Menu

Odkryv skalních výchozů tektonického styku těšínsko‑hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev, ležících v korytě řeky Ostravice.

Základní identifikační údaje

Název: Koryto řeky Ostravice
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Ostravice I
Výměra: 0,3132 ha
Nadmořská výška: 396 – 399 m
Vyhlášeno: Výnosem Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, ze dne 16. 12. 1966, kterým se vyhlašuje chráněný přírodní výtvor "Koryto řeky Ostravice"


Předmět ochrany

Podle vyhlašovacího předpisu je přírodní památka Koryto řeky Ostravice "jediné místo, kde je ve větším rozsahu trvale odkryt tektonický styk těšínsko-hradišťského souvrství a frýdeckých vrstev. Lokalita je názorná a ojedinělá jak rozsahem, tak přístupností."

V nesouvislých výchozech v korytě řeky je možno sledovat v délce několika kilometrů charakter příkrovové stavby jednotek vnější skupiny karpatského flyše.

Tok lemuje lesní porost s převládajícím javorem klenem (Acer pseudoplatanus), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior).

Tento úsek řeky trvale obývá vranka pruhoploutvá (Cotus poecilopus), na březích můžeme najít ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) a užovku obojkovou (Natrix natrix). V dutinách strmých břehů hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Od roku 1993 jsou zde pravidelně pozorovány pobytové značky vydry říční (Lutra lutra).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.