Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Maloplošná zvláště chráněná území

Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský úřad Moravskoslezského kraje příslušným orgánem ochrany přírody a rovněž zajišťuje péči o ně.

Maloplošná zvláštně chráněná území v mapovém systému

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy, zimoviště netopýrů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý les u Šilheřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Černý les u Šilheřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské pahorkatiny.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Dolní Marklovice

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Významné rozmnožiště…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Domorazské louky

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo-olšového luhu, refugium obojživelníků a ptactva.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Heraltický potok

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné rozmnožiště čolka velkého (Triturus cristatus) v…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hořina

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá populace šafránu Heuffelova.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha druhů…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita výskytu modráska bahenního (Maculinea…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Jilešovice-Děhylov

Přírodní památka Jilešovice – Děhylov se nachází na aluviálních naplaveninách v katastru obce Dobroslavice mezi Hlučínem a Děhylovem na pravém…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenárka

Poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Výskyt některých chráněných druhů rostlin…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kamenná

Travnaté porosty na kamenitém substrátu jihovýchodního svahu vrchu Kamenná u obce Staříč.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Karlovice - sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Karviná - rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Břehové porosty tvoří lokálně…


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Koutské a Zábřežské louky

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy,…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Lávový proud u Meziny

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Kunov

Zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene řeky Opavy s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Mokřad u Rondelu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy od malých periodických tůní po rozsáhlejší zbytky rybníků se stálou…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Mokřiny u Krahulčí

Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčku bahenního v mokřadech Trusovického potoka.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Na Čermence

Ostrůvky přirozeně se obnovujících květnatých bučin s bohatým bylinným patrem, hnízdiště mnoha vzácných druhů ptáků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Moravice

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Morávky

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Niva Olše-Věřňovice

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Nové Těchanovice

Zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Novodvorský močál

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů a trilobitů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Osoblažský výběžek

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Palkovické hůrky

Komplex starých smíšených převážně bukových porostů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Paskov

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Významná lokalita výskytu…


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Pod hájenkou Kyčera

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Profil Morávky

Neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, vytvořeny skalní prahy a peřeje.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Razovské tufity

Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový stavební materiál pro historické budovy v…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin a…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rovninské balvany

Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce v Ostravě.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rybníky

Lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem jihozápadně od Frýdku-Místku.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Rybníky v Trnávce

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Sedlnické sněženky

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na západním svahu vrchu Skalka.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších pramenních vývěrů. Z…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Skučák

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy ostravsko-karvinské pánve.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Stará řeka

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Stříbrné jezírko

Refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Svinec

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Štěpán

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními olšinami.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Travertinová kaskáda

Útvar na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky, vzniklý působením pramenného vývěru s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Turkov

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Uhlířský vrch

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Úvalenské louky

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90 – 140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Váňův kámen

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka nenarušených těžbou vápence.

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Velké doly

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Věřňovice

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase, výskyt chráněných rostlin a živočichů.


dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů živočichů a…

dekorace
dekorace - prstýnky bílé

Žermanický lom

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece Lučině.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.