Menu

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

Bukovec – ortofotomapa

Základní identifikační údaje

Název: Bukovec
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Výměra: 7,3879 ha
Nadmořská výška: 495–526 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, ze dne 20. 1. 1988, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "BUKOVEC"


Předmět ochrany

Přírodní rezervace Bukovec je dle vyhlašovacího předpisu určena "k ochraně významné lokality rašeliništní květeny, vázané na podhorskou a horskou oblast Beskyd."

Mozaika lučních společenstev a jejich sukcesních stádii je součástí poměrně zachovalé kulturní krajiny, málo zasažené zemědělskou velkovýrobou. Ze současného charakteru a druhového složení lze usoudit, že travní porosty v nivě jsou náhradním společenstvem na místě původních olšin.

Bukovec foto

Na rašelinných loukách jsou místy dobře vyvinuty hydrofilní a hygrofilní fragmenty svazu CalthenionFilipendulion, do kterých pronikají prvky ovsíkových luk svazu Arrhenatherion. V lučních společenstvech svazu Cynosurion se vyskytuje třeslice prostřední (Briza media), len počistivý (Linum catharticum), vítod obecný (Polygala vulgaris), kokrhel menší (Rhinanthus minor), violka psí (Viola canina).

Bukovec foto

Velmi cenná je malá populace kriticky ohroženého starčku horského (Senecio subalpinus). V nejpodmáčenějších částech luk se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Průzkumy zaznamenaly také některé zajímavé mechorosty – baňatku Mildeovu (Brachythecium mildeanum), trsenku kopinatou (Jungermania leiantha) a kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus).

Bukovec foto

Pravidelným kosením je nahrazeno dřívější extenzivní hospodaření, které umožnilo zachování této botanicky cenné lokality.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.