Menu

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo‑olšového luhu, jako významný biotop obojživelníků a ptactva.

dzungle ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Džungle
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Slezské Pavlovice
Výměra: 9,95 ha
Nadmořská výška: 220 – 225 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Bruntál č. 5/2002, o zřízení přírodní rezervace Džungle, ze dne 4. 12. 2002


Předmět ochrany

Dle nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 5/2002 je "posláním přírodní rezervace zachování zbytků porostů tvrdého luhu – dubového lužního lesa se starými duby, zachování porostů měkkého vrbo-olšového luhu, rozsáhlých ostřicových mokřadů, jako stálého biotopu chráněných obojživelníků, druhově pestré ornitofauny a jejich hnízdního biotopu a dále bohaté populace chráněné sněženky podsněžníku."

V 70. letech minulého století byla lokalita uchráněna před odvodněním a meliorací. Jedním z hlavních důvodů byla bohatá populace sněženky předjarní (Galanthus nivalis).

V převážné části území jsou spraše převrstveny aluviálními sedimenty Prudníku a Osoblahy, které daly vznik nivním půdám. Půdy mají převážně vysoko položenou hladinu spodní vody, jež místy dosahuje až k povrchu půdy. Přírodní porosty rezervace tvoří vrbové olšiny měkkého luhu, cenné jsou zbytky tvrdého luhu se starými duby. Mokřady v rezervaci jsou patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno je porostlé ostřicemi, chrasticí, rákosem a náletem olší a vrb.

Rezervace je biotopem řady chráněných a ohrožených druhů obojživelníků a plazů – čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta), ostronosého (Rana arvalis) a krátkonohého (Rana lessonae), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix).

Z ornitofauny je v rezervaci prokázáno hnízdění několika chráněných a ohrožených druhů, např. žluvy hajní (Oriolus oriolus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluny šedé (Picus canus) a datla černého (Dryocopus martius). Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý (Grus grus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.