Menu

Podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2024

I. Název programu (kód)

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2024 (ZDR III/24)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Účel a priority dotačního programu

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

IV. Vymezení okruhu žadatelů

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "evidované právnické osoby"), spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

Žadatelé musejí být oprávněni poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů:

 1. obor – paliativní medicína, forma – lůžková, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, ambulantní péče, nebo
 2. obor – všeobecná sestra, forma – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Žadatelem o dotaci nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o dotaci nemůže být osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 300 000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 70 %.
 3. Dotace je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny. Při nesplnění této podmínky budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V tomto programu jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.
 7. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně tři projekty.
 8. Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z národního registru poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík ústavů, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat subjekt samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a u příspěvkových organizací obcí. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. V případě, že žadatelem o dotaci je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, lhůta stanovená v odst. 9 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. V případě, že příjemci nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 15. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 9 tohoto článku. Po 30. 9. 2024 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti. Požadovaný procentní podíl poskytovatele na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu zůstane zachován, objem uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v tomto případě v součinnosti s náhradním příjemcem přepracován.
 16. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, není-li v odst. 2 uvedeno jinak,
  4. je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.
 2. Z poskytnuté dotace lze hradit tyto náklady nezbytné pro realizaci projektu:
  1. spotřeba materiálu [např. kancelářské potřeby, zdravotnický materiál a pomůcky, hygienické a čisticí potřeby, vzdělávací materiály, ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty (poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě nákladů na pohonné hmoty maximálně do výše 50 % celkové poskytnuté dotace)],
  2. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (náklad na pořízení notebooků, digitálních kamer, fotoaparátů a mobilních telefonů lze uvést mezi uznatelné náklady, avšak k jejich úhradě nesmí být použita dotace, tj. ve sloupci "Požadovaná výše dotace" v nákladovém rozpočtu musí být u dané položky uvedena nula); hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel,
  3. spotřeba energie (např. elektrická energie, vodné, stočné, plyn); poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě těchto nákladů maximálně do výše 50 % celkové poskytnuté dotace, uhrazeny musejí být nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  4. jiné služby (např. nájemné, vzdělávání, pronájem přednáškových prostor a audio-video techniky apod.),
  5. osobní náklady; poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě těchto nákladů maximálně do výše 50 % celkové poskytnuté dotace, uhrazeny musejí být nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.
 3. Náklady, které nesplňují podmínky uvedené v odst. 1 a které nejsou specifikovány v odst. 2 tohoto článku, se považují za neuznatelné. Za neuznatelné náklady se považují mimo jiné:
  Opravy a udržování, cestovní náhrady na základě cestovních příkazů, poštovné, poplatky za telefonní hovory a internet, pojištění, celní, správní a soudní poplatky, daně a dotace (vyjma daně z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně), bankovní poplatky, splátky úvěru a úroků z úvěru, akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, právní, účetní a auditorské služby, náklady na reprezentaci a občerstvení.
 4. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 žádosti dotačního programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace vždy v elektronické podobě dle odst. 2–4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do elektronického systému ePodatelna a v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. doklady o názvu, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce),
  4. údaje o skutečném majiteli žadatele ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."), je-li žadatel evidující osobou. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu a obecně prospěšné společnosti mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
  5. smlouvu o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána.
  6. výroční (hodnotící) zprávu o činnosti žadatele za uplynulý kalendářní rok.
 4. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód. Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel tuto odeslanou žádost vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a v jednom podepsaném originále v listinné podobě, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá poskytovateli dotace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
  Odbor zdravotnictví
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  nebo
  zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ZDR"). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku (pokud nebyly v elektronickém systému ePodatelna podepsány uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 7, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 10. V případě podání více žádostí jedním žadatelem, musí být každá žádost doručena v samostatné obálce / samostatné datové zprávě.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2024 do 11. 1. 2024. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podávání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Každá žádost o poskytnutí dotace bude zkontrolována z hlediska formální správnosti. V případě splnění veškerých formálních požadavků bude posouzena po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, dle čtyř skupin hodnoticích kritérií:
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Max. možné bodové ohodnocení
  1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, přínosy realizace projektu, jeho cíle max. 5
  2. Vymezení cílové skupiny, její velikost, složení, potřeby či problémy, její aktivní zapojení, vazba projektu na potřeby cílové skupiny max. 5
  3. Odborná úroveň projektu, jeho originalita, kvality, nápaditost, udržitelnost projektu, věcná a časová proveditelnost, personální a materiální zajištění projektu max. 5
  4. Rozpočet projektu, jeho konkrétnost a srozumitelnost, bezchybnost, spoluúčast, nezbytnost požadovaných nákladů pro realizaci projektu, adekvátnost položek rozpočtu max. 5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 20 bodů
  Bodové hodnocení Počet bodů
  Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti 0
  Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně 1
  Daná oblast je v projektu popsána částečně – nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný 2
  Daná oblast je v projektu popsána v převážné míře, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně 3
  Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky 4
  Daná oblast je v projektu popsána výborně – všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu 5
  Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů. V případě, že projekt dosáhne v některé z hodnocených oblastí 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Monitorovací pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem. Výše dotace může být snížena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde-li ke snížení výše dotace, zůstane zachován požadovaný procentní podíl poskytovatele na úhradě celkových uznatelných nákladů projektu a objem uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v tomto případě v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Na základě vyhodnocení žádostí výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje navrhne seznam žadatelů navržených pro poskytnutí dotace, pořadník náhradních žadatelů a seznam žadatelů, kterým se poskytnutí dotace nenavrhuje.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2024.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025; připadl-li by poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, uvede se nejbližší následující pracovní den).
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému. Má‑li příjemce (člen statutárního orgánu příjemce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami odeslání závěrečného vyúčtování uvedenými v elektronickém systému, je závěrečné vyúčtování považováno za podepsané. Vyplývá‑li však ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, nebo je příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo zástupce žadatele nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje vždy dle odstavce 3 tohoto článku.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ZDR", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v Dotačním programu na podporu hospicové péče na rok 2024"). Vyplývá-li ze stanov příjemce nebo obdobného dokumentu požadavek, aby závěrečné vyúčtování bylo podepsáno více osobami, musí být toto opatřeno uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (člena statutárního orgánu příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, který se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému), podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal-li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, závěrečné vyúčtování spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
  Odbor zdravotnictví
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. názvem příjemce a adresou jeho sídla.
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program, musí být úplné (musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované předepsanými formuláři včetně příloh, pokud se vztahují k danému příjemci a projektu) a bezchybné.

XIII. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:

 1. formální správnosti,
 2. dodržení účelového určení,
 3. dodržení podmínek,
 4. celkové evidence projektu,
 5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 3 mil. Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí finanční prostředky pro dotační program, nebudou dotace v rámci tohoto programu v roce 2024 poskytnuty.

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 82/6043 ze dne 20. 11. 2023 a nabývá účinnosti dne 29. 11. 2023.

Seznam příloh dotačního programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.