Menu

Maloplošná zvláště chráněná území

Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský úřad Moravskoslezského kraje příslušným orgánem ochrany přírody a rovněž zajišťuje péči o ně.

Maloplošná zvláštně chráněná území v mapovém systému

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy je významným zimovištěm netopýrů.

Černý les u Šilhéřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů…

Černý les u Šilhéřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů…

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské…

Dolní Marklovice

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy…

Domorazské louky

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště…

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo‑olšového luhu, jako významný…

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

Heraltický potok

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově…

Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné…

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

Hořina

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá…

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý…

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu…

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků…

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita…

Jilešovice‑Děhylov

Přírodní památka Jilešovice–Děhylov se nachází na aluviálních naplaveninách v katastru obce Dobroslavice…

Kamenárka

Poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Výskyt…

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje…

Kamenná

Travnaté porosty teplomilných rostlin a populace zvláště chráněných živočichů na kamenitém substrátu…

Karlovice – sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem…

Karviná‑rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin.…

Koryto řeky Ostravice

Odkryv skalních výchozů tektonického styku těšínsko‑hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev, ležících…

Koutské a Zábřežské louky

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky…

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní…


Lávový proud u Meziny

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče…

Kunov

Téměř přirozený lužní porost s hojným výskytem ohroženého druhu pérovníku pštrosího (Matteucia…

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.

Liptáňský bludný balvan

Bludný balvan, který se nachází na levém břehu Liptaňského potoka, jako významného dokladu kontinentálního…

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů…

Mokřad u Rondelu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy, od malých periodických tůní…

Mokřiny u Krahulčí

Území s bohatou populací kriticky ohroženého druhu starčku bahenního (Senecio paludosus) v mokřadech…

Na Čermence

Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle,…

Niva Moravice

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

Niva Morávky

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich…

Niva Olše‑Věřňovice

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita…

Nové Těchanovice

Území s výskytem ojedinělé směsi teplomilných a horských prvků se zachovalým porostem smíšených…

Novodvorský močál

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců,…

Osoblažský výběžek

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku, jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany přírodní…

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

Palkovické hůrky

Komplex starých smíšených převážně porostů typických pro severní předhůří Moravskoslezských Beskyd. Jedná…

Paskov

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných…


Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými…

Pod hájenkou Kyčera

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných…
Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu, vyvěrající jen pár metrů od sebe, jsou územím mimořádného…

Profil Morávky

Území představuje neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní…

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území…

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích,…

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

Razovské tufity

Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový…

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka.…

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Rovninské balvany

Skupina jedenácti bludných balvanů, původně objevená v Rovninách u Hlučína v roce 1958, která je…

Rybníky

Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy…

Rybníky v Trnávce

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin…

Sedlnické sněženky

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky…

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na suťovém západním svahu horského masivu…

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo…

Skučák

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy…

Stará řeka

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků…

Stříbrné jezírko

Významný biotop pro vodní a mokřadní faunu i flóru v bezodtokém jezírku, vzniklém…

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji. Chráněn…

Svinec

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především…

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka…

Štěpán

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových…

Travertinová kaskáda

Útvar na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky, vzniklý působením pramenného vývěru s vysokým obsahem…

Turkov

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva…

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

Uhlířský vrch

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Úvalenské louky

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.


Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90–140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

Váňův kámen

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka, nenarušených…

Velké doly

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin…

Velký Pavlovický rybník

Obtokový rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými litorálními porosty, které jsou významným…

Věřňovice

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase s výskytem chráněných rostlin…


Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou…

Žermanický lom

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže…

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.