Menu

Periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky reguluje zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku. Nevztahuje se na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.

Pojem periodický tisk je vymezen v ustanovení § 3 tiskového zákona a jsou jím označovány noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané

Veřejným šířením periodického tisku je jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel.

Vydavatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku.

Dle ustanovení § 7 tiskového zákona vede evidenci periodického tisku Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá vydávat periodický tisk, je povinna doručit ministerstvu nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které musí obsahovat:

Ministerstvo zapíše periodický tisk do evidence periodického tisku a do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovených údajů sdělí osobně, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo periodického tisku.

Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny povinné údaje (tzv. tiráž):

Periodický tisk, který neobsahuje tyto údaje, nesmí být veřejně šířen.

Vydavatel je dále povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisku (tzv. povinných výtisků) těmto příjemcům:

Dle usnesení § 17 tiskového zákona pokuty za porušení povinností stanovených tiskovým zákonem ukládá, vybírá a vymáhá krajský úřad příslušný podle sídla vydavatele, jde‑li o právnickou osobu, nebo podle bydliště vydavatele, popřípadě podle místa jeho podnikání, jde‑li o fyzickou osobu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.