Menu

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

Základní identifikační údaje

Název: Meandry Lučiny
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Havířov-Město
Výměra: 40,65 ha
Nadmořská výška: 244–264 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního úřadu v Karviné, ze dne 25. 11. 1991, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "Meandry Lučiny"


Předmět ochrany

Přírodní památka Meandry Lučiny je zřizovacím předpisem určena "k ochraně přirozeného koryta řeky Lučiny s meandry a bohatým porostem biologického významu."

Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. Koryto s četnými nátržemi a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev vodních toků, od iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin asociace Pruno-Fraxinetum, až po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů. Terénní deprese a prameniště pravobřežní štěrkové terasy jsou porostlé mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.

V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané (Erythromma viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je rovněž ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožený druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri).

Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta). Dutiny starých stromů využívají strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.