Menu

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

heralticky-potok-ortofotomapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Heraltický potok
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Jamnice, Neplachovice, Štemplovec
Výměra: 13,7101 ha
Nadmořská výška: 291–296 m
Vyhlášeno: Vyhláška Okresního úřadu v Opavě, ze dne 8. 10. 1991, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "HERALTICKÝ POTOK"


Předmět ochrany

Přírodní památka Heraltický potok je určena "k ochraně mokřadního biotopu s vysokou krajinářskou hodnotou."

V ploché nivě Heraltického potoka a na místech bývalých rybníků jsou dnes pravidelně zaplavované mokřadní louky svazů CalthionAlopecurion, rákosiny (Phragmition communis) a porosty chrastice rákosovité (Phalaroides arundinacea), fragmenty původních střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum) a druhotné vrbiny s vrbou bílou (Salix alba), křehkou (Salix fragilis) a popelavou (Salix cinerea).

heralticky potok obrazek 1.jpg

V jarním aspektu vyniká orsej jarní (Ficaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea) a dymnivka dutá (Corydalis cava). Dalšími charakteristickými druhy zdejších porostů jsou např. ostřice ostrá (Carex acutiformis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), zblochan vodní (Glyceria maxima), chmel otáčivý (Humulus lupulus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris) a další.

V malých tůňkách se úspěšně rozmnožují obojživelníci, např. čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) a rosnička zelená (Hyla arborea). Vlhké louky s hustou vegetací obývá ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix).

heralticky potok obrazek 4.jpg

Na území přírodní památky hnízdí několik párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), ostříž lesní (Falco subbuteo), chřástal polní (Crex crex) a chřástal kropenatý (Porzana porzana). Rákosinové porosty obývají čtyři druhy rákosníků (Acrocephalus sp.), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená (Locustella naevia) a strnad rákosní (Emberiza schoeniclus). Byl zaznamenán hýl rudý (Carpodacus erythrinus).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.