Půjčka LIBERTY
Menu

Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren (2023)

Cílem územní studie bylo provést komplexní analýzu a vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska jeho existujících omezení pro umístění záměrů větrných elektráren (VTE) a fotovoltaických elektráren (FVE). Jako existující omezení je sledována ochrana veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, případně vyplývajících z vlastností území (limity využití území) a dále ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot.

Účelem územní studie není vymezení území obzvláště vhodných pro obnovitelné zdroje energie (tzv. go-to areas). Studie představuje podklad pro rozhodování v území pro orgány státní správy, je nástrojem pro rychlé a efektivní posouzení vhodnosti konkrétního záměru FVE a VTE z hlediska výše uvedených limitů. Slouží také jako podklad pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích dokumentací a pro stavebníky při vytipovávání lokalit potenciálně vhodných pro realizaci záměru FVE či VTE.

Textová část

Příloha č. 1: Karty jevů

Příloha č. 2: Analýza hodnot MSK dle ZÚR

Grafická část

Výkresy území nevhodných pro umístění VTE v měřítku 1 : 100 000

Výkresy území nevhodných pro umístění FVE v měřítku 1 : 100 000

Výkres evaluačních kritérií v měřítku 1 : 100 000

Výkresy území nevhodných pro umístění VTE v měřítku 1 : 10 000

Výkresy území nevhodných pro umístění FVE v měřítku 1 : 10 000

Výkresy evaluačních kritérií v měřítku 1 : 10 000

Územní studie je zveřejněna v mapové aplikaci.

Data územní studie jsou ke stažení ve formátu shapefile po udělení souhlasu s jejich využitím.

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.