Menu

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

hnevosicky haj ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Hněvošičký háj
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Hněvošice
Výměra: 70,6614 ha
Nadmořská výška: 264–315 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, čj. 3.909/69-II/2, ze dne 20. 11. 1969, o zřízení státní přírodní rezervace "Hněvošický háj"
Aktuální zřizovací předpis: Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2018 ze dne 26. 6. 2018, o zřízení přírodní rezervace Hněvošický háj a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace je podle Nařízení Moravskoslezského kraje č. 2/2018 "mozaika lesních porostů dubohabřin se zastoupením vegetace polonských dubohabřin, karpatských dubohabřin a acidofilních doubrav s výskytem významných druhů rostlin a živočichů karpatské oblasti s výrazným zastoupením břízy pýřité a ostřice hubené."

Dubohabrový háj v členitém terénu s mírnými svahy různých expozicí, ale i zářezy a roklemi potůčků a pramenišť, je tvořen přirozenou lipovou doubravou asociace (Tilio-Carpinetum) s četnými karpatskými prvky. Roste zde např. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa).

hnevosicky haj obrazek.jpg

Kromě dubu letního (Quercus robur) a lípy malolisté (Tilia cordata) jsou v porostu hojné habry (Carpinus betulus), ve sníženinách také jasany (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Z méně obvyklých dřevin najdeme např. javor babyku (Acer campestre), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a břízu tmavou (Betula obscura).

Rostou zde také pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), v jižní části rezervace byly nalezeny vzácné mechy: bezvláska Atrichum haussknechtii a baňatka ohnutá (Brachythecium erythrorhizon).

Lokalita funguje jako refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh. Hnízdí zde ostříž lesní (Falco subbuteo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.