Menu

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

domorazske louky ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Domorazské louky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Hostašovice
Výměra: 7,18 ha
Nadmořská výška: 373 – 393 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Novém Jičíně, ze dne 20. 12. 1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "DOMORAZSKÉ LOUKY"


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu se přírodní památka určuje "k ochraně jedinečného naleziště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých)."

Pestrá flóra luk odráží různé vlhkostní poměry mikroreliéfu. Nalezneme zde luční vlhká stanoviště svazu Calthion, střídavě vlhké ekotopy svazu Molinion a suché pastviny svazu Violion caninae. Kromě běžných druhů těchto společenstev na loukách kvete prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), který se projevuje širokou variabilitou barev. Dále zde roste prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) a také silně ohrožený hladýš pruský (Laserpitium prutenicum). Zajímavá je přítomnost karpatského endemitu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) a kýchavice bílé Lobelovy (Veratrum album subsp. lobelianum).

Místa se zvýšenou půdní vlhkostí pokrývají zbytky ostřicových luk s ostřicí Otrubovou (Carex otrubae), obecnou (Carex nigra) a prosovou (Carex panicea).

domorazske louky obrazek.jpg

Na vyvýšeninách na levém břehu Srního potoka nalezneme semixerotermní vegetaci blízkou svazu Bromion erecti s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), omanem vrbolistým (Inula salicina), pupavou bezlodyžnou (Carlina acaulis), zeměžlučí lékařskou (Centaurium erythraea) a hořcem brvitým (Gentianopsis ciliata).

Louky podél potoka lemují fragmenty porostů s vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou nachovou (Salix purpurea).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.