Menu

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní informace:

Název: Královec
Kategorie: Přírodní rezervace
Katastrální území: Spálov
Výměra: 4,89 ha
Nadmořská výška: 570 – 580 m
Vyhlášeno: Naŕízením Okresniho úřadu Nový Jičín č. 4/2000, o zřízení přírodní rezervace "Královec" v k. ú. Spálov, ze dne 10. 10. 2000


Předmět ochrany

Dle Článku 1 odst. 1 vyhlášky je předmétem ochrany přírodní rezervace Královec "ekosystém mokřadních společenstev lučních porostů s remízy prameništních olšin na podmáčeném podkladě kulmských hornin s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tato společenstva."

Na území přírodní rezeravace se v mírně modelované sníženině nachází mokřadní louky, které zde tvoří mozaiku fragmentů ostřicových luk asociace Caricetum fuscae s přechodem k vlhkým pastvinám Polygalo-Nardetum. Rostou zde vzácné a ustupující druhy regionu Oderských vrchů – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Přilehlé lesíky (v ochranném pásmu) tvoří podmáčené olšiny s dominantní ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), okrajová seskupení vrb a podmáčený typ bezkolencových doubrav s břízou asociace (Molinio-Betuletum), který je v oblasti Jesenického podhůří vzácný.

V drobných tůních a jezírku se rozmnožují čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Byla tu rovněž pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Nejzachovalejší zamokřené části jsou pravidelně koseny a zbavovány náletu. Z olšin je nutno odstranit vysazený jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.