Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2019
2 Reprodukce majetku kraje
3 Dotační programy a individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
5 Peněžní fondy
6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
7 Hospodaření s majetkem
8 Hospodaření příspěvkových organizací
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

13.2 Tabulková část

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2‑12 M) ke dni 31. 12. 2019
13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2019 (formát pdf, velikost 299 kB)
13.5 Seznam použitých zkratek

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2019

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 rozpočet kraje na rok 2019. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 10.284.570 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 9.444.977 tis. Kč a financováním ve výši 839.593 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
PŘÍJMY celkem 9 444 977 27 463 177 27 879 472 101,5
z toho:        
daňové příjmy 7 030 550 7 088 915 7 461 807 105,3
nedaňové příjmy 563 161 661 110 703 925 106,5
kapitálové příjmy 41 450 57 322 57 322 100,0
přijaté dotace 1 809 816 19 655 830 19 656 418 100,0
VÝDAJE celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1
z toho:        
běžné výdaje 6 996 283 25 032 833 24 267 163 96,9
kapitálové výdaje 3 288 287 4 573 160 3 013 680 65,9
SALDO příjmů a výdajů −839 593 −2 142 815 598 629 ×
FINANCOVÁNÍ celkem 839 593 2 142 815 −598 629 ×
z toho:        
zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů 24 534 1 793 312 −394 405 ×
peněžní fondy – příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu 17 502 −322 134 −322 134 ×
čerpání úvěrů 843 705 1 952 860 1 843 576 ×
splátky úvěrů −992 148 −1 777 379 −1 775 623 ×
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018) 946 000 946 156 8 865 000 ×
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 −450 000 −8 815 000 ×
nerealizované kurzové rozdíly 0 0 −43 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2019 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se měla v roce 2019 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.444.977 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.284.570 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2019 orgány kraje. V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 18.018.200 tis. Kč na 27.463.177 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 19.321.422 tis. Kč na 29.605.992 tis. Kč. Bylo provedeno 642 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 17.846.014 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 14.157.338 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1.933.341 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu z důvodu realizace aktivních operací řízení likvidity – zřízení nových termínovaných vkladů o 450.000 tis. Kč, za účelem realizace přídělů do peněžních fondů kraje o 345.361 tis. Kč a s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 211.102 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2018 ve výši 1.768.934 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2019 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z −839.593 tis. Kč na −2.142.815 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2019 saldo příjmů a výdajů částky 598.629 tis. Kč, což je výsledek o 2.741.444 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje a v pokladně, který bez započtení prostředků nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2019 (zůstatky na účtech peněžních fondů) činil 3.083.873 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2019 především u financujících položek (třída 8):

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 9.444.977 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 počítal kraj s příjmy v celkové výši 27.463.177 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,5 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2019 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 7.445.020 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2019 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 770 000 1 820 000 1 857 870 102,1
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 40 000 52 143 130,4
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 140 000 140 000 175 890 125,6
Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 1 450 000 1 638 178 113,0
Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 33 464 33 464 100,0
Daň z přidané hodnoty 3 600 000 3 600 000 3 687 474 102,4
Celkem 7 025 300 7 083 464 7 445 020 105,1

Daň z příjmů právnických osob za kraje (33.464 tis. Kč) byla v roce 2019 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2019 částky 7.411.556 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2019 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 7.000.000 tis. Kč, v průběhu roku 2019 byl rozpočet navýšen na 7.050.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 5,1 % z důvodu významného přeplnění u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Tyto přeplněné příjmy ve výši 361.556 tis. Kč jsou součástí nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2019.

Ve srovnání let 2019 a 2018 došlo k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 598.592 tis. Kč, tj. o 8,8 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z příjmů právnických osob, kde přírůstek inkasa oproti roku 2018 činil 210.211 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená plátci s přírůstkem ve výši 207.376 tis. Kč.

Na výrazném nárůstu inkasa sdílených daní se v roce 2019 pozitivně odrážel stav české ekonomiky, která se nacházela v růstové fázi, a dále opatření realizovaná Ministerstvem financí ČR (elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení).

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2019 je zobrazen v následujícím grafu. S ohledem na zkušenosti s nerovnoměrným inkasem sdílených daní v předchozích letech, kdy nejvyšší příjmy z daní kraj inkasuje v měsících červenci a prosinci a naopak nejnižší pak v měsících dubnu a srpnu, byl tento trend očekáván a podřídilo se mu řízení finančních toků.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
  Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem 1/12 upraveného rozpočtu
leden 182 159 101 665 316 993 600 817 587 500
únor 172 313 9 628 374 622 556 563 587 500
březen 145 372 274 419 172 552 592 343 587 500
duben 130 110 89 485 228 730 448 324 587 500
květen 158 349 6 435 372 368 537 151 587 500
červen 175 856 231 559 271 815 679 230 587 500
červenec 195 310 339 964 297 372 832 646 587 500
srpen 180 856 0 372 135 552 991 587 500
září 172 611 161 162 264 248 598 022 587 500
říjen 180 007 139 595 274 754 594 356 587 500
listopad 178 217 5 786 409 829 593 832 587 500
prosinec 214 744 278 481 332 056 825 281 587 500
celkem 2 085 903 1 638 178 3 687 474 7 411 556 7 050 000

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnují také poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 14.682 tis. Kč a správní poplatky, jejichž skutečný výběr v roce 2019 činil 2.105 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2019 objemu 703.925 tis. Kč, tj. plnění na 106 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 303 134 302 702 99,9
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 208 724 207 112 99,2
Příjmy z úroků 17 262 59 899 347,0
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 52 302 52 623 100,6
Příjmy z pronájmu 20 698 20 312 98,1
Přijaté sankční platby 14 848 17 760 119,6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 12 478 12 626 101,2
Odvody příspěvkových organizací kraje 11 287 11 287 100,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 327 3 760 86,9
Platby za odebrané množství podzemní vody 3 473 3 542 102,0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 054 3 180 104,1
Přijaté pojistné náhrady 3 068 3 109 101,3
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 594 3 108 86,5
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 761 2 800 101,4
Přijaté neinvestiční dary 100 100 100,0
Kurzové rozdíly v příjmech 0 5 ×
Nedaňové příjmy celkem 661 110 703 925 106,5

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2019 splátky poskytnutých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí od jiných než příspěvkových organizací a od obcí v celkové výši 302.702 tis. Kč. Největší část v celkové výši 206.473 tis. Kč představovaly prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko). Dále se jednalo o splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019 v celkové výši 89.029 tis. Kč. Dále se jednalo o splátku návratné finanční výpomoci ve výši 4.000 tis. Kč poskytnuté v roce 2018 společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., na zajištění financování akce "Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa", a o splátku návratné finanční výpomoci ve výši 3.000 tis. Kč poskytnuté v roce 2019 společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., na zajištění provozních výdajů společnosti. Zbývající část příjmů tvořila splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2019 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, zřizované obcí Hrabyně, ve výši 700 tis. Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba.

Dalším významným příjmem byly v roce 2019 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, zdravotnictví, školství a kultury vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 207.112 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2019 v celkové výši 104.600 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2017–2019 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na realizaci projektů modernizace vybavení pro obory návazné péče v celkové výši 62.304 tis. Kč a dále o splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, pro zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP" v celkové výši 2.722 tis. Kč. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 36.308 tis. Kč, z toho 34.642 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v roce 2018 příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2019 příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, ve výši 1.666 tis. Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy. V odvětví kultury byla vrácena první splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska na spolufinancování projektu "Toulky údolím Olše" ve výši 1.178 tis. Kč.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 293 %, a to zejména z důvodu zvyšování úrokových sazeb komerčních bank v návaznosti na zvyšování základních úrokových sazeb Českou národní bankou. Tyto příjmy tak dosáhly v roce 2019 výše 59.899 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvyšování úrokových sazeb komerčních bank a dále v návaznosti na využívání nových komerčních produktů. Tohoto stavu bylo dosaženo zejména průběžným vyjednáváním kraje s bankami, využitím samostatných produktů (zhodnocovací účty, termínované vklady, municipální konta, účty s bonusovým úročením apod.), inkasovanými kupóny z nakoupených dluhopisů, napojením účtů do systému fiktivního cash-poolingu, který kraji i napojeným příspěvkovým organizacím umožňuje dosáhnout vyššího úrokového zhodnocení běžných účtů bez jakéhokoli omezení, a dále pak zejména novým využitím krátkodobých úložek prostřednictvím dealingů vybraných bank. Výše uvedené vyžaduje soustavné řízení cash-flow tak, aby byla na účtech potřebná likvidita převáděna až k okamžiku skutečné úhrady s tím, že do této doby se finanční prostředky zhodnocují výše uvedenými bankovními produkty.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 52.623 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde dosáhl celkové výše 15.213 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 13.995 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 11.377 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 7.710 tis. Kč, v odvětví zdravotnictví ve výši 2.555 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 109 tis. Kč.

Největší podíl přijatých příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 17.530 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 1.546 tis. Kč. Z ostatních příjmů z pronájmu tvořily nejvýznamnější část v celkové výši 1.181 tis. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci krajského úřadu.

Sankční platby byly přijaty ve výši 17.760 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy a chytrého regionu ve výši 13.666 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.859 tis. Kč a v odvětví školství ve výši 1.406 tis. Kč. V odvětví dopravy a chytrého regionu představuje částka ve výši 8.292 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále částka ve výši 4.352 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům a prostředky vymožené společností Koordinátor ODIS, s.r.o., při provádění přepravní kontroly dle smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje a částka ve výši 1.022 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům dle smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje.

V rámci ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených v celkové výši 12.626 tis. Kč tvořily největší část vratky odvodů za porušení rozpočtové kázně uhrazených krajem v letech 2015 a 2016 v rámci projektů silniční infrastruktury spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 v celkové výši 6.968 tis. Kč. Dále se jednalo o příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 4.400 tis. Kč nebo o příjem z uplatnění bankovní záruky ve výši 1.000 tis. Kč. Zbývající prostředky představovaly např. mylné platby přijaté na konci roku 2019 nebo příjmy z propadlých kaucí.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví, dopravy a chytrého regionu a sociálních věcí dosáhly celkové výše 11.287 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 11.282 tis. Kč a pokutou ve výši 5 tis. Kč uhrazenou příspěvkovou organizací Domov Příbor.

V rámci zbývajících nedaňových příjmů představovaly největší položku příjmy z podílu kraje na poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 3.542 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 3.109 tis. Kč a příjmy za zřízení věcných břemen na majetku kraje ve výši 2.945 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 57.322 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 26 165 26 165 100,0
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 14 688 14 688 100,0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 20 20 100,0
Ostatní investiční příjmy 16 450 16 450 100,0
Kapitálové příjmy celkem 57 322 57 322 100,0

Hlavním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2019 příjmy z prodeje nemovitých věcí a pozemků v celkové výši 40.853 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov za účelem vybudování multimodálního carga ve výši 20.116 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje administrativní budovy s halou a pozemku v k. ú. Mariánské Hory ve výši 14.876 tis. Kč, z prodeje části pozemku v k. ú. Kylešovice ve výši 1.336 tis. Kč a z prodeje budovy a pozemků v k. ú. Mošnov ve výši 1.000 tis. Kč.

Částku ve výši 20 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku, z toho 19 tis. Kč tvořily příjmy z prodeje ojetého osobního automobilu a 1 tis. Kč příjem z prodeje technických zařízení tvořících příslušenství prodaných budov.

Ostatní příjmy v celkovém objemu 16.450 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2019 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 19.684.675 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2019 v objemu 19.684.675 tis. Kč byly prostředky ve výši 28.257 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2019 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 16.656.418 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2019 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2019

Kapitola státního rozpočtu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15 434 915
z toho EDS: 175
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 183 525
Ministerstvo dopravy 216 176
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 297 149
z toho EDS: 8 572
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 343 483
Ministerstvo pro místní rozvoj 812 677
z toho EDS: 2 532
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 810 145
Ministerstvo financí 149 563
z toho Souhrnný dotační vztah 143 206
z toho EDS: 2 109
Ministerstvo životního prostředí 443 975
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 443 975
Ministerstvo zemědělství 3 418
z toho EDS: 3 272
Ministerstvo vnitra 4 809
Ministerstvo zdravotnictví 26 599
z toho EDS: 1 295
Ministerstvo kultury 12 724
z toho EDS: 1 378
Státní fond životního prostředí 24 698
Státní fond dopravní infrastruktury 120 627
Úřad vlády České republiky 415
CELKEM za kapitoly státního rozpočtu 19 547 744
Ostatní zdroje:
Národní fond 596
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 596
Cizí státy 670
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 192
Zahraniční instituce 9 706
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 9 706
Kraje v rámci ČR 16 336
Obce v rámci ČR 109 624
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 31 391
CELKEM ostatní zdroje 136 931
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 19 684 675
z toho EDS: 19 334
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 823 013

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 10.284.570 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2019 výše 29.605.992 tis. Kč, z toho běžných výdajů 25.032.833 tis. Kč a kapitálových výdajů 4.573.160 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2018. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2019 dosáhlo výše 27.280.843 tis. Kč, což představuje plnění na 92 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97 % a kapitálové výdaje na 66 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Běžné výdaje 6 996 283 25 032 833 24 267 163 96,9
Kapitálové výdaje 3 288 287 4 573 160 3 013 680 65,9
Výdaje celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2019 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 4 061 078 16 690 213 15 857 548 95,0
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 746 121 7 890 637 7 888 701 100,0
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 223 958 259 393 177 986 68,6
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 1 148 153 1 757 813 1 188 232 67,6
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 2 105 260 3 007 937 2 168 377 72,1
Výdaje celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2019 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 3 552 607 3 723 949 3 593 030 96,5
Krizové řízení 212 858 268 829 211 180 78,6
Kultura 823 647 849 421 600 388 70,7
Prezentace kraje a ediční plán 50 002 57 360 44 540 77,6
Regionální rozvoj 223 812 248 120 202 778 81,7
Cestovní ruch 80 075 122 002 95 463 78,2
Sociální věci 992 578 3 137 355 2 722 076 86,8
Školství 1 488 606 17 392 014 17 062 379 98,1
Územní plánování a stavební řád 3 745 3 322 1 155 34,7
Zdravotnictví 1 334 863 1 565 402 1 420 948 90,8
Životní prostředí 492 560 873 337 489 878 56,1
Finance a správa majetku 332 549 667 359 211 451 31,7
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 696 668 697 520 625 577 89,7
Výdaje celkem 10 284 570 29 605 992 27 280 843 92,1

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2019 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě "Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" a navazujících jednotlivých objednávek. Tato společnost realizovala v roce 2019 pro Moravskoslezský kraj 38 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2018. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2019 uhrazeno celkem 6.900 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje včetně převodů do pokladny dosáhl v roce 2019 hodnoty 14.751 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 378 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 15.129 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2019 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval částku 839.593 tis. Kč). Schválený rozpočet financování kraje na rok 2019 byl především postaven na zapojení části zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 970.534 tis. Kč (z toho na účtu termínovaných vkladů ve výši 946.000 tis. Kč), na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 843.705 tis. Kč, na přídělech do peněžních fondů a zapojení fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 17.502 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 992.148 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

Tabulka 1.9: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2019 (v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Skutečnost k 31. 12. 2019
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *⁾ 24 534 1 793 312 −394 405
Peněžní fondy – příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem 17 502 −322 134 −322 134
z toho:      
zapojení Fondu životního prostředí MSK 13 500 15 435 15 435
zapojení Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 0 208 000 208 000
zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 80 030 80 030 80 030
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 −10 524 −10 524
příděl do Fondu sociálních služeb −44 004 −47 131 −47 131
příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA −32 024 −206 405 −206 405
příděl do Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 −361 540 −361 540
Čerpání úvěrů celkem 843 705 1 952 860 1 843 576
z toho:      
čerpání úvěru ČSOB 107 248 158 545 134 218
čerpání úvěru UCB 736 457 784 615 699 658
čerpání úvěru UCB II 0 1 009 700 1 009 700
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem −992 148 −1 777 379 −1 775 623
z toho:      
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB −245 000 −1 254 714 −1 254 714
úhrada splátky jistiny úvěru od ČSOB −497 823 −306 679 −305 505
úhrada splátky části úvěru od UCB −249 325 −215 985 −215 404
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 946 000 496 156 50 000
z toho:      
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů (ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018) 946 000 946 156 8 865 000
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 −450 000 −8 815 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 −43
CELKEM 839 593 2 142 815 −598 629

*⁾ Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2019" s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

Od počátku roku 2019 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2018, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2019 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2018 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2019, na částku 2.739.469 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2018 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2019. Nespecifikovaný zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2018 ve výši 577.444 tis. Kč byl postupně zapojován do rozpočtu kraje na rok 2019. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2019 a financování nových akcí.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. V průběhu roku 2019 došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje za účelem dofinancování akce "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov" ze zdrojů Fondu životního prostředí MSK o 1.935 tis. Kč na celkových 15.435 tis. Kč. Další výraznou změnou byl příděl do Fondu životního prostředí ve výši 10.524 tis. Kč účelově určený na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku navýšen o částku 3.127 tis. Kč na celkových 47.131 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu byly použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Současně ve sledovaném období došlo k navýšení prostředků Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA o 174.381 tis Kč v návaznosti na předčasné splacení 2 poskytnutých úvěrů společností Urban Development Fund MS s.r.o. Zastupitelstvo kraje na svém červnovém zasedání rozhodlo, v návaznosti na posílení fondu o mimořádnou splátku, zapojit prostředky Fondu návratných zdrojů Jessica ve výši 200.000 tis. Kč do rozpočtu kraje a současně tyto prostředky následně přidělit do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Dále byly z Fondu návratných zdrojů Jessica poskytnuty prostředky ve výši 8.000 tis. Kč na poskytnutí úvěru obci Hostašovice v rámci vyhlášeného programu Jessica II. Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2019 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrových rámců od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) a UCB (smlouvy o úvěru z roku 2019) v celkové výši 1.952.860 tis. Kč. Dále bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2019 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) v celkové výši 1.254.714 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěrů od ČSOB a UCB, určené na krátkodobé financování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, dosahují celkové výše 522.664 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 946.000 tis. Kč, který byl k 31. 12. 2019 upraven na 946.156 tis. Kč (navýšení o 156 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činil 8.865.000 tis. Kč především u RFB, ČS, ČSOB, KB a MONETY. Vysoký objem je dán opakovanou realizací krátkodobých 14denních až měsíčních termínovaných vkladů uzavíraných na finančním trhu prostřednictvím dealingu jednotlivých bank za účelem vyššího úrokového zhodnocení.

Naopak skutečný výdej (vklad) prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl k 31. 12. 2019 výše 8.815.000 tis. Kč – jedná se zejména o opakované termínované vklady u společností RFB, ČS, ČSOB, KB, MONETY a SB.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2019 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše −2.142.815 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.142.815 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 1.9.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2019 dosáhla 2.184.068 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2019
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
460 286
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015–2020)
229 828
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
(Smlouva o úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2019–2024)
484 254
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. II.
(Smlouva o úvěru na refinancování 3 vybraných úvěrových tranší načerpaných od EIB)
1 009 700
Celkem 2 184 068

Krajem je pravidelně sledován a vyhodnocován ukazatel zadluženosti podle metodiky mezinárodní ratingové společnosti Moody´s Investors Service a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A1 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 %. K 31. 12. 2019 dosáhl tento ukazatel hodnoty 8,2 % (k 31. 12. 2018 to bylo 9,2 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí‑li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží‑li svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. K 31. 12. 2019 dosáhl tento ukazatel hodnoty 9,3 %.

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a MSK rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011–2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016–2025. V návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., dne 19. 6. 2019 došlo na počátku září ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše) ve výši 1.178 mil. Kč (z toho 1.009,7 mil. Kč z úvěru od UCB přijatého za účelem refinancování z důvodu snížení úrokových nákladů a 168,3 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje). Na konci roku 2019 proběhla dále pravidelná splátka zbývajících 2 tranší (1. a 5. tranše) ve výši 76,7 mil. Kč. K 31. 12. 2019 činil objem nesplacených finančních prostředků 460.286 tis. Kč. Přehled čerpání jednotlivých tranší je uveden v tabulce č. 1.11.

Tabulka 1.11: Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od–do Částka ke splacení Splácení úroků Konstrukce úrokové sazby Výše úrokové sazby
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 – 15. 12. 2025 210 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,991 % p. a. do doby splatnosti 0,991 % p.a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 – 15. 12. 2025 250 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p. a. bez revize 0,13 % p. a.
ČERPÁNO CELKEM 642 mil. Kč     460 mil. Kč      

Úvěrový rámec Československé obchodní banky, a. s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014–2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s., a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015 do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2019 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 158.545 tis. Kč a se splátkou ve výši 306.679 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru byla nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 12. 2019 tak úroková sazba činila 2,18 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 134.218 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 305.505 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 činil 229.828 tis. Kč.

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, případně jiných zdrojů, ve zbývající části současného programového období, tedy v letech 2019–2023, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1084 ze dne 13. 12. 2018 uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a Moravskoslezským krajem ve výši 1.000.000 tis. Kč. Úvěrová smlouva byla podepsána dne 7. 1. 2019. Na splacení úvěru budou využívány prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Finální splatnost úvěru je stanovena k 31. 12. 2024. V upraveném rozpočtu na rok 2019 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 784.600 tis. Kč a se splátkou ve výši 215.985 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 31. 12. 2019 tak úroková sazba činila 2,11 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od UCB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství a kultury v celkové výši 699.658 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 215.404 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 tedy činil 484.254 tis. Kč.

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. II.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1411 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 1.009.700 tis. Kč s úrokovou sazbou 3měsíční PRIBOR – (mínus) 0,04 % p. a. K 31. 12. 2019 tak úroková sazba činila 2,14 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy je refinancování vybraných tranší (2., 3. a 4. tranše) úvěrového rámce od EIB. Cílem předčasného splacení je snížení úrokových nákladů placených krajem. Čerpání úvěru proběhlo na počátku září, kdy došlo ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše). Úvěr od UniCredit Bank bude splácen v letech 2020–2024 v roční výši 168.280 tis. Kč a v roce 2025 ve výši 168.300 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 tedy činil 1.009.700 tis. Kč.

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje

K datu 31. 12. 2019 činil celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje 4.572,1 mil. Kč. V této hodnotě jsou započteny nakoupené dluhopisy od Oberbank AG a prostředky v pokladně kraje. Zahrnuty nejsou depozitní účty (účty cizích prostředků) a účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH.

Tyto prostředky byly uloženy u 11 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); MONETA Money Bank, a. s. (MONETA); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.12: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2019 (v mil. Kč) Orientační úročení k 31. 12. 2019 (v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, návratných finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 1 371,6 1,45 – 1,70
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 300,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků,
 2. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 3. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem,
 4. 196,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31denní výpovědní lhůtou u SB s měsíčním připisováním úroků.
896,2 1,66 – 2,00
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 2,1 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením,
 2. 7,3 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB,
 3. 76,8 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u OB.
86,2 0,80 – 1,55
Dluhopisy Nakoupené dluhopisy Oberbank pro Fond návratných finančních zdrojů Jessica a Fond pro financování strategických projektů MSK s 3měsíční výpovědní lhůtou a zpětným odkupem k 6. 2. 2022. 200,0 2,43
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny v cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 657,5 mil. Kč (KB + UCB + ČSOB). Rozdíl ve výši 635,8 mil. Kč (657,5 – 21,7) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu – účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 120 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., a MSID, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2019 prostředky v celkové výši 1 436,8 mil. Kč (z toho 828,3 mil. Kč v KB, 533,5 mil. Kč v UCB a 75,0 mil. Kč v ČSOB).
21,7 1,20 – 1,50
Účet školských prostředků - 0,1 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby - 7,2 1,45
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady.
Vyšší stav prostředků byl způsoben krátkodobým převedením prostředků z běžných účtů kraje (vedených u ČS, ČSOB, KB, UCB, SB, OB a MONETA) na účet vedený u ČNB tak, aby byl eliminován poplatek do rezolučního fondu. 2. 1. 2020 došlo ke zpětnému převodu na účty kraje vedené u komerčních bank. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 3,0 mil. Kč.
1 274,0 0,00 – 1,45
Účty projektů EU Z toho na zálohovém účtu určeném pro kotlíkové dotace částka ve výši 347,9 mil. Kč. 711,2 0,00 – 1,45
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v €. 3,7 0,00 – 0,05
Pokladna Stav pokladny vč. devizových zůstatků v přepočtu na Kč. 0,2 -
CELKEM   4 572,1  

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle typu účtu v %

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle typu účtu v %
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle typu účtu
typ účtu %
provozní účty 27,9
zhodnoc. a virtuální účty bez výpov. lhůty 1,9
účty dotací pro soc. služby 0,2
zhodnoc. účty s výpovědní lhůtou 19,6
zhodnocovací cash-poolingové účty 0,5
účty peněžních fondů 30,0
účty školských prostředků 0,0
virtuální účty a dluhopisy 4,4
projektové účty 15,6
devizové účty 0,1

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle bankovních domů v %

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle bankovních domů v %
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2019 dle bankovních domů
Bankovní dům %
ČNB 33,0
ČS 1,6
JT 15,3
KB 0,3
OB 6,1
RFB 0,2
PPF 24,6
ČSOB 0,7
SB 4,3
UCB 13,9

Nejvyšší objem finančních prostředků byl alokován na účtech u ČNB z důvodu uvedeném v kolonce Provozní účty (eliminace poplatku do rezolučního fondu). Dále pak u PPF, jelikož u tohoto peněžního ústavu jsou vedeny účty peněžních fondů, a to Fondu zajišťovacího a Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Zbývající prostředky byly vedeny zejména u bank s výhodnějším úročením.

1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky je realizována finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2019.

Veřejnosprávní kontrola vykonávaná kontrolními orgány je systém finanční kontroly, který zahrnuje kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2019 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj. Poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory bylo upraveno v Ekonomickém řádu krajského úřadu a v navazující směrnici (Směrnice pro veřejnou finanční podporu). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly a postup řešení důsledků kontrolních zjištění byly stanoveny Kontrolním řádem krajského úřadu a na něj navazující metodikou (Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně).

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2019 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem ukončeno celkem 39 kontrol. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období ukončeno celkem 18 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství podle § 10 zákona o finanční kontrole. Jednalo se o kontroly zaměřené na čerpání přímých nákladů na vzdělávání. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2019 zaměstnanci krajského úřadu zařazenými do odboru podpory korporátního řízení a kontroly ukončeno celkem 118 následných veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a 72 kontrol administrativních. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací (ukončeno 60 kontrol). Porušení rozpočtové kázně bylo na základě kontrol dotací konstatováno celkem v 17 případech v celkové výši 2.179 tis. Kč.

V roce 2019 byly realizovány 2 kontroly ex post zaměřené na udržitelnost projektů z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

V roce 2019 bylo dále ukončeno 142 kontrol využití prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" a 66 kontrol využití prostředků ze Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2019 ukončeno osmi kontrolními orgány celkem 20 veřejnosprávních kontrol a auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

Moravskoslezský kraj v roce 2019 nehradil žádný odvod za porušení rozpočtové kázně.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2019 dosáhly celkové výše 3.186.841 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.745.395 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 441.446 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 77 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 145.647 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.250.058 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno prodloužením projekční přípravy akcí.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.13: Reprodukce majetku kraje v roce 2019 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů, vč. dotací od ÚSC 1 612 166 1 042 585 65
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 145 647 145 647 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 429 028 1 250 058 87
Celkem 3 186 841 2 438 290 77

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 1.148.153 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet navýšen na částku 1.612.166 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 1.297.164 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 315.002 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 464.013 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2018 a schválením nových akcí.

Část výdajů na reprodukci majetku kraje byla kryta spoluúčastí měst. Schválený rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč byl navýšen o částku 42 tis. Kč a na konci roku 2019 zcela vyčerpán ve výši 5.042 tis. Kč.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2019 činilo 1.042.585 tis. Kč, tj. 65 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 569.581 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 560.708 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2020 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví školství, a to o částku 243.910 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely akce, které pokračovaly z předešlých let a nově schválené akce v průběhu roku 2019, například "Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky" pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizaci, "Vybudování dílen pro praktické vyučování" pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci, a "Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu" pro Dětský domov a Školní jídelnu, Melč 4, příspěvkovou organizaci. Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví zdravotnictví, a to o částku 131.032 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely například akce "Obnova vozového parku" pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Ostrava, a "Pořízení zdravotnických přístrojů" pro pět krajských nemocnic. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví dopravy a chytrého regionu, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 41.832 tis. Kč, zejména na akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky".

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.14: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2019 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 33 560 38 920 24 987 64
Finance a správa majetku 19 507 26 373 20 782 79
Doprava a chytrý region 163 199 205 031 172 051 84
Krizové řízení 42 603 45 818 41 113 90
Kultura 148 025 169 606 63 577 37
Cestovní ruch 2 700 9 854 5 944 60
Sociální věci 135 975 139 040 36 182 26
Školství 249 910 493 820 285 364 58
Zdravotnictví 352 674 483 706 392 586 81
Celkem 1 148 153 1 612 166 1 042 585 65

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2019 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 38.920 tis. Kč, přičemž všechny tyto prostředky byly určeny k realizaci investičních akcí. Čerpání rozpočtu činilo celkem 24.987 tis. Kč, tj. 64 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 13.933 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2020 na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 26.373 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 15.043 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.330 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 20.782 tis. Kč, tj. 79 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje" a na výdaje související se sdílenými službami. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 5.569 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2020 na dofinancování těchto akcí.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 205.031 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 105.704 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 99.327 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 172.051 tis. Kč, tj. 84 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 143.451 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje v roce 2019 čerpány na 100 %.

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvkové organizaci, Ostrava, byly pro rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč na nákupu automobilů. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací vyčerpány ve výši 700 tis. Kč, tj. na 44 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 900 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2020.

Příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum, Ostrava, byly pro rok 2019 vyčleněny a zároveň i vyčerpány finanční prostředky ve výši 71 tis. Kč na "Páteřní optické propojení mezi budovami A a G".

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 59.909 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 59.827 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 82 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 28.278 tis. Kč, tj. 47 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky ve výši 31.472 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2020 na úhradu faktury za ukončenou akci "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce severní stojánky" a na realizaci akce "Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura".

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 45.818 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 34.579 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.239 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 41.113 tis. Kč, tj. 90 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému – Integrované výjezdové centrum Ostrava‑Jih, Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice a Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.998 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center. Ke dni 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 509 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2020.

V roce 2019 bylo v odvětví krizového řízení ukončeno financování akce reprodukce majetku "Výstavba Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně". Na samotnou stavební část a vybavení byly rozpočtovány prostředky v roce 2019 ve výši 38.821 tis. Kč, z toho dotace města Český Těšín ve výši 5.000 tis. Kč a prostředky kraje ve výši 33.821 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2019 čerpány na 100 %.

Po zprovoznění Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně bylo zapotřebí doplnit objekt vybavením technického charakteru pro zajištění plynulého provozu, zajistit odvodnění pozemků a odstranit plísně. V rozpočtu 2019 byly na akci "Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu" vyčleněny prostředky ve výši 2.110 tis. Kč a čerpány byly na konci roku ve výši 1.614 tis. Kč.

Z důvodu připojení areálu Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně na vedení vysokého napětí byla zahájena příprava výstavby trafostanice. Na akci "Trafostanice IVC Český Těšín" byly v roce 2019 vyčleněny prostředky ve výši 1.850 tis. Kč a čerpány byly na konci roku ve výši 131 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky u uvedených dvou akcí ve výši 2.215 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2020 na dofinancování akcí.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 169.606 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 126.899 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 42.707 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 63.577 tis. Kč, tj. 37 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční ve výši 32.686 tis. Kč a neinvestiční ve výši 30.891 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 106.029 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2019 a 105.930 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu na rok 2020 na dofinancování níže uvedených akcí:

Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019
Divadla 40 996 423
Knihovny 30 671 2 845
Muzea a galerie 53 076 29 154
Kulturní památky 44 863 31 155
Celkem 169 606 63 577

Významnou ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2019 v odvětví kultury byla akce "Zámek Nová Horka – rekonstrukce vnitřních prostor" pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji ve výši 9.000 tis. Kč, realizovanou příspěvkovou organizací.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 9.854 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 9.619 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 235 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 5.944 tis. Kč, tj. 60 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity na zhotovení veletržního stánku, na nákup fotokoutku a elektrokol pro Moravskoslezský kraj v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu". V rámci akce "Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji" se Moravskoslezský kraj podílel 50 % na pořízení sněžné rolby. V rámci dotačního programu byly podpořeny technické atraktivity v Moravskoslezském kraji.

Nevyčerpané prostředky ve výši 3.751 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2020 na Interaktivní výstavu historických motocyklů Grand Prix a na nákup elektronabíjecích stanic v oblasti Jeseníků. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 139.040 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 130.671 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 8.369 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 36.182 tis. Kč, tj. 26 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 102.858 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 102.254 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2020. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019
Chráněné bydlení 22 000 3 400
Domovy pro seniory 42 862 20 498
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 74 178 12 283
Celkem 139 040 36 182

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 43.877 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 42.277 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 10.537 tis. Kč, což představuje 24 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 95.163 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 88.394 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 6.769 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 25.645 tis. Kč, což je 27 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2019 ukončena v rámci reprodukce majetku akce "Oprava správní budovy" pro Náš svět, příspěvkovou organizaci, Pržno, s celkovými výdaji 6.925 tis. Kč. Zahájena byla realizace víceleté akce "Revitalizace budovy Domova Příbor" pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 27.400 tis. Kč, z toho v roce 2019 výdaje z rozpočtu kraje činily 15.247 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 493.820 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 372.543 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 121.277 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 285.364 tis. Kč, tj. 58 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 208.456 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 206.603 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2020. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019
Mateřské školy a základní školy 30 156 12 637
Gymnázia 178 193 86 983
Odborné školy a učiliště 187 963 123 499
Dětské domovy 40 438 17 728
Základní umělecké školy 28 959 21 956
Ostatní zařízení 28 110 22 561
Celkem 493 820 285 364

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 316.333 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 231.812 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 84.521 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 202.733 tis. Kč, což představuje 64 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2019 vyčleněno 177.487 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 140.731 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 36.756 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 82.631 tis. Kč, což je 47 % rozpočtovaných výdajů.

Finanční prostředky byly použity zejména na zahájenou realizaci víceleté akce "Novostavba tělocvičny" pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 60.434 tis. Kč, z toho v roce 2019 výdaje z rozpočtu kraje činily 44.665 tis. Kč. Akce "Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší" pro Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvkovou organizaci, si vyžádala v roce 2019 výdaje ve výši 8.743 tis. Kč, celkové výdaje jsou plánovány na 25.677 tis. Kč.

Dále byly vynaloženy prostředky ve výši 8.732 tis. Kč na pokračující akci z roku 2018 "Modernizace Školního statku v Opavě – bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, jejíž celkové výdaje činí 88.417 tis. Kč.

Mezi ukončené akce reprodukce majetku v roce 2019 realizované krajem v odvětví školství se řadí akce "Výměna oken a zateplení budovy školy" pro Základní uměleckou školu, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 4.182 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2019 ve výši 1.349 tis. Kč a akce "Celková rekonstrukce střechy školy" pro Masarykovou střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 6.514 tis. Kč, z toho z rozpočtu kraje v roce 2019 ve výši 687 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 483.706 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 466.721 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 16.985 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 392.586 tis. Kč, tj. 81 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 91.120 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje ve výši 90.004 tis. Kč do rozpočtu roku 2020. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2019.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019
Nemocnice 441 843 355 047
Zdravotnická záchranná služba 40 663 37 540
Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 200 0
Celkem 483 706 392 586

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 426.687 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 415.091 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.596 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 387.380 tis. Kč, což představuje 91 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2019 vyčleněno 57.019 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 51.630 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.389 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 5.206 tis. Kč, což je 9 % rozpočtovaných výdajů. Rozpočet byl použit zejména na závazek kraje reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2019 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 145.647 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 145.647 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo 11 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a ve třech případech kraj.

Tabulka 1.19: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu v roce 2019 (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2 532 2 532
Financování dopravní infrastruktury 120 627 120 627
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 2 109 2 109
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 1 378 1 378
Veřejné informační služby knihoven 308 308
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 1 336 1 336
Program restaurování movitých kulturních památek 400 400
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 1 700 1 700
Akviziční fond 1 942 1 942
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 8 572 8 572
Centra odborné přípravy 3 272 3 272
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 175 175
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 1 295 1 295
Celkem 145 647 145 647

V odvětví cestovního ruchu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu" Moravskoslezskému kraji 2.532 tis. Kč na akci "Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji" a prostředky byly vyčerpány na 100 %.

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnuty na "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů" ze Státního fondu dopravní infrastruktury prostředky ve výši 120.627 tis. Kč, které byly na konci roku zcela vyčerpány. Na "Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy" přijal a vyčerpal Moravskoslezský kraj prostředky ve výši 2.109 tis. Kč.

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 7.064 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví" byly příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 1.378 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 639 tis. Kč a neinvestiční prostředky představovaly částku 739 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci, Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, a Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, na preventivní ochranu před vlivy prostředí, zabezpečení objektů a výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, příspěvkovou organizaci, podpořilo Ministerstvo kultury dotací určenou na rozvoj veřejných informačních služeb knihoven ve výši 308 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, ve výši 1.336 tis. Kč na obnovu fasády, výměnu klempířských prvků, nátěry oken a mříží a další související práce.

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 400 tis. Kč účelově určený na restaurování obrazů z mobiliáře zámku v Bruntále.

Další dotace ve výši 1.700 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví – neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, na realizaci obnovy vnitřních hradeb hradu Sovinec.

Z programu "Akviziční fond" poskytlo Ministerstvo kultury dotaci na výkup specifických děl ve výši 1.942 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" v roce 2019 finanční prostředky ve výši 8.572 tis. Kč na akci realizovanou Moravskoslezským krajem "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná. Správce programu poskytl dotace formou zpětného proplacení výdajů na základě žádosti o platbu.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 3.272 tis. Kč na výukové pomůcky pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci (rotační brány, rozmetadlo statkových hnojiv, žací stroj, obraceč a shrnovač píce, diskový podmítač) a pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci (traktor, traktorový kontejnerový nosič včetně tří kontejnerů a rozmetadlo hnoje). V rámci "Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkovou organizaci (PC pracoviště) a pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkovou organizaci (PC pracoviště a zápisník pro nevidomé) v celkové výši 175 tis. Kč.

V odvětví zdravotnictví poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situaci" na obnovu vozového parku pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Ostrava, dotaci ve výši 1.295 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány ve výši 100 %.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2019 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 1.561.905 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2019 navýšen o částku 261.593 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018, které byly (usnesením č. 54/4827 ze dne 9. 1. 2019 v objemu 140.213 tis. Kč a usnesením č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 v objemu 121.380 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2019. Dále byl průběžně během roku 2019 navyšován rozpočet na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů o prostředky dotací přijatých do rozpočtu kraje na realizaci těchto projektů. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 494.683 tis. Kč (usnesením č. 58/5213 ze dne 11. 3. 2019 v objemu 149.389 tis. Kč, usnesením č. 61/5473 ze dne 30. 4. 2019 v objemu 7.028 tis. Kč, usnesením č. 65/5883 ze dne 25. 6. 2019 v objemu 185.110 tis. Kč, usnesením č. 68/6206 ze dne 27. 8. 2019 v objemu 76.122 tis. Kč, usnesením č. 71/6465 ze dne 7. 10. 2019 v objemu 73.734 tis. Kč a usnesením č. 72/6539 ze dne 21. 10. 2019 v objemu 3.300 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména s úpravou harmonogramu realizace projektů (např. opakované vyhlášení veřejných zakázek, odstoupení dodavatele od smlouvy), úpravou výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo původního plánu projektů.

Tabulka 1.20: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2019 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 672 853 668 132 636 696 95
Finance a správa majetku 52 000 153 0 0
Krizové řízení 0 518 54 10
Kultura 303 827 223 307 146 672 66
Sociální věci 143 024 12 952 6 439 50
Školství 195 443 285 604 239 340 84
Územní plánování a stavební řád 0 200 0 0
Zdravotnictví 162 298 202 965 185 707 91
Vlastní správní činnost kraje 32 460 35 198 35 149 100
Celkem 1 561 905 1 429 028 1 250 058 87

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2019 celkem 1.250.058 tis. Kč. Část těchto finanční prostředků byla kraji poskytnuta předem, část kraj obdrží až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014–2020 s čerpáním výdajů v roce 2019 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2019 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora cestovního ruchu.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2019 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy a chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, územního plánování a stavebního řádu, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2019 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 483.809 tis. Kč, což představovalo 5 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2019 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2018, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 27.658 tis. Kč a zapojením prostředků přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.933.341 tis. Kč použitých na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb.

K 31. 12. 2019 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 2.418.656 tis. Kč, což představuje čerpání 96 % upraveného rozpočtu kraje (2.510.799 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky ve výši 79.900 tis. Kč byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2020; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2019, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2019.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2019 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2019 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2020) jsou uvedeny v tabulkách podkapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.21: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2019 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *⁾ Délka jeho financování
Krizové řízení Program na podporu dobrovolných hasičů 2019

Kultura

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2019
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2019
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2019
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 2019–20

Regionální rozvoj

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018–19, 2019–20
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015–19, 2016–22, 2017–21, 2018–20, 2019–21
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel kontinuální výzva
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017–20, 2018–21, 2019–22
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018–21, 2019–20
Program na podporu financování akcí s podporou EU kontinuální výzva
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017–19, 2018–19, 2019–20
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2019–21
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 2019

Cestovní ruch

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2018–19, 2019–22
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2019
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2014–20, 2018–19, 2019–20
Program na podporu technických atraktivit 2019
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2018–19, 2019–21
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018–19, 2019–21
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–21

Sociální věci

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2019
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2019
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí občany se zdravotním postižením 2019
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2019
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2019
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje 2019
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2019
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 2019

Školství

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 2019
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2018–19, 2019–20
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 2019
Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni 2019
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2019

Zdravotnictví

Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2019
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2019
Program na podporu hospicové péče 2019

Životní prostředí

Drobné vodohospodářské akce 2018–19, 2019–20
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2019–20
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2019–20
Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady 2019
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2018–19, 2019–20
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018–20
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 2017–19, 2018–20
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2019

*⁾ Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech.

3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly v odvětví krizového řízení alokovány na dotační program finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly na realizaci jednoletého dotačního programu finanční prostředky navýšeny na částku 9.403 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 9.367 tis. Kč.

Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 56/4982 ze dne 12. 2. 2019. Cílem programu byla podpora projektů zaměřených na činnost pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Tabulka 1.22: Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 402 500 149 9 402 500 9 304 150 98 350
z toho:          
- spolkům 9 402 500 149 9 402 500 9 304 150 98 350

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 4.000 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 182 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 11.205 tis. Kč, z toho 33 žádostí bylo z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyloučeno z dalšího posuzování. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje navrhla orgánům kraje podpořit 65 projektů v plně požadované výši a 84 projektů schválit jako náhradní.

Rada kraje usnesením č. 63/5613 ze dne 28. 5. 2019 rozhodla navýšit dotační program o 51 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1382 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 65 projektů v celkové částce 4.051 tis. Kč a 84 projektů schválilo jako náhradních. Dále rada kraje rozhodla usnesením č. 65/5872 ze dne 25. 6. 2019 o navýšení dotačního programu o 5.280 tis. Kč a usnesením č. 68/6134 ze dne 27. 8. 2019 o 72 tis. Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 9.403 tis. Kč, vráceno bylo 98 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

Dotacemi se podařilo podpořit projekty jednotlivých sdružení dobrovolných hasičů (SDH) obcí na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky byly použity především na pořízení vybavení hasičských sportovních družstev SDH, zajištění sportovních akcí SDH, nákup hasičských praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

V odvětví kultury byly vyhlášeny na rok 2019 tři jednoleté dotační programy a jeden víceletý dotační program, na které byly ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 24.650 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 48.067 tis. Kč, vyčerpáno bylo 33.324 tis. Kč. Podpořeno bylo celkem 119 projektů.

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 49/4308 ze dne 23. 10. 2018. Dotační program na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin je vyhlašován každoročně za účelem podílení se kraje na finančních nákladech spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje. Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje. Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje v odvětví kultury na rok 2019 schváleny finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč.

Tabulka 1.23: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 419 400 19 1 289 400 1 279 280 10 120
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 80 000 1 80 000 80 000 0
- spolkům 1 259 400 17 1 129 400 1 119 280 10 120
- obcím a jejich organizacím 80 000 1 80 000 80 000 0

Přijato bylo celkem 23 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.578 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena, jelikož byla v rozporu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu (žadatel nevykonával činnost ve prospěch národnostních menšin nejméně 1 rok ke dni podání žádosti o dotaci) a jedna žádost byla po ukončení lhůty pro podání žádostí stornována na základě písemné žádosti žadatele.

V souladu s podmínkami programu bylo doporučeno zastupitelstvu kraje podpořit celkem 21 projektů v celkovém objemu 1.419 tis. Kč a nedoporučit 1 projekt. V rámci programu vznikla úspora ve výši 231 tis. Kč, a to z důvodu nižší celkové částky požadovaných finančních prostředků než částky finančních prostředků vyčleněných na realizaci tohoto programu. Pořadník náhradních žadatelů nebyl stanoven. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotací usnesením č. 11/1211 ze dne 13. 3. 2019.

Předložené projekty byly zaměřeny na podporu:

U 2 projektů nebyly uzavřeny smlouvy z důvodu nedoložení stanovených podkladů pro jejich uzavření, tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly subjektům poskytnuty jednorázovou úhradou ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 1.289 tis. Kč. V roce 2019 byly vráceny na účet kraje finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

V roce 2019 byly podpořeny projekty na aktivity na připomenutí událostí historického významu, koncerty, festivaly a kulturní aktivity spolků zabývajících se činností národnostních menšin (např. projekty – "Podpora činnosti aneb návrat ke kořenům", "Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2019", "Společenské akce v romském kulturním a společenském centru", "Dożynki Śląskie", "Den dětí – Trung Thu"), které by nemohly být bez této podpory uskutečněny. Podpořením zmíněných aktivit jsou dále zachovávány zvyky a tradice národnostních menšin, které jsou následně prezentovány také široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji. V návaznosti na výše uvedené, je možné prohlásit, že realizované projekty přispěly k obohacení kulturního života národnostních menšin a zejména k rozvoji kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 48/4230 ze dne 9. 10. 2018 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2019 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 12.000 tis. Kč.

Pro rok 2019 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, kde se jednalo především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti. Druhým bylo restaurování kulturních památek, kde se jednalo o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.24: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 000 000 32 10 800 989 10 800 989 0
z toho:          
- spolkům 1 052 000 2 652 000 652 000 0
- církvím a náboženským společnostem 6 387 000 17 6 300 000 6 300 000 0
- obcím a jejich organizacím 2 757 900 9 2 146 400 2 146 400 0
- nedponikajícím fyzickým osobám 1 803 100 4 1 702 589 1 702 589 0

V rámci dotačního programu bylo přijato 62 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 22.854 tis. Kč.

Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 33 projektů, z toho 32 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 7 projektů, které byly v souladu s podmínkami programu vyloučeny z dalšího posuzování a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů. Tyto projekty, v porovnání s projekty navrženými podpořit, po posouzení nedosáhly takové míry naplnění veškerých cílů a priorit, aby mohly být rovněž podpořeny.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 11 /1206 ze dne 13. 3. 2019. V průběhu roku 2 příjemci nedoložili povinné podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jeden příjemce vzal zpět žádost o poskytnutí dotace. Z uvolněných finančních prostředků byly podpořeny projekty tří náhradních žadatelů. Poskytnutí dotace bylo vázáno na ukončení obnovy kulturní památky a případné provedení závěrečné kontrolní prohlídky včetně závěrečného vyúčtování projektu, které bylo stanoveno do 31. 12. 2019. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem 10.801 tis. Kč. U čtyř příjemců nedošlo k vyplacení dotace, z toho jeden příjemce projekt nerealizoval a u třech příjemců se řeší podezření na porušení rozpočtové kázně. Do rozpočtu kraje na rok 2020 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 731 tis. Kč, rozdíl tvoří úsporu v rámci dotačního programu. S ohledem na výše uvedené bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019

O vyhlášení dotačního programu bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 48/4232 ze dne 9. 10. 2018. Zastupitelstvo kraje vyčlenilo ve schváleném rozpočtu kraje usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 na tento program prostředky ve výši 11.000 tis. Kč.

Cílem dotačního programu byla podpora moravskoslezských subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění). Účelem dotačního programu byla podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na:

Tabulka 1.25: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 000 000 59 11 000 000 10 871 545 128 455
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 895 000 3 895 000 895 000 0
- spolkům 4 756 500 24 4 685 500 4 679 817 5 683
- církvím a náboženským společnostem 812 000 6 812 000 812 000 0
- nadačnímu fondu 300 000 1 300 000 298 914 1 086
- obcím a jejich organizacím 3 829 100 23 3 900 100 3 788 376 111 724
- dobrovolným svazkům obcí 107 400 1 107 400 97 437 9 963
- fyzické osoby 300 000 1 300 000 300 000 0

V rámci dotačního programu bylo předloženo 147 projektů s celkovým uvedeným objemem požadovaných dotací ve výši 29.160 tis. Kč. V souladu s podmínkami dotačního programu byla provedena odborem kultury a památkové péče kontrola formální a věcné správnosti a posouzení dle kritérií vyhlášených v programu. Zastupitelstvu kraje bylo navrženo k podpoře 57 projektů, z toho 56 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstvem kraje č. 11/1212 ze dne 13. 3. 2019, a to ve výši 11.000 tis. Kč.

V průběhu roku nebyly 2 subjektům vyplaceny finanční prostředky, a to z důvodu odmítnutí dotace a odstoupení od smlouvy. Nevyčerpané finanční prostředky a finanční prostředky z přijatých vratek v roce 2019 byly použity k poskytnutí dotací 4 náhradním žadatelům. V roce 2019 byly poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 11.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 128 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

Celkově bylo podpořeno 59 projektů, a to zejména v oblastech zachování a podpory kulturních zvyklostí, rozmachu kultury ve velkých městech a malých obcích včetně využití kulturních památek k rozvoji kraje. Všechny realizované projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Moravskoslezský kraj se poskytováním dotací podílel na finančních nákladech spojených s realizací projektů v oblasti kultury, které by bez této finanční podpory nemohly být uskutečněny. Podporovány byly nejrůznější aktivity na celém území kraje. Podpora byla zaměřena na umění a umělce (např. projekt "OST-RA-VAR 2019 – 23. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel", "Janáčkova filharmonie na dosah"), zachování kulturních tradic ("Oživení hornických tradic na Odersku", "Festival pod zámkem"), udržení a rozvoj hudebních a kulturních akcí ve městech i malých obcích ("Podzimní slavnosti – Třebovický koláč", "Třinecké adventní podvečery"), využití kulturních památek ("Noc kostelů", "Živá katedrála". Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji podpory kulturních tradic a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje v oblasti kultury.

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019–2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018 a byl zaměřen na obnovu památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2019 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 18.000 tis. Kč.

Tabulka 1.26: Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019–2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 18 000 000 8 10 330 717 10 330 717 0
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 2 2 385 263 2 385 263 0
- církvím a náboženským společnostem 8 907 000 2 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 7 289 500 3 7 289 500 7 289 500 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 803 500 1 655 954 655 954 0

V rámci dotačního programu bylo přijato 17 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 82.264 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 7 projektů, z toho 4 projekty v plně požadované výši a 3 projekty ve zkrácené výši v souladu s dotačním programem tak, aby došlo k naplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky a byla vyčerpána celková částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019. Následně usnesením rady kraje č. 65/5876 ze dne 25. 6. 2019 došlo v souladu s článkem V. odst. 11 vyhlášených podmínek dotačního programu k navýšení objemu finančních prostředků o částku 5.753 tis. Kč. Z uvolněných finančních prostředků byl podpořen 1 projekt z náhradních žadatelů.

Poskytnutí dotace bylo vázáno na ukončení obnovy památky a případné provedení závěrečné kontrolní prohlídky včetně závěrečného vyúčtování projektu, které bylo stanoveno do 31. 12. 2020. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem 10.331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky byly na základě usnesení rady kraje č. 78/7054 a č. 79/7104 účelově převedeny do rozpočtu roku 2020. S ohledem na výše uvedené bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 101.788 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 127.287 tis. Kč, vyčerpáno bylo 104.069 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 15.228 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2020.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2009–2018

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem*⁾ čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 24 608 100 95 2 349 292 27 763 193 27 393 782 369 411
z toho:            
- obcím 22 930 100 78 2 076 916 26 123 417 25 832 456 290 961
- dobrovolným svazkům obcí 1 678 000 17 272 376 1 639 776 1 561 326 78 450

*⁾ S ohledem na postupné navýšení prostředků na dotačním programu, využitím nerozdělených prostředků dotačního programu a využití prostředků z odmítnutých dotací došlo k poskytnutí dotacím náhradním žadatelům. Tímto dochází k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 131 projektů v objemu 40.114 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 80 projektů v celkové částce 24.608 tis. Kč. Dva subjekty odmítli dotaci před podepsáním smlouvy a jeden subjekt odstoupil od realizace projektu. V roce 2018 došlo k navýšení dotačního programu o prostředky ve výši 2.000 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření roku 2017, a dále pak o prostředky ve výši 1.569 tis. Kč z nerozdělených prostředků v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018. Navýšením prostředků na dotačním programu, využitím dosud nerozdělených prostředků a prostředků z odmítnutých dotací tak byly poskytnuty dotace 18 náhradním žadatelům v celkovém objemu 5.649 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 25.414 tis. Kč. V závěru roku byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky ve výši 356 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací v celkovém objemu 3.127 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2019 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.349 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 778 tis. Kč. Celkově byly v rámci dotačního programu čerpány finanční prostředky ve výši 27.394 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci dotačního programu realizovaly obce do 3 tis. obyvatel investiční a neinvestiční projekty různého charakteru, které přispěly zejména ke zvýšení kvality a využití různých prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti. Příkladem podpořených projektů zaměřených na rekonstrukce chodníků, místních komunikací a veřejných prostranství jsou projekty obcí Dolní Životice, Budišov nad Budišovkou, Píšť, Šenov u Nového Jičína a Svobodné Heřmanice. V obcích Raduň, Staré Město a Řeka byly realizovány projekty zaměřené na obnovu a rekonstrukce autobusových zastávek, které přispěly ke zvýšení komfortu v oblasti místní dopravy. U obecní infrastruktury pro kulturu, sport a spolkové činnosti se jednalo zejména o projekty obcí Úvalno, Řepiště, Staré Heřminovy, Bohušov a Radkov, které přispěly ke zvýšení kvality zázemí pro konání společenských a volnočasových aktivit. Ke zvýšení kvality místních vzdělávacích zařízení přispěla realizace projektů obcí Malá Morávka, Jistebník, Hukvaldy, Stěbořice a Dolní Domaslavice. Jedná se o projekty, kdy byly rekonstruovány vnitřní prostory základních škol a mateřských školek, případně přístupové a parkovací plochy.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 17 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015, 2016 a 2017

V roce 2015, 2016 a 2017 byl dotační program vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014–2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014–2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2015–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 23 806 000 57 191 297 15 750 011 15 542 431 207 581
z toho:            
- obcím 21 806 000 52 191 297 14 217 769 14 010 188 207 581
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 0 438 848 438 848 0
- spolkům 1 500 000 4 0 1 093 395 1 093 395 0

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/1766 dne 17. 12. 2015 o poskytnutí dotací v celkové výši 23.806 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 76 projektů v rámci tohoto dotačního programu. U 7 projektů nebyly uzavřeny smlouvy z důvodu odstoupení od realizace projektů. Dalších deset projektů nebylo realizováno a poskytnuté první splátky dotací byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. v letech 2015–2018 byly vyplaceny prostředky v souhrnném objemu 15.559 tis. Kč. V roce 2019 byly vráceny 2 dotace v plné výši z důvodu nedodržení podmínek smlouvy, a to nepředložení realizace samotného projektu do vyhlášených operačních programů. V roce 2019 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 191 tis. Kč. Jednalo se o výplatu poslední druhé splátky v rámci dotačního programu. Dotační program byl tímto finančně ukončen. V rámci dotačního programu byly čerpány prostředky ve výši 15.542 tis. Kč. Do roku 2024 však mohou být vráceny další celé dotace z důvodu nedodržení podmínek smlouvy, tj. nepředložení projektu k realizaci do vyhlášených operačních programů.

Programem byly podpořeny projekty obcí, svazků obcí a klastrových organizací na pořízení projektových dokumentací, které tvořily povinnou přílohu k žádostem o dotaci, které následně příjemci předkládali do stanovených programů financovaných z fondů Evropské Unie. Např. byla podpořena tvorba projektové dokumentace obce Libhošť na projekt "Sběrný dvůr Libhošť" nebo obce Dobrá "Zateplení obecního úřadu v obci Dobrá", zaměřené na aktivity specifikované v Operačním programu Životní prostředí, projekty města Bohumín "Pořízení PD – Stavební úpravy bytových domů II. – Okružní, Čs. Armády, Tř. E. Beneše" nebo obce Bystřice "Rozšíření kapacit předškolního vzdělávání v obci" zaměřené na aktivity specifikované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. U dalších podpořených příjemců bylo pořízení projektové dokumentace zaměřeno na energetické úspory objektů, rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod či budování zázemí pro rekreační, sportovní a kulturní centra. Dotace z programu umožnily příjemcům přípravu mnohdy finančně náročných projektových dokumentací což, přispělo k vyšší připravenosti příjemců pro čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2016–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 604 000 49 200 265 14 064 339 13 388 136 676 203
z toho:            
- obcím 13 905 000 38 200 265 11 747 444 11 361 110 386 334
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 0 1 716 895 1 427 026 289 869
- spolkům 600 000 6 0 600 000 600 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V letech 2016, 2017 a 2018 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 13.864 tis. Kč. V roce 2019 odstoupili od realizace projektů další dva příjemci a do rozpočtu kraje byly vráceny vyplacené první splátky dotací. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno 200 tis. Kč. Z nevyplacených druhých splátek dotací byly převedeny v průběhu roku 2019 prostředky do rozpočtové rezervy v celkovém objemu 299 tis. Kč.

V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč na výplatu druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 99 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2022, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2017–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 794 400 35 520 843 9 610 883 9 040 911 569 972
z toho:            
- obcím 10 519 400 26 374 417 8 444 457 7 874 485 569 972
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 375 000 1 66 426 366 426 366 426 0
- spolkům 900 000 8 80 000 800 000 800 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016. Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí, z toho 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací v celkové výši 11.794 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 39 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři subjekty odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátily do rozpočtu kraje. V roce 2017 a 2018 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 9.090 tis. Kč. V roce 2019 bylo vyplaceno 521 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 561 tis. Kč.

V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 598 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 na výplatu druhých splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 138 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2020 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 491 000 46 465 466 14 068 066 13 731 016 337 051
z toho:            
- obcím 17 011 000 45 465 466 13 684 066 13 347 016 337 051
- dobrovolným svazkům obcí 480 000 1 0 384 000 384 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 49 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.945 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací v celkové výši 17.491 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 48 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a jeden z žadatelů odstoupil od realizace projektu. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 2.509 tis. Kč byly převedeny na posílení dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 13.603 tis. Kč. Finanční prostředky určené na 2. splátky dotací ve výši 3.299 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V závěru roku 2018 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 465 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky druhých splátek dotací ve výši 322 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.372 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 k výplatě zbylých druhých splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2020 s termínem pro předložení závěrečných vyúčtování do 30. 7. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory rozvojových záměrů obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak ke zvýšení absorpční kapacity kraje v programovém období 2007–2013.

Moravskoslezský kraj se podílel na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci:

O vyhlášení kontinuální výzvy Programu ke dni 23. 2. 2009 rozhodla rada kraje usnesením č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 a zároveň schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria. Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995 Program novelizován a usnesením rady kraje č. 9/625 ze dne 26. 2. 2013 byl Program ke dni 26. 2. 2013 pozastaven.

Tabulka 1.32: Program na zvýšení absorpční kapacity měst a obcí do 10 tis. obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2009–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 228 628 100 220 0 202 698 431 184 846 204 17 852 227
z toho:            
- obcím 188 530 700 212 0 162 750 131 145 215 336 17 534 795
- dobrovolným svazkům obcí 40 097 400 8 0 39 948 300 39 630 868 317 432

V průběhu roku 2019 již nebyly z rozpočtu kraje poskytnuty v rámci programu žádné finanční prostředky obcím a dobrovolným svazkům obcí. V roce 2019 byly přijaty pouze vratky dotací v rámci jejich vypořádání dle podmínek uvedených ve smlouvě. Celkem bylo v letech 2009–2016 v rámci programu poskytnuto z rozpočtu kraje 202.698 tis. Kč.

Závěrečná vyúčtování projektů, spolufinancovaných v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel, jsou závislá na doložení kopií Závěrečného vyhodnocení akce, osvědčujícího konečnou výši skutečně vynaložených celkových uznatelných nákladů v rámci operačního programu. Závěrečné vyhodnocení vystavuje Státní fond Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a příjemce dotace čeká na vystavení tohoto dokumentu i několik měsíců. Po osvědčení celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů v rámci operačního programu lze vypočítat skutečnou výši dotace, poskytnutou z rozpočtu kraje a vyčíslit tak případnou vratku. v 2019 byla přijata na účet kraje poslední vratka v rámci tohoto dotačního programu a dotační program byl ukončen.

Prostřednictvím dotačního programu byly podpořeny projekty investičního charakteru na území Moravskoslezského kraje. I díky tomuto dotačnímu programu mohly být v mnoha obcích realizovány projekty na vybudování či rekonstrukci čistíren odpadních vod, kanalizací, revitalizaci krajiny, zateplení veřejných budov, rekonstrukce škol, projekty v rámci ochrany životního prostředí a další finančně náročné investiční akce. Například v obcích Šenov, Bartošovice nebo Svazku obcí Čistá Odra byla i díky spolufinancování v rámci programu vybudována kanalizace a čističky odpadních vod. V obcích Rychvald nebo ve Slezském vodohospodářském spolku došlo k revitalizaci vodních ploch, v obcích Bělá, Šilheřovice nebo Budišov byl rekonstruován nebo vybudován obecní bezdrátový rozhlas. Bylo zatepleno mnoho základních nebo mateřských škol, např. ve městech Rýmařov, Bílovec, Město Albrechtice nebo v obcích Dětřichov nad Bystřicí a Zátor. Dotací byly podpořeny projekty na vybudování dětských hřišť (např. obec Soběšovice), na obnovu veřejného osvětlení či rekonstrukce chodníků (např. v obcích Dolní Moravice nebo Horní Bludovice).

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 a 2018

Dotační program byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Tabulka 1.33: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2017–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 998 800 3 3 749 700 14 998 800 14 998 800 0
z toho:            
- vysokým školám 14 998 800 3 3 749 700 14 998 800 14 998 800 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017. Na realizaci programu byly alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti v objemu 14.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/459 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 14.999 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 7.499 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.750 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu třetích splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V roce 2019 byly vyplaceny třetí splátky dotací ve výši 3.750 tis. Kč po předložení druhé monitorovací zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2020 s předložením závěrečných vyúčtování do 30. 9. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Tabulka 1.34: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 170 000 3 7 627 500 7 627 500 7 627 500 0
z toho:            
- vysokým školám 10 170 000 3 7 627 500 7 627 500 7 627 500 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 10.250 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty celkem 3 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.670 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1117 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 10.170 tis. Kč. Finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na realizaci tohoto dotačního programu byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši prvních a druhých splátek dotací. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši třetích splátek dotací, tj. ve výši 2.543 tis. Kč určených na výplatu dotace po předložení druhé monitorovací zprávy. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 7.628 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2021 s předložením závěrečných vyúčtování do 30. 9. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Dotační program byl v roce 2018 vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018 ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti, resp. osob, které začaly podnikat (start-up) bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitkového designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa.

Tabulka 1.35: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 678 200 22 348 703 6 107 353 5 829 137 278 216
z toho:            
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 106 600 2 134 425 214 375 214 375 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 7 571 600 20 214 278 5 892 978 5 614 762 278 216

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 52 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.716 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 46 žádosti s požadavkem na dotaci v objemu 15.548 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 7.678 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout 4.272 tis. Kč na realizaci 10 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 350 tis. Kč na realizaci 2 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.057 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Nerozdělená alokace v rámci dotačního titulu byla nabídnuta koncem roku náhradnímu žadateli. V roce 2018 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 5.759 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací ve výši 2.002 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V 2019 byly poskytnuty subjektům dotace v úhrnné výši 349 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané finanční prostředky z druhých splátek dotací ve výši 110 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.687 tis. Kč určené na druhé splátky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že s některými příjemci byly uzavřeny dodatky ke smlouvám s prodloužením časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Tabulka 1.36: Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2017–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 000 000 32 7 136 180 31 461 010 31 461 010 0
z toho:            
- obcím 35 759 000 31 7 136 180 31 227 532 31 227 532 0
- dobrovolným svazkům obcí 241 000 1 0 233 479 233 479 0

Na poskytnutí dotací v rámci tohoto dotačního programu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 36.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/296 ze dne 15. 6 2017 poskytnout investiční dotace na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 22.261 tis. Kč. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017 poskytnout další investiční dotace z tohoto programu na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 13.237 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky dotačního programu ve výši 502 tis. Kč byly poskytnuty 1 náhradnímu žadateli. V roce 2018 bylo poskytnuto 11.476 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací v celkovém objemu 10.706 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů financování 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Koncem roku byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.435 tis. Kč do rozpočtové rezervy. Z prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 byly převedeny v průběhu roku do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 596 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 7.136 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu zbylých druhých splátek dotací ve výši 2.777 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování do 25. 1. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu financování akcí s podporou EU 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou. Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z programů EU a zvýšit dostupnost realizace těchto projektů pro obce Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Tabulka 1.37: Program na podporu financování akcí s podporou EU (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 51 456 000 41 11 234 974 29 117 974 29 117 974 0
z toho:            
- obcím 50 977 000 40 11 234 974 28 878 474 28 878 474 0
- dobrovolným svazkům obcí 479 000 1 0 239 500 239 500 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 a Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2019–2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 20.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018 rozhodla o navýšení finančních prostředků programu o 8.000 tis. Kč. Po tomto navýšení činila alokace dotačního programu 48.000 tis. Kč. O poskytnutí dotací rozhoduje zastupitelstvo postupně do doby vyčerpání celkové alokace. V roce 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací usneseními č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 první skupině 26 žadatelů v celkovém objemu 34.987 tis. Kč, č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018 druhé skupině 5 žadatelů v celkovém objemu 3.104 tis. Kč a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 třetí skupině 4 žadatelů v celkovém objemu 6.950 tis. Kč. Nerozdělená alokace prostředků pro další období činila 2.959 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 17.883 tis. Kč.

V roce 2019 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotace usnesením č. 11/1331 ze dne 13. 3. 2019 jednomu žadateli čtvrté skupiny ve výši 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1443 ze dne 13. 6. 2019 poskytnout dotaci 1 žadateli ve výši 259 tis. Kč a poskytnout dotace 3 náhradním žadatelům v celkovém objemu 4.595 tis. Kč. Rada kraje rozhodla usnesením č. 67/6077 ze dne 30. 7. 2019 o ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního programu. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1579 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotace 1 náhradnímu žadateli šesté skupiny v celkové výši 561 tis. Kč, jehož žádost byla přijata před rozhodnutím rady kraje o ukončení sběru žádostí. Nerozdělená alokace prostředků v rámci dotačního programu činila 1.700 tis. Kč a celkový schválený objem dotací pro náhradní žadatele byl ve výši 5.156 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo k navýšení prostředků v rozpočtu kraje na dotačním programu o 878 tis. Kč, které sloužily na výplatu prvních splátek dotací náhradním žadatelům. Do rozpočtu kraje na rok 2020 byly alokovány potřebné prostředky na výplatu druhých splátek dotací náhradním žadatelům. V rámci dotačního programu byly rozděleny finanční prostředky v celkovém objemu 51.456 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 11.235 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 11/833 ze dne 11. 4. 2017 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem, studenty denního studia 1.–3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.38: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2017–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 891 100 20 411 665 2 322 840 2 322 840 0
z toho:            
- obcím a jejich příspěvovým organizacím 179 100 1 67 150 156 700 156 700 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 712 000 19 344 515 2 166 140 2 166 140 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.708 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo pouze 10 žádostí s požadavkem na dotaci v objemu 1.250 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/463 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 1.250 tis. Kč, přičemž 2 žadatelé odstoupili od realizace projektů ještě před podepsáním smlouvy.

Dále v roce 2017 rada kraje rozhodla o vyhlášení druhé výzvy tohoto dotačního programu, a to usnesením č. 20/1829 ze dne 12. 9. 2017. V rámci druhé výzvy bylo přijato 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci v objemu 1.711 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 13 žádostí v objemu 1.642 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/606 ze dne 14. 12. 2017 v rámci 2. výzvy dotačního programu o poskytnutí dotací 13 žadatelům v celkovém objemu 1.642 tis. Kč. Jeden žadatel odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy.

V roce 2017 byly částečně poskytnuty první splátky dotací v celkovém objemu 536 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty zbylé první splátky dotací a část druhých splátek dotací v celkovém objemu 1.375 tis. Kč. Prostředky na výplatu zbylých druhých splátek dotací ve výši 548 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2019 byly vyplaceny zbylé druhé splátky dotací ve výši 412 tis. Kč. Celkově byly v rámci dotačního programu čerpány finanční prostředky ve výši 2.323 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

Otevřením dotačního programu a vyhlášením jeho 1. výzvy reagoval kraj na zájem podnikatelských subjektů o realizaci stáží žáků a studentů. Zájem podniků a stážistů byl již v 1. výzvě vysoký, přesto však nedosahoval výše plánované alokace. Po úpravě dotačních podmínek např. rozšířením podporovaných oborů / oblastí studia na počet 24 a po zintenzivnění propagace v podnicích a školách byla v témže roce vyhlášena 2. výzva dotačního programu.

Stáže byly realizovány v oblastech energetiky, ekologie, strojírenství, geodézie, grafické tvorby a designu, fotografie a výpočetní techniky, a v dalších specializovaných odvětvích. Cíle dotačního programu bylo dosaženo, tedy získání odborné praxe žáků SŠ a studentů VŠ a podpora jejich lepšího uplatnění na trhu práce, v některých případech dokonce již během studia, kdy navázali na svou stáž ve firmě pokračováním spolupráce a uzavřeli pracovně právní vztah. Studenti i mentoři spatřují v programu udržitelný význam.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 32/2868 ze dne 27. 2. 2018 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. až 3. ročníků oborů s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "ABSOLVENT" v laboratoři IdeaHUB z.s. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.39: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 964 800 34 1 442 176 4 235 901 4 212 061 23 840
z toho:            
- obcím a jejich příspěvovým organizacím 75 000 1 1 200 38 700 38 700 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 509 500 5 225 150 507 125 507 125 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 4 380 300 28 1 215 826 3 690 076 3 666 236 23 840

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 46 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.227 tis. Kč. Z toho pouze 39 žádostí s požadavkem na dotaci v objemu 5.008 tis. Kč splnilo kritéria hodnocení. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/897 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektů v celkovém objemu 4.965 tis. Kč, přičemž 1 žadatel odstoupil od realizace projektu ještě před podepsáním smlouvy. Dotace byla poskytnuta ve zkrácené výši náhradnímu žadateli. Koncem roku 2018 byly převedeny do zdrojů rozpočtu kraje 2019 finanční prostředky ve výši 1.994 tis. Kč a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2019 odstoupily tři subjekty od realizace svých projektů. Další z příjemců vrátil na základě výzvy podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. celou první splátku dotace. V roce 2019 byly poskytnuty zbylé druhé splátky dotací ve výši 1.442 tis. Kč a do rozpočtové rezervy byly v průběhu roku 2019 převedeny nevyčerpané prostředky alokované na druhé splátky dotací ve výši 273 tis. Kč. Celkově byly v rámci dotačního programu poskytnuty finanční prostředky ve výši 4.236 tis. Kč a vráceno bylo celkem 24 tis. Kč.

O dotace v rámci této již 4. výzvy programu byl jak mezi firmami, tak i studenty velký zájem. V rámci 24 oborů (oblastí) studia, které byly programem podporovány, bylo nejvíce stáží realizováno v oblasti stavebnictví a geodézie, následovala telekomunikační a výpočetní technika, strojírenství, grafická tvorba a design, jazykověda a překladatelství, doprava, lázeňství a turismus a další specializované obory. Prostřednictvím programu "ABSOLVENT" byly realizovány 3 odborné projekty. Program je, jak z pohledu mentorů, tak i z pohledů stážistů, hodnocen velmi pozitivně a v několika případech také došlo ze strany firem k pracovním nabídkám stážistům na plný úvazek.

Dotační programy vyhlášené na rok 2019

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.40: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 26 417 800 88 20 957 288 20 844 928 112 360
z toho:          
- obcím 24 583 500 72 19 789 848 19 677 488 112 360
- dobrovolným svazkům obcí 1 834 300 16 1 167 440 1 167 440 0

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 25.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 115 žádostí v objemu 34.288 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019 bylo schváleno navýšení objemu finančních prostředků z neúčelového přebytku hospodaření roku 2018 na první splátky dotací o 1.134 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 89 projektů v celkové částce 26.418 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.284 tis. Kč, což představovalo úhrnnou hodnotu druhých splátek dotací. Čtyři subjekty odmítly dotaci před podpisem smlouvy a tři subjekty odstoupily od realizace projektu. Z odmítnutých dotací byla podpořena realizace 6 projektů náhradních žadatelů v úhrnné výši 2.090 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo k vyúčtování 4 projektů z důvodu zrychleného financování. Jedno vyúčtování bylo vyplaceno ze zůstatku objemu odmítnutých dotací. Aby mohly být vyplaceny druhé splátky tří vyúčtovaných projektů, musel být v roce 2019 navýšen objem finančních prostředků na dotačním programu o 146 tis. Kč z rozpočtové rezervy. Celkově tak byly v roce 2019 poskytnuty finanční prostředky ve výši 20.957 tis. Kč.

S některými příjemci byly v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje uzavřeny dodatky ke smlouvám, ze kterých vyplývá prodloužení termínu realizace projektů, a to nejpozději do 30. 6. 2020. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.41: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 15 969 200 43 12 775 360 12 775 360 0
z toho:          
- obcím 15 469 200 42 12 375 360 12 375 360 0
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 400 000 400 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 81 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 29.066 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 79 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 28.898 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 62/5566 ze dne 14. 5. 2019 rozhodla o navýšení alokace prostředků na první splátky dotací v rozpočtu kraje na rok 2019 o 2.775 tis. Kč, aby mohly být poskytnuty dotace většímu počtu žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací v celkové výši 15.969 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 43 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.194 tis. Kč. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli ve zkrácené výši. V roce 2019 byly poskytnuty prostředky ve výši 12.775 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Tabulka 1.42: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 990 000 3 4 995 000 4 995 000 0
z toho:          
- vysokým školám 9 990 000 3 4 995 000 4 995 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje ne léta 2020–2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 70 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 18.450 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1587 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 9.990 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 4.995 tis. Kč. V roce 2019 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 4.995 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019

Dotační program byl v roce 2019 vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019 ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti, resp. osob, které začaly podnikat (start-up) bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitkového designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa.

Tabulka 1.43: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 549 200 19 4 911 900 4 911 645 255
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 150 000 1 112 500 112 500 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 399 200 18 4 799 400 4 799 145 255

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 13.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 9.750 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 74 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 27.308 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 66 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24.498 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 6.549 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 2.343 tis. Kč na realizaci 5 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 863 tis. Kč na realizaci 5 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.343 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o dofinancování dotačního programu ve výši 1.637 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.912 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2020 s předložením závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. až 3. ročníků oborů s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "ABSOLVENT" v laboratoři IdeaHUB z.s. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.44: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 954 700 28 2 500 000 2 499 913 87
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 333 000 1 67 200 67 200 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 4 621 700 27 2 432 800 2 432 713 87

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijeto 60 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 10.559 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 44 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 7.855 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1590 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací 28 žadatelům v celkové výši 4.955 tis. Kč a 16 náhradním žadatelům s požadavkem na dotaci ve výši 2.900 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.477 tis. Kč. V průběhu roku odstoupili 3 příjemci od realizace projektu před podpisem smlouvy, proto byly podle podmínek dotačního programu nabídnuty dotace náhradním žadatelům. Dva náhradní žadatelé přijali dotace v plné výši a jeden žadatel ve zkrácené výši. Tím byla rozdělena celková alokace prostředků v rámci dotačního programu. V roce 2019 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2020.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny realizace většiny projektů byly stanoveny do 30. 6. 2020 s předložením závěrečných vyúčtování do 31. 7. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 361/5488 ze dne 30. 4. 2019. Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, a to prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí do 5.000 obyvatel.

Tabulka 1.45: Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 25 951 600 13 20 761 280 20 761 280 0
z toho:          
- obcím 25 951 600 13 20 761 280 20 761 280 0

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2019 usnesením rady kraje č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019 finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato v první skupině 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 25.952 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout dotace 10 žadatelům ve výši 18.326 tis. Kč a 3 náhradním žadatelům ve výši 7.626 tis. Kč. Současně rozhodlo zastupitelstvo kraje o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly následně převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2020 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. Nerozdělená alokace v rámci programu činila 1.674 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo v souladu s podmínkami pro poskytování dotací v rámci dotačního programu k navýšení objemu prostředků tak, aby mohly být poskytnuty z rozpočtu kraje na rok 2019 první splátky dotací také náhradním žadatelům. V roce 2019 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v souhrnném objemu 20.761 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2021 s předložením závěrečných vyúčtování do 30. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019

Rada kraje usnesením č. 51/4577 ze dne 27. 11. 2018 rozhodla o vyhlášení dotačního programu na Podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019. Cílem dotačního programu bylo praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Tabulka 1.46: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 398 000 9 1 398 000 1 260 129 137 871
z toho:          
- obcím 1 398 000 9 1 398 000 1 260 129 137 871

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 1.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.109 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1335 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 9 projektů v celkové částce 1.398 tis. Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 1.398 tis. Kč, vráceno bylo 138 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty spočívající zejména v realizaci osvětových akcí tematicky zaměřených na zdraví obyvatel a sociální oblast (například Den zdraví, Den bez úrazů, Den bez tabáku), zapojení veřejnosti do komunitního života obcí a měst, čistou mobilitu a oblast životní prostředí (Den Země, Evropský týden mobility). Dále pak byly podpořeny projekty tvorby strategických plánů obcí a měst s důrazem na udržitelný rozvoj. Všechny tyto aktivity, financované v rámci tohoto dotačního programu přispěly ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Kraj díky své dotační politice v oblasti podpory udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 a také metodické pomoci v začínajících i implementujících obcích v kraji dále rozvíjel místní Agendu 21 v kraji jako jednu z metod zvyšování kvality ve veřejné správě. O jeho proaktivním přístupu také svědčí druhý nejvyšší počet obcí a měst zapojených do místní Agendy 21. V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji celkem 38 obcí a měst.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 29.796 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 35.868 tis. Kč, vyčerpáno bylo 25.901 tis. Kč. U jednoho víceletého dotačního programu byly finanční prostředky ve výši 8.550 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2020.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2014–2019

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 39/3487 ze dne 29. 5. 2018 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.47: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 178 700 14 191 558 1 280 908 1 064 157 216 751
z toho:            
- obcím 539 800 4 108 050 377 950 345 729 32 221
- spolkům 384 900 4 54 100 246 550 164 897 81 653
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 282 300 2 7 350 148 500 148 500 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 971 700 4 22 058 507 908 405 031 102 877

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 1.529 tis. Kč a prostředky na druhé splátky dotací ve stejném objemu byly součástí Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019–2021. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.179 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/998 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 2.179 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 1.089 tis. Kč. Prostředky na výplatu druhých splátek dotací byly dle usnesení orgánu kraje alokovány v rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2019 byly vyplaceny druhé splátky dotací ve výši 192 tis. Kč a z prvních splátek dotací byly v roce 2019 vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 217 tis. Kč. Celkově byly čerpány v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 1.064 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

Hlavní výsledky tohoto dotačního programu lze shrnout do těchto bodů:

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.48: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2014–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 0 4 175 903 4 175 903 0
z toho:            
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 0 1 265 346 1 265 346 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 2 542 800 7 0 2 069 021 2 069 021 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 599 500 2 0 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům – státním podnikům 193 900 1 0 183 037 183 037 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. V letech 2014–2016 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v celkovém objemu 4.176 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V průběhu roku 2017, 2018 a 2019 nebyly poskytnuty finanční prostředky v rámci tohoto dotačního programu. Dotační program však nemohl být ukončen, jelikož u některých projektů je řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018

Dotační program nahrazuje v minulosti vyhlašovaný dotační program s názvem Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji. Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2982 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.49: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 715 500 13 2 194 296 4 627 046 4 627 046 0
z toho:            
- obecně prospěšným společnostem 395 000 1 197 500 395 000 395 000 0
- spolkům 800 900 3 325 449 800 899 800 899  
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 966 700 5 906 577 1 889 927 1 889 927 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 552 900 4 764 770 1 541 220 1 541 220 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.716 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/888 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 13 projektů v celkovém objemu 4.716 tis. Kč. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno celkem na prvních splátkách dotací a jedné druhé splátce dotace 2.433 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu zbylých druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 2.248 tis. Kč. V roce 2019 byly poskytnuty prostředky ve výši 2.194 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

Dotační program obsahoval tři dotační tituly, které byly zaměřeny na podporu agroturistiky, lázeňství a vodácké turistiky v Moravskoslezském kraji. Díky finančním prostředkům vyplaceným z tohoto dotačního programu došlo k dalšímu rozvoji služeb spojených s agroturistikou. Došlo například k rekonstrukci jízdáren, sociálního zázemí pro návštěvníky jezdeckých klubů nebo farem a jejich dovybavení za účelem celkového zkvalitnění nebo rozšíření poskytovaných služeb. V rámci podpory lázeňské turistiky došlo k podpoře marketingových aktivit příjemců dotace. Podpora v oblasti vodácké turistiky umožnila organizaci vodáckých akcí a sjezdů na řece Ostravici, Odře, Moravici a Olši.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2018–2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 33/2981 ze dne 12. 3. 2018 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018/2019, schválený usnesením rady kraje č. 33/2984 ze dne 12. 3. 2018, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, tzv. Národní program podpory CR v regionech. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.50: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2018–2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 000 000 6 2 247 128 5 823 128 5 823 128 0
z toho:            
- obecně prospěšným společnostem 1 969 400 2 800 700 1 968 220 1 968 220 0
- spolkům 3 061 200 3 1 104 290 2 941 250 2 941 250 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 969 400 1 342 138 913 658 913 658 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/887 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 6.000 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byly vyplaceny finanční prostředky v celkovém objemu celkem 3.576 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.424 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. V roce 2019 byly vyplaceny druhé splátky dotací ve výši 2.247 tis. Kč. Celkově tak byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 5.823 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity 6 destinačních managementů turistických oblastí. Jednalo se o oblasti Beskydy – Valašsko, Poodří – Moravské Kravařsko, Jeseníky, Těšínské Slezsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. Podpora se týkala zejména marketingových aktivit včetně e-marketingu, účasti na veletrzích, organizace press tripů a fam tripů, organizace workshopů, tvorby statistik cestovního ruchu, nových produktů cestovního ruchu a dalších aktivit směřujících k rozvoji cestovního ruchu v daných územích, včetně zahájení procesu certifikace daných organizací.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 45/3993 ze dne 28. 8. 2018 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras, jejich zkvalitnění, scelení a také propojení sítí na území kraje.

Tabulka 1.51: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 1 869 600 7 1 407 398 1 407 398 1 235 118 172 280
z toho:            
- obcím 1 369 600 6 1 007 398 1 007 398 984 284 23 114
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 400 000 400 000 250 834 149 166

Na dotační program byly v rozpočtu kraje na rok 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 8 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.870 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1112 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.870 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu prvních a druhých splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. Zbylé prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 8.130 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2019 jeden příjemce odstoupil od realizace projektu po podpisu smlouvy. V roce 2019 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.407 tis. Kč a vráceny byly prostředky ve výši 172 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci dotačního programu se podařilo připravit projektové dokumentace k plánovaným úsekům cyklostezek "Cyklostezka Těrlicko – Třanovice" a "Cyklostezka Vlčovice – Lichnov." Dále program umožnil pořízení vybavení cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku, ve Vrbně pod Pradědem, Závadě, Krnově a také pořízení nových cykloboxů v Budišově nad Budišovkou a Chlebičově. Předpokládaný cíl dotačního programu byl naplněn.

Dotační programy vyhlášené na rok 2019

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Víceletý dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 62/5574 ze dne 14. 5. 2019 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.52: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 991 700 16 1 331 944 1 331 944 0
z toho:          
- obcím 2 000 200 4 333 365 333 365 0
- spolkům 1 274 600 4 212 432 212 432 0
- podnikatelským subjektům -fyzickým osobám 979 600 2 163 266 163 266 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 737 300 6 622 881 622 881 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 1.909 tis. Kč a prostředky na druhé, případně další splátky dotací byly součástí Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s požadavky na dotace na tři zimní sezóny v souhrnné výši 7.992 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1588 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 7.992 tis. Kč a přijalo závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.664 tis. Kč, z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.664 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.332 tis. Kč. Na prvních splátkách dotací první zimní sezóny 2019/2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.332 tis. K. Zbylé finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 v objemu 577 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy.

Po skončení zimní sezóny je vždy předloženo poskytovateli průběžné vyúčtování poskytnuté dotace za danou zimní sezónu. Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 16. 5. 2022. Zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4598 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji, jako hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

Tabulka 1.53: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 063 200 20 2 052 653 2 052 653 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 1 926 200 18 1 915 653 1 915 653 0
- spolkům 72 000 1 72 000 72 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 65 000 1 65 000 65 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 20 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.063 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 57/5133 ze dne 26. 2. 2019 došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných na dotačním programu o 63 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1334 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 2.063 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem na prvních a druhých splátkách dotací 2.053 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke zlepšení vybavenosti turistických informačních center výpočetní technikou a elektronikou. Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola vč. pořízení elektrokol a stojanů pro ně. Turistická informační centra tak nabízejí novou službu návštěvníkům nebo rozšiřují stávající nabídku a dále pomocí moderních technologií poskytují turistické informace co nejširšímu okruhu návštěvníků Moravskoslezského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory oblastí Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech. Program byl realizován prostřednictvím tří dotačních titulů. Cílem prvního dotačního titulu byla podpora agroturistiky v kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Cílem druhého dotačního titulu byl dlouhodobý rozvoj vodácké turistiky v kraji a organizace vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. Cílem třetího dotačního titulu byl rozvoj infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Tabulka 1.54: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto *⁾ čerpáno vráceno
celkem 5 054 000 19 5 190 681 5 187 797 2 884
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 539 000 3 526 617 523 733 2 884
- obecně prospěšným společnostem 340 000 1 312 310 312 310 0
- spolkům 1 104 000 5 976 500 976 500 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 397 300 5 1 715 340 1 715 340 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 673 700 5 1 659 914 1 659 914 0

*⁾ S ohledem na poskytnutí nerozdělené alokace v rámci dotačního programu náhradním žadatelům došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 12.221 tis. Kč. Kritéria splnilo 40 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 11.822 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 5.054 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly poskytnuty dotace dalším dvěma náhradním žadatelům v objemu 446 tis. Kč (zbylá nerozdělená alokace v rámci dotačního programu). V roce 2019 byly čerpány na prvních a druhých splátkách dodací finanční prostředky ve výši 5.188 tis. Kč.

Dotační program nebyl v roce 2019 ukončen, jelikož u jednoho příjemce je řešeno podezření na porušení rozpočtové kázně. Zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4597 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory technických atraktivit v Moravskoslezském kraji jako atraktivních turistických míst vhodných pro trávení volného času. Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných kdykoli v období od května do konce září. Dotační program napomáhá k naplnění cílů stanovených v základních strategických dokumentech pro rozvoj cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni – Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020 (MMR), Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013–2020 (CzT) a Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Prioritou na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, vycházející z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní stezka technických památek, které připomínají silnou industriální minulosti regionu Severní Morava a Slezsko.

Tabulka 1.55: Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 140 100 8 1 936 874 1 825 846 111 028
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 300 000 1 300 000 300 000 0
- obecně prospěšným společnostem 579 800 2 429 855 318 827 111 028
- spolkům 393 300 2 356 706 356 706 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 297 000 1 285 000 285 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 300 000 1 300 000 300 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 270 000 1 265 313 265 313 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 8 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.140 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1333 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.140 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 v objemu 860 tis. Kč byly v souladu s usnesením rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 převedeny do rozpočtové rezervy. V průběhu roku 2019 byly čerpány na prvních a druhých splátkách dotací prostředky v celkovém objemu 1.826 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity související s konáním akce FAJNE LÉTO a s modernizací infrastruktury technických atraktivit určené turistům, a to:

Díky dotačnímu programu došlo k rozvoji a podpoře dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb (např. překlady popisků expozice, vybudování dětského hřiště a altánu, pořízení stolů a židlí pro návštěvníky, pořízení nových expozic, figurín). Zároveň bylo realizováno celkově sedm akcí s názvem FAJNE LÉTO na jednotlivých atraktivitách. Dotační program přispěl ke zvýšení kvality poskytovaných služeb jednotlivými subjekty a zároveň k rozšíření nabídky dílčího produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2019–2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 63/5703 ze dne 28. 5. 2019 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020, schválený usnesením rady kraje č. 63/5702 ze dne 28. 5. 2019, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, tzv. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.56: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2019–2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 999 400 6 2 855 520 2 855 520 0
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 1 999 900 2 951 920 951 920 0
- spolkům 2 999 500 3 1 427 600 1 427 600 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 1 476 000 476 000 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu kraje na období 2020–2022 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.999 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč. Nerozdělené prostředky v rámci dotačního programu ve výši 144 tis. Kč byly v souladu s usnesením rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 převedeny do rozpočtové rezervy. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno na prvních splátkách dotací a paušálních platbách celkem 2.856 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 28. 2. 2021 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 3. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras, jejich zkvalitnění, scelení a také propojení sítí na území kraje.

Tabulka 1.57: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 18 629 100 27 6 779 294 6 779 294 0
z toho:          
- obcím 16 408 200 22 5 962 574 5 962 574 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 220 900 5 816 720 816 720 0

V rozpočtu kraje na rok 2019 byly alokovány na realizaci kontinuálního dotačního programu finanční prostředky ve výši 18.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací první skupině 15 žadatelů o dotaci v souhrnném objemu 10.382 tis. Kč. Jeden z příjemců odmítl poskytnutou dotaci před podpisem smlouvy a do objemu prostředků pro poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu tak byly vráceny prostředky ve výši 1.500 tis. Kč k použití pro další žadatele. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací druhé skupině 8 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 4.321 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací třetí skupině 5 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 3.926 tis. Kč. S rozhodnutím zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací jednotlivým skupinám žadatelů došlo k rozhodnutí o dofinancování dotačního programu, a to z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.952 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 719 tis. Kč. Současně s tímto došlo k převodu prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 do zdrojů rozpočtu roku 2020, a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky v celkovém objemu 6.779 tis. Kč. Nerozdělená alokace dotačního programu ke konci roku 2019 činila 884 tis. Kč (prostředky ve výši 871 tis. Kč představují nerozdělenou alokaci dotačního programu a prostředky ve výši 13 tis. Kč představují nevyplacenou část druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kontinuální dotační program a realizace jednotlivých projektů má být ukončena nejpozději do 31. 10. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019 za účelem podpory natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu, což přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Současně musely mít projekty propagační a marketingový potenciál, jehož region může ke své propagaci využít. Realizace těchto projektů podporuje značku Moravskoslezský kraj jako moderního kulturního film-friendly regionu. Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či seriály, nebo epizody seriálů určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu).

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.341 tis. Kč, které splnily formální náležitosti a dále byly hodnoceny po stránce přijatelnosti odbornou komisí. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 5.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že o poskytnutí dotací rozhodlo zastupitelstvo kraje až v prosinci roku 2019 a již nebylo možné do konce roku uzavřít smlouvy, byly prostředky na realizaci dotačního programu v plné výši alokovány do schváleného rozpočtu kraje na rok 2020.

Vzhledem k tomu, že termín ukončení projektů v rámci dotačního programu byl stanoven do 30. 9. 2021 s předložením závěrečných vyúčtování do 29. 10. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 206.729 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2.141.241 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2.141.149 tis. Kč. Dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy. Dotační programy v odvětví sociálních věcí byly v roce 2019 jednoleté a byly tudíž ukončeny.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Podporovány jsou projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, pořádání diskusí s významnými pamětníky, podporu aktivit v oblasti bezpečnosti, podporu kulturních, sportovních a turistických akcí, semináře a přednášky zaměřené na zdraví, zdravý životní styl a vzdělávání. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 48/4273 ze dne 9. 10. 2018.

Tabulka 1.58: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 500 000 43 3 500 000 3 298 875 201 125
z toho:          
- spolkům 1 072 400 13 1 072 400 1 015 644 56 756
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 115 100 2 115 100 115 100 0
- církvím a náboženským společnostem 288 000 4 288 000 284 915 3 085
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 024 500 24 2 024 500 1 883 215 141 285

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 56/5024 ze dne 12. 2. 2019 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 3.500 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato 65 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.061 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1356 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů u 37 organizací v celkovém objemu 3.500 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 201 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 došlo k vrácení finančních prostředků výši 10 tis. Kč a v roce 2020 došlo k vrácení nevyčerpaných částí dotací ve výši 191 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny především na volnočasové aktivity seniorů, na podporu bezpečnosti a osvěty seniorů a vzdělávání seniorů.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory preventivních projektů směřujících ke snížení výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje, tj. na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 48/4275 ze dne 9. 10. 2018.

Tabulka 1.59: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 800 000 12 800 000 776 563 23 437
z toho:          
- spolkům 289 800 4 289 800 289 720 80
- církvím a náboženským společnostem 128 600 2 128 600 127 536 1 064
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 60 600 1 60 600 60 017 583
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 321 000 5 321 000 299 290 21 710

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.066 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1357 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 12 projektů u 12 organizací v celkovém objemu 800 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo v roce 2020 k vrácení finančních prostředků ve výši 23 tis. Kč.

Kraj podpořil sedm projektů letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Kraj podpořil tři projekty zaměřené na vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností a dvěma dotacemi byly podpořeny i projekty zaměřené na podporu probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a k podpoře specializované dopravy. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 48/4278 ze dne 9. 10. 2018.

Tabulka 1.60: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 600 000 29 4 600 000 4 593 587 6 413
z toho:          
- spolkům 873 100 10 873 100 873 100 0
- církvím a náboženským společnostem 936 400 6 936 400 929 987 6 413
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 590 500 9 1 590 500 1 590 500 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 200 000 4 1 200 000 1 200 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 56/5024 ze dne 12. 2. 2019 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 4.600 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 40 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.884 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1358 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 29 projektů u 23 organizací v celkovém objemu 4.600 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo v roce 2020 k vrácení finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč.

Kraj podpořil 11 projektů zaměřených na podpůrné a informační aktivity směřující k začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí a 4 projekty zaměřené na aktivity vedoucí k destigmatizaci osob s duševním onemocněním v kraji. Dále bylo podpořeno 12 projektů zaměřených na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vznik či udržitelnost výrobního programu nebo služby umožňující lepší uplatnění osobám se zdravotním postižením na pracovním trhu. Kraj zároveň podpořil 2 projekty zaměřené na specializovanou dopravu, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě.

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen na podporu hodnot rodiny, mezigeneračního soužití a stmelení rodinné komunity, podporu dobrovolnictví v sociálních službách podporu realizace rodinných konferencí a aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podporu činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů spolupracujících s rodinou dítěte, za účelem realizace činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 48/4276 ze dne 9. 10. 2018.

Tabulka 1.61: Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 391 400 41 4 391 400 4 180 905 210 495
z toho:          
- spolkům 2 107 600 24 2 107 600 1 977 962 129 638
- církvím a náboženským společnostem 600 000 4 600 000 599 781 219
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 683 800 13 1 683 800 1 603 162 80 638

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 3.200 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 56/5024 ze dne 12. 2. 2019 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 4.700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 61 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.788 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1360 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 41 projektů u 22 organizací v celkovém objemu 4.391 tis. Kč. Jedna organizace odmítla dotaci ve výši 50 tis. Kč a tato dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 210 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 byly vráceny finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč a v roce 2020 byly vráceny prostředky ve výši 207 tis. Kč.

V rámci programu bylo podpořeno 8 projektů zaměřených na podporu ohroženým dětem, zejména na aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti. Dalších 8 podpořených projektů bylo zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností zaměřených na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým. 7 podpořených projektů realizovalo prorodinné aktivity za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability, autonomie rodiny a rodinných hodnot. V rámci podpory a rozvoje náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu bylo podpořeno 6 projektů. 6 podpořených projektů cílilo na podporu multidisciplinární spolupráce subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte. Kraj rovněž podpořil 6 projektů dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu, financování oprav a udržování, úprav prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, podpory systematického vzdělávání a rozvoje týmů poskytovatelů sociálních služeb či pořízení automobilu. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 51/4667 ze dne 27. 11. 2018.

Tabulka 1.62: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 000 000 152 34 995 200 33 584 257 1 410 943
z toho:          
- spolkům 6 733 200 33 6 768 400 6 230 398 538 002
- církvím a náboženským společnostem 9 921 500 38 10 011 500 9 648 177 363 323
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 5 782 900 33 5 743 900 5 552 486 191 414
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 9 067 400 34 9 067 400 8 922 196 145 204
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 495 000 14 3 404 000 3 231 000 173 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 35.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 190 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 41.914 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1509 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 149 projektů u 75 organizací v celkové výši 35.000 tis. Kč. U dvou organizací došlo k odstoupení od realizace projektů a prostředky ve výši 386 tis. Kč byly poskytnuty náhradním žadatelům na realizaci 5 projektů. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 1.411 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 byly vráceny finanční prostředky ve výši 341 tis. Kč a v roce 2020 byly vráceny prostředky ve výši 1.070 tis. Kč.

Kraj podpořil 32 projektů spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (tj. např. úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, ve smyslu odstraňování architektonických bariér, pořízení a instalace zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb, pořízení klimatizace s primárním účelem zvýšení kvality služby), 41 projektů zaměřených na zvýšení kvality materiálně-technického zabezpečení sociálních služeb a opravy, 54 projektů systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách, 25 projektů, jejichž cílem bylo pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla pro potřeby poskytované sociální služby.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019

Program byl zaměřen na podporu poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální a protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji, a to napříč celým spektrem sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb, poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 61/5509 ze dne 30. 4. 2019.

Tabulka 1.63: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 69 991 000 349 69 547 000 67 915 572 1 631 428
z toho:          
- spolkům 16 667 000 77 16 667 000 16 561 773 105 227
- církvím a náboženským společnostem 35 349 000 193 35 349 000 34 728 414 620 586
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 15 152 000 70 14 708 000 14 132 385 575 615
- obcím a jejich organizacím 2 581 000 8 2 581 000 2 251 000 330 000
- cizím příspěvkovým organizacím 242 000 1 242 000 242 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 70.000 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 97 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 96.293 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1638 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 351 sociálních služeb u 60 organizací v celkové výši 69.991 tis. Kč. Jeden projekt nebyl realizován a finanční prostředky ve výši 171 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele a u jednoho subjektu došlo k odstoupení od realizace projektu. V rámci finančního vypořádání došlo v roce 2020 k vrácení části dotací ve výši 1.631 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Dotace byla použita k dofinancování osobních nákladů včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V rámci dotačního programu bylo vynaloženo 5.060 tis. Kč na realizaci protidrogové politiky kraje.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen na podporu komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit, které zahrnují podporu aktivit zaměřených na vzdělávání terénních pracovníků pracujících v sociálně vyloučených lokalitách, podporu zvyšování finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 48/4274 ze dne 9. 10. 2018.

Tabulka 1.64: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 500 000 0
z toho:          
- spolkům 70 000 1 70 000 70 000 0
- církvím a náboženským společnostem 134 000 2 134 000 134 000 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 296 000 5 296 000 296 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 12 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 785 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1359 ze dne 12. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů u 7 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč.

Kraj podpořil 6 projektů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a 2 projekty zaměřené na realizaci preventivních aktivit ve prospěch posílení kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit kraje a podpory terénní sociální práce.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015–2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4123 ze dne 11. 12. 2018.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 1.933.341 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2019.

Tabulka 1.65: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 933 340 944 591 1 933 340 944 1 932 571 307 769 637
z toho:          
- spolkům 173 174 800 88 173 174 800 172 625 291 549 509
- církvím a náboženským společnostem 429 716 000 186 429 716 000 429 716 000 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 176 046 580 106 176 046 580 175 964 016 82 564
- obcím a jejich organizacím 609 778 000 149 609 778 000 609 640 436 137 564
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 18 664 000 11 18 664 000 18 664 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 523 776 564 50 523 776 564 523 776 564 0
- cizím příspěvkovým organizacím 2 185 000 1 2 185 000 2 185 000 0

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 199 žádostí o poskytnutí dotací na 591 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 2.106.070 tis. Kč. V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 148 žádostí na 417 služeb v písemné formě s požadavkem ve výši 271.002 tis. Kč a 12 žádostí na 18 služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby poskytovatel" s požadavkem ve výši 12.135 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1361 ze dne 13. 3. 2019 a usnesením č. 13/1636 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci a dofinancování celkem 591 sociálních služeb. Celková výše účelové dotace na podporu sociálních služeb v roce 2019 činila 1.933.341 tis. Kč. Při dofinancování sociálních služeb došlo k rozdělení vratek a nevyplacených druhých splátek dotací. V rámci dotačního programu došlo v roce 2020 k vrácení finančních prostředků ve výši 770 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.66: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2019 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 591 1 933 340 944
azylové domy 10 39 639 000
centra denních služeb 11 11 958 000
denní stacionáře 35 71 043 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 305 399 000
domovy pro seniory 64 562 899 000
domovy se zvláštním režimem 38 273 604 564
domy na půl cesty 4 6 274 000
chráněné bydlení 32 96 643 000
intervenční centra 2 3 225 000
kontaktní centra 5 3 337 000
krizová pomoc 4 9 220 000
nízkoprahová denní centra 5 5 518 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 43 52 830 800
noclehárny 15 22 402 000
odborné sociální poradenství 57 49 005 000
odlehčovací služby 31 28 554 580
osobní asistence 23 64 838 000
pečovatelská služba 53 104 117 000
podpora samostatného bydlení 8 15 637 000
raná péče 7 10 030 000
služby následné péče 9 12 018 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 26 43 186 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 11 17 072 000
sociálně terapeutické dílny 11 22 347 000
sociální rehabilitace 19 28 314 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 30 066 000
telefonická krizová pomoc 2 1 415 000
terénní programy 29 36 345 000
tlumočnické služby 2 3 289 000
týdenní stacionáře 3 3 115 000

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019

Program byl vyhlášen za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK, jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, jež tvoří podstatnou část finančních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské síti.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na tento program vyčleněno 90.229 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 35 žádostí o podporu pro 126 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 92.667 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1169 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 90.229 tis. Kč pro 124 sociálních služeb. Jedné organizaci nebyla návratná finanční výpomoc ve výši 400 tis. Kč v souladu s programem vyplacena. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2019 vráceny zpět do rozpočtu kraje ve výši 89.329 tis. Kč.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 58.846 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 60.981 tis. Kč, vyčerpáno bylo 60.970 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené dotační programy, z toho jeden program byl vyhlášen již v roce 2018, a to na školní rok 2018/2019.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na školní rok 2018/2019

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2018/2019 za účelem podpory projektů zaměřených na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování.

Tabulka 1.67: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 000 000 34 0 2 000 000 1 982 383 17 617
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 902 400 17 0 902 400 898 783 3 617
- církvím a náboženským společnostem 53 500 1 0 53 500 53 500 0
- příspěvkovým organizacím kraje 565 100 10 0 565 100 565 100 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 148 000 2 0 148 000 148 000 0
- obecně prospěšným společnostem 171 000 2 0 171 000 157 000 14 000
- spolkům 160 000 2 0 160 000 160 000 0

Rada kraje svým usnesením č. 32/2904 ze dne 27. 2. 2018 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 46 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.091 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/913 ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 34 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Dva subjekty vrátily během roku 2019 nedočerpanou část dotace v celkové výši 18 tis. Kč a dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Dotační programy vyhlášené na rok 2019

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2019

Smyslem dotačního programu bylo především podpořit nabídku vyjmenovaných kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, bez ohledu na zřizovatele, které rozšíří technickou a přírodovědnou gramotnost dětí a mládeže. Dále byl program zaměřen na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením, cílem je lepší uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti. V rámci "miniprojektů mládeže" bylo smyslem umožnění neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt, realizovaný ve volném čase, vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle představ samotných mladých lidí, a to bez formální vazby na existující strukturu organizací.

Tabulka 1.68: Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 586 000 31 1 570 100 1 549 589 20 511
z toho:          
- spolkům 30 000 1 30 000 30 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 70 000 1 70 000 70 000 0
- obecně prospěšným společnostem 70 000 2 70 000 70 000 0
- obcím a jejich organizacím 916 000 14 916 000 911 597 4 403
- fyzickým osobám 500 000 13 484 100 467 992 16 108

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1259 ze dne 13. 3. 2019 byly schváleny dotace 32 subjektům v úhrnné výši 1.586 tis. Kč (15 projektů v oblasti podpory technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času dětí a domech dětí a mládeže, 3 projekty v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a 14 projektů v oblasti miniprojektů mládeže). Nerozdělené finanční prostředky ve výši 414 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Skutečně bylo nakonec realizováno 31 projektů, neboť jeden příjemce vrátil celou poskytnutou dotaci ve výši 16 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání pak došlo k vrácení dotací dalšími příjemci v celkové výši 21 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny zejména projekty zaměřené na vybavení technických a přírodovědných kroužků pomůckami, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy. V rámci miniprojektů mládeže byly podpořeny projekty, ve kterých mládež do 26 let buď navázala na úspěšné projekty z předchozích let, nebo se svým týmem realizovali projekt pro své okolí, spolužáky apod. V neposlední řadě byly podpořeny projekty zaměřené na uspořádání seminářů nebo zabezpečení vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2019/2020 za účelem podpory realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.69: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 32 2 000 000 2 000 000 0
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 243 400 5 243 400 243 400 0
- obecně prospěšným společnostem 83 100 1 83 100 83 100 0
- obcím a jejich organizacím 1 120 000 18 1 120 000 1 120 000 0
- příspěvkovým organizacím kraje 553 500 8 553 500 553 500 0

Rada kraje svým usnesením č. 57/5168 ze dne 26. 2. 2019 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 48 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.314 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 32 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny ukončení realizace projektů byly stanoveny do 31. 8. 2020, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni pro rok 2019

Účelem první i druhé výzvy tohoto dotačního programu byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Tabulka 1.70: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni pro rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 19 523 900 151 17 824 000 17 163 105 660 895
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 196 000 4 896 000 820 416 75 584
- obcím a jejich organizacím 190 000 3 190 000 184 764 5 236
- spolkům 18 063 900 142 16 664 000 16 083 925 580 075
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 74 000 2 74 000 74 000 0

Na první výzvu v rámci dotačního programu, která byla vyhlášena radou kraje usnesením č. 50/4439 ze dne 6. 11. 2018, bylo vyčleněno 17.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1321 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací v celkovém objemu 14.922 tis. Kč, a to na realizaci 135 projektů. U dvou projektů byla zkrácena výše dotace z důvodu neuznatelných nákladů a u ostatních 133 projektů byla žádost podpořena v plné výši. Nevyčerpaný zůstatek z první výzvy ve výši 2.078 Kč byl převeden do rozpočtové rezervy. S třinácti subjekty nebyly neuzavřeny smlouvy a dotace v celkové výši 1.380 tis. Kč nebyly vůbec vyplaceny.

Druhá výzva byla vyhlášena radou kraje dne 30. 4. 2019 usnesením č. 61/5503 a bylo na ni původně vyčleněno 3.302 tis. Kč Do této výzvy bylo doručeno celkem 73 žádostí. Vzhledem k tomu, že rada kraje usnesením č. 68/6269 ze dne 27. 8. 2019 rozhodla přesunout část nečerpaných finančních prostředků z první výzvy (z neuzavřených smluv) ve výši 1.300 tis. Kč na druhou výzvu tohoto dotačního programu, mohlo být v této výzvě podpořeno 33 projektů v celkovém objemu 4.602 tis. Kč. Částka ve výši 188 tis. Kč nebyla vyplacena vůbec, neboť dva příjemci neuzavřeli smlouvu a další dva příjemci vrátili celou poskytnutou dotaci v celkovém objemu 132 tis. Kč. V druhé výzvě bylo nakonec realizováno 29 projektů.

Celkově byly v roce 2019 vyplaceny finanční prostředky ve výši 17.824 tis. Kč. V rámci první a druhé výzvy byly vráceny v rámci finančního vypořádání finanční prostředky ve výši 661 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci první i druhé výzvy vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. Dále byly podpořeny mládežnické týmy, které se zúčastnily mezinárodních sportovních akcí a soutěží.

Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019

Dotační program byl kofinancovaný ze strany MŠMT a byl vyhlášen za účelem naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020. Cílem bylo podpořit 4 samostatné oblasti, a to podpořit pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, významné akce ve volném čase, prázdninovou pobytovou činnost a podpora certifikovaných informačních center pro mládež. Smyslem bylo dle stanovených podmínek vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit, podpořit zdravý životní styl jak v oblasti pohybu, pobytu v přírodě, tak z hlediska stravy, podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit apod.

Tabulka 1.71: Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 752 000 83 4 552 400 4 497 658 54 742
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 198 000 3 198 000 194 200 3 800
- obcím a jejich organizacím 665 600 6 466 000 423 822 42 178
- spolkům 3 888 400 74 3 888 400 3 879 636 8 764

Na realizaci dotačního programu bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno 1.544 tis. Kč. Rada kraje dne 26. 3. 2019 usnesením č. 59/5323 rozhodla o jeho navýšení o částku 414 tis. Kč. Dotační program byl dále navýšen o přijatou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2.794 tis. Kč. Na dotační program tak bylo určeno celkem 4.752 tis. Kč (podíl dotace na každý projekt byl ze strany MŠMT maximálně 59 %). Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 111 žádostí a zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1470 ze dne 13. 6. 2019 poskytnout dotace 84 subjektům v celkovém objemu 4.752 tis. Kč. S jedním příjemcem nebyla uzavřena smlouva, realizováno tak bylo 83 projektů. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky v celkovém objemu 4.552 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly na účet kraje vráceny prostředky v celkové výši 55 tis. Kč. Na účet MŠMT byly vráceny ze státní dotace finanční prostředky v celkovém objemu 150 tis. Kč (z toho v průběhu roku 2019 finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč a počátkem roku 2020 finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč). Jednalo se o 59% podíl spolufinancování ze strany MŠMT, a to konkrétně z prostředků jednoho nerealizovaného projektu a nevyčerpaných prostředků vrácených v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které smysluplně vyplňují volný čas dětí a mládeže, učí děti samostatnosti, odpovědnosti, vztahu k přírodě, k pohybu, vedou k rozvoji dobrovolnictví u mládeže, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuální zručnosti apod.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2019 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.72: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 35 160 000 50 35 160 000 35 151 708 8 292
z toho:          
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 11 650 000 8 11 650 000 11 650 000 0
- spolkům 23 510 000 42 23 510 000 23 501 708 8 292

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 33.000 tis. Kč. Na základě usnesení rady kraje č. 57/5165 ze dne 26. 2. 2019 došlo k navýšení o 2.160 tis. Kč. Ve stanoveném termínu pro předkládání žádostí bylo doručeno celkem 58 žádostí, z nichž u sedmi nebyly splněny podmínky dotačního programu, a jedna žádost byla žadatelem stornována. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1322 ze dne 13. 3. 2019 byly dotace schváleny 50 subjektům, a to v úhrnné výši 35.160 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky v souhrnné výši 35.160 tis. Kč, vráceny v rámci závěrečných vyúčtování byly finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2019 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech a také činnost družstev dospělých ve vrcholovém sportu.

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4.849 tis. Kč, vyčerpáno bylo 4.848 tis. Kč. Realizovány byly jednoleté programy a podpořeno 41 projektů.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, podpory jejich individuálních potřeb a možnosti vést běžný život v jejich přirozeném prostředí.

Tabulka 1.73: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 602 000 24 1 602 000 1 515 679 86 321
z toho:          
- obecně prospěšným společnostem 147 000 2 147 000 147 000 0
- spolkům 1 275 500 19 1 275 500 1 251 871 23 629
- církvím a náboženským společnostem 179 500 3 179 500 116 808 62 692

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 602 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 27 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1251 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 24 žadatelům na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 1.602 tis. Kč. Čerpáno na dotační program bylo 1.516 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 86 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování rehabilitační a rekondiční péče, nácvik první pomoci, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, hipoterapie pro osoby s postižením, dobrovolnictví v nemocničních zařízeních.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.74: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 264 500 6 264 500 137 015 127 485
z toho:          
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 97 000 2 97 000 88 700 8 300
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 167 500 4 167 500 48 315 119 185

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 265 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1248 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 3 žadatelům na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 265 tis. Kč. Čerpáno bylo 137 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč.

Finančními prostředky poskytnutými z tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na odborné kurzy a stáže realizované v rámci předatestační přípravy a postgraduálního vzdělávání v příslušném specializačním oboru.

Program na podporu hospicové péče na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit projekty zaměřené hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Tabulka 1.75: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 982 000 11 2 982 000 2 970 226 11 774
z toho:          
- spolkům 600 000 2 600 000 600 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 200 000 4 1 200 000 1 200 000 0
- církvím a náboženským společnostem 1 182 000 5 1 182 000 1 170 226 11 774

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1249 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 6 žadatelům na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 2.982 tis. Kč. Čerpáno na dotační program bylo 2.970 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit provoz hospicové a paliativní péče a nákup zdravotnických pomůcek pro hospicovou péči.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 vyčleněno 53.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 83.104 tis. Kč, vyčerpáno bylo 39.028 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2017–2019

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Předmětem podpory byly projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2019. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 25/2277 ze dne 21. 11. 2017.

Tabulka 1.76: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 489 800 7 11 412 447 13 431 416 13 431 416 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 17 489 800 7 11 412 447 13 431 416 13 431 416 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 50.947 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 17.490 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u jedné obce k odstoupení od realizace projektu a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli.

Finanční prostředky ve výši 17.490 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 15.000 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.490 tis. Kč byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce za minulá období. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. k 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno celkem 2.019 tis. Kč.

V letech 2018–2019 bylo vyúčtováno a ukončeno 6 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 13.431 tis. Kč. S jedním příjemcem dotace byl v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1466 ze dne 13. 6. 2019 uzavřen dodatek ke smlouvě, ze kterého vyplývá prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 12. 2020. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení projektů nejpozději do 14. 9. 2019. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 25/2278 ze dne 21. 11. 2017.

Tabulka 1.77: Program na podporu návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2018–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 535 700 8 1 055 730 2 383 580 2 383 580 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 2 535 700 8 1 055 730 2 383 580 2 383 580 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 32/2893 ze dne 27. 2. 2018 navýšen o částku 536 tis. Kč z důvodu úspory u dotačního programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 12 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 3.306 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/763 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 2.536 tis. Kč. V roce 2018 byl vyúčtován a ukončen projekt obce Kozmice v celkové výši 120 tis. Kč.

Realizace projektů pokračovala i v roce 2019, kdy bylo usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.208 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2019. V roce 2019 bylo ukončeno a vyúčtováno 7 projektů ve výši 1.056 tis. Kč

V letech 2018–2019 bylo vyúčtováno a ukončeno 8 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 2.384 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Kraj podpořil zpracování projektů, jež měly za cíl nalézt optimální varianty nakládání s odpadními nebo srážkovými vodami. Jednalo se o studie, které posoudily, zda je pro obec vhodná výstavba centrální čistírny odpadních vod nebo několika lokálních, navrhly, jak vyřešit nakládání se srážkovými vodami, studie odkanalizování nebo studie zaměřené na odvádění a likvidování odpadních vod.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 (1. topné období) a od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2017, projekty měly být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2019.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 21/1914 ze dne 26. 9. 2017.

Tabulka 1.78: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2019 v letech 2017–2019
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 602 800 8 1 524 956 2 249 112 2 249 112 0
z toho:            
- obcím a jejich organizacím 3 602 800 8 1 524 956 2 249 112 2 249 112 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí na 11 projektů s celkovým požadavkem na dotace ve výši 3.603 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 7/758 ze dne 14. 3. 2018 a č. 8/905 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.603 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u dvou subjektů k odstoupení od realizace projektu. V roce 2018 byly ukončeny a vyúčtovány 2 projekty, a to u statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová a města Bílovec v celkové výši 724 tis. Kč.

Realizace projektů pokračovala i v roce 2019, a proto bylo usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.907 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2019. V roce 2019 došlo u jednoho subjektu k odstoupení od realizace projektu. V roce 2019 bylo ukončeno a vyúčtováno 6 projektů ve výši 1.525 tis. Kč

V letech 2018–2019 bylo vyúčtováno a ukončeno 8 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 2.249 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Všechny podpořené projekty byly zaměřeny na ozdravné pobyty dětí a byly v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu realizovány v oblastech, kde není dlouhodobě dosahováno zhoršené kvality ovzduší.

Dotační programy vyhlášené na rok 2019

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 15. 9. 2020, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Příjemcem dotace mohla být obec s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500. Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2020. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 49/4357 ze dne 23. 10. 2018.

Tabulka 1.79: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 24 319 800 7 4 627 575 4 627 575 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 24 319 800 7 4 627 575 4 627 575 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí na 11 projektů s celkovým požadavkem na dotace ve výši 34.313 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1352 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 24.320 tis. Kč.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 22.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 57/5154 ze dne 26. 2. 2019 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 24.320 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. k 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 4.628 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 19.657 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V rámci tohoto dotačního programu došlo k úspoře finančních prostředků na již ukončeném projektu ve výši 35 tis. Kč. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců, zpracování kůrovcových stromů, úklid klestu, zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří. Cílem dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména ochrana lesních porostů. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 51/4627 ze dne 27. 11. 2018.

Tabulka 1.80: Program na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 997 400 60 4 825 000 4 825 000 0
z toho:          
- církvím a náboženským společnostem 1 114 900 2 999 900 999 900 0
- fyzickým osobám 930 900 21 267 600 267 600 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 717 600 9 119 700 119 700 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 664 100 7 1 861 900 1 861 900 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 569 900 21 1 575 900 1 575 900 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 9.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 79 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 11.545 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1598 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 60 projektů v celkovém objemu 8.997 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 4.825 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací je stanoven do 15. 1. 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.576 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V rámci tohoto dotačního programu došlo k úspoře finančních prostředků na již ukončených projektech ve výši 596 tis. Kč. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačního programu je podpora stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému, a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 59/5310 ze dne 26. 3. 2019.

Tabulka 1.81: Program na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 73 1 616 200 1 616 200 0
z toho:          
- spolkům 402 900 11 328 400 328 400 0
- fyzickým osobám 1 597 100 62 1 287 800 1 287 800 0

V rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 83 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.251 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1606 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 73 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Ke 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 1.616 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací je stanoven do 15. 1. 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 372 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V rámci tohoto dotačního programu došlo k úspoře finančních prostředků na již ukončených projektech ve výši 12 tis. Kč. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady

Cílem dotačního programu je podpořit navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026, a přispění tak k plnění cílů plánů odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a České republiky, Programu předcházení vzniku odpadů České republiky a směrnic Evropské unie. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 49/4353 ze dne 23. 10. 2018.

Tabulka 1.82: Studie pro optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 522 200 25 2 522 200 2 076 621 445 579
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 2 522 200 25 2 522 200 2 076 621 445 579

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 26 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.607 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1463 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 2.522 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 446 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 došlo k vrácení části dotací ve výši 216 tis. Kč a v roce 2020 došlo k vrácení části dotací ve výši 229 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Kraj podpořil zpracování studií, jež měly za cíl návrhy změn v obecních systémech nakládání s odpady, jednalo se o menší obce a města kraje. Navrženy byly především opatření ke snížení kapacit svozu směsného komunálního odpadu, četnosti svozu, velikosti nádob, zapojení podnikatelských subjektů v obci do systému nakládání s odpady, dobudování sběrných dvorů, zvážení vybudování Re-use center na sběrných dvorech – tzv. bleší trh, dotřídění objemného odpadu, návrhy finančního motivačního systému dle třídění odpadu. Za hmatatelný následný výstup lze považovat již několik podaných žádostí obcí o investiční podporu konkrétních záměrů vzešlých ze studií v rámci dotačních výzev z Operačního fondu pro životní prostředí.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. Program je vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení projektů nejpozději do 15. 9. 2020. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 49/4356 ze dne 23. 10. 2018.

Tabulka 1.83: Program na podporu návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 233 900 11 1 658 110 1 658 110 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 3 233 900 11 1 658 110 1 658 110 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 57/5156 ze dne 26. 2. 2019 navýšen o částku 1.234 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 20 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.671 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1348 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.234 tis. Kč. Ukončen a vyúčtován byl jeden projekt obce Skřipov, a to ve výši 116 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.542 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty budou ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018.

Tabulka 1.84: Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 697 600 15 2 817 873 2 817 873 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 036 000 2 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 5 661 600 13 2 817 873 2 817 873 0

Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány částečně ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a částečně v rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019, č. 12/1460 ze dne 13. 6. 2019, č. 13/1601 ze dne 12. 9. 2019 a č. 14/1731 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 6.698 tis. Kč. Ukončeny a vyúčtovány byly 4 projekty v celkové výši 1.163 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.782 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V rámci tohoto dotačního programu došlo k úspoře finančních prostředků na již ukončených projektech ve výši 97 tis. Kč. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). k vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty budou ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018.

Tabulka 1.85: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2019
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 249 300 25 3 696 550 3 696 550 0
z toho:          
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 532 000 2 0 0 0
- obcím a jejich organizacím 9 717 300 23 3 696 550 3 696 550 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na tento dotační program alokovány finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1133 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1351 ze dne 13. 3. 2019, č. 13/1605 ze dne 12. 9. 2019, č. 12/1461 ze dne 13. 6. 2019 a č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 10.249 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 249 tis. Kč představují nevyčerpané prostředky v rámci předchozího dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017–2019. Z důvodu nezahájení projektu ze strany příjemce dotace byly tyto prostředky využity a zapojeny pro nové příjemce v rámci aktuálního dotačního programu.

Ukončeno a vyúčtováno bylo 9 projektů v celkové výši 2.646 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 6.262 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V rámci tohoto dotačního programu došlo k úspoře finančních prostředků na již ukončených projektech ve výši 290 tis. Kč. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2020.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Dotační program byl vyhlášen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, na podporu akcí ke zlepšení stavu krajiny, na podporu školních projektů, které umožní realizovat dlouhodobé školní záměry v oblasti EVVO, na podporu včelařství v návaznosti na EVVO a na podporu projektů zahrnujících zejména exkurze na farmy spojené např. s ochutnávkou místních produktů. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4113 ze dne 11. 9. 2018.

Tabulka 1.86: Program na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 494 500 43 3 494 500 3 466 848 27 652
z toho:          
- spolkům 1 245 900 12 1 245 900 1 240 296 5 604
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 450 300 4 450 300 443 300 7 000
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 50 000 1 50 000 50 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 70 000 1 70 000 70 000 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 678 300 25 1 678 300 1 663 252 15 048

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 62 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.836 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1353 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů v celkovém objemu 3.495 tis. Kč. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 28 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 došlo k vrácení části dotací ve výši 7 tis. Kč a v roce 2020 došlo k vrácení části dotací ve výši 21 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Kraj podpořil projekty, které vedly ke zvýšení environmentálního povědomí obyvatel, školní projekty, které umožnily realizovat školní záměry v oblasti EVVO, dále čtyřmi projekty podpořil včelařství a třemi projekty byly podpořeny projekty zahrnující exkurze na farmy a do zemědělského podniku. Všechny uvedené projekty byly naplněny a nad rámec splnily očekávání. Realizací projektů došlo k naplnění priorit dotačního programu.

3.2 Individuální dotace

V roce 2019 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 391.164 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.87: Individuální dotace poskytnuté v roce 2019 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2019 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 48 066 15 175 31,6
Krizové řízení 80 683 55 809 69,2
Kultura 96 846 60 959 62,9
Prezentace kraje a ediční plán 6 150 6 045 98,3
Regionální rozvoj 44 456 35 653 80,2
Cestovní ruch 27 155 25 484 93,8
Sociální věci 9 906 9 046 91,3
Školství 167 563 161 176 96,2
Územní plánování a stavební řád 110 110 100,0
Zdravotnictví 7 550 7 549 100,0
Životní prostředí 13 925 13 357 95,9
Finance a správa majetku 800 800 100,0
Individuální dotace celkem 503 209 391 164 77,7

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2019 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 3.007.937 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2019 byly vyčerpány ve výši 2.168.377 tis. Kč a zahrnují výdaje na 154 individuálních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj, případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem (1.921.596 tis. Kč, viz tabulka 1.88), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (210.260 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (33.110 tis. Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (3.411 tis. Kč). K 31. 12. 2019 byl rozpočet čerpán na 72 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.88: Celkové výdaje v roce 2019 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014–2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost
Integrovaný regionální operační program 66 1 189 550 1 065 807
Operační program Životní prostředí 43 933 062 571 134
Operační program Zaměstnanost 24 519 503 218 309
Operační programy Přeshraniční spolupráce 10 13 107 6 162
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 58 796 36 756
Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 24 152 18 905
Operační program Technická pomoc 1 4 197 4 078
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1 200 0
URBAN INNOVATIVE ACTIONS 1 676 70
Komunitární programy 2 513 375
CELKEM 154 2 743 756 1 921 596

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2019 použito více zdrojů financování.

K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje.

K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a dále u projektů financovaných zálohově (ex-ante) – prostředky z vlastních zdrojů byly použity na částečné předfinancování podílu dotace z důvodu zajištění plynulosti realizace aktivit projektu. U projektů financovaných ze strany poskytovatele až na základě předložených účetních dokladů (ex-post) se na předfinancování podílu EU čerpá komerční úvěr; v roce 2019 byl čerpán úvěr ve výši 754.720 tis. Kč. V rámci zpětného proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly tyto prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financovány ex-ante, byly v roce 2019 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2019 v rámci programového období 2014–2020

V roce 2019 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě nových projektů do operačních programů programového období 2014–2020. V roce 2019 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 30.636 tis. Kč na přípravnou fázi 56 projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2019 čerpány ve výši 10.972 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2020.

Tabulka 1.89: Výdaje v roce 2019 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014–2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 10 4 348 458 10,5
Finance a správa majetku 2 153 0 0,0
Krizové řízení 3 536 54 10,1
Kultura 3 257 111 43,2
Sociální věci 9 7 426 2 585 34,8
Školství 21 14 821 6 414 43,3
Územní plán a stavební řád 1 200 0 0,0
Vlastní správní činnost kraje 1 48 0 0,0
Zdravotnictví 1 160 160 100,0
Životní prostředí 5 2 687 1 190 44,3
Celkem 56 30 636 10 972 35,8

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, ale ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi byly zejména projekty spolufinancované Operačním programem Životní prostředí (projekty energetických úspor příspěvkových organizací v odvětví školství a v odvětví sociálních věcí) a Integrovaným regionálním operačním programem (jednotlivé projekty zaměřené především na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a projekty zaměřené na modernizace škol a sociálních zařízení).

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2019 v rámci programového období 2014–2020

Upravený rozpočet roku 2019 ve výši 2.243.155 tis. Kč představoval zdroje pro 59 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2014–2020.

Tabulka 1.90: Výdaje v roce 2019 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014–2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Plnění UR (%)
Cestovní ruch 1 651 37 5,7
Doprava a chytrý region 6 506 480 477 270 94,2
Kultura 9 227 356 147 941 65,1
Regionální rozvoj 2 1 561 1 381 88,5
Sociální věci 15 502 830 206 275 41,0
Školství 14 183 189 125 530 68,5
Vlastní správní činnost kraje a činnost ZK 2 31 355 30 188 96,3
Zdravotnictví 5 79 529 70 460 88,6
Životní prostředí 5 710 204 389 426 54,8
Celkem 59 2 243 155 1 448 508 64,6

K 31. 12. 2019 byl rozpočet čerpán ve výši 1.448.508 tis. Kč, což představuje čerpání 65 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2019 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Mezi další objemově významné projekty, které byly realizovány v roce 2019, patří "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787‑3.3 a 4787‑4.3" v částce 159.898 tis. Kč, akce "MÚK Bazaly – II. a III. etapa" v částce 119.759 tis. Kč a akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská" v částce 91.076 tis. Kč.

V roce 2019 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byly realizovány projekty zaměřené na modernizaci výuky na středních školách a projekty energetických úspor příspěvkových organizací. V odvětví kultury pokračovaly revitalizace kulturních památek Moravskoslezského kraje (Zámek Bruntál, Zámek Nová Horka, Zámek ve Frýdku, Památník J. A. Komenského).

Přehled akcí realizovaných v programovém období 2014–2020, které byly v roce 2019 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014–2020

Upravený rozpočet pro 39 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2019, činil 469.965 tis. Kč a k 31. 12. 2019 byl vyčerpán ve výši 462.116 tis. Kč.

Tabulka 1.91: Přehled ukončených projektů v programovém období 2014–2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Plnění UR (%)
Cestovní ruch 1 2 257 2 144 95,0
Doprava 5 160 769 159 532 99,2
Krizové řízení 3 12 440 9 878 79,4
Kultura 1 196 176 89,8
Regionální rozvoj 2 5 198 5 078 97,7
Sociální věci 5 6 970 4 452 63,9
Školství 13 160 221 159 000 99,2
Vlastní správní činnost kraje a činnost ZK 2 6 353 6 346 99,9
Zdravotnictví 5 115 106 115 087 100,0
Životní prostředí 2 455 423 93,0
Celkem 39 469 965 462 116 98,3

V roce 2019 byla ukončena realizace např. u projektů zaměřených na rekonstrukce a opravy silnic (Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko, Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská, Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava aj.), dále u projektů energetických úspor (Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě, Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě, Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava, aj.).

Další objemově významný zrealilzovaný projekt byl v rámci odvětví zdravotnictví (projekt Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče) a dále například projekty v rámci krizového řízení Moravskoslezského kraje (Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech, Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR a Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie).

4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

V rámci odvětví životního prostředí získal Moravskoslezský kraj na programové období 2014–2020 cca 1,9 mld. Kč, které jsou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech:

V souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017, usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 a usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva". Dále pro zjednodušení uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.92: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" k 31. 12. 2019 (v Kč)
subjekt počet schvál. projektů schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
poskytnuto v roce 2016 poskytnuto v roce 2017 poskytnuto v roce 2018 poskytnuto v roce 2019
celkem 16 633 2 030 455 986 272 918 915 260 402 641 600 215 892 378 229 290
z toho:            
- nepodnikajícím fyzickým osobám 16 633 2 030 455 986 272 918 915 260 402 641 600 215 892 378 229 290

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 a usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu, se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu a s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2019 bylo poskytnuto v úhrnu 378.229 tis. Kč (3.202 příjemců), z toho 341.763 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prostředky ve výši 23.948 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 12.518 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem).

5 Peněžní fondy

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1–8.

Nový statut fondu schválila rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017. Tímto statutem došlo s účinností od 1. 1. 2018 k zavedení tzv. cafeteria systému, což umožnilo zaměstnancům kraje čerpat prostředky fondu podle vlastních hodnotových preferencí a aktuálních potřeb.

Dne 27. 11. 2018 schválila rada kraje usnesením č. 51/4676 změnu č. 1 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření poskytovaných příspěvků poskytovaných zaměstnancům kraje o příspěvek při životních a pracovních výročích. Usnesením č. 75/6881 ze dne 25. 11. 2019 schválila rada kraje změnu č. 2 statutu fondu, kterou dochází od 1. 1. 2020 k rozšíření poskytování příspěvků o příspěvek na stravování. Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kraje příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na životní pojištění a příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.93: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2019 4 394 742,73
Tvorba fondu celkem 13 761 884,46
z toho:  
- příděl do fondu 13 919 600,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2018 −267 110,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 89 826,47
- vratky poskytnutých příspěvků 19 567,99
Čerpání fondu celkem 14 111 231,83
z toho:  
- příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření 4 008 628,00
- příspěvek na životní pojištění 1 483 166,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 35 000,00
- příspěvek do cafeteria systému 7 299 057,52
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 1 285 380,31
Konečný stav k 31. 12. 2019 4 045 395,36
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2019 124 115,00
Konečný stav k 31. 12. 2019 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2019 4 169 510,36

Základním zdrojem fondu je příspěvek z rozpočtu kraje běžného roku ve výši 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky ze zvláštního bankovního účtu a vratky poskytnutých příspěvků. Doplňkovým zdrojem fondu jsou dary a příspěvky od jiných subjektů.

Příděly do sociálního fondu byly dle platného statutu fondu v roce 2019 realizovány ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2019, a to v celkové výši 13.920 tis. Kč. Při výpočtu přídělu do fondu se vycházelo ze schváleného objemu prostředků na platy zaměstnanců, který byl v průběhu roku 2019 navýšen, a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Největší objem prostředků sociálního fondu byl v roce 2019 použit na poskytnutí příspěvků zaměstnancům do cafeteria systému (7.299 tis. Kč), na penzijní připojištění (4.009 tis. Kč) a na životní pojištění (1.483 tis. Kč), dále byly vynaloženy prostředky fondu ve výši 1.285 tis. Kč na společenské, kulturní a sportovní akce.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2019 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj, a získanými zkušenostmi s likvidací následků těchto živelných pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu, a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, a dále na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.94: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2019 102 754 862,56
Tvorba fondu celkem 1 522 149,34
z toho:  
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 522 149,34
Čerpání fondu celkem 0,00
   
Konečný stav k 31. 12. 2019 104 277 011,90

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění fondu do stanovené výše 100 mil. Kč nebyl v roce 2019 příděl prostředků do fondu proveden.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2019 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 1.522 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu.

V roce 2019 k čerpání prostředků z fondu nedošlo.

Připsané úroky ve výši 1.522.149,34 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2019 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond návratných finančních zdrojů JESSICA

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA vznikl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017 a schválilo změnu statutu fondu. Následně usneseními zastupitelstva kraje č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017 a č. 12/1455 ze dne 13. 6. 2019 došlo ke změně statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne schválení.

Účelem fondu návratných finančních zdrojů JESSICA je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.95: Tvorba a čerpání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2019 201 921 761,29
Tvorba fondu celkem 211 403 212,70
z toho:  
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 4 904 820,09
- úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji 25 456,67
- splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 206 472 935,94
Čerpání fondu celkem 208 000 000,00
z toho:  
- zapojení prostředků fondu do rozpočtu kraje jako zdroj Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje 200 000 000,00
- podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji 8 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2019 205 324 973,99

Zdrojem fondu byly prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů) ve výši 206.473 tis. Kč (z toho 174.381 tis. Kč představuje mimořádná splátka úvěrů poskytnutých z první obrátky finančního nástroje JESSICA) a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji v souhrnné výši ve výši 4.930 tis. Kč.

V roce 2019 byly použity finanční prostředky fondu ve výši 8.000 tis. Kč na poskytnutí úvěru obci Hostašovice, a to na realizaci projektu "Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p. č. st. 67, 32/3 a 642/1". Zastupitelstvo kraje rozhodlo v souladu s čl. 4.3 Statutu Fondu návratných zdrojů JESSICA usnesením č. 12/1456 ze dne 13. 6. 2019 zapojit prostředky fondu ve výši 200.000 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019 jako zdroj Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Jednalo se o prostředky, které byly do Fondu návratných zdrojů JESSICA přiděleny v letech 2017 a 2018 ze zůstatku prostředků rozpočtového hospodaření za léta 2016 a 2017. O přídělu do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje rozhodlo zastupitelstvo kraje s ohledem na mimořádnou splátku úvěrů poskytnutých z první obrátky finančního nástroje JESSICA.

Připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji v souhrnné výši 4.930.276,76 Kč a dále nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 67.935,94 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2019 v souladu se statutem fondu.

5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Tabulka 1.96: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2019 536 929 190,80
Tvorba fondu celkem 347 737 336,86
z toho:  
- příděl do fondu z rozpočtu kraje – prostředky Fondu návratných zdrojů JESSICA 200 000 000,00
- příděl do fondu z rozpočtu kraje z akce "Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu" 135 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 12 737 336,86
Čerpání fondu celkem 2 268 145,00
- výdaje související s přípravou a realizací významných investičních projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" a "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" 2 268 145,00
Konečný stav k 31. 12. 2019 882 398 382,66

V souladu s článkem 3 Statutu fondu se fond tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky. Základním zdrojem fondu jsou mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje.

Zdrojem fondu v roce 2019 byly zejména prostředky ve výši 200.000 tis. Kč převedené z Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA (blíže popsáno v podkapitole 5.3 Fond návratných finančních zdrojů JESSICA). Dále byl fond v roce 2019 tvořen prostředky ve výši 135.000 tis. Kč, které představovaly příděl do fondu z úspor v rámci akce "Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí – dofinancování provozu", o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1684 ze dne 12. 12. 2019, a připsané úroky zejména z nakoupených dluhopisů, které jsou doplňkovým zdrojem fondu, ve výši 12.737 tis. Kč.

V roce 2019 byly prostředky fondu ve výši 2.268 tis. Kč použity na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů, o jejichž financování rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1085 ze dne 13. 12. 2018, a to na úhradu výdajů v rámci projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" ve výši 2.185 tis. Kč a v rámci projektu "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" (čerpání fondu ve výši 83 tis. Kč).

Připsané úroky ve výši 12.737.336,86 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci akce "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" ve výši 133.015 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2019 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond sociálních služeb

Fond sociálních služeb byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018 došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření tvorby fondu sociálních služeb.

Fond je účelově určen k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.97: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 105 031 614,02
Tvorba fondu celkem 138 284 368,26
z toho:  
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 19 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 124 508,26
- dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 25 004 000,00
- finanční prostředky z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018" vrácené při vyúčtování 1 714 980,00
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 337 660,00
- příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 157 330,00
- příjmy dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s nadměrnou vyrovnávací platbou 916 890,00
- vrácená individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00
- vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 88 529 000,00
- příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s porušením podmínek, za kterých byly poskytnuty návratné finanční výpomoci 800 000,00
Čerpání fondu celkem 90 529 000,00
z toho:  
- individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00
- návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019" 89 829 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 152 786 982,28

Zdrojem fondu byly v roce 2019 finanční prostředky ve výši 19.000 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 1.125 tis. Kč, dotace z rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 25.004 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 1.715 tis. Kč vrácené při vyúčtování dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018", příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 338 tis. Kč, prostředky ve výši 157 tis. Kč z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, příjmy dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů související s nadměrnou vyrovnávací platbou ve výši 917 tis. Kč, vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 89.229 tis. Kč a příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s porušením podmínek, za kterých byly poskytnuty návratné finanční výpomoci, ve výši 800 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2019 byly prostředky fondu ve výši 90.529 tis. Kč použity na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci programu "Program na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019" a k financování individuální návratné finanční výpomoci.

Připsané úroky ve výši 1.124.508,26 Kč snížené o nevrácenou návratnou finanční výpomoc ve výši 500.000 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2019 v souladu se statutem fondu.

5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/613 ze dne 14. 12. 2017 s účinností od 14. 12. 2017.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.98: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2019 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 21 338 214,25
Tvorba fondu celkem 10 723 373,88
z toho:  
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 10 523 830,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 199 543,88
Čerpání fondu celkem 9 253 779,90
z toho:  
- výdaje na financování akce "Odstranění materiálu ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov" 1 935 300,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" 2 096 972,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" 5 221 507,90
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 22 807 808,23

Zdrojem fondu byly v roce 2019 finanční prostředky ve výši 10.524 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu. Zdrojem fondu byly dále úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 200 tis. Kč.

V roce 2019 byly prostředky fondu ve výši 1.935 tis. Kč použity k dofinancování akce "Odstranění materiálu ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov", prostředky ve výši 2.097 tis. Kč byly použity na úhradu příspěvků na ozdravné pobyty dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" a prostředky ve výši 5.222 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol".

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 199.543,88 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" ve výši 27.998 Kč a "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" ve výši 423.232,10 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2019.

6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2019 (případně v předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2019. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

V roce 2019 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 19.547.744 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 17.623.410 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut Příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 143.206 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu

Tabulka 1.99: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu v roce 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2019 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2019 Plnění (%)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15 434 915,0 15 394 907,5 23 297,0 16 710,5 99,7
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 183 525,1 183 525,1 × × ×
Ministerstvo dopravy 216 175,9 216 175,9 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 297 149,2 2 291 898,0 0,0 5 251,1 99,8
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 343 482,8 343 482,8 × × ×
Ministerstvo financí – Souhrnný dotační vztah 143 206,4 143 206,4 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 6 356,3 6 189,9 0,0 166,5 97,4
Ministerstvo vnitra 4 808,5 61,7 3 583,4 1 163,4 1,3
Ministerstvo pro místní rozvoj 812 677,3 812 677,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 810 145,0 810 145,0 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 443 974,8 443 974,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 443 974,8 443 974,8 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 26 598,8 25 992,3 456,8 149,7 97,7
Ministerstvo zemědělství 3 418,0 3 418,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo kultury 12 724,0 11 654,0 1 070,0 0,0 91,6
Státní fond životního prostředí České republiky 24 697,7 24 697,7 0,0 0,0 100,0
Státní fond dopravní infrastruktury 120 627,0 120 627,0 0,0 0,0 100,0
Úřad vlády České republiky 415,0 323,9 0,0 91,1 78,0
Celkem za kapitoly SR 19 547 744,0 19 495 804,4 28 407,3 23 532,3 99,7
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 1 781 127,7 1 781 127,7 × × ×

Poznámky:

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 15.434.915 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly přijaté dotace v celkovém objemu 15.251.340 tis. Kč. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů poskytnuté ve výši 183.525 tis. Kč budou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Tyto objemy nejsou součástí následující tabulky.

Tabulka 1.100: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 1 326,2 1 282,6 43,6 16,5 27,1
Excelence středních škol 2 171,4 2 170,2 1,2 1,2 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 855,1 795,7 59,4 0,0 59,4
Podpora odborného vzdělávání 11 320,3 11 319,3 1,0 1,0 0,0
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2 794,2 2 644,1 150,1 120,6 29,5
Excelence základních škol 460,2 460,2 0,0 0,0 0,0
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané 266,4 212,4 54,1 54,1 0,0
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 18 631,0 16 897,3 1 733,8 790,9 942,8
Podpora výuky plavání v ZŠ 7 729,3 6 920,5 808,8 461,7 347,1
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 1 960,0 1 670,7 289,3 157,8 131,5
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol 62 534,7 46 271,4 16 263,3 13 239,0 3 024,3
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 768,0 745,6 22,5 12,1 10,4
Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 146 991,4 146 885,9 105,5 14,4 91,1
Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství 73 297,0 55 466,0 17 831,0 7 716,1 10 115,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 657,6 644,8 12,8 0,0 12,8
Dotace pro soukromé školy 758 164,6 756 926,4 1 238,2 550,4 687,8
Projekty romské komunity 220,1 95,9 124,2 104,6 19,6
Soutěže 3 553,0 3 406,2 146,8 56,7 90,2
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 176,2 146,2 30,0 0,0 30,0
Přímé náklady na vzdělávání 14 138 383,1 14 137 291,1 1 092,0 0,0 1 092,0
Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 18 954,9 18 954,9 0,0 0,0 0,0
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 15 251 389,9 15 211 382,4 40 007,5 23 297,0 16 710,5

V rámci programu Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období obdržel kraj neinvestiční dotaci ve výši 1.326 tis. Kč účelově určenou na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění podmínek pro konání těchto zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období ve spádových školách. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.283 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyužité prostředky v objemu 27 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání bylo zejména nižní počet maturujících žáků oproti přihlášenému počtu a absence žáků u opravných zkoušek.

Na program Excelence středních škol poskytlo MŠMT v roce 2019 neinvestiční dotaci ve výši 2.171 tis. Kč účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. Finanční prostředky byly určeny pro:

V průběhu roku 2019 byly vráceny poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč.

Na program Podpora zavádění diagnostických nástrojů poskytlo MŠMT v roce 2019 neinvestiční dotaci ve výši 855 tis. Kč, z toho pro:

V roce 2019 byly využity finanční prostředky ve výši 796 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly vráceny zpět do státního rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 59 tis. Kč.

Na program Podpora odborného vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 11.320 tis. Kč, které byly účelově určeny na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad. Finanční prostředky byly určeny pro:

Finanční prostředky v rámci tohoto programu byly čerpány ve výši 11.319 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2019 zpět na účet poskytovatele.

V rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 2.794 tis. Kč, z toho pro:

V roce 2019 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2.644 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku zpět na účet poskytovatele a finanční prostředky ve výši 29 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

Na program Excelence základních škol poskytlo MŠMT v roce 2019 neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků základních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru ve výši 460 tis. Kč, z toho pro:

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na financování programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané přijal kraj v roce 2019 finanční prostředky ve výši 266 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro školy zřizované obcemi. V roce 2019 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 212 tis. Kč a v průběhu roku 2019 byly vráceny zpět na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného rozvojového programu Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních byly kraji poskytnuty prostředky v celkové výši 18.631 tis. Kč účelově určené na platy, zákonné odvody a FKSP. Cílem rozvojového programu bylo zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením personálních kapacit školských poradenských zařízení, kterými jsou pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Školám byly prostředky rozděleny v plné výši, tj. pro:

Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 16.897 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 1.734 tis. Kč zejména z důvodu jiného platového zařazení, pozdějších nástupů či snížení úvazků. V průběhu roku 2019 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 791 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 943 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného programu Podpora výuky plavání v základních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 7.729 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro:

Finanční prostředky byly vyčerpány v celkovém objemu 6.921 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 809 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2019 ve výši 462 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 prostředky ve výši 347 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo zejména nižší počet ujetých km, nemocnost žáků a změna období realizace plaveckého výcviku.

Na program Vzdělávací programy paměťových institucí do škol poskytlo MŠMT v roce 2019 neinvestiční prostředky ve výši 1.960 tis. Kč, z toho pro:

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.671 tis. Kč. V roce 2019 byly vráceny zpět na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 132 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019. Důvodem nižšího čerpání bylo zejména nižší počet žáků a nemoc žáků.

V rámci rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol přijal kraj v roce 2019 finanční prostředky ve výši 62.535 tis. Kč určené na pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnost učitelů se zohledněním provozu v mateřských školách, z toho pro:

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 46.271 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16.263 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2019 ve výši 13.239 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 ve výši 3.024 tis. Kč.

V rámci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách byly poskytnuty kraji finanční prostředky ve výši 768 tis. Kč a byly určeny na podporu výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků-cizinců a úpravu podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školská zařízení mohla přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků – cizinců. Finanční prostředky byly určeny pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 746 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2019 ve výši 12 tis. Kč a při finanční vypořádání dotací za rok 2019 ve výši 10 tis. Kč.

V roce 2019 obdržel kraj finanční prostředky ve výši 146.991 tis. Kč na Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků. Prostředky byly určeny na navýšení nenárokové složky platů, zákonných odvodů a přídělu do FKSP, a to pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 146.886 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 106 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2019 ve výši 14 tis. Kč a při finanční vypořádání dotací za rok 2019 ve výši 91 tis. Kč.

V rámci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství byly poskytnuty kraji finanční prostředky ve výši 73.297 tis. Kč. Prostředky byly určeny na pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů vyplývající z navýšení počtů úvazků nad limit počtu pedagogických pracovníků stanovenými normativy, a to pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 55.466 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17.831 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2019 ve výši 7.716 tis. Kč a při finanční vypořádání dotací za rok 2019 ve výši 10.115 tis. Kč.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 658 tis. Kč, z toho pro školy zřízené krajem ve výši 358 tis. Kč a pro kraj finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na realizaci projektu Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2019. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 645 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 758.165 tis. Kč, vyčerpáno bylo 756.926 tis. Kč. Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 1.238 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2019 nebyly poskytnuté finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 105 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2019 a prostředky ve výši 20 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019. Důvodem nevyčerpání bylo zejména ukončení studia žáků, nemoci žáků či nedoložení potřebných dokladů.

V rámci rozvojového programu MŠMT Soutěže byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 3.553 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro:

Z poskytnutého objemu zůstalo nedočerpáno celkem 147 tis. Kč, které byly s poskytovatelem řádně finančně vypořádány.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 176 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace, na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána ve výši 146 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč byly vráceny poskytovateli dotace v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 14.138.383 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení v objemu, a to pro:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.092 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 18.955 tis. Kč byly určeny pro dvě příspěvkové organizace kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 17.916 tis. Kč a Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 1.039 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2019 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci určenou pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, na realizaci projektu "SŠ, ZŠ a MŠ Třinec – pořízení PC pracoviště a zápisníku pro nevidomé" ve výši 125 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací využity v plné výši. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, na realizaci projektu "ZŠ, MŠ Motýlek Kopřivnice – pořízení PC pracoviště". Finanční vypořádání této dotace proběhne až po předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2019 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v celkové výši 183.525 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 109 projektů v odvětví školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

Za rok 2019 bylo finančně ukončeno a vypořádáno šest projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Konkrétně se jednalo o:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na depozitní účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů během 2. poloviny roku 2019.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2019 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 216.176 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2019 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2019. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 2.297.149 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 343.483 tis. Kč.

Tabulka 1.101: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno při FV v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 675,7 1 675,7 0,0 0,0 0,0
Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 945,0 774,0 171,0 0,0 171,0
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 1 933 340,9 1 933 340,9 0,0 0,0 0,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 17 507,2 12 427,1 5 080,2 0,0 5 080,2
Operační program potravinové a materiální pomoci 197,6 197,6 0,0 0,0 0,0
Celkem 1 953 666,4 1 948 415,3 5 251,1 0,0 5 251,1

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci na úhradu osobních a provozních výdajů sociálních pracovníků ve výši 1.676 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2019 neinvestiční dotaci ve výši 945 tis. Kč na realizaci projektu "Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku" v rámci dotačního programu Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí. V roce 2019 byly vyčerpány na realizaci projektu prostředky ve výši 774 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 171 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) poskytlo v roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.933.341 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým žadatelům na poskytování sociálních služeb, a to na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 17.507 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 4 subjekty a čerpána byla ve výši 12.427 tis. Kč, z toho:

Prostředky ve výši 5.080 tis. Kč zůstaly nedočerpány a v rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět na účet poskytovatele, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj obdržel pro rok 2019 z Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 198 tis. Kč v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na realizaci projektu Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Dotace sloužila na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců krajů, které jsou současně příjemcem dotace na projekt SC I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši a nebyla realizována vratka v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2019 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 343.483 tis. Kč na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci. Prostředky byly určeny na 3 projekty realizované v odvětví krizového řízení ve výši 2.907 tis. Kč, 3 projekty v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje ve výši 3.353 tis. Kč, 18 projektů v odvětví sociálních věcí ve výši 308.829 tis. Kč, 1 projekt v odvětví školství ve výši 23.325 tis. Kč a 2 projekty v odvětví zdravotnictví ve výši 5.069 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 bylo finančně ukončeno a v rámci finančního vypořádání za rok 2019 také vypořádáno 15 projektů realizovaných v letech 2016–2019, z toho:

 1. Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK v celkovém objemu 6.781 tis. Kč,
 2. Genderově korektní Moravskoslezský kraj v celkovém objemu 2.522 tis. Kč,
 1. Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události v celkovém objemu 6.905 tis. Kč,
 2. Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie v celkovém objemu 1.528 tis. Kč,
 1. Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji v celkovém objemu 8.321 tis. Kč,
 2. Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II. v celkovém objemu 7.942 tis. Kč,
 1. Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji ve výši 7.691 tis. Kč,
 2. Podpora služeb sociální prevence 1 v celkovém objemu 51.786 tis. Kč,
 3. Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK v celkovém objemu 10.908 tis. Kč,
 4. Podpora komunitní práce v MSK v celkovém objemu 6.143 tis. Kč,
 5. Podpora transformace v MSK III. v celkovém objemu 11.082 tis. Kč,
 6. Podporujeme hrdinství, které není vidět v celkovém objemu 14.937 tis. Kč,
 7. projekt realizovaný příspěvkovou organizací Sírius s názvem Podpora procesů vedoucích ke standardizaci kvality a alternativní komunikace v Síriu ve výši 686 tis. Kč,
 8. projekt realizovaný příspěvkovou organizací Sagapo s názvem Podporujeme neustálý rozvoj našich sociálních služeb výši 972 tis. Kč,
 9. projekt realizovaný příspěvkovou organizací Náš svět s názvem Kde je vůle, tam je cesta – cílená podpora pracovníkům domova se zvláštním režimem při práci s osobami s poruchami chování ve výši 4.151 tis. Kč,

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na depozitní účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů během 2. poloviny roku 2019.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V rámci souhrnného dotačního vztahu obdržel kraj v roce 2019 z Ministerstva financí finanční prostředky ve výši 143.206 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2019 v celkovém objemu 6.356 tis. Kč.

Tabulka 1.102: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno při FV v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 30,0 11,3 18,7 0,0 18,7
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 3 898,2 3 898,2 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 200,0 52,2 147,8 0,0 147,8
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 2 228,1 2 228,1 0,0 0,0 0,0
Celkem 6 356,3 6 189,9 166,5 0,0 166,5

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2019 Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích v celkové výši 30 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno 11 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny na účet Ministerstva financí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 3.898 tis. Kč. Prostředky byly plně vyčerpány.

Dále Ministerstvo financí poskytlo kraji Účelovou dotaci na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 200 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 52 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 148 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2019 na vypořádací účet Ministerstva financí.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2019 investiční dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 2.228 tis. Kč. Prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2019, protože představují úhradu již vynaložených nákladů krajem.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 4.809 tis. Kč.

Tabulka 1.103: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva vnitra (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno při FV v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 4 570,0 0,0 4 570,0 3 406,6 1 163,4
Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice 238,5 61,7 176,8 176,8 0,0
Celkem 4 808,5 61,7 4 746,8 3 583,4 1 163,4

V roce 2019 byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace ve výši 4.570 tis. Kč v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019. Po uzavření smluv s dodavatelem byly v roce 2019 vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 3.407 tis. Kč. Dodavatel ve stanovených termínech nedodal požadovaná díla a kraj odstoupil od uzavřených smluv. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly ještě vráceny finanční prostředky ve výši 1.163 tis. Kč.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2019 z programu Podpora prevence kriminality prostředky v celkovém objemu 239 tis. Kč na realizaci těchto projektů:

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2019 dotaci z programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech na realizaci projektu "Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji" v úhrnné výši 2.532 tis. Kč, z toho neinvestiční část dotace ve výši 66 tis. Kč a investiční část dotace ve výši 2.466 tis. Kč. Finanční prostředky byly plně čerpány.

Dále obdržel kraj v roce 2019 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 810.145 tis. Kč. Jednalo se o financování 2 projektů v odvětví kultury (471 tis. Kč), 2 projektů v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (41.816 tis. Kč), 26 projektů v odvětví školství (172.218 tis. Kč), 3 projektů v odvětví regionálního rozvoje (3.015 tis. Kč), 12 projektů v odvětví dopravy a chytrého regionu (447.816 tis. Kč), 1 projekt v odvětví cestovního ruchu (91 tis. Kč), 1 projekt v odvětví životního prostředí (12 tis. Kč) a 4 projektů v odvětví zdravotnictví (144.705 tis. Kč) v rámci z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a Operačního programu Přeshraniční spolupráce. K 31. 12. 2019 nebyl ukončen žádný projet, finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2019 od Ministerstva životního prostředí účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 443.975 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 4 projekty realizované v odvětví životního prostředí (376.780 tis. Kč), 1 projekt realizovaný v odvětví sociálních věcí (787 tis. Kč), 8 projektů realizovaných v odvětví školství (55.040 tis. Kč) a 3 projekty realizované v odvětví zdravotnictví (11.367 tis. Kč). Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

V průběhu roku 2019 byl finančně ukončen a v rámci finančního vypořádání za rok 2019 také vypořádán projekt Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji ve výši 507.309 tis. Kč realizovaný v letech 2016–2018 v odvětví životního prostředí spolufinancovaný z evropských finančních zdrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na depozitní účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů během 2. poloviny roku 2019.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 26.599 tis. Kč.

Tabulka 1.104: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno při FV v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 12 572,8 12 131,0 441,8 441,8 0,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 9 883,0 9 883,0 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 2 317,5 2 176,9 140,5 15,0 125,5
Ostatní zdravotnické programy 530,9 506,7 24,2 0,0 24,2
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508 – investice 1 294,7 1 294,7 0,0 0,0 0,0
Celkem 26 598,8 25 992,3 606,5 456,8 149,7

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 12.573 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 12.131 tis. Kč a nedočerpané finanční prostředky ve výši 442 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2019 zpět na účet poskytovatele. Krajem byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 292 tis. Kč. Příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov zaslala vratku nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč přímo na účet Ministerstva zdravotnictví.

V roce 2019 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelovou neinvestiční dotaci v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 9.883 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2019 poskytnuto celkem 2.317 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

Prostředky byly použity ve výši 2.177 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 141 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2019 finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 prostředky ve výši 126 tis. Kč.

Na Ostatní zdravotnické programy – neinvestice byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji prostředky v souhrnném objemu 531 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Podpora supervizní činnosti v Dětském centru Čtyřlístek" ve výši 66 tis. Kč a "Rozvoj paliativní péče v Dětském centru Čtyřlístek" ve výši 465 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v celkovém objemu 24 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2019 kraji v rámci evidenčního dotačního systému programového financování investiční dotaci na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508 ve výši 1.295 tis. Kč určenou pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla 2017". Příspěvková organizace vyčerpala investiční dotaci v plné výši.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2019 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 3.418 tis. Kč.

Tabulka 1.105: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno při FV v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 145,7 145,7 0,0 0,0 0,0
Centra odborné přípravy – program č. 129710 3 272,3 3 272,3 0,0 0,0 0,0
Celkem 3 418,0 3 418,0 0,0 0,0 0,0

Moravskoslezský kraj obdržel dotaci v rámci dotačního programu Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách určenou pro příspěvkovou organizaci Školní statek, Opava, ve výši 146 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta následně ve výši skutečných nákladů a byla plně využita.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel kraj v roce 2019 investiční dotace ve výši 3.272 tis. Kč v rámci programu Centra odborné přípravy pro organizace:

Finanční prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání, protože se jednalo o zpětnou úhradu ze strany ministerstva.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2019 dotace v celkové výši 12.724 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a školství.

Tabulka 1.106: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Nedočerpáno v roce 2019 Vráceno v průběhu roku 2019 Vráceno při FV v roce 2020
ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí – podprogram č. 134 515 – neinvestiční 739,0 739,0 0,0 0,0 0,0
5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811 1 070,0 0,0 1 070,0 1 070,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 979,0 979,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 792,0 792,0 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – program č. 434 312 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 0,0
Akviziční fond – IV 1 942,0 1 942,0 0,0 0,0 0,0
ISO A Zabezpečení objektů – podprogram č. 134 512 – investiční 348,0 348,0 0,0 0,0 0,0
ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 291,0 291,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 12 724,0 11 654,0 1 070,0 1 070,0 0,0

Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "D 2019 Madona s dítětem. Plata, kamenné sousoší puttů a vázami Muzeum Novojičínska" ve výši 209 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizace projektu "D 2019 Kostelní prapor, korouhev, soubor 12 pokrývek hlavy, soubor koptských tkanin – 17 ks Muzeum v Bruntále" ve výši 363 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 3. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "D 2019 J. Zrzavý, E. Orlík, F. Rickhals, A. Winkler Galerie výtvarného umění v Ostravě" ve výši 167 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury..." ve výši 40 tis. Kč, "Do jesliček Panna chudičká dala synáčka svého" ve výši 90 tis. Kč, "Medové dárky z Lašských poutí" ve výši 17 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Zpracování podkladů k nominacím" ve výši 42 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 3. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Bedřichovický poledník" ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 4. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Festival ostravských knihoven 2019" ve výši 15 tis. Kč a "Sametové putování" ve výši 10 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 5. Gymnázium, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Moravskoslezský kraj" ve výši 20 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 6. Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Pro Bohemia Ostrava, mezinárodní interpretační soutěž" ve výši 58 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 1. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Galerie výtvarného umění v Ostravě, soubor děl z pozůstalosti Aloise Zapletala a obraz Břetislava Bartoše, Valašská Madona" ve výši 225 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Muzeum Novojičínska, výkup entomologické sbírky motýlů" ve výši 66 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací vyčerpány v plné výši.

6.1.11 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2019 v rámci Národního programu Životní prostředí finanční prostředky v celkovém objemu 24.698 tis. Kč, z toho:

Výše uvedené prostředky představují úhradu již vynaložených nákladů krajem, proto byly vratky v rámci finančního vypořádání nulové.

6.1.12 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2019 finanční prostředky v celkovém objemu 120.627 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 50.627 tis. Kč a investiční dotace ve výši 70.000 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na financování rekonstrukcí, modernizací a oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Prostředky byly plně čerpány.

6.1.13 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2019 neinvestiční dotaci ve výši 415 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána především na úhradu mzdových nákladů koordinátora, včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. V roce 2019 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 324 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 byly vráceny zpět do státního rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky ve výši 91 tis. Kč.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2019 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 1.554.558 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.177.280 tis. Kč poskytnuté v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí.

Dále nejsou v tabulce zahrnuty doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2018 ve výši 9.680 tis. Kč, které dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., nepodléhají finančnímu vypořádání. Doplatky jsou poskytovány v režimu ex-post.

Tabulka 1.107: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2019 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto v roce 2019 Čerpáno v roce 2019 ²⁾ Vráceno do SR v roce 2019 Vráceno do SR v rámci finančního vypořádání za rok 2019 Požadavek na dofinancování ³⁾
Úřad vlády 1 998 1 859 0 139 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí ¹⁾ 268 967 267 588 0 1 379 0
Ministerstvo vnitra 13 226 13 089 0 137 0
Ministerstvo životního prostředí 1 814 1 814 0 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 383 383 0 0 0
Ministerstvo kultury 39 984 39 902 80 2 0
Všeobecná pokladní zpráva 41 226 38 774 0 2 452 14
Celkem 367 598 363 409 80 4 109 14

¹⁾ Bez doplatků dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2018.

²⁾ Včetně finančních prostředků, které obce vyčerpaly nad rámec poskytnuté dotace, a které byly obcím dofinancovány z vratek ostatních obcí připsaných na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2019.

³⁾ Finanční prostředky, které budou obcím dofinancovány Ministerstvem financí po ukončení finančního vypořádání za rok 2019.

Největší objem jednoletých dotací byl obcím poskytnut z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, a na výkon sociální práce. Z kapitoly všeobecná pokladní správa se jedná o dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu, a významný objem dotací byl poskytnut také z kapitoly Ministerstva kultury na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, a na projekty v rámci programu Kulturní aktivity.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na akce programového financování

V roce 2019 bylo na akce evidované v systému programového financování celkem uvolněno 53.145 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kapitoly Ministerstva vnitra.

K 31. 12. 2019 bylo poskytovateli rozhodnuto o ukončení financování akcí, na které bylo za celé období jejich trvání celkem poskytnuto 50.546 tis. Kč. V rámci kapitoly Ministerstva vnitra se jednalo o 23 neinvestičních akcí z Programu prevence kriminality na místní úrovni (program č. 314080), a v rámci kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 2 investiční akce z programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024.

Tabulka 1.108: Víceleté dotace poskytnuté obcím na akce programového financování, a projekty výzkumu, vývoje a inovací, podléhající finančnímu vypořádání za rok 2019 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2019 Čerpáno celkem k 31. 12. 2019 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2019
Vráceno na depozitní účet v roce 2019 Vráceno na depozitní účet v roce 2020
Ministerstvo vnitra 7 194 6 832 331 0 31
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 43 352 42 491 861 0 0
Celkem 50 546 49 323 1 192 0 31

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

K 31. 12. 2019 bylo ukončeno financování u 203 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 199.650 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o projekty realizované v rámci OP Zaměstnanost a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 1.109: Víceleté dotace obcím na ukončené projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2019 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2019 Čerpáno celkem k 31. 12. 2019 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2019
Vráceno na depozitní účet v roce 2019 Vráceno na depozitní účet v roce 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí 58 023 56 276 0 1 747 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 141 627 140 588 38 1 001 0
Celkem 199 650 196 864 38 2 748 0

Bez ohledu na skutečnost, zda byl projekt ukončen či nikoliv, bylo v roce 2019 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie uvolněno z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem 612.562 tis. Kč. V případě kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo zejména o zálohové platby, ve výši 100 % dotace, pro příspěvkové organizace obcí, na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů – šablony pro MŠ a ZŠ II., v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. U kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se pak jednalo o zálohové platby na nové i probíhající projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Úřad vlády poskytl v roce 2019 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.998 tis. Kč, z toho v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků celkem 121 tis. Kč, v rámci programu protidrogové politiky celkem 236 tis. Kč, a v rámci programu Terénní sociální práce celkem 1.641 tis. Kč, přičemž z této částky bylo při finančním vypořádání za rok 2019 vráceno 139 tis. Kč na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2019 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 268.967 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 204.488 tis. Kč, a dále doplatek za rok 2018 ve výši 9.680 tis. Kč, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž finančnímu vypořádání nepodléhá. V rámci finančního vypořádání pak byly na depozitní účet poskytovatele vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 1.379 tis. Kč. Výše požadavků na dofinancování překročených výdajů za rok 2019 není kraji znám, jelikož žádosti budou obce poskytovateli předkládat v rámci samostatně zveřejněné dotační výzvy.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce v celkovém objemu 64.479 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2019 uvolněno 66.291 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost ukončeno 25 projektů, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto 58.023 tis. Kč, z toho na základě výzvy poskytovatele, byly v průběhu roku 2019 vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky v celkovém objemu 1.747 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2019 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 13.226 tis. Kč.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra představují dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Z celkové výše poskytnutých dotací ve výši 12.728 tis. Kč bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2019 vráceno na depozitní účet poskytovatele 137 tis. Kč.

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra byl poskytnut příspěvek statutárnímu městu Havířov dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 391 tis. Kč, a dále příspěvek obci Vyšní Lhoty dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve výši 107 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2019 bylo realizováno 23 akcí z Programu prevence kriminality na místní úrovni (program č. 314080) evidovaných v systému programového financování. Celkem bylo na tyto akce poskytnuto 7.194 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2019 bylo vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 331 tis. Kč, a v rámci finančního vypořádání za rok 2019 pak byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2019 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.814 tis. Kč. Statutárnímu městu Ostrava byla poskytnuta účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava ve výši 1.390 tis. Kč, a obcím v rámci Programu péče o krajinu byly poskytnuty dotace v celkové výši 424 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly příspěvkovým organizacím obcí poskytnuty jednoleté dotace z programu na Podporu vzdělávání národnostních menšin v celkovém objemu 383 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Na akce evidované v systému programového financování bylo v roce 2019 celkem uvolněno 45.950 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání za rok 2019 byly 2 akce, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 43.352 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o dotace v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 na realizaci akce města Hlučín s názvem "M-Hlučín-Objekt šaten, zázemí a rekonstrukce antukového hřiště" ve výši 16.994 tis. Kč, a na akci statutárního města Ostrava s názvem "M-Ostrava-Sportovní hala v Krásném Poli" ve výši 26.358 tis. Kč, ze které bylo v roce 2019 vráceno na výdajový účet poskytovatele 861 tis. Kč.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2019 v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem uvolněno 546.271 tis. Kč, z toho 448.333 tis. Kč činily zálohové platby ve výši 100 % dotace na projekty zjednodušeného vykazování nákladů – šablony pro MŠ a ZŠ II. Zbývající objem dotací představují průběžné zálohové platby na nové projekty a projekty probíhající od roku 2016.

K 31. 12. 2019 bylo finančně ukončeno 178 projektů. Předmětem finančního vypořádání za rok 2019 byly 4 projekty z výzvy 15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 13.099 tis. Kč, z toho bylo v průběhu roku 2019 vráceno na depozitní účet poskytovatele 401 tis. Kč. Dále bylo vypořádáno 174 projektů z výzvy 16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I., na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 128.528 tis. Kč, z toho na výdajový účet poskytovatele bylo kompenzačně vráceno 38 tis. Kč a na depozitní účet poskytovatele bylo v roce 2019 vráceno 600 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 39.984 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 39.234 tis. Kč byly určeny na:

Dále byly z kapitoly Ministerstva kultury poskytnuty investiční dotace v celkové výši 750 tis. Kč v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty, v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční prostředky v celkové výši 1.177.280 tis. Kč.

Dále byly obcím poskytnuty dotace v celkovém objemu 38.443 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu dne 24. a 25. 5. 2019. Z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 4.676 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v termínu do 15. 2. 2020, byla část použita za účelem dofinancování překročených výdajů, na základě předložených žádostí dotčených obcí. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů celkem činilo 2.479 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 2.197 tis. Kč byl převeden na příjmový účet Ministerstva financí v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání.

Na úhradu výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 16. a 30. 3. 2019 byly obcím poskytnuty dotace v celkové výši 140 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 71 tis. Kč, které obce odvedly na účet kraje v termínu do 15. 2. 2020, byla část použita za účelem dofinancování překročených výdajů, na základě předložených žádostí dotčených obcí. Požadavky obcí na dofinancování překročených výdajů činilo celkem 9 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků ve výši 62 tis. Kč byl převeden na příjmový účet Ministerstva financí v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání.

Vybraným obcím a městským obvodům s působností obecného stavebního úřadu byly poskytnuty finanční prostředky na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to konkrétně na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících, a ověření a případné opravy, nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů. Za tímto účelem bylo poskytovatelem uvolněno 1.275 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání za rok 2019 byly vráceny na účet kraje finanční prostředky v celkové výši 192 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny na příjmový účet Ministerstva financí v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání.

V rámci finančního vypořádání obce požádaly o dofinancování uskutečněných výdajů, nad rámec této dotace, ve výši 14 tis. Kč. Dále obce požádaly o dofinancování výdajů na mzdy a platy nebo odměny z dohod o provedení práce za měsíc prosinec 2019 v celkové výši 86 tis. Kč, které byly obcemi vyplaceny až v lednu 2020. Tyto výdaje budou obcím hrazeny z dotace na rok 2020.

V souvislosti s přípravou sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 obdrželo statutární město Ostrava dotaci ve výši 48 tis. Kč na výdaje spojené s harmonizací hranic a popisu základních sídelních jednotek. V rámci finančního vypořádání město vrátilo částku 610 Kč.

Dále byla poskytnuta obci Karlovice systémová dotace na protiradonová opatření ve výši 1.320 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2019 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Národního fondu, od obcí, krajů, cizích států a mezinárodních institucí v celkovém objemu 136.931 tis. Kč.

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.110: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2019 Použito v roce 2019 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2019 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2019 Plnění (%)
Obce v rámci ČR 109 624,3 109 624,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 31 391,4 31 391,4 × × ×
Kraje v rámci České republiky 16 335,7 16 335,7 0,0 0,0 100,0
Národní fond 595,6 595,6 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 595,6 595,6 × × ×
Cizí státy 669,8 669,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 669,8 669,8 × × ×
Mezinárodní instituce 9 706,0 9 706,0 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 9 706,0 9 706,0 × × ×
Ostatní celkem 136 931,4 136 931,4 0,0 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky

V roce 2019 obdržel Moravskoslezský kraj od obcí neinvestiční a investiční dotace v celkovém objemu 109.624 tis. Kč.

V roce 2019 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 25.004 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst poskytnout kraji dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, z toho:

Moravskoslezský kraj uzavřel s vysoutěženými dopravci pro jednotlivé oblasti smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou. V rámci společného financování Dopravní obslužnosti – linkovou dopravou obdržel kraj na základě uzavřených smluv jednotlivými městy a obcemi finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy. V návaznosti na to kraj obdržel v roce 2019 finanční prostředky v celkové výši 46.893 tis. Kč, a to od 258 měst a obcí. Finanční prostředky byly plně využity.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019 statutárnímu městu Frýdek‑Místek neinvestiční dotaci ve výši 1.336 tis. Kč účelově určenou na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č. p. 1264 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova vnějšího pláště – oprava tří částí fasády (západní strana bez pilířů včetně přilehlé štítové zdi, jižní strana včetně nárožní věže, východní strana včetně štítové zdi) – oprava vnějších omítek včetně nátěru, nátěry oken a mříží, výměna klempířských prvků a další související práce. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na realizaci projektu Climate adaptation and clean air in Ostrava spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů z programu URBAN INNOVATIVE ACTIONS přijal kraj v roce 2019 od statutárního města Ostrava první neinvestiční platbu ve výši 282 tis. Kč. Vypořádání plateb v rámci realizovaného projektu proběhne až po ukončení jeho realizace.

Na základě uzavřené smlouvy obdržel kraj v roce 2019 dotaci od města Český Těšín ve výši 5.000 tis. Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně. V letech 2017 až 2019 obdržel kraj na realizaci tohoto projektu finanční prostředky v celkovém objemu 15.000 tis. Kč. Vypořádání této dotace proběhlo v roce 2019 a realizace projektu byla ukončena.

Moravskoslezský kraj v roce 2019 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci realizace programu navázal kraj spolupráci se 74 obcemi (v rámci 1. kola) a se 78 obcemi (v rámci 2. kola). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku; většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem EU, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2019 obdržel kraj finanční příspěvky v celkové výši 15.231 tis. Kč.

V roce 2019 přijal kraj od statutárního města Ostrava investiční dotace na realizaci dvou projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu:

6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky

V rámci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra, který byl realizován v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, obdržel kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 480 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů uvedeného projektu. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Benjamín, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřených smluv s Olomouckým a Zlínským krajem byly v roce 2019 přijaty finanční prostředky ve výši 15.856 tis. Kč jako kompenzace ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého a Zlínského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly plně využity.

6.3.3 Dotace z Národního fondu

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce obdržel kraj finanční prostředky ve výši 596 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně až po předložení monitorovací zprávy.

6.3.4 Dotace od cizích států

V roce 2019 přijal Moravskoslezský kraj od Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů "Regionální poradenské centrum SK-CZ" z Operačního programu meziregionální spolupráce finanční prostředky ve výši 670 tis. Kč.

6.3.5 Dotace od mezinárodních institucí

Od mezinárodních institucí obdržel kraj v roce 2019 finanční prostředky v celkové výši 9.706 tis. Kč.

Zahraniční subjekt City of Roermond (Nizozemí) poskytl kraji v roce 2019 finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč na základě schválené monitorovací zprávy na realizaci projektu RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) spolufinancovaného z nadnárodního programu INTERREG EUROPE.

Dále kraj přijal v roce 2019 finanční prostředky v souhrnné výši 8.871 tis. Kč od zahraničního subjektu Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika) na realizaci těchto projektů:

spolufinancovaných z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2019 ve výši 56.442.765 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.111: Přehled majetku kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 266 997 359 242 626 240
z toho:      
- software (SU 013) 203 512 258 676 462 188
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041, 051) 63 485 100 566 164 051
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 180 703 256 564 437 268
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 86 294 102 678 188 972
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 6 198 528 53 157 458 59 355 986
z toho:      
- nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 264 108 42 563 817 45 827 925
- věci movité (SU 022 a 028) 1 711 242 9 972 466 11 683 709
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 125 595 600 067 1 725 662
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 97 582 21 108 118 689
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 654 571 15 281 197 16 935 768
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 4 543 957 37 876 261 42 420 218
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 1 254 980 300 1 255 280
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 261 729 0 261 729
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 993 251 300 993 551
Dlouhodobé pohledávky 1 838 451 2 448 1 840 898
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek – netto) 1 838 451 2 448 1 840 898
STÁLÁ AKTIVA (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 7 461 953 37 981 687 45 443 639
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 1 508 340 984 342 492
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 2 785 980 1 138 453 3 924 434
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 4 384 708 2 379 939 6 764 647
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 25 632 6 815 32 447
OBĚŽNÁ AKTIVA (po zohlednění opravných položek – netto) 7 146 564 3 852 561 10 999 125
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 16 731 153 57 378 823 74 109 976
AKTIVA CELKEM (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek – netto) 14 608 517 41 834 247 56 442 765

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40 a 42 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě nebo bezúplatného nabytí a po odečtení úbytku majetku formou prodeje, daru či směny.

Tabulka 1.112: Stálá aktiva – struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 266 997 180 703 86 294 79 562 6 731
Software 203 512 133 225 70 287 64 051 6 236
Ocenitelná práva 0 0 0 30 −30
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16 952 16 952 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 46 002 30 527 15 475 14 927 549
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 532 0 532 555 −23
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 6 198 528 1 654 571 4 543 957 4 162 792 381 164
Pozemky 113 185 0 113 185 128 400 −15 215
Kulturní předměty 11 569 0 11 569 11 569 0
Stavby 3 150 923 657 914 2 493 010 2 356 546 136 464
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 541 609 826 867 714 742 764 487 −49 745
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 169 634 169 634 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 130 157 974 643 331
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 113 226 0 1 113 226 885 939 227 286
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 12 369 0 12 369 11 707 662
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 84 883 0 84 883 3 501 81 381
Dlouhodobý finanční majetek 1 254 980 261 729 993 251 1 278 434 −285 182
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 905 883 261 729 644 155 730 121 −85 966
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 768 0 6 768 6 768 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 200 400 0 200 400 200 400 0
Dlouhodobé půjčky 8 000 0 8 000 0 8 000
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 133 929 0 133 929 341 145 −207 216
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 1 838 451 0 1 838 451 2 263 413 −424 962
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 64 163 0 64 163 102 089 −37 926
Ostatní dlouhodobé pohledávky 937 795 0 937 795 964 804 −27 010
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 836 494 0 836 494 1 196 520 −360 026
STÁLÁ AKTIVA celkem 9 558 956 2 097 003 7 461 953 7 784 201 −322 248

V roce 2019 došlo k poklesu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2018 o 322.248 tis. Kč. Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobého hmotného majetku (o 381.164 tis. Kč) a u dlouhodobého nehmotného majetku (o 6.731 tis. Kč), pokles byl u dlouhodobého finančního majetku (o 285.182 tis. Kč) a u dlouhodobých pohledávek (o 424.962 tis. Kč).

K největšímu nárůstu objemu majetku (o 227.286 tis. Kč) došlo na majetkovém účtu "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek", zejména u rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd a u pořízení a rekonstrukcí budov pro služby obyvatelstvu (Muzeum Těšínska, Muzeum automobilů TATRA, Novostavba tělocvičny Gymnázia J. Božka v Českém Těšíně). K výraznému poklesu objemu majetku došlo na majetkovém účtu "Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery" (o 360.026 tis. Kč) zejména nižšími zálohami poskytnutými na dopravní obslužnost z důvodu změny financování dopravní obslužnosti ve vysoutěžených oblastech (místo záloh jsou tyto služby dopravci fakturovány) a na majetkovém účtu "Ostatní dlouhodobý finanční majetek" (o 207.216 tis. Kč), kde se jedná o splácené jistiny poskytnutých úvěrů Finančního nástroje Jessica.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 8.817 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2019 následujícími způsoby:

V rámci programového financování reprodukce majetku EDS čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2019 dotace na pořízení majetku v celkové výši 19.334 tis. Kč, z toho 2.010 tis. Kč činila refundace výdajů na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Zbývající část přijatých dotací představovaly účelové prostředky na pořízení majetku v celkové výši 17.324 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2019 vynaložil za pořizovaný majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky v celkové výši 1.188.717 tis. Kč. Z hlediska objemu pořízeného majetku se řadí k nejvýznamnějším zejména akce v těchto odvětvích:

Tabulka 1.113: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2019 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava a chytrý region 495 780 138 200 25 238 659 218
Krizové řízení 31 6 0 37
Kultura 119 132 21 739 0 140 871
Regionální rozvoj 88 16 0 104
Cestovní ruch 26 11 0 37
Sociální věci 590 704 5 571 6 866
Školství 115 764 118 442 925 235 130
Zdravotnictví 81 466 28 989 160 110 615
Životní prostředí 0 0 711 711
Vlastní správní činnost kraje 24 017 11 109 0 35 127
Odvětví celkem 836 896 319 216 32 605 1 188 717

V některých případech při pořízení nemovitého majetku nebo při převodu nemovitého majetku na jiného vlastníka, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2019, nebyl tento vklad práva v roce 2019 realizován. Při pořízení nemovitého majetku je tento veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu kraje. Kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek kraje vyveden z majetkového účtu kraje ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví k nemovitému majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.114: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2019
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Obec Svobodné Heřmanice pozemky parc.č. 115/4, 1705/24, 1705/25 ostatní plocha v k. ú. Svobodné Heřmanice darovací smlouva (poskytnutí) 9. 12. 2019
Město Frenštát pod Radhoštěm část pozemků parc.č. 4376/16, 2364/1, 4376/5 ostatní plocha v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm darovací smlouva (poskytnutí) 11. 12. 2019
Město Frenštát pod Radhoštěm část pozemků parc.č. 4555 a 4556 ostatní plocha, 1500 zastavěná plocha a nádvoří, 2283/1 orná půda, 2283/7 zahrada, 4376/17 a 4346/7 ostatní plocha v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm darovací smlouva (nabytí) 11. 12. 2019
Město Jablunkov část pozemků parc.č. 91/26 ostatní plocha v k. ú. Jablunkov darovací smlouva (poskytnutí) 11. 12. 2019
Statutární město Ostrava část pozemku parc.č. 1986/1, pozemky 1986/9 a 1986/10 ostatní plocha v k. ú. Koblov darovací smlouva (poskytnutí) 13. 12. 2019
Statutární město Ostrava část pozemku parc.č. 3073/1 ostatní plocha v k. ú. Svinov darovací smlouva (nabytí) 13. 12. 2019
Statutární město Třinec část pozemku parc.č. 3351/9 ostatní plocha v k. ú. Oldřichovice u Třince darovací smlouva (nabytí) 13. 12. 2019
Město Fulnek pozemek parc.č. 700 a 701 zastavěná plocha a nádvoří, 706 a 736/2 ostatní plocha v k. ú. Fulnek darovací smlouva (nabytí) 18. 12. 2019
Město Frýdlant nad Ostravicí část pozemku parc.č. 4340/1 ostatní plocha v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí darovací smlouva (nabytí) 19. 12. 2019
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek parc.č. 1216/18 ostatní plocha v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem darovací smlouva (nabytí) 20. 12. 2019
GasNet, s.r.o. spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 525/4 trvalý porost v k. ú. Metylovice kupní smlouva 13. 12. 2019
Fyzická osoba část pozemku parc.č. 170 zatavěná plocha a nádvoří a 204 zahrada v k. ú. Liptáň kupní smlouva 6. 12. 2019

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2019 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 112.080 tis. Kč.

Tabulka 1.115: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2019 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 12 031
Budovy a stavby 49 084
Movitý majetek 50 965
Celkem 112 080

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 66.154 tis. Kč, z toho

Jednalo se především majetek po zrušených nebo sloučených příspěvkových organizacích kraje nebo majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací kraje.

Dále byl darován movitý majetek v objemu 43.514 tis. Kč:

Dále byly darovány pozemky v objemu 2.412 tis. Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lesům České republiky, s.p. a Českému centru signálních zvířat, z.s.

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v následující struktuře:

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2019.

Tabulka 1.116: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2018 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2019
Stavby 36 624 189 1 322 953 37 947 142
Pozemky 4 592 589 24 085 4 616 675
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 41 216 778 1 347 039 42 563 817
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 172 498 86 178 258 676
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 96 042 1 164 97 206
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 633 913 224 674 6 858 587
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 985 270 129 060 3 114 329
Ocenitelná práva 359 382 742
Kulturní předměty 15 920 4 737 20 657
Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 904 277 446 195 10 350 473
Dlouhodobý majetek celkem 51 121 056 1 793 234 52 914 290
Tabulka 1.117: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2019 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava a chytrý region kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 20 045 641 709 813 2 352 059 8 185 956 6 653 672 37 947 142
Pozemky 3 921 833 33 211 57 550 525 935 78 146 4 616 675
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 23 967 474 743 024 2 409 609 8 711 891 6 731 818 42 563 817
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 275
Software 98 8 448 419 27 201 222 511 258 676
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 12 745 3 965 6 433 61 645 12 418 97 206
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 128 444 146 955 273 133 1 416 006 3 894 050 6 858 587
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 48 321 82 866 348 466 1 937 409 697 267 3 114 329
Ocenitelná práva 0 669 0 73 0 742
Kulturní předměty 0 10 981 812 5 290 3 575 20 657
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 189 608 253 884 629 332 3 447 623 4 830 026 10 350 473
Dlouhodobý majetek celkem 25 157 082 996 908 3 038 941 12 159 514 11 561 844 52 914 290

V průběhu roku 2019 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 258.894 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 22.986 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 235.908 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.118: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2019 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Obec Budišovice pozemky 145 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Hlubočec pozemky 30 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Chotěbuz pozemky 19 610 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Lučina pozemky 1 148 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Morávka pozemky 62 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Staré Město pozemky 726 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Svobodné Heřmanice pozemky 36 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Vřesina pozemky 526 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Bruntál pozemky 20 106 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Bohumín pozemky 313 834 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Český Těšín pozemky 270 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Město Frenštát pod Radhoštěm pozemky 9 728 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Frýdlant nad Ostravicí pozemky 440 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
budovy a stavby 334 877
Město Orlová pozemky 7 240 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Rýmařov pozemky 3 183 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vítkov pozemky 38 683 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Frýdek‑Místek pozemky 86 595 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Karviná pozemky 1 305 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 3 839 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Třinec pozemky 95 409 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Olomoucký kraj pozemky 37 044 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. pozemky 22 345 992 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
budovy a stavby 235 573 000
Celkem 258 893 829  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2019 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 4.192 tis. Kč. Přehled cizích subjektů a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.119: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2019 (v tis. Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika – Státní pozemkový úřad pozemky 51 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

pozemky

94 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
0,1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Lesy České republiky s.p. pozemky 504 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky 3 543 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem   4 192  

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2019 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.563 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů a o plastickou orientační mapu města Ostravy pro nevidomé a slabozraké občany zapůjčenou od statutárního města Ostrava.

Tabulka 1.120: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2019 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 12 2 290
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Statutární město Ostrava plastická mapa 1 12

Celkem

2 563

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.121: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2019 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2019
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 1 546
Nemocnice Nový Jičín a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2031 31 651 17 530
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na dobu neurčitou 880 880
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2019 328 191
ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 24. 1. 2019 na dobu neurčitou 76 71
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou 40 34
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2019 nájemné ve výši 12.000 Kč za umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK), 450 Kč za pronájem prostor k provozování bufetu v objektu IBC MSK, 1.210 Kč za umístění zařízení mobilní telekomunikační sítě, 1.210 Kč za umístění bankomatu a 726 Kč za umístění nápojového automatu v budově krajského úřadu.

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2019 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

Tabulka 1.122: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2019 (v tis. Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra)

Software 37 254
Pozemky 2 539
Budovy a stavby 426 684
Movitý majetek 211 935
Celkem 678 412

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih)

Pozemky 7 166
Movitý majetek 23 164
Budovy a stavby 229 034
Celkem 259 364

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec)

Pozemky 597
Budovy a stavby 241 043
Movitý majetek 37 238
Celkem 278 878

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Český Těšín)

Movitý majetek 10 553
Celkem 10 553

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (parkovací plocha pro Integrované výjezdové centrum v Nošovicích)

Pozemky 176
Budovy a stavby 2 070
Celkem 2 246

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla)

Movitý majetek 338 302
Celkem 338 302

Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany)

Movitý majetek 192 151
Celkem 192 151

Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů)

Pozemky 42
Budovy a stavby 26 634
Movitý majetek 2 343
Celkem 29 020

Letiště Ostrava a.s. (bezpečnostní přístroje a zařízení)

Movitý majetek 126 087
Celkem 126 087

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky)

Budovy a stavby 62 622
Celkem 62 622

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu)

Pozemky 640
Budovy a stavby 13 499
Celkem 14 139

SKI Bílá – Služby s.r.o. (Single Trails Bílá – síť stezek pro horské cyklisty)

Budovy a stavby 2 916
Celkem 2 916

Společně o.p.s. (provoz Senior Pointů v Karviné, Bruntále, Kopřivnici)

Software 35
Movitý majetek 264
Celkem 299

Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu

Movitý majetek 13 693
Celkem 13 693

Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů

Software 677
Movitý majetek 7 742
Celkem 8 419

Celkový objem vypůjčeného majetku

2 017 103

K 31. 12. 2019 zapůjčil kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 2.017.103 tis. Kč. Jedná se především o:

Smlouvy s vypůjčiteli byly uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku elektrokol, dobíjecích stanic a cedulí "E-kola" v hodnotě 6.186 tis. Kč byly uzavřeny na dobu pěti let.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Ke dni 31. 12. 2019 byl kraj zřizovatelem 222 příspěvkových organizací. V roce 2019 nebyla zřízena, sloučena ani zrušena žádná příspěvková organizace. V roce 2019 došlo pouze k přesunu dvou příspěvkových organizací z odvětví zdravotnictví do odvětví sociálních věcí (Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, a Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava).

Celkový počet organizací v jednotlivých odvětvích:

Zdroj financování

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje, a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele.

Objem finančních prostředků zaslaný příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 9.194.386 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2019 finanční prostředky v celkové výši 9.183.364 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2020 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 11.022 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.123 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.124.

Tabulka 1.123: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 3 711 388 3 486 303 93,9 38,0
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 5 419 132 5 412 764 99,9 58,9
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 284 747 284 297 99,8 3,1
Celkem 9 415 266 9 183 364 97,5 ×
Tabulka 1.124: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 8 420 782 8 371 937 99,4 91,2
Investiční příspěvek do fondu investic 994 484 811 427 81,6 8,8
Celkem 9 415 266 9 183 364 97,5 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2019 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím

Kraj v roce 2019 poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí, školství a zdravotnictví v celkovém objemu 177.986 tis. Kč.

Tabulka 1.125: Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje v roce 2019 (v tis. Kč)
Odvětví Počet organizací Celková výše poskytnutých návratných finančních výpomocí Období, na které byly prostředky poskytnuty

Kultura

1 8 569 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
1 1 154 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Sociální věci 18 104 600 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Školství

1 1 666 do 31. 12. 2019
1 280 do 31. 3. 2020
2 5 723 do 30. 9. 2022

Zdravotnictví

2 14 954 do 30. 9. 2019
2 41 041 do 30. 11. 2020
Výdaje celkem 28 177 986  

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2019 v celkovém součtu zhoršeného výsledku hospodaření, vytvořená ztráta činila 52.348 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 177 organizací hospodařících se ziskem v celkovém součtu 36.148 tis. Kč, 38 organizací s vyrovnaným hospodařením a 7 organizací hospodařících s celkovou dosaženou ztrátou ve výši 88.496 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 21 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.126: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2019
Odvětví Výsledek hospodaření
Výnosy celkem v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava a chytrý region 948 867 946 711 3 - 2 156 -
Kultura 339 848 345 197 5 2 584 −5 932
Sociální věci 1 291 578 1 289 208 22 - 2 369 -
Školství 6 338 936 6 320 591 182 - 18 345 -
Zdravotnictví 7 435 689 7 505 559 3 5 12 694 −82 564
Celkem 16 354 918 16 407 266 215 7 36 148 −88 496

Konkrétní příspěvky a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2019 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 3 a 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2019 Moravskoslezský kraj zřizovatelem tří příspěvkových organizací, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace; Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, a Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace. Těmto organizacím byly v roce 2019 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 983.972 tis. Kč.

Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd. V roce 2019 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Hlavní činností Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Hlavní činností Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace, je zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, inteligentních systémů řízení dopravy a projektů v rámci strategie chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2019 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 844.452 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo organizacemi skutečně použito 844.444 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 8 tis. Kč). Zdrojem financování byly finanční prostředky ve výši 793.817 tis. Kč z rozpočtu kraje a finanční prostředky ve výši 50.627 tis. Kč ze státního rozpočtu. Na zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek ve výši 475.687 tis. Kč, a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 368.757 tis. Kč.

Tabulka 1.127: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské datové centrum 1 6 871 6 379 0 492 0
Moravskoslezské energetické centrum 1 14 127 13 934 0 193 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 823 446 455 374 149 872 210 200 8 000
celkem 3 844 444 475 687 149 872 210 885 8 000

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl poskytnut ostatní účelový příspěvek ve výši 210.885 tis. Kč, zejména na úhradu odpisů ve výši 180.193 tis. Kč, na realizaci projektu Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) ve výši 500 tis. Kč, na čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) ve výši 19.000 tis. Kč aj.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly poskytnuty neinvestiční prostředky na reprodukci majetku kraje ve výši 149.872 tis. Kč, z toho na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, byla poskytnuta částka z rozpočtu kraje ve výši 94.245 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 50.627 tis. Kč a na pořízení smart technologií na silnicích II. a III. tříd částka ve výši 5.000 tis. Kč.

Na přípravu staveb a vypořádání pozemků, které jsou financovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu

V roce 2019 byl příspěvkovým organizacím kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 139.528 tis. Kč, kde zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 69.528 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 70.000 tis. Kč.

Tabulka 1.128: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskolezské datové centrum 1 71 71 0
Moravskolezské energetické centrum 1 700 700 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 138 756 113 756 25 000
celkem 3 139 528 114 528 25 000

Do fondu investic byly zaslány finanční prostředky ve výši 114.528 tis. Kč, kde příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly zaslány příspěvky ve výši 113.756 tis. Kč, z toho na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, byla poskytnuta částka z rozpočtu kraje ve výši 12.755 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 70.000 tis. Kč, dále byly poskytnuty příspěvky na akce Okružní křižovatka II/486 a III/4841, Krmelín (17.000 tis. Kč), Most 477‑032 přes místní potok Baška (7.300 tis. Kč) a Okružní křižovatka silnic II/647 × III/4654 a MK ul. Lidická, Klimkovice (5.700 tis. Kč), na pořízení Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (727 tis. Kč) a na rekonstrukci části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (274 tis. Kč). Příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum byly zaslány finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na pořízení automobilu a příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 71 tis. Kč na Páteřní optické propojení mezi budovami A a G.

V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 25.000 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje obdržela na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím kraje dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 120.627 tis. Kč určené na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. V souvislosti s touto smlouvou převzalo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1216 z 13. 3. 2019 ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci (příjemce dotace) ve výši 21.287.117,65 Kč, což odpovídá výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování. Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 za organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, činil 0 Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu vykázaly za rok 2019 dohromady zisk ve výši 2.156 tis. Kč. Všechny tři organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykázala zisk v hlavní činnosti ve výši 915 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 1.165 tis. Kč. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 73 tis. Kč a Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 4 tis. Kč. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2019 zadluženost. Všechny závazky splatné v roce 2019 byly do konce roku uhrazeny.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2019 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanů. Těmto organizacím byly v roce 2019 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 327.047 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 295.131 tis. Kč. Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 208.005 tis. Kč, dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 87.126 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 284.795 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 10.336 tis. Kč.

Tabulka 1.129: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 66 356 54 455 15 11 886 0
knihovna 1 48 599 35 807 488 12 304 0
muzea a galerie 5 180 176 117 742 34 830 26 235 1 369
celkem 7 295 131 208 005 35 333 50 424 1 369

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 50.424 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 44.576 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na provozní výdaje příspěvkových organizací ve výši 23.848 tis. Kč, na úhradu odpisů ve výši 11.117 tis. Kč a na nákup a ochranu knihovního fondu vč. nákupu licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.450 tis. Kč, aj. Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 5.848 tis. Kč účelově určené zejména na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 4.400 tis. Kč, na kulturní aktivity ve výši 714 tis. Kč, na veřejné informační služby knihoven ve výši 671 tis. Kč aj.

Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 35.333 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 30.850 tis. Kč účelově určené zejména na podporu rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském ve výši 12.916 tis. Kč, na Hrad Hukvaldy – stabilizace severovýchodní zdi paláce hradu Hukvaldy a dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 6.756 tis. Kč, na Zámek Nová Horka – restaurování a obnova zámku a výmaleb kaple a sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 5.696 tis. Kč, na Hrad Sovinec – dobudování infrastruktury, oprava lesnické školy, oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) v celkové výši 4.825 tis. Kč aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 4.483 tis. Kč. V rámci neinvestičního programu Záchrana architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních památek byly realizovány opravy ve výši 2.100 tis. Kč, dále byly zaslány dotace na spolufinancování akcí Oprava části fasády zámku ve Frýdku‑Místku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 1.336 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly zaslány finanční prostředky ve výši 1.369 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 1.364 tis. Kč na neuznatelné náklady a kofinancování projektů a na profinancování podílu ze státního rozpočtu byly zaslány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč. Jednalo se o projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO a projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2019 byly v odvětví kultury poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 31.916 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 29.245 tis. Kč a ze státního rozpočtu prostředky ve výši 2.670 tis. Kč.

Tabulka 1.130: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
muzea a galerie 5 31 916 31 729 187
celkem 5 31 916 31 729 187

Do fondu investic byly zaslány investiční příspěvky v celkové výši 31.729 Kč, přičemž z rozpočtu kraje byl poskytnut příspěvek ve výši 29.148 tis. Kč, a to na Rekonstrukci střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 12.545 tis. Kč, na Zámek Nová Horka – rekonstrukce kotelny, rekonstrukce vnitřních prostor (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 12.652 tis. Kč, Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103 (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 3.412 tis. Kč aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky v celkové výši 2.581 tis. Kč, a to na výkupy specifikovaných děl v rámci Akvizičního fondu (1.942 tis. Kč), na zabezpečení objektů (348 tis. Kč) a na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (291 tis. Kč).

Na projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO byl zaslán investiční příspěvek na profinancování podílu státního rozpočtu (89 tis. Kč) a na projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl zaslán investiční příspěvek na kofinancování projektu (98 tis. Kč).

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2019 celkově zhoršený výsledek hospodaření ve výši 5.348 tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření dosáhlo Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, ve výši 302 tis. Kč, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, ve výši 193 tis. Kč, Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, ve výši 78 tis. Kč a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 11 tis. Kč. Se záporným výsledkem hospodaření skončilo Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 3.366 tis. Kč a Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, ve výši 2.566 tis. Kč. Hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, skončilo vyrovnaným výsledkem hospodaření.

V hospodaření příspěvkových organizací v hlavní činnosti skončily ve ztrátě příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska ve výši 3.462 tis. Kč, Těšínské divadlo Český Těšín ve výši 2.771 tis. Kč, Muzeum v Bruntále ve výši 222 tis. Kč a Galerie výtvarného umění v Ostravě ve výši 102 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace vykázaly v hlavní činnosti zlepšený výsledek hospodaření. V hospodářské činnosti vykázaly všechny příspěvkové organizace zisk.

Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2019 zadluženost. Závazky ve výši 28.409 Kč po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 eviduje příspěvková organizace Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek. Faktury po lhůtě splatnosti byly organizací uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2020.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

Usnesením zastupitelstva kraje č. 6/540 ze dne 14. 12. 2017 a č. 10/1062 ze dne 13. 12. 2018 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska pro zajištění předfinancování projektu Toulky údolím Olše spolufinancovaného Moravskoslezským krajem realizovaného v rámci programu INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020. Z celkové schválené výše návratné finanční výpomoci ve výši 16.747 tis. Kč byla v roce 2019 z rozpočtu kraje zaslána návratná finanční výpomoc ve výši 8.569 tis. Kč. Vrácena byla do rozpočtu kraje částka ve výši 1.178 tis. Kč. Dále zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1056 schválilo a dále usnesením č. 14/1661 prodloužilo poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska pro zajištění předfinancování projektu Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, s jednorázovou splatností po obdržení dotace od poskytovatele nejpozději do 30. 11. 2020. Z celkové schválené výše návratné finanční výpomoci 5.400 tis. Kč byla v roce 2019 z rozpočtu kraje zaslána návratná finanční výpomoc ve výši 1.154 tis. Kč.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2019 vykonával zřizovatelskou funkci u 22 příspěvkových organizací. K 1. 1. 2019 došlo k přesunu příspěvkových organizací Dětský domov Janovice u Rýmařova a Dětské centrum Čtyřlístek z odvětví zdravotnictví do odvětví sociálních věcí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče a činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dvě příspěvkové organizace vykonávají činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Těmto organizacím byly v roce 2019 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 737.263 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2019 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 732.036 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo organizacemi skutečně použito 726.707 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 5.329 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu částku 143.681 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 583.026 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 180.545 tis. Kč, ze státního rozpočtu a z rozpočtu jiného územně samosprávného celku ve výši 518.421 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 27.741 tis. Kč.

Tabulka 1.131: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
domovy 19 643 260 81 781 0 530 865 30 613
jiná zařízení v sociální oblasti 1 19 709 4 300 0 13 nbsp;772 1 637
ostatní ústavní péče 2 63 739 57 600 0 6 139 0
celkem 22 726 707 143 681 0 550 776 32 250

Ostatní účelový příspěvek ve výši 550.776 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 35.578 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 515.198 tis. Kč z účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu jiného územního samosprávného celku prostřednictvím zřizovatele (tj. z Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace ve výši 480 tis. Kč příspěvkové organizaci Benjamín, Petřvald, na realizaci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra). Z rozpočtu kraje byl zaslán zejména příspěvek ve výši 26.380 tis. Kč na odpisy, příspěvek ve výši 6.650 tis. Kč na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, a to Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná, a příspěvek ve výši 1.800 tis. Kč na transformaci a humanizaci pobytových sociálních služeb aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 509.120 tis. Kč, a to v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019. Dále byl z této kapitoly poskytnut státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 5.572 tis. Kč aj.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 32.250 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 27.741 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 3.223 tis. Kč a z rozpočtu kraje částka ve výši 1.286 tis. Kč. Projekty byly realizovány z Operačního programu Zaměstnanost jak Moravskoslezským krajem – Podpora služeb sociální prevence 2 ve výši 25.194 tis. Kč a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK ve výši 533 tis. Kč, tak samotnými příspěvkovými organizacemi za účelem podpory zkvalitnění poskytování sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách – Cesta NaNovo, NaNovo a kvalitně a NaNovo do bytu (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) ve výši 5.647 tis. Kč, Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) ve výši 812 tis. Kč a Aktivní život – cesta k normalitě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) ve výši 64 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 10.555 tis. Kč. Zdrojem financování byly v plné výši finanční prostředky z rozpočtu kraje.

Tabulka 1.132: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
domovy 11 10 555 10 537 18
celkem 11 10 555 10 537 18

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřilo pořízení movitého majetku ve výši 2.400 tis. Kč, Novostavba multifunkčního altánu (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) ve výši 1.900 tis. Kč, Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 1.500 tis. Kč, Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) ve výši 1.464 tis. Kč, Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova (Sírius, příspěvková organizace, Opava) ve výši 1.300 tis. Kč, aj.

Příspěvkové organizaci Sagapo v Bruntále byl v roce 2019 poskytnut investiční příspěvek na projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 tis. Kč, konkrétně na akci Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2019 zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 v celkové výši 2.369 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 10 organizací hospodařících se ziskem, 12 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazovala k 31. 12. 2019 zadluženost ani závazky po lhůtě splatnosti.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 18 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2019 ve výši 104.600 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 104.600 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2019.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2019

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných oprávněných nákladů jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.133: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním sociálních služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2019 (v tis. Kč)
příspěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba oprávněné náklady za sociální služby celkem oprávněné výnosy za sociální služby celkem rozdíl mezi oprávněnými náklady a oprávněnými výnosy za sociální služby celkem
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 67 550,0 66 628,3 66 628,3 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 18 173,0 11 444,0 11 444,0 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 85 566,0 69 210,3 69 210,3 0,0
Domov Březiny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 107 406,0 67 960,2 67 932,1 −28,1
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 147 990,0 91 455,6 91 335,4 −120,2
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 56 871,0 37 529,8 37 529,7 −0,1
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 53 864,0 47 549,5 47 549,5 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 55 024,8 35 869,0 35 869,0 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 34 849,0 32 661,0 32 661,0 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 50 064,0 38 384,1 38 384,1 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 50 061,0 39 609,7 39 609,2 −0,5
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 38 340,0 28 135,9 28 136,1 0,2
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 61 083,0 44 515,0 44 502,9 −12,1
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 90 822,0 69 865,3 69 865,3 0,0
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 95 121,2 68 799,1 68 799,1 0,0
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 130 643,0 97 156,7 97 156,7 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 107 362,0 85 294,4 85 294,4 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 84 297,8 68 521,1 68 519,5 −1,6
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 88 806,0 81 801,8 81 801,8 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 115 387,2 78 216,4 78 216,4 0,0

Výsledky oprávněných nákladů a výnosů jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby vyšší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba vznikla u organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, a to ve výši 259,28 Kč. Tyto finanční prostředky jsou příjmem rozpočtu pověřovatele. Příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby jsou dle čl. 3, odst. 1), písm. e) Statutu Fondu sociálních služeb jedním ze zdrojů tohoto fondu.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2019 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2019 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 182 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace. Těmto organizacím byly v roce 2019 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 5.926.086 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 5.748.852 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2019 finanční prostředky ve výši 5.744.131 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 4.721 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 615.465 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 5.128.666 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 875.130 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 4.710.813 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 158.188 tis. Kč.

Tabulka 1.134: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 634 872 47 578 3 377 560 554 23 364
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 3 637 785 434 592 54 909 3 039 837 108 447
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 786 649 124 661 6 189 652 992 2 806
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 53 469 3 001 0 50 468 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 631 356 5 632 1 404 574 145 50 176
celkem 5 744 131 615 465 65 878 4 877 995 184 794

Ostatní účelový příspěvek ve výši 4.877.995 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 192.743 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 4.685.252 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 111.157 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na akce Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 34.225 tis. Kč, Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve výši 13.139 tis. Kč, Školní psychologové, školní speciální pedagogové ve výši 9.314 tis. Kč, Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji, konkrétně Podpora výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích ve výši 7.632 tis. Kč aj. Nejvýznamnější objem příspěvku na provoz byl ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím v odvětví školství poskytnut v celkové výši 4.685.028 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto příspěvky byly určeny převážně na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 4.582.438 tis. Kč (včetně přímých nákladů na vzdělávání – sportovní gymnázia ve výši 18.955 tis. Kč), na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků ve výši 48.801 tis. Kč, Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství ve výši 21.119 tis. Kč, Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ve výši 15.340 tis. Kč aj.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 65.878 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Výměna střešní krytiny a oprava fasády (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 28.300 tis. Kč, Opravy vnitřních povrchů na chodbách a v kancelářích (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 5.017 tis. Kč, Stavební úpravy střech obchodní akademie (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) ve výši 3.700 tis. Kč, Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT ve výši 3.669 tis. Kč, Oprava atletické dráhy (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) ve výši 2.194 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 184.794 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 158.188 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 25.561 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 1.045 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovány projekty Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji ve výši 2.295 tis. Kč, Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK ve výši 18.600 tis. Kč, a dále projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství ve výši 141.558 tis. Kč, "GRAMMY" ve výši 1.715 tis. Kč a "Cesta" ve výši 3.399 tis. Kč. V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci byl realizován projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Moravskoslezském kraji ve výši 675 tis. Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován příspěvkovými organizacemi projekt pod názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 ve výši 16.532 tis. Kč aj.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 181.955 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 143.064 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 5.515 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 33.376 tis. Kč.

Tabulka 1.135: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 10 735 7 639 3 096
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 122 856 85 590 37 266
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 21 422 21 067 355
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 26 943 26 000 943
celkem 181 955 140 296 41 659

V rámci reprodukce majetku kraje v celkové výši 140.296 tis. Kč byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 136.849 tis. Kč určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, vzduchotechniky, ústředního topení a kotelen, sociálních zařízení, kanalizací, výměny oken, opravy střech aj.) a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů) a úpravy dětských a sportovních hřišť. Mezi nejvýznamnější akce patřily Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) ve výši 12.587 tis. Kč, Rekonstrukce budovy "A" na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) ve výši 8.900 tis. Kč, Rekonstrukce stravovacího provozu (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 6.539 tis. Kč, Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) ve výši 6.241 tis. Kč, Výměna okenních a dveřních výplní školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) ve výši 6.084 tis. Kč, Sanace suterénního zdiva (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) ve výši 5.770 tis. Kč, Rekonstrukce obvodového pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) ve výši 5.250 tis. Kč, Zateplení objektu Turistické základny Řeka (Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace) ve výši 4.996 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství byl poskytnut investiční příspěvek příspěvkovým organizacím Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava (1.606 tis. Kč) a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek (1.666 tis. Kč) na Centra odborné přípravy – program č. 129710. Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizaci (50 tis. Kč) a Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizaci (125 tis. Kč) na zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 41.659 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 33.377 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 2.067 tis. Kč. Kraj se podílel na úhradě neuznatelných nákladů u školských projektů v celkové výši 6.215 tis. Kč. Jednalo se o projekty energetických úspor realizované z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4.633 tis. Kč a projekty týkající se rozšíření a modernizace prostor školských zařízení realizované z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1.582 tis. Kč. Na akce realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 35.286 tis. Kč na projekt Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, příspěvky ve výši 60 tis. Kč na Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a příspěvky ve výši 98 tis. Kč na individuální projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+.

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 v odvětví školství skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 18.345 tis. Kč, který je tvořen ztrátou v hlavní činnosti ve výši 6.751 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 25.096 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 25 organizací s vyrovnaným hospodařením a 157 organizací se ziskem. Žádná organizace nevykázala v roce 2019 ztrátu.

Cizí zdroje a výše nesplacených závazků v odvětví školství

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů EU a SR u projektů spolufinancovaných z Evropské unie využily v roce 2019 příspěvkové organizace cizí zdroje (úvěry). V několika případech uzavřely příspěvkové organizace se souhlasem zřizovatele spotřebitelské krátkodobé a střednědobé úvěry. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců během roku 2019 a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2019.

Tabulka 1.136: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky příspěvkových organizací (v tis. Kč)
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2019 stav
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322 Střednědobý investiční úvěr 9 600 0 splaceno 6/2019
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČO 00845299 Střednědobý investiční úvěr 3 386 0 splaceno 5/2019
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322 Střednědobý investiční úvěr 9 100 0 zatím nečerpáno
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322 revolvingový úvěr 6 000 0 zatím nečerpáno
Celkem   28 086 0  

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

V odvětví školství byla v roce 2019 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 7.669 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Dále byly v roce 2019 vráceny návratné finanční výpomoci ve výši 36.308 tis. Kč od příspěvkových organizací:

Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, Ostrava – Mariánské hory, příspěvkové organizaci, byla v roce 2018 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1.500 tis. Kč k zajištění financování projektu Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16, s termínem splatnosti do 30. 9. 2020.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2019 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 8 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení. Těmto organizacím byly v roce 2019 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.208.997 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 762.431 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2019 finanční prostředky ve výši 761.523 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 908 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 594.822 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 166.701 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 716.097 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 39.607 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 5.819 tis. Kč.

Tabulka 1.137: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 215 894 101 289 9 980 98 112 6 513
odborný léčebný ústav 1 10 539 7 533 0 3 006 0
zdravotnická záchranná služba 1 535 090 486 000 54 49 036 0
celkem 8 761 523 594 822 10 034 150 153 6 513

Ostatní účelový příspěvek ve výši 150.153 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 111.155 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 38.998 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Účelové prostředky z rozpočtu kraje byly poskytnuty ve výši 43.500 tis. Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a dále na akce např. Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 16.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 12.756 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 7.500 tis. Kč, Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 4.879 tis. Kč, Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání ve výši 7.240 tis. Kč, výdaje ve výši 6.528 tis. Kč na provozní výdaje IVC Mošnov a Ostrava-Jih (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava), Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 2.267 tis. Kč, aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly zaslány dotace na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – lékaři a nelékaři ve výši 14.458 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 9.883 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty transfery nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101–103) ve výši 14.657 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 10.034 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 6.000 tis. Kč, Výměna hořáků provozovaných kotlů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 1.834 tis. Kč, Rekonstrukce interní JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 1.100 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 6.513 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 5.819 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 609 tis. Kč a z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 85 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly nemocnicemi realizovány projekty Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve výši 1.444 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a projekty na podporu provozu zařízení pečujících o děti předškolního věku u krajských nemocnic ve výši 5.069 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 447.474 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 383.527 tis. Kč, z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 59.172 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 4.775 tis. Kč.

Tabulka 1.138: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 408 693 339 860 68 834
zdravotnická záchranná služba 1 38 781 38 781 0
celkem 7 447 474 378 640 68 834

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 377.345 tis. Kč zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení, obnovy vozového parku záchranné služby a dále na výdaje v rámci optimalizace zdravotnických zařízení. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku se řadí Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 68.187 tis. Kč, Pořízení zdravotnických přístrojů ve výši 52.342 tis. Kč, Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 51.000 tis. Kč, Přestavba budovy I pro magnetickou rezonanci (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 45.200 tis. Kč, Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 37.485 tis. Kč, Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 29.444 tis. Kč, Rekonstrukce interní JIP (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 28.900 tis. Kč, Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 20.836 tis. Kč, Rekonstrukce hromosvodové soustavy budovy A-E (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 11.764 tis. Kč, Dodávka zdravotnické techniky (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 8.000 tis. Kč, Stavební úpravy PCHO ve 2. NP na bronchoskopický sál (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 3.200 tis. Kč aj. Z Ministerstva zdravotnictví byly zaslány dotace ve výši 1.295 tis. Kč na projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Ostrava "ZZS Moravskoslezského kraje – speciální čtyřkolová vozidla – 2017".

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 68.834 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 59.172 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 6.181 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování povinného podílu projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 3.481 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány projekty samotnými příspěvkovými organizacemi, a to Modernizace vybavení pro obory návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

V roce 2019 byly čtyřem příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (Nemocnice Třinec, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Slezská nemocnice v Opavě, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj) poskytnuty návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje v celkové výši 55.994 tis. Kč a zároveň byly v roce 2019 do rozpočtu kraje vráceny návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Slezská nemocnice v Opavě) ve výši 62.304 tis. Kč z důvodu zajištění předfinancování evropského a státního podílu u projektů Modernizace vybavení pro obory návazné péče I. a II. realizovaných v období 2017–2021 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Návratnost finančních prostředků u projektu Modernizace vybavení pro obory návazné péče I. je v souladu s usneseními zastupitelstva kraje č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018 a č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019 stanovena na 30. 9. 2019 a 30. 11. 2020 a návratnost finančních prostředků u projektu Modernizace vybavení pro obory návazné péče II. je v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019 stanovena na 30. 11. 2020. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/720 ze dne 14. 3. 2018 byla v roce 2018 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 24.500 tis. Kč na období let 2018–2022 organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, pro zajištění profinancování akce Vybudování NIP a DIOP, se splatností nejpozději do 31. 8. 2022. V roce 2019 došlo ke vrácení pěti splátek v celkové výši 2.722 tis. Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2019 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši −69.870 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílely 3 organizace kladným výsledkem hospodaření ve výši 12.694 tis. Kč a 5 organizací záporným výsledkem hospodaření ve výši −82.564 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno; v průběhu roku probíhala jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, na kterých je hospodaření pravidelným bodem programu jednání a rovněž také zastupitelstvo kraje je pravidelně informováno.

Výsledek hospodaření je ovlivněn zejména nárůstem osobních nákladů ve zdravotnictví, které vychází především z nárůstu tarifních platů vyplývajícího z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2019 ke zlepšení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví. Na tomto zlepšení se výrazně podílí příspěvky na provoz. Zvýšení nákladů bylo částečně kompenzováno meziročně vyššími výnosy od zdravotních pojišťoven a dále také vyšším příspěvkem na provoz od zřizovatele.

Tabulka 1.139: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2019 (v tis. Kč)
název příspěvkové organizace výsledek hospodaření 2019 návrhy organizací o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2019
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 430 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Nemocnice ve Frýdku‑Místku −9 269 ztráta bude převedena na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Nemocnice Třinec −30 395 ztráta bude převedena na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Nemocnice s poliklinikou Havířov −5 485 ztráta bude převedena na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj −26 709 ztráta bude převedena na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Slezská nemocnice v Opavě −10 706 ztráta bude převedena na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetní období"
Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 2 510 převod do fondu odměn ve výši 200 tis. Kč a převod do rezervního fondu ve výši 2 310 tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 9 755 převod do rezervního fondu
Celkem −69 870  

Informace k záporným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací vykázaným za rok 2019

Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace

Vykázala za období roku 2019 výsledek hospodaření ve výši −9.269 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti −12.476 tis. Kč a z doplňkové činnosti 3.207 tis. Kč. K 31. 12. 2019 měla stav peněžních prostředků na běžném účtu 72.435 tis. Kč.

Výnosy za rok 2019 činily 1.235.201 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 122.746 tis. Kč. Nárůst byl zapříčiněn zejména změnou objemu úhrad za poskytnutou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven v souladu s uzavřenými úhradovými dodatky, rozšířením zdravotní péče (např. magnetická rezonance) a navýšením objemu poskytované péče. Vyšší o 4.316 tis. Kč byly i výnosy z transferů. K 31. 12. 2019 byly zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 15.930 tis. Kč a pasivní ve výši 15.582 tis. Kč.

Náklady za rok 2019 činily 1.244.470 tis. Kč, což je v meziročním srovnání navýšení o 117.642 tis. Kč. Růst byl v absolutních částkách nejvíce ovlivněn zvýšením osobních nákladů o 83.327 tis. Kč a také zvýšením nákladů na spotřebu materiálu o 23.782 tis. Kč zejména v důsledku navýšení objemu péče v centrové, tj. biologické léčbě.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Vykázala výsledek hospodaření ve výši −30.395 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti −32.908 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.513 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2019 stav finančních prostředků na běžném účtu 73.816 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k nárůstu, který byl způsoben změnou úhradové vyhlášky. Celkové výnosy roku 2019 činily 836.119 tis. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 76 % celkových výnosů, vzrostly meziročně o 59.373 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 866.514 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 65.064 tis. Kč. Na vzestupu nákladů se výrazně podílí nárůst osobních nákladů v návaznosti na navýšení tarifních platů v souladu s platnou legislativou.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Vykázala za období roku 2019 výsledek hospodaření ve výši −5.485 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti −8.749 tis. Kč a z doplňkové činnosti 3.264 tis. Kč. Výsledek hospodaření v roce 2019 se oproti předchozímu roku zlepšil o 22.629 tis. Kč, zejména však vlivem příspěvků na dofinancování hlavní činnosti poskytnutých zřizovatelem. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2019 činil 22.278 tis. Kč.

V roce 2019 byly celkové výnosy nemocnice ve výši 1.028.775 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 105.583 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 76.928 tis. Kč. V roce 2019 se organizaci podařilo se zdravotními pojišťovnami vyjednat doplatky za minulá období ve výši 8.579 tis. Kč. Tyto doplatky se týkají převážně zvýšené produkce v roce 2018 v rámci ambulantního segmentu.

Celkové náklady v roce 2019 činily 1.033.260 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 82.954 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, které v celkové sumě činí 607.324 tis. Kč (tj. navýšení o 54.711 tis. Kč), a souvisí zejména s nárůstem tarifních složek platů vyplývajícího z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Vykázala výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši −26.709 tis. Kč, z toho výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí −37.315 tis. Kč a z doplňkové činnosti 10.607 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2019 činil 9.987 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly objemu 1.148.971 tis. Kč. Oproti skutečnosti předcházejícího roku došlo k vzestupu výnosů o 16.557 tis. Kč. Nejvýznamnější výnosovou položku tvoří tržby od zdravotních pojišťoven, které v roce 2019 činily 884.925 tis. Kč a v meziročním srovnání jsou tyto výnosy nižší o 2.825 tis. Kč.

Celkové náklady v roce 2019 dosáhly objemu 1.175.680 tis Kč. Oproti předchozímu roku došlo k růstu nákladů o 8.974 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější částí nákladů byly osobní náklady, které se na celkových nákladech nemocnice podílely 63,3 %, a jejich meziroční nárůst představoval hodnotu 8.562 tis. Kč. Důvodem bylo zejména navýšení tarifních platů od 1. 1. 2019.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Vykázala za období roku 2019 výsledek hospodaření ve výši −10.706 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti −13.121 tis. Kč a z doplňkové činnosti 2.415 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období se v roce 2019 oproti předchozímu roku zhoršil o 712 tis. Kč. Stav peněžních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2019 činil 72.140 tis. Kč.

V roce 2019 byly celkové výnosy nemocnice ve výši 1.353.367 tis. Kč (v meziročním srovnání je to více o 120.191 tis. Kč). Největší vliv na celkové výnosy mají tržby od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 98.810 tis. Kč. Úhrady poskytnuté péče probíhaly v souladu s úhradovou vyhláškou č. 353/2017 Sb., pro rok 2019.

Celkové náklady v roce 2019 činily 1.364.073 tis. Kč, meziročně došlo k nárůstu celkových nákladů o 120.902 tis. Kč. Nejvýraznější navýšení se projevilo v osobních nákladech, které v celkové sumě činí 806.504 tis. Kč (tj. navýšení o 74.492 tis. Kč), a souvisí zejména s nárůstem tarifních složek platů vyplývajícího z nařízení vlády.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2019 je zaznamenán v tabulkách 1.140, 1.141 a 1.142 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry). V několika případech jsou příspěvkovými organizacemi využívány se souhlasem zřizovatele spotřebitelské úvěry, účelově určené na pořízení sanitních vozidel apod., a střednědobý investiční úvěr určený na financování rekonstrukce vytápění v případě Slezské nemocnice v Opavě. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2019.

Tabulka 1.140: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky příspěvkových organizací (v tis. Kč)
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2019
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 0
Nemocnice ve Frýdku‑Místku revolving 60 000 16 800
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 70 000 34 000
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj revolving 80 000 20 000

Slezská nemocnice v Opavě

účelový úvěr 30 000 19 983
revolving 25 000 0
Celkem   285 000 90 783

Pro úplnost o přehledu využití cizích finančních prostředků je v tabulce 1.141 uveden přehled návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2019. Návratná finanční výpomoc je organizacím poskytnuta zřizovatelem nejčastěji v souvislosti s projektem Modernizace vybavení pro obory návazné péče a slouží k překlenutí doby mezi realizací a financováním v rámci IROP.

Tabulka 1.141: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p. o. plynoucí z návratné finanční výpomoci
typ návratné finanční výpomoci (NFV) výše NFV výše nesplacené NFV k 31. 12. 2019
Nemocnice Třinec Modernizace Návazné péče 1.2 24 351 24 351
Slezská nemocnice v Opavě Modernizace Návazné péče 1.2 24 828 0
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Modernizace Návazné péče 1.1 68 949 61 620
Nemocnice ve Frýdku‑Místku NIP, DIOP 24 500 21 778
Celkem   142 627 107 748

Pozn. Modernizace vybavení pro obory návazné péče – překlenutí doby mezi realizací a financováním IROP

V rámci úplnosti stavu zadlužení je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 215.692 tis. Kč, včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2019 (tato položka nezahrnuje výsledek hospodaření za rok 2019).

Tabulka 1.142: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p. o.
Posplatné závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 32 900
Nemocnice ve Frýdku‑Místku 31 592 −44 866
Nemocnice Třinec 60 631 −48 178
Nemocnice s poliklinikou Havířov 74 507 −198 292
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 48 945 −164 629
Slezská nemocnice v Opavě 17 −20 305
Zdravotnická záchranná služba MSK 0 0
OLÚ Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 0 0
CELKEM 215 692 −443 370

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit následující příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon:

Dle těchto smluv jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

U žádné příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví za rok 2019 nedošlo v provozní části k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2019 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím, a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2019 účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Tabulka 1.143: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 26827719 100,0 −4 943
Koordinátor ODIS, s. r. o. 64613895 50,0 361
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 47673168 100,0 5 710
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25379631 45,0 −368
VaK Bruntál a.s. 47675861 0,0015 6 522
Moravian-SilesianTourism, s.r.o. 02995832 100,0 550
Bílovecká nemocnice, a. s. 26865858 100,0 150
Sanatorium Jablunkov, a. s. 27835545 100,0 1 876

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu

Tabulka 1.144: Hospodaření obchodních společností za rok 2019 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 27 929 1 012 864 287 912 292 855 −4 943
Koordinátor ODIS, s.r.o. 11 978 27 443 58 198 57 837 361

Letiště Ostrava, a.s.

O založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003, k zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Základní kapitál společnosti, zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2019, je ve výši 476.955 tis. Kč, jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1074 z 13. 12. 2018 a usnesení rady kraje v působnosti valné hromady č. 54/4803 z 8. 1. 2019 bylo rozhodnuto o řešení neuhrazených ztrát minulých let bezúplatným vzetím akcií z oběhu, čímž došlo ke snížení základního kapitálu o 103.973 tis. Kč, které bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 20. 2. 2019. Současně zastupitelstvo projednalo zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem ve výši 34.516 tis. Kč a nepeněžitým vkladem nemovitého majetku ve výši 20.265 tis. Kč, o kterém následně rozhodla rada kraje v působnosti valné hromady usnesením č. 64/5773 ze dne 11. 6. 2019. Zvýšení základního kapitálu o 54.781 tis. Kč bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 6. 8. 2019 a bylo ke konci roku splaceno.

Hospodaření společnosti za rok 2019 skončilo znovu meziročně lepším hospodářským výsledkem, přesto ztrátou ve výši 4.943 tis. Kč. Výsledky hospodaření byly ovlivněny příznivým vývojem v oblasti ostatních provozních výnosů, ale zásadní podíl na vykázání ztráty měly, stejně jako v minulých letech, účetní odpisy majetku. Aktiva a pasiva celkem jsou vykazována ve výši 1.490.941 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil o 49.839 tis. Kč na hodnotu 464.665 tis. Kč. Na účtu neuhrazených ztrát minulých let je zůstatek 8.202 tis. Kč.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2019 závazky k úvěrovým institucím výši 36.726 tis. Kč. Společnost má otevřen bankovní úvěr dle smlouvy o úvěru na částku 40.000 tis. Kč se splatností v roce 2028 v pravidelných čtvrtletních splátkách, první byla uhrazena k 30. 9. 2019. Jiné úvěry společnost v současnosti nevykazuje. V roce 2020 plánuje otevření nového bankovního úvěru nebo leasingu, a to na zajištění financování zařízení pro nakládku leteckých palet do cargo letadel, konkrétně zařízení Highloader, jehož pořizovací cena se pohybuje v objemu cca 15 mil. Kč bez DPH.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1201 ze dne 13. 3. 2019 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve smlouvě č. 03873/2019/KH o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, a to na dobu trvání od účinnosti smlouvy, tj. od 3. 9. 2019 do 31. 12. 2023. V roce 2019 poskytl kraj vyrovnávací platbu ve výši 20.000 tis. Kč. Z průběžné zprávy o plnění služeb v obecném hospodářském zájmu za rok 2019, jejíž součástí je vyúčtování čerpání vyrovnávací platby, vyplývá zůstatek vyrovnávací platby na další léta (z podílu poskytnutého krajem) ve výši 5.072.278,46 Kč. Letiště Ostrava, a.s., je povinno předložit kraji nejpozději do dvou měsíců ode dne skončení pověření smlouvy či ode dne skončení smlouvy finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby jako součást závěrečné zprávy a je povinno vrátit převodem na účet kraje případnou nadměrnou platbu.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Moravskoslezský kraj usnesením zastupitelstva č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 rozhodl o účasti ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., a stal se společníkem s majetkovou účastí kraje ve výši 275 tis. Kč. K zápisu změny do obchodního rejstříku došlo dne 19. 4. 2003. Následně bylo rozhodnuto o zvýšení podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč, čímž došlo k navýšení obchodního podílu kraje na 50 %, který byl zapsán dne 13. 1. 2009. Základní kapitál společnosti je, dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2019, ve výši 920 tis. Kč, podíl kraje činí 460 tis. Kč.

Společnost dosáhla za rok 2019 zisk ve výši 361 tis. Kč. Aktiva a pasiva celkem představují 34.064 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 se zvýšil na 2.081 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je vykázán zůstatek ve výši 684 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.145: Hospodaření obchodních společností za rok 2019 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 1 259 4 434 35 552 29 842 5 710
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25 468 39 801 51 075 51 443 −368
VaK Bruntál a.s. 32 998 50 819 104 091 97 569 6 522

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Moravskoslezský kraj se stal akcionářem společnosti na základě usnesení zastupitelstva č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy byla stanovena majetková účast v obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím akcií v nominální hodnotě 700 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. V roce 2018 došlo ke změně názvu společnosti (původně Agentura pro regionální rozvoj, a.s.) a také k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o částku 14 000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku k datu 31. 12. 2019 činila 15.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost vykázala za rok 2019 zisk ve výši 5.710 tis. Kč, a to zejména díky zvýšení tržeb a výnosu z podílů dlouhodobého finančního majetku. Aktiva a pasiva celkem představují 36.218 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2019 vlivem přeceňovacích rozdílů při změně majetkové účasti snížil o 378 tis. Kč na 29.618 tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let je ve výši 5.731 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

O účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017. Na základě smlouvy o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a.s., která akcie vlastnila, došlo k úplatnému nabytí 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč, přičemž pořizovací cena akcií byla 407,6 tis. Kč. Tímto získal kraj podíl 9,1 % na základním kapitálu společnosti, který dále zvýšil na základě usnesení zastupitelstva 4/1148 ze dne 30. 5. 2017 rozhodnutím o peněžitém vkladu ve výši 5.900 tis. Kč. V obchodním rejstříku byla zapsána změna názvu na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., a celkové zvýšení základního kapitálu společnosti o 9.600 tis. Kč, podíl kraje tvoří 6.300 tis. Kč, tj. 45 %. Stejným podílem disponuje statutární město Ostrava a zbývajících 10 % je rozděleno mezi VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu v Opavě a Ostravskou univerzitu. V průběhu roku byla realizována změna akcií z listinných na zaknihované, které byly zapsány na majetkový účet kraje. Výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2019 je 14.000 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2019 oproti loňsku zlepšený hospodářský výsledek, ale stále ztrátu, a to ve výši 368 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 54.954 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se snížil na 14.035 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 403 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve smlouvě č. 04321/2018/RRC o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, a to na dobu trvání od 23. 4. 2018 do 31. 12. 2021. V roce 2018 poskytl kraj zálohovou vyrovnávací platbu ve výši 9.500 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1441 ze dne 13. 6. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 ke SGEI, kterým se navýšila roční zálohová platba na rok 2019 na částku 14.036.000 Kč a na rok 2020 na částku 10.150.000 Kč. Z průběžné zprávy o plnění služeb v obecném hospodářském zájmu za rok 2019, jejíž součástí je vyúčtování čerpání vyrovnávací platby, vyplývá zůstatek vyrovnávací platby na další léta (z podílu poskytnutého krajem) ve výši 5.486 tis. Kč. Ke konečnému zúčtování vyrovnávací platby dojde po skončení pověření nebo po skončení smlouvy.

VaK Bruntál a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií společnosti VaK Bruntál a.s., ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované akcie v roce 2011 převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2019 činil 662.083 tis. Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje představuje 0,0015 %.

Společnost dosáhla za rok 2019 zisku ve výši 6.522 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 782.459 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2019 oproti minulému období zvýšil na 730.956 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek ve výši 28.332 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s., a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS – METAL, s.r.o. Tyto spory byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS – METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, které bylo Nejvyšším soudem zamítnuto.

V návaznosti na to bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS – METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Okresní soud v Ostravě dne 26. 9. 2017 žalobu odmítl pro neurčitost žalobního nároku. Proti tomuto usnesení podala společnost FOKR Czech, s.r.o. (na kterou byly tvrzené nároky postoupeny společností FOCUS – METAL, s.r.o.) dne 26. 10. 2017 odvolání. V odvolacím řízení Krajský soud v Ostravě dne 31. 1. 2018 rozhodl tak, že žaloba se neodmítá a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení. V opakovaném prvoinstančním řízení Okresní soud v Ostravě dne 21. 9. 2018 rozhodl tak, že žaloba společnosti FOKR Czech, s.r.o. se zamítá. Žalobce proti tomuto rozsudku podal odvolání a proběhlo odvolací řízení před Krajským soudem v Ostravě.

Věc byla pravomocně skončena v prosinci roku 2019 ve prospěch Moravskoslezského kraje. Dne 19. 2. 2020 však společnost FOKR Czech, s.r.o., opětovně podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Objem ručitelského závazku kraje k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019, za obchodní společnost VaK Bruntál, a.s., činil 76.948 tis. Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.146: Hospodaření obchodní společnosti za rok 2019 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 2 800 491 9 958 9 408 550

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravskoslezský kraj jako jediný společník založil obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a to usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014. Dne 14. 5. 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku se základním kapitálem 1.000 tis. Kč, který byl v dalších letech peněžitými vklady navýšen celkem o 15.000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2019 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 550 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují hodnotu 10.785 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 10.279 tis. Kč. Zůstatek účtu nerozděleného výsledku hospodaření z minulých let činí 5.721 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.147: Hospodaření obchodních společností za rok 2019 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 11 289 33 650 136 864 136 714 150
Sanatorium Jablunkov, a.s. 17 935 15 333 102 603 100 727 1 876

Bílovecká nemocnice, a.s.

O založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005. Peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč zapsaný do obchodního rejstříku při vzniku společnosti dne 11. 7. 2005 byl následně postupně navyšován nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitými vklady ve výši 21.200 tis. Kč. V roce 2019 se změnila výše základního kapitálu na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019, které rozhodlo o řešení ztráty minulých let bezúplatným vzetím akcií z oběhu. Rada kraje v působnosti valné hromady rozhodla usnesením č. 66/5937 z 16. 7. 2019 o snížení základního kapitálu o 21.520 tis. Kč, které bylo v obchodním rejstříku zapsáno 11. 10. 2019. K 31. 12. 2019 je zapsaná výše základního kapitálu 73.800 tis. Kč, podíl kraje je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2019 skončilo ziskem ve výši 150 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 107.792 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 74.121 tis. Kč, účet neuhrazené ztráty minulých let vykazuje zůstatek ve výši 860 tis. Kč.

Závazky k úvěrovým institucím vykazuje společnost ve výši 5.828 tis. Kč, z toho zůstatek úvěru u ČSOB a.s., za který ručí kraj, činí 166 tis. Kč a zbývající část tvoří kontokorentní úvěr, který má společnost uzavřen do výše 10.000 tis. Kč a je využíván pouze krátkodobě.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s., požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky se Bílovecká nemocnice, a.s., zavázala vrátit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 166 tis. Kč. V průběhu let 2014–2018 byla navíc zaplacena jedna mimořádná splátka ve výši 3.478 tis. V průběhu roku 2019 bylo zaplaceno na dalších splátkách 1.987 tis. Kč, zůstatek úvěru se snížil na výši poslední splátky. Ručení zaniklo úplným splacením závazků Bílovecké nemocnice, a.s., vůči Československé obchodní bance, a.s., dne 27. 1. 2020.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 za obchodní společnost Bílovecká nemocnice, a.s., činil 166 tis. Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 20. 2. 2008. Následně docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 207.455 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1255 ze dne 13. 3. 2019 a usnesením rady kraje v působnosti valné hromady č. 59/5249 ze dne 26. 3. 2019 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o 3.000 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 27. 5. 2019, základní kapitál společnosti k 31. 12. 2019 činil 212.455 tis. Kč, podíl kraje tvořil 100%.

Společnost vykázala za rok 2019 zisk ve výši 1.876 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 234.218 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2019 zvýšil na 218.772 tis. Kč. Zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je nulový. Úvěry společnost nevykazuje.

9.5 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

Majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací, resp. reprodukční pořizovací cenou a v tomto ocenění vedeny v účetnictví. V případě navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem se pořizovací cena shoduje s nominální hodnotou akcií nebo podílu (s výjimkou emisního ážia), ale v případě nepeněžitého vkladu u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem byl tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách a v těch oceněn i při nepeněžitém vkladu. Pro účetnictví společnosti a zápis do obchodního rejstříku je však základní kapitál oceněn znaleckým posudkem, který zohledňuje reálnou hodnotu vkladu. S ohledem na to je hodnota dlouhodobého finančního majetku vedená v účetnictví kraje jiná, než hodnota kapitálu jednotlivých společností uvedená v obchodním rejstříku.

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou‑li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce k tomuto majetku účtováno 30. 6. 2012 ke stavu vykazovanému u obchodních společností k 31. 12. 2011, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013–2017, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno, resp. může být opravná položka odúčtována. V účetnictví kraje byly evidovány k 31. 12. 2019 opravné položky u tří společností s majetkovou účastí kraje, a to Bílovecké nemocnice, a.s., Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a Letiště Ostrava, a.s.

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která byla vlivem změny metodiky oceňování poprvé účtována v roce 2012 u společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V dalších letech se o změně opravné položky neúčtovalo, protože nepřesáhla limit 10 % a ani v roce 2019 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Další společností, kde na základě změn ve výši základního a vlastního kapitálu byla v roce 2017 zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, která zachycovala dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 3.990 tis. Kč, je Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. V roce 2018 ani 2019 nedošlo ke změnám, které by měly být promítnuty do účetnictví.

V roce 2019 byla zaúčtována nově opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku za rok 2018 u společnosti Letiště Ostrava, a.s., která byla vypočtena podle údajů schválené roční účetní závěrky a hodnoty vlastního kapitálu společnosti za rok 2018 a dosáhla výše 139.341 tis. Kč.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.148: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje k 31. 12. 2019, včetně posouzení hodnoty a tvorby opravných položek k tomuto majetku dle předběžných údajů společností
Obchodní společnost % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/majetkového podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu z výkazů společností v tis. Kč Opravné položky za r. 2011–2019 v tis. Kč
Letiště Ostrava, a.s. 100 494 923 464 665 139 341
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 100 7 980 37 933 0
Moravian-SilesianTourism, s.r.o. 100 16 000 10 279 3 990
Bílovecká nemocnice, a.s. 100 176 268 74 121 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s.*⁾ 100 210 713 218 772 0
Koordinátor ODIS s.r.o. 50 460 2 081 0
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. *⁾ 45 6 308 14 035 0
VaK Bruntál, a.s.*⁾ 0,0015 11 730 956 0
Celkem × 912 663 × 261 729

*⁾ Akcie v zaknihované podobě, ostatní akcie v listinné podobě

Při přepočtu opravných položek za rok 2019, dle aktuálně dostupných a zatím neschválených údajů z obchodních společností, by jejich výše nyní představovala u Bílovecké nemocnice, a.s., částku 102.147 tis. Kč a u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., částku 5.721 tis. Kč, což v obou případech představuje zvýšení nebo snížení opravné položky o méně než 10 % a nevzniká povinnost účtovat změnu výše opravné položky. V případě společnosti Letiště Ostrava, a.s., je po změnách jejího základního a vlastního kapitálu v průběhu roku 2019 dopad na hodnotu majetku takový, že přechodné snížení hodnoty nově nepřekročilo hranici povinnou pro účtování opravné položky a bude tedy možno ji v plné výši odúčtovat. V účetnictví kraje se toto promítne po schválení závěrky za rok 2019 valnou hromadou společnosti, obvykle ve stavu k 30. 6. následujícího roku. U ostatních společností s majetkovou účastní kraje nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2019 nebudou tvořeny žádné další opravné položky, o kterých by se účtovalo po schválení výsledků hospodaření v roce 2020.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2019 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 14.452.632 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 21.544 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2019 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotacích jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2019 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 1.013.775 tis. Kč, z toho bylo v roce 2020 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 4.045 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 9.774.184 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2019 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2020 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 11.737 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2019 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.149: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2019 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2019 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2020
Vyhlášené dotační programy 763 622,9 1 427,6
Bezpečnost silničního provozu 850,0  
Dopravní obslužnost – linková doprava 48 614,7 1 353,9
Informační systém o znečištění ovzduší 2 000,0  
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 659,0  
Integrované výjezdové centrum Jablunkov 5 034,3  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 50,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 1 550,0  
Ocenění udělovaná v odvětví kultury 50,0  
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 279,5  
Podpora aktivit obcí 9 513,1  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 240,0 37,7
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 14 000,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 4 682,0  
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 78,4  
Podpora opatření v oblasti životního prostředí 85,0 43,9
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 5 805,4  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 2 556,8 32,2
Podpora služeb sociální prevence 2 20 114,0 945,1
Podpora služeb sociální prevence 4 6 283,7  
Podpora soutěží a přehlídek 880,0  
Podpora talentů 30,0  
Podpora třídění odpadů 330,0  
Podpora výukového centra EVVO 1 500,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 1 257,0  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II 403,9  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III 17 212,5 204,5
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 50,0  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 1 848,0  
Protialkoholní záchytná stanice 5 000,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 17 000,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 23 012,9  
Regionální funkce knihoven 15 500,0  
Regionální poradenské centrum SK-CZ 277,9  
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 49,8  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 2 011,5  
Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech 300,6  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 531,7  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 708,1  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,0  
Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže 30,0  
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,0  
Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR 426,3  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 7 398,0  
Celkem 1 013 775,0 4 044,9

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2019 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1086 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 650 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2019, a to ve dvou splátkách vždy ve výši 325 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2020.

V roce 2019 současně proběhlo vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2018 ve výši 670 tis. Kč. Z celkového objemu této dotace bylo kraji vráceno 108,7 tis. Kč.

Tabulka 1.150: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006–2019 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5

2008

10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7

2010

9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9

2011

2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3

2012

6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7

2013

6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0

2014

6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 2 936,7 1 563,3
2016 1 570,0 1 550,8 19,2
2017 850,0 607,3 242,7
2018 670,0 561,3 108,7
2019 650,0 650,0 0,0
Celkem 93 622,0 77 695,6 15 926,4

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2019 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 3.664.023 tis. Kč, z toho 765.103 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2020 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 5.762 tis. Kč.

Tabulka 1.151: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2019 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2019 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2020
Vyhlášené dotační programy 1 040 067,5 4 141,2
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 2 000,0  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 34 057,3  
Dopravní obslužnost – drážní doprava 933 114,1  
Genderově korektní Moravskoslezský kraj 175,6  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 433,7  
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 6 315,7  
Investiční akce a opravy majetku v Bílovecké nemocnici, a.s. 2 599,5  
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 300,0  
Konference Transport 200,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 708,0  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. grantové schéma 263 057,6  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 115 171,7  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – individuální dotace 674,1  
Kreativní a kulturní průmysl 1 000,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 17 300,0  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 4 600,0  
Péče o chráněné druhy živočichů 1 300,0  
Podpora akcí celokrajského významu 5 455,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 434,8  
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 200,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 2 375,0 9,6
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky 412,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 12 899,4 3,0
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 228,3  
Podpora integrace etnických menšin 300,0  
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 18 000,0  
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 345,0  
Podpora opatření v oblasti životního prostředí 200,0  
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 150,0 0,2
Podpora prevence před povodněmi a extrémními jevy 3 000,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 1 655,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 861,9 20,0
Podpora reformy psychiatrie 254,0 32,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 3 940,1 6,6
Podpora služeb sociální prevence 2 82 314,0 288,7
Podpora služeb sociální prevence 4 42 780,0  
Podpora soutěží a přehlídek 359,0  
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 117 559,9 428,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 30 000,0 100,0
Podpora talentů 275,0  
Podpora třídění odpadů 800,0  
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 11 742,5  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 11 084,8  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III 375,4  
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 120,0  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 2 742,0  
Propagace v oblasti zemědělství 512,5  
Propagace v oblasti životního prostředí 2 325,9  
Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 20 000,0  
Smart akcelerátor RIS 3 strategie 173,6  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 8 326,9 9,8
Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 10 736,0  
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání 350,0  
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 500,0  
Studium a vzdělávání v zahraničí 160,0  
Technická a podnikatelská akademie (TPA) – Technické lyceum při VŠB-TUO 2 300,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 323,5  
Turistické značení 700,0  
Výdaje spojené s finančním zdravím obcí 150,0  
Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže 2 399,0 15,2
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 54 844,4  
Ostatní dotace 13 180,5 20,1
Celkem 2 898 920,3 5 074,5
Tabulka 1.152: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2019 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2019 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2020
Vyhlášené dotační programy 482,3  
Dotace pro soukromé školy 757 614,2 687,8
Excelence středních škol 8,6  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 3 100,0  
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 1 557,5  
Podpora odborného vzdělávání 1 734,9  
Podpora výuky plavání v ZŠ 89,6  
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 200,3  
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 29,5  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III 41,3  
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 245,0  
Celkem 765 103,3 687,8

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. kotlíkové dotace vyplacené v rámci 2. grantového schématu, 3. grantového schématu i formou individuálních dotací v celkové výši 378.903 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2019 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2019, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo v roce 2019 s velmi příznivým výsledkem. Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2019 vykázal přebytek ve výši 599 mil. Kč. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 2,1 mld. Kč (z toho 2,0 mld. Kč kryto vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy, resp. přeplněné příjmy ze sdílených daní, jejichž nárůst byl celorepublikově spojen s pokračujícím ekonomickým růstem, vysokou úrovní zaměstnanosti a rostoucími platy v ekonomice. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 416 mil. Kč. Na výsledek hospodaření působilo rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu, což souviselo zejména s nižším čerpáním prostředků na projekty financované z evropských finančních zdrojů oproti plánovanému rozpočtu z důvodu zdlouhavých schvalovacích procesů ze strany řídících orgánů a procesů realizace veřejných zakázek. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 92,1 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2018 dosáhly skutečné výdaje 92,4 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu, tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2019 ve výši +599 mil. Kč, představovalo zdroj pro splácení úvěrových zdrojů ve výši 766 mil. Kč; o načerpané prostředky úvěrů UCB a ČSOB v celkové výši 834 mil. Kč snížené o rozdíl vykázaného salda rozpočtu a objemu splácení úvěrových zdrojů ve výši −167 mil. Kč se meziročně navýšil objem prostředků na účtech kraje.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje (a v pokladně) k 31. 12. 2019 činil 4.372 mil. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2019 je uveden v tabulce 1.153.

Tabulka 1.153: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje a v pokladně k 31. 12. 2019 4 372 076
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2019) 1 288 203
  - Zajišťovací fond 102 755
  - Fond návratných finančních zdrojů JESSICA 200 327
  - Fond životního prostředí 14 520
  - Fond sociálních služeb 152 162
  - Fond pro financování strategických projektů 818 439
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků mimo rozpočet kraje celkem 3 083 873
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2020 2 482 460
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 na krytí výdajů roku 2020 815 266
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 1 667 194
b) Vázané účelové prostředky z roku 2019 6 702
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 6 681
  - ostatní účelové finanční prostředky 21
c) Vypořádání fondů 24 836
  - vypořádání Sociálního fondu 4 170
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 1 522
  - vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 4 998
  - vypořádání Fondu životního prostředí 651
  - vypořádání Fondu sociálních služeb 625
  - vypořádání Fondu pro financování strategických projektů 12 870
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2019 569 875
- z toho:
  - nahrazení příjmů ze sdílených daní v rozpočtu na rok 2020 59 760
  - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 110 820
  - akce reprodukce majetku kraje 222 536
  - ostatní akce (včetně rezerv) 176 759

Komentář k tabulce:

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2019 ve výši 2.482.460 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2020 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2020 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 zapojena částka ve výši 815.266 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 14/1652 bod 5 písm. a) ze dne 12. 12. 2019) zapojila svými usneseními č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020 a č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 část zůstatku finančních prostředků roku 2019 v celkové výši 1.667.194 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2019 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

Vázané účelové prostředky z roku 2019 v celkové výši 6.702 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 6.681 tis. Kč představuje prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 84/7444 ze dne 23. 3. 2020). Mezi účelové prostředky z roku 2019 patří i jiné účelové prostředky v celkové výši 21 tis. Kč připsané v průběhu roku 2019 na bankovní účty kraje, které bylo nutno použít v souladu s vymezeným účelem (rada kraje zapojila svými usneseními č. 78/7070 ze dne 13. 1. 2020 a č. 86/7559 ze dne 20. 4. 2020).

Finanční prostředky ve výši 24.835.506,14 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 124,11 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2019) a prostředky ve výši 4.045,40 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2019. Částka ve výši 4.169,51 tis. Kč byla radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2020 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 ve výši 1.522.149,34 Kč.

Vypořádání Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji v souhrnné výši 4.930.276,76 Kč a nerozpočtovanou část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 67.935,94 Kč.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí se jedná o nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů financovaných z Fondu životního prostředí v celkové výši 451.230,10 Kč a dále o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 ve výši 199.543,88 Kč.

Vypořádání Fondu sociálních služeb představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 ve výši 1.124.508,26 Kč snížené o nevrácenou návratnou finanční výpomoc ve výši 500.000 Kč.

V rámci vypořádání Fondu pro financování strategických projektů kraje se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2019 ve výši 3.703.404,09 Kč a o nevyčerpané prostředky v rámci akce "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" ve výši 133.015 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2019 zůstanou v rámci vypořádání peněžních fondů mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů v celkové výši 20.665.996,14 Kč.

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2019 v celkové výši 569.875 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2020. Tato nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2019 byla především použita k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2020, financování nových akcí rozpočtu a k podpoře příspěvkových organizací kraje a dále k částečnému nahrazení očekávaného výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu na rok 2020 způsobeného očekávaným poklesem ekonomiky a opatřeními přijatými státem v daňové oblasti v souvislosti s pandemií koronaviru Covid‑19.

Zapojení prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2019 je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2024 (schváleného usnesením rady kraje č. 9/661 ze dne 14. 3. 2017).

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2014–2019

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2014–2019
  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Dotace 12 137,6 13 726,5 14 534,1 14 651,6 16 585,0 19 656,4
Vlastní příjmy 5 259,0 5 360,4 6 116,1 6 723,5 7 499,9 8 223,1
Celkem 17 396,6 19 086,9 20 650,2 21 375,1 24 084,8 27 879,5

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2014–2019

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2014–2019
  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Běžné výdaje 15 138,1 16 356,7 16 889,8 18 636,1 21 071,9 24 267,2
Kapitálové výdaje 2 299,4 4 410,0 1 192,6 1 361,6 3 075,1 3 013,7
Celkem 17 437,5 20 766,7 18 082,3 19 997,7 24 147,0 27 280,8

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019
Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019
Druh příjmu %
Daňové příjmy 26,8
Nedaňové příjmy 2,5
Investiční dotace 4,7
Neinvestiční dotace 65,8
Kapitálové příjmy 0,2

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019
Oblast %
Doprava a chytrý region 13,2
Regionální rozvoj 0,7
Školství 62,5
Kultura 2,2
Životní prostředí 1,8
Zdravotnictví 5,2
Krizové řízení 0,8
Sociální věci 10,0
Cestovní ruch 0,3
Všeobecná veřejná správa a služby 2,3
Ostatní 0,9

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2019

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2019
Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2019
Odvětví/dotační program %
Životní prostředí 1,6
Kultura 1,4
Regionální rozvoj 4,3
Cestovní ruch 1,1
Sociální věci 88,5
Zdravotnictví 0,2
Školství 2,5
Krizové řízení 0,4

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.
Tabulka č. 1: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2019 – PŘÍJMY v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 770 000 1 820 000 1 857 870 102,1
- 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 40 000 52 143 130,4
- 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 140 000 140 000 175 890 125,6
- 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000 1 450 000 1 638 178 113,0
- 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 25 300 33 464 33 464 100,0
- 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000 3 600 000 3 687 474 102,4
- 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 500 3 500 14 682 419,5
- 1361 Správní poplatky 1 750 1 951 2 105 107,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 64 69 107,8
2143 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 122 122 100,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6 6 100,0
2143   Cestovní ruch 0 198 203 102,5
 
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 756 2 794 101,4
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 31 31 100,0
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 6 968 6 968 100,0
2212   Silnice 0 9 755 9 793 100,4
 
2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000 6 656 8 292 124,6
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 123 126 102,4
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 75 214 285,3
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 6 854 8 632 125,9
 
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 546 1 546 100,0
2251   Letiště 8 954 1 546 1 546 100,0
 
2292 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 504 5 334 118,4
2292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 000 1 000 100,0
2292 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 1 000 1 000 100,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami 0 6 504 7 334 112,8
 
2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 40 40 100,0
2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 363 363 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 403 403 100,0
 
2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10 10 100,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 11 11 100,0
 
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 15 000 3 473 3 542 102,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 3 473 3 542 102,0
 
3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 29 32 110,3
3121   Gymnázia 0 29 32 110,3
 
3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 898 898 100,0
3122 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 19 22 115,8
3122   Střední odborné školy 0 917 920 100,3
 
3123 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 100 100 100,0
3123 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 481 481 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 0 581 581 100,0
 
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 882 5 882 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 5 882 5 882 100,0
 
3311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 67 67 100,0
3311   Divadelní činnost 0 67 67 100,0
 
3317 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 19 19 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 19 19 100,0
 
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 242 242 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 242 242 100,0
 
3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 39 39 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 39 39 100,0
 
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 817 817 100,0
3419 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 234 231 98,7
3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 252 443 175,8
3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 100,0
3419   Ostatní sportovní činnost 0 1 308 1 496 114,4
 
3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 3 3 100,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 17 18 105,9
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 20 21 105,0
 
3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 530 17 530 17 530 100,0
3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 29 29 100,0
3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 4 100,0
3522   Ostatní nemocnice 17 530 17 563 17 563 100,0
 
3526 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 5 000 5 000 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 5 000 5 000 100,0
 
3541 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 31 31 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 0 31 31 100,0
 
3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 178 198 111,2
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 181 201 111,0
 
3636 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 400 400 100,0
3636 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 12 0,0
3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 12 0,0
3636   Územní rozvoj 0 400 424 106,0
 
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 869 2 315 1 814 78,4
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000 2 820 2 949 104,6
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 41 40 97,6
3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 97 0,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 10 10 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 910 5 185 4 910 94,7
 
3716 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 0 45 0,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 0 45 0,0
 
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 510 213 210 98,6
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 510 213 210 98,6
 
3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 0 0 0,0
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 163 163 100,0
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 650 104 16,0
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 0 0,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 813 267 32,8
 
3900 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 8 8 100,0
3900 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 4 4 100,0
3900 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 7 0,0
3900   Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 0 12 19 158,3
 
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
 
4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 100 100 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 100 100 100,0
 
4339 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 17 17 100,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 17 17 100,0
 
4350 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 59 59 100,0
4350   Domovy pro seniory 0 59 59 100,0
 
4351 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 38 38 100,0
4351 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 800 818 102,3
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 838 856 102,1
 
4357 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 150 154 102,7
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 250 250 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 400 404 101,0
 
4377 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 240 280 116,7
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 240 280 116,7
 
4399 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 5 5 100,0
4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 373 398 106,7
4399 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0 0,0
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 157 157 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 9 9 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 544 569 104,6
 
5171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 3 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 3 3 100,0
 
5273 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 750 679 90,5
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 750 750 679 90,5
 
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 4 400 4 400 100,0
 
5512 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0 3 3 100,0
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 0 3 3 100,0
 
5521 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0 12 12 100,0
5521 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 7 0 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 19 12 63,2
 
6113 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 6 6 100,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 132 144 109,1
6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 28 28 100,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 166 178 107,2
 
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 122 122 100,0
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 561 1 561 1 181 75,7
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 8 3 37,5
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 0,0
6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5 5 1 20,0
6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 59 53 89,8
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 6 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 275 307 111,6
6172 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,0
6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 2 0,0
6172   Činnost regionální správy 1 669 2 030 1 675 82,5
 
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000 17 262 59 899 347,0
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 5 0,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 17 262 59 904 347,0
 
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 3 068 3 103 101,1
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 3 068 3 103 101,1
 
6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 15 15 100,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 7 957 8 243 103,6
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 109 109 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 42 355 42 365 100,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 50 436 50 732 100,6
 
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 674 1 705 101,9
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 1 674 1 705 101,9
 
- 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob 32 756 210 137 210 183 100,0
- 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 90 229 89 029 88 529 99,4
- 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 3 968 3 968 3 990 100,6
- 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 361 835 208 724 207 112 99,2
    Přijaté splátky půjčených prostředků 488 788 511 858 509 814 99,6
 
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
3522 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 19 19 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 19 19 100,0
 
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 26 165 26 165 100,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 000 14 688 14 688 100,0
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 2 2 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 000 40 854 40 854 100,0
 
5511 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 16 450 16 450 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 16 450 16 450 16 450 100,0
 
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
- 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 4 128 4 128 100,0
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 143 207 143 207 143 206 100,0
- 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 21 591 74 635 74 635 100,0
- 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 318 801 18 031 130 18 031 133 100,0
- 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 524 524 596 113,7
- 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 65 705 73 515 73 515 100,0
- 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 551 16 336 16 336 100,0
- 4151 Neinvestiční přijaté transfery od cizích států 850 670 670 100,0
- 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 11 867 8 037 8 969 111,6
    Neinvestiční přijaté transfery 577 096 18 352 182 18 353 188 100,0
 
- 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 2 228 2 228 100,0
- 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 70 690 70 690 100,0
- 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 200 221 1 193 467 1 193 467 100,0
- 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 32 499 36 526 36 109 98,9
- 4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 737 737 100,0
-   Investiční přijaté transfery 1 232 720 1 303 648 1 303 231 100,0
 
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 14 926 996 0,0
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 202 202 0,0
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 15 129 199 0,0
 
    Daňové příjmy celkem 7 030 550 7 088 915 7 461 807 105,3
    Nedaňové příjmy celkem 563 161 661 110 703 925 106,5
    Kapitálové příjmy celkem 41 450 57 322 57 322 100,0
    Přijaté transfery celkem 1 809 816 19 655 830 19 656 418 100,0
    Konsolidace příjmů 0 0 15 129 199 0,0
    Příjmy celkem 9 444 977 27 463 177 43 008 671 156,6
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 9 444 977 27 463 177 27 879 472 101,5

Tabulka č. 2: PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2019 – VÝDAJE v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 26 52,6
1019 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 28 56,9
1019 5175 Pohoštění 100 100 95 94,8
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800 1 455 1 041 71,5
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 1 597 1 288 80,6
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000 3 253 2 478 76,2
 
1039 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 0 718 120 16,7
1039 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 0 3 664 1 862 50,8
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 100 100 100,0
1039 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 115 1 000 89,7
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 000 2 573 1 576 61,3
1039 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 931 268 28,7
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 9 100 9 100 4 925 54,1
 
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 30 30 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 361 361 100,0
1070   Rybářství 160 391 391 100,0
 
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 12 260 12 743 7 794 61,2
 
2115