Menu

Číslo zasedání: 4.

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 17. 6. 2021 od 9:00 do 12:17 hodin

1. Zahájení

Přítomni:

Omluveni:

4. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a poděkoval všem za trpělivost při jednáních, která probíhala v jiných prostorách. Sdělil, že se situace mění rychle k lepšímu, protože podle poslední informace k dnešnímu dni byla sedmidenní incidence 9,6 na 1000 obyvatel, kdy se dostáváme do klidnějšího období, obdobně jako před prázdninami loňského roku. Dále informoval, že stále probíhá očkování, a to velmi vysokým tempem, a to jsou předpoklady pro to, abychom se scházeli jen zde. Nicméně jeden nikdy neví, což u této pandemie platí na 100 %, věřme, že se to nezmění v další mutace, které zde stále jsou a stále hrozí.

Uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 54 členů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo kraje je tedy schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvil jeden člen zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 4. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela BártováŽaneta Karbulová. Uvedl také, že na webových stránkách kraje bude přenášen přímý přenos z jednání zastupitelstva kraje a požádal přítomné, aby v této zasedací místnosti přímý přenos nesledovali, protože by to mohlo narušovat jednání.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – navrhl provést zkušební hlasování a nechal hlasovat.


2. Organizační záležitosti

K materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 17. 3. 2021, byli Ing. et Ing. David DudzikMgr. Radovan Hořínek. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/258 (pořadové hlasování č. 2 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že zápis je k nahlédnutí na odboru právním a organizačním krajského úřadu a na webových stránkách kraje.


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu

Za ověřovatelky zápisu z 4. zasedání zastupitelstva kraje byly navrženy:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/259 (pořadové hlasování č. 3 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA.


K materiálu č. 2/3
Volba členů návrhové komise

Za členy návrhové komise byli navrženi:

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/260 (pořadové hlasování č. 4 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/261 (pořadové hlasování č. 5 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že od poslední podané informace o činnosti rady kraje, tj. ode dne 17. 3. 2021, se konalo 8 schůzí rady kraje,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/262 (pořadové hlasování č. 6 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje.


3. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že byl přizván předseda Krajského soudu v Ostravě a že bylo sděleno, že za Krajský soud v Ostravě se dnešního jednání nikdo nezúčastní.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/263 (pořadové hlasování č. 7 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 3/2
Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – informoval, že předkládá zprávu o stavu požární ochrany za rok 2020 včetně krátké prezentace, což vyplývá jak ze zákona o požární ochraně, tak také z usnesení rady kraje (dále viz prezentace "Zpráva o stavu PO v kraji za rok 2020"):

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – se přidal k poděkování a sdělil, že je absolutně pravdivé, že nebýt naších hasičů, tak bychom v podstatě nebyli schopni celou řadu věcí zvládnout, dodal, že dodnes distribuují dávky vakcín, jejich úloha byla zásadní, všechny informace, které směřovaly k ORP, zpracovávali analytici hasičů, vyjádřil poděkování genmjr. Vlčkovi za spolupráci a dodal, že nezbývá než věřit, že už toho bude stále méně a méně, nicméně musíme být velmi opatrní, protože situace ještě pořád není taková, že jsme vyhráli válku, zatím vyhráváme jenom bitvy,

JUDr. Josef Babka – poblahopřál genmjr. Vlčkovi ke jmenování do hodnosti generálmajor, sdělil, že toto ocenění je správné, souhlasil s vyjádřením hejtmana kraje prof. Vondráka, že bez Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje bychom nemohli úspěšně zvládat pandemii koronaviru, zejména řešení materiálně technické základny jak pro naše školy, tak i nemocnice, vyjádřil velké poděkování za jejich stranu,

Ing. Josef Bělica, MBA – sdělil, že by se také za politický klub ANO 2011 připojil k poděkování hasičům a rovněž pogratuloval genmjr. Vlčkovi k povýšení, sdělil, že na jeho vystoupení je velmi důležité i to, že v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje funguje velmi dobře spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů na úrovni měst, což je pro všechny velmi pozitivní zpráva,

Mgr. Kateřina Šebestová – poděkovala jak za sebe, tak i za město Ostravu, v rámci pomoci v Krematoriu Ostrava, a. s., kdy tato pomoc byla opravdu příkladná, dodala, že je na naše hasiče opravdu spolehnutí,

Bc. Jiří Navrátil, MBA – připojil se k poděkování, a to za oblast sociální, kdy díky panu genmjr. Vlčkovi a jeho lidem se nám podařilo v prvních měsících letošního roku distribuovat největší počet dávek Moderny, která přišla právě do Moravskoslezského kraje v počtu 8,5 tisíce dávek, dodal, že nikdo v České republice neobdržel tolik dávek najednou a díky hasičskému sboru se nám je podařilo vydistribuovat do všech sociálních pobytových služeb na území kraje, nejenom tedy do příspěvkových organizací, vyjádřil velké poděkování, protože díky tomu byli v prvním čtvrtletí proočkováni v rámci celé České republiky nejlépe,

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – odpověděl na první otázku JUDr. Babky, a požádal náměstka hejtmana kraje Ing. Kaniu o případné doplnění co se týká Městečka bezpečí, kdy filozofie byla taková, že toto Městečko bezpečí by mělo mít nikoliv městský, ale regionální charakter, nicméně, jestliže vychází z toho, co se událo, tak statutární město Ostrava udělalo první stupeň projektové dokumentace, tzn. dokumentaci pro územní rozhodnutí a získalo pozemky pro Městečko bezpečí ze strany IKEA, cca 17,5 tis. m², pro další období v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se předpokládá, že nositelem takovýchto projektů bude kraj, nicméně proto vznikla dohoda mezi krajem a městem, ať v tuto chvíli v polovině zpracování projektové dokumentace se nemění investor, že kraj poskytl dotaci statutárnímu městu Ostrava na dopracování projektové dokumentace, poté, co v letošním roce by měla být projektová dokumentace dopracována do stupně realizační dokumentace, je předpoklad, že tato dokumentace se všemi smlouvami by byla předána na kraj a kraj by se ucházel o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je samostatná položka na Městečko bezpečí,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – reagoval na dotaz ohledně vrtulníku, kdy se toho moc nezměnilo, protože situace je taková jaká je, nyní se řeší věci vyšší priority, bohužel ten vrtulník není náš, je to vrtulník PČR, tam je to na rozhodnutí policejního prezidenta, jak s ním bude nakládat dále, doplnil, že na jednání, kde byli přítomni i brig. gen. Kužel, primátor Ing. Macura i on, kde deklarovali, že je to pro nás nepřijatelné a je třeba v tomto dál pokračovat, nicméně ví se dobře, co se dnes děje v oblasti financování rozpočtových schodků, dodal, že zatím nemají k dispozici žádné řešení, lze sice vyvíjet politický tlak, ale domnívá se, že v daný okamžik to nemá příliš valné trvání a nepředpokládá, že by se pořizoval vlastní vrtulník, nejde to jinak řešit, než počkat, až se věci uklidní, pak lze tuto záležitost řešit do budoucna.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/264 (pořadové hlasování č. 8 – text uveden v příloze č. 2).


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 3. 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/265 (pořadové hlasování č. 9 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/266 (pořadové hlasování č. 10 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/267 (pořadové hlasování č. 11 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Strahovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/268 (pořadové hlasování č. 12 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/269 (pořadové hlasování č. 13 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/6
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/270 (pořadové hlasování č. 14 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že se opět musí k tomuto bodu vyjádřit s tím, že budou hlasovat proti, protože nesouhlasí se zněním odpovědi a nesouhlasí ani s tím, jak probíhají přípravy splavnění Odry,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že neví, o jakém tlačení na sílu se hovoří, je potřeba si ujasnit pojmy a definovat, co je co,

Ing. Jakub Unucka, MBA – konstatoval, že v návaznosti na pondělní poradu vedení a avízo, že zástupci České pirátské strany budou chtít něco takového navrhnout, prověřil, jak to vlastně je, v tuto chvíli je v zásadách státu ta trasa jednotná, celý ten kanál je ve státních zásadách, v tuto chvíli my nemůžeme tu část vyjmout, stát to musí rozdělit a potom my tu část můžeme vyjmout, dodal, že postup bude takový, že stát navrhne umístění přístavu, kde se zřejmě všichni shodneme, že ideální to bude někde u Bohumína, a poté se zbytek může z krajských zásad dát pryč, do té doby to nejde, musí se počkat na stát, až tu trasu rozdělí a pokud ji rozdělí, můžeme dát pryč z naších zásad tu část, která je mimo splavnění Odry,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala, že měla za to, že pokud jde o politiku územního rozvoje, kterou určuje vláda, může kraj iniciovat její aktualizaci; těžko lze očekávat, že pokud nevznikne tlak nebo iniciativa z kraje, že to bude v blízké budoucnosti; např. Olomoucký kraj to má rovněž v politice územního rozvoje, ale ví, že oni jsou v jiné pozici oproti nám, protože tam neexistuje žádné vládní usnesení, které by přímo ukládalo pokračovat v přípravách toho projektu, kdy rozumí, že u nás je to jinak, kdy na splavnění Odry existuje usnesení vlády, chápe, že v tomto kraj toho mnoho dělat nemůže, ale domnívá se, že by měl začít nějakým způsobem vysílat signály státu, resp. vládě a můžete to být případně i další vláda, pokud se nyní do toho již nechce jít, dodala, že by byla pro to, aby kraj co nejdříve vyslal signál, že chce, aby vláda aktualizovala politiku územního rozvoje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že v tom nejsou v rozporu, jen řekl, že nejprve je potřeba vědět, co se chce aktualizovat a pak lze tuto změnu iniciovat, pokud nebudou znát projekt a varianty prodloužení splavnosti Odry, není co aktualizovat, nejprve musí vědět, kudy by prodloužení případně mělo vést a kde skončí prodloužení splavnosti z pohledu komerčního využití, tzn. z hlediska úlohy přístavu, kam bude možno si dovolit prodloužit splavnost Odry z důvodů rekreačních, doufá, že to snad nikdo nevnímá jako něco negativního, poté se pojďme bavit o tom, jak tyto věci můžeme změnit, tedy kdy co uděláme a v tom je logika věci naprosto zjevná a zřejmá,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že o rekreačním účelu se v tomto projektu nejedná, týká se nákladní dopravy, parametry stavby a vše k tomu se zvažuje na nákladní dopravu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že to je právě to, co nikdo z nás neví, jak projekt bude potom komplexně vyřešen, a proto nemůžeme dělat změny dříve, než rozhodnutí provede vláda, poté se lze bavit o tom, že budou iniciovat změny nebo je bude dělat sama vláda, osobně se domnívá, že to už časově tato vláda nemůže stihnout, a bude to tedy spíše na nás, abychom se shodli; dal slib a gentleman agreement platí, že v podstatě všechny tyto varianty budou projednány se všemi zúčastněnými, abychom vybrali takovou variantu, která bude mít minimální impakt na životní prostředí, ale také je samozřejmě nutno respektovat to, co je v tom dopise napsáno, že můžeme být během deseti let ve velmi tíživé situaci z pohledu energetických zdrojů a samozřejmě pak se také může stát, že přístav, který bude např. stát za Bohumínem nebo jinde směrem na sever, může být pro nás klíčový z pohledu budoucího zajištění energetické soběstačnosti tohoto kraje,

JUDr. Josef Babka – domníval se, že zužovat diskusi o splavnění Odry jen na dopravní cestu je velmi zploštělý pohled, není to pouze, jak píše často náměstek hejtmana kraje Ing. Unucka, o dodávkách břidlicového plynu do našeho kraje, je to otázka zadržování vody v krajině, je to protipovodňová ochrana, oblast energetiky, strategická bezpečnost státu, jsou to dopravní prvky, samozřejmě ale i městotvorba a krajinotvorba, kam mimo jiné ta rekreace bezesporu patří, dodal, že klub KSČM tento dopis s odpovědí podpoří, byť měl výhradu k předposlednímu odstavci, ale jinak je ta odpověď poměrně vyvážená, zvláště na dopis rady města, která nám píše, že "za varovné a neakceptovatelné považujeme připuštění diskuse", až taková slova použilo město vůči kraji,

Mgr. Zuzana Klusová – zareagovala na otázku zadržování vody v krajině, a domnívá se, že tento projekt nemůže mít žádný pozitivní vliv na toto zadržování, dále dodala, že co se týká kanálu a co se bude ještě připravovat, jak zde hejtman kraje prof. Vondrák zmínil, je Krajská energetická koncepce, která měla nedávno veřejné projednání, v podstatě úplně nereálná, počítá do roku 2044 stále s uhlím a my všichni víme, že se bude muset kompletně přepracovat na základě toho, jak náš stát stanoví novou surovinovou politiku; nyní nikdo z nás vlastně neví, jak to bude vypadat, bavíme se zde o tom, že kdyby byla shoda ohledně kanálu a nikdo neblokoval EIA, mohl by kanál stát za cca deset let a plyn je varianta na dvacet let, my zde budeme stavět nějaké dílo, protože možná na nějakých deset lety si tady vykryjeme částečnou potřebu něčeho, o čem vlastně teď nevíme, jestli to skutečně budeme potřebovat, dodala, že jejich názor je konzistentní a budou hlasovat proti znění odpovědi,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že právě proto, že nikdo nic neví, tak nelze přistoupit na jakýsi aktivistický princip, že se všechno zastaví a ještě bez diskuse, to je právě jádro celého toho, o čem se tady bavíme, je to o tom, zda připouštíme diskusi nebo ne, a dodal, že jako Piráti tvrdíte, že musí být vše transparentní, že se to musí prodiskutovat a v podstatě jste pro to, aby se žádná diskuse na toto téma nevedla, dle jeho názoru je to "chucpe", dodal, že se musí nastavit časování tak, abychom nejprve reagovali na to, co jsme slíbili Ministerstvu dopravy, že chceme, aby se připravily varianty, až se varianty nachystají, pak bude možné udělat další krok, a to jsou změny uzávěr, které s tím souvisí, a vybere se ta varianta, která bude pro všechny ostatní přístupná, dodal, že je třeba dbát na zdravý rozum a nikoliv na aktivistické emoce a postupovat velmi obezřetně,

JUDr. Ondřej Ručka – podotkl, že dle jejich názoru je potřeba i zpracovat alternativu možnosti produktovodu namísto kanálu tak, jak je navržen, protože jeden z královských argumentů, kolem kterého se točíme, je plyn, dodal, že si nedokáže představit, jak připluje 300m nebo 400m tanker, pak se přečerpá plyn na menší tanker a ten následně dopluje do Ostravy a bude se to posílat dál, domnívá se, že pokud by se jako alternativa zvážilo, že by produktovody z přístavu např. v Baltském moři vedly sem, pak by to vyšlo levněji, mělo by to menší dopad na krajinu a bylo by to celkově účinnější a doufá, že tato varianta bude v případných studiích zvážena,

Jakub Dedek – dotázal, se zeptal na čísla analýzy toho, co by se pak mělo vozit, kdy náměstek hejtmana kraje Ing. Unucka hovořil o břidličném plynu a náměstek ministra dopravy hovoří o tom, že by se tam měly vozit odpady, zda jsou tedy k tomu nějaká čísla a data,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že studie proveditelnosti v sobě tyto základní úvahy má a vyšly pozitivně, o čemž sám není zcela přesvědčen; polská strana však chce v každém případě prodloužit splavnost Odry, Poláci jako velmi pragmatičtí lidé mají ta čísla spočítaná a my v podstatě hledáme cestu, jak tomu pomoci za naší hranicí,

Ing. Josef Bělica, MBA – uvedl, že se pokusí udržet ve věcné rovině a upozorní na jednací řád, kde by se měli zabývat odpovědí Radě města Ostravy, kdy vyjádření kolegů Pirátů jsou plná oxymóronů, kdy hejtman kraje prof. Vondrák to již řekl, že my nevíme vlastně nic, ale myslíme si, kdy zde zaslechl také slovo produktovod a přeprava odpadů, kdy nic takového tady dnes neřešíme, ale nedovede si představit, když neznáme konkrétní parametry do budoucna, jak můžeme hned na začátku odmítnout diskusi o nějakém řešení nebo alternativě, to je to, o čem se zde hovoří, byl by rád, aby se diskuse vrátila do věcné roviny a přestali jsme argumentovat slovy "myslím si", domnívá se, že když si kolega něco nedovede představit, neznamená to, že to nejde,

Ing. Bohuslav Niemiec – konstatoval, že zde schvalují obsah odpovědi Radě města Ostravy, začali jsme řešit zásady územního rozvoje, zdražování vody, zadržování vody v krajině, řešíme tankery, studie, parametry, čísla, analýzy, data, požádal, ať se ta debata posune do výborů a komisí, kde se to může rozdiskutovat, bavit se o tom, domnívá se, že zde není žádný problém, kdy by se nikdo s nikým nebavil, ba právě naopak, neví, zda je vhodné při odpovědi Radě města Ostravy toto všechno zde řešit,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že se bojí vystoupit po Ing. NiemiecoviIng. Bělicovi, chtěl jen reagovat na předsedkyni klubu Pirátů, aby si něco přečetla o systému regulace vody a možnostech propojování,

JUDr. Ondřej Ručka – konstatoval, že zde již bylo dvakrát zmírněno, že se snažíme vyjít vstříc kolegům z Polska, poukázal na to, jak se kolegové z Polska chovají vůči České republice a kolegům z jiných krajů, např. v případě dolu Turów, kde si asertivně hájí své zájmy bez ohledu na to, jakým způsobem to poškozuje Českou republiku a domnívá se, že bychom také měli primárně brát ohled na zájmy našeho kraje a České republiky a teprve posléze se snažit vyjít vstříc našim kolegům z okolních vojvodství,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že to musí zásadně odmítnout, jednak tady není Turów, tzn., mi tady neřešíme Turów, to je věc národní politiky, dodal, že jim záleží na dobrých sousedských vztazích a domnívá se, že když se pojede podívat do Slezského vojvodství, kde byli, jakým způsobem posouvají Slezské vojvodství, kdy nemusí řešit tyto věci, byl by překvapen, jak rostou Katowice a jak se tam mění v podstatě celé území, v rámci EU jsou hodnoceni, že mají nejlepší zelenou strategii svého rozvoje, dodal, že přátelsko-pracovní vztahy se rozvíjí a jsou skutečně velmi pozitivní, to, co kolega řekl, mu trochu zavání nacionalismem, kdy myslím na sebe a pak budu myslet na ty druhé, doplnil, že je zde přeshraniční oblast, která je poměrně intenzivní, intenzivně se využívá, byl by opatrný v tom, co kolega řekl, je to zaznamenáno a všichni to slyšeli, toto je pro něj nepřijatelné; pokud nebudeme podporovat mezinárodní spolupráci, přeshraniční spolupráci, dostaneme se velmi záhy do těžké situace, požádal, ať se vrátí k tématu,

Jakub Dedek – reagoval na data ze studie, protože studie byla vypracována na celý projekt Dunaj-Odra-Labe, a nebyla vypracována na konkrétní studii splavnosti Odry, tím pádem čísla nejdou použít na tento konkrétní projekt,

Mgr. Zuzana Klusová – reagovala na připomínku, proč se to řeší zde a ne na výboru, uvedla, že to společně s Mgr. Kateřinou Šebestovou na jednání výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje projednat chtěla, ale tento bod nebyl ani zařazen na program, ví, že by to nebylo zařazeno ani na program jednání zastupitelstva kraje jako samostatný bod, proto o tom diskutují alespoň v tomto bodě,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že na rozdíl od rady města kraj chce diskutovat,

Ing. Josef Bělica, MBA – reagoval na vystoupení JUDr. Babky, kdy sdělil, že si ho velmi váží a poděkoval za vyjádření, které ho potěšilo,

JUDr. Ondřej Ručka – poděkoval za to, že se Ing. Vondrák tak aktivně vymezil proti nacionalismu jakožto lídr kandidátky do Parlamentu a do Poslanecké sněmovny, protože z hlediska jejich centrály ta linie jede ostře, je rád, že se proti tomuto vymezuje a nebude takové laciné emoce využívat při krajské kampani do parlamentních voleb,

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA – požádal své kolegy členy zastupitelstva kraje Piráty, aby si přečetli jednací řád a vrátili se zpět k tématu, upozornil pana Dedka, že téma není studie, a JUDr. Ručku na to, co má centrála ANO společného s tímto bodem,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – sdělil, že nemá rád neobjektivní informace a chtěl se tedy vyjádřit k Mgr. Klusové, protože zde zmínila, že na jednání výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje nebyl tento bod zařazen na program, dodal, že důvodem, proč tento bod nebyl zařazen, byl ten, že členům tento bod, nebo tato žádost města Ostravy byla poslána v noci před jednáním výboru, kdy řada členů napříč politickým spektrem se zdržela hlasování a proto tento bod nebyl zařazen, doplnil, že když to bylo tak velmi důležité téma, proč se k němu přistupuje tak narychlo, potřeboval to upřesnit,

Ing. Bohuslav Niemiec – uvedl, že na jednání komise pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje byl tento bod projednáván, a to na předposledním jednání, kdy se o něm bavili cca 40 minut,

Ing. Vladimír Návrat – sdělil, že podporuje dopis, a dodal, že se dostávají na komunikaci mezi krajem a jedním krajským městem, ale tento problém se týká i dalších dvou obcí, tzn. Bohumína a Šilheřovic, vznesl dotaz, zda se studie bude vypracovávat i ve spolupráci s těmito dvěma samosprávami a dal věcnou připomínku k tomu, že zejména Bohumín má ve své územní rezervě vedení kanálu poměrně nešikovně, domnívá se, že tato studie by mohla umožnit Bohumínu změnit územní plán k lepšímu, což zde vůbec nezaznělo, bavíme se tady na ose kraj-město, ale to není jediná komunikační linka, která by o tomto kanálu měla být; bavíme se skutečně pouze o tom krátkém prodloužení za hranici a tyto dvě obce jsou mezi Ostravou a hranicí, jeho připomínka je o tom, aby tato studie byla vypracována ve spolupráci s těmito dvěma obcemi,

Ing. Jakub Unucka, MBA – sdělil, že proběhlo jednání mezi Ministerstvem dopravy a Bohumínem před 14 dny a dohodli se; Šilheřovice do toho budou rovněž zařazeny, ministerstvo to nevědělo, obě obce budou tedy zařazeny,

Jakub Dedek – vyjádřil se k jednacímu řádu, kdy odpověď Rady města Ostravy má nějaký obsah, v rámci toho obsahu jsou zde části, ke kterým se zde vyjadřujeme, např. on se ptal na data, co se tam bude vozit, kde v odpovědi je napsáno, že vytvoření alternativní dopravní cesty pro dodávky zkapalněného plynu po vodní cestě by pro náš kraj znamenalo výrazné snížení rizika energetické chudoby, proto se na to zeptal, dodržuje tedy jednací řád.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 43 pro, 9 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/271 (pořadové hlasování č. 15 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Mořkov

Ing. Pavel Kořízek – dotace se týká sboru dobrovolných hasičů v obci Mořkov, dotázal se, proč to není zařazeno v bodě č. 4/11 a proč se dotace dává obci.

Bc. Jiří Navrátil, MBA – nahlásil v tomto bodě střet zájmů, a dodal, že tuto žádost podala starostka obce Mořkov, obec je zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů, zásobuje a nakupuje všechny prostředky, jsou v majetku obce, z toho důvodu podává obec žádost o dotaci, nikoliv sbor.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 54 pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/272 (pořadové hlasování č. 16 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 17 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnuti dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/274 (pořadové hlasování č. 18 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/275 (pořadové hlasování č. 19 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na darování majetku vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/276 (pořadové hlasování č. 20 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Návrh na darování techniky a ostatního vybavení České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/277 (pořadové hlasování č. 21 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt "Vraťme děti ke sportu"

Jakub Dedek – konstatoval, že by se rád u tohoto bodu zeptal na několik otázek, za prvé v rámci smlouvy nejsou nastaveny nějaké mantinely pro čerpání jednotlivých mzdových a dalších nákladů, zajímá ho, jakým způsobem si chce kraj pohlídat, že tyto prostředky budou vynaloženy účelně,

Mgr. Stanislav Folwarczny – doplnil, že žádost tady přišla někdy v květnu, projednával s žadatelem tento projekt, a domnívá se, že je velmi důležitý s ohledem na to, co se děje ve školách, kdy byly děti rok bez tělesné výchovy, bez sportu a víme, že jsou signály od jednotlivých sportovních klubů, že není jednoduché dostat dětí zpět ke sportu, to víme od sportovců a od lékařů také víme, že je problém obezity, který se za tento rok výrazně prohloubil,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala, že oni nezpochybňují potřebnost navrátit děti ke sportu, na tom se zde zcela jistě všichni shodneme, že to je problém a je třeba ho řešit, oni spíš řeší, že to neprošlo výborem, tedy aspoň takovou informací má, a částka 2 mil. Kč na "PR" je poměrně vysoká, dle ní je ten postup spíše diskutabilní,

Mgr. Stanislav Folwarczny – doplnil, že se tento materiál nestihl připravit do výboru, kdy nebyl časový prostor, dodal, že celý projekt je řádově 8 mil. Kč, zapojují se do toho další partneři, oni se podílí hlavně na výrobě spotu, který se bude natáčet na různých místech Moravskoslezského kraje, ale celý projekt je na 8 mil. Kč, a součástí projektu je i podpora jednotlivých klubů, jsou to nějaké sportovní balíčky pro děti a podobně

Jakub Dedek – sdělil, že v žádosti nenašel informaci o tom, že by celý projekt měl být za 8 mil. Kč, ztotožňují se s tím, že je potřeba děti vrátit a zapojit ke sportu,

Mgr. Stanislav Folwarczny – dodal, že určitě budou informováni, kdy i součástí žádosti byl rozpočet, kde je zřejmé, že tam je celková částka 8 mil. Kč, druhá část otázky, jestli budete seznámeni s výstupy, ano, materiál bude předložen, bude k tomu prezentace, kterou předložíme na jednání výboru,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – sdělil, že je to 7,963 tis. Kč a je to v materiálu,

Ing. Josef Bělica, MBA – konstatoval, že částka 7,9 mil. je opravdu v materiálu uvedena, a pan kolega Dedek by si měl materiály přečíst, pokud je chce komentovat, chtěl by jen uvést na pravou míru, že ta informace na výboru zazněla od pana náměstka, zaznělo tam i vysvětlení, proč to nebylo na výboru předloženo, bylo to z časových důvodů, informace k tomu jsou dostatečné, doplnil, že se nediví, že nemá Mgr. Klusová informace z výboru, že to tam proběhlo, protože její zástupkyně na mediálních výstupech spíše informuje o tom, co se na výboru neudálo a co tam neproběhlo, takže rozumí tomu, že informace z výboru má velmi nepřesné nebo zkreslené,

Róbert Masarovič, MSc., MBA, DBA – sdělil, že by chtěl všechny zastupitelky a zastupitele varovat před "piratizací" diskuse na zastupitelstvu kraje pokládáním nesmyslných, naivních, infantilních a idiotských otázek, uvedl, jaký je rozdíl v tom, kdy zastupitelstvo kraje financuje svou kampaň a kdy rozdá peníze soukromým firmám, že jedno je akce zastupitelstva kraje a druhé je socialismus, řekl, ať se neptají, proč kraj nedá peníze na marketing soukromým firmám, odpověděl, že to dělat nemůže, protože to není jeho kampaň,

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že ji úroveň diskuse začíná znepokojovat, byla by ráda, kdyby diskuse probíhala na určité úrovni a se vzájemným respektem, že je někdo mladší, nebo jsou zde první volební období neznamená, že lze diskutovat takovým tónem, doplnila, že ona byla informována, že to na výboru nebylo projednáno, což je pravda, a jedná se o velkou částku, o 8 mil. Kč., proto ona bude hlasovat proti,

Jakub Dedek – poprosil, aby se vyvarovali osobních invektiv a udrželi kulturu diskuse, která je dle něj většinou porušována z řad dvou členů zastupitelstva kraje, byl by rád, kdyby se to do příště nestávalo,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že může všechny ubezpečit, že to je asi tak 10 % z toho, jak se diskutuje v Parlamentu ČR, takový styl diskuse sem ale nepatří a požádal o vrácení se zpět k věcnému řešení problému, domnívá se, že jsou ještě pořád kulturně o jeden řád výš, než je Poslanecká sněmovna České republiky, to je jeho osobní zkušenost, jeho osobní názor, dodal, že je pravdou, že se mu také těch 1,9 mil. Kč zdálo hodně, na druhou stranu je nutno si říct, že ten rok a půl znamenal právě pro tu nejmladší generaci úplně nejtěžší období, nemohli chodit do školy, nemohli nikde sportovat, v podstatě byli de facto eliminováni ze života, na rozdíl od nás starších si nemohli dát ani panáka, je to věc, kterou je třeba nějakým způsobem napravit, doplnil, že když se podívají na všechny sportovní akce, ať už to byly olympijské týdny nebo vesničky, všechny tyto věci by byly v podstatě ještě výrazně dražší než toto, nešlo o nic jiného než skutečně mladé lidi přitáhnout zpátky ke sportu,

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 55 pro, 4 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/278 (pořadové hlasování č. 22 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Návrh na poskytnutí dotace Vodní záchranné službě Českého červeného kříže

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/279 (pořadové hlasování č. 23 – text uveden v příloze č. 2).


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 5/1
Návrh na schválení kofinancování projektu "Řízení toků energií v rámci energetických komunit"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/280 (pořadové hlasování č. 24 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise

Ing. Jakub Unucka, MBA – informoval, že útlum šachet probíhá podle plánu, který DIAMO, s. p., zveřejnil na přelomu roku, jediná funkční šachta je Důl ČSM, kde se těží čistě koksárenské uhlí, nikoliv energetika, pravděpodobnost dokončení těžby je v roce 2022, kde se limitně blíží 100 %, protože v té šachtě po roce 2022 není co těžit, i kdyby to uhlí bylo dražší, než je dnes; Důl Staříč se má zasypávat již v září tohoto roku s tím, že jednají o možném posunu o několik měsíců, pokud by projekt underground lab, což je projekt podzemních laboratoři VŠB uspěl mezi strategickými projekty, totéž je i Důl Frenštát, zde se začne k 11. měsíci tohoto roku zavážet zásypový materiál z Paskova,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – dotázal se na dvě věci, první ohledně postupného útlumu v jednotlivých lokalitách, u lokality Dolu Frenštát je uvedeno, že bude probíhat jednání s dotčenými městy a obcemi za účelem samostatné informovanosti a zejména se s nimi bude probírat transformační plán Moravskoslezského kraje z hlediska využitelnosti území, proti tomuto nic neměl, ale v návaznosti na jeho otázku, respektive odpověď v bodě č. 4/1, kde se ptal, jaké nemovitosti byly financovány z výzvy Nemovitosti – Uhelné regiony, tak ho v rámci této odpovědi překvapilo, že byly financovány brownfieldy ve Vražném, Studénce a Dvorcích, proti tomu také nic neměl, ale nemyslí si, že zrovna z tohoto dotačního titulu toto mělo být financováno, měl obavy, aby u Dolu Frenštát, kde jsou pouze dvě jámy a nikdy se tam netěžilo, kraj toto bral v potaz, aby se počítalo s transformačním plánem, že je potřeba věnovat větší energii Karvinsku a okolním obcím, kde opravdu těžba probíhala, než třeba Dolu Frenštát a obcím, kde sice měli regulační plány, ale těžba jako taková tam neprobíhala, to je jedna připomínka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že diskuse probíhá velmi intenzivně, protože oni se v rámci Fondu spravedlivé transformace musí dobrat, kdy jsou tam různé úrovně rozhodování, první úroveň byla Tripartita, která rozhodla o strategických projektech, nyní probíhalo strategické jednání výboru pro transformaci Moravskoslezského kraje,

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že podrobné informace k využití Fondu spravedlivé transformace budou v materiálu č. 9/5, k dotazu týkající se výzvy na brownfieldy uvedl, že to byla výzva vyhlášená pro všechny tři uhelné kraje, kde se nevyčerpala alokace, tzn., že jsme rádi za každý projekt, který byl předložen, protože peněz tam bylo více, než bylo předložených projektů,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že, co se týká zásob, jediné místo, které přichází do úvahy, je Dětmarovická elektrárna.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/281 (pořadové hlasování č. 25 – text uveden v příloze č. 2).


6. Úsek kultury a památkové péče (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 6/1
Žádost subjektu Evolution Brothers, s. r. o., o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/282 (pořadové hlasování č. 26 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2
Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu, přeschválení tabulky náhradních žadatelů v programu OKP 2021 a změna účelového určení smlouvy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/283 (pořadové hlasování č. 27 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/3
Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury

Ing. Radek Podstawka – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 1 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/284 (pořadové hlasování č. 28 – text uveden v příloze č. 2).


7. Úsek dopravy (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawky)

K materiálu č. 7/1
Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/285 (pořadové hlasování č. 29 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na neposkytnutí dotace obci Heřmanovice na projekt "Dopravní značení pro záchranu vesnické památkové rezervace devastované tranzitem kamionů"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/286 (pořadové hlasování č. 30 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/287 (pořadové hlasování č. 31 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Návrh na poskytnutí dotace subjektu Slezský železniční spolek

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/288 (pořadové hlasování č. 32 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Zajištění dopravní obslužnosti tratě 321 v úseku linky S1 od 12/2023 do 12/2027

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/289 (pořadové hlasování č. 33 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Smluvní zajištění poskytování finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Karvinsko ze strany obcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/290 (pořadové hlasování č. 34 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba"

Ing. Radek Podstawka – doplnil, že se jedná o uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním městem Ostrava, jedná se o poslední úsek Místecké, III. stavba, je to vedle stadionu Kotase, kde se Moravskoslezský kraj bude podílet na financování rampy z Místecké směrem na Českobratrskou v hodnotě 68 mil. Kč, Moravskoslezský kraj zde bude vypořádávat i pozemky, smlouva se uzavírá proto, aby to mohlo jít do centrální komise na Ministerstvo dopravy, aby se poslední úsek, to propojení Místecké s D1, dokončil, předpoklad je v roce 2026.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/291 (pořadové hlasování č. 35 – text uveden v příloze č. 2).


8. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera, MHA)

K materiálu č. 8/1
Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/292 (pořadové hlasování č. 36 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Dodatek ke zřizovací listině Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – změna názvu organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/293 (pořadové hlasování č. 37 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 4/294-4/295 (pořadové hlasování č. 38 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Žádosti Ostravské univerzity o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ing. Marek Vysocký – uvedl, že se jedná o bod, kdy se má vyhodnotit porovnání autoimunitní reakce versus imunitní reakce vakcíny,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – upřesnil, že nyní se řeší bod č. 8/4, kdy je schvalována dotace 350 tis. Kč na navýšení počtu studentů, kteří mohou teoreticky zůstat v našem kraji po vystudování a dále je tam 36 tis. Kč na studentskou vědeckou konferenci.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/296 (pořadové hlasování č. 40 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Žádost společnosti MAYFAIR, s. r. o., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/297 (pořadové hlasování č. 41 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/6
Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví

Ing. Marek Vysocký – sdělil, že je zde žádost Fakultní nemocnice Ostrava na projekt za 1,5 mil. Kč, kde se má porovnávat autoimunitní reakce občanů Moravskoslezského kraje, kteří prodělali COVID‑19, a občanů, kteří byli očkováni eugenickou vakcínou s odloženou reakcí a zde je riziko, že by výsledek této studie mohl případně podkopat projekt COVID, případně projekt vakcinace, a proto politický klub SPD navrhuje podpořit tento projekt,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – doplnil, že se zde jedná o dva projekty, které v podstatě reagují na COVID‑19, na probíhající reakci těla na protilátky, na koagulopatii, eventuálně v souvislosti s podáváním vakcinace, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava jsou dlouhodobě podporovány krajem,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že financování výzkumu Fakultní nemocnice Ostrava je skutečně dáno systémem financování výzkumu v těchto nemocnicích ze státního rozpočtu, podepisovali jsme se pod studie, které se v době pandemie řešily společně třeba se Zdravotním ústavem a s dalšími institucemi jako je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, tyto věci se takto financují, nejsme tady motivování ničím jiným než tím, že by to skutečně mělo být řešeno v rámci rozpočtu Fakultní nemocnice Ostrava,

Ing. Marek Vysocký – dodal, že chce tuto žádost o dotaci podpořit,

MUDr. Martin Gebauer, MHA – v krátkosti doplnil, že v tom případě by měl politický klub SPD předložit způsob financování, z které kapitoly by se to mělo financovat,

MUDr. Bc. Ondřej Němeček – sdělil, že již v minulosti stát opakovaně oddlužil fakultní nemocnice, má za to, že se to stalo již třikrát, naposledy to bylo cca 6 mld. Kč, zatímco u krajských zařízení k tomuto v zásadě vůbec nedochází, čili ta logika financování je naprosto zřejmá a on by se také přikláněl k tomu nepodpořit tuto žádost,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dal hlasovat:

neschváleno – hlasovalo 7 pro, 30 proti, 24 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 42 – text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o původním návrhu usnesení – hlasovalo 47 pro, 6 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/298 (pořadové hlasování č. 43 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Pověření zdravotnického zařízení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/299 (pořadové hlasování č. 44 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/300 (pořadové hlasování č. 45 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/9
Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., o prodloužení doby realizace projektu "Dodávka/realizace havarijních investic" a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/301 (pořadové hlasování č. 46 – text uveden v příloze č. 2).


9. Úsek regionálního rozvoje (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky, MBA)

K materiálu č. 9/1
Schválení dodatečných aktivit v rámci projektu "RESOLVE" spolufinancovaného z fondu ERDF prostřednictvím programu INTERREG EUROPE

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/302 (pořadové hlasování č. 47 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/303 (pořadové hlasování č. 48 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku u projektu "Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/304 (pořadové hlasování č. 49 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/305 (pořadové hlasování č. 50 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Informace o změně poměru financování projektů z odvětví zdravotnictví připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/306 (pořadové hlasování č. 51 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Návrh na schválení zahájení přípravy projektů v sociální oblasti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/307 (pořadové hlasování č. 52 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Jmenování odpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt "Zdravý Moravskoslezský kraj"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/308 (pořadové hlasování č. 53 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na uzavření Dohody o partnerství a zahájení realizace projektu "Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/309 (pořadové hlasování č. 54 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z OPŽP a IROP

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/310 (pořadové hlasování č. 55 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na schválení zahájení přípravy projektu "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/311 (pořadové hlasování č. 56 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na profinancování, kofinancování a zmocnění koordinátora v rámci projektu v programu ERASMUS+

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/312 (pořadové hlasování č. 57 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na prodloužení doby financování projektů

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/313 (pořadové hlasování č. 58 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na zahájení přípravy projektů financovatelných z Operačního programu Spravedlivá transformace

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že na organizační komise byl vznesen požadavek na úvodní slovo k tomuto materiálu, nejprve požádal náměstka hejtmana kraje Mgr. Folwarczného, aby se vyjádřil, k projektu "Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)" a poté požádal náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, o předání informací k projektu "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací",

Mgr. Stanislav Folwarczny – informoval o projektu "Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)" členy zastupitelstva kraje prostřednictvím prezentace,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – přiblížil členům zastupitelstva kraje aktuální stav projektu "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací", také prostřednictvím prezentace,

JUDr. Josef Babka – sdělil, že nemá dotaz, ale požádal by oba náměstky hejtmana kraje o zaslání obou prezentací všem členům zastupitelstva kraje elektronickou poštou, a dodal, že náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Curylo zapomněl dodat, že je ta cena sice podobná jako v roce 2008, ale "kostka spolkla" dalších 50 mil. Kč. za přepracovanou projektovou dokumentaci,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že bohužel nebyla jiná cesta,

Mgr. Zuzana Klusová – sdělila, že se jim projekt Černé kostky líbí, a proto jej podpoří a Ostravě bude rozhodně slušet, vyjádřila se k tomu, že spravedlivá transformace by měla především řešit i sociální nerovnosti, které vzniknou kvůli útlumu těžkého průmyslu a pokud to správně přečetli, tak jen 3 % alokace mohou jít na měkké projekty, dále se zajímala, zda se finančně připravují nebo řeší i projekty pro lidi, kteří výhledově skončí na dané šachtě, např. v Liberty nebo kdekoliv jinde, a budou potřebovat opravdu rekvalifikace jako nyní, i s tím, že oni by samozřejmě chtěli, aby nemuseli skončit na úřadu práce, ale aby například po dobu posledního roku v zaměstnání již mohli dělat něco jiného, dodala, že nemá primárně nic proti "kostce", kdy ví, že byl problém s financováním, ale chce mít jistotu, že ty peníze nebudou chybět na tom, co nám nyní bude hořet,

Mgr. Zdeněk Karásek – sdělil, že odpoví na ten požadavek, co se dalšího chystá v bodě č. 9/15, dále sdělil, že tak, jak řekla, nyní hoří dokončování OKD, a.s., dodal, že reálné finance a reálné projekty z Operačního programu Spravedlivá transformace se nastartují koncem roku 2022/2023, kdy už to budou muset mít vyřešeno, a to se vztahuje k tomu, o čem hovořil již náměstek hejtmana kraje pan Krkoška, že se rozjíždějí projekty pro firmy postižené útlumem OKD, a. s., a také, ve spolupráci s úřadem práce, probíhá program "Outplacement", tj. jak lidi uvolněné dostat do nových zaměstnání, proto musí být rychlejší, než bude fond, kdy na rozdíl od Severozápadu, kde se útlum počítá, snad s výjimkou Sokolovské uhelné a. s. až v následujících letech, doplnil, že se chystají i další projekty, o kterých podá informaci v bodu č. 9/15,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že je zde problém s celkovým časovým harmonogramem, kdy Fond spravedlivé transformace odsouvá čerpání až do dalších let, kdy už to musíme řešit v rámci jiných zdrojů, které máme k dispozici, dodal, že rozhodně nechceme nic zanedbat, tzn., že tyto věci zcela určitě poběží a od toho je MS Pakt.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/314 (pořadové hlasování č. 59 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – uvedl, že se přiblížilo 11:00 hod, což je část, kde se mohou vyjadřovat občané, a dodal, že je přihlášen pan XXX (občan MSK),

XXX (občan MSK) – sdělil, že by rád hovořil na téma politická kultura, doplnil, že by se rád vrátil k tématu, které začal minule, tedy svoboda, hejtman kraje prof. Vondrák to, co řekl, přirovnal k Číně a Koreji bohužel, nechce ani to, ani to, a jeho zhodnocení hodnotí tak, že by se to blížilo spíše k bezpráví, tzn. bezvládí, spíše společenský chaos, domnívá se, že není možné, aby náměstek hejtmana kraje MUDr. Gebauer, v době stavu nouze, kdy ten stav nebyl dobrý, si sebral ranec a odjel si do Keni, s dětinskou obhajobou, bohužel takto by se neměl člověk, který zastává takovou funkci, co se týká zdravotnictví, a zrovna ten stav nouze byl předmětem zdravotnictví, takto chovat, on jako občan toto hodnotí jako příliš nezodpovědné, dle něj by měl zvážit, zda slib, který složil a podepsal, bral vážně a zda, v zájmu kraje a jeho občanů, bylo jeho řešení a jeho obhajoba na místě, dodal, že občané si takto nepředstavují člověka, kterého si zvolili, aby pro ně takto pracoval, Ústava ČR dává nějaká práva, zákony dávají povinností a jestli je to volený orgán, jestli je to předseda vlády, hejtman kraje, nebo obyčejný člověk, tak je musíme řešit, pokud je nechceme řešit nebo se jim vyhýbáme, schováváme se, že nemáme kompetence, je to špatné, a pokud se tento člověk schovává třeba i za ty kompetence, je bohužel asi bezradný, zvláště, když se to týká např. bezpečnosti občanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil na to, že vypršely tři minuty pro vystoupení občana, což je uvedeno v jednacím řádu, dodal, že to takto bylo upraveno, aby se mohli občané vyjadřovat, a doplnil, že to nemají všechny kraje.


K materiálu č. 9/14
Uzavření partnerských a dotačních smluv s partnery projektu OKAP II a zahájení předčasné realizace projektu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/315 (pořadové hlasování č. 60 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji

Mgr. Zdeněk Karásek – doplnil další informace, které byly jednak požadovány organizační komisí, a jednak vznikly v diskusi, informoval, že první bod se týkal celkové alokace, která je v České republice na úrovni 41 mld. Kč, s tím, že 18,9 mld. Kč směřuje k našemu kraji (dále viz prezentace),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že je dobré tuto prezentaci vidět, jelikož tato strategie vychází ze strategie, kterou přijali v minulých letech, musí navazovat na to, co je nyní klíčové, tzn. vyčerpání evropských fondů, které jsou k tomuto určeny,

Mgr. Martina Dušková – vznesla dotaz, jak přesně transformační plán vzniká a kdo je zapojen do jeho tvorby,

Mgr. Zdeněk Karásek – dodal, že transformační plán vzniká zdola i nahoru, probíhá takovým způsobem, že základní rámec dávají regulace Evropské unie, které definují vlastně tematické oblasti, do kterých je možné předkládat projekty a programy, následně programy vznikají na základě komunikace a potřeb aktérů z regionu, tzn. měli již celou řadu jednotlivých setkání, ať už probíhala v době COVID on‑line, nebo probíhala s jednotlivými předkladateli a byla i jednání s obcemi, univerzitami, neziskovými organizacemi, čili sbírají podněty a kromě těchto komunikačních aktivit, které probíhají, tak mají i definovanou strukturu, která obsahuje pracovní skupiny, které jsou čtyři s vazbou na tématiku, která se týká Operačního programu Spravedlivá transformace, dále mají zapojeno pět odborných agentur kraje, tj. Moravskoslezské inovační centrum, Pakt zaměstnanosti, Moravskoslezské energetické centrum, Moravian-Silesian Tourism, Moravskoslezské investice a Development, a.s., od všech těchto organizací získávají podněty, následně se připravují z textů, resp. podnětů, texty v té struktuře, která je požadována, a opět se to projednává se všemi aktéry, tzn. v poslední době měli jednání s primátory velkých měst, se zástupci malých obcí, univerzit, České biskupské konference a dalšími, kteří jsou zapojeni do Regionální stále konference, a také se zástupci krajské Tripartity, protože to je těleso, které bude nikoliv rozhodovat o schválení projektů, ale doporučovat tvar transformačního plánu, kromě těchto aktivit, které probíhají v definované struktuře, měli celou řadu jednání s výbory a komisemi, podle toho kam je pozvali, a vedly se diskuse i s nimi, vzniká to tedy procesem shora – dolů a zdola – nahoru a zpracovávají se všechny podněty do jednoho,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil Mgr. Karáska, kdy se bavili o cca 20 mld. Kč ve Fondu spravedlivé transformace, ale skutečně těch peněz by zde mohlo přijít celkem 100 mld. Kč, když se podívají na kofinancování, tak se tady může utratit v příštích osmi letech nějakých 250 mld. Kč, protože obce dávají 20 %, firmy dávají 40 % až 80 %, za ty peníze se opravdu dá kraj totálně změnit, poděkoval průmyslníkům, protože se spojili, udělali výzvu průmyslníků s tím, že se připojí k iniciativě jako Zelený kraj a udělají vše pro to, aby jejich provozy byly co nejvíce zelené, doplnil, že zatímco Fond spravedlivé transformace by měl financovat takové věci, které nejdou z ničeho jiného, tak náš průmysl, ať to jsou teplárny nebo ocelárny, nebo nějaké další, tak je zde "Modfond", tj. základ, Modernizační fond, který je plněný z povolenek, doplnil, že dle jeho názoru, po návštěvě ministra doc. Ing. Havlíčka, dojde ke korekci Národního plánu obnovy a naše firmy si budou moci sáhnout i na tyto peníze, pokud tady někomu chyběly ty velké firmy, malé firmy a průmysl, tak ten je financovaný z jiných peněz,

Ing. Marek Vysocký – konstatoval, že v tomuto programu RE:START byla zmíněná snaha o vybudování vodíkového regionu s tím, že má vzniknout na Krnovsku nějaký zdroj zeleného vodíku, vznesl dotaz, jestli tento zdroj zeleného vodíku bude dostatečně vydatný, aby celou představu vodíkového regionu dokázal zásobit z ekologických zdrojů, tedy nikoliv z chemických zdrojů,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že určitě ne, že pokud v Krnově bude teplárna na biomasu, tak ta teplárna v letních měsících nebude muset vyrábět tolik tepla, může z těchto přebytků vyrábět vodík, ale baví se zřejmě o 1-2 % potřeby kraje na vodík, toto je skutečné jen doplňková věc,

Mgr. Radek Kaňa – dodal, že jako předseda komise rady kraje pro strategický rozvoj kraje potvrzuje, že veškeré informace jsou projednávány v rámci komise, potvrzuje to, co řekl Mgr. Karásek, kdy veškerá diskuse probíhá v rámci komise,

Mgr. Zuzana Klusová – dotázala se na jednu věc, která se týká v podstatě spíše procesu tvorby tohoto transformačního plánu, a to na širší participaci, protože podle toho, co slyší od zástupců obcí, záleží hodně spíše na proaktivitě té dané obce, některé obce mají dojem, že to pro ně vůbec není určené, zda by neměla být participace nějak více systematická, dodala, že to také někdy působí tak, že obce jakoby konkurují kraji, konkuruje na tom samém území zároveň i třeba nějaký další prvek soukromého sektoru, dotázala se, jestli by nebylo lepší se snažit spíše o nějakou synergii, než právě o konkurenci a jestli je vůbec synergický pohled zohledněn nebo ohodnocen, protože podle všeho je zásadním kritériem připravenost projektu, to pochopila, že se spěchá, že to musí být rychle, na druhou stranu druhá šance asi nebude, takže bychom měli dost dobře vědět, čeho jednotlivými projekty v daném území chceme docílit, zajímalo ji, jestli bude poté představena kompletní vize s tím, že tam bude nějaká strategie, nějaké cíle, jak k tomu přispívají ty jednotlivé projekty, dělat na území nějaké obce něco, co tam ta obec nechce a měla v úmyslu něco jiného, může do budoucna způsobit poměrně dost komplikací, možná, že se to nestane, ale takové zprávy se občas objevují,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doplnil, že projekty v podstatě vycházejí ze Strategie Moravskoslezského kraje, schválené v roce 2019, právě pro to období, to "Hrajem s krajem" není náhoda, je to v podstatě rámec, ve kterém se pohybujeme a druhý rámec, který tady je, se týká transformace, byl přijaty v rámci RE-STARTu už v roce 2016, jinými slovy řečeno, ty věci běží, ono to nejde tak, že se sejde 100 lidí a vytvoří návrh projektu, tak to nejde, musíte připravit koncept projektů a získat pro to další lidi, mimochodem jednání se zástupci obcí jsou velmi intenzivní,

Jan Krkoška, MBA – informoval o tom, že během roku proběhlo několik seminářů s obcemi, bylo to rozděleno podle okresů, tzn. okres Bruntál, Karviná a podobně, tematická zaměření podle naší strategie byla jasně definována, samozřejmě stává se to, že starostové by právě chtěli už tady zmiňované, tzn. tvořit chodníky, opravovat fasády a na toto to není, musíme jasně definovat, k čemu to je, samozřejmě než to ten starosta pochopí, trochu to potrvá, potřebujeme změnové projekty, velké projekty, které opravdu nastartují charakter Moravskoslezského kraje do budoucna a chodníky necháme samozřejmě na obci jako takové, dodal, že udělali s našimi lidmi, které tímto chválí, hodně workshopů k tématu starosta nebo starostka, budou v tom dále pokračovat, starostové jsou informování, jsou snahy tento fond tlačit k sobě, jako do obcí, ale k tomu slouží třeba dotační programy Moravskoslezského kraje, které se budou dnes odsouhlasovat,

Mgr. Zdeněk Karásek – v krátkosti doplnil, že s oddělení strategického plánování vytvořili příručky, jedna příručka pro obce byla předána už v prosinci na velkém semináři, kde byly v té době aktuální informace ke všem programům, protože cílem je pomoct menším obcím, pak se vytvořila příručka pro podnikatele, tzn. se stejným účelem, protože cílem celého toho útvaru, který na tom pracuje, je pomoci k tomu "mamutovi", k těm 100 mld. Kč, čili co nejvíce vlastní pomoci, v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace je jeden grantový program, který by měl pomoci přímo dotačně obcím, připravovat pro ně větší a složitější projekty, ať už obcím jednotlivým, nebo skupinám obcí, do dalších operačních programů, na to je myšleno právě tímto dílčím operačním programem,

JUDr. Josef Babka – konstatoval, že v Regionálním operačním programu bylo 20 mld. Kč, čerpalo se to víc než 8 let a překročilo se to o asi 2 mld. Kč, dnes nad námi "lítá" 100 mld. Kč, které, pokud přijdou, bude dobře, ale programy trochu pokulhávají za termíny, do kterých jsme nuceni, anebo těmi, ke kterým jsme se zavázali sami, časový nesoulad některých kroků, vyplývající třeba i z Green Dealu, který byl přijat v Bruselu, kde, a mimo jiné se vrací k D-O-L, má jít 75 % silniční dopravy na vodu, a některé další požadavky související s dekarbonizací, tak ta časová osa nenavazuje tak, jak by měla, dodal, že 100 mld. Kč je sice pěkná částka, ale z ní se ani nezatopí, ani nevyrobí, pokud nebudou připraveny k tomu nové technologie, doplnil, že to je jeho obava, abychom se neuspokojili tím, že příslib velmi vysokých částek vyřeší v čase ty problémy, které náš kraj má a které ho čekají,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že je to projekt, který zpracovala Mapa, což je agentura Magistrátu města Ostravy k tomuto účelu, urbanistická studie řeší zahuštění dané oblasti, je tam spousta ploch, které jsou samozřejmě v situaci, že jsou k dispozici, jednáme s VŠB, nepředpokládá se žádná expanze mimo daný okamžik, nicméně, co se ještě zvažuje do budoucna, pokud to bude potřeba, je využít nikoliv lesoparku, ale využít toho prostředí, které je mezi silnicí na Krásné Pole a hvězdárnou, které by se dalo do budoucna využít pro poloprovozy, něco, co by používaly firmy k vývoji těchto věcí, ale toto je zatím hudba daleké budoucnosti, dodal, že to vychází z jakési objemové studie, kterou zpracovala Mapa, diskutovalo se o tom, shodli se na ní s městem Ostrava, v podstatě toto je cílem,

Ing. Marek Vysocký – doplnil, že v návaznosti na svou předchozí otázku a následnou odpověď náměstka hejtmana kraje Ing. Unucky by se chtěl dotázat v tom smyslu, že když dnes víme, že chceme investovat balík peněz do vodíkového regionu, ale přitom zdroje zeleného vodíku jsou značně omezené, zda to má smysl,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – dodal, že nemá pravdu, jeden z dalších projektů, který bude chystat VŠB, je právě napájecí stanice, která pojede také cestou zeleného vodíku, tzn. budou využívat fotovoltaiky k výrobě vodíku, budeme samozřejmě vodík vyrábět i z dalších zdrojů, které jsou tady, dodal, že se potkal s velvyslancem Japonska, který chce přijet a navázat spolupráci v této oblasti, zdroje vodíku jsou různého charakteru, některý je zelený, některý je modrý, a to jsou věci, které se musí nějakým způsobem dát dohromady a celé to podchytit, to bude vysoce destilovaná síť výroby vodíku, to není o tom, že se někde vyrobí jedna výrobna vodíku ve velkém, to nejde, pořád budeme potřebovat elektrickou energii, i na výrobu zelené vodíku, dotázal se, jak chtějí elektrickou energii vyrobit, odkud, energii je nutno z něčeho vyrobit, buďto z obnovitelných zdrojů, což v podstatě něco pokryje, ale nikdy to nepokryje 100 %, bude se muset vyrábět elektrická energie, a skončí se u jediného možného tvrdého zdroje, který máme dnes k dispozici, což je jaderná energetika, elektřinu budete potřebovat pro to, abyste vodík vyrobili, jde o to, že díky vodíku se může energie skladovat, to je jediná obrovská výhoda,

Ing. Jakub Unucka, MBA – doplnil, že koncept vodíkového údolí je o totálním vyždímání cirkulární ekonomiky našeho kraje, tzn. nespalujme odpady ve spalovně, dejme to do pyrolýzy, kde vodíku získáme více, než kdybychom to spálili a roztočili nějaký motor, využijme důlní metan na výrobu vodíku, i když se ví, že nebude tak čistý, aby šel spaloval v autobusech, ale určitě se bude moct používat jako lokální palivo v komunitní energetice, a když takto půjdeme dál, tak se dostaneme k tomu, že bychom opravdu mohli být v rámci cirkulární ekonomiky soběstační z hlediska výroby vodíku pro veřejnou dopravu, případně pro komunitní energetiku, domnívá se, že ty výpočty vycházejí, že by to šlo, a jestli se to nazývá zeleným vodíkem nebo modrým vodíkem, dle něj je stále lepší z metanu, který tady je udělat vodík, kdy se ušetří cca osmkrát méně CO₂, než když ten metan vypustíme do vzduchu tak, jak je, kombinací všech těch zdrojů budeme ve výrobě vodíku soběstační, aniž bychom ho museli dělat z plynu nebo z uhlí.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/316 (pořadové hlasování č. 61 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

JUDr. Václav Dobrozemský – nahlásil střet zájmu k materiálům č. 9/16č. 6/17.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/317 (pořadové hlasování č. 62 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+" – 2. skupina.

JUDr. Václav Dobrozemský – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 60 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/318 (pořadové hlasování č. 63 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/319 (pořadové hlasování č. 64 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Malenovice

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/320 (pořadové hlasování č. 65 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na poskytnutí individuálních dotací Ostravské univerzitě a obci Razová

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/321 (pořadové hlasování č. 66 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/322 (pořadové hlasování č. 67 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace" a úprava dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/323 (pořadové hlasování č. 68 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v MSK"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/324 (pořadové hlasování č. 69 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/325 (pořadové hlasování č. 70 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Národním strojírenským klastrem, z. s.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/326 (pořadové hlasování č. 71 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v dotačním "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/327 (pořadové hlasování č. 72 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/328 (pořadové hlasování č. 73 – text uveden v příloze č. 2).


10. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 10/1
Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – upozornil, na procedurální část schvalování účetní závěrky uvedené ve vyhlášce a v jednacím řádu zastupitelstva kraje, kdy každý z členů schvalujícího orgánu má právo na uvedení, jak hlasoval, a každý člen zastupitelstva kraje má právo své hlasování písemně odůvodnit, proto vyzval členy zastupitelstva, chtějí‑li využít svého práva, aby předali svá písemná vyjádření nejlépe do konce jednání zastupitelstva kraje náměstkovi hejtmana kraje Ing. Kaniovi, dodal, že toto písemné odůvodnění se stane nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/329 (pořadové hlasování č. 74 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/330 (pořadové hlasování č. 75 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2025

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že se k tomuto materiálu měli možnost vyjádřit občané kraje, do dnešního dne nedrželi žádnou připomínku.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 58 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/331 (pořadové hlasování č. 76 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/332 (pořadové hlasování č. 77 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/333 (pořadové hlasování č. 78 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Nakládání s nemovitým majetkem na letišti

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/334 (pořadové hlasování č. 79 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Nakládání s majetkem v odvětví sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/335 (pořadové hlasování č. 80 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Návrh směny nemovitého majetku s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/336 (pořadové hlasování č. 81 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/337 (pořadové hlasování č. 82 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/10
Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/338 (pořadové hlasování č. 83 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/11
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/339 (pořadové hlasování č. 84 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/12
Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/340 (pořadové hlasování č. 85 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/13
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 64 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/341 (pořadové hlasování č. 86 – text uveden v příloze č. 2).


11. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 11/1
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – nahlásil střet zájmu k materiálům č. 11/1, č. 11/4č. 11/6.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/342 (pořadové hlasování č. 87 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 3

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/343 (pořadové hlasování č. 88 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 4/344-4/346 (pořadové hlasování č. 89 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/347 (pořadové hlasování č. 90 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na změnu data účinnosti zřízení organizace Domov TuTo, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/348 (pořadové hlasování č. 91 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/349 (pořadové hlasování č. 92 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/350 (pořadové hlasování č. 93 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Dohoda o narovnání v oblasti sociálních věcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/351 (pořadové hlasování č. 94 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/352 (pořadové hlasování č. 95 – text uveden v příloze č. 2).


12. Úsek školství, mládeže a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 12/1
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/353 (pořadové hlasování č. 96 – text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – informoval, že již jednají třetí hodinu a zeptal se, zda jsou všichni pro, aby zasedání pokračovalo dále bez přestávky.


K materiálu č. 12/2
Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/354 (pořadové hlasování č. 97 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/355 (pořadové hlasování č. 98 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024, závazek Moravskoslezského kraje pro roky 2022-2024

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/356 (pořadové hlasování č. 99 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, úprava závazku kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/357 (pořadové hlasování č. 100 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2021

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/358 (pořadové hlasování č. 101 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/359 (pořadové hlasování č. 102 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti sportovních akcí

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/360 (pořadové hlasování č. 103 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti volnočasových aktivit pro mládež

JUDr. Václav Dobrozemský – nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/361 (pořadové hlasování č. 104 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Ukončení přípravy zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a další související změny

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/362 (pořadové hlasování č. 105 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Poskytnutí dotace na podporu projektu "Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022"

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/363 (pořadové hlasování č. 106 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (8 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byla přijata usnesení č. 4/364-4/371 (pořadové hlasování č. 107 – text uveden v příloze č. 2).


13. Úsek životního prostředí (úsek členky rady kraje MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, MBA)

K materiálu č. 13/1
Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/372 (pořadové hlasování č. 108 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 13/2
Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění využitelných složek z komunálního odpadu v kraji

Mgr. Zuzana Klusová – konstatovala, že to již probírali na jednání výboru zastupitelstva kraje pro životní prostředí, byla by ráda, kdyby se do budoucna kraj zaměřil i na větší osvětu u žáků, co se týká předcházení vzniku odpadů, "zero waste", i dřívější části odpadové pyramidy, protože v současné době sice třídíme hodně, ale není to dost, je potřeba se zaměřit i na to, jak celkově zredukovat množství odpadu a změnit naše běžné chování, abychom negenerovali tolik obalů, zejména plastů,

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – doplnila, že se s tím počítá, zaměříme se celkově na cirkulární ekonomiku, je to jedna z věcí, se kterou počítají, takže by měla být do budoucna spokojenost,

Ing. Miroslav Hajdušík, MBA – v krátkosti dodal, že on by naopak rád tento projekt pochválil, kdy jeho děti s výstupy a s věcmi z tohoto projektu přišly do styku ve své škole, hodnotil to velmi kladně,

Mgr. Zuzana Klusová – dodala, že nekritizuje to provedení na třídění, ale to že, kromě třídění bychom měli propagovat i předcházení vzniku, není to kritika projektu jako takového.

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 63 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/373 (pořadové hlasování č. 109 – text uveden v příloze č. 2).


14. Úsek územního plánu (úsek člena rady kraje Ing. Petra Kajnara)

K materiálu č. 14/1
Schválení výběru nejvhodnější varianty návrhového koridoru pro bezúvraťovou spojku železničních tratí Přerov – Sedlnice, tj. koridoru DZ27A vymezeného v návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/374 (pořadové hlasování č. 110 – text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 14/2
Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Hlasování o návrhu usnesení – hlasovalo 61 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/375 (pořadové hlasování č. 111 – text uveden v příloze č. 2).


15. Materiály výborů zastupitelstva kraje

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


16. Ostatní materiál

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – požádal členy návrhové komise, aby se odebrali do místnosti návrhové komise, aby probrali věci týkající se návrhu usnesení, dodal, že otvírá dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje, dále informoval o tom, že se sešlo vedení Asociace krajů České republiky tzn. předseda MUDr. Kuba, místopředseda prof. Ing. Vondrák a další tři zástupci grémia, kteří pokrývají rovnoměrně všechny politické subjekty, které jsou dnes z hlediska hejtmanů zastoupeny ve vedení krajů, domlouvali se na věcech, které souvisí s celou řadou problémů, jeden z největších problémů je v podstatě financování programů REACT-EU, zde se rozdělily peníze nešťastnou formou v tom smyslu, kdo se rychleji přihlásí, nicméně je to trošku jinak, je to až v okamžiku, kdy dochází k rovnosti bodů, tak se potom porovnává časové hledisko, shodli se na tom, že je to špatně, že to tak nechtějí, takže to, co požadovali po vládě, aby se v podstatě v rámci 98. výzvy alokovaly finanční prostředky takovým způsobem, aby ty projekty, které splní kritéria, byly přijaty všechny; dále dodal, že další téma, které je trápí, je financování sociálních služeb, protože tam je poměrně výrazný deficit, zatím nám přislíbila paní ministryně Dipl.-Pol. Maláčová 560 mil. Kč a možná i více, a to 893 mil. Kč, nicméně ten požadavek je stále vyšší než to, co je nám přislíbeno, dodal, že bude se v tomto dále jednat, jednání bylo docela konstruktivní, mělo to spád a v podstatě to konverguje k nějakému řešení, uvedl, že to je důvod, proč nebyl v pondělí na jednání organizační komise rady kraje, měl jednání v Praze na schůzi vlády, poté se zeptal, zda jsou písemné přihlášky do diskuze, a poté požádal členku rady MUDr. Němečkovou Crkvenjaš o přednesení zprávy návrhové komise.


17. Zpráva návrhové komise:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – sdělila, že návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva kraje byla platně přijata, v průběhu jednání zastupitelstva kraje nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo kraje jednat a hlasovat.


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – poděkoval za jednání, dodal, že zde proběhla celá řada témat, která nejsou triviální, všichni si uvědomujeme, že tyto věci se nedají řešit jednoduše, dle jeho názoru jsme pořád myšlenkově nastavení podobně, stejně, liší se to možná v některých věcech, v detailu, poděkoval za průběh jednání a popřál všem krásné a bezpečné prázdniny.


Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálům č. 11/1, 11/4, a 11/6, Bc. Jiří Navrátil, MBA k materiálu č. 4/8, Ing. Radek Podstawka k materiálu č. 6/3, JUDr. Václav Dobrozemský k materiálům č. 9/16, 9/17 a č. 12/9, 4/, Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, k materiálu č. 9/18.


Přílohy:


Zapsaly:

odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 25. 6. 2021

Zápis včetně příloh ověřily:


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.