Menu

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, a na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy.

hranicni meandry odry ofmapa.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Hraniční meandry Odry
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Kopytov, Nový Bohumín, Starý Bohumín
Výměra: 126,0150 ha
Nadmořská výška: 193–198 m
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2006, ze dne 6. 9. 2006, o zřízení Přírodní památky Hraniční meandry Odry a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Podle Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2006 jsou předmětem ochrany přírodní památky "úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín; lužní porosty navazující na vodní tok a stálé i periodické vodní plochy a evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry."

Meandrující koryto řeky Odry umožňuje svým přirozeným dynamickým vývojem a probíhajícími procesy existenci celé řady specifických ojedinělých stanovišť a na ně vázaných rostlinných a živočišných společenstev. Průtoky horního úseku řeky Odry se vyznačují silnou rozkolísaností a častým výskytem povodní, při kterých dochází k pravidelnému zaplavování území a k intenzívním změnám v trase a charakteru koryta, např. k jeho náhlému překládání.

Dynamicky se chovající koryto řeky Odry lemované zachovalými věkově pestrými vrbovo-topolovými lužními lesy je biotopem pro řadu významných druhů. Starší lužní porosty jsou biotopem vzácných brouků – lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a páchníka hnědého (Osmoderme eremita). Zvodnělá místa, trvalé a periodické tůně jsou biotopem např. kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), kuňky obecné (Bombina bombina), čolka obecného (Triturus vulgarit), rosničky obecné (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). Ve stojatých vodách podél řeky Odry a v protrženém meandru žije ryba hořavka duhová (Rhodeus sericeus), která se zde rozmnožuje díky silné populaci škeble říční. Na náplavech hnízdí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). Ve svislých stěnách si hloubí hnízdní nory ledňáček obecný (Alcedo atthis) a břehule obecná (Riparia riparia). Na území hnízdí orel mořský (Haliaeetus albicilla). Ze savců můžeme v území narazit na netopýra velkého (Myotis myotis), bobra evropského (Castor fiber) a vydru říční (Lutra lutra). V území byl zjištěn výskyt řady chráněných a regionálně významných druhů rostlin, např. kotvice plovoucí (Trapa natans), leknínu bělostného (Nymphaea candida), řečanky menší (Najas minor), sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), starčku poříčního (Senecio sarracenicus), atd.

Hlavním a dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v přírodní památce je v co největší možné míře zachování přirozeného vývoje vodního toku a na něj vázaných přírodních stanovišť.

Území přírodní památky je současně zařazeno mezi území soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita Meandry Dolní Odry a součást ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Podklady k projednání plánu péče na aktuální období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče o přírodní památku Hraniční meandry Odry na období 2018-2025, včetně přílohy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.