Menu

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 16.
Místo konání: v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel
Datum a hodina konání: 4. 6. 2020 od 9:00 do 11:40 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

16. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že vzhledem k současné situaci se koná zasedání zastupitelstva v Clarion Congress Hotelu. Uvedl, že rozdíl bude ve způsobu hlasování, kdy každý člen zastupitelstva kraje má k dispozici svůj hlasovací ovladač. Dále informoval, jakým způsobem se bude hlasovat a přihlašovat do diskuse pomocí hlasovacího ovladače. S ohledem na nařízení vlády doporučil, aby měli všichni během zasedání zastupitelstva kraje roušky. Upozornil na falešnou představu, že je vše za námi, a doplnil, že je stejný počet nakažených, jako byl na začátku. Poslední informace ohledně Dolu Darkov je, že druhé kolo testování přineslo dalších 16 nakažených a pořád přibývají nakažení jako před dvěma měsíci. Požádal o disciplinovanost v tomto směru.


Uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 53 členů, což je nadpoloviční většina, takže na tomto zasedání jsme schopni platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 8 členů zastupitelstva kraje.


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.

Zkušební hlasování – hlasovalo 44 pro, 2 proti, 7 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 1 – text uveden v příloze č. 2).


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, že s ohledem na konání zasedání za těchto mimořádných podmínek nebude zajištěn přímý přenos ze zasedání zastupitelstva kraje a bude pořízen zvukový záznam, který bude po jeho anonymizaci zveřejněn na webových stránkách kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovateli zápisu z 15. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020 byli paní Lenka BrzyszkowskáIng. Jiří Martinek, MBA.

prof. Vondrák, CSc. – uvedl, že Ing. Martinek, MBA není přítomen, avšak podal vyjádření, že se zápisem souhlasí a stvrdil ho svým podpisem. Lenka Brzyszkowská sdělila, že zápis přečetla a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1887 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva kraje byly navrženy:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1888 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1889 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 4. 6. 2020.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1890 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 5. 3. 2020 proběhlo 7 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1891 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1892 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1893 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1894 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Žádost o snížení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000 z.s.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda spolku Jagello 2000, z. s., pan Zbyněk Pavlačík, který je připraven zodpovědět případné dotazy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1895 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1896 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1897 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1898 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1899 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1900 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na darování majetku kraje ČR-HZS MSK a vybraným obcím MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1901 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě

Jan Krkoška – sdělil, že všechna územní rozhodnutí jsou stále v platnosti, v případě potřeby se podává žádost o jejich prodloužení, dotační program ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu je připraven a také schválen Ministerstvem financí a může být spuštěn v měsíci červenci 2020,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1902 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci památníku obětem střelby ve FNO

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je to v podstatě smlouva, která se uzavírá mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a Fakultní nemocnicí Ostrava, jejímž cílem je zajistit vybudování pomníku obětem střelby, která se stala 10. 12. 2019 ve fakultní nemocnici,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1903 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1904 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1905 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Veřejná podpora a žádosti o změny v DP Program podpory aktivit v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1906 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Změny u schválených dotací v oblasti kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1907 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1908 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh na uzavření dohody o narovnání

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1909 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1910 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Dotace městům na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID‑19

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1911 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s peněžitým vkladem

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1912 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na uzavření dodatku smlouvy se statutárním městem Ostrava na zajištění dopravní obslužnosti linkami MHD

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1913 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Mzdová problematika v rámci uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti

Ing. Jakub Unucka, MBA – poděkoval Mgr. Havlíkovi, odboru dopravy a chytrého regionu, společnosti MT Legal, s. r. o., a společnosti KODIS, s. r. o., protože Moravskoslezský kraj je jediný v České republice, který má vysoutěžené autobusy na příštích 10 let,

Mgr. Daniel Havlík – navázal na Ing. Unucku, když konstatoval, že ano, my jsme byli ti, kteří to začali a v této době jsme skutečně jediný kraj, který má vysoutěženo, právě v té době jsme u těchto dvou oblastí přišli s ojedinělým projektem, kdy se nesoutěžilo pouze na cenu, dále se dal do podmínek jeden a půl násobek průměrné mzdy, a dodal, že šli do rizika, protože v té době byli skutečně označeni, že půjdou na ÚHOS, že je to neférové, že se zbytečně navyšují náklady ze strany krajů a podobně, nakonec to prošlo a stát si shodou okolností z nás vzal příklad, jen jsme nečekali, že si ho vezme tím způsobem, že bude tlačit logicky odboráře a že ty platy narostou až tak,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – poděkoval za vysvětlení a také neměl problém podpořit variantu C,

Ing. Oldřich Holubář – ředitel a člen představenstva ČSAD Vsetín a.s. se představil a potvrdil to, co Ing. Unucka navrhl v případě, že se schválí varianta C,

Ing. Pavla Struhalová – sdělila, že zastupuje společnost Transdev Morava, s. r. o., která je majoritním vlastníkem ČSAD Havířov a.s., a potvrdila totéž, co kolega Ing. Holubář za ČSAD Vsetín a.s., že naprosto souhlasí s tím, co řekl Ing. Unucka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bylo vyhověno předcházejícímu požadavku, a navrhl hlasovat o variantě C.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1914 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval všem členům zastupitelstva kraje za jednomyslné přijetí varianty C, a dodal, že tímto vyřešili velký problém naší dopravy do budoucna.


K materiálu č. 6/6
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1915 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Schválení dlouhodobých závazků v odvětví dopravy a chytrého regionu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1916 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh dodatku č. 13 a aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1917 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že obec Karlova Studánka modernizuje nástupiště Na Hvězdě pro krajské autobusy na Praděd a bohužel do února tam byl sníh a po únoru stavební firmy nestavěly, protože byl koronavirus, a proto požádaly o to, jestli bychom posunuli termín z konce května na konec září, nejedná se zde o peníze, ale o posunutí termínu dokončení stavby.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1918 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že toto je jediné pozitivum v oblasti financí, které zde dnes zazní, kdy hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2019 dopadlo s velmi příznivým výsledkem, vykázal se přebytek ve výši zhruba 600 mil. Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem, kdy se počítalo se schodkem ve výši 2,1 mld. Kč, je z toho 1,9 mld. Kč, kdy to bylo pokryto vlastními zdroji, a dodal, že to byl dobrý výsledek, který spadá do oblasti toho, že tento výsledek je dán především přeplněnými příjmy ze sdílených daní v rámci nárůstu celorepublikové ekonomiky,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1919 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na procedurální část schvalování účetní závěrky, která je uvedena ve vyhlášce a jednacím řádu zastupitelstva kraje, každý člen schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval a každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit, proto vyzval členy zastupitelstva kraje s tím, že chtějí‑li využít svého práva, aby předali svá písemná vyjádření do konce jednání zastupitelstva kraje Ing. Kaniovi, toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1920 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Informace o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu Moravskoslezského kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že Moravskoslezský kraj má stále ten nejvyšší rating, tak, jak byl, a dává to dobrou výchozí pozici do dalšího finančního roku a dalších let finančních.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1921 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na schválení změny Statutu Zajišťovacího fondu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1922 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID‑19

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že si připravil rozsáhlejší prezentaci, protože dynamika změn, která nás provází v současné době, je hodně živá, projednané materiály na schůzi rady kraje dne 18. 5. 2020 byly prodiskutovány s předsedy politických klubů, i v rámci výboru finančního, a dodal, že je potřeba se k tomu vrátit a objasnit všem členům zastupitelstva kraje, jak to je s tímto materiálem, který předkládá, vč. ústní informace o tom, co se de facto změnilo, nicméně předkládá v podstatě ten materiál, který byl schválen dne 18. 5. 2020 na schůzí rady kraje, a objasní, jak se k těmto údajům došlo, a dotkne se i některých skutečností, které byly přílohou materiálu z 18. 5. 2020, a který byl projednán i výborem finančním (dále viz prezentace),

RSDr. Karel Kuboš – poděkoval Ing. Kaniovi za přístup, a řekl, že byl sám osobně zainteresován do přípravy celé té složité investiční záležitosti, ať se to týkalo přípravy memorand, která schvalovalo Město Kopřivnice i Moravskoslezský kraj; je jasné, že v souvislosti s těmi opatřeními ve vztahu ke koronaviru vznikly ve městě obavy, zda Moravskoslezský kraj bude nebo nebude plnit své závazky, a to i vzhledem k tomu, že město všechny závazky plní, jak z tohoto memoranda, tak z memoranda ve vztahu na výstavbu multifunkčního muzea,

Ing. RSDr. Svatomír Recman – uvedl, že na jeho připravený dotaz, zda v rámci úspor ve výši 717 mil. Kč je 488,6 mil. Kč ze strategického rozvoje, již bylo odpovězeno,

Ing. Jaroslav Kania – sdělil, že v září 2020 budou chtít podat informaci, v žádném případě nechtějí předkládat nějaké číslo, které by toto zastupitelstvo kraje schvalovalo a tím de facto i zavazovalo další "garnituru", která po nás nastoupí, tzn., bude to informace, jak běží příprava rozpočtu na rok 2021 s případným zapojením úvěrového rámce na sestavení rozpočtu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že nechtějí zavazovat budoucí zastupitelstvo kraje naším rozhodnutím, nicméně chtějí odpracovat, co je potřeba pro to, aby úvěr, pokud budou chtít, mohli čerpat,

Jiří Navrátil, MBA – doplnil k dotazu Ing. Kuboše, že bude připraven opět přijet na zasedání Zastupitelstva Města Kopřivnice, protože by chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva napříč politickým spektrem, a doplnil, že to bylo rozhodnutí všech, nejen vedení města, že nám ty pozemky předali a získali jsme tak 50 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Kania – uvedl, že chtěl říct totéž a využil by návštěvy zasedání Zastupitelstva Města Kopřivnice, aby podal informaci i o druhém velkém projektu, a to o výstavbě muzea Tatry,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že se jedná o tom, jakým způsobem bude kompenzace podnikatelům a jak bude kompenzována samospráva, jinými slovy řečeno, teď byla předložena ta nejhorší varianta, která nepočítá s ničím, nicméně už i Parlament České republiky zavázal vládu, že má připravit program toho, jakým způsobem bude kompenzován výpadek ze samospráv,

Hlasování č. 38 bylo prohlášeno za zmatečné – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1923 (pořadové hlasování č. 39 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrhy převodů nemovitého majetku v odvětví zdravotnictví

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1924 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh převodu pozemků pro výstavbu železničního carga v Mošnově

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1925 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Návrh na schválení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1926 (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Úprava financování projektů podpořených z EU

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1927 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na poskytnutí daru pozemku parc. č. 71/96, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1928 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1929 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Havířov

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1930 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy-návrhy převodů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1931 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/14
Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních služeb – návrh výkupu pozemku v k. ú. a obci Kopřivnice

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že předklad od Ing. Kanii byl již prezentován.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1932 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/15
Návrh směny Integrovaného výjezdové centra Český Těšín za majetek České republiky

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že tento materiál znamená to, že proběhne velká směna majetku mezi Českou republikou a Moravskoslezským krajem, že po dohodě s brig. gen. Ing. Vlčkem bylo zahájeno jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dohodli se, že budou hledat cestu, jak vyměnit IVC v Českém Těšíně, které bylo dokončeno, za majetek státu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1933 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/16
Návrh převodu nemovitého majetku za účelem vybudování leteckého carga

Ing. Jaroslav Kania – informoval, že materiál byl projednán na schůzi rady kraje dne 1. 6. 2020, kdy do té doby v podstatě probíhaly ještě úpravy podmínek mezi společností ENES Cargo a.s., Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, tato společnost zároveň předává za finanční úplatu své pozemky, které zase potřebuje statutární město, potažmo společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK, s. r. o., která rozvíjí svůj park na tom území dál od naší přistávací dráhy,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1934 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1935-16/1937 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Ing. RSDr. Svatomír Recman – konstatoval, že je předložen návrh, kterým se doporučuje zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci některým subjektům, jedním z nich je hospic ve Frýdku‑Místku, chtěl by požádat MUDr. Gebauera a ostatní kolegy a kolegyně o změnu návrhu usnesení ve vztahu k tomuto hospici, a to z neposkytnutí na poskytnutí dotace, přičemž částka zůstává stejná, tj. 250 tis. Kč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že netuší, proč pokračují s odběrem elektřiny pražského dodavatele za takovou cenu, a konstatoval, že v tomto případě budou hlasovat o protinávrhu Ing. Recmana, předal slovo MUDr. Gebauerovi,

MUDr. Martin Gebauer – sdělil, že zcela sdílí názor prof. Vondráka, že tento nárůst elektrické energie se dal vyřešit i jinak, nicméně určitě nechceme žádným způsobem trestat nebo vychovávat, uvedl, že měnit tento materiál, který byl projednán i výborem zdravotním a preventivní péče, takto narychlo v rámci zasedání zastupitelstva kraje, není dle jeho názoru zcela v pořádku, nicméně poděkoval Ing. Recmanovi za názor a nechal to na uvážení jednotlivých členů zastupitelstva kraje,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – sdělil, že by tuto organizaci neodsuzoval, protože, jestliže je zřizovatelem statutární město Frýdek‑Místek, tak můžou mít podobnou situaci, jaká nastala ve statutárním městě Karviná, kdy se na burze vysoutěžila elektrická energie a plyn pro všechny příspěvkové organizace, a zde se setkali s podobným případem, kdy společnost, která nabízela dlouhodobě nějakou cenu a pak došlo k několika zdražením a oni tu cenu dokázali udržet, pak to již nebylo možné a vysoutěžilo se to za úplně jiné částky, a ten skokový nárůst tam opravdu byl, a dodal, že i když úplně nezná tuto situaci, protože je z Karviné a Ing. Recman je z Frýdku‑Místku, o který se zde jedná, mohlo se stát, že oni za to ani nemůžou,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že není naším cílem dostat do těžké situace hospic, který se stará o nemocné, takže dle něj bychom mohli tu dotaci poskytnout, protože tam rozdíl není nějaký radikální – 250 tis. Kč, není nic, co by ohrozilo rozpočet Moravskoslezského kraje, i když jsme v tíživé situaci, nicméně bude očekávat, že se nějakým způsobem s tím vypořádají do budoucna, z pohledu snižování nákladů a čerpání elektrické energie z nějakých lepší zdrojů,

Jiří Navrátil, MBA – poděkoval za podporu prof. Vondrákovi, a oznámil, že chtěl navrhnout něco podobného,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 32 pro, 6 proti, 13 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).

neschváleno – hlasovalo 29 pro, 5 proti, 18 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – konstatoval, že to nemá logiku, buď souhlasím s jedním, nebo s druhým návrhem,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že jako předseda polického klubu by chtěl poprosit, aby se sešli předsedové polických klubů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – vyhlásil 5 minut přestávku.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1938 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu "Dodávka/realizace havarijních investic" a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1940 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádost o změnu časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1941 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1942 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje

MUDr. Martin Gebauer – informoval, že zajištění a ohledání těl mrtvých je otázkou zajištění ze strany Moravskoslezského kraje dle zákona o zdravotních službách, činíme takto již poněkolikáté, dodnes se tento závazek v podstatě vždy vyslovoval na 2 roky, nyní se rozhodlo, že by se tento závazek vyslovil na 3 roky, jedná se o mírné každoroční navýšení, protože se předpokládá zhruba 15% nárůst nákladů,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1943 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že byl upozorněn na jednu věc, která se v hlasování o poskytnutí dotace pro Hospic Frýdek‑Místek, p. o., opomenula, a to vyřešit problém přílohy č. 2, kde byla žádost o poskytnutí individuální dotace na medicínu katastrof, která byla nedoporučena vzhledem k současné finanční situaci, a která se také týká současné situace Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1939 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z EU

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1944 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
OKAP II – návrh na zahájení přípravy projektu

Jan Krkoška – informoval, že se jedná o přípravu projektu, který navazuje na aktuální realizovaný projekt OKAP I, s alokací 196 mil. Kč a realizací od roku 2018, jehož realizace bude probíhat až do roku 2023,

Mgr. Stanislav Folwarczny – doplnil, že tento projekt se týká vzdělávání, alokace je určena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a každý kraj má svou alokaci,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1945 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření dodatku k Partnerské smlouvě projektu CIVEEL (ERASMUS+)

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1946 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1947 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1948 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Janovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1949 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1950 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1951 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1952 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1953 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1954 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Mgr. Zdeněk Karásek – konstatoval, že by rád doplnil písemný materiál o novou informaci, protože minulý týden, dne 28. 5. 2020, Evropská komise zveřejnila návrh víceletého finančního rámce a jednoho nového nástroje, což je Nástroj obnovy, kde si Evropská komise chce na finančních trzích půjčit 750 mld. eur na pomoc při řešení pandemie a jejích dopadů, to má do značné míry dopad právě na program RE:START a na naše aktivity,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že je dobře, že je tam hodně peněz, na druhou stranu ty projekty opravdu musí být hodně zelené, co se týká Uhelné komise, ta se po pěti měsících sejde 5. 6. 2020 v elektrárně Prunéřov, kde dojde ke slavnostnímu zhasnutí jedné uhelné elektrárny, otázkou je, kdy se uhlí z české energetiky vytratí úplně,

Ing. Jaroslav Kala – sdělil, že v materiálu se uvádí, že Moravskoslezský kraj současně připravuje projekty, které by mohly být financovány z nového fondu, tyto projekty budou součástí plánu spravedlivé územní transformace, který bude samozřejmě schvalovat Evropská komise,

Ing. Jakub Unucka, MBA – uvedl, že je prakticky, resp. zcela vyloučeno, aby jakákoliv koruna z těchto peněz šla do takové věci jako je např. beton, nepůjde to, tyto investice budou pouze do zelené ekonomiky, nikoliv na cesty, měkké projekty,

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil, že v rámci programu RE:START je i opatření na rozvoj turistického ruchu, je zde i strategický projekt "turistická oblast Beskyd a Jeseníků", takže s určitými dílčími projekty se počítá, otázka je, ze kterých zdrojů na to peníze přijdou, jestli z Fondu spravedlivé transformace nebo z jiných zdrojů, na tom se bude teprve pracovat, bude toho relativně hodně, jde o to ty projekty připravit, dle něj budou moct být některé z námětů pana Ing. Kaly do tohoto zapracovány,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že je rád, že jsou tyto materiály pravidelně předkládány na jednání zastupitelstva kraje, samozřejmě v Bruntálu výstavba jaderné elektrárny není, všichni víme, že v Moravskoslezském kraji máme nějakou velkou územní rezervu pro velký zdroj elektrické energie, ale to není v této době podstatné,

Mgr. Zdeněk Karásek – uvedl, že v rámci programu RE:START v letošním roce probíhá tzv. revize strategického rámce a tam byl právě doplněn nový pilíř, kterým je transformace energetiky, je brán jako průřezový, tzn. bude mít vazbu jak na tvrdé investiční výstavby, tak bude mít vazbu na výzkum, vědu, podnikání a podobně, takže transformace energetiky je tam nově zařazena, bude to schvalováno vládou, kromě toho v kraji se velmi aktivizovala činnost přípravy strategických energetických projektů, právě s vazbou na dopadovou studii, o které hovořil Ing. Unucka, je to hodně forsírováno a tlačeno i Moravskoslezským energetickým centrem ve spolupráci s dalšími agenturami, vzniká celá řada konkrétních energetických projektů současně s vazbou na současné doly, kde je zatím ta představa, že když se důl zavře, tak se zasype, do RE:STARTu se dává požadavek na vládu, aby se vyhodnotil jiný způsob využití ukončovaných dolů, protože v zahraničí se z nich často dělají nová energetická centra, jsou tam kabely, dá se to využít, chceme, aby vláda v tomto s námi více spolupracovala, na tomto se v tomto roce pracuje,

Ing. Jakub Unucka, MBA – uvedl, že se povedlo do činnosti Uhelné komise dostat i to, že v Moravskoslezském kraji je černé uhlí, což není nikde jinde, toto bylo akceptováno, bylo tam černé uhlí přidáno, je dohoda, že Uhelná komise nebude řešit použití uhlí v rámci koksoven a v rámci technologických procesů a skutečně se řeší pouze spalování uhlí pro výrobu elektřiny, co se týká u nás Dětmarovic, řeší se to, jsou si vědomi toho, že 3 mil. tun uhlí z OKD se spálí téměř okamžitě poté, co se vytěží, takže se to nemůže takto vypnout, k tomu je dopadová studie, se kterou členy zastupitelstva kraje seznámí v září 2020.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1955 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj. k bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

XXX (občan MSK) – oznámil, že má zájem hovořit o politické kultuře, již delší dobu se hovoří o kauze silnice 465/2 a stále není možné tuto situaci vyřešit, ani prostřednictvím prof. Vondráka a ani prostřednictvím Ing. Unucky, dodal, že to musí vzít nějaký konec, musí se dojít k závěru, protože není možné, aby ve státě existovaly silnice, které nejsou bezpečné, i když jsou po opravě,

Ing. Jakub Unucka, MBA – v krátkosti zareagoval, že oprava této komunikace byla provedena přesně podle projektové dokumentace, policie, technický dozor, všichni, kteří se k tomu měli vyjádřit, řekli, že oprava byla provedena tak, jak měla být, a dodal, že co se týká tramvaje v Porubě, tak to je záležitost statutárního města Ostravy,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že tramvaje skutečně nejsou v kompetenci, resp. V gesci samosprávy kraje, a dodal, že písemné vyjádření bude zasláno,

XXX (občan MSK) – konstatoval, že na minulém zasedání zastupitelstva kraje položil 3 otázky a přišel se podělit o odpovědi, které obdržel; první otázka zněla: "proč byl odvolán ekonomický náměstek XXX z karvinské nemocnice", k čemuž sdělil, že dostal odpověď, že nebyl odvolán, ve funkci ekonomického náměstka však není, a na webových stránkách karvinské nemocnice je jako ekonomická náměstkyně uvedena XXX, bývalá vedoucí zásobování,

MUDr. Martin Gebauer – reagoval na dotazy, a to, že XXX dal výpověď a nemůže tedy dál figurovat na stránkách nemocnice, pokud si pamatuje na všechna vyjádření, prof. Vondrák, neříkal, že Karviná je v černých číslech, ale že se hospodaření začíná obracet tak, že by se tam mohla dostat,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že LDN už začala fungovat, jsou tam dvě oddělení, 70 lůžek v Orlové už je zajištěno a funkční, takže jak byly tyto věci naplánovány, tak se už rozjíždí.


K materiálu č. 9/13
Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Frenštát pod Radhoštěm a obci Strahovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 52 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1956 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na schválení závazků spojených s činností odboru regionálního rozvoje a na zrušení usnesení o poskytnutí dotace České hutnické společnosti, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1957 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1958 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1959 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1960 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na prominutí odvodu a penále Jezdeckému klubu U Juráška, z.s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1961 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv k projektu "CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1962 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na zahájení přípravy projektu "Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1963 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1964 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1965 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na ukončení přípravy projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby

Jan Krkoška – informoval, že se zde jedná o příhraniční projekt, kde je partnerem Žilinský samosprávný kraj, provedlo se zhodnocení projektu a s ohledem na aktuální situaci s COVID‑19, kdy tento projekt byl zaměřen do sociální sféry, z tohoto důvodu byl velmi rizikový, protože sbližoval a šlo zde o komunikaci lidí, proto byl v tuto chvíli projekt v podstatě vyřazen.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1966 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Finanční nástroj JESSICA

Jan Krkoška – sdělil, že v souvislosti se současnou ekonomickou situací se rada kraje rozhodla ukončit finanční nástroj Jessica, avšak zároveň se připravuje spustit nová Jessica, tvoří se nové podmínky, z tohoto důvodu se navrhuje neposkytnout úvěr obcím Hnojník a Mošnov, které žádaly o finanční podporu na kulturní dům a sportoviště,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1967 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1968 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1969 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Návrh na neposkytnutí dotace obci Horní Lhota na výstavbu vodovodu v části Zátiší

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 51 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1970 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Změny projektů podpořených z dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1971 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1972 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1973 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1974 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádosti o změnu časové použitelnosti a zrušení usnesení o poskytnutí dotací v oblasti volného času a sportu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1975 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1976 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na projekty "Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji" a "Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK III."

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1977 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1978 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020" z důvodu pandemie

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1979 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Návrh změn týkajících se zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a Střední školy – Technologické a podnikatelské akademie, Ostrava, příspěvkové organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1980 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Poskytnutí dotací v dotačním titulu Prázdninová činnost pro děti a mládež v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1981 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1982-16/1983 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh na změnu indikátoru u sociální služby v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 – 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1984 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Návrh na změnu účinnosti dvou příspěvkových organizací

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1985-16/1986 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1987 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (5 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 16/1988-16/1992 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1993 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Dodatek č. 13 ke Krajské síti sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1994 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Hospodaření Fondu sociálních služeb a změna Statutu fondu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1995 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2 na období 2019–2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1996 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1997 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 16/1998 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


13. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


14. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že v rámci přijatých usnesení na 15. zasedání zastupitelstva kraje byla provedena v souladu s čl. 16 Jednacího řádu zastupitelstva kraje tisková oprava, která bude k nahlédnutí v příloze zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva kraje, jedná se o usnesení číslo 15/1816, příloha č. 3, tisková oprava spočívala v nesprávném označení parc. čísla v kat. území Vítkov, kdy namísto čísla 446 byla parcela označena v usnesení číslem 466.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že se dostávají k bodu "Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva" a zeptal se paní Uvírové, zda obdržela nějaké dotazy.


Jarmila Uvírová – informovala, že neobdržela žádné dotazy ani připomínky.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal Ing. Slováčka, předsedu návrhové komise, aby přednesl zprávu návrhové komise.


Zpráva návrhové komise:

Předseda návrhové komise Ing. Slováček sdělil, že komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednávaným na zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata.


Ing. RSDr. Svatomír Recman – zeptal se, zda z důvodu mimořádného jednání zastupitelstva kraje mimo budovu krajského úřadu bude pořízen nějaký záznam,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že bude pořízen zvukový záznam.

Mgr. Martina Nováková – poděkovala jménem poskytovatelů sociálních služeb prof. Vondrákovi, panu Navrátilovi, vedoucímu Ing. Rychlikovi a celému odboru sociálních věcí za jejich vysoké pracovní nasazení, úsilí, obětavou práci při zajišťování, distribuci ochranných a hygienických pomůcek poskytovatelům sociálních služeb, díky tomuto přístupu nebylo nutné omezit nebo zavřít organizaci.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval IZS, záchranářům, hasičům, vojákům, policii, protože doba byla náročná, a uvedl, že doufá, že už se nic takového nebude opakovat; doplnil, že systém je dobře zaběhnutý, nastavený a jsme připraveni opět vstoupit do režimu, který by byl vynucený nějakými pandemickými okolnostmi; věřme, že se tak nestane; poděkoval všem zaměstnancům krajského úřadu, kteří skutečně odvedli obrovské množství dobrovolné práce, a podotkl, že to neměli vůbec jednoduché, protože to, co se občas ozývalo ze stran některých nespokojených organizací, že se nedovezly roušky až do jejich ordinací…, dodal, že doba byla celkově vypjatá, dobře to dopadlo a doufejme, že ten poslední zdroj nákazy, Důl Darkov, zůstane vymezený tak, jak je a nebude se to dále rozvíjet; závěrem poděkoval všem, kteří připravili dnešní zasedání zastupitelstva kraje, které proběhlo v pořádku.


Přílohy:
Schválený program 16. zasedání zastupitelstva kraje

Přehled hlasování
Soupis usnesení č. 16/1887–16/1998
Listiny přítomných


Oznámení člena zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Ing. Miroslav Hajdušík, MBA k materiálu č. 7/6.


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu
V Ostravě dne 12. 6. 2020

Zápis včetně příloh ověřily:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.