Menu

Jak to u nás chodí, když si vybíráme nové kolegy?

Jak podat přihlášku:

Nezapomeňte vše doručit včas. Přihlášku a povinné dokumenty dle Zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, č. 312/2002 Sb., doručte na podatelnu krajského úřadu, v termínu uvedeném v oznámení, v obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Jaké dokumenty potřebujete, hlásíte‑li se na referentské či vedoucí pozice:

  1. přihlášku – ta musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde‑li o cizího státního příslušníka, e‑mail, telefonní kontakt, datum a podpis
  2. životopis – ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  3. výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů – nepovinný formulář

Jaké další dokumenty potřebujete, hlásíte‑li se na vedoucí pozice:

Pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č. 451/1991 Sb., § 4 odst. 1. a 3.) a to doložení:

  1. osvědčení vydaného federálním ministerstvem vnitra (lustračním osvědčením)
  2. čestné prohlášení

    Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

  3. čestné prohlášení ke koncepci – jen pokud je koncepce požadována

Výběrové řízení

Termín pohovorů s vybranými uchazeči je oznámen e‑mailem nebo telefonicky. O výsledku výběrového řízení jsou uchazeči vyrozuměni po ukončení výběrového řízení e‑mailem.

Volná pracovní místa obsazovaná formou výběrového řízení

Na základě výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obsazována:

Pokud se rozhodnete podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, budete muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude‑li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Místa obsazovaná bez výběrového řízení

Obsazování volných pozic na krajském úřadě může probíhat bez vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o:

Přestože ze zákona není podmínkou vyhlášení výběrového řízení, i v tomto případě se v praxi přikláníme k vyhlášení výběrového řízení.

Potřebujete více informací. Neváhejte nás kontaktovat.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.