Menu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy, od malých periodických tůní po rozsáhlejší zbytky rybníků se stálou vodní hladinou. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojživelníků.

Základní identifikační údaje

Název: Mokřad u Rondelu
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Havířov – město, Šenov u Ostravy
Výměra: 14,66 ha
Nadmořská výška: 240–242 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2013, ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Dle Čl. 2 vyhlašovacího předpisu je předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus).

Lokalita leží na území obcí Havířov a Šenov, v nivě řek Lučiny a Sušánky, v prostoru mezi řekou a silnicí I/11. Jedná se o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném terénu zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a mokřadní biotopy v různém stupni vegetační sukcese. Na místa s vysokou hladinou podzemní vody je vázána makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod stojatých vod a měkký luh nížinných řek.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Tůně s bohatě vyvinutou vegetací a litorálním pásem tvořeným orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) obývá čolek velký (Triturus cristatus). Právě díky přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo území zařazeno na seznam lokalit evropského významu.

Čolek velký je největším druhem z rodu Triturus v Evropě, samice mohou dorůstat až 20 cm. V době rozmnožování (březen–červen) vyhledává čisté, vodní vegetací zarostlé rybníky, hlubší tůně, lomy, pískovny i pomalu tekoucí strouhy. Samička klade jednotlivě 200–300 vajíček mezi listy vodních rostlin, ze kterých se po dvou týdnech líhnou larvy, které se metamorfují v dospělce zhruba po 3 měsících, pohlavně však dospívají až ve třetím roce života. V suchozemské fázi života se přes den ukrývá pod kameny, kmeny a v dírách v zemi, aktivní bývá v noci.

V území je potřeba udržovat a vytvářet hloubkově různě diferencované vodní plochy s proměnlivou břehovou čárou a vhodnými sklony břehů.

Schválení plánu péče o přírodní památku Mokřad u Rondelu na období 2022–2031

Krajský úřad podle § 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, oznamuje možnost seznámit se s návrhem Plánu péče o přírodní památku Mokřad u Rondelu na období 2022-2031 (dále jen „plán péče“). Území přírodní památky a jejího ochranného pásma se nachází v k. ú. Havířov-město, obec Havířov a v k. ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov.

Vlastníci dotčených pozemků (uvedených v kapitole 1.3 plánu péče) a obce mohou uplatnit své připomínky na krajském úřadu, a to v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K připomínkám uplatněným po uvedené době se nepřihlíží. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků pozemků a obce sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým bude podle § 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny plán péče schválen.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.