Menu

Území s bohatou populací kriticky ohroženého druhu starčku bahenního (Senecio paludosus) v mokřadech Trusovického potoka.

Základní informace

Název: Mokřiny u Krahulčí
Kategorie: Přírodní rezervace
Katastrální území: Dětřichov nad Bystřicí
Výměra: 3,24 ha
Nadmořská výška: 594-600 m
Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Bruntál č. 5/2000, o zřízení přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí, ze dne 22. 12. 2000.


Předmět ochrany

Článek 1 vyhlášky vymezuje předmět ochrany přírodní rezervace jako "zachování mokřadních ekosystémů v nivě Trusovického potoka s výskytem chráněných mokřadních druhů rostlin v početných populacích. Hlavním důvodem ochrany je především bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčeku bahenního (Senecio paludosus)."

V lučních porostech rezervace převládají společenstva svazu Calthion. Starček bahenní má na této lokalitě jednu z nejbohatších populací v ČR. Na trvale zamokřených loukách najdeme rovněž silně ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), ohrožené druhy prstnatec májový (Dactylorzhiza majalis) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dále hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). V bezprostřední blízkosti rezervace jsou hojná společenstva podmáčených smrčin svazu Piceion excelsae a vrbové křoviny svazu Salicion cinereae. Lesní porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

Uchování lučních porostů vyžaduje pravidelné kosení, jinak začínají zarůstat třtinou křovištní (Calamagrostis arundinacea). V mokřadních biotopech se rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria).

V příloze je uložen Plán péče o přírodní rezervaci Mokřiny u Krahulčí na období 2023-2029 (viz níže).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.