Menu

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a je souhrnem sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Moravskoslezský kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území včetně stanovení sítě sociálních služeb.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2133 ze dne 3. 9. 2020 byla stanovena Krajská síť na léta 2021‑2023, která však bude i nadále na základě požadavků ze strany zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb aktualizována tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebné pomoci na území Moravskoslezského kraje.

AKTUÁLNĚ:

U některých pobytových sociálních služeb zařazených v Krajské síti bude nově vyžadován minimální personální standard.

Dne 16. 3. 2022 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo Změnu č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023 (dále jen „Změna č. 1 SPRSS“), na jejímž základě dochází k zavedení minimálního personálního standardu u vybraných sociálních služeb, a to pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jedná se o služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory, které budou vstupovat k 1. 7. 2022 do Krajské sítě sociálních služeb. Od 1. 1. 2023 se tato povinnost týká navíc i rozvoje stávajících sociálních služeb zmíněného druhu, kdy personální standard musí být dodržen v rámci kapacity celé služby.

Podrobně je Změna č. 1 SPRSS zapracována do Metodiky aktualizace Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, jejíž aktuálně platné znění schválila Rada Moravskoslezského kraje dne 28. 3. 2022.

Rovněž bylo pro účely doložení minimálního personálního standardu schváleno Čestné prohlášení o dodržení minimálního personálního standardu, které bude nutné nově přiložit k žádostem do Krajské sítě v případech změn, u nichž bude minimální personální standard vyžadován.

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Tomisová
tel. 595 622 660
e‑mail: katerina.tomisova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.