Menu

Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb

Lhůta pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 12. 6. 2021 do 23. 6. 2021 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 16/1029 ze dne 10. 5. 2021 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Podmínky“) termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 12. 6. 2021 do 23. 6. 2021 včetně.

Výsledky

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2021, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.
Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Program“) může podat v termínu od 12. 6. 2021 do 23. 6. 2021 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního Programu:

 1. Žádost o dofinancování – pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. V případě, že předložená žádost o dofinancování bude obsahovat požadavek přesahující s již přiznaným reálným návrhem dotace optimální návrh, nebude žádost vyřazena, ale dofinancování bude poskytnuto maximálně do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři „Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.

  Podepsanou žádost (obsahující čestné prohlášení) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

  Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.

  Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li nejpozději 23. 6. 2021 zásilka s žádostí o dofinancování převzata k poštovní přepravě.

 2. Žádost o dotaci pro služby a kapacity nově zařazené do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci – pouze poskytovatel sociální služby nově zařazené sociální služby či kapacity do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
 3. Žádost o dotaci – pouze poskytovatel sociální služby, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole dotačního řízení, a je zařazen v Krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“. Pro stanovení dotace platí Podmínky a Program v plném rozsahu.
 4. Žádost o dotaci – pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku II dotačního Programu. Žádost lze předložit pouze na osobní náklady pracovníků v přímé péči, k jejichž navýšení došlo v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a toto navýšení platů (a mezd) nebylo zahrnuto v podané žádosti pro rok 2021 v řádném kole. Žádost se podává prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“. Uznatelným nákladem žádosti podané dle tohoto bodu budou pouze osobní náklady pracovníků v přímé péči. Ostatní náklady budou považovány za neuznatelné.

Jestliže žádost bude podána prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“ současně dle bodu 2 a bodu 4 doporučujeme v komentáři specifikovat svůj požadavek.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.