Menu

Jak probíhá zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, konají se v termínech podle plánu práce, a svolává je hejtman kraje nejpozději do 10 dnů přede dnem zasedání. Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje.

Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají:

Návrh programu zasedání zastupitelstva předkládá rada, vlastní program schvaluje zastupitelstvo v úvodu svého zasedání.

Veřejnost může vystoupit na zasedání zastupitelstva v diskusi k jednotlivým bodům programu, občané kraje pak i v rámci bodu programu Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje. K tomuto účelu jsou stanovena podrobnější Pravidla pro vystupování veřejnosti na zasedání zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován audio a především videozáznam, který je po provedení anonymizace spolu se zápisem a přijatými usneseními, zveřejněn na webu kraje.

Další, podrobnější informace naleznete v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.