Menu

Travnaté porosty teplomilných rostlin a populace zvláště chráněných živočichů na kamenitém substrátu jihovýchodního svahu vrchu Kamenná u obce Staříč.

Základní identifikační údaje

Název: Kamenná
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Staříč
Výměra: 2,83 ha
Nadmořská výška: 329 – 354 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, ze dne 27. 2. 1990, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "KAMENNÁ"


Předmět ochrany

Vyhlašovacím předpisem je přírodní památka Kamenná určena "k ochraně jediné lokality teplomilných rostlin a živočichů společenstev na vápencových půdách v okrese Frýdek‑Místek."

Enkláva subxerotermních travinných společenstev na území bývalých vápencových lomů. Od okolních extenzívních pastvin je tato stepní lokalita oddělena prstencem remízků. Roste zde několik chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jedná se o jediné známé naleziště některých střevlíkovitých brouků na severovýchodní Moravě.

V travinných porostech se vyskytuje hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), voskovka menší (Cerinthe minor), bradáček vejčitý (Listera ovata) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Tato stepní enkláva je nejsevernější lokalitou výskytu lnu žlutého (Linum flavum) na severovýchodní Moravě. Na několika místech roste nepůvodní hořec žlutý (Gentiana lutea).

Ze zoologického hlediska není lokalita dosud dostatečně prozkoumána. Průzkum měkkýšů potvrdil výskyt teplomilných druhů, např. trojzubku stepní (Chondrula tridens) a suchomilku panonskou (Candidula soosiana). Výsledky inventarizace ploštic uvádějí přírodní památku Kamenná jako jedinou lokalitu některých teplomilných druhů na severní Moravě. Daří se zde také ještěrce obecné (Lacerta agilis).

Stepní porosty jsou koseny ručně, biomasa se suší na místě, sukcese keřů a nepůvodního hořce žlutého je omezováno. Populace lnu žlutého byla úspěšně posílena výsevem a výsadbou namnoženého původního materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.