Menu

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Významné stanoviště rozmnožování kuňky ohnivé (Bombina bombina).

dolni marklovice.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Dolní Marklovice
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné
Výměra: 37,0699 ha
Nadmořská výška: 220–264 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Dolní Marklovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle Čl. 2 Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2013 je předmětem ochrany přírodní památky kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Osu území tvoří několik toků, na kterých jsou umístěny četné rybníky. Největší tok v území představuje Petrůvka, která územím protéká od jihovýchodu k severozápadu. Tento tok je relativně zachovalý s četnými meandry a břehovými porosty. Od východu k jihozápadu územím protéká Radecký potok, který je pravostranným přítokem Petrůvky. Ostatní toky jsou bezejmenné. V území se nachází celkem 10 rybníků.

dolni marklovice 01-1.jpg

V území probíhá dlouhodobě monitoring obojživelníků,nachází se zde chráněné druhy, jako jsou čolek obecný, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan ostronosý, zelený i krátkonohý, kuňky ohnivá a žlutobřichá. Zástupcem plazů je užovka obojková či ještěrka živorodá. Předmětem ochrany je zde drobná, silně ohrožená žabka kuňka obecná, pro své „ohnivě“ zbarvené břicho nazývaná také kuňka ohnivá.

Kuňka ohnivá (obecná) většinu roku tráví ve vodě, kde dochází i k páření. Klade vajíčka většinou v několika etapách v závislosti na deštích od dubna do srpna. Rozmnožování předcházejí hlasové projevy – známé kuňkání. Vyhledává především mělké, zarostlé okraje extenzivně obhospodařovaných či neobhospodařovaných rybníků, které jsou bohaté na její hlavní potravu – komáří a pakomáří larvy. Koncem léta žáby vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích apod.

dolni marklovice 02.jpg

Zásadním faktorem ohrožujícím předmět ochrany je současné intenzivní hospodaření na podstatné části vodních ploch (vysoké rybí obsádky a zhoršena kvalita vody v důsledku hnojení a krmení). To má za následek absenci submerzní a litorální vegetace, kterou kuňky na svých biotopech vyžadují a také narušení potravní základny (plankton). Hustá rybí obsádka včetně kapra zásadně ohrožuje vývojová stádia obojživelníků jejich predací.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.