Třinec

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          13. bere na vědomí

                                                          žádost obce Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha, IČ 00576115, o darování pozemku parc. č. 409 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 61-12/2016 ze dne 19. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 413/15 ostatní plocha, o výměře 313 m2, oba v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          14. rozhodla

                                                          o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                          pozemek parc. č. 409 ostatní plocha a

                                                          část pozemku parc. č. 413/6 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 61-12/2016 ze dne 19. 2. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 413/15 ostatní plocha, o výměře 313 m2,

                                                          se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                          oba v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          15. bere na vědomí

                                                          nabídku paní **********, paní **********, pana ********** a pana **********, na prodej spoluvlastnických podílů každý ve výši ideální 1/4 pozemku parc. č. 1541/1 orná půda, v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          16. rozhodla

                                                          odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 15. tohoto usnesení

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          17. bere na vědomí

                                                          žádost společnosti J & V management s.r.o., Frýdlantská 1237, Frýdek-Místek, IČ 27802671, na koupi nemovitých věcí, a to:

                                                          pozemku parc. č. st. 1120 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 742, rodinný dům,

                                                          pozemku parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 743, rodinná rekreace a

                                                          pozemku parc. č. 2447/2 ostatní plocha,

                                                          vše v k. ú. a obci Trojanovice, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                          98/7589                         21. 4. 2016
                                                          18. rozhodla

                                                          že nemá záměr prodat nemovité věci, a to:

                                                          pozemek parc. č. st. 1120 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 742, rodinný dům,

                                                          pozemek parc. č. st. 1566 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 743, rodinná rekreace a

                                                          pozemek parc. č. 2447/2 ostatní plocha,

                                                          vše v k. ú. a obci Trojanovice,

                                                          vše ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu


                                                           Rada kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 1.430.000,-- Kč s účelovým určením na akci „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ realizovanou pro organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           3. rozhodla

                                                           udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 93/7279 ze dne 8. 3. 2016 u úspory v rámci akce „Úprava budovy pro potřeby mateřské školy“ ve výši 1.430.000,-- Kč

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           4. schvaluje

                                                           závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2016 organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 802.000,-- Kč účelově určený na realizaci akce „Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy“

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           5. schvaluje

                                                           zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 13644301, ve výši 628.000,-- Kč účelově určený na realizaci akce „Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy“

                                                           98/7590                         21. 4. 2016
                                                           6. schvaluje

                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                           snižují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3123 -

                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                           pol. 6121 -

                                                           Budovy, haly a stavby

                                                           o

                                                           1.430 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           kapitálové výdaje

                                                           na § 3123 -

                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                           pol. 6351 -

                                                           Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           802 tis. Kč

                                                           a

                                                           zvyšují

                                                           běžné výdaje

                                                           na § 3123 -

                                                           Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                                                           pol. 5331 -

                                                           Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                           o

                                                           628 tis. Kč

                                                           Celkem

                                                           o

                                                           1.430 tis. Kč


                                                            Rada kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 80/6513 ze dne 20. 10. 2015

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013

                                                            98/7591                         21. 4. 2016
                                                            1. rozhodla

                                                            uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 89/7017    ze dne 26. 1. 2016

                                                             98/7592                         21. 4. 2016
                                                             1. bere na vědomí

                                                             informaci o potřebě realizace stavebních úprav budovy transfúzního oddělení a budovy na pozemku parc. č. st. 405/1 v areálu nemocnice v Novém Jičíně dle předloženého materiálu

                                                             98/7592                         21. 4. 2016
                                                             2. souhlasí

                                                             a)    s předloženým návrhem stavebních úprav budovy transfúzního oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně v celkové maximální výši 8.300 tis. Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu

                                                             b)   s předloženým návrhem stavebních úprav budovy na pozemku parc. č. st. 405/1 v areálu nemocnice v Novém Jičíně v celkové maximální výši 350 tis. Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu

                                                             98/7592                         21. 4. 2016
                                                             3. souhlasí

                                                             vzhledem k potřebě bezodkladného řešení nevyhovujícího stavu obou uvedených budov s postupem dle bodu 8.5.5 a 8.5.6. Smlouvy o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 dle předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              98/7593                         21. 4. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              a)    výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem podpory korporátního řízení a kontroly a výsledky kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací kraje realizovaných odborem sociálních věcí v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

                                                              b)   výsledky šetření stížností u příspěvkových organizací kraje realizovaných odvětvovými odbory v samostatné působnosti ukončených do 31. 3. 2016 a klasifikaci závažnosti zjištění uvedených v přílohách č. 4 - 5 předloženého materiálu

                                                              98/7593                         21. 4. 2016
                                                              2. rozhodla

                                                              a)    přijmout opatření zřizovatele k nedostatkům zjištěným při kontrolách a šetření stížností u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 2 – 3 a v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                              b)   u příspěvkových organizací uvedených v přílohách č. 1 a č. 4 předloženého materiálu opatření zřizovatele nepřijmout

                                                              98/7593                         21. 4. 2016
                                                              3. ukládá

                                                              náměstkyni hejtmana kraje

                                                              sdělit obsah přijatého opatření řediteli příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                              Zodp.: Mgr. Věra Palková

                                                              Termín: 9. 5. 2016


                                                               frame-scrollup