Menu

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous).

Základní identifikační údaje

Název: Jakartovice
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Mladecko, Deštné
Výměra: 13,18 ha
Nadmořská výška: 336-350 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 4/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Jakartovice a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle Čl. 2 zřizovacího předpisu je předmětem ochrany přírodní památky Jakartovice modrásek bahenní (Maculinea nausthous).

Aluviální, druhově chudé vlhké psárkové louky s výskytem krvavce totenu (Sanugisorba officinalis), meandrující vodní tok lemovaný údolním jasano-olšovým luhem využívá jako svůj biotop modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Tento motýl z čeledi Lycaenidae je druhem evropské soustavy Natura 2000 a předmětem ochrany přírodní památky Jakartovice.

Potravní biologie druhu je velmi vyhraněná. Jedná se o monofága, jehož housenky se na počátku vývoje vyvíjejí a živí na květenství a plodenství rostliny krvavce totenu. Dospělci sají nektar téměř výhradně na hostitelské živné rostlině – krvavci totenu. Ve čtvrtém larválním instaru padají housenky na zem, kde jsou vyhledány dělnicemi hostitelských mravenců, které je odnášejí do svých mravenišť. Pokud hostitelské mraveniště prosperuje, housenky se nechávají od mravenců krmit. Pokud je mravenčí kolonie slabá, živí se housenky larvami a kuklami mravenců. Po přezimování se v hnízdech mravenců i kuklí.

Modrásek bahenní preferuje především vlhké, nehnojené, extenzivně kosené krvavcové louky, ale dokáže žít např. i ve vlhkých příkopech podél silnic, na podmáčených ruderálních stanovištích a na poddolovaných územích. Dospělci se vyskytují od začátku července do začátku srpna.

Nezbytným předpokladem pro ochranu modráska je zachování lučních společenstev s hojným výskytem živné rostliny krvavce totenu a početnými koloniemi hostitelského mravence Myrmica rubra.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.