Půjčka LIBERTY
Menu

Hejtman Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašuje anketu „Osobnost Moravskoslezského kraje “.

Podmínky soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje“ je Moravskoslezský kraj.
 2. V anketě mohou být nominovány pouze žijící fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje.
 3. Termín podání přihlášek je do 31. května 2024.
 4. Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných osobností. Vyhlašovatel ankety je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za nezbytné k účasti v anketě, pouze však na základě daného subjektu osobních údajů.
 5. Po vyjádření souhlasu s nominací a podepsání čestného prohlášení bude uchazeč zařazen do seznamu nominovaných kandidátů.

Anketní lístek lze odevzdat trojím způsobem:

 1. Vyplnit elektronický formulář na stránkách kraje.
 2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář, který byl otištěn v regionálním tisku e‑mailem na adresu: osobnost@msk.cz
 3. Zaslat poštou vyplněný formulář, který byl otištěn v regionálním tisku na adresu:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Odbor kancelář hejtmana kraje
  Oddělení vnějších vztahů
  28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Po nominovaném bude následně vyžadován souhlas s nominací a čestné prohlášení o trvalém pobytu na území kraje. Nominovat nelze in memoriam.

Vyhodnocení vítěze

Pětičlenná komise, která bude jmenována speciálně pro účely této soutěže, přidělí na základě hlasování osobnostem počet bodů v rozpětí 1-5 dle následujícího klíče: 1. místo … 5 bodů, 2. místo … 4 body, sestupně až po 5. místo … 1 bod.

Osobnost s celkovým nejvyšším počtem bodů se stává vítězem ankety pro daný rok. Pokud má více osobností stejný počet bodů, rozhoduje o vítězi vyšší počet nominací. Pokud je shodný i počet nominací, rozhodne o vítězi vyšší počet prvních míst resp. druhých míst při hlasování.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro druhé motivací a inspirací. Cena hejtmana je nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj kraje svou dlouholetou prací, svými činy, odvahou, statečností a pomoci druhým či hlásáním dobrého jména kraje. Moravskoslezský kraj chce cestou udělování cen trvale posilovat uvědomování si příslušnosti k území i k lidem, kteří v Moravskoslezském kraji žijí, a tuto tradici hodlá do budoucna dále rozvíjet.

Osobní údaje shromážděné v průběhu ankety od nominujících, nominovaných i hlasujících budou použity pouze ke kontaktování vyhodnocených účastníků a k oficiálnímu zveřejnění výsledků.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.