Menu

Podmínky programu Podpora služeb sociální prevence 2022+

I. Právní režim programu

Podmínky dotačního programu Podpora služeb sociální prevence 2022+ (dále jen "Podmínky") se řídí zejména těmito platnými právními předpisy:

 1. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"),
 2. zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"),
 3. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech"),
 4. zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"),
 5. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"),
 6. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 7. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"),
 8. rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen "Rozhodnutí Komise").

II. Vymezení pojmů

 1. Projektem se rozumí projekt "Podpora služeb sociální prevence 2022+" z Operačního programu Zaměstnanost plus, Priorita 2 – Sociální začleňování.
 2. Metodikou se rozumí Metodika pro projekt "Podpora služeb sociální prevence 2022+" a je nedílnou součástí Programu.
 3. Programem se rozumí dotační program Podpora služeb sociální prevence 2022+ (PSSP).
 4. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. Příspěvkovým organizacím zřízeným Moravskoslezským krajem bude finanční podpora do jejich rozpočtů poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou příspěvku na provoz v souladu s § 28 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi bude dotace poskytnuta na základě smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem prostřednictvím rozpočtu příslušné obce, která přepošle dotaci příspěvkové organizaci v souladu s § 28 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech.
  Pro označení finanční podpory ve formě dotace nebo příspěvku na provoz je v textu užit souhrnný pojem "dotace".
 5. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci.
 6. Žadatelem se rozumí poskytovatel sociální služby, který se podáním žádosti uchází o dotaci v rámci Programu.
 7. Vyhlašovatelem programuposkytovatelem dotace se rozumí Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692. Vyhlašovatel poskytuje peněžní prostředky, vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich poskytování, rozhoduje o účelu jejich vynakládání v souladu s Metodikou (příloha č. 1 Programu) a s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 8. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace rozhodnuto.
 9. Žádostí o dotaci se rozumí žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci v rámci Programu, kterou poskytovatel podává.
 10. Administrátorem jsou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, zařazení do krajského úřadu, odboru sociálních věcí, kteří kontrolují věcnou a formální správnost přijatých žádostí o dotaci dle kritérií vyhlášeného Programu, provádí výpočty a předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu celého procesu realizace projektu. Administrátor je povinen respektovat vyloučení střetu veřejného zájmu se zájmy osobními.
 11. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "SPRSS MSK"), kterým jsou deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území kraje, a to v souladu s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 zákona o sociálních službách.
 12. Návrhem podpory sociální služby se rozumí výše podpory, která bude vypočtena na základě stanovených parametrů a údajů vyplněných žadatelem v žádosti o dotaci s ohledem na disponibilní prostředky projektu. Stanovení výše finanční podpory je popsáno v článku XII Programu.
 13. Rozhodnutím o poskytnutí dotace se rozumí rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace poskytovateli sociální služby na podporu poskytování sociálních služeb v rámci Programu.
 14. Rozhodnutím o poskytnutí dotace na Projekt se rozumí Rozhodnutí MPSV o podpoře Projektu.
 15. Neoprávněným použitím finančních prostředků poskytnutých v rámci Programu je jejich použití, kterým byly porušeny povinnosti a podmínky stanovené právním předpisem, smlouvou o poskytnutí těchto prostředků nebo vyhlášeným Programem. Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, smlouvou o poskytnutí těchto prostředků nebo vyhlášeným Programem. Dále se jím rozumí i to, neprokáže‑li příjemce finančních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.
 16. Zadržením finančních prostředků poskytnutých v rámci Programu je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu dle § 22 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech.
 17. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a vrácení nepoužitých prostředků Moravskoslezskému kraji. Finanční vypořádání poskytnuté dotace provádí příjemce dotace v souladu s tímto Programem a uzavřenou smlouvou.
 18. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu. U příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem nahrazuje smlouvu Sdělení závazného ukazatele, jehož ustanovení jsou pro tyto organizace závazná.
  Pro označení smlouvy o poskytnutí dotace nebo sdělení závazného ukazatele je v textu užit souhrnný pojem "Smlouva".
 19. Vyrovnávací platba slouží jako kompenzace za výkon služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise. Představuje maximální výši finanční podpory sociálních služeb (příp. nefinanční podpory ve finančním vyjádření), jejichž realizací byl poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby.
 20. Maximální výše oprávněných provozních nákladů je výše provozních nákladů, která představuje limit pro výpočet vyrovnávací platby.
 21. Smlouvou o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se rozumí smlouva, kterou se sociální služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb pověřují výkonem závazku veřejné služby, resp. výkonem služby v obecném hospodářském zájmu dle Rozhodnutí.
 22. Krajskou síť sociálních služeb se statusem "základní" poskytovaných na území MSK tvoří registrované sociální služby financované z dotačních programů kraje.
 23. Krajská síť sociálních služeb se statusem "optimální" vychází z identifikovaných potřeb, poskytovaných na území MSK, a které jsou převážně financovány z jiných než krajských prostředků na provoz sociálních služeb (např. prostředky ESF, prostředky Dotačního řízení MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností), kdy jsou finanční prostředky vázány na předem jasně vymezenou dobu realizace.
 24. Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji upravuje postup při vstupu, změnách a výstupu z Krajské sítě sociálních služeb.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem realizace dotačního programu je zajistit návazné financování po ukončení podpory individuálního projektu kraje z Operačního programu Zaměstnanost na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 pro vybrané služby sociální prevence zařazené do krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní", v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Zdrojem dotačního programu jsou finanční prostředky Projektu.

V. Vymezení okruhů žadatelů

Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní" a podpořené v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 3 (dále jen "PSSP3"), který poskytuje některou ze služeb podpořených v rámci Výzvy OPZ+ s názvem Zajištění dostupnosti sociálních služeb – jednotkové náklady. V rámci Programu může žadatel žádat o dotaci pouze na sociální služby splňující podmínky dle předchozí věty.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem dotace nemůže být osoba vůči které je zakázána přímá či nepřímá podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 a omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tj. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod kontrolou veřejnou.

Příjemcem dotace nemůže být spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí podpořené sociální služby poskytovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotaci lze poskytnout na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
 2. Žadatelem požadovaná výše dotace na jednotlivou sociální službu musí být v žádosti zaokrouhlena na celé tisícikoruny.
 3. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 bude dotace požadovaná na jednotlivou sociální službu v návrhu předloženém orgánům kraje zaokrouhlena na celé tisícikoruny směrem dolů.
 4. Každý žadatel podává pouze jednu žádost.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy do 1 měsíce od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než 3 měsíce. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu, právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, nebo z registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. směrnici (předpis), která stanoví podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace, nebo správní režii vykazuje v rámci celkových nákladů sociální služby,
  5. usnesení orgánu příslušné obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 5 tohoto článku.
 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 5 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 5 písm. a. až e. tohoto článku se nevztahuje na příspěvkové organizace zřízené MSK.
 8. Povinnost předložit usnesení orgánu příslušné obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, se vztahuje pouze na obce.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude mu dotace poskytnuta, jeho nárok na přiznanou dotaci zaniká a takto uvolněné finanční prostředky budou využity v souladu s Projektem.
 11. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na konkrétní sociální službu lze uzavřít nejdříve dnem pověření výkonem této sociální služby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise (tj. dnem nabytí účinnosti Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, příp. Dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon).
 12. Dotace bude poskytnuta ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a jako taková bude vstupovat do posouzení vyrovnávací platby za rok 2022–2024.

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady služby

Uznatelné a neuznatelné náklady jsou vymezeny v čl. IV Metodiky, která tvoří přílohu č. 1 Programu.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem žádosti, smlouvy, nákladovými limity, Programem a Metodikou.
 2. Poskytnutá dotace není převoditelná na jiný právní subjekt.
 3. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami rozhoduje zastupitelstvo kraje na základě písemné žádosti žadatele s řádným odůvodněním, a to s přihlédnutím k Programu. Stejný postup se uplatní u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb. O uvedené změny lze zažádat do 31. 10. v daném roce, ve kterém bude přesun dotace mezi jednotlivými sociálními službami požadován v souladu s Metodikou dle kapitoly III. bodu 7. písm. r.
 4. O změnách indikátorů, maximální výše oprávněných provozních nákladů, či nákladových limitů jednotlivých sociálních služeb nad rámec stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace rozhodují orgány kraje na základě písemné žádosti příjemce dotace, přičemž způsob a termín pro podání žádosti je upraven v Metodice.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2–5 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e-podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. údaje o sociální službě (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci)
  2. doklady o názvu, sídle, IČO a právní formě žadatele (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků – neplatí pro obce a příspěvkové organizace zřízené MSK,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo obsahu dokladů uvedených pod písmenem b. tohoto odstavce) – neplatí pro obce a příspěvkové organizace zřízené MSK,
  4. kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána,
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb."). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku).Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost o dotaci, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor sociálních věcí
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
   2. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   nebo
  2. zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uvede "Podpora služeb sociální prevence 2022+", do buňky "k rukám" uvede "SOC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování bude žádost předložená vyhlašovateli vyloučena, pokud:
  1. nebude obálka označena dle odst. 6 tohoto článku,
  2. nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě/prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. je doručena na jinou adresu,
  4. je podána mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  5. není podepsána osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v jedné obálce nebo jedné datové zprávě zaslané do datové schránky Moravskoslezského kraje je obsaženo více žádostí než jedna,
  7. se vztahuje pouze k sociální službě / službám, která nesplňuje / které nesplňují podmínky stanovené tímto programem (např. služba není nejpozději ke dni zahájení poskytování v rámci Projektu zařazena do krajské základní sítě sociálních služeb).
 9. Žádost vztahující se k více než jedné sociální službě nebude vyloučena, pokud bude alespoň jedna sociální služba v souladu s tímto programem. Sociální službě, která nesplňuje podmínky stanovené tímto programem (např. služba není nejpozději ke dni zahájení poskytování v rámci Projektu zařazena do krajské základní sítě sociálních služeb), bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 0 Kč.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 11. Všechny došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 18. 7. 2022 do 25. 7. 2022 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické i listinné podobě. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li nejpozději 25. 7. 2022 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.

Poskytování dotací organizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:

věcné záležitosti projektu:

formální a ekonomické záležitosti projektu:

technickou podporu:

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Hodnocení žádostí o dotaci – provádí administrátor, který při určení potřebnosti a priorit v zařazení dané sociální služby do Projektu vychází z informací, jež jsou uvedeny ve SPRSS MSK.
  1. Vyjádření potřebnosti sociální služby – posouzení souladu se SPRSS MSK a potřebnosti zařazení služby do Projektu. Za splnění tohoto kritéria se považuje, pokud sociální služby žadatele:
   • sociální služby žadatele splňují registrační podmínky, jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí,
   • kapacita sociální služby je součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem "základní" stanovené v SPRSS MSK, příp. do této sítě vstoupí v rámci její aktualizace tak, aby byla její součástí nejpozději ke dni rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace.
  2. Kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociální služby, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v požadavku na dotaci.

   Požadavek na dotaci je v souladu s vyhlášeným dotačním programem krácen o neuznatelné a nadhodnocené náklady.

   Za maximálně přípustný meziroční nárůst rozpočtu při stejné kapacitě sociální služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní" je v roce 2022 považován 20% nárůst rozpočtu. V roce 2023 a 2024 bude meziroční nárůst rozpočtu akceptován maximálně do 10 % při nezměněné kapacitě sociální služby. Při meziročním navýšení kapacity služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní" je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu. Meziroční navýšení rozpočtu nad přípustnou výši musí být v žádosti řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít ke krácení návrhu dotace až do výše rozpočtu navýšeného o přípustný nárůst.

   Při hodnocení kritéria dle odst. 1 písm. b. bude kontrolováno naplnění minimálního počtu podpořených osob dle níže uvedené tabulky. Minimální počet podpořených osob za celé období podpory, tj. v letech 2022–2024 bude v případě podpory služby zakotven ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

   Pojmy podpořený účastník a ostatní osoba využívající službu jsou pro účely Projektu vymezeny v Metodice.

   Druh sociální služby Min. počet podpořených účastníků Min. počet ostatních osob využívajících službu Indikátor
   Azylové domy 1,0 0 Minimální počet na 1 lůžko za období podpory
   Azylové domy pro matky / rodiny s dětmi 0,4 0,5 Minimální počet na 1 lůžko za období podpory
   Domy na půl cesty 1,0 0 Minimální počet na 1 lůžko za období podpory
   Sociální rehabilitace 3,0 0 Minimální počet na 1 úvazek pracovníka v přímé péči za období podpory
   Sociálně terapeutické dílny 3,0 0 Minimální počet na 1 úvazek pracovníka v přímé péči za období podpory
   Podpora samostatného bydlení 1,8 0 Minimální počet na 1 úvazek pracovníka v přímé péči za období podpory
  3. Kontrola zajištění dalších zdrojů sociální služby
   • Výše úhrad od klientů nesmí při nezměněné kapacitě sociální služby meziročně poklesnout.
   • Dotace od obce/Příspěvek od obce jako zřizovatele v roce 2022 musí být na úrovni potvrzených částek ze strany obce, které byly deklarovány stanoviskem o finanční podpoře z rozpočtu obce po ukončení PSSP3. V letech 2023 a 2024 nesmí dotace od obce/příspěvek od obce jako zřizovatele meziročně poklesnout pod úroveň roku 2022.
   O výši nezdůvodněného meziročního poklesu dle odst. 1 písm. c. bude krácen oprávněný požadavek na dotaci.
  4. Stanovení oprávněného požadavku na dotaci

   Oprávněný požadavek na dotaci je stanoven jako požadovaná dotace snížená o neuznatelné a nadhodnocené náklady a o případné další částky dle tohoto Programu.

   Při stanovení oprávněného požadavku na dotaci bude zohledněna kapacita a forma poskytování sociální služby uvedená v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní". U pobytových služeb je kapacita vyjádřena počtem lůžek, u služeb ambulantních a terénních počtem přepočtených úvazků v přímé péči násobených koeficientem 1,2 (z důvodu zohlednění povoleného naplnění kapacity na maximálně 120 %).

   Oprávněný požadavek bude limitován na úrovni maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby stanovené pro jednotlivé sociální služby dle přílohy č. 6 Metodiky, včetně zohlednění doby poskytování služby v rámci Projektu a kapacity sociální služby.

 2. Výpočet návrhu dotace
  1. Východiskem pro výpočet podpory je poskytnutá roční podpora sociální služby v projektu PSSP3 snížená o objem dotace od obce/příspěvku zřizovatele obce, kterou obec deklarovala svým stanoviskem o finanční podpoře z rozpočtu obce po ukončení PSSP3.
  2. Částka stanovená podle bodu a. bude porovnána s minimální výši dotace, přičemž minimální výše dotace je průměrná dotace v daném druhu služby z kapitoly 313 pro rok 2022. V případě částky nižší, než je minimální výše dotace bude výchozí dotace pro sociální službu stanovena na úrovni minimální výše dotace.
  3. Každá sociální služba bude posouzena individuálně a budou zohledněny specifické potřeby dané služby generované ze znalosti místních podmínek (zejména mimořádné sociální události, havarijní stav materiálně-technického zabezpečení sociálních služeb, regionální specifikace a jiné neočekávané události), případně další deklarované specifické potřeby dané služby.
  4. V případě snížení či zvýšení kapacity sociální služby v Krajské síti sociálních služeb se statusem "základní" v období realizace dotačního programu (tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024) bude vypočtená částka dle předchozího bodu poměrně přepočtena.
  5. Následně budou stanoveny částky podpory pro jednotlivé roky, přičemž pro rok 2022 bude částka vypočtena dle předchozích bodů, pro roky 2023, 2024 bude částka meziročně navýšena o 2 % z důvodu inflace.
  6. Roční objemy vypočtené podpory dle výše uvedeného postupu budou násobeny koeficientem tak, aby byla vyčerpána celá částka alokovaná pro dotační titul.
   Koeficient = objem vypočtených částek / 745.047.940 Kč
  7. Celkový objem podpory za celé období projektu bude stanoven součtem vypočtených částek za jednotlivé roky realizace dotačního programu dle výše uvedeného postupu.

  Vypočtený návrh dotace bude zaokrouhlen na tisícikoruny dolů a bude limitován na úrovni oprávněného požadavku na dotaci stanoveného dle čl. XII odst. 1 písm. d.

  Bližší způsob výpočtu návrhu dotace pro jednotlivé sociální služby bude schválen orgány kraje v rámci vyhlášení výsledků dotačního řízení.

  Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace v rámci Programu nejpozději do 31. 12. 2022.

  Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu nejpozději do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj Smlouvu v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 2, příloha č. 4 Programu).

 3. Stanovení nákladových limitů

  Nákladovými limity se rozumí celková maximální výše uznatelných nákladů pro roky 2022–2024 financovaných z poskytnuté dotace v rámci Dotačního programu, které stanoví zastupitelstvo kraje na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace v členění na osobní a provozní nákladové limity.

 4. Vyrovnávací platba

  Program zohledňuje systém vícezdrojového financování sociálních služeb v ČR, to znamená, že poskytovaná sociální služba může být finančně zajištěna z více veřejných či soukromých zdrojů. Zároveň garantuje v souladu s Rozhodnutím Komise, že poskytnuté finanční prostředky budou sloužit jako kompenzace za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

  Stanovení maximální výše vyrovnávací platby pro jednotlivé sociální služby, jejichž realizací je poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby bude stanovena zastupitelstvem kraje a bude součástí Smlouvy. Tato částka představuje maximální výši finanční podpory sociálních služeb z veřejných, či soukromých zdrojů.

  Mechanismus posuzování veřejné podpory a výpočtu vyrovnávací platby k financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se řídí Metodikou.

  Příjemce dotace je povinen provést vypořádání vyrovnávací platby v Metodice popsaným způsobem. V případě, že dojde k nadměrné vyrovnávací platbě, je příjemce dotace povinen vrátit objem nadměrné vyrovnávací platby na účet Moravskoslezského kraje.

XIII. Průběžný přehled o čerpání a závěrečné finanční vypořádání dotace

Průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků včetně kontroly plnění stanovených indikátorů (podpořených účastníků projektu, ostatních osob využívajících službu) je upraveno v Metodice. Průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků musí být zpracován způsobem předepsaným pro tento Program v Metodice.

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné finanční vypořádání dotace do termínu uvedeného ve Smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními Smlouvy a Metodikou. Závěrečné finanční vypořádání dotace musí být zpracováno způsobem předepsaným pro tento Program v Metodice.

XIV. Kontrola použití dotace

Kontrola použití dotace je upravena v čl. VI Metodiky (příloha č. 1 Programu).

XV. Objem finančních prostředků

Alokovaná výše finančních prostředků v rámci Výzvy OPZ+ pro Moravskoslezský kraj činí 760.253.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Realizace dotačního programu je podmíněna vydáním Rozhodnutí o financování projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+" v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ze strany MPSV.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Program bez udání důvodu.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Metodiku, jež je součástí Programu. Pokud tak učiní, zveřejní nové znění Metodiky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ po dobu nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění. Nové znění Metodiky nabude účinnosti nejdříve 40 dnů po jeho zveřejnění. V případě, že příjemce nebude souhlasit se změnami v Metodice, může ve lhůtě, která začne běžet po uplynutí 30 dnů od zveřejnění nového znění Metodiky a skončí 35. dnem od zveřejnění nového znění Metodiky, vypovědět Smlouvu o poskytnutí dotace. Období realizace sociální služby v rámci Projektu v takovém případě skončí dnem nabytí účinnosti nového znění Metodiky.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 46/3273 ze dne 13. 6. 2022 a nabývá účinnosti dne 13. 6. 2022.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.