Menu

Podmínky dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

I. Název programu (kód)

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (dále jen "podpoření žáci"), a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto dotačního programu jsou považovány pouze tyto právnické osoby:

Žadatelem o dotaci nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Žadatelem o dotaci nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Žadatelé o dotaci, kterým byla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu "Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024" schváleného usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5248 ze dne 5. 6. 2023, mohou podat žádost o dotaci pouze na období 2. pololetí školního roku 2023/2024, tj. na období od 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat, tedy poskytovat podpořeným žákům stravování, na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 2. 2024 a ukončena nejpozději 28. 6. 2024. Žadatelé o dotaci, kterým nebyla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu "Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024" schváleného usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5248 ze dne 5. 6. 2023, mohou zahájit realizaci projektu nejdříve 1. 9. 2023 a ukončit nejpozději 28. 6. 2024.
 2. Školní stravování podpořených žáků bude z dotačního programu financováno prostřednictvím jednotek. Jednotkou se rozumí zajištění školního stravování pro jedno dítě/žáka na jeden den. Výše dotace odpovídá výši skutečných jednotkových nákladů, které představují skutečné náklady na školní stravování v obvyklém rozsahu u žadatele. Skutečný jednotkový náklad je příspěvek na úhradu té části školního stravování, kterou bez této dotace hradí škole/školskému zařízení zákonný zástupce dítěte/žáka (náklady na potraviny). Jedná se o cenu stravy dle vnitřní směrnice školy o školním stravování a dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 3. Žadatel v souladu se stanovenými podmínkami kvalifikovaně odhadne v žádosti o dotaci počet jednotek, jejichž naplnění očekává v období realizace projektu dle odst. 1 tohoto článku.
  Aktivita Věk
  Podpora školního stravování dětí v mateřských školách MŠ do 6 let
  MŠ nad 6 let
  Podpora školního stravování žáků základních a středních škol ZŠ 6–10
  ZŠ 11–14
  ZŠ a SŠ 15–26
 4. Výše požadované dotace je určena součinem odhadovaného počtu jednotek a skutečným jednotkovým nákladem. Minimální a maximální výše dotace není stanovena.
 5. V rámci závěrečného vyúčtování příjemce doloží skutečný počet odebraných jednotek stravování a další požadované údaje týkající se poskytnutého stravování. Poskytnutá dotace bude spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z prostředků fondů EU (projekt Moravskoslezského kraje "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, specifický cíl – Materiální pomoc nejchudším osobám – Bezplatná strava ve školách).
 6. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"). Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje budou o přidělení dotace vyrozuměny dopisem, ve kterém budou informovány o zvýšení závazného ukazatele. Příspěvkové organizace kraje musí ve všech aspektech dodržet podmínky dotačního programu. Ustanovení tohoto dotačního programu, v nichž se hovoří o "smlouvě", platí obdobně pro "dopis" ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele (netýká se příspěvkových organizací kraje) doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to neprodleně od rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do jednoho měsíce od vyrozumění o rozhodnutí příslušného orgánu kraje:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, ze školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, školský rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů.
 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.
 9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného příslušným orgánem kraje.
 10. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku.

VII. Uznatelné jednotkové náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je jednotkový náklad na stravu, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  • je neinvestičního charakteru,
  • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu, podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  • vznikl v období realizace projektu, tedy v období od 1. 2. 2024 do 28. 6. 2024/resp. od 1. 9. 2023 do 28. 6. 2024 pouze v případě žadatelů, kterým nebyla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu "Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024" schváleného usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 69/5248 ze dne 5. 6. 2023,
  • je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 jsou uznatelnými náklady pouze náklady na skutečně odebrané jednotky stravování určené pro podpořené žáky v rozsahu maximálně 103 jednotek na žáka za školní pololetí. Uznatelnými náklady jsou náklady na jednotky stravování podpořených žáků. Ověření zařazení žáka do cílové skupiny provádí příjemce dotace. Do cílové skupiny podpořených žáků mohou být žadatelem zařazeni žáci na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena:
  • čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů a
  • dokladem o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Tyto doklady budou uloženy u příjemce dotace (ve škole). Čestné prohlášení spolu s potvrzením o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) mohou být škole dodány kdykoliv během doby realizace projektu s tím, že potvrzení o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi nebude starší než 3 měsíce. Náklady na stravování žáka mohou být hrazeny z dotace nejdříve ode dne doložení dokladů dle tohoto odstavce.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem a podmínkami tohoto dotačního programu a smlouvou.
 2. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Žadatel je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Podmínky publicity

Žadatel je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj, MPSV a EU. Jednotlivé publicitní povinnosti budou odvozovány od příslušného projektu a objektivních možností žadatele a budou stanoveny ve smlouvě či dopisu.

X. Předkládání žádostí o dotace

Žadatel může podat žádost:

 1. v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (postup dle odst. 1–2 dále) a žádost opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem dle postupu uvedeného v odst. 3.
 2. v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (postup dle odst. 1–2 dále) bez kvalifikovaného elektronického podpisu a následně zašle žádost datovou schránkou dle postupu uvedeného v odst. 4 tohoto článku.

Postup podání žádosti v systému ePodatelna:

 1. Žadatel se přihlásí do systému ePodatelna a v tomto elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 2. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  2. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. a. tohoto odstavce),
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  4. u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána (je možné použít vzor, který je přílohou č. 6 dotačního programu),
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb.") – netýká se právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  6. elektronickou kopii platné vnitřní směrnice školy o školním stravování, která uvádí cenu stravy, kterou hradí škole/školskému zařízení zákonný zástupce dítěte/žáka.
  Postup zaslání žádosti:
 3. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému, čímž bude v žádosti vygenerován čárkový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 4 tohoto článku.
 4. Žadatel zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje [název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, předmět zprávy: RRC – Žádost o dotaci v programu Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024]. Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 5. Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 11. 2023 do 27. 11. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické podobě i do datové schránky poskytovatele.
 6. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 7. Předložené žádosti budou z dalšího posuzování vyloučeny, pokud:
  1. žádost byla podána pouze prostřednictvím datové schránky nebo pouze prostřednictvím elektronického systému ePodatelna bez zaručeného elektronického podpisu,
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. jsou doručeny na jiné adresy (do jiné datové schránky),
  4. jsou podány mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1–6 tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění prostřednictvím datové schránky nebo kontaktního e‑mailu v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní ve stanoveném termínu, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Administrátor a kontaktní osoby

 1. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 2. Dotazy týkající se věcného zaměření programu:
 3. Dotazy týkající se smluv, rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti posuzovány dle hodnoticího kritéria, jímž je čas doručení žádosti v systému ePodatelna.
 2. Vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program budou podpořeny projekty do vyčerpání alokace; zbývající žádosti budou zařazeny do pořadníku náhradních žadatelů a budou podpořeny:
  1. v případě uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu, které byly původně přiděleny jinému žadateli,
  2. v případě uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024,
  3. po případném navýšení alokace rozpočtových prostředků pro projekt "Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji" z OPZ+ nebo jiných programů.
 3. Příslušné orgány kraje rozhodnou o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům do 31. 1. 2024, resp. 31. 3. 2024 v případě žádostí, o kterých je oprávněno rozhodnout pouze zastupitelstvo kraje.
 4. Výsledky rozhodnutí příslušného orgánu kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí příslušného orgánu kraje.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek programu a smlouvy,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaná výše alokace pro tento dotační program je celkem 20.000.000,- Kč. Alokace rozpočtových prostředků může být navýšena o uvolněné finanční prostředky v rámci dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024 nebo o další přidělené prostředky z OPZ+ nebo případně jiných programů.

XV. Oznamování změn údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace

Žadatel je povinen oznámit poskytovateli dotace změny identifikačních a kontaktních údajů: telefonní a e‑mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu a jakékoliv změny v aktivitách žádosti o podporu.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 79/5819 ze dne 9. 10. 2023 a nabývá účinnosti dne 10. 10. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.