Menu

V Ostravě 3. června 2009

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční 17. června 2009 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 2. Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2008
  * Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 3. Návrh na zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2008 do rozpočtu kraje na rok 2009 a návrh na využití úspor vzniklých ve výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 4. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 20. 5. 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Návrh na zamítnutí žádostí o příspěvek v systému integrovaného záchranného systému
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 6. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 7. Odstranění havarijního stavu kanalizace budovy Matiční 18, Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 8. Stavba "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – část MSK"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 9. Neposkytnutí dotace obcím Bílá a Staré Hamry za účelem spolufinancování zimní údržby
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 10. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Hrádek na zajištění bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce přes silnici I/11 v obci Hrádek
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 11. Převod akcií obchodní společnosti KIC Odpady, a. s., statutárním městům Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 12. Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím Lichnov a Bordovice na dofinancování staveb kanalizací
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 13. Spolufinancování akcí zařazených v Seznamu akcí Programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Ministerstva zemědělství
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 14. Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 15. Profinancování a kofinancování projektů "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji" a "Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 16. Žádost Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, o úlevu z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 17. Dotační program Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2009 – poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 18. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Informace o výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v období od 1. 1. 2009 do 13. 5. 2009
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2009/2010
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Žádost příjemce dotace o povolení úlevy z odvodu a penále
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 22. a) Žádost o úpravu procentuální spoluúčasti podílu poskytovatele dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009"
  b) Žádost o změnu spoluúčasti podílu poskytovatele a žádost o změnu nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 smlouvy u projektů podpořených z dotačního programu na podporu aktivit v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 23. Žádosti o změnu v projektech podpořených v rámci Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2009
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 24. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na navýšení dotace a uzavření dodatku k dotační smlouvě uzavřené s obcí Nošovice
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na změnu chybně uvedeného IČ u příjemce Sdružení obcí Vrbenska v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na úpravu nákladového rozpočtu – přílohy materiálu k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/203 ze dne 22. 4. 2009 o poskytnutí individuálních dotací pro vysoké školy na přípravu projektů, které budou předloženy do výzev Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na poskytnutí investiční dotace na přípravu projektů regenerace brownfields v roce 2009 pro obec Osoblaha, město Vrbno pod Pradědem a statutární města Frýdek‑Místek a Ostrava
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 29. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 v rámci programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2009"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 30. Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 31. Návrh na ukončení přípravy a realizace projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 32. Informace o stavu hospicové péče na území Moravskoslezského kraje a žádostech statutárního města Frýdek Místek v souvislosti se zajištěním výstavby hospice
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí dotace organizaci Krizové centrum Ostrava, o.s., se sídlem Nádražní 196, 702 00 Ostrava, IČ 22735283
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2009
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 35. Žádost Asociace řeckých obcí v České republice o povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na změnu v příloze č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/102 ze dne 18. 2. 2009
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na rok 2009 na kulturní akce a dokončení regionálního památníku letců v Příboře
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 38. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 na obnovu kulturních památek
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na poskytnutí dotace na vydání Hornické kuchařky z Ostravska
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 41. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 42. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí – návrhy na nabytí nemovitostí v k. ú. Budišov nad Budišovkou a v k. ú. Kopřivnice, informace o odmítnutí nabytí nemovitostí
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 43. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 44. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy přímých prodejů a návrh na poskytnutí daru
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 45. Návrhy přímého prodeje pozemků v průmyslové zóně Nošovice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 46. Návrh nabýt darem pozemky a návrh uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené se statutárním městem Ostrava za účelem výstavby objektů "Moravskoslezská vědecká knihovna" a "Integrovaný parkovací objekt"
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 47. Návrh na odkoupení bytu v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, z vlastnictví statutárního města Karviná
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 48. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví – návrh přijetí daru pozemků a návrhy přímých prodejů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 49. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh na uzavření darovacích smluv na zboží pořízené v rámci projektu MSK KOTIS – Komplexní orientační turistický informační systém Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 51. Informace o došlých dopisech a peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 1. 4. 2009 – 19. 5. 2009, vč. informace o vyřízení petic za období od 15. 1. 2009 do 19. 5. 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 52. Dohoda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provinciemi Khanh Hoa, An Giang, Ben Tre, Can Tho (Vietnamská socialistická republika)
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 53. Sloučení organizace Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, a Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 54. Sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428, příspěvková organizace, a Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 55. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 56. Dohoda o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 57. Návrh jmenování a odvolání členů správní rady společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 58. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 59. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – Pokyny pro zpracování návrhu, zapracování variant
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 60. Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2008
  * Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 61. Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.