Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2022

Obsah závěrečného účtu:

1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2022
1.1 Plnění rozpočtu příjmů
1.1.1 Daňové příjmy
1.1.2 Nedaňové příjmy
1.1.3 Kapitálové příjmy
1.1.4 Přijaté dotace
1.2 Plnění rozpočtu výdajů
1.3 Konsolidace
1.4 Financování
1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)
1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje a informace ke Sberbank CZ, a. s., v likvidaci
1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně
1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje
1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory
2 Reprodukce majetku kraje
2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů
2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu a státních fondů
2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů
3 Dotační programy a individuální dotace
3.1 Dotační programy
3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení
3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury
3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí
3.1.6 Dotační programy v odvětví školství
3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví
3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí
3.2 Individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2022 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027
4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2022 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027
4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v rámci programového období 2014–2020
4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
4.4.1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji v rámci programového období 2014–2020
4.4.2 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji v rámci programového období 2021–2027
5 Peněžní fondy
5.1 Sociální fond
5.2 Zajišťovací fond
5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA
5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
5.5 Fond sociálních služeb
5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů
6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy
6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu
6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky
6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky
6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury
6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.2.1 Dotace ze státního rozpočtu pro obce vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování
6.2.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce na akce programového financování
6.2.3 Dotace ze státního rozpočtu pro obce na projekty spolufinancované z rozpočtu EU
6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů
6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky
6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky
6.3.3 Dotace z Národního fondu
6.3.4 Dotace z rozpočtu ústřední úrovně
6.3.5 Dotace od cizích států
6.3.6 Dotace od zahraničních institucí
7 Hospodaření s majetkem
7.1 Majetek kraje
7.1.1 Přehled majetku kraje
7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 Majetek příspěvkových organizací vedený na podrozvahových účtech kraje
7.2 Majetek kraji darovaný a bezúplatně převedený od cizích subjektů
7.3 Majetek kraji zapůjčený od cizích subjektů
7.4 Majetek krajem darovaný cizím subjektům
7.5 Majetek krajem vypůjčený cizím subjektům
7.6 Majetek krajem pronajatý cizím subjektům
8 Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 Zdroje financování příspěvkových organizací
8.2 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
8.3 Přehled cizích zdrojů, závazků a zadluženosti příspěvkových organizací
8.4 Závazek veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u příspěvkových organizací
9 Společnosti s účastí Moravskoslezského kraje
9.1 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje
9.2 Ostatní společnosti s účastí Moravskoslezského kraje
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022
12 Závěr
13 Přílohy

13.1 Grafická část

13.2 Tabulková část

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2‑12 M) ke dni 31. 12. 2022 (formát pdf, velikost 561 kB)

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2022 (formát pdf, velikost 956 kB)

Seznam použitých zkratek


1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2022

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 rozpočet kraje na rok 2022. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 11.993.157 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 9.298.763 tis. Kč a financováním ve výši 2.694.394 tis. Kč (viz tabulka 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Daňové příjmy 7 283 700 8 665 557 9 093 006 104,9
Nedaňové příjmy 597 999 1 008 415 1 146 216 113,7
Kapitálové příjmy 74 079 60 587 60 740 100,3
Přijaté dotace 1 342 985 25 403 419 25 373 744 99,9
Příjmy celkem 9 298 763 35 137 978 35 673 706 101,5
Běžné výdaje 7 846 903 33 580 043 31 551 644 94,0
Kapitálové výdaje 4 146 254 5 571 096 3 132 273 56,2
Výdaje celkem 11 993 157 39 151 139 34 683 916 88,6
Saldo příjmů a výdajů ‒2 694 394 ‒4 013 161 989 789 ×
Financování celkem 2 694 394 4 013 161 ‒989 789 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2022 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se měla v roce 2022 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.298.763 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 11.993.157 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2022 orgány kraje. V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 25.839.215 tis. Kč na 35.137.978 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 27.157.982 tis. Kč na 39.151.139 tis. Kč. Bylo provedeno 519 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 24.060.434 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 18.504.438 tis. Kč, a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2.655.513 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu, a to především s ohledem na postup realizace akcí reprodukce majetku kraje vyjma projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 545.921 tis. Kč, na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 536.917 tis. Kč, a dále z důvodu zablokování prostředků na termínovaném vkladu u Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, ve výši 350.000 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2021 ve výši 2.497.006 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2022 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z ‒2.694.394 tis. Kč na ‒4.013.161 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2022 saldo příjmů a výdajů částky +989.789 tis. Kč, což je výsledek o 5.002.950 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje a v pokladně, který bez započtení prostředků nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2022 (zůstatky na účtech peněžních fondů aj.) činil 4.514.911 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2022 především u financujících položek (třída 8):

Financující položky jsou více popsány v podkapitole 1.4 Financování.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 9.298.763 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2022 počítal kraj s příjmy v celkové výši 35.137.978 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 101,5 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2022 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 9.064.259 tis. Kč, tj. 105 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2022 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 200 000 1 350 000 1 403 333 104,0
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 50 000 100 000 130 837 130,8
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 200 000 250 000 290 849 116,3
Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 400 000 2 000 000 2 198 575 109,9
Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraj 63 000 43 637 43 637 100,0
Příjem z daně z přidané hodnoty 4 350 000 4 900 000 4 997 027 102,0
Celkem 7 263 000 8 643 637 9 064 259 104,9

Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 43.637 tis. Kč byla v roce 2022 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2022 částky 9.020.622 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2022 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 7.200.000 tis. Kč, v průběhu roku 2022 byl rozpočet navýšen na 8.600.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 5 % z důvodu významného přeplnění u všech daní, objemově nejvíce u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, u nichž byl zaznamenán příznivější vývoj inkasa vlivem částečného oživení hospodářského růstu po pandemii COVID‑19. Současně byl růst způsoben velmi vysokou úrovní inflace v ČR, která se, přes velmi mírné zpomalení v závěru roku, stále nachází vysoko nad hranicí tolerančního pásma ČNB. Přeplněné příjmy ve výši 420.622 tis. Kč jsou součástí nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2022.

Ve srovnání let 2022 a 2021 došlo ve skutečnosti k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 1.165.512 tis. Kč, tj. o 14,8 %. Největší podíl na tomto nárůstu měl příjem z daně z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2021 činil 697.371 tis. Kč a příjem z daně z příjmů právnických osob s přírůstkem ve výši 275.633 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2022 je zobrazen v následujícím grafu.

Graf č. 1: Vývoj příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)

Graf č. 1: Vývoj příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
  Příjem z daně z příjmů FO Příjem z daně z příjmů PO Příjem z DPH
leden 165 744 45 279 394 370
únor 130 196 15 978 484 091
březen 106 602 320 570 223 364
duben 98 587 84 981 344 848
květen 114 650 44 116 529 757
červen 149 142 348 458 346 576
červenec 204 911 540 400 452 072
srpen 151 283 0 508 548
září 173 504 335 284 315 040
říjen 151 418 64 540 409 138
listopad 161 344 6 467 592 607
prosinec 217 639 392 503 396 616

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnuje také příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody ve výši 18.248 tis. Kč, příjem z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 7.415 tis. Kč a příjem ze správních poplatků, jejichž skutečný výběr v roce 2022 činil 3.084 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2022 objemu 1.146.216 tis. Kč, tj. plnění na 114 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 677 3 054 2 552 83,6
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500 3 401 4 131 121,5
Příjem z odvodů příspěvkových organizací kraje 0 48 048 48 048 100,0
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 27 304 20 213 20 429 101,1
Příjem z úroků 25 000 128 396 241 938 188,4
Kursové rozdíly v příjmech 0 0 1 346 ×
Příjem přijatých sankčních plateb 5 035 18 225 22 452 123,2
Příjem z finančního vypořádání mezi krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí, ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 107 396 108 674 101,2
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 2 183 3 064 140,4
Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 43 43 100,0
Příjem z pojistných plnění 0 6 377 6 395 100,3
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 12 715 12 935 15 534 120,1
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 495 4 581 101,9
Splátky půjčených prostředků od jiných než příspěvkových organizací a od obcí 224 468 408 792 419 592 102,6
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 294 900 244 857 247 438 101,1
Nedaňové příjmy celkem 597 999 1 008 415 1 146 216 113,7

Podrobnější informace o plnění jednotlivých druhů nedaňových příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 60.740 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Příjem z prodeje pozemků 56 683 49 587 49 739 100,3
Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí 946 8 042 8 043 100,0
Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 12 12 100,0
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 1 855 1 855 100,0
Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené 16 450 1 090 1 090 100,0
Kapitálové příjmy celkem 74 079 60 587 60 740 100,3

Podrobnější informace o plnění jednotlivých druhů kapitálových příjmů jsou uvedeny v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2022 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 25.404.767 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2022 v objemu 25.404.767 tis. Kč byly prostředky ve výši 31.023 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2022 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 25.373.744 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2022 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2022 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2022
Kapitoly státního rozpočtu, státní fondy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 20 300 952
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 455 604
Ministerstvo dopravy 335 905
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 015 432
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 306 231
Ministerstvo pro místní rozvoj 641 633
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 641 633
Ministerstvo financí 483 355
z toho Souhrnný dotační vztah 178 814
Ministerstvo životního prostředí 201 087
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 201 087
Ministerstvo zemědělství 3 249
Ministerstvo vnitra 8 909
Ministerstvo zdravotnictví 43 991
Ministerstvo kultury 10 630
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 591
Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 000
Úřad vlády České republiky 475
Státní fond životního prostředí 1 644
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 644
Státní fond dopravní infrastruktury 215 752
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 25 266 015
Ostatní zdroje: 
Národní fond 22 929
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 22 929
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 670
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 670
Cizí státy 4 300
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 300
Zahraniční instituce 351
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 351
Kraje v rámci ČR 27 920
Obce v rámci ČR 81 581
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 301
Celkem ostatní zdroje 138 752
Celkem přijaté dotace 25 404 767
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 640 342

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 11.993.157 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2022 výše 39.151.139 tis. Kč, z toho běžných výdajů 33.580.043 tis. Kč a kapitálových výdajů 5.571.096 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2021. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2022 dosáhlo výše 34.683.916 tis. Kč, což představuje plnění na 89 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 94 % a kapitálové výdaje na 56 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Plnění rozpočtu výdajů v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Běžné výdaje 7 846 903 33 580 043 31 551 644 94,0
Kapitálové výdaje 4 146 254 5 571 096 3 132 273 56,2
Výdaje celkem 11 993 157 39 151 139 34 683 916 88,6

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. K nenaplnění rozpočtu výdajů dále přispěl i značný objem zdrojů pro sestavení rozpočtu na rok 2023 ve výši 1.891.205 tis. Kč, z něhož bylo cca 67 % alokováno na položkách běžných výdajů a zbývající část na položkách kapitálových výdajů.

Tabulka 1.7: Přehled plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2022 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 5 168 116 23 981 119 21 294 216 88,8
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 841 721 9 418 681 9 383 375 99,6
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 179 892 184 743 171 402 92,8
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 2 293 028 2 553 743 1 581 122 61,9
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 510 400 3 012 853 2 253 802 74,8
Výdaje celkem 11 993 157 39 151 139 34 683 916 88,6

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Přehled plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2022 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Doprava 4 101 747 4 391 628 4 108 423 93,6
Chytrý region 73 166 98 551 74 903 76,0
Krizové řízení 144 163 662 558 524 021 79,1
Kultura 700 418 598 499 516 684 86,3
Prezentace kraje a ediční plán 40 049 47 282 38 248 80,9
Regionální rozvoj 421 356 401 537 352 193 87,7
Cestovní ruch 96 694 117 396 99 906 85,1
Sociální věci 1 401 590 4 293 592 4 028 365 93,8
Školství 1 870 017 22 501 176 22 005 871 97,8
Územní plánování a stavební řád 66 550 79 743 60 616 76,0
Zdravotnictví 1 597 366 1 917 748 1 446 797 75,4
Životní prostředí 155 027 852 482 371 312 43,6
Finance a správa majetku 590 002 2 419 051 394 946 16,3
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 735 012 769 896 661 631 85,9
Výdaje celkem 11 993 157 39 151 139 34 683 916 88,6

Nízká hodnota ukazatele plnění rozpočtu výdajů v odvětví financí a správy majetku je způsobena zařazením rezervy zdrojů pro sestavení rozpočtu na rok 2023 ve výši 1.891.205 tis. Kč.

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 9 až 22 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2022 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě "Rámcových dohod na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" a navazujících jednotlivých objednávek (tj. Prováděcích smluv). Tato společnost byla v roce 2022 pro Moravskoslezský kraj vyzvána k realizaci 62 zadávacích řízení, zároveň také dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2021. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2022 uhrazeno celkem 5.618 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

Bezprostředně po zahájení ruské agrese vůči Ukrajině v únoru roku 2022 započala humanitární pomoc osobám postiženým konfliktem na Ukrajině. Jednalo se především o distribuci materiální pomoci na Ukrajinu, zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro povinnou registraci občanů přicházejících z Ukrajiny a zajištění ubytovacích kapacit pro tyto osoby.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) bylo zřízeno na počátku března 2022 v areálu Černé louky v Ostravě. V tomto zařízení byla občanům Ukrajiny poskytována veškerá administrativní pomoc související s dočasným pobytem na území České republiky a byla zde možnost i nouzového přespání občanů. V září 2022 bylo KACPU přestěhováno do menších prostor ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na ul. Dr. Malého.

Na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích uložila vláda podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanům krajů zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností ubytovací kapacity. Moravskoslezský kraj přistoupil k organizaci zajištění nouzového ubytování pro občany Ukrajiny v součinnosti se všemi 22 obcemi s rozšířenou působností v územním obvodu kraje. Přechodné ubytování občanům Ukrajiny bylo na základě usnesení rady kraje č. 42/2879 ze dne 11. 4. 2022 poskytováno rovněž příspěvkovými organizacemi kraje v nemovitostech ve vlastnictví kraje, s nimiž příspěvkové organizace hospodaří. Dále kraj uzavřel smlouvy s vybranými poskytovateli ubytování (Slezská univerzita v Opavě, Ubytovna Ostrava, s.r.o., Ubytovna Pohraniční, s.r.o. a CPI Hotels, a.s.). V průběhu roku 2022 bylo dále zřízeno a vybaveno ubytovací zařízení ve vlastnictví kraje na ul. Dr. Malého a na krajském úřadě.

Výdaje vynaložené v roce 2022 na poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny v celkové výši 407.664 tis. Kč jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.9: Výdaje na poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Druh výdaje Výdaje kryté dotací Vlastní výdaje kraje Celkem
Výdaje na zajištění nouzového ubytování občanů Ukrajiny 374 368 5 947 380 315
Výdaje na provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině 10 166 1 993 12 159
Sociální služby a jazykové vzdělávání 3 762 576 4 338
Ocenění dobrovolnické činnosti při zabezpečení humanitární a psychosociální pomoci občanům Ukrajiny 0 9 716 9 716
Výdaje spojené s integraci občanů Ukrajiny 0 440 440
Zajištění a distribuce materiální humanitární pomoci na Ukrajinu 0 334 334
Přeprava občanů Ukrajiny do registračních a ubytovacích zařízení 0 230 230
Ostatní výdaje (linka pomoci, orientační tabule, činnost krizového štábu) 0 132 132
Celkem 388 296 19 368 407 664

Na úhradu výdajů vynaložených krajem na zajištění nouzového ubytování občanů Ukrajiny obdržel kraj v roce 2022 z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na řešení krizových situací účelové dotace v celkové výši 271.202 tis. Kč Dále kraj obdržel účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR na úhradu výdajů spojených se zajištěním provozu a činností Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) na Černé louce a na ul. Dr. Malého v celkové výši 8.909 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace jsou poskytovány ex post, byly výdaje na zajištění nouzového ubytování občanů Ukrajiny i na zajištění provozu a činností KACPU přefinancovávány krajem a část dotací kraj obdržel následně v roce 2023.

Na úhradu sociálních služeb poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostředky ve výši 2.914 tis. Kč a na jazykové kurzy pro děti občanů migrující z Ukrajiny poskytlo Ministerstvo školství a tělovýchovy prostředky ve výši 848 tis. Kč.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje včetně převodů do pokladny dosáhl v roce 2022 hodnoty 21.926 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 469 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 22.395 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 2.694.394 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření ve výši 1.190.894 tis. Kč (z toho ve výši 700.000 tis. Kč termínovaných vkladů), dále kladným saldem mezi příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 146.154 tis. Kč, a dále přijetím půjčených prostředků ve výši 2.151.215 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 793.869 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2022 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše −4.013.161 tis. Kč (viz tabulka 1.1).

Tabulka 1.10: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2022 (v tis. Kč)
Financování Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečnost k 31. 12. 2022
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *⁾ 490 894 2 872 561 ‒1 392 350
Peněžní fondy **⁾ 146 154 ‒147 366 ‒147 366
Čerpání úvěru ČS 1 252 708 857 971 522 270
Čerpání úvěru UCB 898 507 735 581 583 902
Čerpání úvěrů celkem 2 151 215 1 593 552 1 106 172
Úhrada splátky jistiny úvěru od EIB ‒76 715 ‒76 715 ‒76 714
Úhrada splátky jistiny úvěru od UCB – projektový ‒548 874 ‒411 591 ‒410 752
Úhrada splátky jistiny úvěru od UCB – refinancování ‒168 280 ‒168 280 ‒168 280
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem ‒793 869 ‒656 586 ‒655 746
Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 700 000 701 000 35 818 390
Výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 ‒350 000 ‒35 717 390
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 700 000 351 000 101 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 ‒1 499
Celkem 2 694 394 4 013 161 ‒989 789

*⁾ Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2022" s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

**⁾ Více viz kapitola 5 Peněžní fondy

Od počátku roku 2022 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2022 došlo k úpravě finančních prostředků, které představovaly zdroje roku 2021 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2022, na částku 3.223.561 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2021 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2022. Podstatná část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021 ve výši 1.124.499 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu kraje na rok 2022. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2022 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027. Zbývající prostředky nespecifikovaného zůstatku ve výši 150 mil. Kč byly přiděleny usnesením zastupitelstva kraje č. 8/786 ze dne 16. 6. 2022 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Tato operace proběhla mimo rozpočet kraje.

Blíže je tvorba a zapojení jednotlivých fondů popsána v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2022 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrů od ČS (smlouva o úvěru z roku 2020) a od UCB (smlouva o úvěru z roku 2019) v celkové výši 1.593.552 tis. Kč. Současně upravený rozpočet kraje na rok 2022 zahrnoval splátku úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) ve výši 76.715 tis. Kč, splátku úvěru UCB – refinancování úvěru od EIB (smlouva z roku 2019) ve výši 168.280 tis. Kč, a dále finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěru od UCB – projektový ve výši 411.591 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2021 ve výši 700.000 tis. Kč, který byl upraven na 701.000 tis. Kč. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činil v celkovém objemu 35.818.390 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 35.717.390 tis. Kč, přičemž se jednalo zejména o realizaci opakovaných termínovaných vkladů prostřednictvím dealingu bank, a to z důvodu maximalizace úrokových výnosů plynoucích do rozpočtu kraje. Rozdíl mezi výběry a vklady ve výši 101.000 tis. Kč představoval meziroční pokles objemu prostředků na účtech termínovaných vkladů.

Zároveň v průběhu roku 2022 došlo ke změně upraveného rozpočtu, a to o částku 350.000 tis. Kč. Vstupem Sberbank CZ, a.s., do likvidace se termínovaný vklad u této banky ve výši 350 mil. Kč stal součástí pohledávky kraje. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 1.4.2.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2022 dosáhla výše 2.201.790 tis. Kč. V následující tabulce jsou přehledně popsány úvěry využívané krajem.

Tabulka 1.11: Přehled úvěrů využívaných krajem
Ukazatele úvěru Evropská investiční banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – projektový UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – refinancování Česká spořitelna, a.s.
Rozhodnutí ZK o uzavření smlouvy 15/1270 z 10. 11. 2010 10/1084 z 13. 12. 2018 12/1411 z 13. 6. 2019 2/20 z 17. 12. 2020
Smlouva ze dne 18. 11. 2010 7. 1. 2019 19. 6. 2019 21. 12. 2020
Předmět úvěru Financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II – profinancování vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a dalších investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi Předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, SR nebo jiných veřejných zdrojů v rámci programového období 2019–2024 Úvěr na refinancovaní tří vybraných úvěrových tranší (2. 3. a 4. tranše) načerpaných od EIB s cílem snížení úrokových nákladů placených krajem Financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021–2024
Výše úvěru 2,0 mld. Kč 1,0 mld. Kč 1,0097 mld. Kč 3,0 mld. Kč
Úroková sazba fixní – viz tabulka 1.12 1měsíční PRIBOR
+ 0,01 % p.a.
3měsíční PRIBOR
– 0,04 % p.a.
6měsíční PRIBOR
– 0,09 % p.a.
Období čerpání 2011–2015 2019–2023 září 2019 2021–2024
Období splácení 2016–2025 do 31. 12. 2024 2020–2025 2026–2035
Pravidelná splátka 76,7 mil. Kč ročně průběžně 168,28 mil. Kč ročně 300 mil. Kč ročně
Stav úvěrů k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Čerpání úvěru 0 583 902 0 522 270
Splátky úvěru 76 714 410 752 168 280 0
Nesplacená výše úvěru 230 143 556 517 504 860 910 270
Úroková sazba k 31. 12. 2022 viz tabulka 1.12 7,12 % p.a. 7,22 % p.a. 7,17 % p.a.

Na splácení úvěru UCB, a.s. (projektový) jsou využívány především prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru), a částečně vlastní prostředky kraje. V roce 2022 kraj čerpal tento úvěr na financování projektů zejména v oblasti dopravy, školství, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, územního plánování a kultury.

V roce 2022 bylo počítáno s odčerpáním úvěrového rámce ČS, a.s., ve výši 857.971 tis. Kč. K nižšímu čerpání oproti plánu došlo z důvodů posunutí předpokládaných termínů realizace staveb, zejména v důsledku dlouhých lhůt trvání územního a stavebního řízení v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele nebo vzájemné koordinace se souběžně realizovanými akcemi (např. dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.).

Tabulka 1.12: Přehled splácení jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od–do Částka ke splacení Splácení úroků Fixní sazba
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 – 15. 12. 2025 105 mil. Kč čtvrtletně 0,991 % p. a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 – 15. 12. 2025 125 mil. Kč čtvrtletně 0,13 % p. a.
Celkem 642 mil. Kč × × 230 mil. Kč × ×

Krajem je pravidelně sledován a vyhodnocován ukazatel zadluženosti podle metodiky mezinárodní ratingové společnosti Moody´s Investors Service (dále jen Moody´s), a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s, je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje a je vypočítán jako podíl dluhu (hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace). K udržení ratingu kraje na současné úrovni A1 je společností doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 %. K 31. 12. 2022 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,3 % (k 31. 12. 2021 to bylo 5,4 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí‑li dluh kraje k rozvahovému dni uvedený poměr, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží‑li kraj svůj dluh, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní. K 31. 12. 2022 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,9 % (k 31. 12. 2021 to bylo 6,0 %).

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje a informace ke Sberbank CZ, a. s. v likvidaci

K datu 31. 12. 2022 činil celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje 6.108,7 mil. Kč. V této hodnotě jsou započteny i prostředky v pokladně kraje. Mezi tyto finanční prostředky nejsou zahrnuty depozitní účty (účty cizích prostředků) a účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH.

Tyto prostředky byly uloženy u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); MONETA Money Bank, a. s. (MONETA); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.13: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2022 (v mil. Kč) Orientační úročení k 31. 12. 2022 (v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné úročení). 1 758,8 6,33–6,50
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou 200,0 mil. Kč na vkladovém účtu u JT s 1denní výpovědí. 200,0 6,00
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
  1. 3,1 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením,
  2. 104,2 mil. Kč na běžném účtu u OB se zvýhodněným úročením,
  3. 1,0 mil. Kč na spořícím účtu u ČS se zvýhodněným úročením,
  4. 50,3 mil. Kč na spořícím účtu u ČSOB se zvýhodněným úročením.
158,6 3,20–6,70
Virtuální účty (prostředky vyvedeny na technický účet banky) K 31. 12. 2022 nebyly evidovány. 0,0 -
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny ve fiktivním cash-poolingu (FCP) a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 1.079,3 mil. Kč (KB + UCB + ČSOB). Rozdíl ve výši 1.026,3 mil. Kč (1.079,3 – 53,0) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do FCP, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu – účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně do více kategorií, aby nedošlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 130 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., a MSID, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2022 prostředky v celkové výši 2.404,7 mil. Kč (z toho 1.013,9 mil. Kč v KB, 1.259,5 mil. Kč v UCB a 131,3 mil. Kč v ČSOB).
53,0 5,25–6,33
Účet školských prostředků - 0,1 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby - 16,0 6,33
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady. Vyšší stav prostředků byl způsoben krátkodobým převodem z účtů komerčních bank do ČNB. 3 377,9 0,00–6,33
Účty projektů EU Z toho na zálohovém účtu pro kotlíkové dotace částka 333,1 mil. Kč. 495,6 0,00–6,33
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. 48,3 0,00–0,05
Pokladna Stav pokladny vč. devizových zůstatků v přepočtu na Kč. 0,4 -
Celkem   6 108,7  

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 (v %)

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 (v %)
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 dle typu účtu
Typ účtu %
účty peněžních fondů 28,8
zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty 2,6
zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou 3,3
virtuální účty 0,0
zhodnocovací cash-poolingové účty 0,9
provozní účty 55,3
účty školských prostředků 0,0
účty dotací pro soc. služby 0,3
projektové účty 8,1
devizové účty 0,8
celkem 100,0

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 dle bankovních domů (v %)
(pozn. SVI = systémově významná instituce podle ČNB)

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 dle bankovních domů (v %)
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2022 dle bankovních domů
Bankovní dům %
ČNB 55,2
ČS – SVI 21,1
ČSOB – SVI 0,8
JT 3,3
KB – SVI 1,2
MONETA 0,0
OB 1,7
PPF 0,2
RFB – SVI 0,0
UCB – SVI 16,4
celkem 100,0

Z výše uvedeného grafu je patrno, že největší podíl úložek (94,7 %) byl uložen u ČNB a tzv. systémově významných institucí, které pro daný rok stanoví ČNB. Zbývající část finančních prostředků (5,3 %) byla uložena v rámci diverzifikace mezi 3 další spolupracující bankovní domy (PPF, OB a JT). U MONETY kraj neměl provedenu žádnou úložku.

Zvýšený zůstatek v ČNB byl způsoben krátkodobým převodem prostředků z účtů komerčních bank (ČS, ČSOB, KB, PPF, RFB a UCB) za účelem eliminace poplatku do rezolučního fondu. V lednu 2023 došlo ke zpětnému převodu na účty kraje vedené u komerčních bank. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 7,7 mil. Kč.

Informace k vývoji pohledávky kraje vůči Sberbank CZ, a. s., v likvidaci

Tabulka 1.14: Přehled vývoje pohledávky kraje vůči Sberbank CZ, a. s., v likvidaci
Datum Popis stavu
24. 2. 2022 MSK má u SB uloženo 414,4 mil. Kč (350 mil. Kč na spořícím účtu s 31denní výpovědí a 64,4 mil. Kč na běžném účtu). MSK vyvedl částku z běžného účtu mimo banku a aktivoval výpověď ze spořícího účtu.
30. 4. 2022 Rozhodnutí ČNB o odnětí bankovní licence nabylo právní moci.
21. 6. 2022 MSK přihlásil pohledávky v rámci likvidace banky.
8. 8. 2022 RK pověřila usn. č. 50/3509 náměstka hejtmana Ing. Jaroslava Kaniu zastupováním kraje na schůzích věřitelů (případně na schůzích věřitelského výboru) a ustanovila jeho zástupcem Mgr. Martina Vymětala, LL.M., vedoucího oddělení právního.
6. 9. 2022 MSK obdržel od likvidátorky banky oznámení o výši pohledávky v celkové výši 370.540.474,51 Kč (běžný účet: 3.527.118,34 z titulu průběžně připisovaných úroků za 02‑07/2022 vč. sankčních úroků a spořící účet: 367.013.356,17 Kč z titulu naběhlých sankčních úroků). Veškeré tyto pohledávky jsou vedeny v rámci účetnictví kraje již na dlouhodobé pohledávce vůči bance.
26. 8. 2022 Městský soud v Praze prohlásil na majetek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci konkurz.
6. 10. 2022 Proběhla schůze věřitelů, kde byla ve funkci likvidátorky potvrzena JUDr. Jiřina Lužová (dále jen "IS"), byl stanoven oficiální věřitelský výbor ve složení GSFT, ČNB a firma STEMA-TECH, s.r.o.
14. 10. 2022 Věřitelský výbor rozhodl, aby IS jednala o uzavření kupní smlouvy o prodeji úvěrového portfolia banky s jediným zájemcem, Českou spořitelnou, a.s.
16. 12. 2022 Byla uzavřena smlouva o prodeji banky České spořitelně, a.s., souhlas s prodejem udělil Insolvenční soud, ÚOHS i ČNB, takže byly splněny všechny podmínky k naplnění smlouvy o prodeji v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun. Současně došlo k naplnění podmínky prodloužení výjimky ze sankcí Americkým úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv až do 31. 1. 2024.
5. 4. 2023 Česká spořitelna, a.s., dokončila nákup úvěrového portfolia a převod byl stvrzen zápisem do Obchodního rejstříku. Za úvěrové portfolio zaplatila Česká spořitelna, a.s. částku 41,053 mld. Kč. K tomu insolvenční správkyně sdělila, že vypořádání pohledávek věřitelů formou částečného rozvrhu by se mohlo uskutečnit ve druhé polovině roku 2023 a mělo by dojít až ke skoro 100% uspokojení věřitelů ve 3.skupině, do které spadají i kraje, města, obce a velké společnosti.

Odbor financí naplňuje pravidla pro nakládání s finančními prostředky kraje schválená radou kraje usnesením č. 51/3637 ze dne 29. 8. 2022 – u systémově významných bank (ČS, ČSOB, KB, RFB, UCB, PPF – nově pro rok 2023,) jsou prováděny úložky s maximálně 14denní výpovědní lhůtou, u ostatních bank (JT, OB a MONETA) s maximálně 1denní výpovědní lhůtou. U ČNB je možnost zřizovat vklady až na dobu 9 měsíců.

Přes výrazný přesun prostředků k systémově významným bankám se díky růstu úrokových sazeb a dennímu řízení cash flow daří přeplňovat očekávaný příjem z úrokových výnosů. K datu 31. 12. 2022 tak kraj inkasoval na úrokových příjmech částku 241,9 mil. Kč (schválený rozpočet počítal s částkou 25 mil. Kč).

1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky je realizována finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2022.

Veřejnosprávní kontrola vykonávaná kontrolními orgány je systém finanční kontroly, který zahrnuje kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2022 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj. Poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory bylo upraveno v Ekonomickém řádu krajského úřadu a v navazující směrnici (Směrnice pro veřejnou finanční podporu). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly a postup řešení důsledků kontrolních zjištění byly stanoveny Kontrolním řádem krajského úřadu a na něj navazující metodikou (Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně).

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2022 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem ukončeno celkem 37 kontrol hospodaření. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období ukončeno celkem 13 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství podle § 10 zákona o finanční kontrole. Jednalo se o kontroly zaměřené na čerpání přímých nákladů na vzdělávání. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2022 zaměstnanci krajského úřadu zařazenými do odboru podpory korporátního řízení a kontroly ukončeno celkem 69 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory a 98 kontrol administrativních. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací (ukončeno celkem 367 kontrol, z toho 330 kontrol v programech na zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí). Porušení rozpočtové kázně bylo na základě kontrol dotací konstatováno celkem ve 20 případech v celkové výši 4.756 tis. Kč.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2022 ukončeno čtyřmi kontrolními/auditními orgány celkem 6 veřejnosprávních kontrol a 5 auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

Moravskoslezský kraj v roce 2022 nehradil žádný odvod za porušení rozpočtové kázně.

2. Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu a státních fondů. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2022 dosáhly celkové výše 4.031.108 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 3.477.047 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 554.061 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 67 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 253.346 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 1.477.365 tis. Kč. Nízké čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno prodloužením přípravy víceletých a finančně náročných akcí, a to jak v projekční fázi (vazba na vydání závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy), tak ve fázi soutěžení dle zákona o zadávání veřejných zakázek (zdlouhavé hodnocení veřejných zakázek, řada dotazů uchazečů v průběhu zadávacích řízení, kdy díky tomu docházelo k prodloužení termínu pro podání nabídek, neochota podepsání smlouvy o dílo ze strany vítězných uchazečů, atd.). Průběh realizace některých staveb byl do jisté míry negativně ovlivněn i nedostatkem některých materiálů na trhu a nárůstem jejich cen, kdy docházelo k hledání alternativních cest směřujících ke zdárnému dokončení realizace staveb – např. záměna materiálů atd., ale s nutností uzavření dodatku ke smlouvě a teprve jejímu následnému fakturování.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 7 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.15: Reprodukce majetku kraje v roce 2022 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 2 300 397 1 327 811 57,7
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu a státních fondů 253 346 253 311 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 1 477 365 1 133 191 76,7
Celkem 4 031 108 2 714 313 67,3

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 2.190.234 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet navýšen na částku 2.300.397 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 2.032.417 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 267.980 tis. Kč. Během roku došlo k zásadním úpravám rozpočtu zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2021, schválením nových akcí a provedením revizí schválených investičních akcí. Revize zohlednily stav přípravy a realizace akcí, souběžně byly vyčísleny úspory v rozpočtu roku 2022 ve výši 657.394 tis. Kč. Část těchto prostředků byla vyčíslena jako úspora a převedena na akci "Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku", část byla určena na pokrytí výdajů v dalších letech s ohledem na časový posun v přípravě či realizaci akcí. Schválený rozpočet kraje na reprodukci majetku k 31. 12. 2022 byl celkově navýšen o částku 110.163 tis. Kč.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2022 činilo 1.327.811 tis. Kč, tj. 58 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je 972.586 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 931.220 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2023 na dofinancování nedokončených akcí. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

K nejvýznamnějším změnám upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu v oblasti reprodukce majetku došlo v odvětví sociálních věcí, a to snížením rozpočtu o 141.023 tis. Kč. Na snížení rozpočtu se podílel časový posun realizace akce "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice (Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, Kopřivnice)" a "Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín)". Nejvyšší podíl na navýšení upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví školství, a to o 223.751 tis. Kč. Zvýšení upraveného rozpočtu roku 2022 ovlivnilo zapojení nedočerpaných výdajů u akcí zařazených v rozpočtu na rok 2021 v rámci účelových převodů. Na tomto navýšení se podílely zejména víceleté akce, například akce "Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace)" a "Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)". Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví zdravotnictví, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 102.105 tis. Kč, zejména na akci "Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)" při změně financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a na akci "Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1 (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)" v rámci rozdělení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021. V odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje vzrostl upravený rozpočet o 31.222 tis. Kč.

Tabulka 1.16: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2022 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 38 000 69 222 34 439 49,8
Finance a správa majetku 101 007 54 751 19 892 36,3
Doprava 416 154 403 347 312 839 77,6
Chytrý region 14 475 18 657 7 766 41,6
Krizové řízení 424 5 864 2 986 50,9
Kultura 136 646 73 492 38 885 52,9
Cestovní ruch 0 3 238 3 203 98,9
Sociální věci 294 331 153 308 22 986 15,0
Školství 560 165 783 915 466 784 59,5
Zdravotnictví 628 932 731 037 417 973 57,2
Životní prostředí 100 3 566 57 1,6
Celkem 2 190 234 2 300 397 1 327 811 57,7

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 69.222 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 68.188 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.034 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 34.439 tis. Kč, tj. 50 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 28.209 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2023 na úhradu závazků kraje z minulého období, zbývající prostředky představovaly úsporu. Jedná se o níže uvedené akce:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

V oblasti činnosti krajského úřadu byly nejvýznamnějšími výdaji výdaje na rekonstrukci vestibulu v roce 2022 v celkové výši 21.438 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 54.751 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 47.471 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 7.280 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 19.892 tis. Kč, tj. 36 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 4.776 tis. Kč na akci "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje" zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2023 na její dofinancování. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 403.347 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 301.549 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 101.798 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy k 31. 12. 2022 činilo 312.839 tis. Kč, tj. 78 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 354.804 tis. Kč a čerpány ve výši 276.831 tis. Kč, tj. 78 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí:

Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 77.620 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2023 na úhradu závazků kraje z minulého období.

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 48.543 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 46.989 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.554 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 36.008 tis. Kč, tj. 74 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky ve výši 9.881 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023 na úhradu závazků u akcí "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava", "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3" a "Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická".

Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu

V odvětví chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 18.657 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 16.433 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.224 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví chytrého regionu k 31. 12. 2022 činilo 7.766 tis. Kč, tj. 42 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum, Ostrava, byly pro rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 14.687 tis. Kč a čerpány ve výši 6.296 tis. Kč, tj 43 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet obsahoval investiční prostředky ve výši 13.211 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.476 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na financování akcí "Technické vybavení organizace" a "Vysokorychlostní datová síť". Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 8.383 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2023 na úhradu realizace uvedených akcí.

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvkové organizaci, Ostrava, byly pro rok 2022 vyčleněny investiční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč na realizaci projektu "SW systém ATHOS". Finanční prostředky nebyly příspěvkovou organizací vyčerpány a v celé výši byly převedeny do upraveného rozpočtu roku 2023.

Na výdaje realizované krajským úřadem byly vyčleněny prostředky ve výši 1.970 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.223 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 747 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví chytrého regionu činilo 1.470 tis. Kč, tj. 75 % rozpočtovaných výdajů. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 5.864 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 3.364 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 2.986 tis. Kč, tj. 51 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byly vyčleněny investiční prostředky příspěvkové organizaci kraje na nákup testovacího systému cobas 5800 a test cobas SARS‑CoV‑2 pro rychlé zpracování výsledků velkého množství vzorků v rámci akce "Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID‑19" ve výši 2.908 tis. Kč a vyčerpány byly ve výši 100 %.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému. V rozpočtu kraje na rok 2022 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.956 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center. Ke dni 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 78 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.878 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023 na akce "Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce" a "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení".

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 73.492 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 46.511 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 26.981 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 38.885 tis. Kč, tj. 53 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční prostředky ve výši 29.065 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 9.820 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 34.607 tis. Kč, z toho 297 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2022 a 34.310 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu na rok 2023 na dofinancování níže uvedených akcí:

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022
Divadla 7 582 6 532
Muzea a galerie 22 997 1 599
Kulturní památky 42 913 30 754
Celkem 73 492 38 885

V roce 2022 byly v odvětví kultury ukončeny akce menšího rozsahu, např. "Hrad Sovinec – oprava lesnické školy" (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) a "Revitalizace zámeckého parku" (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace). Dále byla zahájena samotná realizace akce "Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu" (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) a pokračovala realizace víceleté akce "Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí" (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace). Současně probíhala příprava významných akcí, jejichž realizace bude probíhat v letech 2023 a 2024.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.238 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.870 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 368 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 3.203 tis. Kč, tj. 99 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu" na dodání elektrokol a na výrobu výstavní stěny pro potřeby prezentace Moravskoslezského kraje. V rámci akce "Obnova techniky na Jesenické magistrále" byly zakoupeny 2 ks čtyřkolek. Zbývající finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 153.308 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 152.660 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 648 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 22.986 tis. Kč, tj. 15 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 130.322 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 130.320 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2023. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 685 685
Domovy pro seniory 39 525 3 608
Chráněné bydlení 1 250 350
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 108 648 18 143
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 200 200
Celkem 153 308 22 986

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny pouze investiční finanční prostředky ve výši 47.459 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán příspěvkovými organizacemi ve výši 6.792 tis. Kč, což představuje 14 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly zejména použity na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 105.849 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 105.201 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 648 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 16.194 tis. Kč, což je 15 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2022 ukončena v rámci reprodukce majetku víceletá akce "Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem" pro Domov Letokruhy, příspěvkovou organizaci, Budišov nad Budišovkou, s celkovými výdaji 14.436 tis. Kč, z toho před rokem 2022 bylo investováno 12.301 tis. Kč a v roce 2022 výdaje činily 1.467 tis. Kč; rozdíl byl dokryt vlastními zdroji příspěvkové organizace. Zahájena byla realizace akce "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" pro Domov pod Bílou horou, příspěvkovou organizaci, Kopřivnice, s celkovými výdaji 328.014 tis. Kč, z toho před rokem 2022 bylo profinancováno 8.147 tis. Kč, v roce 2022 pak 44.565 tis. Kč (z toho dotace ze státního rozpočtu 30.000 tis. Kč) a v roce 2023 je plánováno financování ve výši 275.302 tis. Kč. Pokračovala příprava významné víceleté akce "Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova" pro Domov Duha, příspěvkovou organizaci, Nový Jičín, s celkovými výdaji 210.980 tis. Kč, jejíž realizace bude probíhat v letech 2023–2024.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 783.915 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 665.608 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 118.307 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 466.784 tis. Kč, tj. 60 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 317.131 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 316.673 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2023. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

Tabulka 1.19: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022
Mateřské školy a základní školy 172 978 139 654
Gymnázia 219 447 136 093
Odborné školy a učiliště 289 340 135 542
Dětské domovy 35 415 18 986
Základní umělecké školy 29 066 4 482
Ostatní zařízení 37 669 32 028
Celkem 783 915 466 784

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 579.187 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 463.750 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 115.437 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 359.489 tis. Kč, což představuje 62 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2022 vyčleněno 204.728 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 201.858 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.870 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 107.295 tis. Kč, což je 52 % rozpočtovaných výdajů.

Třetím rokem pokračovala realizace víceleté investiční akce "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými plánovanými výdaji 75.079 tis. Kč, z toho výdaje před rokem 2022 činily 48.922 tis. Kč a v roce 2022 výdaje z rozpočtu kraje činily 25.889 tis. Kč. Na rok 2023 jsou z rozpočtu kraje plánovány výdaje ve výši 268 tis. Kč.

V roce 2022 byla zahájena realizace "Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě" pro Základní školu, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizaci, s celkovými plánovanými výdaji 209.223 tis. Kč, z toho výdaje před rokem 2022 činily 3.424 tis. Kč a v roce 2022 výdaje z rozpočtu kraje činily 52.090 tis. Kč. Na rok 2023 jsou z rozpočtu kraje plánovány výdaje ve výši 153.704 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 731.037 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 724.195 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 6.842 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 417.973 tis. Kč, tj. 57 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 313.064 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů ve výši 312.143 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2023. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2022.

Tabulka 1.20: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022
Nemocnice 684 834 392 325
Zdravotnická záchranná služba 24 335 22 088
Ostatní činnost ve zdravotnictví 21 867 3 560
Celkem 731 037 417 973

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 635.409 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 633.768 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.641 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 402.649 tis. Kč, což představuje 63 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2022 vyčleněno 95.628 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 90.427 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 5.201 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 15.324 tis. Kč, což je 16 % rozpočtovaných výdajů. Rozpočet byl použit zejména na závazek kraje reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku, dále na dodávku systému identitní brány MSK a poskytování servisní a technické podpory.

Reprodukce majetku kraje v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 3.566 tis. Kč na akci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace". Čerpání rozpočtu v odvětví životního prostředí činilo 57 tis. Kč, tj. 2 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 3.509 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2023 na dofinancování akce.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu a státních fondů

V roce 2022 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 253.346 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 253.311 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo devět příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.21: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu v roce 2022 (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 725 690
Financování dopravní infrastruktury 215 752 215 752
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 80 80
Veřejné informační služby knihoven 20 20
Program restaurování movitých kulturních památek 180 180
Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 780 780
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 30 000 30 000
Centra odborné přípravy 3 249 3 249
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 60 60
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 2 500 2 500
Celkem 253 346 253 311

V odvětví dopravy byly ze Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty neinvestiční prostředky pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje ve výši 215.752 tis. Kč na "Financování silnic II. a III. tříd – SS Moravskoslezského kraje". Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací na konci roku zcela vyčerpány.

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 1.060 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování byly z programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II" pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, poskytnuty neinvestiční prostředky výši 80 tis. Kč na realizaci projektu "D II 22 3 × restaurování Muzeum Novojičínska". Na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu byly poskytnuty investiční prostředky ve výši 780 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci.

Rozvoj knihoven podpořilo Ministerstvo kultury dotací v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" ve výši 20 tis. Kč. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, obdržela dotaci na "Vybavení pro streamování a nahrávání přednášek pro veřejnost".

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, neinvestiční příspěvek ve výši 180 tis. Kč účelově určený na restaurování movité kulturní památky – soubor obrazů z mobiliáře zámku v Bruntále.

V odvětví cestovního ruchu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu" dotaci v maximální možné výši podle podmínek výzvy, tj. ve výši 725 tis. Kč na akci "Obnova techniky na Jesenické magistrále". Byly zakoupeny 2 ks čtyřkolek a služby spojené se zajištěním online a tiskové inzerce.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" v roce 2022 finanční prostředky ve výši 30.000 tis. Kč na akci realizovanou Moravskoslezským krajem "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" pro Domov pod Bílou horou, příspěvkovou organizaci, Kopřivnice. Dotace jsou správcem programu poskytovány formou průběžného zpětného proplacení výdajů na základě žádosti o platbu. V roce 2022 byla na akci proinvestována z prostředků státního rozpočtu celá částka.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 3.249 tis. Kč na výukové pomůcky pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, a pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci. V rámci "Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci pro Střední školu a Základní školu, Havířov–Šumbark, příspěvkovou organizaci, ve výši 60 tis. Kč na realizaci projektu "Havířov, SŠ, ZŠ – zvětšovací a čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé".

V odvětví zdravotnictví poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situaci" na obnovu vozového parku pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Ostrava, dotaci ve výši 2.500 tis. Kč; prostředky byly vyčerpány ve výši 100 %. Jednalo se o dvě speciální vozidla zdravotnické záchranné služby pro převoz osob a materiálu.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2022 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 1.297.351 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2021 navýšen o částku 225.223 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021, které byly (usnesením č. 33/2314 ze dne 10. 1. 2022 v objemu 43.575 tis. Kč a usnesením č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 v objemu 181.648 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2022. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 459.462 tis. Kč (usnesením č. 45/3134 ze dne 30. 5. 2022 v objemu 188.693 tis. Kč a usnesením č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022 v objemu 270.769 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména s úpravou harmonogramu realizace projektů (např. opakované vyhlášení veřejných zakázek, zdlouhavá administrace veřejné zakázky), úpravou výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo na základě skutečnosti oproti původnímu plánu projektů.

Tabulka 1.22: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2022 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje 0 1 189 426 35,8
Finance a správa majetku 0 25 0 0,0
Doprava 539 851 490 512 413 993 84,4
Chytrý region 0 1 100 0 0,0
Krizové řízení 1 700 3 000 0 0,0
Kultura 93 952 40 668 31 652 77,8
Sociální věci 178 773 208 040 132 691 63,8
Školství 252 995 241 705 149 787 62,0
Územní plánování a stavební řád 56 000 69 000 53 518 77,6
Zdravotnictví 148 920 385 602 321 124 83,3
Životní prostředí 25 160 36 523 30 000 82,1
Celkem 1 297 351 1 477 365 1 133 191 76,7

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2022 celkem 1.133.191 tis. Kč. Finanční prostředky obdrží kraj až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2022 je pak uveden v tabulce č. 7 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3. Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2022 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora cestovního ruchu.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2022 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2022 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 639.895 tis. Kč, což představovalo 5 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2022 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2021, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 255.108 tis. Kč, a také o zapojené finanční prostředky přijaté z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.655.513 tis. Kč použité na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb. Na druhou stranu došlo v průběhu roku 2022 také ke snížení účelových prostředků určených na dotační programy, a to převodem nečerpaných finančních prostředků na jiné aktivity v rámci daného odvětví. Část finančních prostředků byla převedena také do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023 nebo do rozpočtové rezervy.

K 31. 12. 2022 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 3.328.049 tis. Kč, což představuje čerpání 94 % upraveného rozpočtu kraje (3.528.752 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky ve výši 195.648 tis. Kč byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2023; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2022, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2022.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2022 je uveden v tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl skutečných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků na:

V závěrečném účtu za rok 2022 je uvedeno financování roku 2022 a použití prostředků k 31. 12. 2022. Zároveň je uveden celkový přehled dosud vyplacených finančních prostředků na dotační programy vyhlášené v předchozích letech, a to zvlášť za dotační programy s ukončeným financováním v roce 2022 a zvlášť za dotační programy s pokračujícím financováním do dalších let.

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2022 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2023) jsou uvedeny v tabulkách podkapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.23: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2022 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *⁾ Délka jeho financování
Krizové řízení Program na podporu sborů dobrovolných hasičů 2022
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2022
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2022
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 2022
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 2022–23
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022–23
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021–22, 2022–23
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016–22, 2018–23, 2019–23, 2020–23, 2021–23, 2022–24
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019–22, 2020–23, 2021–24, 2022–25
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021–23, 2022–23
Program na podporu financování akcí s podporou EU 2017–22, 2018–23
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021–22, 2022–23
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2019–22, 2021–23, 2022–24
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021–22, 2022–23
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 2022
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2019–22, 2022–25
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2022
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2021–22, 2022–23
Program na podporu technických atraktivit 2022
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2021–23, 2022–23
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019–23, 2021–23, 2022–24
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–23
Sociální věci Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2021–22, 2022
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2022
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2022
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2021–22, 2022–23
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2022
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2022–23
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 2022
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2022
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 2022
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 2022
Školství Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji 2022
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2022
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2022
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2021–22, 2022–23
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2022
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2022
Program na podporu hospicové péče 2022
Program na podporu rozvoje zdravotní části multidiscipliárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s dušením onemocněním 2022
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2020–22,2021–22, 2022–23
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2020–22, 2021–23, 2022–23
Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoselzského kraje s výskytem vlka obecného 2022
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2021–22, 2022–23
Podpora odpadového hospodářství 2022–23
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2021–22, 2022
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 2020–23

*⁾ Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech.

3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly v odvětví krizového řízení alokovány na dotační program finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byly na realizaci jednoletého dotačního programu finanční prostředky navýšeny na částku 8.264 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 8.232 tis. Kč.

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022

Rada kraje usnesením č. 38/2489 ze dne 28. 2. 2022 rozhodla vyhlásit "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022". Cílem dotačního programu byla podpora projektů zaměřených na činnost pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sborů dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, a to na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Tabulka 1.24: Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto *⁾ čerpáno vráceno
Spolky 7 970 300 130 8 263 950 8 149 714 114 236
Celkem 7 970 300 130 8 263 950 8 149 714 114 236

*⁾ V průběhu roku 2022 došlo k navýšení alokace dotačního programu a dotace byly poskytnuty náhradním žadatelům.

Usnesením rady kraje č. 41/2800 ze dne 28. 3. 2022 došlo k navýšení prostředků na dotační program o 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 130 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 8.264 tis. Kč. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje navrhla orgánům kraje podpořit 126 projektů v plně požadované výši a 4 projekty schválit jako náhradní. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/713 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelové dotace 126 subjektům na realizaci 126 projektů v celkové částce 7.970 tis. Kč a 4 projekty v celkové částce 294 tis. Kč schválilo jako náhradní. Rada kraje usnesením č. 50/3465 ze dne 8. 8. 2022 rozhodla navýšit dotační program o 264 tis. Kč. Tyto prostředky spolu s nevyčerpanými prostředky dotačního programu ve výši 30 tis. Kč byly použity na poskytnutí dotací náhradním žadatelům. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

Na dotační programy v odvětví kultury bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 62.150 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 39.903 tis. Kč, vyčerpáno bylo 33.495 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6.259 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022

Rada kraje usnesením č. 26/1744 ze dne 29. 9. 2021 rozhodla o vyhlášení dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022. Prioritami programu byla zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.25: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 80 000 1 80 000 80 000 0
Obecně prospěšné společnosti 61 500 1 61 500 61 500 0
Spolky 1 017 000 14 1 017 000 925 356 91 644
Celkem 1 158 500 16 1 158 500 1 066 856 91 644

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč. Přijato bylo celkem 28 žádostí, z nichž bylo 7 stornováno na základě duplicitního podání s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 1.463 tis. Kč, z toho 2 žádosti byly vyřazeny, jelikož byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu, a pro věcné nedostatky byly vyřazeny další 3 žádosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/611 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 1.159 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 491 tis. Kč byly použity na financování individuálních dotací v odvětví kultury. Vrácené finanční prostředky představují úsporu v rámci programu. Dotační program byl ukončen.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 26/1743 ze dne 29. 9. 2021 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Pro rok 2022 měl dotační program dva dotační okruhy. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a druhým bylo restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Tabulka 1.26: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 1 920 300 7 1 584 254 1 584 223 30
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 500 000 1 500 000 500 000 0
Nepodnikající fyzické osoby 2 185 500 7 2 168 820 2 168 820 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 745 000 2 745 000 745 000 0
Spolky 1 305 000 3 1 305 000 1 305 000 0
Církve a náboženské společnosti 6 624 000 16 6 623 885 6 623 885 0
Fundace 500 000 1 500 000 500 000 0
Celkem 13 779 800 37 13 426 959 13 426 928 30

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 12.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 78 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 29.320 tis. Kč. Předepsané formální náležitosti nesplnil 1 projekt, který byl v souladu s podmínkami programu vyloučen z dalšího posuzování. Usnesením rady kraje č. 38/2518 ze dne 28. 2. 2022 byl navýšen objem prostředků programu v rozpočtu kraje na rok 2022 o 1.780 tis. Kč, a to z úspory na akci rozpočtu kraje Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/608 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 37 projektů v celkovém objemu 13.780 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly vyplaceny dotace všem příjemcům, a to až po předložení závěrečných vyúčtování. Nečerpané finanční prostředky v rámci programu ve výši 321 tis. Kč byly použity na poskytnutí individuálních dotací v odvětví kultury, zbylé finanční prostředky představují úsporu v rámci programu. Dotační program byl ukončen.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2022

O vyhlášení dotačního programu bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 26/1745 ze dne 29. 9. 2021. Cílem dotačního programu byla podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje. Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na hudbu, tanec, divadelní a výtvarnou tvorbu, filmové přehlídky a tradiční lidovou kulturu a řemesla.

Tabulka 1.27: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 3 443 200 20 3 990 200 3 955 959 34 241
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 910 000 4 910 000 910 000 0
Nepodnikající fyzické osoby 50 000 0 0 0 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 1 444 300 4 846 000 843 562 2 438
Církve a náboženské společnosti 135 000 2 135 000 135 000 0
Spolky 5 271 000 29 5 372 300 5 343 594 28 706
Obecně prospěšné společnosti 449 000 2 449 000 449 000 0
Veřejné vysoké školy 170 000 1 170 000 136 353 33 647
Dobrovolné svazky obcí 95 000 1 95 000 80 584 14 416
Celkem 11 967 500 63 11 967 500 11 854 052 113 448

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 145 projektů s celkovým požadavkem ve výši 27.570 tis. Kč, 6 projektů bylo následně žadateli vzato zpět. Rada kraje usnesením č. 38/2519 ze dne 28. 2. 2022 rozhodla vzhledem k vysokému počtu kvalitních projektů o navýšení rozpočtu dotačního programu o částku 968 tis. Kč z úspory vzniklé v rámci jiné akce rozpočtu v odvětví kultury. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/610 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 62 projektů v celkovém objemu 11.968 tis. Kč. Čtyři subjekty odstoupily od realizace projektů před podpisem smluv v celkovém schváleném objemu finančních prostředků 861 tis. Kč; tyto finanční prostředky byly poskytnuty pěti náhradním žadatelům dle podmínek dotačního programu. Dotační program byl tímto ukončen.

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/1934 ze dne 15. 11. 2021. Byl zaměřen na obnovu památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.28: Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 5 977 900 2 1 707 277 1 707 277 0
Nepodnikající fyzické osoby 4 394 100 2 1 097 839 1 097 839 0
Církve a náboženské společnosti 14 900 000 5 2 000 000 2 000 000 0
Spolky 4 728 000 1 0 0 0
Celkem 30 000 000 10 4 805 116 4 805 116 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 30.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 28 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 95.985 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/727 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci celkem 10 projektů, z toho 8 projektů v plně požadované výši a 2 projekty ve zkrácené výši. S ohledem na to, že časová použitelnost u všech projektů je až do roku 2023, byl schválen závazek na dofinancování dotačního programu ve výši 19.686 tis. Kč a tato částka byla převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023. V roce 2022 došlo k vyplacení finančních prostředků v celkové výši 4.805 tis. Kč, zbylé finanční prostředky v celkové výši 5.509 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2023. V souladu s uvedeným se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2023.

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022

Rada kraje usnesením č. 27/1803 ze dne 11. 10. 2021 rozhodla o vyhlášení dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022. Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty musí mít propagační a marketingový potenciál, jehož může region ke své propagaci využít. Realizace takových projektů bude podporovat značku Moravskoslezský kraj jako moderního kulturního film-friendly regionu.

Tabulka 1.29: Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 4 850 000 5 2 275 000 2 275 000 0
Celkem 4 850 000 5 2 275 000 2 275 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč. Přijato bylo celkem 9 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 7.959 tis. Kč, z toho 3 žádosti byly vyřazeny, jelikož byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/607 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 4.850 tis. Kč a současně schválilo závazek dofinancovat výplatu 2. splátek 3 projektů z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.325 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy. Z důvodu nesplnění podmínek nedošlo k uzavření jedné smlouvy, tím vznikla úspora v roce 2022 ve výši 500 tis. Kč a došlo ke snížení závazku roku 2023 o 500 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč byly převedeny na dofinancování projektů v roce 2023. Celková úspora na programu ve výši 3.150 tis. Kč byla využita na finanční podporu významných akcí v odvětví kultury. V souladu s uvedeným se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2023.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 73.902 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 120.072 tis. Kč, vyčerpáno bylo 102.728 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 14.473 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí a na náklady venkovských mikroregionů spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích.

Tabulka 1.30: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 24 354 800 85 22 938 713 22 815 495 123 218
Dobrovolné svazky obcí 1 945 000 17 1 606 000 1 586 110 19 890
Celkem 26 299 800 102 24 544 713 24 401 605 143 108

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 26.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 20.800 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 149 žádostí v objemu 44.177 tis. Kč. Kritéria hodnocení splňovalo 148 žádostí v objemu 44.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022 byl navýšen objem prostředků na dotačním programu o 309 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 97 projektů v celkové částce 26.300 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 5.260 tis. Kč. Zapojením vratek z finančního vypořádání dotací v odvětví regionálního rozvoje (usnesení rady kraje č. 43/2915 ze dne 25. 4. 2022) a využitím nečerpaných druhých splátek dotací v rámci tohoto dotačního programu vyhlášeného na rok 2021 mohly být poskytnuty v souladu s podmínkami dotačního programu dotace 11 náhradním žadatelům ve výši 4.054 tis. Kč. Před podpisem smlouvy odstoupily od realizace svých projektů čtyři obce. Dotace byly poskytnuty dalším dvěma náhradním žadatelům. Koncem roku odstoupily od realizace svých projektů další čtyři obce. V průběhu roku 2022 bylo plně vyúčtováno 22 projektů. Nečerpané prostředky alokované na dotačním programu ve výši 287 tis. Kč představují úsporu. S ohledem na prodloužení termínu realizace některých projektů do 30. 6. 2023 se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2023.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce. Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc komplexnímu rozvoji obcí v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním programu se poskytují účelové investiční dotace na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 20 823 900 57 16 241 680 16 204 758 36 922
Celkem 20 823 900 57 16 241 680 16 204 758 36 922

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 20.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 16.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 85 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 29.853 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 82 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 28.989 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 45/3119 ze dne 30. 5. 2022 rozhodla o navýšení objemu finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2022 určeného na výplatu prvních splátek dotací o 659 tis. Kč, aby mohly být poskytnuty dotace většímu počtu žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací v celkové výši 20.824 tis. Kč obcím na realizaci 58 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 4.165 tis. Kč. V průběhu roku 2022 odstoupila jedna z obcí od realizace svého projektu před podpisem smlouvy a další obec projekt nerealizovala. Finanční prostředky byly koncem roku poskytnuty jednomu náhradnímu žadateli. Nevyplacené prostředky náhradnímu žadateli v roce 2022 ve výši 320 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nečerpané prostředky představují úsporu na dotačním programu. Předložení závěrečných vyúčtování projektů v rámci programu je stanoveno nejpozději do 30. 6. 2024. Ukončení dotačního programu se předpokládá v roce 2024.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 45/3106 ze dne 30. 5. 2022 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025 vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 49 projekty studentů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 13.230 tis. Kč. Všechny žádosti i projekty studenů splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a byly postoupeny k věcnému hodnocení. Rada kraje schválila usnesením č. 57/4130 ze dne 28. 11. 2022 rozpočtové opatření, kterým byl navýšen objem finančních prostředků na výplatu prvních splátek dotací o 50 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1012 ze dne 15. 12. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 30 projektových záměrů studentů tří žadatelů o dotace v celkové částce 8.100 tis. Kč. Současně zastupitelstvo kraje schválilo závazek dofinancovat výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 4.050 tis. Kč. Do konce roku 2022 nebylo možné uzavřít smlouvy a vyplatit první splátky dotací. Nečerpané prostředky ve výši 4.050 tis. Kč určené na první splátky dotací po nabytí účinnosti smluv byly proto účelově zapojeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2023. Realizace projektů v rámci programu má být ukončena do 31. 8. 2025 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2025, proto se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2025.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021 ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem Voucher pro začínající firmy je podpora podnikatelů či podniků, které mají promyšlený běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt voucher je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátními funkčními vlastnostmi a estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. konstrukce, topologické optimalizace, průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.). Třetí dotační titul s názvem InnoBooster voucher má za cíl vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací (Business Innovation).

Tabulka 1.32: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 550 500 5 450 601 450 601 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 9 328 500 22 7 462 800 7 462 800 0
Celkem 9 879 000 27 7 913 401 7 913 401 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025 alokovány finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 83 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 29.199 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 61 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 23.055 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/774 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 27 projektů v celkovém objemu 9.879 tis. Kč a o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.976 tis. Kč. Nerozdělené prostředky určené na první splátky dotací ve výši 97 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Koncem roku bylo předloženo předčasně závěrečné vyúčtování jednoho projektu. V této souvislosti došlo k navýšení objemu prostředků dotačního programu o 10 tis. Kč z prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na program vyhlášený pro jiné období, aby mohla být vyplacena druhá splátka dotace. Realizace některých projektů má být ukončena do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování do 31. 7. 2023. Ukončení dotačního programu se předpokládá v roce 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2568 ze dne 28. 2. 2022 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů s výučním listem – kategorie "H", studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných a vysokých škol. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje. Stáže je možno také absolvovat prostřednictvím projektu "PRAXE" v laboratoři IdeaHUB z. s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a aktuálního Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.33: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 526 800 3 263 400 263 400 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 4 359 700 27 2 179 850 2 179 850 0
Spolky 160 300 1 80 150 80 150 0
Celkem 5 046 800 31 2 523 400 2 523 400 0

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 44 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 7.104 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 35 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 5.835 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 45/3111 ze dne 30. 5. 2022 byl navýšen objem prostředků alokovaných na programu v rozpočtu kraje na rok 2022 o 23 tis. Kč, a to z úspory na akci rozpočtu kraje Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/775 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací 31 žadatelům v celkové výši 5.047 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.523 tis. Kč. Závěrečná vyúčtování projektů v rámci programu mají být předložena do 31. 7. 2023. Ukončení dotačního programu se předpokládá v roce 2023.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2021. Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, a to prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Tabulka 1.34: Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 23 248 200 9 16 198 560 16 198 560 0
Celkem 23 248 200 9 16 198 560 16 198 560 0

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2022 finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 42.236 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 45/3127 ze dne 30. 5. 2022 rozhodla snížit objem finančních prostředků na programu o 1.402 tis. Kč a využít úsporu ve výši 3.248 tis. Kč na akci rozpočtu kraje "Podpora řešení kůrovcové kalamity" na financování druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování. Tyto finanční prostředky v celkovém objemu 4.650 tis. Kč byly převedeny do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022 poskytnout dotace 9 žadatelům ve výši 23.248 tis. Kč a 8 náhradním žadatelům ve výši 18.988 tis. Kč. Současně rozhodlo o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši druhých splátek dotací. Koncem roku 2022 odstoupil od realizace svého projektu jeden příjemce, dotace bude poskytnuta náhradnímu žadateli. S ohledem na termín předložení závěrečných vyúčtování nejpozději do 30. 6. 2024 se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2024.

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/3600 ze dne 29. 8. 2022. Program je zaměřen na udržení provozu maloobchodu v obci do 1.000 obyvatel, nebo v obci do 3.000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1.000 obyvatel, a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Program byl zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+" Podpora provozního financování a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. MPO 100103/2022 ze dne 14. 10. 2022 má být program podpořen dotací ze státního rozpočtu v maximálním objemu 4.000 tis. Kč. Dotace bude kraji vyplacena ex post ve výši požadavku kraje dle skutečné výplaty dotací příjemcům v rámci dotačního programu.

V rámci programu bylo přijato 44 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.514 tis. Kč. Vyřazen byl 1 projekt, který nesplňoval podmínky pro provoz prodejen dle podmínek programu. O pořadí příjemců rozhodovalo časové hledisko předložení žádostí. Všechny projekty byly kvalitně zpracovány na stejné úrovni. Rada kraje usnesením č. 57/4123 ze dne 28. 11. 2022 rozhodla o navýšení objemu prostředků na programu o 1.420 tis. Kč, a to z vyčíslené úspory v rámci akce "Podpora řešení kůrovcové kalamity" a navrhla zastupitelstvu kraje rozhodnout o podpoře všech projektů, které splňovaly podmínky programu nad rámec financování ze státního rozpočtu. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022 rozhodlo poskytnout dotace 43 žadatelům ve výši 5.420 tis. Kč. Finanční prostředky jsou příjemcům poskytnuty až po předložení závěrečného vyúčtování projektu, což nastane v roce 2023. V návaznosti na výše uvedené byly nečerpané prostředky v plné výši, tj. ve výši 5.420 tis. Kč, účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Ukončení dotačního programu se předpokládá v roce 2023.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2077 ze dne 29. 11. 2021. Cílem dotačního programu bylo praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Tabulka 1.35: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 954 100 8 954 100 905 826 48 274
Celkem 954 100 8 954 100 905 826 48 274

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 8 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 954 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/631 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové dotace 8 subjektům na realizaci 8 projektů v celkové výši 954 tis. Kč, zbývající prostředky ve výši 46 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy kraje. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2016 až 2022

S ohledem na časovou použitelnost dotací v rámci dotačních programů, uzavírání dodatků ke smlouvám nebo dohod o narovnání dochází k přesahu financování dotačních programů do dalších let.

Tabulka 1.36: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s ukončeným financováním v roce 2022 (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 21 449 000 70 2 345 314 19 800 939 19 512 818 288 121
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 16 604 000 49 158 461 14 271 675 13 595 472 676 203
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 9 990 000 3 4 980 000 9 975 000 9 975 000 0
Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel 36 000 000 32 592 660 33 131 670 33 131 670 0
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021 4 867 100 29 1 747 952 4 077 552 4 023 595 53 957
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 25 951 600 13 1 200 000 25 319 065 24 770 075 548 990
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 4 088 400 41 3 573 886 3 573 886 3 573 886 0
Tabulka 1.37: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s pokračujícím financováním (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 17 491 000 42 56 000 14 051 099 13 092 848 958 251
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 15 969 200 40 343 168 13 829 918 13 279 806 550 112
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 13 910 500 38 1 208 580 12 795 444 12 063 590 731 853
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 16 304 200 43 285 327 12 533 446 12 533 446 0
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 7 830 000 3 0 3 915 000 3 915 000 0
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021 7 830 000 3 3 915 000 3 915 000 3 915 000 0
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 8 986 400 35 1 695 912 7 867 912 7 683 789 184 124
Program na podporu financování akcí s podporou EU 2018 51 456 000 1 7 315 295 44 855 716 44 855 716 0
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020 24 000 000 11 2 302 061 21 502 061 21 502 061 0

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 35.233 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 37.721 tis. Kč, vyčerpáno bylo 31.515 tis. Kč. U tří víceletých dotačních programů byly finanční prostředky ve výši 6.037 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2025/2025

Víceletý dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2585 ze dne 28. 2. 2022 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025, a to zejména tras zapojených do projektů realizovaných Moravskoslezským krajem. Důvodem podpory stanoveného účelu poskytování dotací je navázat na dotační programy určené na předchozí zimní sezóny a podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v kraji.

Tabulka 1.38: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 2 132 500 4 352 416 352 416 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 4 056 700 8 676 114 676 114 0
Spolky 1 809 500 4 301 582 301 582 0
Celkem 7 998 700 16 1 330 112 1 330 112 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 1.750 tis. Kč a prostředky na druhé, případně další splátky dotací byly součástí střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2023–2025. V rámci dotačního programu bylo přijato 16 žádostí s požadavky na dotace na tři zimní sezóny v souhrnné výši 7.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/758 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 7.999 tis. Kč a přijalo závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.668 tis. Kč, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 2.668 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 1.335 tis. Kč. Na prvních splátkách dotací první zimní sezóny 2022/2023 byly v roce 2022 vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.330 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky v rámci programu byly použity na realizaci dalších aktivit v odvětví cestovního ruchu. Po skončení zimní sezóny je vždy předloženo poskytovateli průběžné vyúčtování poskytnuté dotace za danou zimní sezónu. Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 30. 5. 2025. V souladu s uvedeným by měl být dotační program ukončen v roce 2025.

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2100 ze dne 29. 11. 2021 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: řešení otázek webových stránek turistických informačních center, jejich jazykových mutací, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce turistických informačních center na marketingových aktivitách kraje.

Tabulka 1.39: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 1 921 400 23 1 693 753 1 692 955 799
Dobrovolné svazky obcí 56 000 2 136 000 136 000 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 80 000 1 69 331 69 331 0
Spolky 78 500 1 78 500 78 500 0
Celkem 2 135 900 27 1 977 584 1 976 786 799

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 28 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.136 tis. Kč. Rada kraje rozhodla o navýšení objemu finančních prostředků na dotačním programu usnesením č. 38/2578 ze dne 28. 2. 2022 z úspory na akci "Rozvojové aktivity v cestovním ruchu". Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/649 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.136 tis. Kč. V průběhu roku 2022 odstoupil jeden příjemce od realizace svého projektu. Koncem roku byly použity nečerpané prostředky ve výši 143 tis. Kč na realizaci dalších aktivit v odvětví cestovního ruchu a zbylé nečerpané prostředky představují úsporu. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2099 ze dne 29. 11. 2021 za účelem podpory oblastí Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech. Program byl realizován prostřednictvím čtyř dotačních titulů. Cílem prvního dotačního titulu byla podpora agroturistiky v kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Cílem druhého dotačního titulu byl dlouhodobý rozvoj vodácké turistiky v kraji a organizace vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. Cílem třetího dotačního titulu byl rozvoj infrastruktury kempů pro zvýšení komfortu návštěvníků kraje. Cílem čtvrtého dotačního titulu byla podpora lázní za účelem zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.40: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 0 2 324 850 324 850 0
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 736 900 4 593 182 593 182 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 2 899 100 7 1 898 159 1 898 159 0
Státní podniky 250 000 1 250 000 250 000 0
Spolky 1 555 000 6 1 355 000 1 355 000 0
Celkem 5 441 000 20 4 421 191 4 421 191 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 38 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 11.062 tis. Kč. Kritéria splnilo 34 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 9.838 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/652 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 5.441 tis. Kč. V průběhu roku 2022 odstoupili 4 příjemci od realizace svých projektů. Finanční prostředky byly poskytnuty 4 náhradním žadatelům. Koncem roku 2022 byly použity nečerpané prostředky ve výši 450 tis. Kč na posílení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+. Usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022 byly uzavřeny dohody o narovnání se dvěma příjemci. V jednom případě došlo k prodloužení termínu realizace projektu do poloviny roku 2023 a ve druhém případě došlo k úpravě nákladového rozpočtu. Druhé splátky dotací budou vyplaceny až po předložení závěrečných vyúčtování. Koncem roku 2022 bylo zjištěno u jednoho z příjemců podezření na porušení rozpočtové kázně a čeká se na vydání rozhodnutí v této věci. Nečerpané prostředky těchto tří subjektů ve výši 550 tis. Kč byly zapojeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2023, kdy by měla proběhnout jejich výplata. V souladu s uvedeným by měl být dotační program ukončen v roce 2023.

Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2098 ze dne 29. 11. 2021 za účelem podpory subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje. Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu "TECHNOTRASA, surová krása", včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných kdykoli v období od května do konce září. Prioritou na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, vycházející z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní stezka technických památek, které připomínají silnou industriální minulost regionu Severní Morava a Slezsko.

Tabulka 1.41: Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto *⁾ čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 996 300 6 986 547 986 547 0
Dobrovolné svazky obcí 50 000 1 48 933 48 933 0
Obecně prospěšné společnosti 500 000 2 487 095 487 095 0
Spolky 50 000 2 149 447 149 447 0
Nepodnikající fyzické osoby 190 000 1 189 993 189 993 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 250 000 1 250 000 250 000 0
Cizí příspěvkové organizace 250 000 1 250 000 250 000 0
Příspěvkov organizace kraje 610 000 3 610 000 610 000 0
Celkem 2 896 300 17 2 972 016 2 972 016 0

*⁾ V souladu s podmínkami dotačního programu byla poskytnuta dotace náhradnímu žadateli ve zkrácené výši z nerozdělené alokace dotačního programu.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 26 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.960 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.910 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/647 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 2.896 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byla poskytnuta dotace náhradnímu žadateli ve výši 100 tis. Kč (část nerozdělené alokace v rámci dotačního programu). Nečerpané prostředky ve výši 4 tis. Kč byly použity na realizaci dalších aktivit v odvětví cestovního ruchu. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2571 ze dne 28. 2. 2022 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, které byly v rámci Moravskoslezského kraje ustanoveny na základě Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015 a zohledňují vybrané cíle připravované Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro další období. Jedním z cílů tohoto programu je rovněž podpořit vícezdrojové financování aktivit destinačních managementů. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

Tabulka 1.42: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti 999 800 1 561 840 561 840 0
Spolky 4 000 000 4 2 244 500 2 244 500 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 998 600 1 560 880 560 880 0
Celkem 5 998 400 6 3 367 220 3 367 220 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 a ve střednědobém výhledu kraje na období 2023–2025 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.576 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.998 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/769 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.998 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.628 tis. Kč. V průběhu roku 2022 bylo vyplaceno na prvních splátkách dotací a paušálních platbách celkem 3.367 tis. Kč. Nerozdělené a nečerpané prostředky ve výši 209 tis. Kč byly použity na realizaci dalších aktivit v odvětví cestovního ruchu. Ukončení dotačního programu se předpokládá v roce 2023 v souladu s termínem ukončení realizace projektů nejpozději do 30. 10. 2023.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022 za účelem podpory rozvoje sítě dálkových tras a strategických projektů v oblasti cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj cyklodopravy, zkvalitnit související infrastrukturu a propojenost jednotlivých dálkových tras a navazujících turistických cílů a tím celkově podpořit rozvoj městské mobility a cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.43: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 13 776 500 15 7 673 719 7 673 719 0
Dobrovolné svazky obcí 3 186 000 3 2 548 800 2 548 800 0
Celkem 16 962 500 18 10 222 519 10 222 519 0

V rozpočtu kraje na rok 2022 byly alokovány na realizaci kontinuálního dotačního programu finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací první skupině 8 žadatelů o dotaci v souhrnném objemu 7.156 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 51/3607 ze dne 29. 8. 2022 byl dotační program navýšen o 90 tis. Kč, a to z úspory v rámci akce rozpočtu kraje "Rozvojové aktivity v cestovním ruchu". Zastupitelstvo kraje tak mohlo usnesením č. 9/873 ze dne 15. 9. 2022 rozhodnout o poskytnutí dotací druhé skupině 8 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 7.934 tis. Kč. Uvedenými usneseními zastupitelstva kraje byl také schválen a následně změněn závazek dofinancovat výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2023 na konečnou výši 622 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 1.793 tis. Kč. V souladu se schváleným závazkem byly převedeny do zdrojů rozpočtu 2023 a rozpočtové rezervy finanční prostředky v celkovém objemu 2.415 tis. Kč. Zapojením vratky dotace v rámci dotačního programu vyhlášeného na jiné období ve výši 240 tis. Kč, převodem úspor z jiných dotačních programů a akcí v rámci odvětví cestovního ruchu ve výši 933 tis. Kč a převodem prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 700 tis. Kč byly alokovány na dotačním programu finanční prostředky na podporu žádostí předložených dvěma dalšími žadateli. O poskytnutí dotací těmto subjektům rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.085 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 v souladu s uzavřenými smlouvami k úhradě prvních a druhých splátek dotací. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kontinuální dotační program a realizace jednotlivých projektů má být ukončena nejpozději do 31. 10. 2024, předpokládá se ukončení dotačního programu v roce 2024.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2019 až 2022

S ohledem na časovou použitelnost dotací v rámci dotačních programů, uzavírání dodatků ke smlouvám nebo dohod o narovnání dochází k přesahu financování dotačních programů do dalších let.

Tabulka 1.44: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s ukončeným financováním v roce 2022 (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 7 991 700 16 342 703 4 871 539 3 274 980 1 596 558
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021 3 918 800 15 122 938 3 877 226 3 877 226 0
Tabulka 1.45: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s pokračujícím financováním (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2021–2022 5 991 200 6 1 391 860 5 680 820 5 596 714 84 106
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ 29 718 100 40 659 500 25 277 837 23 889 641 1 388 196
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ 14 760 600 22 4 636 831 12 509 051 12 354 494 154 557
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021 5 000 000 9 225 000 2 775 000 2 762 032 12 968

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 348.561 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3.002.107 tis. Kč, vyčerpáno bylo 3.000.554 tis. Kč. Dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy, jedna dotace ve výši 275 tis. Kč byla účelově převedena do rozpočtu roku 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/1820 ze dne 11. 10. 2021. Program byl zaměřen zejména na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, podporu volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví a podporu aktivit v oblasti vzdělávání. Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je zvýšit kvalitu života osob ve věku 60 a více let žijících v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.46: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 1 651 200 26 1 651 200 1 489 389 161 811
Církve a náboženské společnosti 241 000 3 241 000 241 000 0
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 189 000 3 189 000 183 554 5 446
Spolky 948 000 12 948 000 879 801 68 199
Celkem 3 029 200 44 3 029 200 2 793 744 235 456

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 84 žádostí o poskytnutí účelové dotace s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.546 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 38/2623 ze dne 28. 2. 2022 rozhodla o navýšení dotačního programu o částku 29 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/675 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci celkem 44 projektů v celkové výši 3.029 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 28/1887 dne 25. 10. 2021 za účelem podpory preventivních projektů směřujících ke snížení výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje, tj. na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.47: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti 154 000 2 154 000 154 000 0
Církve a náboženské společnosti 78 000 1 78 000 78 000 0
Spolky 468 000 6 468 000 468 000 0
Celkem 700 000 9 700 000 700 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 1.182 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/670 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 700 tis. Kč (z toho 8 projektů v plně požadované výši a jeden projekt ve zkrácené výši). Jeden subjekt odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli. V rámci dotačního programu byly vyplaceny dotace příjemcům v plné výši. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 28/1889 ze dne 25. 10. 2021 za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, podpory aktivit pro pečující v domácím prostředí a k podpoře specializované dopravy.

Tabulka 1.48: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Církve a náboženské společnosti 1 360 000 8 1 360 000 1 350 000 10 000
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 200 000 1 200 000 200 000 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 1 592 700 6 1 592 700 1 584 051 8 649
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 1 464 000 9 1 464 000 1 463 400 600
Spolky 1 468 700 11 1 468 700 1 468 700 0
Celkem 6 085 400 35 6 085 400 6 066 151 19 249

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 56 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 9.053 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 38/2620 ze dne 28. 2. 2022 rozhodla navýšit dotační program o částku 85 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/674 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 35 projektů v celkovém objemu 6.085 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyplaceny v plné výši a program byl ukončen.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2144 ze dne 29. 11. 2021 za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně‑technického zabezpečení sociální služby a oprav, vybudování místností pro zemřelé, na pořízení vozidel nebo bezbariérových úprav vozidel a k podpoře odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se specifickými potřebami.

Tabulka 1.49: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Moravskoslezském kraji na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 6 743 300 20 5 743 300 5 707 258 36 043
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 1 745 700 7 1 745 700 1 702 849 42 851
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 6 750 300 23 6 512 800 6 504 761 8 039
Spolky 8 674 800 25 7 674 800 7 543 908 130 892
Církve a náboženské společnosti 14 121 000 41 14 121 000 13 808 775 312 225
Celkem 38 035 100 116 35 797 600 35 267 550 530 050

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 40.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 157 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 49.899 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/801 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 119 projektů u 57 organizací v celkové výši 38.035 tis. Kč. Od realizace svého projektu před podpisem smlouvy odstoupil jeden příjemce. V průběhu roku 2022 odstoupili dva příjemci od realizace svých projektů a vrátili poskytnutou dotaci v plné výši. Usnesením rady kraje č. 51/3653 ze dne 29. 8. 2022 došlo k převodu nerozdělených prostředků v rámci programu ve výši 1.898 tis. Kč na jiný program v odvětví sociálních věcí. Zbylé nerozdělené prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy. Koncem roku 2022 byla převedena vratka z nečerpaných prostředků ve výši 2.000 tis. Kč na podporu individuální dotace v odvětví sociálních věcí. S ohledem na termín předložení závěrečných vyúčtování některých projektů nejpozději do 1. 8. 2023 se předpokládá ukončení dotačního programu v roce 2023.

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/1819 ze dne 11. 10. 2021 a byl zaměřen na podporu služeb pro rodiny, podporu a realizaci činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým, podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, podporu ohroženým dětem (aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení děti k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti), podporu dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob.

Tabulka 1.50: Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 195 000 1 195 000 191 385 3 615
Církve a náboženské společnosti 380 700 5 380 700 380 700 0
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 2 802 000 19 2 800 000 2 728 751 71 249
Spolky 2 117 800 19 2 117 800 2 059 691 58 109
Celkem 5 495 500 44 5 493 500 5 360 527 132 973

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 61 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.455 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/673 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 44 projektů v celkovém objemu 5.496 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 4 tis. Kč představují úsporu na dotačním programu. Finanční prostředky byly v roce 2022 plně poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. Jeden subjekt vrátil poskytnutou dotaci zpět ve výši 200 tis. Kč a dotace tak mohla být poskytnuta náhradnímu žadateli v rámci dotačního programu v požadované výši 198 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 44/3007 ze dne 9. 5. 2022 a byl zaměřen na stabilní fungování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Dotace byly poskytnuty na úhradu zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti s nárůstem cen energií (elektrická energie a plyn), a dále pak na náklady týkající se osobních nákladů a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět, včetně stravenek nebo peněžitého příspěvku na stravování.

Tabulka 1.51: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Příspěvkové organizace obcí 532 000 1 532 000 532 000 0
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 23 069 000 34 22 249 000 21 281 720 967 280
Spolky 18 011 000 21 18 011 000 17 918 212 92 788
Církve a náboženské společnosti 50 286 000 24 50 011 000 48 057 475 1 953 525
Celkem 91 898 000 80 90 803 000 87 789 408 3 013 592

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 80.000 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 82 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 114.529 tis. Kč. Rada kraje rozhodla usnesením č. 51/3653 ze dne 29. 8. 2022 o navýšení objemu prostředků na dotačním programu o 11.898 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných na dotačních programech Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji a Program podpory spolufinancování investičních projektů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/926 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 81 projektů u 76 organizací v celkové výši 91.898 tis. Kč. Před podpisem smlouvy odstoupil od realizace svého projektu jeden příjemce a nečerpané prostředky ve výši 820 tis. Kč představují úsporu na dotačním programu. Nevyplacené finanční prostředky ve výši 275 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Ukončení financování dotačního programu se předpokládá až roce 2023.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 28/1888 ze dne 25. 10. 2021 a byl určen na podporu komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Tabulka 1.52: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti 280 000 4 280 000 243 205 36 795
Spolky 70 000 1 70 000 70 000 0
Církve a náboženské společnosti 140 000 2 140 000 140 000 0
Celkem 490 000 7 490 000 453 205 36 795

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 9 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 630 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/672 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů u 6 organizací v celkovém objemu 490 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 10 tis. Kč představují úsporu na dotačním programu. Finanční prostředky byly v roce 2022 plně poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. Dotační program byl ukončen.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 25/1713 ze dne 13. 9. 2021 za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2021–2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě. Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 2.655.513 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2022.

Tabulka 1.53: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 800 890 500 158 800 890 500 800 890 500 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 21 063 000 9 21 063 000 21 063 000 0
Obecně prospěšné společnosti, ústavy 245 351 000 126 245 351 000 243 876 852 1 474 148
Spolky 272 903 000 110 272 903 000 272 213 004 689 996
Církve a náboženské společnosti 645 999 741 215 645 999 741 642 059 423 3 940 318
Příspěvkové organizace kraje 665 945 000 58 665 945 000 661 245 000 4 700 000
Cizí příspěvkové organizace 3 361 000 2 3 361 000 3 361 000 0
Celkem 2 655 513 241 678 2 655 513 241 2 644 708 779 10 804 462

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 199 žádostí o poskytnutí dotací na 676 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 3.353.644 tis. Kč. K podpoře bylo navrženo 675 sociálních služeb. Žádosti byly v souladu s dotačním programem podány a hodnoceny prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 176 žádostí na 552 služeb v objemu požadavků 742.044 tis. Kč, 15 žádostí o dotaci pro nové kapacity na 17 služeb a jedna žádost na sociální službu, která nebyla podána v řádném kole dotačního řízení v objemu požadavků 19.550 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 7/676 ze dne 16. 3. 2022 a č. 9/924 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci a dofinancování celkem 678 sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje dále usnesením č. 10/1035 ze dne 15. 12. 2022 schválilo přesuny mezi dotacemi na vybrané sociální služby. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 24/1635 ze dne 30. 8. 2021 za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní, a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Podpořeny byly registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39–§ 51, § 54–§ 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla:

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na tento program vyčleněno 199.861 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 60 žádostí o podporu pro 288 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 242.901 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/543 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 199.861 tis. Kč. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2022 vráceny zpět do rozpočtu kraje ve výši 199.861 tis. Kč.

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 38/2624 ze dne 28. 2. 2022 a byl zaměřen na podporu rozvoje stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jednalo se o aktivity, které splňovaly tři klíčové principy sociálního podnikání – ekonomický, sociální a environmentální prospěch. Cílem těchto aktivit bylo zejména zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin (osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním) na lokálním trhu práce, a zároveň podpořit růst sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji a zabezpečit udržitelný rozvoj této oblasti. V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů v souladu s Memorandem o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, které bylo podepsáno mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., o jehož uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 60/5410 ze dne 9. 4. 2019.

Tabulka 1.54: Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 2 052 900 10 2 052 900 2 052 900 0
Ústavy 100 000 1 100 000 100 000 0
Spolky 740 800 3 740 800 739 250 1 550
Církve a náboženské společnosti 99 000 1 99 000 99 000 0
Celkem 2 992 700 15 2 992 700 2 991 150 1 550

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.998 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/799 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 2.993 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 7 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2021 až 2022

S ohledem na časovou použitelnost dotací v rámci dotačních programů, uzavírání dodatků ke smlouvám nebo dohod o narovnání dochází k přesahu financování dotačních programů do dalších let.

Tabulka 1.55: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s ukončeným financováním v roce 2022 (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 3 000 000 40 0 2 921 400 2 578 660 342 740
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 39 185 000 107 0 35 985 200 35 290 094 695 106

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 49.800 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 48.765 tis. Kč, vyčerpáno bylo 48.763 tis. Kč.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/1985 ze dne 15. 11. 2021 a jeho účelem byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.56: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce a jejich organizace 121 000 3 121 000 112 298 8 702
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 257 500 2 207 500 207 500 0
Spolky 3 992 500 66 3 842 500 3 753 236 89 264
Celkem 4 371 000 71 4 171 000 4 073 034 97 966

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno celkem 7.600 tis. Kč. Do dotačního řízení bylo ve stanoveném termínu doručeno celkem 82 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.965 tis. Kč. V průběhu posuzování žádostí stornoval jeden žadatel svou žádost. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/686 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace 75 příjemcům v celkové výši 4.371 tis. Kč a neposkytnout dotace 6 žadatelům z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 2.451 tis. Kč byly použity na navýšení dalších tří dotačních programů v odvětví školství a částka ve výši 778 tis. Kč na podporu dalších aktivit v odvětví školství. Dle podmínek dotačního programu byly jednotlivé dotace vypláceny po přeložení požadovaných dokladů ohledně konání akce nebo po doložení splnění kritérií týkajících se významnosti akce. Dva příjemci nesplnili tyto podmínky, proto s nimi nebyla uzavřena smlouva. Další dva nerealizovali svůj projekt, a to z důvodu malého počtu přihlášených účastníků na plánované akci. Nevyplacené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly následně použity na podporu dalších aktivit v odvětví školství. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 26/1781 ze dne 29. 9. 2021 a jeho účelem byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2022 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice, a to jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.57: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 22 192 800 11 22 192 800 22 192 800 0
Spolky 16 200 000 29 16 200 000 16 200 000 0
Celkem 38 392 800 40 38 392 800 38 392 800 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno celkem 38.000 tis. Kč. Ve stanoveném termínu pro předkládání žádostí bylo doručeno celkem 40 žádostí s celkovou požadovanou částkou 38.393 tis. Kč. Podmínky dotačního programu byly splněny u všech 40 podaných žádostí. Alokované finanční prostředky nebyly dostačující, proto byl dotační program navýšen o nerozdělené finanční prostředky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Na základě toho zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/684 ze dne 16. 3. 2022 schválilo dotace všem 40 žadatelům, a to v úhrnné výši 38.393 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv byly všechny dotace v roce 2022 plně vyplaceny. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2172 ze dne 29. 11. 2021 a jeho účelem byla podpora neziskových organizací, které se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže. Cílem bylo vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, podpořit pořádání významných volnočasových akcí a podpořit prázdninové činnosti pro děti a mládež.

Tabulka 1.58: Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti a ústavy 137 500 3 137 500 137 500 0
Spolky 3 120 300 68 3 120 300 3 093 018 27 282
Celkem 3 257 800 71 3 257 800 3 230 518 27 282

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.200 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením č. 38/2646 ze dne 28. 2. 2022 rozhodla navýšit dotační program o 1.058 tis. Kč, a to z nerozdělených finančních prostředků dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. V rámci dotačního programu bylo hodnoceno 93 podaných žádostí, z nichž 10 nesplnilo stanovené podmínky pro poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/687 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace 71 subjektům v celkovém objemu 3.258 tis. Kč, zbývajících 12 bylo zařazeno mezi náhradníky. Jeden schválený příjemce nedoložil ve stanoveném termínu povinné přílohy, proto s ním nebyla uzavřena smlouva a finanční prostředky obdržel náhradník. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2022/2023 usnesením rady kraje č. 38/2648 ze dne 28. 2. 2022 a jeho účelem je podpora realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.59: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Příspěvkové organizace obcí 1 434 700 22 1 434 700 1 434 700 0
Příspěvkové organizace kraje 692 500 9 692 500 692 500 0
Cizí příspěvkové organizace 72 000 1 72 000 72 000 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 287 800 4 287 800 287 800 0
Opecně prospěšné společnosti 175 000 2 175 000 175 000 0
Církve a náboženské společnosti 68 000 1 68 000 68 000 0
Spolky 270 000 2 270 000 270 000 0
Celkem 3 000 000 41 3 000 000 3 000 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Spolu s vyhlášením dotačního programu rada kraje rozhodla navýšit jeho objem o 1.000 tis. Kč, a to z nerozdělených finančních prostředků dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 63 žádostí s celkovou požadovanou částkou 5.211 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/813 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 41 projektů v celkovém objemu 3.000 tis. Kč, 15 žádostí bylo zařazeno mezi náhradníky. Schválené dotace byly vyplaceny v plné výši. Vzhledem ke skutečnosti, že termíny ukončení realizace projektů byly stanoveny nejpozději do 31. 8. 2023, nebyl dotační program zatím ukončen.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2021 až 2022

V roce 2022 byl ukončen dotační program, jenž byl vyhlášen pro školní rok 2021/2022. Veškeré dotace byly vyplaceny v roce 2021, v roce 2022 proběhlo pouze finanční vypořádání.

Tabulka 1.60: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s ukončeným financováním v roce 2022 (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 2 000 000 33 0 2 000 000 1 938 037 61 963

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl rozpočet upraven na 8.279 tis. Kč, vyčerpáno bylo 8.279 tis. Kč.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021 za účelem podpory projektů, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program byl určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci a na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Tabulka 1.61: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti 160 000 2 160 000 135 365 24 635
Spolky 1 109 100 15 1 109 100 1 109 100 0
Církve a náboženské společnosti 286 000 5 286 000 286 000 0
Celkem 1 555 100 22 1 555 100 1 530 465 24 635

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 174 tis. Kč a z vratek z poskytnutých dotací z roku 2021 prostředky ve výši 381 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 29 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/624 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 20 žadatelům na realizaci 22 projektů v celkovém objemu 1.555 tis. Kč. Do náhradních žadatelů bylo přesunuto 7 žádostí. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021 za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.62: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 90 000 1 20 000 14 550 5 450
Celkem 90 000 1 20 000 14 550 5 450

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty celkem 2 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 90 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/626 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 2 žadatelům na realizaci 2 projektů v celkovém objemu 90 tis. Kč. Jeden žadatel odstoupil od smlouvy. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Program na podporu hospicové péče na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021 za účelem podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Tabulka 1.63: Program na podporu hospicové péče na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Příspěvkové organizace obcí 300 000 1 300 000 300 000 0
Obecně prospěšné společnosti 1 335 800 5 1 335 800 1 335 800 0
Spolky 900 000 3 900 000 900 000 0
Církve a náboženské společnosti 1 200 000 4 1 200 000 1 188 800 11 200
Celkem 3 735 800 13 3 735 800 3 724 600 11 200

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 736 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/625 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 8 žadatelům na realizaci 13 projektů v celkovém objemu 3.736 tis. Kč. Jedna žádost byla přesunuta do náhradních žadatelů. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

Program na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 25/1692 ze dne 13. 9. 2021 za účelem podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. Hlavním smyslem multidisciplinární terénní spolupráce je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

Tabulka 1.64: Program na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obecně prospěšné společnosti 1 473 000 3 1 473 000 1 470 881 2 119
Církve a náboženské společnosti 1 495 500 3 1 495 500 1 223 216 272 284
Celkem 2 968 500 6 2 968 500 2 694 096 274 404

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 7 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/627 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 4 žadatelům na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 2.969 tis. Kč. Jedna žádost byla přesunuta do náhradních žadatelů. Dotační program byl v roce 2022 ukončen.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 vyčleněno 58.249 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 263.641 tis. Kč, vyčerpáno bylo 94.483 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 168.604 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2022

Podpora odpadového hospodářství

Dotační program pro rok 2022 byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2175 ze dne 29. 11. 2021. Program byl vyhlášen jako dvouletý s uznatelnými náklady do 30. 6. 2023. Cílem dotačního programu je podpořit návrhy opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a rovněž efektivnějšímu nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 a za účelem splnění jeho cílů. V rámci programu byly vyhlášeny 2 tituly: účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady a účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání s komunálními odpady.

Tabulka 1.65: Podpora odpadového hospodářství (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 3 287 000 22 1 770 100 1 770 100 0
Celkem 3 287 000 22 1 770 100 1 770 100 0

V rozpočtu kraje na rok 2022 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 22 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací ve výši celkem 3.287 tis. Kč. Za účelem zabezpečení financování tohoto programu s navýšenou alokací rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.287 tis. Kč, čímž byly podpořeny všechny navrhované projekty. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/832 ze dne 16. 6. 2022 podpořilo všech 22 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 3.287 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2022 byly v rámci tohoto dotačního programu vyplaceny dotace v celkovém objemu 1.770 tis. Kč, z toho 85 % představovaly náklady na pořízení studií optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady a zbývajících 15 % činily náklady na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady. Nevyplacené prostředky roku 2022 ve výši 1.517 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 usnesením rady kraje č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování je stanoven až ke dni 30. 6. 2023, dotační program nebyl ukončen.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

O vyhlášení dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2022–2023 rozhodla rada kraje usnesením č. 28/1900 ze dne 25. 10. 2021 – 1. výzva. Vzhledem k tomu, že všechny finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na poskytnutí předmětných dotací nebyly vyčerpány, byla usnesením rady kraje č. 38/2660 ze dne 28. 2. 2022 vyhlášena 2. výzva pro roky 2022–2023. Program je zaměřen na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2023.

Tabulka 1.66: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 3 255 500 11 1 822 818 1 822 818 0
Celkem 3 255 500 11 1 822 818 1 822 818 0

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/693 ze dne 16. 3. 2022 (1. výzva) a usnesením č. 8/829 ze dne 16. 6. 2022 (2. výzva) rozhodlo o poskytnutí účelových dotací. V 1. výzvě bylo předloženo 6 žádostí s celkovou výši požadovaných finančních prostředků 1.476 tis. Kč, ve 2. výzvě 5 žádostí s celkovou výší požadovaných finančních prostředků 1.780 tis. Kč. Výše finančních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněná na poskytování dotací v programu byla 2.000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.256 tis. Kč byly vyčleněny z Fondu životního prostředí. Nevyplacené prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 usnesením rady kraje č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování je stanoven až ke dni 30. 6. 2023, dotační program nebyl ukončen.

Drobné vodohospodářské akce

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 28/1901 ze dne 25. 10. 2021 na roky 2022–2023. Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů obcí Moravskoslezského kraje zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Příjemcem dotace mohly být obce s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500.

Tabulka 1.67: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Obce 24 554 700 9 2 873 333 2 873 333 0
Celkem 24 554 700 9 2 873 333 2 873 333 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí účelových dotací usnesením č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2023, výše peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněná na poskytování dotací uvedená v programu byla 15.000 tis. Kč. Podáno bylo jedenáct žádostí. Podmínky programu nebyly splněny u jedné žádosti, která byla vyloučena. Celková výše požadovaných finančních prostředků byla 29.555 tis. Kč. K podpoře bylo navrženo devět projektů, jejichž celková navrhovaná výše dotací činila 24.555 tis. Kč. Z tohoto důvodu rada kraje rozhodla o navýšení peněžních prostředků o 9.555 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 9.555 tis. Kč byly volné finanční prostředky, které nebyly v minulých letech zcela vyčerpány. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, které jsou příjmem kraje z poplatků za odběr podzemních vod (kraj je příjemcem 50% podílu vybraných poplatků) a v souladu s § 88h odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být použity pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Nevyplacené prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 usnesením rady kraje č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování je stanoven až ke dni 15. 9. 2023, dotační program nebyl ukončen.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Rada kraje rozhodla usnesením č. 38/2652 ze dne 28. 2. 2022 o vyhlášení dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro roky 2022–2023. Účelem programu je podpora projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. Předmětem podpory jsou osvětové aktivity zaměřené na změnu chování veřejnosti směrem k environmentální odpovědnosti v souladu s cílem programu. Možným způsobem realizace jsou osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost. Zároveň je možné projekty zaměřit na tvorbu a realizaci výukových materiálů a programů, vybudování naučných ekologických chodníčků a stezek, výsadbu zeleně, zdravý životní styl apod. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.68: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 186 500 3 186 500 186 500 0
Spolky 1 723 100 13 1 574 900 1 574 900 0
Obecně prospěšné společnosti 352 100 3 352 100 352 100 0
Obce a jejich organizace 1 238 300 18 1 158 900 1 158 900 0
Celkem 3 500 000 37 3 272 400 3 272 400 0

Časová použitelnost finančních prostředků je od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2023. Podáno bylo celkem 46 žádostí, podmínky programu nebyly splněny u 3 žádostí, které byly následně v souladu s podmínkami programu z dalšího posuzování vyloučeny. Finanční prostředky na poskytnutí předmětných dotací byly alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.500 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/941 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na celkem 37 projektů v celkové výši 3.500 tis. Kč. Jeden žadatel byl schválen jako náhradník. 5 projektů nedosáhlo na požadované minimální hodnocení, tj. dotace se v rámci programu nenavrhla. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2023, byly nevyplacené prostředky účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 usnesením rady kraje č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování je stanoven až ke dni 31. 8. 2023, dotační program nebyl ukončen.

Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného

Rada kraje usnesením č. 45/3215 ze dne 30. 5. 2022 rozhodla o vyhlášení dotačního programu "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného" pro rok 2022. Cílem tohoto programu je podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech s potvrzenými škodami způsobenými v souvislosti s výskytem vlka obecného, a to podpora proti útokům na stádo. Přítomnost vlků vytváří řadu konfliktů se zájmy člověka a mezi nimi především v oblasti chovu hospodářských zvířat. V částech kraje, kde se vlci vyskytují, je potřeba tyto konflikty minimalizovat a snížit tak nejen hospodářské škody, ale i riziko navyknutí jedinců vlka na takový zdroj potravy. Aby byla přítomnost vlka v naší krajině udržitelná, je nezbytné komplexně řešit i problémy, které s přítomností tohoto druhu vznikají. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je předcházet vzniku škod na lidském majetku realizací preventivních opatření, která umožní lepší ochranu samotných stád před napadením. Projekt se musel vztahovat k pastvině pro chov ovcí nebo koz v oblasti Moravskoslezského kraje s potvrzenými škodami způsobenými v souvislosti s výskytem vlků. Těmito oblastmi jsou správní obvody obcí s rozšířenou působností Jablunkov, Krnov, Nový Jičín a Třinec. Každý žadatel mohl předložit maximálně jednu žádost. Dotační program byl realizován prostřednictvím čtyř dotačních titulů: Nová preventivní opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému; Mobilní košár včetně vodivé sítě; Standardizaci stávajícího preventivního opatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému; Pořízení psa pasteveckého plemene s průkazem původu.

Tabulka 1.69: Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nepodnikající fyzické osoby 1 162 910 14 1 031 514 1 031 514 0
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 2 225 050 24 2 195 020 2 195 020 0
Nefinanční podnikatelé – právnické osoby 99 900 1 99 900 99 900 0
Celkem 3 487 860 39 3 326 434 3 326 434 0

Finanční prostředky na poskytnutí dotací byly vyčleněny ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 4.000 tis. Kč na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 8/830 ze dne 16. 6. 2022. Časová použitelnost finančních prostředků byla ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 10. 2022. Předloženo bylo celkem 39 žádostí v celkové požadované výši dotací 3.488 tis. Kč. Příjemci dotací byli schváleni zastupitelstvem kraje usnesením č. 9/939 ze dne 15. 9. 2022. Nevyplacené prostředky představují úsporu. Dotační program byl ukončen.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 31/2092 ze dne 29. 11. 2021. Cílem tohoto programu je podpora stávajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Tabulka 1.70: Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 (v Kč)
Druh příjemce Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
Nefinanční podnikatelé – fyzické osoby 202 500 5 202 500 202 500 0
Spolky 248 700 2 94 595 94 595 0
Nepodnikající fyzické osoby 1 590 500 52 1 567 230 1 567 230 0
Celkem 2 041 700 59 1 864 325 1 864 325 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 91 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.012 tis. Kč. Hodnotící kritéria splnilo 87 žádostí. Usnesením rady kraje č. 38/2566 ze dne 28. 2. 2022 byl program navýšen o 42 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí dotací v celkovém objemu 2.042 tis. Kč na realizaci 62 projektů. V průběhu roku 2022 odstoupili tři příjemci od realizace svých projektů. V roce 2022 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.864 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2021 až 2022

S ohledem na časovou použitelnost dotací v rámci dotačních programů, uzavírání dodatků ke smlouvám nebo dohod o narovnání dochází k přesahu financování dotačních programů do dalších let.

Tabulka 1.71: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s ukončeným financováním v roce 2022 (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Drobné vodohospodářské akce (2020–2021) 14 765 500 7 0 10 941 422 10 941 422 0
Drobné vodohospodářské akce (2021–2022) 14 542 500 4 6 063 945 11 421 711 11 421 711 0
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (2020–2021) 3 676 800 14 81 650 2 965 748 2 852 423 113 325
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (2021) 1 968 100 19 188 000 1 919 500 1 892 627 26 873
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 2 079 400 76 1 322 013 1 940 502 1 940 502 0
Tabulka 1.72: Dotační programy vyhlášené v předchozích letech s pokračujícím financováním (v Kč)
Název dotačního programu Schválená výše jednotlivým příjemcům Realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2022 celkem za dotační program
poskytnuto čerpáno vráceno
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 533 824 330 3 414 71 277 000 414 049 966 414 049 966 0
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (2021–2022) 1 998 600 8 621 416 999 300 1 620 716 0

3.2 Individuální dotace

V roce 2022 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 390.624 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.73: Individuální dotace poskytnuté v roce 2022 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2022 Plnění UR (%)
Doprava 16 696 9 152 54,8
Chytrý region 25 761 19 693 76,4
Krizové řízení 156 280 72 275 46,2
Kultura 113 962 83 378 73,2
Prezentace kraje a ediční plán 5 170 5 170 100,0
Regionální rozvoj 28 124 27 874 99,1
Cestovní ruch 32 507 27 587 84,9
Sociální věci 11 206 6 501 58,0
Školství 116 935 115 508 98,8
Zdravotnictví 24 937 15 858 63,6
Životní prostředí 8 121 7 599 93,6
Finance a správa majetku 30 30 100,0
Individuální dotace celkem 539 729 390 624 72,4

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2022 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 3.012.853 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2022 byly vyčerpány ve výši 2.253.802 tis. Kč a zahrnují:

K 31. 12. 2022 byl rozpočet čerpán na 75 % upraveného rozpočtu.

Dále v textu kapitoly Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou blíže popisovány individuální projekty kraje, jejichž žadatelem je Moravskoslezský kraj, případně příspěvková organizace kraje, které kraj přispívá z rozpočtu. U těchto projektů se Moravskoslezský kraj zavázal k úhradě výdajů projektů na základě usnesení o přípravě, resp. o kofinancování a profinancování.

Tabulka 1.74: Celkové výdaje v roce 2022 na akce spolufinancované z evropských zdrojů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost
Integrovaný regionální operační program 63 763 416 607 538
Operační program Životní prostředí 27 753 691 389 456
Operační program Zaměstnanost 21 338 427 285 793
Národní plán obnovy 7 7 417 287
Operační programy Přeshraniční a meziregionální spolupráce 5 18 207 5 488
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 243 664 180 067
Operační program Spravedlivá transformace 3 26 242 17 080
ERASMUS 2 2 447 1 820
Komunitární programy 2 77 077 49 037
EHP-Norsko 1 3 733 1 470
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1 69 000 53 518
Operační program Potravinové a materiální pomoci 1 23 144 17 363
Operační program Technická pomoc 1 6 089 5 331
Urban Innovative Action 1 3 344 41
Celkem 139 2 335 898 1 614 289

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2022 použito více zdrojů financování.

K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity zejména vlastní prostředky kraje. Částečně byl vlastní podíl krytý rovněž úvěrem od České spořitelny v úhrnné částce 80.893 tis. Kč u čtyř projektů energetických úspor v odvětví školství a u dvou projektů v odvětví sociálních věcí ("Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny" a "Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny").

K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a dále u projektů financovaných zálohově (ex-ante), kde byly prostředky z vlastních zdrojů použity na částečné předfinancování podílu dotace z důvodu zajištění plynulosti realizace aktivit projektu. U projektů financovaných ze strany poskytovatele až na základě předložených účetních dokladů (ex-post) je na předfinancování podílu EU čerpán komerční úvěr; v roce 2022 byl úvěr čerpán ve výši 534.665 tis. Kč. Po zpětném proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly přijaté prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financovány ex-ante, byly v roce 2022 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2022 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027

V roce 2022 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 73.195 tis. Kč na přípravnou fázi 55 projektů. Z toho v rámci programového období 2014–2020 se jednalo o přípravu 9 projektů a v rámci následujícího období 2021–2027 o 46 projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2022 čerpány ve výši 24.377 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2023.

Tabulka 1.75: Výdaje v roce 2022 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022 Plnění UR (%)
Doprava 9 3 655 477 13,1
Finance a správa majetku kraje 1 25 0 0,0
Chytrý region 2 3 266 1 174 35,9
Krizové řízení 1 3 000 0 0,0
Kultura 12 17 938 9 337 52,0
Sociální věci 12 13 552 235 1,7
Školství 12 27 660 13 121 47,4
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 4 797 34 4,3
Zdravotnictví 1 602 0 0,0
Životní prostředí 1 2 700 0 0,0
Celkem 55 73 195 24 377 33,3

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, ale ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi v rámci programového období 2014–2020 byly zejména projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu (projekty zaměřené na modernizace škol a sociálních zařízení).

V přípravné fázi v rámci programového období 2021–2027 byly významné 3 projekty spolufinancované z Operačního programu Spravedlivá transformace: "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací", "TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání" a "Centrum veřejných energetiků".

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uvedeno v tabulkách č. 9 až 22 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2022 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027

Upravený rozpočet roku 2022 ve výši 2.005.216 tis. Kč představoval zdroje pro 55 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií. Z toho v rámci programového období 2014–2020 se jednalo o realizaci 50 projektů a v rámci následujícího období 2021–2027 o 5 projektů.

Tabulka 1.76: Výdaje v roce 2022 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014–2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022 Plnění UR (%)
Doprava 6 378 471 306 608 81,0
Chytrý region 1 1 590 825 51,9
Regionální rozvoj 2 6 781 5 703 84,1
Sociální věci 8 462 471 358 651 77,6
Školství 21 471 907 328 198 69,5
Územní plánování a stavební řád 1 69 000 53 518 77,6
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 1 7 678 3 209 41,8
Zdravotnictví 8 70 962 38 228 53,9
Životní prostředí 7 536 357 254 368 47,4
Celkem 55 2 005 216 1 349 307 67,3

K 31. 12. 2022 byl rozpočet čerpán ve výši 1.349.307 tis. Kč, což představuje čerpání 67 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 9 až 22 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2022 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Mezi další objemově významné investiční projekty, které byly realizovány v roce 2022, patří "Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa" v částce 114.908 tis. Kč, akce "Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479‑004 přes vodní tok Odra" v částce 68.823 tis. Kč, akce "Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek" v částce 63.861 tis. Kč a akce "Digitálně technická mapa Moravskoslezského kraje" v částce 53.518 tis. Kč.

V roce 2022 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byly realizovány projekty zaměřené na modernizaci výuky na středních školách a projekty energetických úspor příspěvkových organizací.

Přehled akcí realizovaných a spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2022 je uveden v tabulce č. 7 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v rámci programového období 2014–2020

Upravený rozpočet pro 29 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2022, činil 257.487 tis. Kč a k 31. 12. 2022 byl vyčerpán ve výši 240.604 tis. Kč.

Tabulka 1.77: Přehled ukončených projektů dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022 Plnění UR (%)
Doprava 5 109 237 106 734 97,7
Kultura 2 22 720 22 306 98,2
Regionální rozvoj 1 1 427 817 57,3
Sociální věci 14 62 703 56 328 89,8
Školství 4 11 394 7 717 67,7
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 1 392 392 100,0
Zdravotnictví 1 46 269 46 269 100,0
Životní prostředí 1 3 344 41 1,2
Celkem 29 257 487 240 604 93,4

V roce 2022 byla ukončena realizace např. u projektů zaměřených na rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále, Podpora duše II, Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji, Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji, aj.), dále byly ukončeny projekty zaměřené na rekonstrukce a opravy silnic (Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá, Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské).

Další objemově významné projekty byly zrealizovány v odvětví školství (Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86, Energetické úspory v Dětském domově Úsměv, aj.), a dále například projekty v odvětví kultury (Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí", Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku).

4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

4.4.1 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji v rámci programového období 2014–2020

V rámci programového období Evropské unie 2014–2020 byl schválen Operační program Životní prostředí 2014–2020, který v rámci svého specifického cíle 2.1 alokuje finanční podporu pro území celé České republiky ve výši 9 mld. Kč na výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva v rodinných domech prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí jednotlivých krajů.

Moravskoslezský kraj získal cca 2,1 mld. Kč, které jsou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech:

V souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017, usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 a usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva"; dále pro zjednodušení souhrnně uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.78: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" v rámci programového období 2014–2020 k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Druh příjemce Počet schvál. projektů Počet proplace-ných projektů Realizované projekty – poskytnuto:
v roce 2016 v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 v roce 2020 v roce 2021 v roce 2022
Nepodnikající fyzické osoby 22 858 16 834 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835 145 480 84 574
Celkem 22 858 16 834 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835 145 480 84 574

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (resp. o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019, usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019 a usnesení č. 15/1844 ze dne 5. 3. 2020.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu, se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu a s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2022 bylo poskytnuto 84.574 tis. Kč (689 příjemců), z toho 76.934 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prostředky ve výši 5.161 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 2.479 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem). Úhrnně v letech 2016–2022 bylo v rámci kotlíkových dotací (1.–3. grantové schéma) vyplaceno 2.034.656 tis. Kč a příspěvek byl poskytnut 16.834 příjemcům.

Do vyhlášeného dotačního titulu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva" bylo podáno celkem 10.000 žádostí. Přidělená alokace z OPŽP ve výši 681,35 mil. Kč stačila na financování přibližně 5.900 žádostí. Velký počet žádostí, na které již nezbyly finanční prostředky z OPŽP, evidují i ostatní kraje napříč ČR. Z uvedeného důvodu vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí dodatečně 1,5 mld. Kč z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tyto finanční prostředky budou na kotlíkové dotace alokovány ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Našemu kraji bylo na základě nově podaného projektu, přiděleno celkem 0,5 mld. Kč. Z uvedených finančních prostředků budou uspokojeny všechny schválené projekty.

4.4.2 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji v rámci programového období 2021–2027

V rámci programového období Evropské unie 2021–2027 byl schválen Operační program Životní prostředí 2021–2027, který v rámci svého specifického cíle 2.1 alokuje finanční podporu pro území celé České republiky ve výši 5,5 mld. Kč na výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva v rodinných domech prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí jednotlivých krajů.

V souladu s usnesením rady kraje č. 40/2715 ze dne 14. 3. 2022 podal Moravskoslezský kraj v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 žádost o podporu pro projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva". K datu podání žádosti činil předzájem 5.930 žadatelů, kdy celková alokace projektu pro Moravskoslezský kraj činí 848.852 tis. Kč.

Tabulka 1.79: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" v rámci programového období 2021–2027 k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Druh příjemce Počet schválených projektů Počet proplacených projektů Realizované projekty – poskytnuto:
v roce 2022
Nepodnikající fyzické osoby 2 532 491 71 116
Celkem 2 532 491 71 116

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby (domácnosti), které v nemovitosti bydlí a zároveň splňují maximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč (příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč). Tato cílová skupina může získat:

V roce 2022 bylo poskytnuto 71.116 tis. Kč (491 příjemců), z toho 65.969 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, prostředky ve výši 3.415 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 1.732 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem).

5. Peněžní fondy

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1–8.

Nový statut fondu schválila rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017. Usnesením č. 31/2184 ze dne 29. 11. 2021 rada kraje schválila doplněk č. 4 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2022 ke zvýšení příspěvku z rozpočtu kraje běžného roku z 3,5 % na 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a kterou došlo k rozšíření možností čerpání prostředků fondu o příspěvek na kartu MultiSport.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance, výdaje na nákup poukázek určených pro volnočasové aktivity zaměstnanců.

Ve výdajích schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 byly rozpočtovány výdaje fondu ve výši 14.888 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl objem rozpočtovaných výdajů fondu navýšen vypořádáním fondu ze zůstatku hospodaření za rok 2021 (zúčtování přídělu do fondu za rok 2021 a převod zůstatku na účtu fondu) na 15.692 tis. Kč.

Tabulka 1.80: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2022 630 687,92
Tvorba fondu celkem 15 561 828,25
z toho:  
• příděl do fondu 15 133 330,00
• zúčtování přídělu do fondu za rok 2021 173 652,00
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 223 674,25
• vratky poskytnutých příspěvků 31 172,00
Čerpání fondu celkem 15 202 748,70
z toho:  
• příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření 3 902 000,00
• příspěvek na životní pojištění 1 218 260,00
• příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 40 000,00
• příspěvek na stravování 709 930,00
• příspěvek do Cafeteria systému 7 859 799,70
• příspěvek na kartu MultiSport 140 100,00
• výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 1 332 659,00
Konečný stav k 31. 12. 2022 989 767,47
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2022 245 316,00
Konečný stav k 31. 12. 2022 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2022 1 235 083,47

Příděl do sociálního fondu v roce 2022 byl dle platného statutu fondu realizován ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2022. V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2022 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002. Tvorba a použití fondu se řídí statutem fondu, jehož nové znění bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1922 ze dne 4. 6. 2020.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování výdajů spojených s mimořádnými událostmi, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva v souvislosti s vyhlášeným stavem nebezpečí, nouzovým stavem, stavem ohrožení státu, válečným stavem, pro financování výdajů při ochraně veřejného zdraví, a dále pro financování nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž zabezpečit financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 byly použity prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč ke krytí rozpočtové položky Rezerva na krizová opatření. K 31. 12. 2022 činil objem prostředků fondu zapojených ve výdajích rozpočtu kraje 500 tis. Kč. Tyto prostředky určené k vyplacení dotace poskytnuté pobočnému spolku Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, na projekt "Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II" nebyly vyplaceny a byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023.

Tabulka 1.81: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2022 98 052 630,89
Tvorba fondu celkem 7 491 443,58
z toho:  
• mimořádný příděl do fondu z rozpočtu kraje na rok 2022 za účelem doplnění zůstatku na účtu fondu do výše 100 mil. Kč (ke snížení pod 100 mil. Kč došlo poskytnutím daru Jihomoravskému kraji na likvidaci škod a obnovu po tornádu v roce 2021) 2 700 000,00
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 4 791 443,58
Čerpání fondu celkem 500 000,00
z toho:  
• použití fondu jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2022 za účelem zřízení rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb. 500 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2022 105 044 074,47

Připsané úroky ve výši 4.791.443,58 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2022 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA vznikl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017 a schválilo změnu statutu fondu.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 schválilo změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA. Tímto došlo mj. ke změně názvu fondu na Fond finančních zdrojů JESSICA a byl rozšířen okruh použití prostředků fondu.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro financování projektů rozvoje obcí a měst včetně projektů realizovaných jimi zřízenými organizacemi a projektů rozvoje malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji.

Do výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 byly zapojeny prostředky fondu ve výši 140.055 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl objem prostředků fondu zapojených ve výdajích rozpočtu kraje upraven na výslednou výši 75.112 tis. Kč. Příjmy fondu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 plánovány ve výši 21.207 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byly rozpočtované příjmy fondu upraveny na 23.749 tis. Kč.

Tabulka 1.82: Tvorba a čerpání Fondu finančních zdrojů JESSICA v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2022 300 072 036,26
Tvorba fondu celkem 42 694 100,39
z toho:  
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 14 939 549,46
• úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji 3 205 768,75
• splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 24 090 057,08
• vrácené prostředky z dotací poskytnutých v souladu s dotačíní politikou kraje 458 725,10
Čerpání fondu celkem 75 111 510,35
z toho:  
• podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji 75 111 510,35
Konečný stav k 31. 12. 2022 267 654 626,30

V roce 2022 byly použity finanční prostředky fondu v souhrnné výši 75.112 tis. Kč na poskytnutí úvěru obci Řepiště (7.516 tis. Kč), obci Řeka (11.250 tis. Kč), obci Šenov u Nového Jičína (8.000 tis. Kč), obci Žabeň (10.332 tis. Kč) a Mikroregionu Slezská Harta (38.014 tis. Kč).

Objem prostředků k vypořádání za rok 2022 v souladu se statutem fondu představují připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 14.939.549,46 Kč, nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 514.906,08 Kč, nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 3.689.027,75 Kč, nerozpočtovaná část příjmů z vratek dotací v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" financovaného z Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 2,10 Kč a nečerpané prostředky alokované v rozpočtu kraje na poskytnutí návratných zdrojů obcím ve výši 1,65 Kč. Z důvodu nenaplnění příjmu ze splátky jistiny obce Větřkovice ve výši 198.140 Kč je objem prostředků k vypořádání o tuto částku snížen.

5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017. Současně tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Do výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 byly zapojeny prostředky fondu ve výši 26.506 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl objem prostředků fondu zapojených ve výdajích rozpočtu kraje upraven na výslednou výši 96.205 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 87.722 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023.

Tabulka 1.83: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2022 616 071 050,25
Tvorba fondu celkem 487 670 814,55
z toho:  
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 37 670 814,55
• mimořádný příděl ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 150 000 000,00
• mimořádný příděl z finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2022 s využitím části mimořádného přeplnění příjmů ze sdílených daní v roce 2022 300 000 000,00
Čerpání fondu 8 483 531,31
z toho financování strategických projektů:  
• Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací 4 514 948,97
• Centrum veřejných energetiků 1 173 636,00
• Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 2 794 946,34
Konečný stav k 31. 12. 2022 1 095 258 333,49

Připsané úroky nezapojené v roce 2022 do rozpočtu kraje ve výši 37.670.814,55 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2022 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond sociálních služeb

Fond sociálních služeb byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové aktivity kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb s cílem zajistit dostupnost a udržitelnost sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje.

Ve výdajích schváleného rozpočtu kraje na rok 2022 byly rozpočtovány výdaje fondu ve výši 201.261 tis. Kč. V průběhu roku 2022 se objem rozpočtovaných výdajů fondu nezměnil. Příjmy fondu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2022 plánovány ve výši 201.261 tis. Kč. K 31. 12. 2022 byly rozpočtované příjmy fondu upraveny na 202.609 tis. Kč.

Tabulka 1.84: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 254 642 936,21
Tvorba fondu celkem 213 592 220,76
z toho:  
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 10 942 896,76
• příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 575 860,00
• příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 804 964,00
• příjmy dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s nadměrnou vyrovnávací platbou 7 500,00
• vrácená individuální návratná finanční výpomoc 1 400 000,00
• vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 199 861 000,00
Čerpání fondu celkem 201 261 000,00
z toho:  
• individuální návratná finanční výpomoc 1 400 000,00
• návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022" 199 861 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2022 266 974 156,97

Připsané úroky ve výši 10.942.896,76 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2022 v souladu se statutem fondu.

5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje a poskytování individuálních dotací, případně na financování dalších dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Do výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 byly zapojeny prostředky fondu ve výši 3.000 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl objem prostředků fondu zapojených ve výdajích rozpočtu upraven na výslednou výši 8.155 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.207 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023.

Tabulka 1.85: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2022 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022 27 286 813,02
Tvorba fondu celkem 1 387 044,15
z toho:  
• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 387 044,15
Čerpání fondu celkem 5 786 533,60
z toho:  
• dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství (2022–2023)" 1 770 100,10
• dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" 690 000,00
• dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka" 3 326 433,50
Konečný stav fondu k 31. 12. 2022 22 887 323,57

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 1.387.044,15 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci financovaných dotačních programů ve výši 161.426,40 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2022.

6. Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V roce 2022 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 25.404.767 tis. Kč. Kromě těchto finančních prostředků kraj zprostředkovává v přenesené působnosti poskytování dotací obcím, kdy tyto finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím (viz podkapitola 6.2).

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2022 (případně v předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2022. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení jejich financování. U některých projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů a v rámci evidenčního dotačního systému jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů

V roce 2022 obdržel Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu a státních fondů dotace v úhrnné výši 25.266.015 tis. Kč.

Tabulka 1.86: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2022 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2022 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2023 Plnění (%)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 20 300 952,5 20 266 704,8 30 212,4 4 035,2 99,9
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 455 603,8 439 760,1 15 843,7 × ×
Ministerstvo dopravy 335 904,7 335 904,7 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 015 432,3 3 003 376,6 0,0 12 055,7 99,6
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 306 231,3 306 231,3 0,0 × ×
Ministerstvo financí – Souhrnný dotační vztah 178 813,9 178 813,9 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 304 541,2 303 280,7 0,0 1 260,5 99,6
Ministerstvo vnitra 8 909,5 8 909,5 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo pro místní rozvoj 641 632,6 641 632,6 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 641 632,6 641 632,6 0,0 × ×
Ministerstvo životního prostředí 201 087,0 201 087,0 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 201 087,0 201 087,0 0,0 × ×
Ministerstvo zdravotnictví 43 991,2 39 476,2 949,2 3 565,8 89,7
Ministerstvo zemědělství 3 248,7 3 248,7 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo kultury 10 630,3 10 630,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 591,4 591,4 0,0 × ×
Úřad vlády České republiky 475,0 475,0 0,0 0,0 100,0
Státní fond životního prostředí České republiky 1 644,3 1 644,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 644,3 1 644,3 0,0 × ×
Státní fond dopravní infrastruktury 215 752,0 215 752,0 0,0 0,0 100,0
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 25 266 015,1 25 213 936,2 31 161,6 20 917,3 99,9
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 606 790,4 1 590 946,7 15 843,7 × ×

Poznámky:

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2022 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 20.300.953 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání dotací za rok 2022 byly přijaté dotace v celkovém objemu 19.845.289 tis. Kč. Dotace poskytnutá v rámci evidenčního dotačního systému programového financování ve výši 60 tis. Kč a prostředky ve výši 455.604 tis. Kč na projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů budou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení.

Tabulka 1.87: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 3 039,6 1 956,2 1 083,4 1 083,4 0,0
Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 954,0 689,0 265,0 106,0 159,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 694,0 685,5 8,5 3,0 5,5
Dotace pro soukromé školy 1 318 453,6 1 318 312,4 141,2 141,2 0,0
Projekty romské komunity 149,3 52,1 97,1 0,0 97,1
Soutěže 4 130,6 3 733,0 397,6 170,3 227,3
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 111,7 111,7 0,0 0,0 0,0
Program podpory vzdělávání národnostních menšin 452,8 452,8 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání 18 514 078,8 18 497 667,7 16 411,1 12 864,9 3 546,2
Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 3 224,3 3 224,3 0,0 0,0 0,0
Celkem 19 845 288,6 19 826 884,7 18 404,0 14 368,8 4 035,2

Při finančním vypořádání dotací za rok 2022 byla vypořádána dotace poskytnutá v roce 2021 v rámci evidenčního dotačního systému programového financování Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Frýdek‑Místek, SPŠ, OA, JŠ – TV lupa" ve výši 90 tis. Kč. Dotace byla plně příspěvkovou organizací využita.

Tabulka 1.88: Přehled dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2022 nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350 60,0
Celkem 60,0

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2022 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky ve výši 455.604 tis. Kč. Jednalo se projekty realizované v odvětví školství, a to 2 projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (126.466 tis. Kč), 1 projekt z programu Národní plán obnovy (225.955 tis. Kč) a 1 projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský (103.183 tis. Kč). Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

Za rok 2022 byly finančně ukončeny a vypořádány projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů:

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2022 Moravskoslezskému kraji dotace ve výši 335.905 tis. Kč.

Tabulka 1.89: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva dopravy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 335 904,7 335 904,7 0,0 0,0 0,0
Celkem 335 904,7 335 904,7 0,0 0,0 0,0

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2022 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 3.015.432 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 306.231 tis. Kč.

Tabulka 1.90: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 893,9 1 709,9 184,0 0,0 184,0
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 655 513,2 2 644 708,8 10 804,5 0,0 10 804,5
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 19 800,0 18 732,7 1 067,3 0,0 1 067,3
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi *⁾ 1 815,7 1 815,7 0,0 0,0 0,0
Celkem 2 679 022,8 2 666 967,1 12 055,7 0,0 12 055,7

*⁾ Do objemu finančních prostředků nejsou zahrnuty prostředky v souhrnné výši 1.098 tis. Kč určené pro příspěvkové organizace Domov Březiny, Domov NaNovo a Zámek Dolní Životice. Prostředky byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí přímo na účty příspěvkových organizací kraje a byly plně vyčerpány.

Tabulka 1.91: Přehled dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2022 nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022
Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině 4 125,7
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 26 052,5
Celkem 30 178,2

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2022 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 306.231 tis. Kč na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Potravinová a materiálové pomoc. Prostředky byly určeny na 1 projekt realizovaný v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (2.843 tis. Kč), 14 projektů v odvětví sociálních věcí (285.921 tis. Kč) a 1 projekt v odvětví školství (17.467 tis. Kč).

V průběhu roku 2022 bylo finančně ukončeno a v rámci finančního vypořádání za rok 2022 také vypořádáno 15 projektů. Krajem bylo realizováno 11 projektů v odvětví sociálních věcí spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost v celkovém objemu 567.126 tis. Kč a 1 projekt v odvětví školství spolufinancovaný z Operačního programu Potravinová a materiálové pomoc ve výši 6.986 tis. Kč. Příspěvkovými organizacemi byly realizovány 3 projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost v souhrnném objemu 3.975 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů v průběhu roku 2022.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V souladu s přílohou č. 5 zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, obdržel kraj v roce 2022 v rámci souhrnného dotačního vztahu finanční prostředky ve výši 178.814 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2022 v celkovém objemu 304.541 tis. Kč.

Tabulka 1.92: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 100,0 29,9 70,1 0,0 70,1
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 1 300,0 109,6 1 190,4 0,0 1 190,4
Celkem 1 400,0 139,5 1 260,5 0,0 1 260,5
Tabulka 1.93: Přehled dotací přijatých z Ministerstva financí v roce 2022 nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022
Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 31 549,7
Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny 271 201,5
Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – IV 390,0
Celkem 303 141,2

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj neobdržel v roce 2022 z kapitoly Ministerstva vnitra finanční prostředky, které by podléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2022.

Tabulka 1.94: Přehled dotací přijatých z Ministerstva vnitra v roce 2022 nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022
Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022 6 938,6
Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování 1 970,9
Celkem 8 909,5

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo v roce 2022 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 3.000 tis. Kč v rámci Programu OBCHŮDEK 2021+. Finanční prostředky byly kraji vyplaceny až po realizaci krajského dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021 a nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2022.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Moravskoslezský kraj obdržel kraj v roce 2022 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 641.633 tis. Kč, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a Operačního programu přeshraniční spolupráce. Jednalo se o financování 4 projektů v odvětví dopravy (221.701 tis. Kč), 3 projektů v odvětví kultury (42.665 tis. Kč), 4 projektů v odvětví regionálního rozvoje (5.697 tis. Kč), 3 projektů v odvětví sociálních věcí (68.474 tis. Kč), 4 projektů v odvětví školství (18.276 tis. Kč) a 6 projektů v odvětví zdravotnictví (284.820 tis. Kč). Finanční vypořádání dotací proběhne po ukončení financování realizovaných projektů.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

V roce 2022 obdržel Moravskoslezský kraj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 201.087 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 1 projekt realizovaný v odvětví dopravy (3.128 tis. Kč), 1 projekt v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstvo kraje (674 tis. Kč), 2 projekty v odvětví školství (13.950 tis. Kč) a 5 projektů realizovaných v odvětví životního prostředí (183.335 tis. Kč). Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení financování realizovaných projektů.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2022 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 43.991 tis. Kč.

Tabulka 1.95: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 11 953,5 11 263,5 690,0 480,0 210,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 5 976,3 5 976,3 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů *⁾ 2 723,4 2 074,8 648,6 469,2 179,4
Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0
Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022 20 418,0 17 241,6 3 176,4 0,0 3 176,4
Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508-investice 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 43 991,2 39 476,2 4 515,0 949,2 3 565,8

*⁾ V údaji Vráceno v průběhu roku 2022 je zahrnuta i vratka zaslaná příspěvkovou organizací přímo na výdajový účet Ministerstva zdravotnictví.

V průběhu roku 2022 byly finančně ukončeny a v rámci finančního vypořádání za rok 2022 také vypořádány 2 projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované příspěvkovými organizacemi kraje s celkovým objemem použitých prostředků ve výši 9.857 tis. Kč:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny příspěvkovými organizacemi přímo na účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů v průběhu roku 2020 a 2022.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel kraj v roce 2022 investiční dotace ve výši 3.249 tis. Kč v rámci programu Centra odborné přípravy pro příspěvkové organizace kraje Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava (1.583 tis. Kč) a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek (1.666 tis. Kč). Finanční prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání – jednalo se o zpětnou úhradu ze strany ministerstva.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2022 z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 10.630 tis. Kč, z toho na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 591 tis. Kč.

Tabulka 1.96: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno v průběhu roku 2022 Vráceno při FV v roce 2023
5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0
Podpora expozičních a výstavních projektů 249,0 249,0 0,0 0,0 0,0
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 293,0 293,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 1 234,0 1 234,0 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6 936,0 6 936,0 0,0 0,0 0,0
ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 780,0 780,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 9 968,9 9 968,9 0,0 0,0 0,0
Tabulka 1.97: Přehled dotací přijatých z Ministerstva kultury v roce 2022 nepodléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2022
Výdaje na činnost úřadu 70,0
Celkem 70,0

Tři příspěvkové organizace kraje obdržely v rámci programu Národní plán obnovy, který je spolufinancován z evropských finančních zdrojů, finanční prostředky v celkovém objemu 591 tis. Kč na realizaci projektů v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022 byly dle podmínek jednotlivých rozhodnutí projekty finančně vypořádány. Poskytnuté prostředky byly plně čerpány.

6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2022 neinvestiční dotaci ve výši 475 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace v plné výši.

6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2022 ze Státního fondu životního prostředí České republiky finanční prostředky ve výši 1.644 tis. Kč na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci, z toho:

6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2022 finanční prostředky v celkovém objemu 215.752 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje na financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

6.2.1 Dotace ze státního rozpočtu pro obce vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2022 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 224.377 tis. Kč.

Tabulka 1.98: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2022 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto v roce 2022 Čerpáno v roce 2022 ¹⁾ Vráceno poskytovateli
v roce 2022 v rámci finančního vypořádání ²⁾
Úřad vlády 1 430 1 430 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 78 434 78 368 0 66
Ministerstvo vnitra 21 480 20 837 0 643
Ministerstvo životního prostředí 1 507 1 507 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 892 834 58 0
Ministerstvo kultury 57 044 56 849 141 54
Všeobecná pokladní správa 63 590 50 453 0 13 137
Celkem 224 377 210 278 199 13 900

¹⁾ Včetně finančních prostředků na dofinancování překročených výdajů dotace na volby, u kapitoly Všeobecná pokladní správa, realizovaného z vratek připsaných na účet kraje v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání, tj. do 15. 2. 2022.

²⁾ Bez vratek, které byly použity na dofinancování překročených výdajů dotace na volby u kapitoly Všeobecná pokladní správa.

6.2.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce na akce programového financování

V roce 2022 bylo na akce evidované v systému programového financování uvolněno celkem 7.240 tis. Kč.

Tabulka 1.99: Dotace poskytnuté obcím na akce programového financování podléhající finančnímu vypořádání za rok 2022 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto v roce 2022 Čerpáno v roce 2022 Vráceno poskytovateli
v roce 2022 v rámci finančního vypořádání
Ministerstvo vnitra 6 208 5 326 864 18
Ministerstvo průmyslu a obchodu 577 440 0 136
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 455 455 0 0
Celkem 7 240 6 221 864 154

6.2.3 Dotace ze státního rozpočtu pro obce na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

K 31. 12. 2022 bylo ukončeno financování 402 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 586.217 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o projekty realizované v rámci Operačního programu Zaměstnanost, z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z kapitoly Ministerstva kultury o projekty z programu Národní plán obnovy.

Tabulka 1.100: Víceleté dotace poskytnuté obcím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2022 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem Čerpáno k 31. 12. 2022 Vráceno poskytovateli
na depozitní účet do 31. 12. 2022 v rámci finančního vypořádání
Ministerstvo práce a sociálních věcí 75 014 71 327 3 687 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 510 637 503 633 7 004 0
Ministerstvo kultury 566 565 0 1
Celkem 586 217 575 525 10 691 1

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2022 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace od obcí, krajů, Národního fondu, rozpočtů ústřední úrovně, cizích států a mezinárodních institucí v celkovém objemu 138.752 tis. Kč.

Tabulka 1.101: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2022 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2022 Použito v roce 2022 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2022 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2022 Plnění (%)
Obce v rámci ČR 81 581,1 81 581,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 4 300,9 4 300,9 0,0 × ×
Kraje v rámci České republiky 27 919,8 27 919,8 0,0 0,0 100,0
Národní fond 22 929,4 22 929,4 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 22 929,4 22 929,4 0,0 × ×
Rozpočet ústřední úrovně 1 670,3 1 670,3 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 670,3 1 670,3 0,0 × ×
Cizí státy 4 300,4 4 300,4 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 4 300,4 4 300,4 0,0 × ×
Zahraniční instituce 351,1 351,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 351,1 351,1 0,0 × ×
Ostatní celkem 138 752,1 138 752,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 33 552,0 33 552,0 0,0 × ×

6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky

Moravskoslezský kraj uzavřel s vysoutěženými dopravci pro jednotlivé oblasti smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou. V rámci společného financování Dopravní obslužnosti – linkovou dopravou obdržel kraj na základě uzavřených smluv s jednotlivými městy a obcemi finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy. V souvislosti s výše uvedeným obdržel v roce 2022 finanční prostředky v celkové výši 73.310 tis. Kč, a to od 265 měst a obcí. Finanční prostředky byly plně využity.

Moravskoslezský kraj v roce 2022 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci programu navázal kraj spolupráci s 86 obcemi (3. výzva). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku, většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem Evropské unie, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2022 obdržel kraj finanční příspěvky ve výši 4.301 tis. Kč. V návaznosti na zvýšený zájem o kotlíkové dotace obdržel Moravskoslezský kraj dále finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová Zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (AMO). V rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO), který není spolufinancovaný operačním programem, přijal kraj od obcí investiční dotace ve výši 3.970 tis. Kč.

6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky

Na základě uzavřené smlouvy se Zlínským krajem obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2022 finanční prostředky ve výši 7.111 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly krajem plně využity.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2022 od Olomouckého a Zlínského kraje prostředky ve výši 20.808 tis. Kč jako kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého a Zlínského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly rovněž plně využity.

6.3.3 Dotace z Národního fondu

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce obdržel kraj v roce 2022 finanční prostředky ve výši 383 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně, až po předložení monitorovací zprávy.

Z Národního fondu byly dále poskytnuty v roce 2022 finanční prostředky ve výši 22.546 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, na realizaci projektu Technika bez hranic v rámci Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zpětně, až po předložení monitorovací zprávy.

6.3.4 Dotace z rozpočtu ústřední úrovně

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2022 od subjektu Dům zahraniční spolupráce (jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a českou národní agenturu pro mezinárodní vzdělávání a výzkum) druhou část dlouhodobé zálohy ve výši 1.670 tis. Kč na realizaci projektu Supporting attractivness of health and social care professions in regions v rámci programu ERASMUS+.

6.3.5 Dotace od cizích států

V roce 2022 přijal Moravskoslezský kraj od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky finanční prostředky v celkové výši 4.300 tis. Kč na realizaci projektů Regionální poradenské centrum SK-CZ (826 tis. Kč) a Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí (3.474 tis. Kč) spolufinancovaných z Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

6.3.6 Dotace od zahraničních institucí

Kraj přijal v roce 2022 finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč od zahraničního subjektu Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika) na realizaci projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

Dále kraj přijal v roce 2022 finanční prostředky ve výši 159 tis. Kč od zahraničního subjektu Lublinské vojvodství (Polská republika) na realizaci projektu Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru) spolufinancovaného z Operačního programu ERASMUS+.

7. Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2022 ve výši 65.360.661 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.102: Přehled majetku kraje v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 471 442 426 966 898 408
z toho:      
• software (SU 013) 249 141 312 257 561 398
• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041 ,051) 222 301 114 709 337 010
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 233 188 331 200 564 388
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 238 254 95 767 334 021
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 5 426 363 59 851 285 65 277 649
z toho:      
• nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 067 295 47 167 827 50 235 122
• věci movité (SU 022 a 028) 1 102 410 11 547 510 12 649 920
• nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 041 598 1 086 292 2 127 889
• ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 215 062 49 656 264 718
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 650 692 17 647 521 19 298 212
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 3 775 672 42 203 765 45 979 436
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 1 163 221 149 1 163 370
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 200 235 0 200 235
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 962 986 149 963 136
Dlouhodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 2 168 320 1 572 2 169 893
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek – netto) 2 168 320 1 572 2 169 893
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 7 145 232 42 301 253 49 446 485
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 2 304 448 045 450 349
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 3 924 082 1 867 160 5 791 241
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 6 127 922 3 579 364 9 707 286
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 27 790 6 910 34 701
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek – netto) 10 026 518 5 887 658 15 914 176
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 19 283 654 66 174 542 85 458 196
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek – netto) 17 171 750 48 188 911 65 360 661

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 33 až 35, 37, 39, 41, 43, 45 a 47 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje (stálá aktiva), v členění na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Podrobnější údaje o dlouhodobém majetku jsou uvedeny v Účetní závěrce Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

7.1.3 Majetek příspěvkových organizací vedený na podrozvahových účtech kraje

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2022.

Tabulka 1.103: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2021 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2022
Stavby 41 092 465 1 403 830 42 496 295
Pozemky 4 662 036 9 496 4 671 532
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 45 754 501 1 413 326 47 167 827
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 295 121 17 136 312 257
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 105 793 5 028 110 820
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 7 441 206 491 904 7 933 110
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 440 376 174 710 3 615 087
Ocenitelná práva 848 112 960
Kulturní předměty 45 174 3 796 48 970
Dlouhodobý movitý majetek celkem 11 328 793 692 686 12 021 479
Dlouhodobý majetek celkem 57 083 294 2 106 012 59 189 306
Tabulka 1.104: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2022 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
chytrý region doprava kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 0 22 082 969 1 181 877 2 629 489 9 214 069 7 387 893 42 496 295
Pozemky 0 3 945 988 33 177 79 127 535 043 78 197 4 671 532
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 0 26 028 956 1 215 053 2 708 616 9 749 111 7 466 090 47 167 827
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 70 0 205 275
Software 0 98 17 939 835 34 120 259 265 312 257
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 496 12 143 17 015 6 309 61 537 13 321 110 820
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 4 440 1 176 280 237 906 294 576 1 717 650 4 502 257 7 933 110
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 4 542 51 616 123 520 398 564 2 209 862 826 983 3 615 087
Ocenitelná práva 0 0 776 0 184 0 960
Kulturní předměty 0 0 40 654 810 3 821 3 685 48 970
Dlouhodobý movitý majetek celkem 9 479 1 240 136 437 810 701 164 4 027 174 5 605 716 12 021 479
Dlouhodobý majetek celkem 9 479 27 269 092 1 652 863 3 409 780 13 776 285 13 071 807 59 189 306

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2022 následujícím způsobem:

7.2 Majetek kraji darovaný a bezúplatně převedený od cizích subjektů

Na základě darovacích smluv získal Moravskoslezský kraj v roce 2022 od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 8.579 tis. Kč.

Tabulka 1.105: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2022 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 3 363
Budovy a stavby 1 477
Movitý majetek 3 739
Celkem 8 579

Největší část darovaného majetku kraji představuje movitý majetek darovaný ČR – Ministerstvem zdravotnictví v účetní hodnotě 3.739 tis. Kč a pozemky darované Ředitelstvem silnic a dálnic ČR v účetní hodnotě 2.143 tis. Kč. Majetek darovaný kraji obcemi, městy a statutárními městy na území Moravskoslezského kraje byl darován v účetní hodnotě 2.693 tis. Kč, z toho:

Moravskoslezský kraj získal v roce 2022 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 3.568 tis. Kč.

Tabulka 1.106: Přehled majetku bezúplatně převedeného kraji v roce 2022 (v tis. Kč)
Předmět bezúplatně převedeného majetku Pořizovací cena
Pozemky 3 568
Celkem 3 568

Největší část bezúplatně převedeného majetku kraji představují pozemky postoupené kraji ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v účetní hodnotě 3.507 tis. Kč. Pozemky byly předány k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

7.3 Majetek kraji zapůjčený od cizích subjektů

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2022 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.622 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů.

Tabulka 1.107: Přehled majetku zapůjčeného kraji v roce 2022 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 13 2 360
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Celkem 2 622

7.4 Majetek krajem darovaný cizím subjektům

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2022 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 312.868 tis. Kč.

Tabulka 1.108: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2022 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 13 865
Budovy a stavby 56 859
Movitý majetek 242 144
Celkem 312 868

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městysům, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v účetní hodnotě 161.621 tis. Kč, z toho:

a majetek darovaný ČR – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v účetní hodnotě 134.398 tis. Kč, z toho:

7.5 Majetek krajem vypůjčený cizím subjektům

Na základě uzavřených smluv Moravskoslezský kraj v roce 2022 vypůjčil cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 1.441.587 tis. Kč.

Tabulka 1.109: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2022 (v tis. Kč)
Předmět výpůjčky Hodnota
Pozemky 58 211
Budovy a stavby 958 672
Movitý majetek 387 450
Software 37 254
Celkem 1 441 587

Největší část vypůjčeného majetku představuje majetek vypůjčený ČR – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v účetní hodnotě 1.145.599 tis. Kč, z toho:

a movitý majetek vypůjčený Letišti Ostrava, a.s., v účetní hodnotě 126.087 tis. Kč.

7.6 Majetek krajem pronajatý cizím subjektům

Moravskoslezský kraj v roce 2022 pronajímal za úplatu na základě uzavřených smluv s cizími sbjekty majetek uvedený v následující tabulce.

Tabulka 1.110: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2022 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2022
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 1 637
Nemocnice Nový Jičín, a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 651 18 104
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
ENES Cargo, a.s. budova v k. ú. Mošnov zabezpečení činnosti od 27. 4. 2020 na dobu neurčitou 493 493
ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebytové prostory v budově krajského úřadu MSK zabezpečení činnosti od 24. 1. 2019 na dobu neurčitou 76 76
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu MSK provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5
Plzeňský Prazdroj, a.s. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Frýdek‑Místek zabezpečení činnosti od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou 15 15
GasNet, s.r.o. pozemek v k. ú. Bílovec-město provoz plynárenského zařízení regulační stanice plynu od 23. 3. 2021 na dobu neurčitou 8 8
Fyzická osoba pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku provozování zemědělské výroby od 8. 12. 2020 do 11. 11. 2021 24 22
AMISTA investiční společnost, a.s. pozemky v k. ú. Harty a obec Petřvald provozování zemědělské výroby od 15. 8. 2022 do 31. 10. 2022 2 2
Fyzická osoba pozemky v k. ú. Harty a obec Petřvald provozování zemědělské výroby od 1. 11. 2022 na dobu neurčitou 7 2
ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava-Kylešovice pozemky v k. ú. Harty a obec Petřvald provozování zemědělské výroby od 16. 8. 2022 na dobu neurčitou 22 7
ČR – Hasičský záchranný sbor MSK nebytové prostory v budově IBC MSK v k. ú. Moravská Ostrava umístění anténního systému Vodafone Czech Republic, a.s. od 19. 4. 2012 na dobu neurčitou 6 6
ČR – Hasičský záchranný sbor MSK nebytové prostory v budově IBC MSK v k. ú. Moravská Ostrava umístění anténního systému T-Mobile Czech Republic, a.s. od 1. 5. 2013 na dobu neurčitou 6 6
ČR – Hasičský záchranný sbor MSK nebytové prostory v budově IBC MSK v k. ú. Moravská Ostrava provozování bufetu fyzickou osobou od 1. 3. 2021 na dobu neurčitou 5 5
Česká spořitelna, a.s. nebytové prostory v budově krajského úřadu MSK provozování peněžního bankomatu od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2022 1 1
Automaty Kavamat Vending, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu MSK provozování nápojového automatu od 23. 12. 2014 na dobu neurčitou 1 1

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2022 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

8. Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

K 1. 1. 2022 byl kraj zřizovatelem 217 příspěvkových organizací. V průběhu roku se stav příspěvkových organizací nezměnil. Ke dni 31. 12. 2022 byl kraj zřizovatelem 217 příspěvkových organizací.

Tabulka 1.111: Přehled příspěvkových organizací kraje dle typu v odvětví v roce 2022
Odvětví Příspěvkové organizace Počet
Doprava Správa silnic Moravskoslezského kraje 1
Celkem 1
Chytrý region Moravskoslezské datové centrum 1
Moravskoslezské energetické centrum 1
Celkem 2
Kultura Těšínské divadlo Český Těšín 1
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 1
Galerie výtvarného umění v Ostravě 1
muzea 4
Celkem 7
Sociální věci domovy (pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením) 19
jiná zařízení v sociální oblasti 2
Celkem 21
Školství zařízení předškolní výchovy, základního vzdělávání, středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 152
dětské domovy a školní jídelny 16
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže (poradny a vzdělávací centra) 10
Celkem 178
Zdravotnictví nemocnice 6
Odborný léčebný ústav Metylovice 1
Zdravotnická záchranná služba 1
Celkem 8
Celkem   217

Hlavní činností příspěvkové organizace v odvětví dopravy – Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd.

Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví chytrého regionu v případě Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií. V případě Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace, se jedná o zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, inteligentních systémů řízení dopravy a projektů v rámci strategie chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a rovněž jeho příspěvkových organizací.

Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanů.

Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb, poskytování sociálně-právní ochrany dětí, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče a činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedna příspěvková organizace vykonávala rovněž činnost dětského domova pro děti do 3 let věku. Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2022 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, azylový dům, sociálně terapeutické dílny.

Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů včetně poskytování školských služeb (stravování a ubytování dětí, žáků, studentů), zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace.

Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení.

8.1 Zdroje financování příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje, a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele.

Objem finančních prostředků zaslaný v roce 2022 příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 11.396.668 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2022 finanční prostředky v celkové výši 11.383.245 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2023 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 13.423 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.112 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.113.

Tabulka 1.112: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2022 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 4 488 453 3 801 929 84,7 33,4
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 7 021 046 7 013 381 99,9 61,6
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 602 756 567 934 94,2 5,0
Celkem 12 112 254 11 383 245 94,0 ×
Tabulka 1.113: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2022 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 10 191 914 10 039 554 98,5 88,2
Investiční příspěvek do fondu investic 1 920 340 1 343 691 70,0 11,8
Celkem 12 112 254 11 383 245 94,0 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2022 je uvedeno v následujících tabulkách. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Tabulka 1.114: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím za jednotlivá odvětví (v tis. Kč)
Příspěvkové organizace v odvětví Příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz Účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Doprava 1 038 211 711 982 287 929 24 300 14 000
Chytrý region 52 408 37 458 385 2 809 11 756
Kultura 314 856 256 930 9 144 47 909 873
Sociální věci 836 444 159 038 0 649 200 28 205
Školství 7 154 123 742 147 59 424 6 107 628 244 924
Zdravotnictví 643 513 536 407 1 641 96 161 9 304
Celkem 10 039 554 2 443 962 358 522 6 928 007 309 062
Tabulka 1.115: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím za jednotlivá odvětví (v tis. Kč)
Příspěvkové organizace v odvětví Investiční příspěvky do fondu investic celkem Z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Doprava 237 654 204 654 33 000
Chytrý region 6 863 5 912 951
Kultura 31 262 29 605 1 656
Sociální věci 7 070 6 792 278
Školství 362 998 303 298 59 700
Zdravotnictví 697 845 406 415 291 430
Celkem 1 343 691 956 676 387 015

Konkrétní příspěvky na provoz a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2022 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 4 a 7 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.2 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2022 v celkovém součtu zlepšeného výsledku hospodaření, vytvořený zisk činil 129.175 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 184 organizací hospodařících se ziskem v celkovém součtu 130.583 tis. Kč, 30 organizací s vyrovnaným hospodařením a 3 organizace hospodařících s celkovou dosaženou ztrátou ve výši 1.408 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 23 až 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.116: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2022
Příspěvkové organizace v odvětví Výsledek hospodaření
Výnosy celkem v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava 1 206 037 1 203 924 1 - 2 114 -
Chytrý region 46 107 45 860 2 - 247 -
Kultura 386 326 376 373 7 - 9 953 -
Sociální věci 1 608 375 1 607 901 21 - 474 -
Školství 7 816 906 7 796 927 175 3 21 387 ‒1 408
Zdravotnictví 9 773 691 9 677 284 8 - 96 407 -
Celkem 20 837 443 20 708 268 214 3 130 583 ‒1 408

8.3 Přehled cizích zdrojů, závazků a zadluženosti příspěvkových organizací

Návratné finanční výpomoci

Kraj v roce 2022 poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí, školství a zdravotnictví v celkovém objemu 171.402 tis. Kč.

Tabulka 1.117: Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje dle odvětví v roce 2022 (v tis. Kč)
Příspěvkové organizace v odvětví Počet organizací Celková výše poskytnutých návratných finančních výpomocí Termín, do kterého byly prostředky poskytnuty
Sociální věci 19 149 800 do 30. 11. 2022
Školství 1 1 600 do 31. 1. 2023
7 14 673 do 31. 12. 2023
1 1 000 do 30. 6. 2023
1 160 do 31. 3. 2024
Zdravotnictví 1 2 524 do 30. 6. 2024
1 1 644 do 30. 11. 2023
Výdaje celkem 31 171 402  

V odvětví sociálních věcí byly poskytnuty příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytnuté prostředky byly ve stanoveném termínu vráceny zpět zřizovateli. V odvětví školství byly školám poskytnuty návratné finanční výpomoci na profinancování schválených projektů v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus+ (se splatností ihned po obdržení dotace). Dále na zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy. V odvětví zdravotnictví byly nemocnicím poskytnuty návratné finanční výpomoci na předfinancování podílů SR a EU u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu.

Úvěrové zdroje a nesplacené závazky příspěvkových organizací

Tabulka 1.118: Přehled o úvěrových zdrojích a výše nesplacených úvěrů příspěvkových organizací dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Název příspěvkové organizace Typ úvěru Výše úvěru, rámce Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2022
Školství Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace střednědobý investiční úvěr 9 100 6 908
revolvingový úvěr 6 000 1 452
střednědobý investiční úvěr 5 500 0
revolvingový úvěr 2 200 0
Zdravotnictví Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 0
podnikatelský úvěr 390 297
Nemocnice ve Frýdku‑Místku revolving 60 000 0
revolving 149 811 0
Nemocnice Třinec revolvingový kontokorentní úvěr 144 813 37 319
kontokorent 50 000 0
Nemocnice Havířov revolving 70 000 9 000
spotřebitelský úvěr 23 000 14 108
účelový úvěr 150 000 45 148
účelový úvěr 28 000 19 952
Nemocnice Karviná – Ráj revolving 80 000 0
účelový úvěr 150 000 20 468
Slezská nemocnice v Opavě účelový úvěr 30 000 10 983
revolving 80 000 0
revolving 25 000 0
Celkem 1 083 815 165 633

Smlouvy na poskytnutí úvěrů jsou příspěvkovými organizacemi uzavírány se souhlasem zřizovatele. V odvětví školství využívá Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace úvěry pro zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů SR a EU u projektů spolufinancovaných z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 3, kdy jsou dotace vypláceny ex-post. Na zahájení projektů v prvém roce využívala škola investiční úvěry, aby mohla realizovat projekty v plánovaném rozsahu a termínu. V dalších letech realizace projektů, pak průběžné financování projektů zajišťuje čerpáním revolvingového úvěru. V odvětví zdravotnictví využívá nemocnice úvěry za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Revolvingové úvěry využívají nemocnice v souvislosti financováním investičních projektů realizovaných z Integrovaného regionálního operačního programu – REACT, kdy jsou dotace vypláceny ex-post. Příspěvkové organizace v odvětví dopravy, chytrého regionu, kultury a sociálních věcí nevykazovaly k 31. 12. 2022 žádnou zadluženost.

Tabulka 1.119: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Odvětví Název příspěvkové organizace Posplatné závazky z obchodního styku
Zdravotnictví Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0
Nemocnice ve Frýdku‑Místku 7 673
Nemocnice Třinec 45 753
Nemocnice Havířov 52 555
Nemocnice Karviná – Ráj 12 050
Slezská nemocnice v Opavě ‒39
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0
Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 0
Závazky celkem   117 992

Ručitelský závazek

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje obdržela na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím kraje dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 215.752 tis. Kč určené na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. V souvislosti s touto smlouvou převzalo zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/614 z 16. 3. 2022 ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci (příjemce dotace) v max. výši 40 mil. Kč, což odpovídalo výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování. Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2022, činil 0 Kč.

8.4 Závazek veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u příspěvkových organizací

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, jsou příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí a odvětví zdravotnictví pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a jsou s nimi uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku (nebo stanoveného období) také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných nákladů pro vyrovnávací platbu jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí a odvětví zdravotnictví stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pověřilo zastupitelstvo kraje příspěvkové organizace v odvětví sociálních unesením č. 12/1005 z 11. 12. 2014. Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let, tj. do roku 2024.

Výsledky hospodaření v rámci vyrovnávací platby jsou za rok 2022 u většiny příspěvkových organizací vyrovnané nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby vyšší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba nevznikla u žádné organizace.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2022 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pověřilo zastupitelstvo kraje krajské nemocnice unesením č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 a příspěvkovou organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, usnesením č. 3/184 ze dne 17. 3. 2021.

Dle smluv jsou nemocnice pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium je pověřen výkonem dětské neurologie, fyzioterapie, praktického lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, alergologie a klinická imunologie. Doba trvání pověření je 10 let, tj. do roku 2024, resp. 2030.

V roce 2021 byl změněn postup vyhodnocování vyrovnávací platby z titulu závazku veřejné služby na základě smluv o závazcích veřejné služby a vyrovnávací platbě za ně z každoročního na vyhodnocení celého období trvání závazku (za celé období let 2015–2024). Díky této změně na model tzv. kumulativní vyrovnávací platby lze lépe obsáhnout celé období trvání závazku (dlouhodobé podfinancování závazku veřejné služby se tak alespoň částečně narovnává). Za rok 2022 není nadměrná kumulativní vyrovnávací platba u žádné z pověřených organizací. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2022 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9. Společnosti s účastí Moravskoslezského kraje

9.1 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2022 majetkovou účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Tabulka 1.120: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje, vč. základního kapitálu společností (v tis. Kč)
Název IČO % podíl kraje Základní kapitál Vliv dle druhu dlouhodobého finančního majetku Odvětví
Letiště Ostrava, a. s. 26827719 100,0 389 545 rozhodující doprava
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 47673168 100,0 15 000 rozhodující regionální rozvoj
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 02995832 100,0 16 000 rozhodující cestovní ruch
Bílovecká nemocnice, a. s. 26865858 100,0 73 800 rozhodující zdravotnictví
Sanatorium Jablunkov, a. s. 27835545 100,0 272 955 rozhodující zdravotnictví
Koordinátor ODIS, s. r. o. 64613895 50,0 920 podstatný doprava
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25379631 45,0 14 000 podstatný regionální rozvoj
VaK Bruntál a.s. 47675861 0,0015 687 989 nevýznamný regionální rozvoj

V obchodní společnosti se 100% účastí kraje plní rada kraje funkci valné hromady. V ostatních případech se účastní valných hromad pověřený zástupce kraje s hlasovacím právem a informační povinností.

Tabulka 1.121: Hospodaření obchodních společností za rok 2022 (v tis. Kč)
Název Výše netto aktiv Výnosy Nerozdělený zisk/ztráta minulých let Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a. s. 1 341 378 332 410 ‒7 4 990
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 55 216 45 355 16 894 2 940
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 12 106 21 746 ‒4 956 74
Bílovecká nemocnice, a. s. 171 923 201 313 26 975 29 454
Sanatorium Jablunkov, a. s. 300 252 114 907 0 2 216
Koordinátor ODIS, s. r. o. 77 792 96 579 3 329 66
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 56 474 65 807 ‒1 397 2 312
VaK Bruntál a.s. 835 812 125 218 29 231 11 155

Výsledky hospodaření obchodních společností jsou po skončení roku poskytovány kraji pro potřeby závěrečného účtu formou ročních účetních závěrek. Vzhledem k právní formě a daňové legislativě mají obchodní společnosti zastoupené daňovým poradcem termín ke zpracování daňového přiznání k 30. 6. následujícího roku. Z toho důvodu jsou zaslané výkazy brány jako předběžné a mohou se lišit od finálních auditovaných výkazů, které jsou schvalovány na valných hromadách společností.

Tabulka 1.122: Změny základního kapitálu v roce 2022 (v tis. Kč)
Název Změna Způsob změny Výše změny Usnesení orgánů kraje Zápis do obchodního rejstříku
Letiště Ostrava, a. s. snížení bezúplatné vzetí akcií z oběhu ‒104 664 ZK č. 8/732, RK č. 50/3448 19. 10. 2022
Sanatorium Jablunkov, a. s. zvýšení peněžitý vklad kraje 35.000 ZK č. 7/622, RK č. 45/3025 26. 7. 2022

V roce 2023 by u společnosti Letiště Ostrava, a.s. mělo dojít k navýšení základního kapitálu, plánován je peněžitý vklad ve výši 85.000 tis. Kč a nepeněžitý vklad formou nemovitého majetku (pozemku).

Tabulka 1.123: Úvěry obchodních společností (v tis. Kč)
Název Typ Účel Poskytnutá výše úvěru Zůstatek ke splacení Splatnost
Letiště Ostrava, a. s. bankovní stavba parkoviště 40 000 23 742 30. 6. 2028
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. nebankovní koupě osobního automobilu 151 50 31. 8. 2023

Podle plánu pro rok 2023 bude Letiště Ostrava, a.s., čerpat nový úvěr v celkové výši 50.000 tis. Kč. Tento úvěr je již sjednán s Komerční bankou a. s., účelem úvěru je zajištění částečného financování výstavby nového Cargo terminálu. Úvěr bude čerpán nejpozději do 30. 9. 2023. Splácení úvěru je sjednáno s pravidelnou měsíční frekvencí, kdy termín první splátky bude k 31. 1. 2024. Úroková sazba je dohodnuta jako pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,204 % p.a.

Ručitelské závazky kraje za obchodní společnosti

Moravskoslezský kraj na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal v souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál a.s., ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál a.s.

Ručení převzal s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, což byl zákonný důvod pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Po několika soudních řízeních byly, dle sdělení VaK Bruntál a.s., závazky vůči společnosti FOCUS – METAL, s.r.o, na základě usnesení soudu definitivně vyřešeny, proto je možno snížit o jejich výši ručení kraje. Zachování jak majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál a.s., tak i ručitelského závazku, je dále účelné až do doby úplného dořešení sporů v tomto případu. Další postup bude dohodnut právníky kraje a právníky zastupujícími společnost VaK Bruntál a.s.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2022 za obchodní společnost VaK Bruntál a.s., činil 11.627 tis. Kč.

Zhodnocení závazku veřejné služby u obchodních společností a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, jsou níže uvedené obchodní společnosti pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a jsou s nimi uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku (nebo stanovaného období) také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných či neuznatelných nákladů pro vyrovnávací platbu jsou stanoveny v uzavřených smlouvách. Výše vyrovnávací platby zahrnuje např. neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo jiných veřejných zdrojů, nefinanční podporu, zvýšení základního kapitálu a další ve smlouvách definované. Financování společností bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie. Účelem pověření závazkem veřejné služby v případě obchodních společností s majetkovou účastí kraje je zajištění poskytování zdravotní péče dle rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb, účinné ochrany občanů a majetku v oblasti průmyslové zóny Mošnov a posílení hospodářského rozvoje a stability regionu.

Tabulka 1.124: Přehled závazků veřejné služby u obchodních společností (v tis. Kč)
Název Období závazku veřejné služby od–do Maximální výše vyrovnávací platby za období dle smlouvy Výše vyrovnávací platby přijaté za období ** Z toho přijato roce 2022
Letiště Ostrava, a.s. 2019–2023 100 000* 65 000 10 000
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 2022–2025 54 900* 18 900 11 816
Sanatorium Jablunkov, a.s. 2021–2030 není smlouvou stanoveno 61 661 35 471
Bílovecká nemocnice, a.s. 2015–2024 není smlouvou stanoveno 47 180 2 995

* dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

** celková podpora z veřejných zdrojů od začátku pověření do 31. 12. 2022

Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje a tvorba opravné položky

Majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací, resp. reprodukční pořizovací cenou, a v tomto ocenění jsou vedeny v účetnictví kraje. V případě navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem se pořizovací cena shoduje s nominální hodnotou akcií nebo podílu (s výjimkou emisního ážia), ale v případě nepeněžitého vkladu formou dlouhodobého hmotného majetku, který byl veden v účetnictví kraje v historických pořizovacích cenách, představuje pořizovací cenu vkladu toto ocenění. Pro zápis do obchodního rejstříku je nepeněžitý vklad do základního kapitálu oceněn znaleckým posudkem, který zohledňuje reálnou hodnotu vkladu. V důsledku toho je hodnota dlouhodobého finančního majetku vedená v účetnictví kraje jiná než hodnota kapitálu jednotlivých společností uvedená v obchodním rejstříku.

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde při zjišťování reálné hodnoty k významnému přechodnému snížení hodnoty (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), změna ocenění se musí vyjádřit prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší reálná hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno, resp. opravná položka může zaniknout a je odúčtována. V účetnictví kraje byly evidovány k 31. 12. 2022 opravné položky u tří společností s majetkovou účastí kraje, a to Letiště Ostrava, a.s., Bílovecké nemocnice, a.s., a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Tabulka 1.125: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje k 31. 12. 2022, vč. opravných položek (v tis. Kč)
Název Hodnota akcií/obchodního podílu v účetnictví kraje v pořizovacích cenách Hodnota vlastního kapitálu v účetnictví společností Opravné položky v roce 2022
Letiště Ostrava, a.s. 407 513 395 383 121 783
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 7 980 35 683 0
Moravian-SilesianTourism, s.r.o. 16 000 11 118 3 990
Bílovecká nemocnice, a.s. 176 268 131 260 74 461
Sanatorium Jablunkov, a.s.* 271 213 287 908 0
Koordinátor ODIS s.r.o. 460 4 431 0
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. * 6 308 15 275 0
VaK Bruntál, a.s.* 11 772 573 0
Celkem 885 753 × 200 234

*Akcie v zaknihované podobě, ostatní akcie v listinné podobě

Podle aktuálně dostupných údajů o výsledcích hospodaření obchodních společností byl proveden přepočet očekávané výše opravných položek za rok 2022. Ve dvou případech by mělo dojít ke změně, a to k odúčtování opravné položky u společnosti Letiště Ostrava, a.s., kde dočasné snížení hodnoty již nesplňuje hranici 20 % nutnou pro její tvorbu, a u společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., došlo ke snížení nově vypočtené hodnoty o více než 10 %, proto podle vnitřního předpisu bude oprávka přeúčtována na nižší hodnotu 45.008 tis. Kč. V případě společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se výraznější změna hodnoty neprojevila, proto oprávky v účetnictví zůstanou ve stejné výši. Po provedených změnách celková výše opravných položek klesne na 48.998 tis. Kč.

9.2 Ostatní společnosti s účastí Moravskoslezského kraje

V souladu s platnou konsolidační vyhláškou, je kraj, jako spravující jednotka, povinen do 15. ledna každého roku připravit a odeslat výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Podle konsolidačního manuálu vydaného MF má být v seznamu uveden kompletní přehled všech účetních jednotek, které kraj sám zřídil, založil, nebo ve kterých uplatňuje vliv na řízení a ovládání bez ohledu na jeho výši. Kromě příspěvkových společností a obchodních společností s majetkovou účastí kraj vykazuje svoji účast ještě v devíti společnostech typu asociace, zapsaný spolek, zájmové sdružení právnických osob a evropské seskupení.

Tabulka 1.126: Přehled ostatních společností s účastí kraje (v tis. Kč)
Název IČO % podíl kraje Výše netto aktiv Výnosy Výsledek hospodaření Příspěvky kraje, vč. mimořádných
Asociace krajů České republiky 70933146 7 9 594 12 615 1 111 900
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 02057531 7 825 2 764 0 124
TROJHALÍ KAROLINA 72089237 33 187 853 16 983 ‒409 5 000
Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s o.o. PL 33 2 677 3 895 1 056 796
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 07864507 20 30 271 14 821 990 5 336
Nadační fond Hyundai 27792404 25 7 023 3 1 0
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje 05127246 14 5 887 4 440 1 144 3 000
Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s. 17445191 40 7 653 10 557 7 823 10 500
Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z.s. 17464781 60 985 5 ‒29 1 000

10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

V roce 2022 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 18.737.619 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 25.587 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání v roce 2023. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2022 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotací jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 30 až 32 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2022 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 1.238.278 tis. Kč, z toho bylo v roce 2023 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 3.653 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 12.686.910 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2022 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2023 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 7.422 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2022 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.127: Přehled akcí, v jejichž rámci byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2022 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2022 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2023
Vyhlášené dotační programy 932 006,5 3 120,6
Částečná kompenzace nákladů spojených s převodem činnosti Střední odborné školy waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 1 500,0  
Dopravní obslužnost – linková doprava 56 483,1  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 100,0  
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny) 14 514,2  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 80,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 1 000,0  
Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje 98,6  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II 4 365,5  
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 2 395,7  
Podpora aktivit obcí 500,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 464,4 37,0
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 10 000,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 11 816,2  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 4 012,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 500,0  
Podpora předcházení vzniku odpadů a jejich třídění 330,0  
Podpora přípravy strategických projektů 1 250,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 5 729,2  
Podpora řešení kůrovcové kalamity 3 108,4  
Podpora služeb sociální prevence 2022+ 20 034,0 46,3
Podpora soutěží a přehlídek 3 527,5 88,3
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 12 800,0  
Podpora talentů 35,0  
Podpora výukového centra EVVO 1 000,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 6 350,0 40,5
Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 4 780,8 169,7
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 16 393,5 18,7
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 50,0  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 3 120,0  
Protialkoholní záchytná stanice 11 000,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 17 500,0  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 27 890,5  
Regionální funkce knihoven 22 000,0  
Regionální poradenské centrum SK-CZ 313,3  
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 355,7  
Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava 7 458,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 5 359,0  
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 1 040,5  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 198,4  
Vesnice roku 525,0  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 5 490,5  
Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce 2 620,0 132,4
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 700,0  
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 3 473,8  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně 9 436,3  
Celkem 1 238 278,4 3 653,4

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem v roce 2022 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 30 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2022 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 4.812.430 tis. Kč, z toho 1.327.551 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2023 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 14.511 tis. Kč.

Tabulka 1.128: Přehled akcí, v jejichž rámci byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2022 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2022 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2023
Vyhlášené dotační programy 1 528 308,4 10 400,9
Bezpečnost silničního provozu 600,0  
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 3 000,0  
Dopravní obslužnost – drážní doprava 1 189 679,7  
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 1 850,0  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 1 700,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 700,0  
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny) 19 391,6  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 942,7  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 84 573,8  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma 76 717,0  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – individuální dotace 3 848,9  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 23 550,0  
Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 5 000,0  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II 31 517,4  
Péče o chráněné druhy živočichů 1 300,0  
Podpora akcí celokrajského významu 4 700,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 833,5 30,0
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 350,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 2 313,5 52,4
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky 412,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 7 158,0 1,0
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 15 503,0  
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 10 600,0 58,6
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 3 194,6  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 898,5  
Podpora předcházení vzniku odpadů a jejich třídění 1 300,0  
Podpora přípravy strategických projektů 3 565,5  
Podpora reformy psychiatrie 500,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 1 007,7  
Podpora služeb sociální prevence 2022+ 182 618,0 18,6
Podpora soutěží a přehlídek 1 472,2 106,0
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 51 705,4 27,5
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 35 000,0  
Podpora talentů 185,0  
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 9 999,5  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 10 008,0  
Pomoc Ukrajině 4 242,0 627,5
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 298,9  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 5 424,6  
Propagace v oblasti životního prostředí 865,9  
Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 10 000,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 15 493,5 12,3
Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 12 149,1  
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání 350,0  
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 500,0  
Studium a vzdělávání v zahraničí 150,0  
Technická a podnikatelská akademie (TPA) a Moravskoslezská Technologická Akademie (MTA) 3 358,4  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 10 101,2  
Turistické značení 700,0  
Výdaje spojené s projektem Finanční zdraví obcí 30,0  
Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže a další významné akce 1 877,4  
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 55 680,0  
Ostatní dotace 46 654,7 3 176,4
Celkem 3 484 879,5 14 511,2
Tabulka 1.129: Přehled akcí, v jejichž rámci byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2022 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2022 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2023
Vyhlášené dotační programy 614,3  
Dotace pro soukromé školy 1 318 312,4  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II 8 543,5  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 48,8  
Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 32,0  
Celkem 1 327 550,9 0,0

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 31 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. kotlíkové dotace vyplacené v rámci 3. grantového schématu včetně dotačního programu AMO, 4. grantového schématu i formou individuálních dotací v celkové výši 236.416 tis. Kč.

11. Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2022 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2022, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12. Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo v roce 2022 s velmi příznivým výsledkem. Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2022 vykázal přebytek ve výši 990 mil. Kč. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 4 mld. Kč (z toho 3,1 mld. Kč kryto vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy, resp. přeplněné příjmy ze sdílených daní. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 536 mil. Kč. Na výsledek hospodaření působilo rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu zapříčiněné zejména nižším čerpáním prostředků oproti plánovanému rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje a projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a vytvořením rezervy – zdrojů potřebných pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2023. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 89 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2021 dosáhly skutečné výdaje 91 % upraveného rozpočtu. Objem prostředků na účtech kraje se meziročně zvýšil o 1.089 mil. Kč; kladný dopad na objem prostředků na účtech kraje mělo dosažené saldo rozpočtu ve výši +990 mil. Kč a saldo čerpání a splácení úvěrů ve výši +450 mil. Kč, naopak záporný dopad mělo zablokování prostředků na spořícím účtu ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, ve výši −350 mil. Kč a přecenění devizových účtů ve výši −1 mil. Kč.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje (a v pokladně) k 31. 12. 2022 činil 6.109 mil. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2022 je uveden v tabulce 1.130.

Tabulka 1.130: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje a v pokladně k 31. 12. 2022 6 108 660
• z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2022) 1 593 491
  • Zajišťovací fond 99 753
  • Fond finančních zdrojů JESSICA 248 709
  • Fond životního prostředí 19 132
  • Fond sociálních služeb 256 031
  • Fond pro financování strategických projektů 969 866
• z toho úroky z termínovaného vkladu u ČSOB, a.s., za období prosinec 2022 (mimo rozpočet kraje na rok 2022) 258
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků mimo rozpočet kraje celkem 4 514 911
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2023 3 649 478
  • zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 na krytí výdajů roku 2023 1 891 205
  • účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 1 758 273
b) Vázané účelové prostředky z roku 2022 2 558
  • účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 2 558
c) Vypořádání fondů 75 134
  • vypořádání Sociálního fondu 1 235
  • vypořádání Zajišťovacího fondu 4 791
  • vypořádání Fondu finančních zdrojů JESSICA 18 945
  • vypořádání Fondu životního prostředí 1 548
  • vypořádání Fondu sociálních služeb 10 943
  • vypořádání Fondu pro financování strategických projektů 37 671
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 787 741
• z toho:
  • příděl do Fondu pro financování strategických projektů 100 000
  • nahrazení příjmů z vratek návratných finančních výpomocí v rozpočtu na rok 2023 12 581
  • akce reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 263 970
  • příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 8 400
  • ostatní akce (včetně rezerv) 402 790

Komentář k tabulce:

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2022 ve výši 3.649.478 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2023 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2023 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022 zapojena částka ve výši 1.891.205 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 10/948 bod 5 písm. a) ze dne 15. 12. 2022) zapojila svými usneseními č. 60/4403 ze dne 16. 1. 2023 a č. 61/4474 ze dne 6. 2. 2023 část zůstatku finančních prostředků roku 2022 v celkové výši 1.758.273 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2022 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

Vázané účelové prostředky z roku 2022 v celkové výši 2.558 tis. Kč představují prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem (rada kraje zapojila svým usnesením č. 63/4721 ze dne 6. 3. 2023).

Finanční prostředky ve výši 75.134.057,17 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Fondu finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů.

Vypořádání Sociálního fondu představuje prostředky ve výši 245,31 tis. Kč, o které bude fond doplněn formou přídělu (na základě skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce za rok 2022) a prostředky ve výši 989,77 tis. Kč představující zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2022. Částka ve výši 1.235,08 tis. Kč byla radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2023 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 4.791.443,58 Kč.

Vypořádání Fondu finančních zdrojů JESSICA představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 14.939.549,46 Kč, nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 514.906,08 Kč, nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 3.689.027,75 Kč, nerozpočtovaná část příjmů z vratek dotací v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" financovaného z Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 2,10 Kč a nečerpané prostředky alokované v rozpočtu kraje na poskytnutí návratných zdrojů obcím ve výši 1,65 Kč. Z důvodu nenaplnění příjmu ze splátky jistiny obce Větřkovice ve výši 198.140 Kč je objem prostředků k vypořádání o tuto částku snížen.

V rámci vypořádání Fondu životního prostředí se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 1,387,044,15 Kč a dále o nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů financovaných z Fondu životního prostředí v celkové výši 161.426,40 Kč.

Vypořádání Fondu sociálních služeb představuje připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 10.942.896,76 Kč.

V rámci vypořádání Fondu pro financování strategických projektů se jedná o připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2022 ve výši 37.670.814,55 Kč a o nevyčerpané prostředky v rámci akcí financovaných z Fondu pro financování strategických projektů v celkové výši 4,69 Kč.

Z celkového objemu zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 zůstanou v rámci vypořádání peněžních fondů mimo rozpočet kraje prostředky na vypořádání Zajišťovacího fondu, Fondu finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů v celkové výši 73.898.977,17 Kč.

Zbývající část prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2022 v celkové výši 787.741 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2023. Tato nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 byla především použita k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2023, financování nových akcí rozpočtu a k podpoře příspěvkových organizací kraje, a to v celkové výši 675.160 tis. Kč. Další část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 byla využita k nahrazení příjmů z vratek návratných finančních výpomocí v rozpočtu na rok 2023 přijatých již na konci roku 2022 v celkové výši 12.581 tis. Kč. Zbývající část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2022 ve výši 100.000 tis. Kč byla použita k přídělu do Fondu pro financování strategických projektů.

Zapojení prostředků ze zůstatku hospodaření za rok 2022 je v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2030 (schváleného usnesením rady kraje č. 10/521 ze dne 22. 2. 2021).


Seznam použitých zkratek

AMO
adaptační a mitigační opatření
AP
přístupový bod (Access Point)
ARO
anesteziologicko-resuscitační oddělení
a. s.
akciová společnost
BESIP
bezpečnost silničního provozu
BOZP
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CAN
syndrom CAN = syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Child Abuse and Neglect)
CNC stroje
stroje s počítačovými řídícími systémy
CR
cestovní ruch
CSÚIS
Centrální systém účetních informací státu
CT
počítačový tomograf
č.
číslo
č. p.
číslo popisné
ČD
České dráhy, a. s.
ČNB
Česká národní banka
ČOV
čistička odpadních vod
ČR
Česká republika
ČS
Česká spořitelna, a. s.
ČSOB
Československá obchodní banka, a. s.
DD
dětský domov
DIOP
dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
DP
dotační program
DPH
daň z přidané hodnoty
EDS
evidenční dotační systém
EIA
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EIB
Evropská investiční banka
EMAS
environmentální systém řízení a auditu (Eco Management and Audit Scheme)
EPIC
environmentální poradenská a informační centra
EPC
energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting)
ES
Evropská společenství
ESÚS
Evropské sdružení územní spolupráce
EU
Evropská unie
EU ETS
Evropský systém obchodování s emisemi skleníkových plynů
EÚS
Evropská územní spolupráce
ev. č.
evidenční číslo
EVVO
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
FKSP
fond kulturních a sociálních potřeb
FO
fyzická osoba
FV
finanční vypořádání
GPS
globální poziční systém
HMMC
Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.
HW
hardware
HZS
hasičský záchranný sbor
IBC MSK
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
ICT
informační a komunikační technologie
IČO
identifikační číslo
ID
individuální dotace
IEE
Inteligent Energy Europe
IROP
Integrovaný regionální operační program
ISPROFIN
programové financování reprodukce majetku
ITI
Integrované územní investice
IVC
integrované výjezdové centrum
IZS
integrovaný záchranný systém
JT
J&T Banka, a. s.
JIP
jednotka intenzivní péče
JPO IV
jednotka požární ochrany
k. ú.
katastrální území
KACPU
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
KB
Komerční banka, a. s.
KN
katastr nemovitostí
kraj
Moravskoslezský kraj
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
LBT
lyžařské běžecké trasy
LDN
léčebna dlouhodobě nemocných
LIFE
komunitární program
MA 21
Místní agenda 21
MF
Ministerstvo financí ČR
mil.
milion
MK
místní komunikace
mld.
miliarda
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MONETA
MONETA Money Bank, a. s.
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MSK
Moravskoslezský kraj
MSVK
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
mateřská škola
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MÚK
mimoúrovňová křižovatka
MV
Ministerstvo vnitra ČR
Mze
Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
NAEP
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
NATO
Severoatlantická aliance
NFV
návratná finanční výpomoc
NNO
nestátní nezisková organizace
NIP
následná intenzivní péče
NP
nadzemní podlaží
NUTS
klasifikační jednotka územního rozdělení
OB
Oberbank AG pobočka Česká republika
ODIS
Ostravský dopravní integrovaný systém
OdPa
oddíl/paragraf
odst.
odstavec
OPPI
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+
OP PS ČR-PR
Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
OP PS SR-ČR
Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
o. p. s.
obecně prospěšná společnost
OP ŽP
Operační program Životní prostředí
p. a.
za období (per annum)
p. o.
příspěvková organizace
parc. č.
parcelní číslo
PC
osobní počítač
PD
projektová dokumentace
písm.
písmeno
PO
právnická osoba
PP
podzemní podlaží
PPF
PPF Banka, a. s.
PZ
průmyslová zóna
RFB
Raiffeisenbank, a. s.
RgŠ
regionální školství
RIS
regionální inovační strategie
RK
rada kraje
RMK
reprodukce majetku kraje
rozpočet kraje
rozpočet Moravskoslezského kraje
s. o.
státní organizace
s. p.
státní podnik
s. r. o.
společnost s ručením omezeným
Sb.
Sbírky (rozuměj Sbírky zákonů)
SB
Sberbank CZ, a. s. v likvidaci
SH ČMS
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SDH
sbor dobrovolných hasičů
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury ČR
SFŽP
Státní fond životního prostředí ČR
sil.
silnice
SMO
Svaz měst a obcí ČR
sp. zn.
spisová značka
SPOV
Spolek pro obnovu venkova ČR
SPRSS
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SPŠ
střední průmyslová škola
SR
schválený rozpočet
střední škola
syntetický účet
SVI
systémově významná instituce
SVL
sociálně vyloučené lokality
SW
software
SZ
sociální zabezpečení
SZZ Krnov
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
ŠJ
školní jídelna
TIC
turistická informační centra
tis.
tisíc
TUR
trvale udržitelný rozvoj
UCB
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
ul.
ulice
UR
upravený rozpočet
ÚSC
územní samosprávný celek
VaV
výzkum a vývoj
VD
vodní dílo
VN
vysoké napětí
VOŠ
vyšší odborná škola
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT
vzduchotechnika
ZCHÚ
zvlášť chráněná území
ZK
zastupitelstvo kraje
základní škola
ZUŠ
základní umělecká škola
ZP
zdravotní pojištění
z. s.
zapsaný spolek
ZZS
zdravotnická záchranná služba
ŽP
životní prostředí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.