Menu

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací svým zaměřením naplňuje vizi přechodu kraje od coal mining k data mining. Jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Bude centrem digitální transformace kultury regionu a garantem uchovávání průmyslového dědictví kraje v digitální podobě. Nové trendy a technologie budou odborné i laické veřejnosti představovány prostřednictvím kreativních vzdělávacích programů. Do aktivit bude výrazně zapojeno také environmentální vzdělávání, a to díky vzniku střediska klimatické osvěty a laboratoře obnovitelných zdrojů energie. Díky Černé kostce budou vytvořena nová pracovní místa a vzniknou akreditované kurzy pro nové typy kvalifikací související s digitalizací kultury.

Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Galerie výtvarného umění v Ostravě

Projekt Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje významným způsobem doplňuje projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jehož cílem je mimo jiné vytvoření jednotného kulturního portálu, jež bude nově umožňovat rovný, centralizovaný a rychlý přístup ke kulturnímu bohatství regionu. Tímto způsobem budou trvale uchovávány i doklady o průmyslové historii kraje a zachycována probíhající transformace celého regionu. Realizací projektu bude zajištěna digitalizace muzejních sbírek a standardizované uložení vzniklého digitálního obsahu. Nepostradatelným výstupem pro obyvatele tak bude ucelený datový archiv a registr kulturního dědictví regionu, umožňující dalším projektům a zájemcům tento obsah v souladu s licenčními a autorskými právy využít a prezentovat. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Vedlejším cílem bude vytvoření komplexního registru a digitální badatelny obsahující kvalitní digitální kopie, což pomůže zvýšit ochranu muzejních sbírek.

Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje

Projekt Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje významným způsobem doplňuje projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jehož cílem je mimo jiné vytvoření jednotného kulturního portálu, jež bude nově umožňovat rovný, centralizovaný a rychlý přístup ke kulturnímu bohatství regionu. Tímto způsobem budou trvale uchovávány i doklady o průmyslové historii kraje a zachycována probíhající transformace celého regionu. Realizací projektu bude zajištěna digitalizace muzejních sbírek a standardizované uložení vzniklého digitálního obsahu. Nepostradatelným výstupem pro obyvatele tak bude ucelený datový archiv a registr kulturního dědictví regionu, umožňující dalším projektům a zájemcům tento obsah v souladu s licenčními a autorskými právy využít a prezentovat. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Vedlejším cílem bude vytvoření komplexního registru a digitální badatelny obsahující kvalitní digitální kopie, což pomůže zvýšit ochranu muzejních sbírek.

Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek‑Místek

Předmětem projektu jsou drobné stavební úpravy spojené se změnou užívání v části stávajícího objektu. Jedná se o vnitřní stavební úpravy části půdních prostor v podkroví objektu. Stávající část podkroví je v současné době využívána jako půda. Stavebními úpravami bude celý prostor nově využíván jako moderní depozitář pro sbírkové předměty muzea. Prostory nebudou přístupny veřejnosti a nejsou určeny k trvalému výkonu pracovní činnosti. Stavební úpravy spočívají ve vybudování nové pochůzí podlahy nad stávajícími vaznými trámy, provedení nového vstupu, zateplení půdního prostoru a v instalaci klimatizace.

Remeslá a priemysel v múzeu

Cílem projektu je revitalizace vnitřních prostor renesančního paláce, kdy investiční část zahrnuje osazení výplní okenních a dveřních otvorů, nové schodiště, položení podlahy z kamenné dlažby, novou elektroinstalaci a osazení kované mříže na hradní cisternu. Stavebními úpravami vznikne plnohodnotný hradní interiér, v němž budou probíhat výstavy, workshopy, přednášky, koncerty dobové hudby. Pro tyto účely bude prostor vybaven výstavním fundusem – prachotěsnými a uzamykatelnými vitrínami, závěsnými systémy, rustikálním dubovým nábytkem, audiovizuální technikou pro zajištění kvalitních prezentací formou přednášek a videoukázek s tématikou hradu a řemesel. Z projektu by rovněž byla pořízena ruční sada pro ražbu mincí a mobilní aplikace s prvky virtuální reality na téma kovářství a studna. Neinvestiční aktivity projektu budou bezprostředně navazovat na aktivity investiční a budou zahrnovat přeshraniční akce – setkání partnerů projektu a obyvatel příhraničních oblastí.

Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice

Předmětem projektu je obnova 3. NP historického památkově chráněného objektu zámku Bruntál vč. nové expozice.

Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále

Cílem projektu je vybudování novostavby depozitáře pro Sbírku Muzea v Bruntále, které by vyřešilo vhodné a moderní uložení sbírkových předmětů muzea, a které by vyhovovalo všem současným standardům, ale zohlednilo by i narůstající kapacitu sbírky na 20 let dopředu. Součástí novostavby je rovněž moderní konzervátorské pracoviště, dokumentační a digitalizační pracoviště a badatelna pro veřejnost.

Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum v Bruntále

Projekt Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje významným způsobem doplňuje projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jehož cílem je mimo jiné vytvoření jednotného kulturního portálu, jež bude nově umožňovat rovný, centralizovaný a rychlý přístup ke kulturnímu bohatství regionu. Tímto způsobem budou trvale uchovávány i doklady o průmyslové historii kraje a zachycována probíhající transformace celého regionu. Realizací projektu bude zajištěna digitalizace muzejních sbírek a standardizované uložení vzniklého digitálního obsahu. Nepostradatelným výstupem pro obyvatele tak bude ucelený datový archiv a registr kulturního dědictví regionu, umožňující dalším projektům a zájemcům tento obsah v souladu s licenčními a autorskými právy využít a prezentovat. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Vedlejším cílem bude vytvoření komplexního registru a digitální badatelny obsahující kvalitní digitální kopie, což pomůže zvýšit ochranu muzejních sbírek.

Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání

Předmětem projektu je zpřístupnění a revitalizace přízemí Muzea Novojičínska – Žerotínský zámek, včetně nového komunitně edukačního centra, hygienického zázemí pro hosty a zaměstnance, posezení, 3 nových expozičních místností, prostor pokladny, interaktivní místnosti pro návštěvníky a bezbariérové zpřístupnění vybraných prostor zámku (v rámci dosud nevyužívaných prostor) včetně pořízení vybavení a modernizace technologií pro prezentaci, komunikaci a interakci s návštěvníky.

Nová Horka – centrum tradic a zážitků

Zásadním motivem pro následující etapy obnovy Zámku Nová Horka je snaha o postupný přerod stávající instituce na moderní, otevřené centrum setkávání a předávání poznatků a vědomostí v souladu s požadavky 21. století. Důraz je kladen na přívětivé prostředí pro návštěvníky, kde v odborně a moderně upravených prostorách památkově chráněného objektu bude připravena bohatá a pestrá nabídka zajímavých, kulturních a vzdělávacích akcí oslovující širokou veřejnost, a to laickou i odbornou. Toto prostředí bude nejen edukovat, ale hlavně inspirovat pro hledání nových řešení a inovací.

Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje – Muzeum Novojičínska

Projekt Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje významným způsobem doplňuje projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jehož cílem je mimo jiné vytvoření jednotného kulturního portálu, jež bude nově umožňovat rovný, centralizovaný a rychlý přístup ke kulturnímu bohatství regionu. Tímto způsobem budou trvale uchovávány i doklady o průmyslové historii kraje a zachycována probíhající transformace celého regionu. Realizací projektu bude zajištěna digitalizace muzejních sbírek a standardizované uložení vzniklého digitálního obsahu. Nepostradatelným výstupem pro obyvatele tak bude ucelený datový archiv a registr kulturního dědictví regionu, umožňující dalším projektům a zájemcům tento obsah v souladu s licenčními a autorskými právy využít a prezentovat. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Hlavním cílem projektu bude digitalizace sbírek muzejní povahy, včetně pořízení zařízení pro digitalizaci a aplikační software. Vedlejším cílem bude vytvoření komplexního registru a digitální badatelny obsahující kvalitní digitální kopie, což pomůže zvýšit ochranu muzejních sbírek.

Revitalizace Těšínského divadla/Těšínské divadelní a kulturní centrum

Po řadě pilotních zkušeností Těšínské divadlo v roce 2021 připravilo pro následující sezónu 2022-23 společný Klub mladého divadelníka, jehož cílem je divadelní a kreativní vzdělávání mládeže žijící na české i polské straně hranice a motivace mladých lidí k návštěvám divadla. V rámci Klubu mladých divadelníků vznikl sbor lektorů či pedagogických pracovníků, kteří mají na starosti práci s publikem, vzdělávací programy pro žáky ze základních a studenty ze středních škol. Lektoři zapojují děti a mládež do komunitních projektů či dramaturgických dílen. Vzniká tak kreativní dramaturgická spolupráce s pedagogy, specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů, externích odborníků a umělců. Vzdělání zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím, k technickému zajištění inscenací (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky), svobodné diskuse a reflexe divadelní práce.

Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál

Cílem projektu Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál bude zajištění kompletního řešení a zabezpečení evidence sbírek muzeí a galerie Moravskoslezského kraje včetně technického zajištění. Projekt umožní centrální správu informačního systému sbírek včetně uložení dat s možností vzdáleného přístupu pro příspěvkové organizace na úseku kultury.

Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje

Projekt Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje je úzce spojen s projektem Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje a takto významným způsobem doplňuje projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací. Hlavním cílem souběžně připravovaného projektu Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje bude digitalizace sbírek muzejní povahy, nicméně kvalitní digitalizace může být zajištěna výhradně u sbírkových předmětů v dobrém technickém stavu. V návaznosti na tuto skutečnost je nezbytné předem realizovat restaurování rozsáhlejšího rázu sbírkového fondu ve správě muzejních institucí. Projekt Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje zahrnuje záchranu a odborné opravování předmětů historické a kulturní hodnoty pro:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.