Oddělení zdravotní správy

Oddělení zdravotní správy


Činnosti oddělení zdravotní správy:

Řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku zdravotní péče, vyhodnocuje průběžně aplikaci právních předpisů v praxi, signalizuje možné problémy a upozorňuje na ně Ministerstvo zdravotnictví ČR, z moci úřední, na základě stížnosti nebo jiného podnětu ustavuje nezávislého odborníka, příp. nezávislou odbornou komisi pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při poskytování zdravotních služeb dodržen správný postup, popřípadě k vyloučení příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb, zajišťuje vyhlašování a realizaci výběrových řízení na poskytování zdravotní péče ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozhoduje o udělení, pozastavení, změně a odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změně a zrušení registrace poskytovatele zdravotních služeb, informuje o zániku oprávnění nebo registrace, zabezpečuje účast zástupce úřadu při zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona, a sděluje Ministerstvu zdravotnictví do konce února údaje o zneškodněných návykových látkách, přípravcích a prekursorech za uplynulý kalendářní rok, zabezpečuje předávání informací o pozastavení používání léčiva, pozastavení jeho uvádění do oběhu, případně stažení z oběhu distributorům a zdravotnickým zařízením, zabezpečuje převzetí a zajištění zdravotnické dokumentace při zániku nebo zrušení poskytovatele zdravotních služeb, prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území, uzavírá smlouvy s poskytovateli nebo lékaři podle § 84 odst. 2 písm. b) č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje zveřejnění seznamu lékařů a poskytovatelů, s nimiž tyto smlouvy uzavřel, vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti zdravotnictví pro obce a poskytovatele zdravotních služeb, zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizového řízení na úseku zdravotnictví.

ZDR - oddělení zdravotní správy

jméno a příjmenítelefonkancelářfunkce
Barabašová Petra,  Mgr. 595 622 262  A631 stížnosti, přezkumy, krizové řízení
Brusová Lenka 595 622 667  A604 oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Nový Jičín, Bruntál
Grammerová Petra,  Mgr. 595 622 657  A603 oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Ostrava
Kabarová Ivana,  Mgr. 595 622 653  A602 oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Opava, krizové řízení
Kanichová Jana,  Mgr. 595 622 773  A605 kontrolor
Kokešová Lucie,  Mgr. 595 622 950  A634 stížnosti, přezkumy, zdravotnická dokumentace, výběrová řízení
Mařádková Jana,  Mgr. 595 622 284  A634 stížnosti, přezkumy
Milerská Kateřina,  Ing. 595 622 464  A631 stížnosti, přezkumy, výběrová řízení
Ochwatová Ema,  Bc. 595 622 146  A631 stížnosti, přezkumy
Štětková Lenka 595 622 233  A604 oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Frýdek-Místek
Thillová Veronika,  Ing. 595 622 553  A602 oprávnění, registrace, zdravotnické dokumentace, okres Karviná
Ulmannová Lucie,  Ing. 595 622 659  A603 oprávnění, registrace, zdravotnická dokumentace, okres Ostrava
frame-scrollup