Menu

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a je souhrnem sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Moravskoslezský kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území včetně stanovení sítě sociálních služeb.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1416 ze dne 7. 9. 2023 byla stanovena Krajská síť k 1. 1. 2024, která však bude i nadále na základě požadavků ze strany zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb aktualizována tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebné pomoci na území Moravskoslezského kraje.

Do konce roku 2023 bude na webových stránkách kraje dostupná aktuální Krajská síť pro dané období (nyní k 1. 9. 2023) a zároveň Krajská síť k 1. 1. 2024.

Krajská síť k 1. 1. 2024 nově obsahuje parametr VEŘEJNÝ ZADAVATEL sociální služby a bude na základě žádostí poskytovatelů o změny v sociálních službách, který bude ukončen 30. 9. 2023, aktualizována – promítnou se do ní změny v případě jejich schválení orgány kraje.

Pro žádosti podané v termínu od 1. 9. – 30. 9.2023 platí stávající Metodika aktualizace Krajské sítě schválená radou kraje dne 21. 9.2020.

Pro žádosti podané po 1. 10.2023 platí nová Metodika aktualizace Krajské sítě schválená radou kraje dne 21. 8. 2023. V souvislosti s novou Metodikou bude nutné vyplnit i nové Čestné prohlášení o dodržení minimálního personálního standardu a splnění povinného kvalitativního kritéria.

Kontaktní osoby:
Bc. Iva Herrmannová, DiS.
tel. 595 622 581
e‑mail iva.herrmannova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.