Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 28. 4. 2016


  Rada kraje

  99/7594                         28. 4. 2016
  1. schvaluje

  program schůze rady kraje, konané dne 28. 4. 2016


   Rada kraje

   99/7595                         28. 4. 2016
   1. volí

   ověřovatele zápisu z 99. schůze rady kraje, konané dne 28. 4. 2016:

   -      Mgr. Věra Palková

   -      Ing. Jiří Martinek


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje                                              

    č. 90/7081 ze dne 9. 2. 2016

    č. 98/7530 ze dne 21. 4. 2016

    99/7596                         28. 4. 2016
    1. rozhodla

    na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

    1.       Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

              Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

              IČ: 00635162

    za cenu nejvýše přípustnou 500.000,- Kč bez DPH za jeden měsíc poskytovaných služeb


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 95/7433 ze dne 5. 4. 2016

     99/7597                         28. 4. 2016
     1. bere na vědomí

     změnu investičního záměru organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, na akci „Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - přístrojové vybavení“, dle předloženého materiálu

     99/7597                         28. 4. 2016
     2. zmocňuje

     ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

     podat změnu žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování EDS z podprogramu EDS 235212 pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci, dle předloženého materiálu


      frame-scrollup