Menu

Maloplošná zvláště chráněná území

Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský úřad Moravskoslezského kraje příslušným orgánem ochrany přírody a rovněž zajišťuje péči o ně.

Maloplošná zvláštně chráněná území v mapovém systému

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů.

Černý les u Šilhéřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických…

Černý les u Šilhéřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi…

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské pahorkatiny.

Dolní Marklovice

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací.…

Domorazské louky

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo‑olšového luhu, jako významný biotop obojživelníků…

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

Heraltický potok

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné rozmnožiště čolka velkého (Triturus…

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

Hořina

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá populace šafránu Heuffelova.

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca…

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma…

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha…

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita výskytu modráska bahenního…

Jilešovice‑Děhylov

Přírodní památka Jilešovice–Děhylov se nachází na aluviálních naplaveninách v katastru obce Dobroslavice mezi Hlučínem…

Kamenárka

Poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Výskyt některých chráněných druhů…

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.

Kamenná

Travnaté porosty teplomilných rostlin a populace zvláště chráněných živočichů na kamenitém substrátu jihovýchodního svahu vrchu…

Karlovice – sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

Karviná-rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Břehové porosty tvoří…

Koryto řeky Ostravice

Odkryv skalních výchozů tektonického styku těšínsko‑hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev, ležících v korytě řeky Ostravice.

Koutské a Zábřežské louky

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní…

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.


Lávový proud u Meziny

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu.

Kunov

Téměř přirozený lužní porost s hojným výskytem ohroženého druhu pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris)

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.

Liptáňský bludný balvan

Bludný balvan, který se nachází na levém břehu Liptaňského potoka, jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy.

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

Mokřad u Rondelu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy, od malých periodických tůní po rozsáhlejší zbytky…

Mokřiny u Krahulčí

Území s bohatou populací kriticky ohroženého druhu starčku bahenního (Senecio paludosus) v mokřadech Trusovického potoka.

Na Čermence

Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle, klenu a smrku…

Niva Moravice

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

Niva Morávky

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy…

Niva Olše-Věřňovice

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého…

Nové Těchanovice

Území s výskytem ojedinělé směsi teplomilných a horských prvků se zachovalým porostem smíšených suťových lesů, které jsou zde…

Novodvorský močál

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů…

Osoblažský výběžek

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku, jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany přírodní památky je kuňka ohnivá…

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

Palkovické hůrky

Komplex starých smíšených převážně porostů typických pro severní předhůří Moravskoslezských Beskyd. Jedná se o typologicky členité…

Paskov

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Významná lokalita…


Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm…

Pod hájenkou Kyčera

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin…
Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu, vyvěrající jen pár metrů od sebe, jsou územím mimořádného geomorfologického významu. Jeden…

Profil Morávky

Území představuje neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, a kde byly vodním…

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady…

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích, kde rostou ohrožené…

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

Razovské tufity

Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový stavební materiál…

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin…

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Rovninské balvany

Skupina jedenácti bludných balvanů, původně objevená v Rovninách u Hlučína v roce 1958, která je dnes instalována v parku…

Rybníky

Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin.

Rybníky v Trnávce

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Sedlnické sněženky

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku.

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na suťovém západním svahu horského masivu Ondřejníku.

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších…

Skučák

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy ostravsko‑karvinské pánve.

Stará řeka

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde…

Stříbrné jezírko

Významný biotop pro vodní a mokřadní faunu i flóru v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji. Chráněn je přirozený porost typický…

Svinec

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Štěpán

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními…

Travertinová kaskáda

Útvar na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky, vzniklý působením pramenného vývěru s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních…

Turkov

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

Uhlířský vrch

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Úvalenské louky

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.


Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90–140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

Váňův kámen

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka, nenarušených těžbou vápence.

Velké doly

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin.

Velký Pavlovický rybník

Obtokový rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými litorálními porosty, které jsou významným biotopem pro hnízdící…

Věřňovice

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase s výskytem chráněných rostlin a živočichů.


Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů…

Žermanický lom

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece…

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.