Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Maloplošná zvláště chráněná území

Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský úřad Moravskoslezského kraje příslušným orgánem ochrany přírody a rovněž zajišťuje péči o ně.

Maloplošná zvláštně chráněná území v mapovém systému

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy, zimoviště netopýrů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý les u Šilheřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý les u Šilheřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské pahorkatiny.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Dolní Marklovice

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Významné rozmnožiště kuňky ohnivé (Bombina bombina).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Domorazské louky

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo-olšového luhu, refugium obojživelníků a ptactva.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Heraltický potok

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné rozmnožiště čolka velkého (Triturus cristatus) v rámci Moravskoslezského kraje.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hořina

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá populace šafránu Heuffelova.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha druhů ptáků a obojživelníků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Jilešovice-Děhylov

Přírodní památka Jilešovice – Děhylov se nachází na aluviálních naplaveninách v katastru obce Dobroslavice mezi Hlučínem a Děhylovem na pravém břehu řeky Opavy.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenárka

Poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Výskyt některých chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tento geologický podklad.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenná

Travnaté porosty na kamenitém substrátu jihovýchodního svahu vrchu Kamenná u obce Staříč.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Karlovice - sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Karviná - rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Břehové porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Koutské a Zábřežské louky

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy, ucelený komplex mokřadních luk, mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a významné hnízdiště ptačích druhů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Lávový proud u Meziny

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kunov

Zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene řeky Opavy s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Mokřad u Rondelu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy od malých periodických tůní po rozsáhlejší zbytky rybníků se stálou vodní hladinou. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojžívelníků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Mokřiny u Krahulčí

Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčku bahenního v mokřadech Trusovického potoka.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Na Čermence

Ostrůvky přirozeně se obnovujících květnatých bučin s bohatým bylinným patrem, hnízdiště mnoha vzácných druhů ptáků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Moravice

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Morávky

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Olše-Věřňovice

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v rámci Moravskoslezského kraje.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Nové Těchanovice

Zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Novodvorský močál

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů a trilobitů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Osoblažský výběžek

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Palkovické hůrky

Komplex starých smíšených převážně bukových porostů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Paskov

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Pod hájenkou Kyčera

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Profil Morávky

Neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, vytvořeny skalní prahy a peřeje.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady s vodními plochami.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Razovské tufity

Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový stavební materiál pro historické budovy v širokém okolí.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin a živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rovninské balvany

Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce v Ostravě.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rybníky

Lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem jihozápadně od Frýdku-Místku.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rybníky v Trnávce

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Sedlnické sněženky

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na západním svahu vrchu Skalka.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších pramenních vývěrů. Z původně rozsáhlého bezlesí se dnes zachovaly dvě menší rašelinné loučky.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skučák

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy ostravsko-karvinské pánve.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Stará řeka

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní sukcesní vývoj vegetace.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Stříbrné jezírko

Refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Svinec

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Štěpán

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními olšinami.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Travertinová kaskáda

Útvar na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky, vzniklý působením pramenného vývěru s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Turkov

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Uhlířský vrch

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Úvalenské louky

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90 – 140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Váňův kámen

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka nenarušených těžbou vápence.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Velké doly

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Věřňovice

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase, výskyt chráněných rostlin a živočichů.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Žermanický lom

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece Lučině.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.