Půjčka LIBERTY
Menu

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.

Základní identifikační údaje

Název: Krasovský kotel
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Krasov
Výměra: 10,9308 ha
Nadmořská výška: 648 – 667 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Bruntále, ze dne 25. 10. 1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "KRASOVSKÝ KOTEL"
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 6/1997, ze dne 3. 7. 1997, o vyhlášení přírodní rezervace Krasovský kotel


Předmět ochrany

Podle nařízeni Okresního úřadu Bruntál z roku 1997 je posláním přírodní rezervace Krasovský kotel "zachování podmínek pro vývoj druhově bohatého lučního ekosystému s výskytem ohrožených a mizejících druhů rostlin / zejména mečíku obecného (Gladiolus imbricatus)."

Podmáčené louky jsou lesními porosty izolovány od intenzivně zemědělsky využívaných pozemků a nebyly ovlivněny eutrofizací a odvodňováním. Lokalita je unikátní výskytem bohaté populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), který patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Mečík roste ve společenstvu s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia caespitosa), třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a expandující třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios).

Na lokalitě bylo pozorováno až 250 kusů kvetoucích exemplářů mečíku střechovitého. Ochrana přírody zabezpečuje pravidelnou péči o lokalitu. Pro zachování příznivých stanovištních podmínek je potřebné louku každoročně kosit po odkvětu chráněných rostlin a redukovat nálet dřevin.

K dalším pozoruhodným druhům patří kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) v olšině v jihovýchodní části a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) ve smrčině na východním okraji.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.